Emner

Find opgørelser ud fra forskellige emneområder

Aktuelt
Aktuelt - Emneoversigt
Ældre
Ældre - Emneoversigt
Almen Praksis
 • Almen praksis og tilmeldte patienter

  Opgørelserne viser en række relevante tal for almen praksis siden 1. juli 2014. Tallene er hovedsageligt fordelt på praksistype, kommune og region, samt viser udviklingen pr. halvår. Opgørelserne ligger fordelt på følgende overordnede emner: 1. Nøgletal for kapaciteten i almen praksis, 2. Lægekapaciteter for almen praksis, 3. Åben og lukket for tilgang, 4. Praksistyper.

Almen Praksis - Emneoversigt
Kræft
Kræft - Emneoversigt
Lægemidler
 • Medicinsk cannabis

  Monitorering af brugen af Medicinsk Cannabis

 • Antibiotika

  Opgørelserne viser salg af systemisk antibiotika, solgt fra apoteker på recept.

 • Antipsykotika

  Forbrug af antipsykotika generelt og hos borgere med demens.

 • Brug af lægemidler under graviditet

  Receptpligtig medicin til kvinder før og under graviditet fordelt på forskellige lægemidler, tidspunkter under graviditet, kvindens alder og år (2001- )

 • Medicinpriser

  Udvikling i medicinpriser fordelt på forskellige lægemidler (seneste 5 år)

 • Medicinprisindeks

  Gennemsnitspris for behandling (definerede døgndoser) og pakning fordelt på medicingrupper, pristyper, år og måned (2005- )

 • Medicintilskud

  Apotekernes salg af tilskudsberettigede lægemidler og regionernes udgifter til tilskudsberettigede lægemidler fordelt på år og måneder (1996- )

 • ordiprax+

  Vejledninger m.m. til ordiprax+ for læger og lægemiddelkonsulenter

 • Nye lægemidler

  Nye receptpligtige lægemidler fordelt på årsag til nyt lægemiddel, markedsføringsår, antal og regioner (Seneste 10 år)

 • Sovemedicin til børn og unge

  Opgørelserne viser udviklingen i brugen af sovemedicin blandt børn mellem 0-17 år.

 • Apotekernes salg af lægemidler

  Apotekernes salg af lægemidler (fx mængde, omsætning og pris) fordelt på forskellige lægemidler, år og kvartal (seneste 5 år)

 • Lægemidler i tabletform mod covid19

  Opgørelsen viser antal personer der købte Lagevrio eller Plaxovid mod covid19

Lægemidler - Emneoversigt
Beskæftigede i Sundhedsvæsenet
 • Andre ydere i praksis

  Antal behandlere, antal kapaciteter og antal praksis (ydernumre) for praksisområderne almen lægehjælp, fodterapi, fysioterapi, kiropraktik, psykologihjælp, speciallægehjælp, tandlægehjælp, fordelt på regioner og roller (2007-)

 • Ansatte på offentlige sygehuse

  Antal ansatte sundhedspersoner på offentlige sygehuse fordelt på faggrupper, regioner, stillingstyper, år (2013 - )

 • Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede

  Antal sundhedsuddannede fordelt på år, faggrupper, herkomst, speciale, alder og køn, uddannelsesland, brancher og sektorer, region (2001-)

 • Autorisation

  Antal udstedte autorisationer fordelt på faggrupper, alder, køn, uddannelsesgrupper, uddannelseslande og år (2000-2016)

 • Selvstændigt virke

  Antal udstedte tilladelser til selvstændigt virke til læger tandlæger og kiropraktorer fordelt på faggrupper, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-2016)

 • Specialeanerkendelse

  Antal udstedte speciallæge- og specialtandlægeanerkendelser fordelt på speciale, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-2016)

Beskæftigede i Sundhedsvæsenet - Emneoversigt
Patienter og sygehuse
 • Brug af tvang i psykiatrien

  Antal påbegyndte tvangsforanstaltninger og antal berørte personer fordelt på tvangstype, region, speciale og år (2004-

 • Erfarede ventetider psykiatrien

  Erfarede ventetider i psykiatrien fordelt på region, alder, år og måned (2008-

 • Forebyggelige sygehusophold blandt ældre (65+)

  Forebyggelige sygehusophold blandt ældre (65+), fordelt på region og kommune, samt udvalgte diagnoser. Data kan ses på antal, antal pr. 1000 og antal pr. 1000 køns- og aldersstandardiseret.

 • Genindlæggelser i somatik og psykiatri

  Akutte psykiatriske- og somatiske genindlæggelser, fordelt på region og kommune, samt udvalgte diagnoser. Data kan ses på antal, andel samt andel køns- og alders standardiserede tal niveau.

 • Ventetid til behandling på sygehus

  Ventetid til behandling fordelt på område (somatik/psykiatri), region, aldersgrupper og kvartal (2020-

 • Forventede ventetider

  Forventede ventetider fordelt på offentlige og private behandlingssteder, undersøgelser og behandlinger samt ventetidstyper (2012- )

 • Sengepladser og belægning på sygehuse

  Indikatorer omkring sengepladser og belægning fordelt på sengetype, region, sygehus, afdelinger, speciale år og måneder (2014-

 • Genoptræningsplaner

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune, år og kvartal (2012-

 • Genoptræningsydelser på sygehuse

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune, år og kvartal (2012-

 • Alle genoptræningsydelser

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune år og kvartal (2012-

 • Healthcare-Associated Infections Database - HAIBA

  Oversigt over infektioner på sygehuse (2016-)

 • Mit Sygehusvalg

  'Mit sygehusvalg' kan du bruge til at sammenligne sygehuse i Danmark ud fra fx ventetider og patienttilfredshed. Det kan hjælpe dig, når du skal undersøges (udredes) eller behandles, og du selv vil vælge sygehus.

 • Monitorering af udredningsretten i somatikken

  Overholdelse af udredningsret, overholdelse/ej overholdelse efter årsag samt varighed af udredningsforløb – fordelt på region og kvartal

 • Monitorering af udredningsretten i psykiatrien

  Overholdelse af udredningsret, overholdelse/ej overholdelse efter årsag samt varighed af udredningsforløb – fordelt på region, aldersgrupper og kvartal

 • Erfarede ventetider

  Erfarede ventetider til operation fordelt på region, operationer, år og måned.

 • Sundhedsaftaler

  Indikatorer om det sammenhængende patientforløb på tværs af sygehuse, kommuner og praksissektor fordelt på kommune og region (2009- )

 • Nøgletal for Sygehusvæsenet og Praksisområdet

  Kontakter og patienter i sygehus- og praksissektoren opdelt for region, alder, speciale m.m. (2009- )

 • Monitorering af genåbningen af sundhedsvæsenet

  Genåbningen af sundhedsvæsenet monitoreres via en række udvalgte indikatorer.

 • Nedbringelse af tvang i psykiatrien

  Alle oplysninger om anvendelse af tvang ved indlæggelse og ophold på en psykiatrisk afdeling er fra den 1. januar 1999 indberettet for hver enkelt patient.

Patienter og sygehuse - Emneoversigt
Operationer og diagnoser
 • Fedmeoperationer

  Antal fedmeoperationer foretaget på sygehuse fordelt på enten bopælsregion og kommune, behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2009-

 • Landspatientsregisteret: Avanceret udtræk

  Brugerdefineret udtræk fra Landspatientsregisteret

 • Forgiftninger og selvmordsforsøg med lægemidler

  Antal indlæggelser med forgiftning og selvmordsforsøg med lægemidlerne acetylsalicylsyre eller paracetamol på somatiske sygehuse. Opgørelserne er fordelt på køn, alder og år (2014-

 • Operationer

  Antal operationer foretaget på danske sygehuse fordelt på operation, patienttype, region, sygehus, bopælsregion, køn, alder og år (2013-

 • Plastikoperationer

  Antal plastikoperationer foretaget på sygehuse og hos speciallæge fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2005-

 • Radiologiske undersøgelser

  Antal radiologiske undersøgelser foretaget på danske sygehuse, hospice og klinikker fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt undersøgelsestyper, undersøgelsessted, alder, køn og år (2011-

 • Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Antal personer og nye tilfælde med udvalgte kroniske sygdomme og svære psykisk lidelser (fx astma, diabetes og skizofreni) fordelt på alder, køn, regioner og kommune (2000- )

 • Sygehusaktivitet på diagnosegruppe

  Antal besøg og indlagte på somatiske sygehusafdelinger fordelt på diagnose, diagnosegrupper, ejerforhold, køn, alder, år (2013-

 • Sygehusaktivitet på diagnoseniveau

  Antal besøg og indlagte på somatiske sygehusafdelinger fordelt på overordnet diagnose, ejerforhold, køn, alder, år (2013-

Operationer og diagnoser - Emneoversigt
Graviditet, fødsler og børn
Graviditet, fødsler og børn - Emneoversigt
Hvad dør vi af
 • Alkohol

  Indikatorer om hospitalskontakt, offentligt finansieret behandling samt brug at lægemidler til behandling pga. alkohol opdelt på region, kommune, alder, køn og år (2009-2020)

 • Dødsårsager

  Antal døde fordelt på dødsårsager, alder, køn, region, år (2002-)

Hvad dør vi af - Emneoversigt

Registre

Find opgørelser ud fra hvilke registre de kommer fra

Dokumentation af registre

Dokumentationen af de nationale sundhedsregistre beskriver både hver enkelt registers overordnede indhold og formål kort og beskriver mere detaljeret, hvilke datastruktur, variable, tabeller m.m., registeret er bygget op over.

Hvert register er organiseret med en eller flere tabeller, som hver indeholder en samling af variable. Typisk vil et register have en hovedtabel, som er den tabel, der rummer registerets centrale indhold. Desuden vil der ofte også være en eller flere satellittabeller med supplerende eller uddybende indhold. Endelig kan et register omfatte hjælpetabeller, som indeholder forklarende tekst til indholdet i visse variable.

Bag datamodellens opbygning er der typisk overvejelser om, at behovet for en streng datamodel uden dobbeltdata skal balancere med behovet for brugervenlighed i udtrækssituationen.

Da der f.eks. kan opstå behov for at ændre data i et register eller der kan opstå behov for at forbedre brugervenligheden, kan datamodellen for et register ændre sig over tid.
over tid.

Kontakt 

E: esundhed@sundhedsdata.dk

Sygesikringsregisteret

Navne dansk: Sygesikringsregisteret
Navne engelsk: The National Health Insurance Service Register
Akronym: SSR
Sidst ændret: 20-02-2018 af MAL
Kort om registeret:
Registeret indeholder data om ydelser, der er støttet af den offentlige sygesikring, og foretaget af alment praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, kiropraktorer, fodterapeuter og psykologer. Registerets data fungerer som dokumentation for disse ydelser, således at afregning mellem den enkelte ”yder” (fx en praktiserende læge) og regionen kan finde sted. Konkret indeholder registeret oplysninger om • Personen som ydelsen er foretaget på (CPR-nummer, alder, køn, bopælsamt, ect.) • Yderen som har udført ydelsen (speciale, ydernummer, praksisamt, ect.) • Ydelsen (ydelsens art, hvornår ydelsen er foretaget, størrelsen af honoraret som ydelsen udløser fra Den Offentlige Sygesikring). Da registreringen i registeret fungerer som dokumentation af aktivitet, indeholder registeret ikke detaljerede oplysninger om sygdom og behandling for den enkelte patient. Registeret indeholder data fra 1990 og frem.
Formål og anvendelse:
Sygesikringsregisteret har følgende formål: a) At danne grundlag for Sundhedsstyrelsens, Indenrigs- og Sundhedsministeriets, Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Statens Institut for Folkesundheds udarbejdelse af statistik om virksomheden inden for den offentlige sygesikring b) At tilvejebringe de nødvendige oplysninger til at løse Sundhedsstyrelsens, Indenrigs- og Sundhedsministeriet , Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Statens Institut for Folkesundheds overordnede forsknings-, planlægnings- og styringsopgaver på sygesikrings- og sundhedsområdet. c) At danne grundlag for udbetaling af meraktivitet hos speciallæger. d) At levere data til forskning.
Kilder:
Data til Sygesikringsregisteret indberettes på følgende måde: a) Yder indberetter ydelsen, ydet til den forsikrede, til DXC (tidligere CSC Scandihealth A/S). b) DXC modtager indberetningerne fra yderne, og validerer data. c) DXC videre sender data til Sundhedsdatastyrelsen via Praksys.
Enhed og Population:
Enhed Enheden i registeret er en ydelse, der er støttet af den offentlige sygesikring og ydet af alment praktiserende speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, kiropraktorer, fodterapeuter eller psykologer. En ydelse kan fx. være en blodsukkermåling hos en almen praktiserende læge. Et besøg hos en læge kan således indeholde flere ydelser. Det vil sige, at der tilføjes nye data til Sygesikringsregisteret i forbindelse med nye ydelser. Population I Sygesikringsregisteret findes data om alle personer, som i perioden fra og med 1990 har modtaget ydelser i Danmark, ydet af alment praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, kiropraktorer, fodterapeuter eller psykologer, og som er støttet af den offentlige sygesikring. Børn under 16 år optræder dog kun i registeret med eget cpr-nummer fra og med 1996.
Periode og Opdatering:
Periode Sygesikringsregisteret dækker perioden 1990 og fremefter. Perioden er afgrænset på afregningsår, dvs. det år som ydelsen bliver afregnet i. Opdatering Opdateringskadence: Registeret opdateres 1 gang månedligt. Opdateringstidspunkt: Opdaterede data er tilgængelige omkring den 10. i hver måned. Forskydning: Sygesikringsregisteret opgøres med 2 måneders forsinkelse. Dvs. at registeret fx vil blive opdateret med data for januar i marts måned. Denne forskydning skyldes, at data først skal rapporteres af yderne til CSC Scandihealth A/S og derefter valideres. Anden latens: Det er konstateret, at der for enkelte specialer ikke indberettes løbende, men derimod samles mange ydelser i en indberetning. Hvis indberetninger på denne måde samles sammen, kan det betyde en forsinkelse i forhold til, hvornår data optræder i registeret. Opdatering bagud i tid: Kendte fejlindberetninger rettes ved en ny indberetning, som annullerer den forkerte indberetning. Dette fremgår af variablen ”v_antydel” (”antal ydelser”). Hvis denne indeholder et negativt tal annulleres tilsvarende ydelser.
Pålidelighed:
Pålidelighed og komplethed Inden Statens Serums Institut modtager sygesikringsdata, er der foregået en validering af data. Da de indberettede data desuden danner grundlag for afregning, må de anses for forholdsvis pålidelige og komplette. Usikkerhed Der vil, som ved enhver registrering, kunne passere fejlregistreringer gennem systemet. Dette er tydeligt ved fejlregistreringer på ydelser, der kun er berettiget til en bestemt andel af befolkningen, eks. en bestemt aldersgruppe eller køn. Således er der i registeret eksempler på ydelser, som kun børn er berettiget til, der er blevet fejlregistreret på voksne personer.
Usikkerhed
Komplethed
Sammenlignelighed:
Over tid Der forekommer ingen større databrud i registeret, og det er muligt at sammenligne data over hele perioden fra 1990 og frem til i dag. Man skal dog generelt være opmærksom på, at ikke alle ydelser har eksisteret over hele perioden. Medtagelsen af ydelsesnumre beror på ydelsesnumrets inkludering i overenskomsten mellem regionerne og Praktiserende Lægers Organisation. Desuden skal det bemærkes, at børn under 16 år først fik eget sygesikringsbevis fra og med 1. januar 1996. Før dette tidspunkt blev ydelser, som blev udført på børn, registreret på en forælders personnummer. I stedet for en angivelse af køn, fik registreringen en såkaldt ”barnemarkering”. Således kan ydelser udført på børn under 16 år før 1996 ikke opdeles efter køn. Efter 1. januar 1996 skulle brugen af ”barnemarkeringen” i princippet være ophørt. Der forekommer dog i den efterfølgende periode alligevel registreringer med barnemarkeringer. Især 1996 må på dette punkt betragtes som et indkøringsår. Endelig skal nævnes, at definitionen af variablen ”v_kontakt” (antal kontaktydelser, der udelukkende opgøres for almen praksis), som dannes efter, at data er modtaget af Statens Serums Institut, senest er defineret ud fra de ydelseskoder, der var gældende til og med 2006. Da der kan være kommet relevante ydelseskoder til siden, skal opgørelser af kontaktydelser siden 2006 tages med forbehold.
Tilgængelighed:
Man kan som forsker søge om data fra registeret via forskerservice på Statens Seruminstitut. Information om forskerservice findes på Statens Serum Instituts hjemmeside www.ssi.dk .
Lovgivning og anmeldelse:
Sygesikringsregisteret er baseret på bekendtgørelse af sundhedsloven https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=130455 Sygesikringsregisteret er anmeldt til Datatilsynet som et administrativt register. https://anmeld.datatilsynet.dk/frontend/fortegnelse/vis.off.asp?pub=yes&myid=82123&myjour=2009-54-0734&journal=2009%2D54%2D0734&anmelder=Sundhedsstyrelsen&ord= Journalnummer: 2009-54-0734.
Datastruktur:
Registeret er struktureret som to hovedtabeller t_ssik<åååå> og t_ssr. t_ssr indeholder alle variable med data fra 2014. t_ssik indeholder en delmængde af t_ssr variablerne, men har data tilbage fra 1990. Af praktiske grunde er registeret dog opdelt i årgange fra 1990 og frem. Det er afregningsåret for den enkelte ydelse, som afgør i hvilken årgang ydelsen er placeret. I tilknytning til registeret ligger en række hjælpe- og klassifikationstabeller.
Vedhaeftede filer:
Kodeark_SSR.csv
Kodeark_SSR.pdf

Tabeller tilknyttet Sygesikringsregisteret

Tabel Periode Indhold
1990 og frem Tabellen indeholder patientgruppekode og betydningen af koden, dvs. patientens tilhørsforhold til yderne.
Funktion Hjælpetabel med oversigt over koder
Sidst ændret 10-12-2014 af JEB
Beskrivelse Betydning af patientgruppekode
Tabelenhed En række i tabellen angiver en patientgruppekode og betydningen af koden.
Variabel Periode Indhold
1990 og frem Slutdato for kodens gyldighedsperiode
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Angiver slutdato for de forskellige koder, der er beskrevet i hjælpetabellerne.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Datoer
1990 og frem Startdato for kodens gyldighedsperiode
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Angiver startdato for de forskellige koder, der er beskrevet i hjælpetabellerne
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Datoer
1990 og frem Patientgruppen i kodeform
Længde 2
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Angiver patientgruppen i kodeform.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se kodeark.
2000 og frem Betydning af kode
Længde 150
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Angiver betydningen af patientgruppe, praksistype, sikringsgruppe, yders speciale, sikreskøn, tidskode, ydelseskode, ydelsesnummer eller ydertype, afhængigt af hvilken tabel den optræder i.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Tekst
1990 og frem Tabellen indeholder praksistypekoden og betydningen af koden.
Funktion Hjælpetabel med oversigt over koder
Sidst ændret 10-12-2014 af JEB
Beskrivelse Betydningen af praksistypekoden
Tabelenhed En række i tabellen angiver praksistypekoden og betydningen af koden.
Variabel Periode Indhold
1990 og frem Slutdato for kodens gyldighedsperiode
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Angiver slutdato for de forskellige koder, der er beskrevet i hjælpetabellerne.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Datoer
1990 og frem Praksistype i kodeform
Længde 2
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Angiver praksistypen i kodeform.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se kodeark
2000 og frem Betydning af kode
Længde 150
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Angiver betydningen af patientgruppe, praksistype, sikringsgruppe, yders speciale, sikreskøn, tidskode, ydelseskode, ydelsesnummer eller ydertype, afhængigt af hvilken tabel den optræder i.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Tekst
2000 og frem Tabellen indeholder en komplet beskrivelse af grundhonorar og bruttohonorar for de ydelse, der honoreres af sygesikringsregisteret, fordelt på år og kvartaler. Bemærk, at tabellen i året 2000 kun blev opdateret hvert halve år, og derfor kun indeholder kvartalerne 1 og 3, herefter blev tabellen opdateret hvert kvartal. Endvidere er kun den seneste pristabel tilgængelig i variabeloversigten. Den fuldstændige pristabel kan rekvireres hos SSI.
Funktion Hjælpetabel med oversigt over koder
Sidst ændret 10-12-2014 af JEB
Beskrivelse Honorarer for ydelserne
Tabelenhed En række i tabellen angiver et grundhonorar og et bruttohonorar, for en given ydelse.
Variabel Periode Indhold
1990 - Yders hovedspeciale
Længde 2
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Angiver yders hovedspeciale.
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se kodeark
1990 - Ydelsen
Længde 4
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Ydelseskode for ydelsen ydet overfor sikrede
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se kodeark
2000 og frem Ulempekode
Længde 3
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse For regninger fra almen- og vagtlæger anvendes ulempekode som er en sammensat variable.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Værdien i feltet består af tre dele: Dataopbygning: 1. tegn = tidspunktskode 2. tegn = patienttype 3. tegn = paragrafrelation (altid = 0) 1.tegn er kode for hvornår ydelsen er ydet. Har relevans for beløbet yderen skal have udbetalt. 1 = Dagtid 8 = A-vagt 9 = B-vagt 2. tegn er en kode for sikringsgruppe. 1 = Gruppe 1 4 = Gruppe 2
2000 og frem Opdateringsår
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Angiver opdateringsåret.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier År
2000 og frem Startåret for afregning af ydelse
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Angiver startåret for afregning for den givne ydelse.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Årstal
2000 og frem Startmåned for afregning af ydelse
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Angiver startmåneden for afregningen af den givne ydelses.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Måneder
2000 og frem Slutåret for afregning af ydelse
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Angiver slutåret for afregningen af den givne ydelse.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Årstal
2000 og frem Slutmåned for afregning af ydelse
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Angiver slutmåneden for afregningen af den givne ydelse.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Måneder
2000 og frem Bruttohonorar for ydelse
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Angiver bruttohonoraret for den givne ydelse. Dvs. det honorar som yderen modtager fra regionen som betaling for den angivne ydelse.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Pris i kroner
2000 og frem Bruttohonorar for ydelse
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Angiver bruttohonoraret som yder modtager af regionen.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Pris i kroner
2000 og frem Startår for honorar
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Angiver startåret hvorfra de givne honorarer er gældene.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Årstal
2000 og frem Startuge for honorar
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Angiver startugen hvorfra honorarene er gældende.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Ugenr.
2000 og frem Grundhonorar, før regulering
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Angiver grundhonoraret. Grundhonoraret er bruttohonorar før regulering.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Pris i kroner
2000 og frem Opdateringskvartal
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Angiver opdateringskvartalet for ydelsen.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Kvartalsangivelse, 1-4
2000 og frem Slutår for honorar
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Angiver slutåret hvortil de givne honorarer er gældende
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Årstal
2000 og frem Slutuge for honorar
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Angiver slutugen hvortil de givne honorarer er gældende
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Ugenr.
2014 og frem Grundhonorar i ører
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Angiver bruttohonoraret i øre for den given ydelse.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Pris i ører
2014 og frem Opgørelsesdato
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Angiver opgørelsesdatoen.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Datoer
2014 og frem Overenskomstkode
Længde 2
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Angiver hvilken overenskomst ydelsen tilhører.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2014 og frem Startdato
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Angiver startdatoen for ydelsen, satsen mv.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Datoer
2014 og frem Slutdato
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Angiver slutdatoen for ydelsen, satsen mv.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Datoer
2014 og frem Reguleret honorar i ører
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Angiver det reguleret honorar i øre, dvs. grundhonoraret efter reguleringer.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Pris i ører
1990 og frem Tabellen indeholder sikringsgruppekoder og deres betydning.
Funktion Hjælpetabel med oversigt over koder
Sidst ændret 10-12-2014 af JEB
Beskrivelse Sikringsgruppekode og dens betydning
Tabelenhed En række i tabellen angiver en sikringsgruppekode og dens betydning.
Variabel Periode Indhold
1990 og frem Slutdato for kodens gyldighedsperiode
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Angiver slutdato for de forskellige koder, der er beskrevet i hjælpetabellerne.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Datoer
1990 og frem Startdato for kodens gyldighedsperiode
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Angiver startdato for de forskellige koder, der er beskrevet i hjælpetabellerne
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Datoer
1990 og frem Sikringsgruppe i kodeform
Længde 1
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Angiver sikringsgruppen i kodeform.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se kodeark
2000 og frem Betydning af kode
Længde 150
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Angiver betydningen af patientgruppe, praksistype, sikringsgruppe, yders speciale, sikreskøn, tidskode, ydelseskode, ydelsesnummer eller ydertype, afhængigt af hvilken tabel den optræder i.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Tekst
1990 og frem Tabellen indeholder koder for køn og deres betydning.
Funktion Hjælpetabel med oversigt over koder
Sidst ændret 10-12-2014 af JEB
Beskrivelse Koder for køn og deres betydning
Tabelenhed En række i tabellen angiver en kode for den sikredes køn og kodens betydning.
Variabel Periode Indhold
1990 og frem Slutdato for kodens gyldighedsperiode
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Angiver slutdato for de forskellige koder, der er beskrevet i hjælpetabellerne.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Datoer
1990 og frem Sikredes køn i kodeform
Længde 1
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Angiver sikredes køn på kodeform.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se kodeark
2000 og frem Betydning af kode
Længde 150
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Angiver betydningen af patientgruppe, praksistype, sikringsgruppe, yders speciale, sikreskøn, tidskode, ydelseskode, ydelsesnummer eller ydertype, afhængigt af hvilken tabel den optræder i.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Tekst
1990 og frem Tabellen indeholder koder for specialer og deres betydning.
Funktion Hjælpetabel med oversigt over koder
Sidst ændret 10-12-2014 af JEB
Beskrivelse Specialekoder og deres betydning
Tabelenhed En række i tabellen angiver en specialekode og dens betydning.
Variabel Periode Indhold
1990 og frem Startdato for kodens gyldighedsperiode
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Angiver startdato for de forskellige koder, der er beskrevet i hjælpetabellerne
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Datoer
1990 og frem Yderspeciale i kodeform
Længde 2
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Angiver yderens speciale i kodeform.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se kodeark
2000 og frem Betydning af kode
Længde 150
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Angiver betydningen af patientgruppe, praksistype, sikringsgruppe, yders speciale, sikreskøn, tidskode, ydelseskode, ydelsesnummer eller ydertype, afhængigt af hvilken tabel den optræder i.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Tekst
1990 - Hver registrering i registeret indeholder oplysninger om: • Personen som ydelsen er foretaget på (CPR-nummer, alder, køn, bopælsamt, ect.) • Yderen som har udført ydelsen (speciale, ydernummer, praksisamt, ect.) • Ydelsen (ydelsens art, hvornår ydelsen er foretaget, størrelsen af honoraret som ydelsen udløser fra Den Offentlige Sygesikring).
Funktion Hovedtabel med unikt indhold
Sidst ændret 04-12-2014 af KAF
Beskrivelse Ydelser ydet under sygesikringen
Tabelenhed En række i tabellen betyder: En ydelse, ydet af alment praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, kiropraktorer eller psykologer, som er støttet og afregnet af Den Offentlige Sygesikring.
Variabel Periode Indhold
1990 - Amts-/regionskode for henvisender yder
Længde 2
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Hvis den leverede ydelse er baseret på en henvisning fra en anden yder, da indeholder variablen amts-/regionskoder for henvisender yder.
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Som følge af strukturreformen som tråde i kraft den 1. januar 2007, er koden ændret fra amtskoder til regionskoder.
Værdier Se generelt kodeark
1990 - Ydernummeret på den henvisende yder
Længde 6
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Hvis den leverede ydelse er baseret på en henvisning fra en anden yder, da indeholder variablen ydernummeret på den henvisende yder. Det vil typisk være en alm. praktiserende læge der henviser til en speciallæge. Er der ingen henvisning, da indeholder variablen yderens eget ydernummer. Ved laboratorieydelser, er den henvisende yder den læge der bestiller laboratorieydelsen. Se også c_ynr.
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Ydernumre. Findes i yderregisteret
1990 - Patientens tilhørsforhold overfor yderen
Længde 2
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Angiver patientens tilhørsforhold overfor yderen. Grupperer patienterne efter om de er yderens egne patienter, andres patienter (f.eks. i et lægehus), passanter (f.eks. feriegæster) eller gruppe2 sikrede. Bemærk at praktiserende læger, tandlæger og andre ydere bruger koderne forskelligt. Variablen kan fx bruges til - med en vis sikkerhed - at forbinde en patient med sin egen læge.
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Værdierne 11-12 forekommer til og med 2005 (tandlæger).
Værdier Se kodeark
1990 - Praksistypen, hvor ydelsen er leveret
Længde 2
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Angiver praksistypen, hvor ydelsen er leveret. Bemærk: er ofte tom.
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se kodeark
1990 - Sygesikringsgruppe som sikrede tilhører
Længde 1
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Sygesikringsgruppe som sikrede tilhører.
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se kodeark
1990 - Sikredes køn
Længde 1
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Angiver sikredes køn.
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se kodeark
1990 - Sikredes bopælsamt/-region
Længde 2
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Variablen angiver den sikredes (patientens) bopælsamt. Fra og med 2007 angiver den bopælsregionen.
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Amtskoder fra 1990 til og med 2006, regionskoder fra 2007 og frem.
Værdier Se generelt kodeark
1990 - Sikredes bopælskommune
Længde 3
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Sygesikredes hjemkommune. Hvis sikredes hjemkommune ikke kendes angives yderes region med et 0 foranstillet.
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se generelt kodeark
1990 - Yders hovedspeciale
Længde 2
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Angiver yders hovedspeciale.
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se kodeark
1990 - Tidspunkt for ydelsen
Længde 1
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Angiver tidspunktet, hvor ydelsen ydes, efter en gruppering af timer i løbet af en uge, f.eks. "man-fre 8-16"
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se kodeark
1990 - Yders amt/region
Længde 2
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Angiver yders amt/region.
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Amtkoder fra 1990 til og med 2006, regionskoder fra 2007 og frem.
Værdier Se generelt kodeark
1990 - Ydelsen
Længde 4
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Ydelseskode for ydelsen ydet overfor sikrede
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se kodeark
1990 - Yders kommune
Længde 3
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Variablen angiver yderens kommune, dvs. den kommune hvor praksis har adresse.
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se generelt kode ark
1990 - Ydernummeret
Længde 6
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Variablen angiver ydernummeret for yderen. Bemærk, at dette nummer ikke identificerer den specifikke yderperson, men klinikken. Er ydelsen leveret i et lægehus med flere læger, kan man ikke se hvilken af lægerne der leverede ydelsen. Ydernummeret kan i princippet også bruges til at identificere ydertypen - c_ytype. Sammenhængen imellem ydertype og ydernummerinterval fremgår af oversigten som findes under dokumentation af yderregistret
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Seks-cifrede ydernumre. Findes i yderregisteret.
1990 - Ydertypen
Længde 2
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Angiver koden for ydertype, f.eks. almen læge, øre-næst-hals-læge
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se kodeark
1990 - Ydelsesmåned
Længde 2
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Angiver den måned i året, hvor afregningen mellem yder og amt eller region for den leverede ydelse har fundet sted. Se også v_afraar. Er ikke nødvendigvis identisk med den måned, hvor ydelsen rent faktisk fandt sted. For denne se v_honaar.
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Månederne er angivet med månedsnummer 1-12
1990 - Afregningsår
Længde 4
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Angiver det år den leverede ydelse er afregnet mellem yder og amt/region. Afregningsåret kan adskille sig fra det år ydelsen er leveret.
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Årstal med fire cifre
1990 - Sikredes alder
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Indholder sikredes alder
Kilder Beregnet på baggrund af cpr-nummer
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Heltal
1990 - Antal ydelser
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Angiver antal ydelser ved besøget
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Heltal
1990 - Bruttohonorar for ydelsen
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Angiver yderes bruttohonorar, for den ydelse der er ydet. Takster for bruttohonorar kan findes på: http://www.okportalen.dk Bemærk at Bruttohonoraret beregnes udfra Grundhonoraret. Grundhonorar er det honorar, der er aftalt i overenskomsterne. Dette reguleres årligt med en reguleringsprocent og resultere i et bruttohonorar. Bruttohonorar angiver det honorar, som lægen mv. har fået for de enkelte ydelser, dvs. overordnet set sygesikringens tilskud.
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Pris i kroner
2000 - Antal huller i tænderne
Længde 4
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Denne variabel angiver antallet af caries (huller) hos patienten i forbindelse med et tandlægebesøg. Bemærk: Denne variabel udfyldes kun i forbindelse med tandlægebesøg, og kun for de patienter der tilhører tandsundhedsårgangene. Dvs. de patienter der modtager tandlægeydelser, og som i kalenderåret fylder 25, 40 eller 65 år.
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Heltal
1990 - Sikredes cpr-nummer
Længde 10
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Indholder sikredes CPR-nummer. Indholdet er ikke valideret før modtagelsen af data, så der kan forekomme fejlbehæftede CPR-numre. CPR-numre der begynder med 4 er lande CPR-numre / nationalitetskoder. F.eks. er 400000-0006 en sikret fra Norge; mens 400000-0014 er Sverige o.s.v. De tre sidste cifre er selve nationalitetskoden - heraf sidste cifre er modulus-11 kontrolciffer. Det er Danske Regioner, der har det formelle ansvar for oprettelse af disse numre. Anvendes af yderne f.eks., når de behandler en patient fra et andet land. De fleste erstatnings CPR-numre dækker over svenskere, grænsearbejdere og udstationerende danskere.
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier CPR-numre
2000 - Antal fyldninger
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Denne variabel angiver antallet af fyldninger hos patienten. Bemærk: Denne variabel udfyldes kun i forbindelse med tandlægebesøg, og kun for de patienter der tilhører tandsundhedsårgangene. Dvs. de patienter der modtager tandlægeydelser, og som i kalenderåret fylder 25, 40 eller 65 år.
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Heltal
1990 - Honoreringsuge
Længde 2
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Angiver honoreringsugen, i honoreringsåret. Angiver i hvilken uge ydelsen blev ydet/indberettet. Bemærk at den store indberetningsuge er den sidste uge i måneden, f.eks. uge 4, uge 8, osv. Her er knap halvdelen af hele månedens afregninger registreret. Dette skyldes at lægerne/yderne, samler indberetninger til sidst mulige uge.
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Ugenumre 1-52
1990 - Honoreringsår
Længde 2
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Angiver honoreringsåret, dvs. året hvor ydelsen blev ydet, hvilket ikke nødvendigvis er det samme som afregningsåret.
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Årstal med to cifre
1990 - Fysisk fremmøde eller ej
Længde 1
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Angiver om der er tale om fysisk fremmøde hos yderen, eller ej. Bemærk, at kontakt kun registreres for speciale nummer 80 (almen praktiserende læger).
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se kodeark
2000 - Antal naturlige tænder
Længde 6
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Denne variabel udfyldes kun i forbindelse med tandlægebesøg, og angiver hvor mange naturlige tænder patienten har på tidspunktet for besøget. Bemærk: Denne variabel dækker kun de patienter, der tilhører tandsundhedsårgangene. Dvs. de patienter der modtager tandlægeydelser, og som i kalenderåret fylder 25, 40 eller 65 år.
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Heltal
2000 - Tabellen indeholder en komplet beskrivelse af ydelse, der honoreres af sygesikringen, fordelt på år og kvartaler. Beskrivelserne af ydelserne findes altid i kort form og lejlighedsvis i lang form. Bemærk, at tabellen i året 2000 kun blev opdateret hvert halve år, og derfor kun indeholder kvartalerne 1 og 3, herefter blev tabellen opdateret hvert kvartal.
Funktion Hjælpetabel med oversigt over koder
Sidst ændret 05-12-2014 af KAF
Beskrivelse Ydelser og deres betydning
Tabelenhed En række i tabellen angiver en unik ydelse, defineret ud fra en kode bestående af en unik kombination af et specialenummer og et ydelsesnummer.
Variabel Periode Indhold
1990 - Yders hovedspeciale
Længde 2
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Angiver yders hovedspeciale.
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se kodeark
1990 - Ydelsen
Længde 4
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Ydelseskode for ydelsen ydet overfor sikrede
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se kodeark
2000 og frem Opdateringsår
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Angiver opdateringsåret.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier År
2000 og frem Kort beskrivelse af ydelse
Længde 20
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Angiver en kort beskrivelse af ydelsen.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Tekst; beskrivelser af ydelser
2000 og frem Opdateringskvartal
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Angiver opdateringskvartalet for ydelsen.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Kvartalsangivelse, 1-4
2000 og frem Lang beskrivelse af ydelse
Længde 78
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Angiver en lang beskrivelse af ydelsen.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Tekst; beskrivelse af ydelse
1990 og frem Tabellen indeholder tidskoder og deres betydning.
Funktion Hjælpetabel med oversigt over koder
Sidst ændret 10-12-2014 af JEB
Beskrivelse Tidskoder og deres betydning
Tabelenhed En række i tabellen angiver en tidskode og dens betydning.
Variabel Periode Indhold
1990 og frem Slutdato for kodens gyldighedsperiode
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Angiver slutdato for de forskellige koder, der er beskrevet i hjælpetabellerne.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Datoer
1990 og frem Startdato for kodens gyldighedsperiode
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Angiver startdato for de forskellige koder, der er beskrevet i hjælpetabellerne
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Datoer
1990 og frem Tid i kodeform
Længde 1
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Angiver tidskoden i kodeform.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se kodeark
2000 og frem Betydning af kode
Længde 150
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Angiver betydningen af patientgruppe, praksistype, sikringsgruppe, yders speciale, sikreskøn, tidskode, ydelseskode, ydelsesnummer eller ydertype, afhængigt af hvilken tabel den optræder i.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Tekst
1990 og frem Tabellen indeholder en komplet beskrivelse af ydelse, der honoreres af sygesikringen. Beskrivelserne af ydelserne findes kun i kort form.
Funktion Hjælpetabel med oversigt over koder
Sidst ændret 10-12-2014 af JEB
Beskrivelse Beskrivelserne af ydelserne
Tabelenhed En række i tabellen angiver en unik ydelse, defineret ud fra en kode bestående af en unik kombination af et specialenummer og et ydelesnummer.
Variabel Periode Indhold
1990 og frem Slutdato for kodens gyldighedsperiode
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Angiver slutdato for de forskellige koder, der er beskrevet i hjælpetabellerne.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Datoer
1990 og frem Startdato for kodens gyldighedsperiode
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Angiver startdato for de forskellige koder, der er beskrevet i hjælpetabellerne
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Datoer
1990 og frem Yderspeciale i kodeform
Længde 2
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Angiver yderens speciale i kodeform.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se kodeark
1990 og frem Ydelsesnr. i kodeform
Længde 4
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Angiver ydelsesnummeret i kodeform. Bemærk at en ydelse kun kan identificeres med en unik nøgle bestående af yderens specialekode og ydelsesnummeret.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se kodeark
2000 og frem Betydning af kode
Længde 150
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Angiver betydningen af patientgruppe, praksistype, sikringsgruppe, yders speciale, sikreskøn, tidskode, ydelseskode, ydelsesnummer eller ydertype, afhængigt af hvilken tabel den optræder i.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Tekst
1990 og frem Tabellen indeholder koder for ydertype og deres betydning, fx almen læge eller øjenlæge
Funktion Hjælpetabel med oversigt over koder
Sidst ændret 10-12-2014 af JEB
Beskrivelse Ydertypekoder og deres betydning
Tabelenhed En række i tabellen angiver en ydertypekode og koden betydning.
Variabel Periode Indhold
1990 og frem Slutdato for kodens gyldighedsperiode
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Angiver slutdato for de forskellige koder, der er beskrevet i hjælpetabellerne.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Datoer
1990 og frem Startdato for kodens gyldighedsperiode
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Angiver startdato for de forskellige koder, der er beskrevet i hjælpetabellerne
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Datoer
1990 og frem Ydertype i kodeform
Længde 2
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Angiver ydertypen i kodeform.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se kodeark
2000 og frem Betydning af kode
Længde 150
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Angiver betydningen af patientgruppe, praksistype, sikringsgruppe, yders speciale, sikreskøn, tidskode, ydelseskode, ydelsesnummer eller ydertype, afhængigt af hvilken tabel den optræder i.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Tekst
1990 - 2008 Hver registrering i registeret indeholder oplysninger om: • Personen som ydelsen er foretaget på (Alder, køn, bopælsamt, etc.) • Yderen som har udført ydelsen (speciale, ydernummer, praksisamt, etc.) • Ydelsen (ydelsens art, hvornår ydelsen er foretaget, størrelsen af honoraret som ydelsen udløser fra Den Offentlige Sygesikring). Bemærk at v_ssik indeholder det samme som t_ssik, bortset fra CPR-nummer.
Funktion Hovedtabel med unikt indhold
Sidst ændret 10-12-2014 af KAF
Beskrivelse Det samme som t_ssik, bortset fra cprnummer
Tabelenhed En række i tabellen betyder: En ydelse, ydet af alment praktiserende læge, speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, kiropraktorer eller psykologer, som er støttet og afregnet af den Offentlige Sygesikring.
Variabel Periode Indhold
1990 - Amts-/regionskode for henvisender yder
Længde 2
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Hvis den leverede ydelse er baseret på en henvisning fra en anden yder, da indeholder variablen amts-/regionskoder for henvisender yder.
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Som følge af strukturreformen som tråde i kraft den 1. januar 2007, er koden ændret fra amtskoder til regionskoder.
Værdier Se generelt kodeark
1990 - Ydernummeret på den henvisende yder
Længde 6
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Hvis den leverede ydelse er baseret på en henvisning fra en anden yder, da indeholder variablen ydernummeret på den henvisende yder. Det vil typisk være en alm. praktiserende læge der henviser til en speciallæge. Er der ingen henvisning, da indeholder variablen yderens eget ydernummer. Ved laboratorieydelser, er den henvisende yder den læge der bestiller laboratorieydelsen. Se også c_ynr.
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Ydernumre. Findes i yderregisteret
1990 - Patientens tilhørsforhold overfor yderen
Længde 2
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Angiver patientens tilhørsforhold overfor yderen. Grupperer patienterne efter om de er yderens egne patienter, andres patienter (f.eks. i et lægehus), passanter (f.eks. feriegæster) eller gruppe2 sikrede. Bemærk at praktiserende læger, tandlæger og andre ydere bruger koderne forskelligt. Variablen kan fx bruges til - med en vis sikkerhed - at forbinde en patient med sin egen læge.
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Værdierne 11-12 forekommer til og med 2005 (tandlæger).
Værdier Se kodeark
1990 - Praksistypen, hvor ydelsen er leveret
Længde 2
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Angiver praksistypen, hvor ydelsen er leveret. Bemærk: er ofte tom.
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se kodeark
1990 - Sygesikringsgruppe som sikrede tilhører
Længde 1
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Sygesikringsgruppe som sikrede tilhører.
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se kodeark
1990 - Sikredes køn
Længde 1
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Angiver sikredes køn.
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se kodeark
1990 - Sikredes bopælsamt/-region
Længde 2
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Variablen angiver den sikredes (patientens) bopælsamt. Fra og med 2007 angiver den bopælsregionen.
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Amtskoder fra 1990 til og med 2006, regionskoder fra 2007 og frem.
Værdier Se generelt kodeark
1990 - Sikredes bopælskommune
Længde 3
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Sygesikredes hjemkommune. Hvis sikredes hjemkommune ikke kendes angives yderes region med et 0 foranstillet.
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se generelt kodeark
1990 - Yders hovedspeciale
Længde 2
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Angiver yders hovedspeciale.
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se kodeark
1990 - Tidspunkt for ydelsen
Længde 1
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Angiver tidspunktet, hvor ydelsen ydes, efter en gruppering af timer i løbet af en uge, f.eks. "man-fre 8-16"
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se kodeark
1990 - Yders amt/region
Længde 2
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Angiver yders amt/region.
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Amtkoder fra 1990 til og med 2006, regionskoder fra 2007 og frem.
Værdier Se generelt kodeark
1990 - Ydelsen
Længde 4
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Ydelseskode for ydelsen ydet overfor sikrede
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se kodeark
1990 - Yders kommune
Længde 3
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Variablen angiver yderens kommune, dvs. den kommune hvor praksis har adresse.
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se generelt kode ark
1990 - Ydernummeret
Længde 6
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Variablen angiver ydernummeret for yderen. Bemærk, at dette nummer ikke identificerer den specifikke yderperson, men klinikken. Er ydelsen leveret i et lægehus med flere læger, kan man ikke se hvilken af lægerne der leverede ydelsen. Ydernummeret kan i princippet også bruges til at identificere ydertypen - c_ytype. Sammenhængen imellem ydertype og ydernummerinterval fremgår af oversigten som findes under dokumentation af yderregistret
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Seks-cifrede ydernumre. Findes i yderregisteret.
1990 - Ydertypen
Længde 2
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Angiver koden for ydertype, f.eks. almen læge, øre-næst-hals-læge
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se kodeark
1990 - Ydelsesmåned
Længde 2
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Angiver den måned i året, hvor afregningen mellem yder og amt eller region for den leverede ydelse har fundet sted. Se også v_afraar. Er ikke nødvendigvis identisk med den måned, hvor ydelsen rent faktisk fandt sted. For denne se v_honaar.
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Månederne er angivet med månedsnummer 1-12
1990 - Afregningsår
Længde 4
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Angiver det år den leverede ydelse er afregnet mellem yder og amt/region. Afregningsåret kan adskille sig fra det år ydelsen er leveret.
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Årstal med fire cifre
1990 - Sikredes alder
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Indholder sikredes alder
Kilder Beregnet på baggrund af cpr-nummer
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Heltal
1990 - Antal ydelser
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Angiver antal ydelser ved besøget
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Heltal
1990 - Bruttohonorar for ydelsen
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Angiver yderes bruttohonorar, for den ydelse der er ydet. Takster for bruttohonorar kan findes på: http://www.okportalen.dk Bemærk at Bruttohonoraret beregnes udfra Grundhonoraret. Grundhonorar er det honorar, der er aftalt i overenskomsterne. Dette reguleres årligt med en reguleringsprocent og resultere i et bruttohonorar. Bruttohonorar angiver det honorar, som lægen mv. har fået for de enkelte ydelser, dvs. overordnet set sygesikringens tilskud.
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Pris i kroner
2000 - Antal huller i tænderne
Længde 4
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Denne variabel angiver antallet af caries (huller) hos patienten i forbindelse med et tandlægebesøg. Bemærk: Denne variabel udfyldes kun i forbindelse med tandlægebesøg, og kun for de patienter der tilhører tandsundhedsårgangene. Dvs. de patienter der modtager tandlægeydelser, og som i kalenderåret fylder 25, 40 eller 65 år.
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Heltal
2000 - Antal fyldninger
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Denne variabel angiver antallet af fyldninger hos patienten. Bemærk: Denne variabel udfyldes kun i forbindelse med tandlægebesøg, og kun for de patienter der tilhører tandsundhedsårgangene. Dvs. de patienter der modtager tandlægeydelser, og som i kalenderåret fylder 25, 40 eller 65 år.
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Heltal
1990 - Honoreringsuge
Længde 2
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Angiver honoreringsugen, i honoreringsåret. Angiver i hvilken uge ydelsen blev ydet/indberettet. Bemærk at den store indberetningsuge er den sidste uge i måneden, f.eks. uge 4, uge 8, osv. Her er knap halvdelen af hele månedens afregninger registreret. Dette skyldes at lægerne/yderne, samler indberetninger til sidst mulige uge.
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Ugenumre 1-52
1990 - Honoreringsår
Længde 2
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Angiver honoreringsåret, dvs. året hvor ydelsen blev ydet, hvilket ikke nødvendigvis er det samme som afregningsåret.
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Årstal med to cifre
1990 - Fysisk fremmøde eller ej
Længde 1
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Angiver om der er tale om fysisk fremmøde hos yderen, eller ej. Bemærk, at kontakt kun registreres for speciale nummer 80 (almen praktiserende læger).
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se kodeark
2000 - Antal naturlige tænder
Længde 6
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Denne variabel udfyldes kun i forbindelse med tandlægebesøg, og angiver hvor mange naturlige tænder patienten har på tidspunktet for besøget. Bemærk: Denne variabel dækker kun de patienter, der tilhører tandsundhedsårgangene. Dvs. de patienter der modtager tandlægeydelser, og som i kalenderåret fylder 25, 40 eller 65 år.
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Heltal
27-01-2014 og frem Indeholder relevante informationer om den sikrede såsom navn, adresse, tilknyttet ydernummer mv.
Funktion Hovedtabel med unikt indhold
Sidst ændret 08-10-2014 af JEB
Beskrivelse Sikrede
Tabelenhed En række i tabellen indeholder relevante informationer om den sikrede, såsom navn, adresse, tilknyttet ydernummer mv.
Variabel Periode Indhold
2014 og frem Sikredes adresse
Længde 33
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Angiver den sikredes adresse.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier N/A
2014 og frem Markør for adressebeskyttelse
Længde 1
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Angiver om den sikrede har adressebeskyttelse.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2014 og frem Sikredes alder
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Angiver sikrets alder ved opdateringstidspunktet.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Heltal
2014 og frem Bydelsnummer
Længde 6
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Angiver hvilket bydelsnummer yderen er tilknyttet. Denne variabel udstilles ikke af Sundhedsdatastyrelsens Forskerservice.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2014 og frem Bynavn for sikredes bopæl
Længde 19
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Angiver sikredes bopæls bynavn.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2014 og frem Sikredes civilstand
Længde 1
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Angiver sikredes civilstand.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Beskrivelser af værdier findes www.cpr.dk
2014 og frem Sikredes c/o navn
Længde 34
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Angiver sikredes C/O navn.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Navne
2014 og frem Sikredes CPR-nummer
Længde 10
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Angiver sikredes CPR-nummer.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier CPR-numre
2014 og frem Sikredes bopæls etage
Længde 2
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Angiver hvilken etage som den sikrede bor på.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier N/A
2014 og frem Sikredes følgeskabsperson
Længde 10
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Angiver hvem den sikrede har som følgeskabsperson.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier N/A
2014 og frem Ikrafttrædelsesdato for sikredes fremtidige sikringsgrp.
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Angiver den sikredes fremtidige sikringsgruppe ikrafttrædelsesdato.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Datoer
2014 og frem Registreringsdato for sikredes fremtidige sikringsgrp.
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Angiver den sikredes fremtidige sikringsgruppes registreringsdato.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Datoer
2014 og frem Fremtidig sikringsgruppe
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Angiver den sikredes fremtidige sikringsgruppe.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2014 og frem Fremtidigt ydernummer
Længde 6
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Angiver det ydernummer som den sikrede i fremtiden vil være tilknyttet.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Ydernumre - findes i Yderregisteret
2014 og frem Ikrafttrædelsesdato for fremtidigt ydernr.
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Angiver ikrafttrædelsesdatoen for den sikredes fremtidige ydernummer.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Datoer
2014 og frem Registreringsdato for fremtidigt ydernr.
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Angiver registreringsdatoen for den sikredes fremtidige ydernummer.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Datoer
2014 og frem Sikredes bopæls husnummer
Længde 4
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Angiver den sikredes bopæls husnummer.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier N/A
2014 og frem Sikredes køn
Længde 1
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Angiver den sikredes køn.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se kodeark
2014 og frem Sikredes lokalitet
Længde 22
Kodesæt
Beskrivelse Angiver den sikredes lokalitet.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2014 og frem Sikredes navn
Længde 34
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Angiver navnet på den sikrede.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Navne
2014 og frem Opgørelsesdato
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Angiver opgørelsesdatoen.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Datoer
2014 og frem Sikredes bopæls postdistrikt
Længde 17
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Angiver den sikredes bopæls postdistrikt.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2014 og frem Sikredes bopæls postnummer
Længde 4
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Angiver den sikredes bopæls postnummer.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2014 og frem Sikredes bopæls sidedør
Længde 4
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Angiver den sikredes bopæls sidedør.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier N/A
2014 og frem Sikredes bopælskommune i kodeform
Længde 3
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Angiver den sikredes bopæls kommune i kodeform.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se generelt kodeark
2014 og frem Startdato for sikredes bopæl i kommune
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Angiver fra hvilken dato den sikrede har bopæl i den given kommune.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Datoer
1990 og frem Hver registrering i registeret indeholder oplysninger om: • Personen som ydelsen er foretaget på (CPR-nummer, alder, køn, bopælsamt, ect.) • Yderen som har udført ydelsen (speciale, ydernummer, praksisamt, ect.) • Ydelsen (ydelsens art, hvornår ydelsen er foretaget, størrelsen af honoraret som ydelsen udløser fra Den Offentlige Sygesikring).
Funktion Hovedtabel med unikt indhold
Sidst ændret 10-12-2014 af JEB
Beskrivelse Ydelser ydet under sygesikringen
Tabelenhed En række i tabellen betyder: En ydelse, ydet af alment praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, kiropraktorer eller psykologer, som er støttet og afregnet af den Offentlige Sygesikring.
Variabel Periode Indhold
2014 og frem Afregningsmåned
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Angiver den måned hvor ydelserne er blevet afregnet.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Måneder
2014 og frem Afregningsår
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Angiver det år hvor ydelserne er blevet afregnet.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Årstal
2014 og frem Anmodnings-tidpunkt
Længde 33
Kodesæt
Beskrivelse Angiver tidspunkt for anmodning om ydelse, et krav for almene læger. 24-timers klokkeslet TTMM, TT=00-24, MM=00-59.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2014 og frem Antal ydelser
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Angiver antallet af ydelser leveret til borgeren.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Heltal
2014 og frem Ydelser på regningen
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Angiver antallet af ydelser som yderen har fået afregnet sammen.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Heltal
2014 og frem Markør for sikredes barn
Længde 1
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Angiver om det er sikredes barn som bliver behandlet. 0 betyder at ydelsen er ydet til den sikrede selv. 1 betyder at ydelsen er ydet til sikredes barn.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 0/1
2014 og frem Behandlingens slutdato
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Angiver slutdatoen for behandlingen. Vedrører ydere hvor en regning omfatter flere behandlinger, f.eks. tandlægehjælp.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Datoer
2014 og frem Behandlingens startdato
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Angiver behandlings startdatoen. Vedrører ydere hvor en regning omfatter flere behandlinger, f.eks. tandlægehjælp.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Datoer
2014 og frem Behandlingsdato
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Angiver behandlingsdatoen.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Datoer
2014 og frem Betalende region
Længde 2
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Angiver hvilken region som honorerer yderen.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se generelt kodeark
2014 og frem Bilagsnummer
Længde 4
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Angiver bilagsnummer på yderens regning til regionen. Denne variabel udstilles ikke af Sundhedsdatastyrelsens Forskerservice.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier N/A
2014 og frem Bruttohonorar i øre
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Angiver bruttohonoraret for behandlingen ydet i ører.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Pris i ører
2014 og frem Bundtløbenummer
Længde 1
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Det er muligt for yderne at samle deres regninger til regionerne i bundter og disse får et bundtløbenummer. Denne variabel udstilles ikke af Sundhedsdatastyrelsens Forskerservice.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1-9
2014 og frem Bydelsnummer
Længde 6
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Angiver hvilket bydelsnummer yderen er tilknyttet. Denne variabel udstilles ikke af Sundhedsdatastyrelsens Forskerservice.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2014 og frem Datanavn
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Angiver navnet på det datasæt som indlæses i sygesikringregisteret, som modtages af CSC. Denne variabel udstilles ikke af Sundhedsdatastyrelsens Forskerservice.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier AMT-STAT
2014 og frem Diagnosekode
Længde 6
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Angiver den diagnosekode som den sikrede er blevet behandlet for. Bemærk at det ikke er obligatorisk at udfylde denne variable og den er derfor ofte ikke indberettet. Denne variabel udstilles ikke af Sundhedsdatastyrelsens Forskerservice.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Jævnfør Sundhedsstyrelsens diagnose-klassifikation på 6 tegn. Position 1-5: officiel diagnosekode. Position 6: yderligere specifikation ""0"" = anvendes ikke
2014 og frem Elektronisk_underskrift
Længde 1
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Markering for om plastsygesikringsbevis er blevet brugt som dokumentation for behandling. Skal være påført maskinelt. Endvidere markering for system nedbrud, glemt bevis. Kræves anvendt af alle ydere der har en aftale om elektronisk registrering af patienthenvendelser. Denne variabel udstilles ikke af Sundhedsdatastyrelsens Forskerservice.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier F: hvis der er tale om ny regning i stedet for en fejlregning p: for anvendt plastkort n: for systemnedbrud g: hvis patienten har glemt sit bevis blank for øvrige regninger
2014 og frem Grundhonorar i ører
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Angiver bruttohonoraret i ører for den ydelse som den sikrede har modtaget.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Pris i ører
2014 og frem Henvisende yders ydernr.
Længde 6
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Angiver ydernummeret på den henvisende yder. Feltet kræves af alle speciallæger, fysioterapeuter, ridefysioterapeuter, psykologer og fodterapeuter, hvis den henvisende instans har et ydernummer. Feltet kræves desuden af tandlæger/plejere, hvor regningen ligger til grund for en henvisning fra en tandplejer/tandlæge.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Ydernr. - findes i Yderregisteret
2014 og frem Henvisningsårsag
Længde 3
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Angiver årsagen for henvisningen i kodeform. Bemærk at det ikke er obligatorisk at indberette denne information og variablen er ofte tom. Denne variabel udstilles ikke af Sundhedsdatastyrelsens Forskerservice.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Jævnfør ICPC-klassifikationen. 3 tegn. Position 1: bogstav, position 2-3:2 cifre
2014 og frem Henvisningsdato
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Angiver henvisningsdatoen. A. Vedrørende fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi, speciallægehjælp, psykologhjælp,ridefysioterapi og fodterapeuter. Henvisningens indsendelsesdato. Udfyldes med den dato, hvor henvisningen er indsendt. Feltet kræves af alle speciallæger, fysioterapeuter, ridefysioterapeuter, psykologer og fodterapeuter. B. Vedrørende tandlæger/tandplejer. Udfyldes med behandlingsdato for den på regningen anførte regelmæssige diagnostiske undersøgelse / Diagnostisk og forebyggende grundydelse.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Datoer
2014 og frem Henvisningstype
Længde 1
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Angiver henvisningstypen. 3 forskellige værdiset for enten a. speciallæger b. fysioterapeuter c. fodterapeuter.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer
Værdier A. 1 = Diagnose og behandling 2 = Mikroskopi 3 = Røntgen undersøgelse / -behandling 4 = Fortsat behandling 5 = Besøg/Hjemmebehandling B. 1 = Hjemmebehandling C. 1 = Varig hjemmebehandling 2 = Midlertidig hjemmebehandling
2014 og frem Henvisningyders region
Længde 2
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Angiver den henvisende yders region, dvs. den region som yderen bliver honoreret af, på kodeform.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se generelt kodeark
2014 og frem Honoraruge
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Angiver honorarugen, dvs. den uge hvor yderen skulle honoreres.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1-53
2014 og frem Honorarår
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Angiver honoreringsåret, dvs. det år hvor yderen skulle honoreres.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Årstal
2014 og frem honorarår_uge
Længde 4
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Angiver honoraråret og honorarugen i en variabel med formatet ÅÅUU.
Kilder Beregnet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Årstal og ugenr. i formatet ÅÅUU
2014 og frem Indgangsdato
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Angiver indgangsdatoen. Denne variabel udstilles ikke af Sundhedsdatastyrelsens Forskerservice.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Datoer
2014 og frem Kontakt
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Angiver om der er tale om et fysisk fremmøde.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier -1, 0, 1 Bemærk at denne variable er beregnet således: variablen bliver 1 hvis yderens speciale er mellem 80 og 89 og ydelsesnummeret er mindre en 1000 dog ikke 0602 eller hvis yderens speciale er 50 og ydelsesnummeret er 1140, 1141, 1160, 2910. Hvis antal ydelser er negativ da vil kontakt også være negativ.
2014 og frem Opgørelsesdato
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Angiver opgørelsesdatoen.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Datoer
2014 og frem Opgoerelsestidspunkt
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Angiver opgørelsestidspunktet. dvs. det tidspunkt hvor data er dannet af CSC. Denne variabel udstilles ikke af Sundhedsdatastyrelsens Forskerservice.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Datoer
2014 og frem PID - krypteret CPR-nr.
Længde 13
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Angiver den sikredes CPR-nummer krypteret, således at PID altid vil være det samme for det samme CPR-nummer.
Kilder Inderettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier N/A
2014 og frem Praksisens kommune i kodeform
Længde 3
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Angiver hvilken kommune yderens praksis ligger i, i kodeform.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se generelt kodeark
2014 og frem Sagsbehandlers system til regningsbehandling
Længde 5
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Angiver hvilket system sagsbehandleren benytter til regningsbehandling. Denne variabel udstilles ikke af Sundhedsdatastyrelsens Forskerservice.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2014 og frem Sikredes alder
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Angiver den sikredes alder på behandlingstidspunktet.
Kilder Beregnet udfra CPR-nummeret.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Heltal
2014 og frem Sikredes CPR-nr.
Længde 10
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Angiver den sikredes CPR-nummer.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Gyldige CPR-nr.
2014 og frem Sikredes bopælskommune i kodeform
Længde 3
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Angiver den sikredes bopæls kommune i kodeform.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se generelt kodeark
2014 og frem Sikredes bopælsregion
Længde 2
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Variablen angiver den sikredes bopælsregion.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Regionskoder. Se generelt kodeark.
2014 og frem Sygesikringsgruppe
Længde 1
Kodesæt
Beskrivelse Variablen angiver hvilken sygesikringsgruppe den sikrede tilhører.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2014 og frem Sorteringsfelt
Længde 20
Kodesæt
Beskrivelse Variablen angiver sorteringsfelt. Denne variabel udstilles ikke af Sundhedsdatastyrelsens Forskerservice.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2014 og frem Statistik oplysning
Længde 6
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Variablen angiver statistik oplysning. Speciale 50=tandlægehjælp 1=grøn 2=gul 3=rød Se snitfladebeskrivelse på ok-portalen for flere oplysninger.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2014 og frem Statuskode
Længde 1
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Variablen angiver statuskode. Kan være blank. Denne variabel udstilles ikke af Sundhedsdatastyrelsens Forskerservice.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2014 og frem Carierede tænder
Længde 2
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Variablen angiver antallet af caries (huller) i tænderne hos patienten i forbindelse med tandlægebesøg. Bemærk: Denne variabel udfyldes kun i forbindelse med tandlægebesøg, og kun for de patienter der tilhører tandsundhedsårgangene. Dvs. de patienter der modtager tandlægeydelser, og som i kalenderåret fylder 25, 40 eller 65 år.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 00-99, blank for øvrige.
2014 og frem Fyldninger i tænder
Længde 2
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Variablen angiver antallet af fyldninger hos patienten i forbindelse med et tandlægebesøg. Bemærk: Denne variabel udfyldes kun i forbindelse med tandlægebesøg, og kun for de patienter der tilhører tandsundhedsårgangene. Dvs. de patienter der modtager tandlægeydelser, og som i kalenderåret fylder 25, 40 eller 65 år.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 00-99, blank for øvrige.
2014 og frem Antal naturlige tænder
Længde 2
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Variablen angiver antallet af naturlige tænder som patienten har i forbindelse med et tandlægebesøg. Bemærk: Denne variabel udfyldes kun i forbindelse med tandlægebesøg, og kun for de patienter der tilhører tandsundhedsårgangene. Dvs. de patienter der modtager tandlægeydelser, og som i kalenderåret fylder 25, 40 eller 65 år.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 00-99, blank for øvrige.
2014 og frem tidspunktskode
Længde 1
Kodesæt
Beskrivelse Variablen angiver tidspunktet, hvor ydelsen ydes, efter en gruppering af timer i løbet af en uge, f.eks. "man-fre 8-16"
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se kodeark
2014 og frem Ulempekode
Længde 0
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Variablen angiver ulempekode. 1. tegn er en tidspunktskode, 2. tegn er patienttype 3. tegn er paragrafrelation.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Fremgår af takstmappen for de berørte specialer. For laboratorieydelser uden grundydelser givet til grp. 1-sikrede i dagtiden, anføres kode 110. For laboratorieydelser uden grundydelser givet til grp. 2-sikrede i dagtiden, anføres kode 140. For profylaktiske ydelser til grp. 1-sikrede, anføres kode 110. For profylaktiske ydelser til grp. 2-sikrede, anføres kode 140. ”000” anvendes for alle andre regninger""
2014 og frem Ydelseskode
Længde 4
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Variablen angiver ydelseskoden for ydelsen.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se taktsmappe
2014 og frem yderens amtsydertype
Længde 2
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Variablen angiver yderens amtsydertype. Denne variabel udstilles ikke af Sundhedsdatastyrelsens Forskerservice.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2014 og frem Yderens praksisområde
Længde 4
Kodesæt
Beskrivelse Variablen angiver yderens praksisområde. Denne variabel udstilles ikke af Sundhedsdatastyrelsens Forskerservice.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2014 og frem Yderens praksistype
Længde 2
Kodesæt
Beskrivelse Variablen angiver yderens praksistype. Denne variabel udstilles ikke af Sundhedsdatastyrelsens Forskerservice.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2014 og frem Yderens region
Længde 2
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Variablen angiver yderens region.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Regionskoder, se generelt kodeark.
2014 og frem Yderens speciale
Længde 2
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Variablen angiver yderens speciale.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se kodeark.
2014 og frem Yderens vagtområde
Længde 4
Kodesæt
Beskrivelse Variablen angiver yderens vagtområde. Denne variabel udstilles ikke af Sundhedsdatastyrelsens Forskerservice.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2014 og frem Ydernummer
Længde 6
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Variablen angiver yderens ydernummer.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2014 og frem Tabellen indholder satsen for de forskellige overenskomster.
Funktion Hovedtabel med unikt indhold
Sidst ændret 05-12-2014 af KAF
Beskrivelse Satser fra overenskomsten
Tabelenhed En række i tabellen indholder satsen for den givne overenskomst.
Variabel Periode Indhold
2014 og frem Begreb
Længde 50
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Angiver hvilket begreb der er tale om fx om det er pension eller honorar.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2014 og frem Satsens navn
Længde 50
Kodesæt
Beskrivelse Angiver navnet på satsen.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2014 og frem Opgørelsesdato
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Angiver opgørelsesdatoen.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Datoer
2014 og frem Overenskomstkode
Længde 2
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Angiver hvilken overenskomst ydelsen tilhører.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2014 og frem Startdato
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Angiver startdatoen for ydelsen, satsen mv.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Datoer
2014 og frem Slutdato
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Angiver slutdatoen for ydelsen, satsen mv.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Datoer
2014 og frem Tabellen indeholder start og slut dato for de enkelte ydelser, derudover ydelsens navn, opgørelsesdato og overenskomstkode.
Funktion Hovedtabel med unikt indhold
Sidst ændret 10-12-2014 af JEB
Beskrivelse Ydelser under den offentlige sygesikring
Tabelenhed En række i tabellen indeholder en beskrivelse af den enkelte ydelser, som er defineret som en unik kode bestående af yderens specialekode og ydelsesnummeret.
Variabel Periode Indhold
2014 og frem Ydelsens egenskab
Længde 60
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Angiver hvilke egenskaber som ydelsen har.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se kodeark
2014 og frem Kort beskrivelse af ydelse
Længde 20
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Angiver en kort beskrivelse af ydelsen.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier N/A
2014 og frem Opdateringskvartal
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Angiver hvilket kvartal ydelserne blev opdateret.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1-4
2014 og frem Lang beskrivelse af ydelse
Længde 79
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Angiver en lang beskrivelse af ydelsen.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier N/A
2014 og frem Opgørelsesdato
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Angiver opgørelsesdatoen.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Datoer
2014 og frem Overenskomstkode
Længde 2
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Angiver hvilken overenskomst ydelsen tilhører.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2014 og frem Startdato
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Angiver startdatoen for ydelsen, satsen mv.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Datoer
2014 og frem Slutdato
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Angiver slutdatoen for ydelsen, satsen mv.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Datoer