Monitorering af Sundhedsaftalerne


Her kan du se opgørelser, som kommuner og regioner kan anvende som pejlemærker i forhold til at skabe et mere sammenhængende sundhedsvæsen. Opgørelserne vedrører indlæggelses- og udskrivningsforløb, forebyggelse og sundhedsfremme samt indsatsen for mennesker med sindslidelser.

  Mere om Sundhedsaftalerne

  Om Sundhedsaftalerne

  Regioner og kommuner udarbejder sundhedsaftaler for at sikre sammenhængende patientforløb på tværs af sygehuse, kommuner og praksissektor (særligt almen praksis).

  Sundhedsaftalerne bidrager til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, der går på tværs af sygehuse, almen praksis og kommune. Målet er, at den enkelte patient og borger modtager en indsats, der er sammenhængende og af høj kvalitet uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for.

  Det er regionsråd og kommunalbestyrelserne i de kommuner, der ligger i regionen, som indgår i Sundhedsaftalerne. Parterne udarbejder minimum én sundhedsaftale i hver valgperiode. Sundhedsstyrelsen skal godkende sundhedsaftalerne. Kravet til regioner og kommuner om at udarbejde sundhedsaftaler blev indført med sundhedsloven fra 2007.

  Sundhedsstyrelsen vurderer sundhedsaftalerne på, om de lever op til en række krav inden for en række indsatsområder.​

  Indsatsområder​​

  Sundhedsaftaler 2015-2018

  For perioden 2015-2018 er indsatsområderne:

  1. Forebyggelse

  2. Behandling og pleje

  3. Genoptræning og rehabilitering

  4. Sundheds-IT og digitale arbejdsgange

  Sundhedsaftalerne 2011-2014

  For perioden 2011-2014 var indsatsområderne:

  1. Indlæggelses- og udskrivningsforløb

  2. Træningsområdet

  3. Behandlingsredskaber og hjælpemidler

  4. Forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet forebyggelse

  5. Indsatsen for mennesker med sindslidelser

  6. Opfølgning på utilsigtede hændelser.

  Sundhedsstyrelsen godkendte i marts 2011 alle 98 sundhedsaftaler for 2011-14 mellem regioner og kommuner.


  Du kan læse mere om sundhedsaftaler samt finde selve sundhedsaftalerne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:

  http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/planlaegning-og-beredskab/sundhedsaftaler


  Om monitorering af Sundhedsaftalerne

  Sundhedsdatastyrelsen og Sundhedsstyrelsen udvikler indikatorer til monitorering af sundhedsaftalerne i samarbejde med Danske Regioner/regioner, KL/kommuner, Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

  Indikatorerne viser udviklingen fra 2011 til 2013 i det tværsektorielle samarbejde mellem hospital, almen praksis og kommune. Indikatorerne kan ikke stå alene i vurderingen af sundhedsaftalernes effekt, men de udgør nogle vigtige pejlemærker for kommunerne og regionernes arbejde med at skabe et mere sammenhængende sundhedsvæsen.

  På hjemmesiden kan man se opgørelser for følgende emner:

  • Genindlæggelser
  • Forebyggelige indlæggelser
  • Akutte medicinske korttidsindlæggelser
  • Færdigbehandlede patienter
  • Ventetid til udredning indenfor børne- og ungepsykiatrien
  • Ventetid til genoptræning
  • Fordeling mellem almene og specialiserede genoptræningsplaner
  • Antal genoptræningsplaner fordelt på diagnose, kommune og hospital
  • Patientoplevet samarbejde og kommunikation
  • Implementering af MedComs 7 hospital/kommune standarder

  Målgruppen for indikatorerne er sundhedskoordinationsudvalgene i deres arbejde med at sikre opfølgning på sundhedsaftalerne, samt derudover planlæggere og koordinatorer i regioner, kommuner og praksissektor.

  Hovedopdateringen af tallene på Sundhedsaftaler sker årligt i løbet af foråret.

  ​ 

​ 

 Sundhedsaftaler

Vælg Opgørelsesniveau
Opgørelsesniveau
Vælg Offentlig/privat
Offentligt og/eller privat
Vælg Regioner
Region
Vælg Opgørelser
Indsatsområde
Opgørelser