Monitorering af pakkeforløb på hjerteområdet - ophørt 2016.


Sundhedsstyrelsen følger hjerteområdet med eksisterende opgørelser fra og med 01.01.2017


På denne side kan du se opgørelser om aktivitet for pakkeforløb på hjerteområdet til og med 4. kvartal 2016, samt forskellige opgørelser af tiden til henvisning, udredning og invasiv behandling for patienter i pakkeforløb for hjertesygdom. Opgørelserne dækker de dele af patientforløbet, som foregår i sygehusvæsenet i Danmark.

Sundhedsstyrelsen har besluttet, at den nuværende monitorering af pakkeforløbene afsluttes med afrapportering af 4. kvartal 2016, da der er bred enighed om, at den ikke er fagligt meningsfuld. Med dette nedlægges også de særlige koder til registrering i hjertepakkeforløb.

I regi af Danske Regioner og RKKP (Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram) arbejdes der med udvikling af Nyt Dansk Hjerteregister. Sundhedsstyrelsen arbejder mod en fremtidig monitorering af hjerteområdet baseret på Nyt Dansk Hjerteregister. Når den nuværende monitorering afsluttes, og indtil Nyt Dansk Hjerteregister er færdigudviklet, vil Sundhedsstyrelsen følge hjerteområdet med en midlertidig monitoreringsmodel.

Modellen indeholder udvalgte centrale indikatorer med fokus på patientrettigheder, herunder udredningsretten og maksimale ventetider, samt andre kritiske indikatorer såsom ventetid til invasive hjerteprocedurer.

Se følgende link: Sundhedsstyrelsen har besluttet, at den nuværende monitorering af pakkeforløbene afsluttes med afrapportering af 4. kvartal 2016, da der er bred enighed om, at den ikke er fagligt meningsfuld. Med dette nedlægges også de særlige koder til registrering i hjertepakkeforløb.

I regi af Danske Regioner og RKKP (Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram) arbejdes der med udvikling af Nyt Dansk Hjerteregister. Sundhedsstyrelsen arbejder mod en fremtidig monitorering af hjerteområdet baseret på Nyt Dansk Hjerteregister. Når den nuværende monitorering afsluttes, og indtil Nyt Dansk Hjerteregister er færdigudviklet, vil Sundhedsstyrelsen følge hjerteområdet med en midlertidig monitoreringsmodel.

Modellen indeholder udvalgte centrale indikatorer med fokus på patientrettigheder, herunder udredningsretten og maksimale ventetider, samt andre kritiske indikatorer såsom ventetid til invasive hjerteprocedurer. 

Se følgende link: https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/hjertesygdom/hjerteomraadet.
 

​ ​

  ​​​​​​​Information om monitorering af hjerteområdet

  Om monitorering af hjerteområdet


   Monitoreringen har til formål at skabe et godt grundlag for en løbende opfølgning på pakkeforløbene på hjerteområdet. Beskrivelse af pakkeforløbene kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

   Pakkeforløbene på hjerteområdet dækker følgende områder: 

   •         Pakkeforløb for stabil angina pectoris

   •         Pakkeforløb for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfakt uden ST-elevation

   •         Pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt​

   I regi af Sundhedsdatastyrelsen er der udarbejdet registrerings- og monitoreringsmodeller for hver af de tre typer af pakkeforløb. Beskrivelse af disse findes på ​Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside. Det har været obligatorisk at registrere efter disse modeller siden 1. juli 2013.

   Data opgøres i kvartaler startende med 3. kvartal 2013. Data offentliggøres i midten af den tredje måned efter kvartalets afslutning, hvilket vil sige medio marts, juni, september og december.

   Opmærksomheden skal henledes på, at monitoreringen alene medtager perioder i sygehusregi, uanset om der i pakkeforløbsbeskrivelserne er beskrevet forløb inden kontakten til sygehus.

  Figur: Pakkeforløb for stabil angina pectoris


  Nedenstående figur illustrerer pakkeforløbet, hvor prikkerne viser målepunkterne, der skal registreres. Hver registrering er med til at danne en forløbsperiode, hvor navnet for de enkelte perioder også fremgår af figurerne. For hver periode er der i pakkeforløbsbeskrivelserne angivet en standardforløbstid, hvor dette er skønnet relevant.dias1.GIF

  Figur: Pakkeforløb for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfakt uden ST-elevation


  Nedenstående figur illustrerer pakkeforløbet, hvor prikkerne viser målepunkterne, der skal registreres. Hver registrering er med til at danne en forløbsperiode, hvor navnet for de enkelte perioder også fremgår af figurerne. For hver periode er der i pakkeforløbsbeskrivelserne angivet en standardforløbstid, hvor dette er skønnet relevant.dias2.GIF

  Figur: Pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt


  Nedenstående figur illustrerer pakkeforløbet, hvor prikkerne viser målepunkterne, der skal registreres. Hver registrering er med til at danne en forløbsperiode, hvor navnet for de enkelte perioder også fremgår af figurerne. For hver periode er der i pakkeforløbsbeskrivelserne angivet en standardforløbstid, hvor dette er skønnet relevant.dias3.GIF 

 

 Monitorering af hjerteområdet

Vælg opgørelse
Pakkeforløb
Opgørelse
Vælg region
Region
Vælg tidsperiode
År
Kvartal
Vælg rapporttype
Rapporttype