Nyt på eSundhed.dk Om eSundhed.dk Kontakt
Menu
Avanceret (MFR-kuben)


Det Medicinske Fødselsregister (MFR) indeholder oplysninger om fødsler foregået i Danmark.

Data på denne side (MFR-kuben) dækker perioden fra 1997 og frem. Data for tidligere år fremgår af siden for det historiske fødselsregister.

Der kan i MFR-kuben trækkes tal for antal fødsler fordelt på oplysninger om fødslen, komplikationer, moderen og sygehus(region). Dertil kan der trækkes tal for antal fødte fordelt på oplysninger om barnet og sygehus(region). Læs mere i vejledningen nedenfor samt under punktet ’Data og begreber’.

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Vejledning 

  Historik

  Revisionsdato Ændringer
  27.06.2018Offentliggørelse af tal for 2017.

  Ændring af afgræsning for "Vestimulation"​ fra udelukkende vestimulation med oxytocin til vestimulation med båd​e oxytocin og prostaglandin.
  ​21.12.2017

  1) Tilføjelse af "Robson Gruppe"

  2) Tilføjelse af "Asfyksi hos barn"

  3) Tilføjelse af ekstra niveau for "Igangsættelse" så denne kan fordeles på "Igangsættelse – Efter vandafgang uden regelmæssige veer" og "Igangsættelse – Øvrige tilfælde"

  4) Rettelse af underestimering for "Epidural Blokade"

  15.09.2017Offentliggørelse af tal for 2016 samt diverse ændringer/rettelser jf. dokumentet "Ændringer mellem MFR-kuben 2015 og 2016"
  18.03.2016Offentliggørelse af tal for 2015​

  I gang med et nyt udtræk


   Når du åbner udtræksværktøjet er det tomt, som vist nedenfor og klar til at du kan definere et nyt udtræk.

  2016-03-01_13h15_51.png
   

  Definer udtrækket - valg af værdier

  Vælg en eller flere værdier, der skal vises tal for.

  Værdier er markeret med ∑.

  Værdierne er variable, som man kan tælle, og er de variable, som hedder noget med 'Antal' eller 'Procent.'

  2016-03-01_13h23_11.png
   

   

  Definer udtrækket (fortsat) - valg af opdeling/dimensioner

  Det er dimensionerne, der skal anvendes, hvis man fx vil lave et udtræk af fødsler med eller uden kejsersnit.

  De er markeret med 2016-03-01_13h35_31.png, og er kategorier, som værdierne kan inddeles i og filtreres efter.

  Andre eksempler på dimensioner er 'Fødselsår' eller 'Køn'. 

  2016-03-01_13h37_20.png
   

  Opsætning af tabellen med resultater

  Værdier (tal) tilføjes automatisk feltet 'Værdier', når de vælges.

  Dimensioner (opdelingen) tilføjes automatisk under 'Rækker.'

  2016-03-01_13h38_39.png
   

  Dimensioner kan placeres under 'Filtre', 'Rækker' eller 'Kolonner', alt efter hvilket udtræk, man ønsker. Det er muligt at trække dimensioner fra et felt til et andet, ligesom man kan have flere dimensioner i samme felt. På denne måde kan man ændre opsætningen af tabellen. 

  2016-03-01_13h40_45.png
   

  Filtrering og sortering

  Filtrering

  Det er muligt at afgrænse udtrækket fx til kun at indeholde 'mænd'. Klik på pilen ved dimensionen 'Køn' og kryds felter af i boksen, som udtrækket skal afgrænses på. Afslut med 'OK'. Er listen lang, kan det være en fordel at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet 'Marker alt' og derefter vælge de specifikke dimensioner, som du ønsker at afgrænse på.

  2016-03-01_13h45_31.png
   

  Dimensioner i rækker og kolonner kan på samme måde filtreres, så du kun får vist de rækker, der opfylder dine kriterier. Her er det også muligt at filtrere efter navn eller værdi.  Filtre er additive, hvilket betyder hvert yderligere filter er baseret på det aktuelle filter og reducerer det underlæggende udtræk endnu mere. Du kan også filtrere efter mere end en række eller kolonne.

  Sortering

  I samme menu er det også muligt at sortere. Sortering kan gøre det lettere for dig hurtigt at skabe et overblik over data. Du kan sortere data efter navnet (A til Z eller Z til A) eller efter værdierne (vælg 'Sortér efter værdi' og vælg hvilken værdi og om det skal være mindste til største eller største til mindste).

  2016-03-01_13h48_36.png
   

  ​Gem i Excel

  Udtræk kan gemmes sådan her:

  Dan det ønskede udtræk og klik på 'FILER'.2016-04-11_10h23_58.png'

  Vælg 'Hent et snapshot.' Derefter downloades filen til din computer.​

   2016-04-11_10h49_44.png


   

  Data og begreber

   Optælling af fødsler vs. fødte

   Man kan vælge at opgøre antallet af fødsler eller antallet af fødte. Forskellen består i optællingen ved flerfoldsfødsler, idet disse tælles som én fødsel men som flere fødte. Eksempelvis tælles en fødsel af tvillinger som én fødsel og som to fødte.

    

   Når man opgør antallet af fødsler, kan man fordele på parametre vedrørende fødslen, komplikationer, moderen og sygehus(region). Når man opgør antallet af fødte, kan man fordele på parametre vedrørende barnet og sygehus(region).

   Parametre om barnet

   Gestationsalder

   Gestationsalder angiver perioden (målt i fulde uger) fra første dag i moderens sidste menstruation inden konception til den dag barnet fødes. Gestationsalderen korrigeres som regel efter tidlig ultralydsscanning eller tidspunkt for fertilitetsbehandling.

   Levende/Dødfødt

   Et levendefødt barn er et barn, der efter fødsel/fremhjælpning viser livstegn. Dette gælder uanset svangerskabslængde og uanset, om baggrunden er et indgreb efter abortloven.

    

   Et dødfødt barn er et barn, der fødes uden livstegn efter 22 svangerskabsuger (≥22+0).  Dette gælder uanset, om baggrunden er et indgreb efter abortloven.

    

   For levendefødte kan der yderligere opdeles på, om barnet er død inden for første leveuge, inden for første leveår eller om barnet stadig er i live efter første leveår.

   Vægt

   Angiver barnets fødselsvægt målt umiddelbart efter fødslen.

   Parametre om fødslen

   Epidural Blokade

   Angiver om der i forbindelse med fødslen er anlagt epidural blokade (SKS-kode NAAD0*).

   Flerfoldsfødsel

   Angiver om der er ét eller flere børn i fødslen.

   Fødested

   Fødestedet angiver det faktiske sted barnet er født, dvs. der hvor fødslen fandt sted, idet barnet blev født.

   Fødested er opdelt efter om fødslen har fundet sted på et sygehus, uden for sygehus eller i hjemmet. Kategorien "Uden for sygehus" indeholder fødsler på vej til sygehus samt fødsler uden for sygehus, hvor det ikke er indberettet, om dette var i hjemmet eller andet sted uden for sygehus. Kategorien "Hjemmefødsel" indeholder både planlagte og uplanlagte hjemmefødsler samt fødsler på klinik.

   Igangsættelse

   Angiver om der i forbindelse med fødslen har været medicinsk igangsættelse (SKS-kode BKHD2*) og/eller mekanisk igangsættelse i form af hindesprængning (SKS-kode KMAC00) og/eller ballonkateter (SKS-kode KMAC96A).

    

   For fødsler hvor der har været medicinsk og/eller mekanisk igangsættelse, kan det yderligere opgøres, om der i forbindelse med fødslen har været vandafgang uden regelmæssige veer (SKS-kode DO422 eller DO423).

   Instrumentel forløsning

   Angiver om der i forbindelse med fødslen har været anvendelse af vakuumekstraktion (KMAE*) og/eller tang (KMAF*). Parameteren omfatter også mislykkede forsøg på forløsning ved vakuumekstraktion og/eller tang.

   Kejsersnit, Type

   Angiver om der i forbindelse med fødslen er udført kejsersnit og i givet fald hvilken type. Fødsler uden angivelse af kejsersnit dækker over vaginale fødsler.

   Vestimulation

   Angiver om der i forbindelse med fødslen er foretaget vestimulation (SKS-kode BKHD3*).

   Parametre om komplikationer

   Asfyksi hos barn

   Angiver om der i forbindelse med fødslen er født mindst ét barn med tegn på asfyksi. Ved flerfoldsfødsler kan der være født flere børn med tegn på asfyksi, hvilket ikke fremgår af opgørelsen.

    

   Asfyksi hos barn er baseret på indberetning af PH-værdier fra navlesnorsblodsanalyser (afgrænset til værdier mellem 6 og 8) samt Apgar score efter 5 minutter på følgende måde:

    

   1) Hvis laveste PH-værdi for barnet er under 7, grupperes i gruppen "Asfyksi". Hvis laveste PH-værdi er mindst 7, grupperes i gruppen "Ikke asfyksi".

   2) Hvis der ikke foreligger måling af PH-værdi anvendes Apgar score efter 5 minutter. Hvis Apgar scoren er under 7, grupperes i gruppen "Asfyksi". Hvis Apgar scoren er mindst 7, grupperes i gruppen "Ikke Asfyksi".

   3) Hvis der hverken foreligger PH-værdi eller Apgar score efter 5 minutter, grupperes i gruppen "Uoplyst".

    

   De første indberetninger af PH-værdier i Det Medicinske Fødselsregister er i 2003, hvorfor beregningen fra 1997-2002 udelukkende er baseret på Apgar score efter 5 minutter. Dertil er der færre indberetninger af PH-værdier i 2003 og de efterfølgende år sammenlignet med senere år, hvorfor beregningen af asfyksi i 2003 og de efterfølgende år i højere grad er baseret på Apgar score efter 5 minutter end i de senere år.

   Episiotomi

   Angiver om der i forbindelse med fødslen er foretaget episiotomi, dvs. klip i mellemkødet (SKS-kode KTMD00*).

   Gestationel diabetes

   Angiver om der for moderen er indberettet "Graviditet, fødsel eller barsel med gestationel diabetes" (SKS-kode  DO244*).

   Sphincter

   Angiver om moderen i forbindelsen med fødslen har fået en sphincter ruptur, dvs. en 3. eller 4. grads bristning (SKS-kode DO702* og DO703*).

   Parametre om moderen

   Alder

   Moderens alder på fødselstidspunktet.

   BMI

   Moderens BMI før graviditeten beregnet på baggrund af indberettet vægt og højde for moderen.

   Paritet

   Antallet af gennemførte graviditeter (≥ 22 svangerskabsuger) inkl. dødfødsler. Ved flere fødsler indenfor samme graviditet er pariteten for alle fødsler den samme - pariteten ved afslutning af den aktuelle graviditet.

   Robson Gruppe

   Gruppering af fødsler i klinisk sammenlignelige grupper jf. WHO's definition af "Robson classification". Indholdet af Robson grupperne er beskrevet i særskilt dokument på siden for MFR-kuben.

   Rygning

   Tobaksforbrug under graviditeten baseret på fødselsindberetning for moderen (SKS-kode DUT*).

   Svangerskabslængde

   Svangerskabslængde angiver perioden (målt i fulde uger) fra første dag i moderens sidste menstruation inden konception til den dag barnet fødes. Svangerskabslængden korrigeres som regel efter tidlig ultralydsscanning eller tidspunkt for fertilitetsbehandling.

   Parameter om sygehus(region)

   Parameteren "Sygehus" angiver hhv. sygehusregion, sygehus og sygehusafdeling afhængig af valgt detaljeringsniveau.

    

   I Region Sjælland fremgår alle sygehuse under sygehusnavnet "Region Sjællands Sygehusvæsen" fra 2008/2009. Ved fordeling ned på afdelingsniveau kan de enkelte fysiske sygehuse identificeres ud fra sygehusafdelingsnavnet (eksempelvis "HOL" for Holbæk, "NAE" for Næstved og "ROS" for Roskilde).

    

   Parameteren "Sygehus" er kun udfyldt for de fødsler, som er indberettet via Landspatientregisteret (LPR). Hjemme- og klinikfødsler indberettet på blanket, fremgår under sygehuskategorien "Ukendt".

    

   Fra 1997-2012 blev alle hjemme- og klinikfødsler indberettet på blanket, hvorfor de som udgangspunkt fremgår under sygehuskategorien "Ukendt". Fra 2013 til 2016 er hjemmefødsler ved sygehusansat jordemoder gradvist overgået til indberetning via LPR. Dette medfører, at hjemmefødsler ved sygehusansat jordemoder gradvist i disse år kan fordeles på de respektive sygehusregioner i stedet for at fremgå under sygehuskategorien "Ukendt". Fra og med februar 2016 bliver alle hjemmefødsler ved sygehusansat jordemoder indberettet via LPR, og kan dermed fordeles på sygehusregion.

    

   Hjemmefødsler og klinikfødsler ved privatpraktiserende jordemoder indberettes fortsat på blanket, og fremgår således under sygehusregion "Ukendt". Dette gør sig også gældende for hjemmefødsler ved Hjemmefødselsordning Sjælland og klinikfødsler på Storkereden, som varetager hjemme- og klinikfødsler på vegne af Region Sjælland.​​

​​​