Dokumentation af registre

Dokumentationen af de nationale sundhedsregistre beskriver både hver enkelt registers overordnede indhold og formål kort og beskriver mere detaljeret, hvilke datastruktur, variable, tabeller m.m., registeret er bygget op over.

Hvert register er organiseret med en eller flere tabeller, som hver indeholder en samling af variable. Typisk vil et register have en hovedtabel, som er den tabel, der rummer registerets centrale indhold. Desuden vil der ofte også være en eller flere satellittabeller med supplerende eller uddybende indhold. Endelig kan et register omfatte hjælpetabeller, som indeholder forklarende tekst til indholdet i visse variable.

Bag datamodellens opbygning er der typisk overvejelser om, at behovet for en streng datamodel uden dobbeltdata skal balancere med behovet for brugervenlighed i udtrækssituationen.

Da der f.eks. kan opstå behov for at ændre data i et register eller der kan opstå behov for at forbedre brugervenligheden, kan datamodellen for et register ændre sig over tid.
over tid.

Kontakt 

E: esundhed@sundhedsdata.dk

DRG-grupperet LPR ( - 2018)

Navne dansk: DRG-grupperet LPR ( - 2018)
Navne engelsk: DRG grouped National Patient Register Data
Akronym: DRG
Sidst ændret: 03-10-2017 af KAF
Kort om registeret:
DRG-grupperet LPR er patientoplysninger grupperet/værdisat efter DRG/DAGS-systemet. Dette register indeholder kun somatiske patientkontakter. Psykiatriske patientkontakter findes i DRG-grupperet LPR Psykiatri (DRG_PSYK). Patientoplysningerne der anvendes i DRG-systemet hentes fra Landspatientregistret (LPR) og Register over Danske patienter behandlet på Udenlandske Sygehuse og Aktivitet i Speciallægepraksis (DUSAS). Gruppering af indlagte patienter sker efter DRG-systemet (Diagnose Relaterede Grupper), og de ambulante patienter grupperes efter Dansk Ambulant Grupperings System (DAGS-systemet). I daglig tale anvendes DRG imidlertid om både den ambulante og den stationære gruppering. Til hver DRG og DAGS-gruppe er tilknyttet en takst, som er beregnet på baggrund af omkostningsdatabasen. Data offentliggøres på lukket eSundhed under Grunddata og er internt tilgængelige for forespørgsler på DB2 datavarehus. Data anvendes endvidere som udgangspunkt for Mellemregional Afregning, Kommunal Medfinansiering og Statslig Aktivitetspulje (meraktivitet).
Formål og anvendelse:
DRG-grupperet LPR udgør et afregningsgrundlag for sundhedsvæsnet. Data stilles til rådighed for regioner og kommuner og danner endvidere grundlaget for mellemregional afregning, kommunal medfinansiering og fordeling af den statslige aktivitetspulje for meraktivitet i sundhedsvæsnet. De fleste variable fra SSI’s datavarehus kan genfindes på lukket eSundhed (variablene er her navngivet uden præfix). Grunddata opdateres på eSundhed for at understøtte regionerne og sygehusene i den løbende planlægning og styring af sygehusenes økonomi og aktivitet. Data er i dag en integreret del af regionernes og sygehusenes styringsgrundlag. DRG-grupperet data anvendes endvidere til forskning og til statslige analyser, f.eks. produktivitetsanalyser samt aktivitetsopfølgning fra staten til regionerne. De overordnede afregningsprincipper er fastsat i bekendtgørelse nr. 1355 af 6. december 2010 om regioners betaling for sygehusbehandling ved en anden regions sygehusvæsen (Takstbekendtgørelsen).
Kilder:
Data baseres på patientindberetninger til LPR og DUSAS. Gruppering til DRG/DAGS-grupperne sker oftest på baggrund af oplysninger om diagnoser, eventuelle kirurgiske- og/eller behandlingsprocedurer, køn, alder, tillægskoder, komplicerende faktorer og udskrivningsmåde. I enkelte tilfælde grupperes på grundlag af oplysninger om respiratorbehandling, generel anæstesi og dialyse. Endvidere er tilføjet oplysninger fra andre datakilder herunder aktionsdiagnoser på behandlingstidspunktet og betalingsoplysninger (snit5) samt oplysninger fra CPR-registeret, Diabetesregisteret og Plejehjemsdata. Taksterne for det pågældende år er beregnet på baggrund af fordelingsregnskaber fra alle danske offentlige sygehuse for de to seneste år. I DRG-datagrundlaget findes både DRG-specifikke variable samt centrale variable fra LPR. Blandt de DRG-specifikke variable er primært variable vedr. DRG-grupper og takster herunder langliggertakst og genoptræningstakster, men data tilføjes også oplysninger vedr. bopæl og betalingsforhold på behandlingstidspunktet. Endvidere findes en række markører i data, som eksempelvis markerer om kontakten indgår i den statslige aktivitetspulje. Udover variable som indgår direkte i afregningsordningerne findes også en række hjælpevariable. Datagrundalaget indeholder således variable som anvendes til mange forskellige formål.
Enhed og Population:
Enhed Alle patientindberetninger fra LPR-versionen af den 10. i måneden indgår i den månedlige opdatering af DRG-grupperet LPR for somatik. Heri indgår også indberetninger fra og DUSAS. Population Data findes tilbage årsopdelt til 2002 i DB2. På lukket eSundhed under Grunddata findes DRG-grupperet LPR, somatik for takstsystemer fra 2005 med den seneste LPR-version, hvor det valgte takstsystem har været anvendt.
Periode og Opdatering:
Periode DRG-grupperet LPR findes årsopdelt i DB2 (Oslo, SST3). Fordelt i schema’er fra år 2002 og fremefter, opdelt på DUSAS, PSYK og SOMA, navngivet f.eks. DRG_DKåå_DUSAS. Fordelt på tabeller navngivet efter LPR-version. På lukket eSundhed under Grunddata findes • DRG-grupperet LPR, somatik for takstsystemer fra 2005 med den seneste LPR-version, hvor det valgte takstsystem har været anvendt. Der indføres nyt takstsystem hvert år, ved årsskiftet i maj måned gældende for det kommende år. Der kan forekomme enkelte rettelser i løbet af et kalenderår efterfølgende. Grouperen opdateres som udgangspunkt ved årsskiftet samt fire gange om året i forbindelse med opdatering af SKS-klassifikationen (Sundhedsvæsenets Klassifikations System). Yderligere opdateringer kan forekomme. Opdatering Opdateringskadence: Somatiske data opdateres en gang om ugen (DOSA – Daglig Opdatering af Sygehusenes Aktivitet) på baggrund af nyeste LPR-version. DOSA kører ikke den 11. i en måned, dvs. der findes ikke en DOSA på en LPR-version den 10. i en måned. Data opdateres månedlig på baggrund af LPR-version den 10. i en måned. Opdatering sker i henhold til SLA med DRG-udvalget på området, der opdateres hvert år. Den nyeste SLA kan ses på eSundhed: eSundhed/Grunddata/DataDokumentation. De ugentlige opdateringer gemmes i mindst 1 uge og slettes herefter. Opdateringstidspunkt: For somatiske data foretages en ugentlige opdatering søndag/mandag eller, som backup, torsdag, med offentliggørelse på eSundhed onsdage inden kl. 10. Den månedlige opdatering offentliggøres på eSundhed ca. den 20. i måneden og senest ved månedens udgang ifølge SLA med DRG-udvalget. Den nyeste SLA kan ses på eSundhed: eSundhed/Grunddata/DataDokumentation. Data for det forudgående år afsluttes ved kørslen den 10. marts. Forskydning: Årsopgørelse for det forudgående år opgøres i marts måned på baggrund af LPR-indberetninger 10. marts. Årsopgørelse fremgår af tabellen T_aarsopgørelse i DB2 Anden latens: Opdatering bagud i tid: DRG-grupperingen foretages på de nyeste LPR-opdateringer, med det nuværende og forudgående takstsystem. Efter indførelsen af et nyt takstsystem opgøres data efter dette takstsystem de efterfølgende tre år for at kunne sammenligne økonomisk aktivitet over tid. F.eks. vil data blive opgjort med takst2014 for årene 2014-2016.
Pålidelighed:
Pålidelighed: Data, for så vidt angår indberetninger, er pålidelige, i samme udstrækning som LPR og DUSAS. Den økonomiske side af registret er pålideligt for så vidt, at den anvendte programkode har gennemgået validering og er testet. Usikkerhed: Usikkerheder i samme udstrækning som LPR/DUSAS – og menneskelige fejl i programmering. Komplethed: Data er komplette i den udstrækning LPR/DUSAS kan siges at være komplet.DRG-grupperet LPR er et levende register, der udbygges med nye variable efterhånden som der stilles yderligere krav til information fra aftagerne. For så vidt angår kontakter til sundhedsvæsnet er data til enhver tid komplet, idet alle kontakter til offentlige og private sygehuse, speciallæger og andre sundhedsvirksomheder, der indberettes til LPR og DUSAS, er inkluderet i data.
Usikkerhed
Komplethed
Sammenlignelighed:
Data er ikke direkte sammenlignelige over forskellige takstsystemer. I øvrigt henvises til sammenlignelighed for LPR og DUSAS. Antallet af variable udbygges løbende for at opfylde nye krav fra brugerne.
Tilgængelighed:
Data er tilgængelig for regioner, kommuner m.v. på lukket eSundhed under Grunddata. For kommuner stilles individdata til rådighed via KØS (KommunalØkonomisk Sundhedsinformationsformidling). Desuden er summerede data til rådighed på eSundhed i form af rapporter. Endvidere kan data tilgås internt på SSI’s DB2 datavarehus.
Lovgivning og anmeldelse:
Registeret dannes på bagrund af: Takstbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 1355 af 6. december 2010 om regioners betaling for sygehusbehandling ved en anden regions sygehusvæsen. CIR nr 102 af 06/12/2011: Cirkulære om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet CIR1H nr 128 af 27/12/2009: Cirkulære om statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2010 til regionernes sygehusvæsen m.v. Registeret er anmeldt til Datatilsynet som administrativt register. http://www.datatilsynet.dk/
Datastruktur:
Afgrænsning
Denne dokumentation omhandler udelukkende somatiske kontakter. Dokumentation af psykiatriske kontakter findes separat. Dokumentation af Omkostningsdatabasen findes separat. Dokumentation af Mellemregional Afregning findes separat. Dokumentation af Kommunal Medfinansiering findes separat. Dokumentation af Statslig aktivitetspulje (Meraktivitet) findes separat. Dokumentation af snit5 findes separat. Information om takstvejledningen findes her: http://www.ssi.dk/Sundhedsdataogit/Sundhedsoekonomi/Takster.aspx. Information om DRG findes her: http://www.ssi.dk/Sundhedsdataogit/Sundhedsoekonomi.aspx
Vedhaeftede filer:
Kodeark_DRG.csv
Kodeark_DRG.pdf

Tabeller tilknyttet DRG-grupperet LPR ( - 2018)

Tabel Periode Indhold
Tabellen indeholder kontakter fra det år, der er angivet i navnet. Tabellen indeholder grupperet data om ambulante kontakter inden for det i navnet angivne år. Dels data fra den månedlige opdatering af LPR (den 10. i hver måned), som identificerer kontakten, individet, sygehus, afdeling, diagnoser, procedurer m.m. Dels grupperingsdata, dvs. casemix, prissætning af kontakten, dvs. pris for den enkelte ydelse, totalpris for kontakten, lønsumsafgifter m.m. Tabellen indeholder også mellemvariable, således at man kan følge, hvor de enkelte værdier stammer fra.
Funktion Hovedtabel med unikt indhold
Sidst ændret 03-04-2014 af HAJ
Beskrivelse Indeholder ambulante kontakter i det angivne, som de så ud i LPR-version 10mmmåååå. Det tablespace som tabellen er gemt i angiver hvilket takstsystem, der er grupperet efter.
Tabelenhed En række i tabellen er en ambulant kontakt med sygehusvæsnet.
Variabel Periode Indhold
Arbejdsvariabel til beregning af genoptræningsydelserne.
Længde 1
Kodesæt
Beskrivelse Arbejdsvariabel til beregning af genoptræningsydelserne. Variablen markerer, om der er registreret en anden kode, som ikke relaterer sig til genoptræningen, men som gør, at der kan afregnes for et ambulant besøg. Variablen bruges ikke som andet end arbejdsvariabel.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/genoptraning.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 0: Ikke givet anden kode end genoptræning 1: Givet anden kode end genoptræning, hvormed der kan afregnes for ambulant besøg
se Landspatientregisteret
Længde 0
Kodesæt
Beskrivelse Hentes fra Landspatientregisteret.
Kilder Landspatientregistret
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
Se Landspatientregistret
Længde 0
Kodesæt
Beskrivelse Hentes fra Landspatientregisteret.
Kilder LPR
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
Markør for afregning
Længde 1
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Benyttes til den mellemregionale afregning, meraktiviteten og den kommunale medfinansiering og danner grundlag for beslutning om hvorvidt der skal afregnes på observationen. Variablen benyttes tilsvarende i markørerne for meraktiviteten. Variablen sættes på baggrund af oplysninger fra CSC, som indberetter oplysninger om betaleren for behandlingen. Der afregnes ikke for kontakter betalt af kommuner eller selvbetalere. Alle øvrige kontakter afregnes.
Kilder CSC/DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/csc_s5.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 0: Kommuner og selvbetalere 1: Øvrige
Kilde til c_afregn
Længde 3
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Kilden til informationerne, der ligger bag variablen c_afregn. Udgangspunktet er, at oplysningerne kommer fra CSC. I de tilfælde, hvor oplysningerne mangler i CSC’s data, benyttes i stedet LPR
Kilder CSC/LPR/DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/csc_s5.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier CSC: CSC LPR: LPR
Markør for akut indlæggelse
Længde 1
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Variablen beskriver, om der er tale om en akut eller planlagt indlæggelse. Variablen bygger på LPR-variablen c_indm, der beskriver indlæggelsesmåden. Hvis indlæggelsesmåden er akut (c_indm=1), er indlæggelsesbaggrunden også akut (c_akut=1). Hvis indlæggelsesmåden ikke er akut (c_indm=2), er indlæggelsesbaggrunden heller ikke akut (c_akut=0). Variablen kan droppes, da den ikke afviger fra c_indm. Benyt i stedet c_indm. Ambulant: Skadestuepatienter (patienttype 3) er angivet som akut-patienter for opdateringer fra og med 10. november 2012. Tidligere er alle ambulante kontakter angivet som ”ikke akutte” i variablen. Planlægges anvendt i KØS.
Kilder DRG ( /database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/faelles.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 0: Planlagt 1: Akut
Se Landspatientregistret
Længde 0
Kodesæt
Beskrivelse Hentes fra Landspatientregisteret.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
Besøgstakst
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Besøgstaksttype. Fra 2012. Indeholder en værdi, der indikerer typen af besøgstakst. Afhængig af besøgstype og dagstype (DG,PG,SP). Dvs. værdien kan indeholde værdien efter besøgsgruppe (BG), - eller en anden forkortelse (EJ, hvis der ikke er tale om en personligt fremmøde og UB, hvis der er tale om andre typer af kontakter).
Kilder dandrg_åååå_amb.sas
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
Besøgstype
Længde 2
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Variablen er defineret ud fra en tilsvarende variabel i LPR, som angiver, om der er tale om et besøg, i de tilfælde hvor der er angivet en ambulant besøgsdato. Det er relevant at få angivet om der er tale om et besøg, da der generelt afregnes både for besøget og for procedure- og/eller diagnosegruppe for kontakter med besøgstype ’B’. Der er dog undtagelser, jf. Takstvejledningen. Besøgstypen får værdien besøg (B) i det tilfælde, at der er registreret et ambulant besøg og såfremt der ikke er flere besøg på samme dato, samt at stamafdelingen ikke har en af følgende fire specialer: 61: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 66: Diagnostisk radiologi (røntgen) 64: Klinisk neurofysiologi 68: Klinisk genetik Hvis der er registreret et ambulant besøg, og stamafdelingen er en af ovenstående afdelinger, registreres besøgstypen som egne forløb (EF). Hvis der er registreret et ambulant besøg, og stamafdelingen er en af de ovenstående afdelinger, registreres besøgstype som besøg (B). Er der ikke registreret en besøgsdato i LPR, er besøgstypen ikke besøg, hvis det er en assistance (IB). Hvis der er registreret flere ambulante besøgsdatoer på samme dato, er besøgstypen for det dyreste besøg (B) og flere besøg (FB) for de øvrige. Hvis der er et ambulant besøg med indmåde akut, bliver besøgstypen AA. Bemærk: Sygehusenes indberetninger af ambulante besøg afhænger af deres indberetningssystemer. Hvis sygehusene skifter indberetningssystem, kan der ske markante udsving antallet af ambulante besøg. Se også variablen v_ass.
Kilder DRG ( /database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/setup_T_amb.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier B: Besøg EF: Egne forløb FB: Flere besøg IB: Ikke besøg AA: AkutAmbulant
Hvem betaler for behandlingen
Længde 3
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Variablen angiver, hvem der betaler for behandlingen. Variablen bygger på variablen tillægsdiagnose, c_tildiag, fra LPR.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/setup_T<år>_amb.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier AND: Anden betaler BOK: Betalt af bopælskommune BOP: Betalt af bopælsamt/region DSF: Delvis selvbetaler og delvis forsikringsbetaler FSK: Fuld forsikringsbetaler SLV: Fuld selvbetaler SST: Betalt af Sundhedsstyrelsen STA: Betalt ved statslig finansiering eller ved statslig puljefinansiering
Inddeling af speciale i blokke.
Længde 2
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Inddeling af speciale i blokke. De enkelte blokke indeholder følgende specialer: c_blok c_spec 1 1-29 og 39 2 30-38 og 40-49 5 50-59 6 60-79 8 80-89 9 90-98 0 00 og 99
Kilder LPR
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Værdisæt: 1: Medicin 2: Kirurgi 5: Psykiatri 6: Laboratorium 8: Øvrige 9: Andre 99: Uden for speciale
Patients bokommune.
Længde 3
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Beskrivelse: Patientens bopælskommune i henhold til CPR-registret på indlæggelsesdagen for stationære patienter og på behandlingsdagen for ambulante patienter. I de tilfælde, hvor bopælskommunen i CPR-registeret er blank, benyttes kommunekoden fra FGR. Variablen er forskellig fra den almindelige kommunevariabel (C_KOM), som stammer fra LPR, og som angiver kommunekoden umiddelbart før indlæggelsesdagen, jf. den tekniske del af Fællesindholdet. c_bo_kom benyttes til opdeling på kommuner.
Kilder DRG/CPR.
Kendte databrud/ændringer Opdatering af kommunekoder i 2007.
Værdier Se generelt kodeark.
Patients bopælsregion.
Længde 4
Kodesæt Lokale og klassificerede koder
Beskrivelse Patientens bopælsregion i henhold til CPR-registret på indlæggelsesdagen for stationære patienter og på besøgsdagen for ambulante patienter. Bestemmes af kommunevariablen fra CPR-registret, c_bo_kom. Variablen er forskellig fra regionsvariablen, c_region, som dannes på baggrund af kommunevariablen fra LPR, og som ikke opgøres på indlæggelsesdagen.
Kilder DRG/CPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se generelt kodeark.
Ambulant casemix-gruppe.
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Ambulant casemix-gruppe. Variablen angiver hvilken casemix-gruppe (DAGS-, gråzone- eller MG-), kontakten er grupperet til. Værdien kan få et suffix _UB, såfremt c_bestype er IB eller EF eller c_bestakst_type er tom.
Kilder DRG
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Angives i Takstvejledningen for det pågældende takstsystem. Kan også findes i DB2 under skemaet DRG_FGR.
Gammel amtsbetegnelse fra CPR
Længde 2
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Gammel amtsbetegnelse fra CPR-registret. Bygger på de gamle kommuner ligeledes fra CPR-registeret
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/start_somatik_HEL_forlob.sas & start_somatik.sas i makroen retop)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se generelt kodeark.
Betalingsregion
Længde 4
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Betalingsregion udledt fra CPR-registret. Variablen er udledt fra betalerkommunen fra CPR-registret, c_cpr_betkom. Benyttes til at bestemme, hvilken region den betalende kommune tilhører.
Kilder DRG/CPR (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/cpr_oplysninger.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se generelt kodeark.
Kommune fra CPR-registret
Længde 3
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Kommune fra CPR-registret. Variablen kan være blank. Variablen skal ikke benyttes. Benyt i stedet variablen c_bo_kom.
Kilder DRG/CPR (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/cpr_oplysninger.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se generelt kodeark.
Region fra kommunerne i CPR
Længde 4
Kodesæt
Beskrivelse Regionsvariabel baseret på variablen c_cpr_kom. Svarer i store træk til c_bo_region, dog forefindes der blanke i c_cpr_kom. Variablen skal ikke benyttes. Benyt i stedet variablen c_bo_region.
Kilder DRG/CPR (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/cpr_oplysninger.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se generelt kodeark.
Betalingskommune
Længde 3
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Betalingskommune i henhold til CPR-registret. Betalingskommunen varierer fra de almindelige kommune- variable ved, at det ikke er bopælskommunen, men kommunen som er betalingsansvarlig for patienten. F.eks. er en kommune, der har anbragt en borger på en institution i en anden kommune, betalingskommunen, mens kommunen, hvori institutionen ligger, er bopælskommunen. Variablen benyttes til den kommunale medfinansiering
Kilder DRG/CPR (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/cpr_oplysninger.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se generelt kodeark.
Betalingsaftale fra CSC
Længde 10
Kodesæt Lokale og klassificerede koder
Beskrivelse Betalingsaftale fra CSC’s Sundhedsdatabanken (SDB). Angiver den aftale mellem sygehusejeren og betaleren, som dækker patientens behandling. Hvis der ikke er påsat betalingsoplysninger i det oprindelige fødesystem, sætter CSC værdien ’DRG’ på.
Kilder DRG/CSC (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/csc_s5.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Værdisættet er lokalt bestemt, da det er forskelligt fra system til system på sygehusene.
Betaleroplysninger fra CSC
Længde 10
Kodesæt Lokale og klassificerede koder
Beskrivelse Oplysning om betaler fra CSC’s Sundhedsdatabanken (SDB). Oplysningen benyttes i den mellemregionale afregning til at bestemme, hvilken instans der skal forestå betalingen, f.eks. selvbetalt, forsikringsbetalt eller betalt af bopælsregion eller –kommune.
Kilder DRG/CSC (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/csc_s5.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Værdisættet er lokalt bestemt, da det er forskelligt fra system til system på sygehusene, men der eksisterer overordnede retningslinjer.
Slutdato og tidspunkt for betalingsoplysningerne
Længde 12
Kodesæt Dato
Beskrivelse Slutdato og tidspunkt for betalingsoplysningernes tidsmæssige udstrækning.
Kilder DRG/CSC (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/csc_s5.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Dato og klokkeslæt
Startdato og tidspunkt for betalingsoplysningerne
Længde 12
Kodesæt Dato
Beskrivelse Startdato og tidspunkt for betalingsoplysningernes tidsmæssige udstrækning.
Kilder DRG/CSC (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/csc_s5.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Dato og klokkeslæt
Opdateringsdato fra CSC
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Opdateringsdato fra CSC. Variablen angiver, hvornår DRG har modtaget oplysningen fra snit5 (tilkobling af betalingsoplysninger fra CSC’s Sundhedsdatabanken (SDB). )
Kilder DRG/CSC (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/csc_s5.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Datoformat
ID for oplysningerne fra snitflade 5
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Kontakt tid fra snitflade 5 ( betalingsoplysninger fra CSC’s Sundhedsdatabanken (SDB) ). Benyttes senere til kobling i snitflade8 (DRG-data fra udvalgte, primært offentlige, sygehuse som sendes til CSCs afregningsdatabase).
Kilder DRG/CSC (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/csc_s5.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Givet af CSC
Bidiagnoser
Længde 10
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Tilgængeligt på www.medinfo.dk samt FGR
Grupperingsvariabel for afslutningsmåde
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Grupperingsvariabel. Bestemmes ud fra afslutningsmåde (variablen c_udm). Variablen bruges til selve grupperingen.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/setup_T2008_hel.sas) DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/setup_T<år>_amb.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 13: Død 27: Uskrevet til anden afdeling ’’ : Andet
DRG-gruppe
Længde 8
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Stationære: DRG-gruppe for udskrivningen Ambulante: DRG-gruppe for det ambulante besøg på besøgstidspunktet. Variablen er ikke gældende for de ambulante. I stedet benyttes C_CASEMIX.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/grouper/dk02/)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Takstvejledningen for det pågældende takstsystem
Folkesygdomme
Længde 1
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Inddeling i folkesygdomme. Variablen angiver ikke en officiel inddeling i folkesygdomme.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/faelles.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier C_FLKSYGD: Folkesygdomme 1: Aldersdiabetes 2: Forebyggende kræftsygdomme 3: Hjerte-kar sygdomme 4: Knogleskørhed 5: Muskel- og skeletlidelser 6: Overfølsomhedssygdomme 7: Psykiske sygdomme 8: Rygerlunger
Folkesygdomme brugt til Niveau 3
Længde 2
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Inddeling i folkesygdomme. Bruges ikke længere. Variablen angiver ikke en officiel inddeling i folkesygdomme.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/faelles.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier C_FLKSGD_KM: Forlkesygdomme til Kommed 1: Aldersdiabetes 2: Lungekræft 3: Livmoderhalskræft 4: Brystkræft 5: Tyktarms- og endetarmskræft 6: Modermærkekræft 7: Anden hudkræft 8: Iskæmisk hjertesygdom 9: Knogleskørhed 10: Astma 11: Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) 12: Allergisk kontakteksem
Fødesystem
Længde 10
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Fødesystemet er kilden til observationen. Der skelnes mellem LPR og MiniPAS
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/dan_data_ok_forlob.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier LPR MINIPAS
Fritvalg
Længde 1
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Genoptræningsgruppe
Længde 5
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Proceduregrupper for genoptræningspatienter
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/genoptraning.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Staionære GEN1S: Genoptræningsgruppe 1, stationær GEN2S: Genoptræningsgruppe 2, stationær GEN3S: Genoptræningsgruppe 3, stationær GEN4S: Genoptræningsgruppe 4, stationær GEN5S: Genoptræningsgruppe 5, stationær Ambulante GEN1A: Genoptræningsgruppe 1, ambulant GEN2A: Genoptræningsgruppe 2, ambulant GEN3A: Genoptræningsgruppe 3, ambulant
Genoptræningstype
Længde 4
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Variablen angiver, om den ambulante genoptræningsydelse betegnes som almindelig eller specialiseret. Jvf. Fællesindholdet, betegner ""almindelig genoptræning"" genoptræningen på sygehusene, som ikke er specialiseret ambulant genoptræning. ""Specialiseret genoptræning"" betegner et forløb mellem flere faggrupper, hvor udredning, behandling og genoptræning er koordineret. Se i øvrigt Fællesindholdet for yderligere informationer.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/genoptraning.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Alm: Almindelig genoptræning Spec: Specialiseret genoptræning
Henvisningsmåde
Længde 1
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Indlægningsmåde
Længde 1
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Kommune
Længde 3
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Besøgstype fra LPR
Længde 2
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Besøgstypen fra første gennemløb af den ambulante gruppering uden CSC-oplysninger. Variablen benyttes ikke. I stedet benyttes variablen c_bestype.
Kilder LPR og DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/makro_grupper_f.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier B: Besøg EF: Egne forløb FB: Flere besøg IB: Ikke besøg
Casemix fra LPR
Længde 8
Kodesæt Lokale og klassificerede koder
Beskrivelse Casemix fra første gennemløb af den ambulante gruppering uden CSC-oplysninger. Variablen benyttes ikke. I stedet benyttes c_casemix
Kilder LPR og DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/makro_grupper_f.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
Diagnoser 1-19 fra LPR
Længde 10
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Diagnoser 1-19 til første gennemløb af den ambulante gruppering. Det vil sige grupperingen på baggrund af diagnoser fra LPR og ikke CSC (Sundhedsdatabanken). Stammer fra LPR-tabellen t_diag<år>. Defineres i henhold til diagnosekoderne i sks-browseren, www. medinfo.dk. Variablen benyttes ikke. I stedet benyttes c_dia1-19.
Kilder LPR og DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/makro_grupper_f.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Tilgængeligt på www.medinfo.dk samt FGR
DRG-grupper fra 1. gennemløb
Længde 10
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse DRG-gruppen fra første gennemløb af den ambulante gruppering. Det vil sige grupperingen på baggrund af diagnoser fra LPR og ikke CSC (Sundhedsdatabanken). Stammer fra grupperingsnøglen. Variablen benyttes ikke. Benyt i stedet variablen c_drg.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/makro_grupper_f.sas). Makroen bestem_hvor viser stien til grupperingsnøglen
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
Genoptræningsgruppe fra 1. gennemløb
Længde 5
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Genoptræningsgruppen fra første gennemløb af den ambulante gruppering. Det vil sige grupperingen på baggrund af diagnoser fra LPR og ikke CSC (Sundhedsdatabanken). Variablen benyttes ikke. Benyt i stedet variablen c_genopgr.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/genoptraning.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Ambulante GEN1A: Genoptræningsgruppe 1, ambulant GEN2A: Genoptræningsgruppe 2, ambulant GEN3A: Genoptræningsgruppe 3, ambulant
MDC-gruppe fra 1. gennemløb
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
RTC-gruppe (fejlkode) fra 1. gennemløb
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse RTC-gruppen fra første gennemløb af den ambulante gruppering uden CSC-oplysninger, det vil sige som den ser ud på baggrund af oplysningerne fra LPR. RTC-gruppen angiver fejlkoden i grupperingen.
Kilder DRG (Klinisk Validering)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 0: Gruppering fuldført 1: Aktionsdiagnose mangler 2: Patientens køn er ikke oplyst 3: Patientens køn er ikke i overensstemmelse med diagnosen 4: Patienten er for ung til den angivne diagnose 5: Patienten er for gammel til den anvendte diagnose 6: Fejl i angivelse af patienten alder (>125) 7: Sjælden eller forkert kombination af diagnose og procedure 8: Diagnosen er ikke anvendelig som aktionsdiagnose 9: Anden fejl
Tillægsdiagnoser1-14 fra 1. gennemløb
Længde 10
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder Se LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
MDC-gruppe
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Markør for kommunal fuldfinansiering
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Markør for kommunal fuld-finansiering (færdigbehandlede patienter, hospice-patienter og ambulant genoptræning).
Kilder DRG (database\SeSE\programmer\grunddata\somatik\sas\markoerer_km_takst<åååå>.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Indgår i kommunal fuld-finansiering 0: Indgår ikke i kommunal fuld-finansiering
Markør for kommunal medfinansiering
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Markør for den kommunale medfinansiering.
Kilder DRG (database\SeSE\programmer\eSundhed\nyeSundhed\somatik\sas\markoerer\markoerer_km_takst<åååå>.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Indgår i den kommunale medfinansiering 0: Indgår ikke i den kommunale medfinansiering
Markør for mellemregional afregning
Længde 1
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Markør for den mellemregionale afregning.
Kilder DRG (\database\SeSE\programmer\grunddata\somatik\sas\markoerer_mra_hel_takst<åååå>.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Indgår i den mellemregionale afregning. 0: Indgår ikke i den mellemregionale afregning.
2005-2006 Beregnet ny kommunekode
Længde 3
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Den beregnede nye kommunekode ud fra de gamle kommuner Kun gældende for takstsystem 2005 og 2006
Kilder FGR/DRG(/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/start_somatik_HEL_forlob.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se generelt kodeark.
Operationsart 1-40
Længde 1
Kodesæt
Beskrivelse se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
2005-2006 Amtsvariabel
Længde 2
Kodesæt
Beskrivelse Amtsvariabel. Kun for takstsystem 2005 og 2006
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/start_somatik_HEL_forlob.sas) makroen ret_op
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier C_AMT Amtsnavn 10 H:S 15 Københavns Amt 20 Frederiksborg Amt 25 Roskilde Amt 30 Vestsjællands Amt 35 Storstrøms Amt 40 Bornholms Regionskommune 42 Fyns Amt 50 Sønderjyllands Amt 55 Ribe Amt 60 Vejle Amt 65 Ringkøbing Amt 70 Århus Amt 76 Viborg Amt 80 Nordjyllands Amt
Oprindelig besøgstype
Længde 2
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Arbejdsvariabel til bestemmelse af besøgstype. Sikrer at variablen besøgstype får værdien efter andet gennemløb. Variablen benyttes ikke. Benyt i stedet c_bestype
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/makro_grupper_f.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier B: Besøg EF: Egne forløb FB: Flere besøg IB: Ikke besøg
Patienttype
Længde 1
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
2011 - Markør for borgere i plejebolig/plejehjem
Længde 7
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Variablen c_plejeboligkode angiver, om en borger på indlæggelsestidspunktet/datoen for det ambulante besøg har bopælsadresse i en plejebolig/plejehjem. c_plejeboligkode er en institutionskode, der er dannet for hver plejebolig/plejehjem. Institutionskoden består af kommunekoden (første 3 cifre) og et fiktivt løbenummer på 4 cifre, der tilknyttes en specifik plejebolig. Kommunenummeret er hentet fra plejeboliglisten (EOJ_FRG). Kommunerne har selv angivet, hvilke plejeboliger der hører under kommunen (bopælskommune). Oplysninger om plejeadresser er indberettet første gang i 2011 og kan derfor ikke anvendes på data for tidligere år. Oplysningerne om historik på institutionskoden bør anvendes ved brug af institutionskoden. På sigt skal oplysninger vedr. borgere, der modtager hjemmehælp (en EOJ ydelse) også fremgå af markører i data.
Kilder DRG_EOJ Under DRG_EOJ er det muligt at finde oplysninger om plejeboligen/plejehjemmets navn, adresseoplysninger, normering (antal boliger vurderet pba. opslag i CPR registeret). Herudover angives med start og slutdata, hvornår plejeboligen er registreret første gang i DRG_EOJ og evt. nedlagt.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier ” ”: Borgere har ikke på indlæggelsestidspunktet/datoen for det ambulante besøg, bopælsadresse i en plejebolig/plejehjem og modtager heller ikke hjemmehjælp. XXXXXXX: Borgeren har på indlæggelsestidspunktet/datoen for det ambulante besøg bopæl i en plejebolig/plejehjem eller modtager hjemmehjælp. Koden kan for København fx være 1011234 (plejebolig/plejehjem). Institutionskoderne kan findes i skemaet DRG_EOJ i DB2. For kommunekoder, se generelt kodeark.
Procedurer
Længde 10
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Primær procedure
Længde 10
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Primær procedurekode fra LPR. Variablen stammer ikke fra LPR, men sættes i DRG-kørslerne ud fra LPR-tabellen sksopr<år>, ved den vigtigste operationsart (dvs. hvor c_oprart="V"). c_procp er c_proc1, hvis procedurearten er K. Variablen benyttes ikke i grupperingen.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/setup_T<år>_.sas) DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/setup_T<år>_.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Procedurekoderne defineres i overensstemmelse med sks-browseren, www.medinfo.dk samt Fællesgrundlaget, FGR.
Producerende afdeling
Længde 7
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Region
Længde 4
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Region udledt fra kommunen (c_kom). c_region adskiller sig fra c_bo_region ved, at den er udledt fra FGR, mens c_bo_region er udledt fra CPR-registret. Variablen stammer fra tiden før 2007, hvor c_region blev udledt ud fra de daværende amter. Variablen benyttes i c_bo_region, hvis sidstnævnte ikke er udfyldt. Variablen bør ikke benyttes. I stedet benyttes c_bo_region og c_sgh_region.
Kilder FGR.KOMMUNEBRO
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se generelt kodeark.
Regelnummer
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Regelnummer fra grouperen/grupperingsprogrammet. Angiver rækkefølgen af grupperingsreglerne.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/upload.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
RTC-kode (fejlkode)
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Returkode fra grupperingen, der angiver om grupperingen er fuldført eller om der er fejl eller problemer.
Kilder DRG (Klinisk Validering)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 0: Gruppering fuldført 1: Aktionsdiagnose mangler 2: Patientens køn er ikke oplyst 3: Patientens køn er ikke i overensstemmelse med diagnosen 4: Patienten er for ung til den angivne diagnose 5: Patienten er for gammel til den anvendte diagnose 6: Fejl i angivelse af patienten alder (>125) 7: Sjælden eller forkert kombination af diagnose og procedure 8: Diagnosen er ikke anvendelig som aktionsdiagnose 9: Anden fejl
Køn
Længde 1
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Sygehusnummer
Længde 4
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Sygehusamt
Længde 2
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Sygehusregion
Længde 4
Kodesæt
Beskrivelse Regionen, hvor sygehuset er placeret. Variablen er sat ud fra de første cifre i sygehusnummeret. Sygehusregionen i Region Nordjylland består af sygehuse med de to første cifre 80 samt sygehusene 7603 og 7690. Sygehusregionen i Region Midt består af sygehuse med de to første cifre: 65, 70 og 76 på nær de undtagelser, som ligger i Region Nordjylland, samt sygehusene 6002, 6006 og 6014. Sygehusregionen i Region Syddanmark består af sygehuse med de to første cifre: 42, 50, 55 og 60 på nær de undtagelser, som ligger i Region Midt. Sygehusregionen i Region Hovedstaden består af sygehuse med de to første cifre: 10, 13, 14, 15, 20 og 40. Sygehusregionen i Region Sjælland består af sygehuse med de to første cifre: 25, 30, 35 og 38.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/faelles.sas )
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se generelt kodeark.
Sygehustype
Længde 3
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Sygehustype. Variablen er defineret ud fra sygehusmakroen.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/faelles.sas & /database/SeSE/programmer/misc/sygehuse2.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier off: Offentlige sygehuse prv: Private sygehuse øvr: Øvrige sygehuse hos: Hospice
Specialkode
Længde 3
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Stamafdelingens specialekode. Ambulant: Angiver specialet på behandlingstidspunktet dvs. specialet kan afvige fra specialet i LPR. (LPR angiver specialet på stamafdelingen for kontakten). Stationær: LPR og DRG har samme specialekode for stationære kontakter.
Kilder LPR & FGR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Specialekode1-40
Længde 3
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Status for kontakten
Længde 2
Kodesæt
Beskrivelse Angivelse af, om kontakten er akut eller elektiv. Kontakten er elektiv i det tilfælde, at henvisningsdatoen er før indlæggelsesdatoen, eller henvisningsdatoen og indlæggelsesdatoen er den samme, og henvisningen sker fra egen læge. I alle andre tilfælde, inklusiv for skadestuebesøg, er status akut. Variablen blev oprindeligt defineret til brug for den første opgørelse af den statslige aktivitetspulje.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/faelles.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier a: Akut ia: Elektiv
-2006 Storkommune
Længde 3
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Kommuner fra FGR. Beregnet ny kommune (efter strukturreformen). Anvendes ikke fra 2007 og frem
Kilder FGR (KOMMUNEBRO)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se generelt kodeark.
Tillægsdiagnose
Længde 10
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Tillægsprocedurer
Længde 10
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Udskrivningsmåde
Længde 1
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Årsdato
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/setup_T<åååå>_amb.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Dato
Dato for ambulant besøg
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Dato for ambulant behandling. For ambulante besøg angiver d_ambdto besøgsdatoen i LPR. For ambulante assistancer angiver d_ambdto procedure-datoen. For pakkeforløb angiver d_ambdto startdatoen for pakkeforløbet også selv om der ikke i den forbindelse har været et besøg. DRG sætter den ambulante besøgsdato for assistancer samt startdato for pakkeforløb. Disse kan derfor ikke genfindes i LPR.
Kilder LPR/DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/dandrg_2010_amb.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Dato
Dødsdato jf. CPR-registret
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Dødsdato jf. CPR-registret
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/join_markoerer_dod.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Datoer
Dato for endelig behandling
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Fradato for sygehusnummeret
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Startdato for hvilken sygehuset kan indberette til LPR. Stammer fra FGR
Kilder FGR
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Dato
Dato for forundersøgelse
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Henvisningsdato
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Indlæggelsesdato
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Operationsdato
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Tildato for sygehuskoden
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Udskrivningsdato
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Løbenummer
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Arbejdsvariabel. Benyttes til at bearbejde på procedurer og diagnoser
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/makro_grupper_f.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Heltal
Markør for statslig aktivitetspulje
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Markør for den statslige aktivitetspulje.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/markoerer_ma_hel_takst<åååå>.sas /database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/somatik\sas\markoerer_ma_amb_takst<åååå>.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Indgår i den statslige aktivitetspulje 0: Indgår ikke i den statslige aktivitetspulje
Markør for statslig aktivitetspulje
Længde 4
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Markør for årsagen til at indlæggelsen eller det ambulante besøg ikke indgår i den statslige aktivitetspulje.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/markoerer_ma_amb_takst<åååå>.sas /database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/somatik\sas\markoerer_ma_hel_takst<åååå>.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Kbf: Kunstig befrugtning Ste: Sterilisation Ud: Behandlinger, der ikke er betalt af bopælsregionen
PID fra PID_VS_EPID
Længde 12
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
År
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Stationær : Året for udskrivningsdatoen i den sidste kontakt i forløbet Ambulant: Året for det ambulante besøg, hvis dette ikke finder sted i henvisningsperioden. Finder det ambulante besøg sted i henvisningsperioden, angiver v_aar året for indskrivningen. v_aar for assistancer er året for udskrivningen, der for assistancer er det samme som året for det ambulante besøg.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/faelles.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier År
Alder i dage
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Stationær: Alder i dage på indlæggelsesdatoen. Ambulant: Alder i dage på besøgsdatoen Hvis LPR ikke angiver en alder i dage, beregnes den som forskellen i dage mellem patientens fødselsdato og indlæggelsesdato for stationære og forskellen i dage mellem patientens fødselsdato og besøgsdato for ambulante.
Kilder LPR og DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/setup_T_amb.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Heltal
Alder
Længde 12
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Alder på besøgsdato
Længde 12
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Patientens alder i år på besøgsdatoen
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/setup_T_amb.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Heltal
Alder i måneder
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Patientens alder i måneder på indskrivningstidspunktet. Hvis LPR ikke angiver en alder i måneder, beregnes den som forskellen mellem patientens fødselsdato og indskrivningsdato i hele måneder.
Kilder LPR og DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/setup_T_amb.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Heltal.
Assistance
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Angiver om kontakten er en assistance. Assistancer defineres som ambulante behandlinger i LPR, hvor der ikke er registreret en ambulant besøgsdato. Bemærk, dette er ikke samme definition af assistance som gælder for Indberetning til LPR: Se også variablen c_bestype.
Kilder LPR og DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/setup_T_amb.sas)
Kendte databrud/ændringer Indberetningen af ambulante besøgsdatoer i LPR afviger fra system til system i sygehusenes indberetningssystemer. Flere steder sker indberetningen af ambulante besøgsdatoer automatisk med indberetningen af kontakten. Hvis et sygehus skifter indberetningssystem, hænder det, at der indberettes betydeligt flere eller færre besøgsdatoer. Derved ændres antallet af ambulante besøg og assistancer markant. Problemet ligger altså i sygehusenes egne indberetningssystemer.
Værdier 0: Ikke assistance 1: Assistance
Antal af behandlingsdage
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.-
CPR-nummer
Længde 10
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Antal dage fra sygehusudskrivning til død
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Antal dage fra sygehusudskrivning til døden indtræffer. Dødsdato er baseret på registreringer i CPR-registret. v_cpr_doddage indeholder kun værdi for den sidste sygehusudskrivning inden død. Stationær: Variablen udfyldes kun for sygehusudskrivningerne. Hvis patienten er udskrevet efter dødsdagen (negative antal dage) sættes antallet af dage til 0, da det antages at være en fejl/uhensigtsmæssig kodning, hvor patienten er død under indlæggelse, hvilket giver værdien 0. Gælder kun få observationer, og oftest er forskellen én dag. Ambulant: Variablen udfyldes for samtlige besøg
Kilder DRG
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Positive heltal BEMÆRK: Negative dødsdage markeres som missing med punktum underscore dvs: ._
Krypteret CPR-nummer
Længde 13
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Krypteret CPR-nummer.
Kilder Frem til 10. oktober 2008 LPR. Fra og med 10. oktober 2008 DRG ( /database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/makro_grupper_f.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Heltal
Taksten på genoptræningsydelsen
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Taksten på genoptræningsydelsen, angivet i 1.000 kr.
Kilder DRG(/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/genoptraning.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier N/A
Lønsumsafgift på genoptræningsgruppen
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Lønsumsafgift for genoptræning. Pålægges ikke akutte patienter. Pålægges kun for sygehusudskrivninger. Angives i 1.000 kr.
Kilder DRG(/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/loensumsafgift.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier N/A
Hjemmebesøg
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Variablen angiver om patienten har haft et hjemmebesøg. Variablen anvendes i KØS.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/medfinans_variable.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 0: Hvis patientens ikke har haft et hjemmebesøg 1: Hvis patientens har haft et hjemmebesøg
Indberetningsdato
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Indlæggelsesminut
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Indlæggelsestime
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Kommunal medfinansiering
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Den kommunale medfinansiering af patienten. Variablen sættes på baggrund af variablen v_totpris (for stationære patienter) eller variablen v_pris (for ambulante patienter) og de gældende opgørelser af den kommunale medfinansiering. Prisen angives i 1.000 kr.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/medfinans.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier N/A
Løbenummer
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Fortløbende nummer. Arbejdsvariabel
Kilder DRG(/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/makro_grupper_f.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier N/A
Genoppris efter første gennemløb
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Prisen på genoptræningsydelsen baseret på diagnoser fra LPR. Benyttes ikke Prisen angives i 1.000 kr.
Kilder DRG(/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/genoptraning.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier N/A
Kompris efter første gennemløb
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Prisen for den kommunale medfinansiering baseret på ambulante diagnoser fra LPR. Prisen angives i 1.000 kr. Benyttes ikke.
Kilder DRG(/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/medfinans.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier N/A
Pris efter første gennemløb
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Taksten baseret på ambulante diagnoser fra LPR. Prisen er angivet i 1.000 kr. Benyttes ikke.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/start_somatik_HEL_forlob.sas), makroen group
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier DRG-taksterne er listet i Takstvejledningen
Den samlede pris første gennemløb
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Den samlede pris baseret på diagnoser fra LPR. Består af summen af priserne fra v_lpr_pris og v_lpr_genoppris. Prisen er angivet i 1.000 kr. Benyttes ikke.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/genoptraning.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier N/A
Måneder
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Stationære: Måneden for den sidste kontakt i forløbet Ambulante: Måneden for den ambulante behandling, så længe denne ikke har fundet sted i henvisningsperioden. Såfremt besøget har fundet sted i henvisningsperioden, angiver v_mdr måneden for indskrivningen. Hvis der er tale om en assistance, angiver v_mdr måneden for udskrivningen, som er den samme som datoen for det ambulante besøg.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/faelles.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1-12: tal svarer til månedens nr., eksempelvis 5 svarer til maj.
Affektive sindslidelser
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Markør for patienter med affektive sindslidelser. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DF30-39 Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Alkoholforbrug, fysiske følger
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Markør for patienter med fysiske følger eller tilstande forårsaget af alkoholforbrug. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DK70, DE244, DG312, DG621, DG721, DI426, DK292, DK860, DO354, DP043, DQ860. Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Alkoholforbrug, psykiske og adfærdsmæssige forstyrrelser
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Markør for patienter med psykiske og adfærdsmæssige forstyrrelser forårsaget af et alkoholmisbrug. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DF10 Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Alkoholforgiftning
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Markør for patienter med alkoholforgiftning. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DT51 Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Rådgivning eller genoptræning ved/efter alkoholmisbrug
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Markør for patienter med behov for rådgivning eller genoptræning ved/efter et alkoholmisbrug. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DZ502, DZ714, DZ721 Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 AMI
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Markør for patienter med AMI. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DI21-23 Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Angina pectoris
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Markør for patienter med angina pectoris. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DI20 Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10.juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Apopleksi
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Markør for patienter med apopleksi (blødning og blodprop). Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DI60-69, DG45, DG46 Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Astma
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Markør for patienter med astma. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DJ45-46 Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Kræft i mundhule og svælg
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Markør for patienter med kræft i mundhule og svælg. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DC00-14. Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Kræft i fordøjelsesorganer
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Markør for patienter med kræft i fordøjelsesorganer. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DC15-26. Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Kræft i luftveje og respirationsorganer
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Markør for patienter med kræft i luftveje og respirationsorganer. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DC30-39, DC450. Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Kræft i knogler og ledbrusk
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Markør for patienter med kræft i knogler og ledbrusk. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DC40-41. Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Hudkræft
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Markør for patienter med hudkræft. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DC43-44. Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Kræft i mesotel og bindevæv
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Markør for patienter med kræft i mesotel og bindevæv. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DC451-459, DC46-49, DB210. Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Brystkræft
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Markør for patienter med brystkræft. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DC50. Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Kræft i kvindelige kønsorganer
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Markør for patienter med kræft i kvindelige kønsorganer. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DC51-58. Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Kræft i mandlige kønsorganer
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Markør for patienter med kræft i mandlige kønsorganer. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DC60-63. Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Kræft i urinveje
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Markør for patienter med kræft i urinveje. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DC64-68, DD090-091, DD301-309, DD411-419. Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Kræft i hjerne, centralnervesystem eller øje
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Markør for patienter med kræft i hjerne, centralnervesystem eller øje. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DC69-72, D751-753, DD32-33, DD352-354, DD42-43, DD443-445. Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Kræft i de endokrine kirtler
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Markør for patienter med kræft i de endokrine kirtler. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DC73-74, DC750, DC754-759. Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Kræft i det lymfatiske væv
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Markør for patienter med kræft i det lymfatiske væv. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DC81-90. Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Kræft i det bloddannende væv
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Markør for patienter med kræft i det bloddannende væv. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DC91-96. Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Anden og dårligt specificeret kræft
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Markør for patienter med anden og dårligt specificeret kræft. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DC76-80 Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Demens
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Markør for patienter med demens. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DF00-03, DF051, DG30 Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
-2008 Registreret i Diabetesregisteret
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Markør for patienter der er registreret i Diabetesregistret før datoen for sygehusudskrivningen. Diabetesregistret er opdateret til og med 2008.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/join_markoerer_diabetes.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Gigtlidelser
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Markør for patienter med reumatroid arthrit (gigtlidelser). Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DM05, DM06 Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder somatik\sas\Markoerer_muskel_skelet.sas
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Arterieflagren og -flimren
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Markør for patienter med arterieflagren og -flimren. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DI48 Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Hjerteinsufficiens
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Markør for patienter med hjerteinsufficiens. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DI50, DI110, DI130, DI132 Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Hjertekarsygdomme
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Markør for patienter med hjertekarsygdomme. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DI24, DI25 Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Hjerteklapsygdom
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Markør for patienter med hjerteklapsygdom. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt; DI08, DI09, DI38, DI39, DZ95 Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Hypertension
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Markør for patienter med hypertension. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt; DD10-15 Patienter med følgende aktions- eller bidiagnose er udeladt; DI110, DI110, DI130, DZ95 Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Knogleskørhed
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Markør for patienter med knogleskørhed. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DM80-82 Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 KOL
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Markør for patienter med KOL. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DJ41-44 Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
Skizofreni
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Markør for patienter med skizofreni. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DF20 Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
Procedurekodenummer
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
PID fra PID_VS_EPID
Længde 24
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Nøgle fra CPR-tabellen
Længde 10
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Nøgle fra CPR-tabellen Kun gældende for takstsystem 2005 og 2006
Kilder CPR
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier N/A
DRG-takst og takst for det ambulante besøg
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Stationære: DRG-taksten Ambulante: Takst for det ambulante besøg inklusiv eventuel proceduretakst, hvis et ambulant besøg har fundet sted. Hvis der er tale om en assistance, er V_PRIS proceduretaksten. For MG90-grupperne er V_PRIS 0. Angivet i 1.000 kr.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/start_somatik_HEL_forlob.sas), makroen group
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Heltal. DRG-taksterne er listet i Takstvejledningen som findes på SSIs hjemmeside: http://www.ssi.dk/Sundhedsdataogit/Sundhedsokonomi%20og%20-finansiering/Sundhedsoekonomi%20og%20DRG/DRG-takster.aspx
Lønsumsafgift på DRG-taksten
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Lønsumsafgift for DRG- eller DAGS-gruppen. Pålægges ikke akutte patienter eller patienter, der har en DRG-takst på 0 kr. Angives i 1.000 kr.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/loensumsafgift.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Heltal
Samlede takster inklusiv genoptræning
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Den samlede takst for ambulante patienter inklusiv genoptræningstakst. Beregnes som V_PRIS_GENOP=V_PRIS+V_GENOPPRIS. Angivet i 1.000 kr.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/genoptraning.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Heltal.
Lønsumsafgift på samlede takster inklusiv genoptræning
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Den totale lønsumsafgift, dvs. summen af lønsumsafgiften for DAGS-gruppen og lønsumsafgiften for genoptræningsgruppen. Angivet i 1.000 kr.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/loensumsafgift.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier N/A
Recnum
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Recnum fra LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Dage fra operation til udskrivning
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse V_SURVDAG er antallet af dage, der går, fra patienten bliver opereret, til patienten bliver udskrevet.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/setup_T<åååå>_hel.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Heltal
Tabellen indeholder kontakter fra det år, der er angivet i navnet. Tabellen indeholder i store træk de samme variable som den tilsvarende ikke-fejl-tabel. Derudover en fejltekst og -kode, der angiver hvilke valideringer, der er overtrådt og som har forårsaget kontaktens tilstedeværelse i fejltabellen.
Funktion Hovedtabel med unikt indhold
Sidst ændret 14-11-2014 af KAF
Beskrivelse Indeholder fejlindberettede ambulante kontakter, som de så ud i LPR-version 10mmmåååå. Det tablespace som tabellen er gemt i angiver hvilket takstsystem, der er grupperet efter.
Tabelenhed En række i tabellen er en ambulant kontakt med det danske sygehusvæsen, der af en eller anden årsag er mangelfuld og derfor karakteriseret som fejlindberettet.
Variabel Periode Indhold
Arbejdsvariabel til beregning af genoptræningsydelserne.
Længde 1
Kodesæt
Beskrivelse Arbejdsvariabel til beregning af genoptræningsydelserne. Variablen markerer, om der er registreret en anden kode, som ikke relaterer sig til genoptræningen, men som gør, at der kan afregnes for et ambulant besøg. Variablen bruges ikke som andet end arbejdsvariabel.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/genoptraning.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 0: Ikke givet anden kode end genoptræning 1: Givet anden kode end genoptræning, hvormed der kan afregnes for ambulant besøg
se Landspatientregisteret
Længde 0
Kodesæt
Beskrivelse Hentes fra Landspatientregisteret.
Kilder Landspatientregistret
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
Se Landspatientregistret
Længde 0
Kodesæt
Beskrivelse Hentes fra Landspatientregisteret.
Kilder LPR
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
Markør for afregning
Længde 1
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Benyttes til den mellemregionale afregning, meraktiviteten og den kommunale medfinansiering og danner grundlag for beslutning om hvorvidt der skal afregnes på observationen. Variablen benyttes tilsvarende i markørerne for meraktiviteten. Variablen sættes på baggrund af oplysninger fra CSC, som indberetter oplysninger om betaleren for behandlingen. Der afregnes ikke for kontakter betalt af kommuner eller selvbetalere. Alle øvrige kontakter afregnes.
Kilder CSC/DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/csc_s5.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 0: Kommuner og selvbetalere 1: Øvrige
Markør for akut indlæggelse
Længde 1
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Variablen beskriver, om der er tale om en akut eller planlagt indlæggelse. Variablen bygger på LPR-variablen c_indm, der beskriver indlæggelsesmåden. Hvis indlæggelsesmåden er akut (c_indm=1), er indlæggelsesbaggrunden også akut (c_akut=1). Hvis indlæggelsesmåden ikke er akut (c_indm=2), er indlæggelsesbaggrunden heller ikke akut (c_akut=0). Variablen kan droppes, da den ikke afviger fra c_indm. Benyt i stedet c_indm. Ambulant: Skadestuepatienter (patienttype 3) er angivet som akut-patienter for opdateringer fra og med 10. november 2012. Tidligere er alle ambulante kontakter angivet som ”ikke akutte” i variablen. Planlægges anvendt i KØS.
Kilder DRG ( /database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/faelles.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 0: Planlagt 1: Akut
Se Landspatientregistret
Længde 0
Kodesæt
Beskrivelse Hentes fra Landspatientregisteret.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
Hvem betaler for behandlingen
Længde 3
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Variablen angiver, hvem der betaler for behandlingen. Variablen bygger på variablen tillægsdiagnose, c_tildiag, fra LPR.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/setup_T<år>_amb.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier AND: Anden betaler BOK: Betalt af bopælskommune BOP: Betalt af bopælsamt/region DSF: Delvis selvbetaler og delvis forsikringsbetaler FSK: Fuld forsikringsbetaler SLV: Fuld selvbetaler SST: Betalt af Sundhedsstyrelsen STA: Betalt ved statslig finansiering eller ved statslig puljefinansiering
Inddeling af speciale i blokke.
Længde 2
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Inddeling af speciale i blokke. De enkelte blokke indeholder følgende specialer: c_blok c_spec 1 1-29 og 39 2 30-38 og 40-49 5 50-59 6 60-79 8 80-89 9 90-98 0 00 og 99
Kilder LPR
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Værdisæt: 1: Medicin 2: Kirurgi 5: Psykiatri 6: Laboratorium 8: Øvrige 9: Andre 99: Uden for speciale
Patients bokommune.
Længde 3
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Beskrivelse: Patientens bopælskommune i henhold til CPR-registret på indlæggelsesdagen for stationære patienter og på behandlingsdagen for ambulante patienter. I de tilfælde, hvor bopælskommunen i CPR-registeret er blank, benyttes kommunekoden fra FGR. Variablen er forskellig fra den almindelige kommunevariabel (C_KOM), som stammer fra LPR, og som angiver kommunekoden umiddelbart før indlæggelsesdagen, jf. den tekniske del af Fællesindholdet. c_bo_kom benyttes til opdeling på kommuner.
Kilder DRG/CPR.
Kendte databrud/ændringer Opdatering af kommunekoder i 2007.
Værdier Se generelt kodeark.
Patients bopælsregion.
Længde 4
Kodesæt Lokale og klassificerede koder
Beskrivelse Patientens bopælsregion i henhold til CPR-registret på indlæggelsesdagen for stationære patienter og på besøgsdagen for ambulante patienter. Bestemmes af kommunevariablen fra CPR-registret, c_bo_kom. Variablen er forskellig fra regionsvariablen, c_region, som dannes på baggrund af kommunevariablen fra LPR, og som ikke opgøres på indlæggelsesdagen.
Kilder DRG/CPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se generelt kodeark.
Gammel amtsbetegnelse fra CPR
Længde 2
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Gammel amtsbetegnelse fra CPR-registret. Bygger på de gamle kommuner ligeledes fra CPR-registeret
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/start_somatik_HEL_forlob.sas & start_somatik.sas i makroen retop)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se generelt kodeark.
Betalingsregion
Længde 4
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Betalingsregion udledt fra CPR-registret. Variablen er udledt fra betalerkommunen fra CPR-registret, c_cpr_betkom. Benyttes til at bestemme, hvilken region den betalende kommune tilhører.
Kilder DRG/CPR (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/cpr_oplysninger.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se generelt kodeark.
Kommune fra CPR-registret
Længde 3
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Kommune fra CPR-registret. Variablen kan være blank. Variablen skal ikke benyttes. Benyt i stedet variablen c_bo_kom.
Kilder DRG/CPR (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/cpr_oplysninger.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se generelt kodeark.
Region fra kommunerne i CPR
Længde 4
Kodesæt
Beskrivelse Regionsvariabel baseret på variablen c_cpr_kom. Svarer i store træk til c_bo_region, dog forefindes der blanke i c_cpr_kom. Variablen skal ikke benyttes. Benyt i stedet variablen c_bo_region.
Kilder DRG/CPR (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/cpr_oplysninger.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se generelt kodeark.
Betalingskommune
Længde 3
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Betalingskommune i henhold til CPR-registret. Betalingskommunen varierer fra de almindelige kommune- variable ved, at det ikke er bopælskommunen, men kommunen som er betalingsansvarlig for patienten. F.eks. er en kommune, der har anbragt en borger på en institution i en anden kommune, betalingskommunen, mens kommunen, hvori institutionen ligger, er bopælskommunen. Variablen benyttes til den kommunale medfinansiering
Kilder DRG/CPR (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/cpr_oplysninger.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se generelt kodeark.
Betalingsaftale fra CSC
Længde 10
Kodesæt Lokale og klassificerede koder
Beskrivelse Betalingsaftale fra CSC’s Sundhedsdatabanken (SDB). Angiver den aftale mellem sygehusejeren og betaleren, som dækker patientens behandling. Hvis der ikke er påsat betalingsoplysninger i det oprindelige fødesystem, sætter CSC værdien ’DRG’ på.
Kilder DRG/CSC (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/csc_s5.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Værdisættet er lokalt bestemt, da det er forskelligt fra system til system på sygehusene.
Betaleroplysninger fra CSC
Længde 10
Kodesæt Lokale og klassificerede koder
Beskrivelse Oplysning om betaler fra CSC’s Sundhedsdatabanken (SDB). Oplysningen benyttes i den mellemregionale afregning til at bestemme, hvilken instans der skal forestå betalingen, f.eks. selvbetalt, forsikringsbetalt eller betalt af bopælsregion eller –kommune.
Kilder DRG/CSC (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/csc_s5.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Værdisættet er lokalt bestemt, da det er forskelligt fra system til system på sygehusene, men der eksisterer overordnede retningslinjer.
Slutdato og tidspunkt for betalingsoplysningerne
Længde 12
Kodesæt Dato
Beskrivelse Slutdato og tidspunkt for betalingsoplysningernes tidsmæssige udstrækning.
Kilder DRG/CSC (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/csc_s5.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Dato og klokkeslæt
Startdato og tidspunkt for betalingsoplysningerne
Længde 12
Kodesæt Dato
Beskrivelse Startdato og tidspunkt for betalingsoplysningernes tidsmæssige udstrækning.
Kilder DRG/CSC (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/csc_s5.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Dato og klokkeslæt
Opdateringsdato fra CSC
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Opdateringsdato fra CSC. Variablen angiver, hvornår DRG har modtaget oplysningen fra snit5 (tilkobling af betalingsoplysninger fra CSC’s Sundhedsdatabanken (SDB). )
Kilder DRG/CSC (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/csc_s5.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Datoformat
ID for oplysningerne fra snitflade 5
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Kontakt tid fra snitflade 5 ( betalingsoplysninger fra CSC’s Sundhedsdatabanken (SDB) ). Benyttes senere til kobling i snitflade8 (DRG-data fra udvalgte, primært offentlige, sygehuse som sendes til CSCs afregningsdatabase).
Kilder DRG/CSC (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/csc_s5.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Givet af CSC
Bidiagnoser
Længde 10
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Tilgængeligt på www.medinfo.dk samt FGR
Grupperingsvariabel for afslutningsmåde
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Grupperingsvariabel. Bestemmes ud fra afslutningsmåde (variablen c_udm). Variablen bruges til selve grupperingen.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/setup_T2008_hel.sas) DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/setup_T<år>_amb.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 13: Død 27: Uskrevet til anden afdeling ’’ : Andet
DRG-gruppe
Længde 8
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Stationære: DRG-gruppe for udskrivningen Ambulante: DRG-gruppe for det ambulante besøg på besøgstidspunktet. Variablen er ikke gældende for de ambulante. I stedet benyttes C_CASEMIX.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/grouper/dk02/)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Takstvejledningen for det pågældende takstsystem
Folkesygdomme
Længde 1
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Inddeling i folkesygdomme. Variablen angiver ikke en officiel inddeling i folkesygdomme.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/faelles.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier C_FLKSYGD: Folkesygdomme 1: Aldersdiabetes 2: Forebyggende kræftsygdomme 3: Hjerte-kar sygdomme 4: Knogleskørhed 5: Muskel- og skeletlidelser 6: Overfølsomhedssygdomme 7: Psykiske sygdomme 8: Rygerlunger
Folkesygdomme brugt til Niveau 3
Længde 2
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Inddeling i folkesygdomme. Bruges ikke længere. Variablen angiver ikke en officiel inddeling i folkesygdomme.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/faelles.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier C_FLKSGD_KM: Forlkesygdomme til Kommed 1: Aldersdiabetes 2: Lungekræft 3: Livmoderhalskræft 4: Brystkræft 5: Tyktarms- og endetarmskræft 6: Modermærkekræft 7: Anden hudkræft 8: Iskæmisk hjertesygdom 9: Knogleskørhed 10: Astma 11: Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) 12: Allergisk kontakteksem
Fødesystem
Længde 10
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Fødesystemet er kilden til observationen. Der skelnes mellem LPR og MiniPAS
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/dan_data_ok_forlob.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier LPR MINIPAS
Fritvalg
Længde 1
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Genoptræningsgruppe
Længde 5
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Proceduregrupper for genoptræningspatienter
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/genoptraning.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Staionære GEN1S: Genoptræningsgruppe 1, stationær GEN2S: Genoptræningsgruppe 2, stationær GEN3S: Genoptræningsgruppe 3, stationær GEN4S: Genoptræningsgruppe 4, stationær GEN5S: Genoptræningsgruppe 5, stationær Ambulante GEN1A: Genoptræningsgruppe 1, ambulant GEN2A: Genoptræningsgruppe 2, ambulant GEN3A: Genoptræningsgruppe 3, ambulant
Genoptræningstype
Længde 4
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Variablen angiver, om den ambulante genoptræningsydelse betegnes som almindelig eller specialiseret. Jvf. Fællesindholdet, betegner ""almindelig genoptræning"" genoptræningen på sygehusene, som ikke er specialiseret ambulant genoptræning. ""Specialiseret genoptræning"" betegner et forløb mellem flere faggrupper, hvor udredning, behandling og genoptræning er koordineret. Se i øvrigt Fællesindholdet for yderligere informationer.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/genoptraning.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Alm: Almindelig genoptræning Spec: Specialiseret genoptræning
Henvisningsmåde
Længde 1
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Indlægningsmåde
Længde 1
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Kommune
Længde 3
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Besøgstype fra LPR
Længde 2
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Besøgstypen fra første gennemløb af den ambulante gruppering uden CSC-oplysninger. Variablen benyttes ikke. I stedet benyttes variablen c_bestype.
Kilder LPR og DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/makro_grupper_f.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier B: Besøg EF: Egne forløb FB: Flere besøg IB: Ikke besøg
Casemix fra LPR
Længde 8
Kodesæt Lokale og klassificerede koder
Beskrivelse Casemix fra første gennemløb af den ambulante gruppering uden CSC-oplysninger. Variablen benyttes ikke. I stedet benyttes c_casemix
Kilder LPR og DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/makro_grupper_f.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
DRG-grupper fra 1. gennemløb
Længde 10
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse DRG-gruppen fra første gennemløb af den ambulante gruppering. Det vil sige grupperingen på baggrund af diagnoser fra LPR og ikke CSC (Sundhedsdatabanken). Stammer fra grupperingsnøglen. Variablen benyttes ikke. Benyt i stedet variablen c_drg.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/makro_grupper_f.sas). Makroen bestem_hvor viser stien til grupperingsnøglen
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
Genoptræningsgruppe fra 1. gennemløb
Længde 5
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Genoptræningsgruppen fra første gennemløb af den ambulante gruppering. Det vil sige grupperingen på baggrund af diagnoser fra LPR og ikke CSC (Sundhedsdatabanken). Variablen benyttes ikke. Benyt i stedet variablen c_genopgr.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/genoptraning.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Ambulante GEN1A: Genoptræningsgruppe 1, ambulant GEN2A: Genoptræningsgruppe 2, ambulant GEN3A: Genoptræningsgruppe 3, ambulant
MDC-gruppe fra 1. gennemløb
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
RTC-gruppe (fejlkode) fra 1. gennemløb
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse RTC-gruppen fra første gennemløb af den ambulante gruppering uden CSC-oplysninger, det vil sige som den ser ud på baggrund af oplysningerne fra LPR. RTC-gruppen angiver fejlkoden i grupperingen.
Kilder DRG (Klinisk Validering)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 0: Gruppering fuldført 1: Aktionsdiagnose mangler 2: Patientens køn er ikke oplyst 3: Patientens køn er ikke i overensstemmelse med diagnosen 4: Patienten er for ung til den angivne diagnose 5: Patienten er for gammel til den anvendte diagnose 6: Fejl i angivelse af patienten alder (>125) 7: Sjælden eller forkert kombination af diagnose og procedure 8: Diagnosen er ikke anvendelig som aktionsdiagnose 9: Anden fejl
Tillægsdiagnoser1-14 fra 1. gennemløb
Længde 10
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder Se LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
MDC-gruppe
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Markør for kommunal fuldfinansiering
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Markør for kommunal fuld-finansiering (færdigbehandlede patienter, hospice-patienter og ambulant genoptræning).
Kilder DRG (database\SeSE\programmer\grunddata\somatik\sas\markoerer_km_takst<åååå>.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Indgår i kommunal fuld-finansiering 0: Indgår ikke i kommunal fuld-finansiering
Markør for kommunal medfinansiering
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Markør for den kommunale medfinansiering.
Kilder DRG (database\SeSE\programmer\eSundhed\nyeSundhed\somatik\sas\markoerer\markoerer_km_takst<åååå>.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Indgår i den kommunale medfinansiering 0: Indgår ikke i den kommunale medfinansiering
Markør for mellemregional afregning
Længde 1
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Markør for den mellemregionale afregning.
Kilder DRG (\database\SeSE\programmer\grunddata\somatik\sas\markoerer_mra_hel_takst<åååå>.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Indgår i den mellemregionale afregning. 0: Indgår ikke i den mellemregionale afregning.
2005-2006 Beregnet ny kommunekode
Længde 3
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Den beregnede nye kommunekode ud fra de gamle kommuner Kun gældende for takstsystem 2005 og 2006
Kilder FGR/DRG(/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/start_somatik_HEL_forlob.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se generelt kodeark.
Operationsart 1-40
Længde 1
Kodesæt
Beskrivelse se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
2005-2006 Amtsvariabel
Længde 2
Kodesæt
Beskrivelse Amtsvariabel. Kun for takstsystem 2005 og 2006
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/start_somatik_HEL_forlob.sas) makroen ret_op
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier C_AMT Amtsnavn 10 H:S 15 Københavns Amt 20 Frederiksborg Amt 25 Roskilde Amt 30 Vestsjællands Amt 35 Storstrøms Amt 40 Bornholms Regionskommune 42 Fyns Amt 50 Sønderjyllands Amt 55 Ribe Amt 60 Vejle Amt 65 Ringkøbing Amt 70 Århus Amt 76 Viborg Amt 80 Nordjyllands Amt
Oprindelig besøgstype
Længde 2
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Arbejdsvariabel til bestemmelse af besøgstype. Sikrer at variablen besøgstype får værdien efter andet gennemløb. Variablen benyttes ikke. Benyt i stedet c_bestype
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/makro_grupper_f.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier B: Besøg EF: Egne forløb FB: Flere besøg IB: Ikke besøg
Patienttype
Længde 1
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
2011 - Markør for borgere i plejebolig/plejehjem
Længde 7
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Variablen c_plejeboligkode angiver, om en borger på indlæggelsestidspunktet/datoen for det ambulante besøg har bopælsadresse i en plejebolig/plejehjem. c_plejeboligkode er en institutionskode, der er dannet for hver plejebolig/plejehjem. Institutionskoden består af kommunekoden (første 3 cifre) og et fiktivt løbenummer på 4 cifre, der tilknyttes en specifik plejebolig. Kommunenummeret er hentet fra plejeboliglisten (EOJ_FRG). Kommunerne har selv angivet, hvilke plejeboliger der hører under kommunen (bopælskommune). Oplysninger om plejeadresser er indberettet første gang i 2011 og kan derfor ikke anvendes på data for tidligere år. Oplysningerne om historik på institutionskoden bør anvendes ved brug af institutionskoden. På sigt skal oplysninger vedr. borgere, der modtager hjemmehælp (en EOJ ydelse) også fremgå af markører i data.
Kilder DRG_EOJ Under DRG_EOJ er det muligt at finde oplysninger om plejeboligen/plejehjemmets navn, adresseoplysninger, normering (antal boliger vurderet pba. opslag i CPR registeret). Herudover angives med start og slutdata, hvornår plejeboligen er registreret første gang i DRG_EOJ og evt. nedlagt.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier ” ”: Borgere har ikke på indlæggelsestidspunktet/datoen for det ambulante besøg, bopælsadresse i en plejebolig/plejehjem og modtager heller ikke hjemmehjælp. XXXXXXX: Borgeren har på indlæggelsestidspunktet/datoen for det ambulante besøg bopæl i en plejebolig/plejehjem eller modtager hjemmehjælp. Koden kan for København fx være 1011234 (plejebolig/plejehjem). Institutionskoderne kan findes i skemaet DRG_EOJ i DB2. For kommunekoder, se generelt kodeark.
Procedurer
Længde 10
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Primær procedure
Længde 10
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Primær procedurekode fra LPR. Variablen stammer ikke fra LPR, men sættes i DRG-kørslerne ud fra LPR-tabellen sksopr<år>, ved den vigtigste operationsart (dvs. hvor c_oprart="V"). c_procp er c_proc1, hvis procedurearten er K. Variablen benyttes ikke i grupperingen.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/setup_T<år>_.sas) DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/setup_T<år>_.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Procedurekoderne defineres i overensstemmelse med sks-browseren, www.medinfo.dk samt Fællesgrundlaget, FGR.
Producerende afdeling
Længde 7
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Region
Længde 4
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Region udledt fra kommunen (c_kom). c_region adskiller sig fra c_bo_region ved, at den er udledt fra FGR, mens c_bo_region er udledt fra CPR-registret. Variablen stammer fra tiden før 2007, hvor c_region blev udledt ud fra de daværende amter. Variablen benyttes i c_bo_region, hvis sidstnævnte ikke er udfyldt. Variablen bør ikke benyttes. I stedet benyttes c_bo_region og c_sgh_region.
Kilder FGR.KOMMUNEBRO
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se generelt kodeark.
Regelnummer
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Regelnummer fra grouperen/grupperingsprogrammet. Angiver rækkefølgen af grupperingsreglerne.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/upload.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
RTC-kode (fejlkode)
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Returkode fra grupperingen, der angiver om grupperingen er fuldført eller om der er fejl eller problemer.
Kilder DRG (Klinisk Validering)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 0: Gruppering fuldført 1: Aktionsdiagnose mangler 2: Patientens køn er ikke oplyst 3: Patientens køn er ikke i overensstemmelse med diagnosen 4: Patienten er for ung til den angivne diagnose 5: Patienten er for gammel til den anvendte diagnose 6: Fejl i angivelse af patienten alder (>125) 7: Sjælden eller forkert kombination af diagnose og procedure 8: Diagnosen er ikke anvendelig som aktionsdiagnose 9: Anden fejl
Køn
Længde 1
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Sygehusnummer
Længde 4
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Sygehusamt
Længde 2
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Sygehusregion
Længde 4
Kodesæt
Beskrivelse Regionen, hvor sygehuset er placeret. Variablen er sat ud fra de første cifre i sygehusnummeret. Sygehusregionen i Region Nordjylland består af sygehuse med de to første cifre 80 samt sygehusene 7603 og 7690. Sygehusregionen i Region Midt består af sygehuse med de to første cifre: 65, 70 og 76 på nær de undtagelser, som ligger i Region Nordjylland, samt sygehusene 6002, 6006 og 6014. Sygehusregionen i Region Syddanmark består af sygehuse med de to første cifre: 42, 50, 55 og 60 på nær de undtagelser, som ligger i Region Midt. Sygehusregionen i Region Hovedstaden består af sygehuse med de to første cifre: 10, 13, 14, 15, 20 og 40. Sygehusregionen i Region Sjælland består af sygehuse med de to første cifre: 25, 30, 35 og 38.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/faelles.sas )
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se generelt kodeark.
Sygehustype
Længde 3
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Sygehustype. Variablen er defineret ud fra sygehusmakroen.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/faelles.sas & /database/SeSE/programmer/misc/sygehuse2.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier off: Offentlige sygehuse prv: Private sygehuse øvr: Øvrige sygehuse hos: Hospice
Specialkode
Længde 3
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Stamafdelingens specialekode. Ambulant: Angiver specialet på behandlingstidspunktet dvs. specialet kan afvige fra specialet i LPR. (LPR angiver specialet på stamafdelingen for kontakten). Stationær: LPR og DRG har samme specialekode for stationære kontakter.
Kilder LPR & FGR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Specialekode1-40
Længde 3
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Status for kontakten
Længde 2
Kodesæt
Beskrivelse Angivelse af, om kontakten er akut eller elektiv. Kontakten er elektiv i det tilfælde, at henvisningsdatoen er før indlæggelsesdatoen, eller henvisningsdatoen og indlæggelsesdatoen er den samme, og henvisningen sker fra egen læge. I alle andre tilfælde, inklusiv for skadestuebesøg, er status akut. Variablen blev oprindeligt defineret til brug for den første opgørelse af den statslige aktivitetspulje.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/faelles.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier a: Akut ia: Elektiv
-2006 Storkommune
Længde 3
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Kommuner fra FGR. Beregnet ny kommune (efter strukturreformen). Anvendes ikke fra 2007 og frem
Kilder FGR (KOMMUNEBRO)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se generelt kodeark.
Tillægsdiagnose
Længde 10
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Tillægsprocedurer
Længde 10
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Udskrivningsmåde
Længde 1
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Årsdato
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/setup_T<åååå>_amb.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Dato
Dødsdato jf. CPR-registret
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Dødsdato jf. CPR-registret
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/join_markoerer_dod.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Datoer
Dato for endelig behandling
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Fradato for sygehusnummeret
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Startdato for hvilken sygehuset kan indberette til LPR. Stammer fra FGR
Kilder FGR
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Dato
Dato for forundersøgelse
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Henvisningsdato
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Indlæggelsesdato
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Operationsdato
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Tildato for sygehuskoden
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Udskrivningsdato
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Løbenummer
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Arbejdsvariabel. Benyttes til at bearbejde på procedurer og diagnoser
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/makro_grupper_f.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Heltal
Markør for statslig aktivitetspulje
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Markør for den statslige aktivitetspulje.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/markoerer_ma_hel_takst<åååå>.sas /database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/somatik\sas\markoerer_ma_amb_takst<åååå>.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Indgår i den statslige aktivitetspulje 0: Indgår ikke i den statslige aktivitetspulje
Markør for statslig aktivitetspulje
Længde 4
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Markør for årsagen til at indlæggelsen eller det ambulante besøg ikke indgår i den statslige aktivitetspulje.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/markoerer_ma_amb_takst<åååå>.sas /database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/somatik\sas\markoerer_ma_hel_takst<åååå>.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Kbf: Kunstig befrugtning Ste: Sterilisation Ud: Behandlinger, der ikke er betalt af bopælsregionen
PID fra PID_VS_EPID
Længde 12
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
År
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Stationær : Året for udskrivningsdatoen i den sidste kontakt i forløbet Ambulant: Året for det ambulante besøg, hvis dette ikke finder sted i henvisningsperioden. Finder det ambulante besøg sted i henvisningsperioden, angiver v_aar året for indskrivningen. v_aar for assistancer er året for udskrivningen, der for assistancer er det samme som året for det ambulante besøg.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/faelles.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier År
Alder i dage
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Stationær: Alder i dage på indlæggelsesdatoen. Ambulant: Alder i dage på besøgsdatoen Hvis LPR ikke angiver en alder i dage, beregnes den som forskellen i dage mellem patientens fødselsdato og indlæggelsesdato for stationære og forskellen i dage mellem patientens fødselsdato og besøgsdato for ambulante.
Kilder LPR og DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/setup_T_amb.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Heltal
Alder
Længde 12
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Alder på besøgsdato
Længde 12
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Patientens alder i år på besøgsdatoen
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/setup_T_amb.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Heltal
Alder i måneder
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Patientens alder i måneder på indskrivningstidspunktet. Hvis LPR ikke angiver en alder i måneder, beregnes den som forskellen mellem patientens fødselsdato og indskrivningsdato i hele måneder.
Kilder LPR og DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/setup_T_amb.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Heltal.
Assistance
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Angiver om kontakten er en assistance. Assistancer defineres som ambulante behandlinger i LPR, hvor der ikke er registreret en ambulant besøgsdato. Bemærk, dette er ikke samme definition af assistance som gælder for Indberetning til LPR: Se også variablen c_bestype.
Kilder LPR og DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/setup_T_amb.sas)
Kendte databrud/ændringer Indberetningen af ambulante besøgsdatoer i LPR afviger fra system til system i sygehusenes indberetningssystemer. Flere steder sker indberetningen af ambulante besøgsdatoer automatisk med indberetningen af kontakten. Hvis et sygehus skifter indberetningssystem, hænder det, at der indberettes betydeligt flere eller færre besøgsdatoer. Derved ændres antallet af ambulante besøg og assistancer markant. Problemet ligger altså i sygehusenes egne indberetningssystemer.
Værdier 0: Ikke assistance 1: Assistance
Antal af behandlingsdage
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.-
CPR-nummer
Længde 10
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Antal dage fra sygehusudskrivning til død
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Antal dage fra sygehusudskrivning til døden indtræffer. Dødsdato er baseret på registreringer i CPR-registret. v_cpr_doddage indeholder kun værdi for den sidste sygehusudskrivning inden død. Stationær: Variablen udfyldes kun for sygehusudskrivningerne. Hvis patienten er udskrevet efter dødsdagen (negative antal dage) sættes antallet af dage til 0, da det antages at være en fejl/uhensigtsmæssig kodning, hvor patienten er død under indlæggelse, hvilket giver værdien 0. Gælder kun få observationer, og oftest er forskellen én dag. Ambulant: Variablen udfyldes for samtlige besøg
Kilder DRG
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Positive heltal BEMÆRK: Negative dødsdage markeres som missing med punktum underscore dvs: ._
Krypteret CPR-nummer
Længde 13
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Krypteret CPR-nummer.
Kilder Frem til 10. oktober 2008 LPR. Fra og med 10. oktober 2008 DRG ( /database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/makro_grupper_f.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Heltal
Taksten på genoptræningsydelsen
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Taksten på genoptræningsydelsen, angivet i 1.000 kr.
Kilder DRG(/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/genoptraning.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier N/A
Lønsumsafgift på genoptræningsgruppen
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Lønsumsafgift for genoptræning. Pålægges ikke akutte patienter. Pålægges kun for sygehusudskrivninger. Angives i 1.000 kr.
Kilder DRG(/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/loensumsafgift.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier N/A
Hjemmebesøg
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Variablen angiver om patienten har haft et hjemmebesøg. Variablen anvendes i KØS.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/medfinans_variable.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 0: Hvis patientens ikke har haft et hjemmebesøg 1: Hvis patientens har haft et hjemmebesøg
Indberetningsdato
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Indlæggelsesminut
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Indlæggelsestime
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Kommunal medfinansiering
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Den kommunale medfinansiering af patienten. Variablen sættes på baggrund af variablen v_totpris (for stationære patienter) eller variablen v_pris (for ambulante patienter) og de gældende opgørelser af den kommunale medfinansiering. Prisen angives i 1.000 kr.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/medfinans.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier N/A
Løbenummer
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Fortløbende nummer. Arbejdsvariabel
Kilder DRG(/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/makro_grupper_f.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier N/A
Genoppris efter første gennemløb
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Prisen på genoptræningsydelsen baseret på diagnoser fra LPR. Benyttes ikke Prisen angives i 1.000 kr.
Kilder DRG(/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/genoptraning.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier N/A
Kompris efter første gennemløb
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Prisen for den kommunale medfinansiering baseret på ambulante diagnoser fra LPR. Prisen angives i 1.000 kr. Benyttes ikke.
Kilder DRG(/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/medfinans.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier N/A
Pris efter første gennemløb
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Taksten baseret på ambulante diagnoser fra LPR. Prisen er angivet i 1.000 kr. Benyttes ikke.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/start_somatik_HEL_forlob.sas), makroen group
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier DRG-taksterne er listet i Takstvejledningen
Den samlede pris første gennemløb
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Den samlede pris baseret på diagnoser fra LPR. Består af summen af priserne fra v_lpr_pris og v_lpr_genoppris. Prisen er angivet i 1.000 kr. Benyttes ikke.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/genoptraning.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier N/A
Måneder
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Stationære: Måneden for den sidste kontakt i forløbet Ambulante: Måneden for den ambulante behandling, så længe denne ikke har fundet sted i henvisningsperioden. Såfremt besøget har fundet sted i henvisningsperioden, angiver v_mdr måneden for indskrivningen. Hvis der er tale om en assistance, angiver v_mdr måneden for udskrivningen, som er den samme som datoen for det ambulante besøg.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/faelles.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1-12: tal svarer til månedens nr., eksempelvis 5 svarer til maj.
Affektive sindslidelser
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Markør for patienter med affektive sindslidelser. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DF30-39 Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Alkoholforbrug, fysiske følger
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Markør for patienter med fysiske følger eller tilstande forårsaget af alkoholforbrug. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DK70, DE244, DG312, DG621, DG721, DI426, DK292, DK860, DO354, DP043, DQ860. Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Alkoholforbrug, psykiske og adfærdsmæssige forstyrrelser
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Markør for patienter med psykiske og adfærdsmæssige forstyrrelser forårsaget af et alkoholmisbrug. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DF10 Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Alkoholforgiftning
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Markør for patienter med alkoholforgiftning. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DT51 Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Rådgivning eller genoptræning ved/efter alkoholmisbrug
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Markør for patienter med behov for rådgivning eller genoptræning ved/efter et alkoholmisbrug. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DZ502, DZ714, DZ721 Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 AMI
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Markør for patienter med AMI. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DI21-23 Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Angina pectoris
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Markør for patienter med angina pectoris. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DI20 Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10.juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Apopleksi
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Markør for patienter med apopleksi (blødning og blodprop). Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DI60-69, DG45, DG46 Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Astma
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Markør for patienter med astma. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DJ45-46 Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Kræft i mundhule og svælg
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Markør for patienter med kræft i mundhule og svælg. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DC00-14. Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Kræft i fordøjelsesorganer
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Markør for patienter med kræft i fordøjelsesorganer. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DC15-26. Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Kræft i luftveje og respirationsorganer
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Markør for patienter med kræft i luftveje og respirationsorganer. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DC30-39, DC450. Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Kræft i knogler og ledbrusk
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Markør for patienter med kræft i knogler og ledbrusk. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DC40-41. Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Hudkræft
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Markør for patienter med hudkræft. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DC43-44. Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Kræft i mesotel og bindevæv
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Markør for patienter med kræft i mesotel og bindevæv. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DC451-459, DC46-49, DB210. Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Brystkræft
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Markør for patienter med brystkræft. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DC50. Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Kræft i kvindelige kønsorganer
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Markør for patienter med kræft i kvindelige kønsorganer. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DC51-58. Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Kræft i mandlige kønsorganer
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Markør for patienter med kræft i mandlige kønsorganer. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DC60-63. Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Kræft i urinveje
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Markør for patienter med kræft i urinveje. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DC64-68, DD090-091, DD301-309, DD411-419. Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Kræft i hjerne, centralnervesystem eller øje
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Markør for patienter med kræft i hjerne, centralnervesystem eller øje. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DC69-72, D751-753, DD32-33, DD352-354, DD42-43, DD443-445. Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Kræft i de endokrine kirtler
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Markør for patienter med kræft i de endokrine kirtler. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DC73-74, DC750, DC754-759. Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Kræft i det lymfatiske væv
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Markør for patienter med kræft i det lymfatiske væv. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DC81-90. Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Kræft i det bloddannende væv
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Markør for patienter med kræft i det bloddannende væv. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DC91-96. Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Anden og dårligt specificeret kræft
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Markør for patienter med anden og dårligt specificeret kræft. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DC76-80 Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Demens
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Markør for patienter med demens. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DF00-03, DF051, DG30 Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
-2008 Registreret i Diabetesregisteret
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Markør for patienter der er registreret i Diabetesregistret før datoen for sygehusudskrivningen. Diabetesregistret er opdateret til og med 2008.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/join_markoerer_diabetes.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Gigtlidelser
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Markør for patienter med reumatroid arthrit (gigtlidelser). Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DM05, DM06 Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder somatik\sas\Markoerer_muskel_skelet.sas
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Arterieflagren og -flimren
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Markør for patienter med arterieflagren og -flimren. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DI48 Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Hjerteinsufficiens
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Markør for patienter med hjerteinsufficiens. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DI50, DI110, DI130, DI132 Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Hjertekarsygdomme
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Markør for patienter med hjertekarsygdomme. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DI24, DI25 Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Hjerteklapsygdom
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Markør for patienter med hjerteklapsygdom. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt; DI08, DI09, DI38, DI39, DZ95 Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Hypertension
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Markør for patienter med hypertension. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt; DD10-15 Patienter med følgende aktions- eller bidiagnose er udeladt; DI110, DI110, DI130, DZ95 Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Knogleskørhed
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Markør for patienter med knogleskørhed. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DM80-82 Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 KOL
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Markør for patienter med KOL. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DJ41-44 Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
Skizofreni
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Markør for patienter med skizofreni. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DF20 Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
Procedurekodenummer
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
PID fra PID_VS_EPID
Længde 24
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Nøgle fra CPR-tabellen
Længde 10
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Nøgle fra CPR-tabellen Kun gældende for takstsystem 2005 og 2006
Kilder CPR
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier N/A
DRG-takst og takst for det ambulante besøg
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Stationære: DRG-taksten Ambulante: Takst for det ambulante besøg inklusiv eventuel proceduretakst, hvis et ambulant besøg har fundet sted. Hvis der er tale om en assistance, er V_PRIS proceduretaksten. For MG90-grupperne er V_PRIS 0. Angivet i 1.000 kr.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/start_somatik_HEL_forlob.sas), makroen group
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Heltal. DRG-taksterne er listet i Takstvejledningen som findes på SSIs hjemmeside: http://www.ssi.dk/Sundhedsdataogit/Sundhedsokonomi%20og%20-finansiering/Sundhedsoekonomi%20og%20DRG/DRG-takster.aspx
Lønsumsafgift på DRG-taksten
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Lønsumsafgift for DRG- eller DAGS-gruppen. Pålægges ikke akutte patienter eller patienter, der har en DRG-takst på 0 kr. Angives i 1.000 kr.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/loensumsafgift.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Heltal
Samlede takster inklusiv genoptræning
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Den samlede takst for ambulante patienter inklusiv genoptræningstakst. Beregnes som V_PRIS_GENOP=V_PRIS+V_GENOPPRIS. Angivet i 1.000 kr.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/genoptraning.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Heltal.
Lønsumsafgift på samlede takster inklusiv genoptræning
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Den totale lønsumsafgift, dvs. summen af lønsumsafgiften for DAGS-gruppen og lønsumsafgiften for genoptræningsgruppen. Angivet i 1.000 kr.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/loensumsafgift.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier N/A
Recnum
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Recnum fra LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Dage fra operation til udskrivning
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse V_SURVDAG er antallet af dage, der går, fra patienten bliver opereret, til patienten bliver udskrevet.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/setup_T<åååå>_hel.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Heltal
Tabellen indeholder kontakter, der er afsluttede i det i navnet angivne år. Tabellen indeholder grupperet data om stationære kontakter, der er afsluttet inden for det i navnet angivne år. Dels data fra den månedlige opdatering af LPR (den 10. i hver måned), som identificerer kontakten, individet, sygehus, afdeling, diagnoser, procedurer m.m. Dels grupperingsdata, dvs. casemix, prissætning af kontakten, dvs. pris for den enkelte ydelse, totalpris for kontakten, lønsumsafgifter m.m. Tabellen indeholder også mellemvariable, således at man kan følge, hvor de enkelte værdier stammer fra.
Funktion Hovedtabel med unikt indhold
Sidst ændret 14-11-2014 af KAF
Beskrivelse Indeholder stationære kontakter, der er afsluttet i det angivne år, som de så ud i LPR-version 10mmmåååå. Det tablespace som tabellen er gemt i angiver hvilket takstsystem, der er grupperet efter.
Tabelenhed En række i tabellen er en stationær kontakt med det danske sygehusvæsen, der er afsluttet i det i navnet angivne år.
Variabel Periode Indhold
se Landspatientregisteret
Længde 0
Kodesæt
Beskrivelse Hentes fra Landspatientregisteret.
Kilder Landspatientregistret
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
Markør for afregning
Længde 1
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Benyttes til den mellemregionale afregning, meraktiviteten og den kommunale medfinansiering og danner grundlag for beslutning om hvorvidt der skal afregnes på observationen. Variablen benyttes tilsvarende i markørerne for meraktiviteten. Variablen sættes på baggrund af oplysninger fra CSC, som indberetter oplysninger om betaleren for behandlingen. Der afregnes ikke for kontakter betalt af kommuner eller selvbetalere. Alle øvrige kontakter afregnes.
Kilder CSC/DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/csc_s5.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 0: Kommuner og selvbetalere 1: Øvrige
Markør for akut indlæggelse
Længde 1
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Variablen beskriver, om der er tale om en akut eller planlagt indlæggelse. Variablen bygger på LPR-variablen c_indm, der beskriver indlæggelsesmåden. Hvis indlæggelsesmåden er akut (c_indm=1), er indlæggelsesbaggrunden også akut (c_akut=1). Hvis indlæggelsesmåden ikke er akut (c_indm=2), er indlæggelsesbaggrunden heller ikke akut (c_akut=0). Variablen kan droppes, da den ikke afviger fra c_indm. Benyt i stedet c_indm. Ambulant: Skadestuepatienter (patienttype 3) er angivet som akut-patienter for opdateringer fra og med 10. november 2012. Tidligere er alle ambulante kontakter angivet som ”ikke akutte” i variablen. Planlægges anvendt i KØS.
Kilder DRG ( /database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/faelles.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 0: Planlagt 1: Akut
Se Landspatientregistret
Længde 0
Kodesæt
Beskrivelse Hentes fra Landspatientregisteret.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
Hvem betaler for behandlingen
Længde 3
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Variablen angiver, hvem der betaler for behandlingen. Variablen bygger på variablen tillægsdiagnose, c_tildiag, fra LPR.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/setup_T<år>_amb.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier AND: Anden betaler BOK: Betalt af bopælskommune BOP: Betalt af bopælsamt/region DSF: Delvis selvbetaler og delvis forsikringsbetaler FSK: Fuld forsikringsbetaler SLV: Fuld selvbetaler SST: Betalt af Sundhedsstyrelsen STA: Betalt ved statslig finansiering eller ved statslig puljefinansiering
Inddeling af speciale i blokke.
Længde 2
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Inddeling af speciale i blokke. De enkelte blokke indeholder følgende specialer: c_blok c_spec 1 1-29 og 39 2 30-38 og 40-49 5 50-59 6 60-79 8 80-89 9 90-98 0 00 og 99
Kilder LPR
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Værdisæt: 1: Medicin 2: Kirurgi 5: Psykiatri 6: Laboratorium 8: Øvrige 9: Andre 99: Uden for speciale
Patients bokommune.
Længde 3
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Beskrivelse: Patientens bopælskommune i henhold til CPR-registret på indlæggelsesdagen for stationære patienter og på behandlingsdagen for ambulante patienter. I de tilfælde, hvor bopælskommunen i CPR-registeret er blank, benyttes kommunekoden fra FGR. Variablen er forskellig fra den almindelige kommunevariabel (C_KOM), som stammer fra LPR, og som angiver kommunekoden umiddelbart før indlæggelsesdagen, jf. den tekniske del af Fællesindholdet. c_bo_kom benyttes til opdeling på kommuner.
Kilder DRG/CPR.
Kendte databrud/ændringer Opdatering af kommunekoder i 2007.
Værdier Se generelt kodeark.
Patients bopælsregion.
Længde 4
Kodesæt Lokale og klassificerede koder
Beskrivelse Patientens bopælsregion i henhold til CPR-registret på indlæggelsesdagen for stationære patienter og på besøgsdagen for ambulante patienter. Bestemmes af kommunevariablen fra CPR-registret, c_bo_kom. Variablen er forskellig fra regionsvariablen, c_region, som dannes på baggrund af kommunevariablen fra LPR, og som ikke opgøres på indlæggelsesdagen.
Kilder DRG/CPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se generelt kodeark.
Gammel amtsbetegnelse fra CPR
Længde 2
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Gammel amtsbetegnelse fra CPR-registret. Bygger på de gamle kommuner ligeledes fra CPR-registeret
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/start_somatik_HEL_forlob.sas & start_somatik.sas i makroen retop)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se generelt kodeark.
Betalingsregion
Længde 4
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Betalingsregion udledt fra CPR-registret. Variablen er udledt fra betalerkommunen fra CPR-registret, c_cpr_betkom. Benyttes til at bestemme, hvilken region den betalende kommune tilhører.
Kilder DRG/CPR (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/cpr_oplysninger.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se generelt kodeark.
Kommune fra CPR-registret
Længde 3
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Kommune fra CPR-registret. Variablen kan være blank. Variablen skal ikke benyttes. Benyt i stedet variablen c_bo_kom.
Kilder DRG/CPR (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/cpr_oplysninger.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se generelt kodeark.
Region fra kommunerne i CPR
Længde 4
Kodesæt
Beskrivelse Regionsvariabel baseret på variablen c_cpr_kom. Svarer i store træk til c_bo_region, dog forefindes der blanke i c_cpr_kom. Variablen skal ikke benyttes. Benyt i stedet variablen c_bo_region.
Kilder DRG/CPR (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/cpr_oplysninger.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se generelt kodeark.
Betalingskommune
Længde 3
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Betalingskommune i henhold til CPR-registret. Betalingskommunen varierer fra de almindelige kommune- variable ved, at det ikke er bopælskommunen, men kommunen som er betalingsansvarlig for patienten. F.eks. er en kommune, der har anbragt en borger på en institution i en anden kommune, betalingskommunen, mens kommunen, hvori institutionen ligger, er bopælskommunen. Variablen benyttes til den kommunale medfinansiering
Kilder DRG/CPR (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/cpr_oplysninger.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se generelt kodeark.
Betalingsaftale fra CSC
Længde 10
Kodesæt Lokale og klassificerede koder
Beskrivelse Betalingsaftale fra CSC’s Sundhedsdatabanken (SDB). Angiver den aftale mellem sygehusejeren og betaleren, som dækker patientens behandling. Hvis der ikke er påsat betalingsoplysninger i det oprindelige fødesystem, sætter CSC værdien ’DRG’ på.
Kilder DRG/CSC (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/csc_s5.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Værdisættet er lokalt bestemt, da det er forskelligt fra system til system på sygehusene.
Betaleroplysninger fra CSC
Længde 10
Kodesæt Lokale og klassificerede koder
Beskrivelse Oplysning om betaler fra CSC’s Sundhedsdatabanken (SDB). Oplysningen benyttes i den mellemregionale afregning til at bestemme, hvilken instans der skal forestå betalingen, f.eks. selvbetalt, forsikringsbetalt eller betalt af bopælsregion eller –kommune.
Kilder DRG/CSC (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/csc_s5.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Værdisættet er lokalt bestemt, da det er forskelligt fra system til system på sygehusene, men der eksisterer overordnede retningslinjer.
Slutdato og tidspunkt for betalingsoplysningerne
Længde 12
Kodesæt Dato
Beskrivelse Slutdato og tidspunkt for betalingsoplysningernes tidsmæssige udstrækning.
Kilder DRG/CSC (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/csc_s5.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Dato og klokkeslæt
Startdato og tidspunkt for betalingsoplysningerne
Længde 12
Kodesæt Dato
Beskrivelse Startdato og tidspunkt for betalingsoplysningernes tidsmæssige udstrækning.
Kilder DRG/CSC (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/csc_s5.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Dato og klokkeslæt
Opdateringsdato fra CSC
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Opdateringsdato fra CSC. Variablen angiver, hvornår DRG har modtaget oplysningen fra snit5 (tilkobling af betalingsoplysninger fra CSC’s Sundhedsdatabanken (SDB). )
Kilder DRG/CSC (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/csc_s5.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Datoformat
ID for oplysningerne fra snitflade 5
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Kontakt tid fra snitflade 5 ( betalingsoplysninger fra CSC’s Sundhedsdatabanken (SDB) ). Benyttes senere til kobling i snitflade8 (DRG-data fra udvalgte, primært offentlige, sygehuse som sendes til CSCs afregningsdatabase).
Kilder DRG/CSC (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/csc_s5.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Givet af CSC
Bidiagnoser
Længde 10
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Tilgængeligt på www.medinfo.dk samt FGR
Grupperingsvariabel for afslutningsmåde
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Grupperingsvariabel. Bestemmes ud fra afslutningsmåde (variablen c_udm). Variablen bruges til selve grupperingen.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/setup_T2008_hel.sas) DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/setup_T<år>_amb.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 13: Død 27: Uskrevet til anden afdeling ’’ : Andet
DRG-gruppe
Længde 8
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Stationære: DRG-gruppe for udskrivningen Ambulante: DRG-gruppe for det ambulante besøg på besøgstidspunktet. Variablen er ikke gældende for de ambulante. I stedet benyttes C_CASEMIX.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/grouper/dk02/)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Takstvejledningen for det pågældende takstsystem
2001-2002 Ulykkestype
Længde 1
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Ulykkeshændelse
Længde 1
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Modpartstype
Længde 1
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Part i ulykke
Længde 1
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Sted for ulykke
Længde 1
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Færdselsuheld ved ulykke
Længde 1
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Folkesygdomme
Længde 1
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Inddeling i folkesygdomme. Variablen angiver ikke en officiel inddeling i folkesygdomme.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/faelles.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier C_FLKSYGD: Folkesygdomme 1: Aldersdiabetes 2: Forebyggende kræftsygdomme 3: Hjerte-kar sygdomme 4: Knogleskørhed 5: Muskel- og skeletlidelser 6: Overfølsomhedssygdomme 7: Psykiske sygdomme 8: Rygerlunger
Folkesygdomme brugt til Niveau 3
Længde 2
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Inddeling i folkesygdomme. Bruges ikke længere. Variablen angiver ikke en officiel inddeling i folkesygdomme.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/faelles.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier C_FLKSGD_KM: Forlkesygdomme til Kommed 1: Aldersdiabetes 2: Lungekræft 3: Livmoderhalskræft 4: Brystkræft 5: Tyktarms- og endetarmskræft 6: Modermærkekræft 7: Anden hudkræft 8: Iskæmisk hjertesygdom 9: Knogleskørhed 10: Astma 11: Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) 12: Allergisk kontakteksem
Fødesystem
Længde 10
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Fødesystemet er kilden til observationen. Der skelnes mellem LPR og MiniPAS
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/dan_data_ok_forlob.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier LPR MINIPAS
Færdig Kommune 1
Længde 3
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Ved tilfælde af flytning under færdigbehandlingsdagene, bliver betalingen delt mellem de to kommuner der flyttes imellem. Variablen angiver kommunekoden, for fraflytter kommunen der skal betale for færdigbehandlingsdagene i V_FRDAGE_1.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Kommunekoder. Se generelt kodeark.
Færdig Kommune 2
Længde 3
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Ved tilfælde af flytning under færdigbehandlingsdagene, bliver betalingen delt mellem de to kommuner der flyttes imellem. Variablen angiver kommunekoden, for tilflytter kommunen der skal betale for færdigbehandlingsdagene i V_FRDAGE_2.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Kommunekoder. Se generelt kodeark.
Færdig Region 1
Længde 4
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Ved tilfælde af flytning under færdigbehandlingsdagene, bliver betalingen delt mellem de to regioner der flyttes imellem. Variablen angiver regionskoden, for fraflytter regionen der skal betale for færdigbehandlingsdagene i V_FRDAGE_1.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Regionskoder. Se generelt kodeark.
Færdig Region 2
Længde 4
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Ved tilfælde af flytning under færdigbehandlingsdagene, bliver betalingen delt mellem de to regioner der flyttes imellem. Variablen angiver regionskoden, for tilflytter regionen der skal betale for færdigbehandlingsdagene i V_FRDAGE_2.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Regionskoder. Se generelt kodeark.
Fritvalg
Længde 1
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Genoptræningsgruppe
Længde 5
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Proceduregrupper for genoptræningspatienter
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/genoptraning.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Staionære GEN1S: Genoptræningsgruppe 1, stationær GEN2S: Genoptræningsgruppe 2, stationær GEN3S: Genoptræningsgruppe 3, stationær GEN4S: Genoptræningsgruppe 4, stationær GEN5S: Genoptræningsgruppe 5, stationær Ambulante GEN1A: Genoptræningsgruppe 1, ambulant GEN2A: Genoptræningsgruppe 2, ambulant GEN3A: Genoptræningsgruppe 3, ambulant
Genoptræningstype
Længde 4
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Variablen angiver, om den ambulante genoptræningsydelse betegnes som almindelig eller specialiseret. Jvf. Fællesindholdet, betegner ""almindelig genoptræning"" genoptræningen på sygehusene, som ikke er specialiseret ambulant genoptræning. ""Specialiseret genoptræning"" betegner et forløb mellem flere faggrupper, hvor udredning, behandling og genoptræning er koordineret. Se i øvrigt Fællesindholdet for yderligere informationer.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/genoptraning.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Alm: Almindelig genoptræning Spec: Specialiseret genoptræning
Markør for betaler af genoptræning
Længde 3
Kodesæt
Beskrivelse Angiver om genoptræningen er betalt af Sundhedsstyrelsen Kun takstsystem 2008
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/setup_T2008_hel.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier SST: Genoptræning betalt af SST
Markering af gråzone
Længde 1
Kodesæt
Beskrivelse Variablen angiver, om der er tale om en gråzonepatient.
Kilder Tabel i DB2. Under skemaet DRG_FGR ligger tabllen T_DRG og T_DAGS
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier C_GRAA : Betegnelse * : Gråzonepatient
Henvisende afdeling
Længde 3
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Henvisningsdiagnose
Længde 10
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Henvisningsmåde
Længde 1
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Indlægningsmåde
Længde 1
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Indlæggelsesmåde for forløb
Længde 1
Kodesæt
Beskrivelse Variablen angiver, hvordan patienten blev indlagt i forløbet. Variablen udfyldes med den første afdelingsudskrivnings indlæggelsesmåde, C_INDM. Kun udfyldt for sygehusudskrivninger.
Kilder /database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/dandrg_hel.sas
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Akut 2: Ikke akut
Kommune
Længde 3
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Kontaktårsag
Længde 1
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Amt fra LPR
Længde 2
Kodesæt
Beskrivelse Et oprindelige amtsnummer fra LPR. Variablen benyttes ikke til afregning. I stedet benyttes C_AMT. Kun for takstsystem 2005 og 2006
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/start_somatik_HEL_forlob.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Amtskoder. Se generelt kodeark.
MDC-gruppe
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
MDC-gruppe
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Den tilhørende MDC-gruppe baseret på diagnoserne. For de ambulante dannes den på baggrund af diagnoserne fra CSC. For de stationære dannes den på baggrund af diagnoserne fra LPR. Bestemmes ud fra DRG-gruppen.
Kilder /database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/dandrg_hel.sas
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 01: Sygdomme i nervesystemet 02 Øjensygdomme 03: Øre-, næse-, hals- og kæbesygdomme 04. Sygdomme i åndedrætsorganerne 05: Sygdomme i kredsløbsorganerne 06: Sygdomme i fordøjelsesorganerne 07: Sygdomme i lever, galdevej og bugspytkirtel 08: Sygdomme i muskel-skeletsystemet og bindevæv 09: Sygdomme i hud, underhud og mamma 10: Endokrine sygdomme, ernærings- og stofskiftesygdomme 11: Nyre- og urinvejssygdomme 12: Sygdomme i mandlige kønsorganer 13: Sygdomme i kvindelige kønsorganer 14: Fødsel, barsel og sygdomme under svangerskab 15: Sygdomme i perinatalperioden 16: Sygdomme i blod og bloddannende organer 17: Svulster i lymfatisk og bloddannende væv 18: Infektionssygdomme i parasitære sygdomme 19: Psykiatriske misbrug 20: Misbrug 21: Ulykkestilfælde og forgiftninger 22: Forbrændinger 23: Øvrige 24: Signifikant multitraume 25: HIV infektion 26: Uden for MDC-grupper 27: Onkologiske behandlinger
Markør for kommunal fuldfinansiering
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Markør for kommunal fuld-finansiering (færdigbehandlede patienter, hospice-patienter og ambulant genoptræning).
Kilder DRG (database\SeSE\programmer\grunddata\somatik\sas\markoerer_km_takst<åååå>.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Indgår i kommunal fuld-finansiering 0: Indgår ikke i kommunal fuld-finansiering
Markør for kommunal medfinansiering
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Markør for den kommunale medfinansiering.
Kilder DRG (database\SeSE\programmer\eSundhed\nyeSundhed\somatik\sas\markoerer\markoerer_km_takst<åååå>.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Indgår i den kommunale medfinansiering 0: Indgår ikke i den kommunale medfinansiering
Markør for mellemregional afregning
Længde 1
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Markør for den mellemregionale afregning.
Kilder DRG (\database\SeSE\programmer\grunddata\somatik\sas\markoerer_mra_hel_takst<åååå>.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Indgår i den mellemregionale afregning. 0: Indgår ikke i den mellemregionale afregning.
Kode for Nord-drg
Længde 3
Kodesæt
Beskrivelse Kode for Nord-DRG. Anvendes ikke.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Ingen (2014-)
Afdelingskode
Længde 3
Kodesæt
Beskrivelse Afdelingskode fra LPR, dvs. variablen C_AFD fra LPR. Variablen benyttes kun i grupperingen. Benyt i stedet C_AFD
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/dan_data_ok_forlob.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Afdelingskoden defineres i overensstemmelse med sks-browseren, www.medinfo.dk samt FGR
2005-2006 Beregnet ny kommunekode
Længde 3
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Den beregnede nye kommunekode ud fra de gamle kommuner Kun gældende for takstsystem 2005 og 2006
Kilder FGR/DRG(/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/start_somatik_HEL_forlob.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se generelt kodeark.
Operationsart 1-40
Længde 1
Kodesæt
Beskrivelse se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
2005-2006 Amtsvariabel
Længde 2
Kodesæt
Beskrivelse Amtsvariabel. Kun for takstsystem 2005 og 2006
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/start_somatik_HEL_forlob.sas) makroen ret_op
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier C_AMT Amtsnavn 10 H:S 15 Københavns Amt 20 Frederiksborg Amt 25 Roskilde Amt 30 Vestsjællands Amt 35 Storstrøms Amt 40 Bornholms Regionskommune 42 Fyns Amt 50 Sønderjyllands Amt 55 Ribe Amt 60 Vejle Amt 65 Ringkøbing Amt 70 Århus Amt 76 Viborg Amt 80 Nordjyllands Amt
Patienttype
Længde 1
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
2011 - Markør for borgere i plejebolig/plejehjem
Længde 7
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Variablen c_plejeboligkode angiver, om en borger på indlæggelsestidspunktet/datoen for det ambulante besøg har bopælsadresse i en plejebolig/plejehjem. c_plejeboligkode er en institutionskode, der er dannet for hver plejebolig/plejehjem. Institutionskoden består af kommunekoden (første 3 cifre) og et fiktivt løbenummer på 4 cifre, der tilknyttes en specifik plejebolig. Kommunenummeret er hentet fra plejeboliglisten (EOJ_FRG). Kommunerne har selv angivet, hvilke plejeboliger der hører under kommunen (bopælskommune). Oplysninger om plejeadresser er indberettet første gang i 2011 og kan derfor ikke anvendes på data for tidligere år. Oplysningerne om historik på institutionskoden bør anvendes ved brug af institutionskoden. På sigt skal oplysninger vedr. borgere, der modtager hjemmehælp (en EOJ ydelse) også fremgå af markører i data.
Kilder DRG_EOJ Under DRG_EOJ er det muligt at finde oplysninger om plejeboligen/plejehjemmets navn, adresseoplysninger, normering (antal boliger vurderet pba. opslag i CPR registeret). Herudover angives med start og slutdata, hvornår plejeboligen er registreret første gang i DRG_EOJ og evt. nedlagt.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier ” ”: Borgere har ikke på indlæggelsestidspunktet/datoen for det ambulante besøg, bopælsadresse i en plejebolig/plejehjem og modtager heller ikke hjemmehjælp. XXXXXXX: Borgeren har på indlæggelsestidspunktet/datoen for det ambulante besøg bopæl i en plejebolig/plejehjem eller modtager hjemmehjælp. Koden kan for København fx være 1011234 (plejebolig/plejehjem). Institutionskoderne kan findes i skemaet DRG_EOJ i DB2. For kommunekoder, se generelt kodeark.
Procedurer
Længde 10
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Primær procedure
Længde 10
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Primær procedurekode fra LPR. Variablen stammer ikke fra LPR, men sættes i DRG-kørslerne ud fra LPR-tabellen sksopr<år>, ved den vigtigste operationsart (dvs. hvor c_oprart="V"). c_procp er c_proc1, hvis procedurearten er K. Variablen benyttes ikke i grupperingen.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/setup_T<år>_.sas) DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/setup_T<år>_.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Procedurekoderne defineres i overensstemmelse med sks-browseren, www.medinfo.dk samt Fællesgrundlaget, FGR.
Producerende afdeling
Længde 7
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Region
Længde 4
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Region udledt fra kommunen (c_kom). c_region adskiller sig fra c_bo_region ved, at den er udledt fra FGR, mens c_bo_region er udledt fra CPR-registret. Variablen stammer fra tiden før 2007, hvor c_region blev udledt ud fra de daværende amter. Variablen benyttes i c_bo_region, hvis sidstnævnte ikke er udfyldt. Variablen bør ikke benyttes. I stedet benyttes c_bo_region og c_sgh_region.
Kilder FGR.KOMMUNEBRO
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se generelt kodeark.
Regelnummer
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Regelnummer fra grouperen/grupperingsprogrammet. Angiver rækkefølgen af grupperingsreglerne.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/upload.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
RTC-kode (fejlkode)
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Returkode fra grupperingen, der angiver om grupperingen er fuldført eller om der er fejl eller problemer.
Kilder DRG (Klinisk Validering)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 0: Gruppering fuldført 1: Aktionsdiagnose mangler 2: Patientens køn er ikke oplyst 3: Patientens køn er ikke i overensstemmelse med diagnosen 4: Patienten er for ung til den angivne diagnose 5: Patienten er for gammel til den anvendte diagnose 6: Fejl i angivelse af patienten alder (>125) 7: Sjælden eller forkert kombination af diagnose og procedure 8: Diagnosen er ikke anvendelig som aktionsdiagnose 9: Anden fejl
Køn
Længde 1
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Sygehusnummer
Længde 4
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Sygehusamt
Længde 2
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Sygehusgruppe
Længde 3
Kodesæt Lokale og klassificerede koder
Beskrivelse Sygehusgruppe baseret på institutionsart. Institutionsarten stammer fra FGR og er en opdeling på offentlige, private, psykiatriske mm. sygehuse. Sygehusgruppen sættes i programmet dandrg_hel.sas
Kilder LPR (FGR)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Kode Institutionsart 101: Hovedsygehuse I 102: Hovedsygehuse II 104: Lokalsygehuse-delte 105: Lokalsygehuse-blandede 111: Andre Somatiske sygehuse 121: Psykiatriske sygehuse 150: Gigthospitaler 151: Sclerosehospitaler 161: Private sygehuse 162: Private psykiatriske sygehuse 170: Hospice 180: Afvænning 999: Færøske og udenlandske sygehuse Bemærk: Ikke alle institutionsarter er angivet, idet der ikke findes dokumentation for alle
Sygehusregion
Længde 4
Kodesæt
Beskrivelse Regionen, hvor sygehuset er placeret. Variablen er sat ud fra de første cifre i sygehusnummeret. Sygehusregionen i Region Nordjylland består af sygehuse med de to første cifre 80 samt sygehusene 7603 og 7690. Sygehusregionen i Region Midt består af sygehuse med de to første cifre: 65, 70 og 76 på nær de undtagelser, som ligger i Region Nordjylland, samt sygehusene 6002, 6006 og 6014. Sygehusregionen i Region Syddanmark består af sygehuse med de to første cifre: 42, 50, 55 og 60 på nær de undtagelser, som ligger i Region Midt. Sygehusregionen i Region Hovedstaden består af sygehuse med de to første cifre: 10, 13, 14, 15, 20 og 40. Sygehusregionen i Region Sjælland består af sygehuse med de to første cifre: 25, 30, 35 og 38.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/faelles.sas )
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se generelt kodeark.
Sygehustype
Længde 3
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Sygehustype. Variablen er defineret ud fra sygehusmakroen.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/faelles.sas & /database/SeSE/programmer/misc/sygehuse2.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier off: Offentlige sygehuse prv: Private sygehuse øvr: Øvrige sygehuse hos: Hospice
Specialkode
Længde 3
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Stamafdelingens specialekode. Ambulant: Angiver specialet på behandlingstidspunktet dvs. specialet kan afvige fra specialet i LPR. (LPR angiver specialet på stamafdelingen for kontakten). Stationær: LPR og DRG har samme specialekode for stationære kontakter.
Kilder LPR & FGR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Status for kontakten
Længde 2
Kodesæt
Beskrivelse Angivelse af, om kontakten er akut eller elektiv. Kontakten er elektiv i det tilfælde, at henvisningsdatoen er før indlæggelsesdatoen, eller henvisningsdatoen og indlæggelsesdatoen er den samme, og henvisningen sker fra egen læge. I alle andre tilfælde, inklusiv for skadestuebesøg, er status akut. Variablen blev oprindeligt defineret til brug for den første opgørelse af den statslige aktivitetspulje.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/faelles.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier a: Akut ia: Elektiv
Tillægsdiagnose
Længde 10
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Tillægsprocedurer
Længde 10
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Variablen er en fejl
Længde 6
Kodesæt
Beskrivelse Dannet ved en fejl, da C_UDSKTYPE blev stavet forkert. Variablen indgår ikke i nyere datasæt
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/dandrg_hel.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
Afdeling udskrevet til
Længde 3
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Sygehus udskrevet til
Længde 3
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Udskrivningsmåde
Længde 1
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Udskrivningsmåde for forløbet
Længde 1
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Udskrivningsmåde for forløbet. Udskrivningsmåde for forløbet er udskrivningsmåden for den sidste kontakt i forløbet.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/dandrg_hel.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Alment praktiserende læge 2: Praktiserende speciallæge 3: Eget sengeafsnit 4: Ingen lægelig opfølgning (kun psykiatri) 5: Andet sengeafsnit 7: Udeblevet (kun for ambulante patienter) 8: Død (anvendes i alle tilfælde, hvor kontakten afsluttes pga. patientens død) A: Andet E: Udlandet (kun hvor sygehuset beslutter behandling i udlandet) F: Afsluttet til sygehusafsnit G: Afsluttet til sygehusafsnit, venteforløb K: Afsluttet til sygehusafsnit (hjemmet) L: Afsluttet til sygehusafsnit, venteforløb (hjemmet)
Udskrevet til ambulant afdeling
Længde 1
Kodesæt
Beskrivelse Udskrevet til ambulante afdelinger.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/setup_T<åååå>_hel.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 0: Ikke udskrevet til ambulant afdeling 1: Udskrevet til ambulant afdeling
Afsluttet til afdeling
Længde 7
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Udskrivningstype
Længde 6
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Udskrivningstype for stationære patienter. C_UDSKTYPE har betydning for, om kontakten afregnes. Variablen angiver, hvilken afregningsenhed der gælder. DRG-takstsen dækker omkostningerne fra alle afdelingsudskrivninger i forløbet, hvorfor kun den dyreste afregnes. I foråret 2009 indførtes en ny udskrivningstype, Hjerne, for hjernedøde patienter. Indførelsen var nødvendig, da Fællesindholdet kun tillader sygehusene at registrere hjernedød som bidiagnose, mens grupperingen kræver, det er en aktionsdiagnose, for at patienten falder i DRG-gruppen. Problemstillingen blev løst ved at dublere kontakten. Hvis diagnosen hjernedød (DR991) er angivet som en bidiagnose, optræder kontakten således med en ekstra række, der dublerer den eksisterende kontakt. Selve kontaktnøglen dubleres ikke, idet patienttypen er sat til 4. Bidiagnosen ændres til aktionsdiagnose, og alle øvrige oplysninger fjernes. Da der er tilføjet en ekstra kontakt, er det ikke muligt at tælle antallet af stationære patienter ved at summere antallet af rækker i datasættet. I stedet tælles antallet af patienter ved at summere over antallet af rækker, hvor C_UDSKTYPE=’sgh’.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/dandrg_hel.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Afd: Afdelingsudskrivning. De billigste DRG-gruppe i patientens forløb. Afregnes ikke Hjerne: Udskrivninger kun bestående af hjernedøde patienter. Afregnes med taksten for hjernedøde Rask: Nyfødte. Defineres efter procedurekoden for raske nyfødte. Afregnes ikke. Sgh: Sygehusudskrivning. Den dyreste DRG-gruppe i patientens forløb. Afregnes til DRG-takst
Dødsdato jf. CPR-registret
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Dødsdato jf. CPR-registret
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/join_markoerer_dod.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Datoer
Dato for endelig behandling
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
2005 og 2006 Fraflytningsdato fra kommune
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Datoen patienten er fraflyttet en kommune Kun gældende i takstsystem 2005 og 2006
Kilder CPR og DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/cpr_oplysninger.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Dato
Dato for forundersøgelse
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Henvisningsdato
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Henvisningsdato i forløbet
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Henvisningsdatoen for den første udskrivning i forløbet. Variablen er kun udfyldt for sygehusudskrivninger
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/dandrg_hel.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Dato
Indlæggelsesdato
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Indlæggelsesdato for forløbet
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Indlæggelsesdatoen for den første kontakt i forløbet. Variablen er kun udfyldt for sygehusudskrivninger
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/dandrg_hel.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Dato
Opdateringsdato
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
2005 og 2006 Tilflytningsdato til kommune
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Datoen patienten er tilflyttet en kommune Kun gældende i takstsystem 2005 og 2006
Kilder CPR og DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/cpr_oplysninger.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Dato
Udskrivningsdato
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Udskrivningsdato for forløbet
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Udskrivningsdatoen for den sidste kontakt i forløbet. Variablen er kun udfyldt for sygehusudskrivninger
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/dandrg_hel.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Dato
Markør for hjernedøde patienter
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Markering for om patienten er hjernedød. Hvis patienten har bidiagnosen DR991, indsættes en ekstra kontakt til grupperingen, hvormed der også afregnes særskilt for hjernedøde. Se i øvrigt udskrivningstypen
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/setup_T_hel.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Kontakt for hjernedøde patienter 0: Øvrige
Afdeling (nøgle)
Længde 3
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Sygehus (nøgle)
Længde 4
Kodesæt
Beskrivelse se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Markør for statslig aktivitetspulje
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Markør for den statslige aktivitetspulje.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/markoerer_ma_hel_takst<åååå>.sas /database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/somatik\sas\markoerer_ma_amb_takst<åååå>.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Indgår i den statslige aktivitetspulje 0: Indgår ikke i den statslige aktivitetspulje
Markør for statslig aktivitetspulje
Længde 4
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Markør for årsagen til at indlæggelsen eller det ambulante besøg ikke indgår i den statslige aktivitetspulje.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/markoerer_ma_amb_takst<åååå>.sas /database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/somatik\sas\markoerer_ma_hel_takst<åååå>.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Kbf: Kunstig befrugtning Ste: Sterilisation Ud: Behandlinger, der ikke er betalt af bopælsregionen
Beregnet ny kommune
Længde 4
Kodesæt
Beskrivelse De nye kommuner efter strukturreformen opgjort på baggrund af de gamle kommuner før strukturreformen. Variablen er dannet ud fra de gamle kommuner, og hvorledes de blev sammenlagt til de nye kommuner. Kun gældende for takstsystem 2005 og 2006
Kilder FGR og DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/start_somatik_HEL_forlob.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se FGR
PID fra PID_VS_EPID
Længde 12
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Ajourføringsdato fra CPR
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Timestamp for ajourføringen af CPR-registret Kun gældende for takstsystem 2005 og 2006
Kilder CPR og DRG ( /database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/cpr_oplysninger.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Timestamp
År
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Stationær : Året for udskrivningsdatoen i den sidste kontakt i forløbet Ambulant: Året for det ambulante besøg, hvis dette ikke finder sted i henvisningsperioden. Finder det ambulante besøg sted i henvisningsperioden, angiver v_aar året for indskrivningen. v_aar for assistancer er året for udskrivningen, der for assistancer er det samme som året for det ambulante besøg.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/faelles.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier År
Alder i dage
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Stationær: Alder i dage på indlæggelsesdatoen. Ambulant: Alder i dage på besøgsdatoen Hvis LPR ikke angiver en alder i dage, beregnes den som forskellen i dage mellem patientens fødselsdato og indlæggelsesdato for stationære og forskellen i dage mellem patientens fødselsdato og besøgsdato for ambulante.
Kilder LPR og DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/setup_T_amb.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Heltal
Alder
Længde 12
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Alder i måneder
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Patientens alder i måneder på indskrivningstidspunktet. Hvis LPR ikke angiver en alder i måneder, beregnes den som forskellen mellem patientens fødselsdato og indskrivningsdato i hele måneder.
Kilder LPR og DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/setup_T_amb.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Heltal.
CPR-nummer
Længde 10
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Antal dage fra sygehusudskrivning til død
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Antal dage fra sygehusudskrivning til døden indtræffer. Dødsdato er baseret på registreringer i CPR-registret. v_cpr_doddage indeholder kun værdi for den sidste sygehusudskrivning inden død. Stationær: Variablen udfyldes kun for sygehusudskrivningerne. Hvis patienten er udskrevet efter dødsdagen (negative antal dage) sættes antallet af dage til 0, da det antages at være en fejl/uhensigtsmæssig kodning, hvor patienten er død under indlæggelse, hvilket giver værdien 0. Gælder kun få observationer, og oftest er forskellen én dag. Ambulant: Variablen udfyldes for samtlige besøg
Kilder DRG
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Positive heltal BEMÆRK: Negative dødsdage markeres som missing med punktum underscore dvs: ._
Krypteret CPR-nummer
Længde 13
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Krypteret CPR-nummer.
Kilder Frem til 10. oktober 2008 LPR. Fra og med 10. oktober 2008 DRG ( /database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/makro_grupper_f.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Heltal
Forløbsnummer
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Forløbsnummer. Hvis to eller flere kontakter har samme værdi af variablen, danner de tilsammen et forløb og har samme forløbsnummer. Forløbsnummeret er unikt for hver gruppering, hvilket betyder, at forløbsnummeret ikke kan sammenlignes på tværs af grupperede data.
Kilder DRG(/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/dandrg_hel.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
Færdigbehandlede dage
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Antallet af færdigbehandlede dage fra og med 2007 til og med året for opgørelsen. Variablen er kun medtaget i data fra 2007 og frem. Ved færdigbehandling registreres koden AWA1, ved anvendelse af dette og D_odto (Datoen for operation eller procedure), kan det bestemmes hvornår i indlæggelsen færdigbehandlingne blev registreret. Såfremt patienten ikke er færdigbehandlet registreres koden AWX1, ved anvendelse af dette og D_odto (Datoen for operation eller procedure), kan det bestemmes hvornår i indlæggelsen dette blev indregistreret.
Kilder DRG(/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/faerdigbeh.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Heltal
Færdigbehandlede dage i år 2007
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Antallet af færdigbehandlede dage for kontakter i år 2007
Kilder DRG(/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/faerdigbeh.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
Færdigbehandlede dage i år 2008
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Antallet af færdigbehandlede dage for kontakter i år 2008
Kilder DRG(/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/faerdigbeh.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
Færdigbehandlede dage i år 2009
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Antallet af færdigbehandlede dage for kontakter i år 2009
Kilder DRG(/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/faerdigbeh.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
Antal af færdigdage i kommune 1 i 2011
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Ved tilfælde af flytning under færdigbehandlingsdagene, bliver betalingen delt mellem de to kommuner der flyttes imellem. Variablen angiver antallet af færdigdage fra kalender året 2011, som fraflytter kommunen skal betale for.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/genoptraning.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Værdien vil være et helt antal dage.
Pris for færdigbehandlede dage
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Prisen på færdigbehandlede dage fra og med 2007 til og med året for opgørelsen. Variablen er kun medtaget i data fra 2007 og frem. 1.000 kr.
Kilder DRG(/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/faerdigbeh.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
Pris for færdigbehandlede dage i år 2003
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Pris for færdigbehandlede dage for kontakter i år 2003. Kun gældende for takstsystem 2006. 1.000 kr.
Kilder DRG(/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/faerdigbeh.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
Pris for færdigbehandlede dage i år 2004
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Pris for færdigbehandlede dage for kontakter i år 2004. Kun gældende for takstsystem 2006. 1.000 kr.
Kilder DRG(/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/faerdigbeh.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
Pris for færdigbehandlede dage i år 2005
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Pris for færdigbehandlede dage for kontakter i år 2005. Kun gældende for takstsystem 2006. 1.000 kr.
Kilder DRG(/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/faerdigbeh.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
Pris for færdigbehandlede dage i år 2006
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Pris for færdigbehandlede dage for kontakter i år 2006. Kun gældende for takstsystem 2006 og 2007. 1.000 kr.
Kilder DRG(/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/faerdigbeh.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
Pris for færdigbehandlede dage i år 2007
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Pris for færdigbehandlede dage for kontakter i år 2007. 1.000 kr.
Kilder DRG(/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/faerdigbeh.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
Pris for færdigbehandlede dage i år 2008
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Pris for færdigbehandlede dage for kontakter i år 2008. 1.000 kr.
Kilder DRG(/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/faerdigbeh.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
Pris for færdigbehandlede dage i år 2009
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Pris for færdigbehandlede dage for kontakter i år 2009. 1.000 kr.
Kilder DRG(/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/faerdigbeh.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
prisen af færdigdagene i kommune 1 i 2011
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Ved tilfælde af flytning under færdigbehandlingsdagene, bliver betalingen delt mellem de to kommuner der flyttes imellem. Variablen angiver prisen på færdigdagen fra kalender året 2011, som fraflytter kommunen skal betale for.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/genoptraning.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Værdien vil være et beløb i 1000 kr.
Prisen af færdigdagene i kommune 2 i 2011
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Ved tilfælde af flytning under færdigbehandlingsdagene, bliver betalingen delt mellem de to kommuner der flyttes imellem. Variablen angiver prisen af færdigdagene fra kalender året 2011, som tilflytter kommunen skal betale for.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/genoptraning.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Værdien vil være et beløb i 1000 kr.
Prisen af færdigdagene i kommune 1 i 2012
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Ved tilfælde af flytning under færdigbehandlingsdagene, bliver betalingen delt mellem de to kommuner der flyttes imellem. Variablen angiver prisen af færdigdagene fra kalender året 2012, som fraflytter kommunen skal betale for.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/genoptraning.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Værdien vil være et beløb i 1000 kr.
Prisen af færdigdagene i kommune 2 i 2012
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Ved tilfælde af flytning under færdigbehandlingsdagene, bliver betalingen delt mellem de to kommuner der flyttes imellem. Variablen angiver prisen af færdigdagene fra kalender året 2012, som tilflytter kommunen skal betale for.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/genoptraning.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Værdien vil være et beløb i 1000 kr.
Taksten på genoptræningsydelsen
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Taksten på genoptræningsydelsen, angivet i 1.000 kr.
Kilder DRG(/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/genoptraning.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier N/A
Lønsumsafgift på genoptræningsgruppen
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Lønsumsafgift for genoptræning. Pålægges ikke akutte patienter. Pålægges kun for sygehusudskrivninger. Angives i 1.000 kr.
Kilder DRG(/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/loensumsafgift.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier N/A
Gennemsnitlig liggetid for DRG-gruppen
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Den gennemsnitlige liggetid for DRG-gruppen, som anført i Takstvejledningen
Kilder DRG(/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/dandrg_hel.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se Takstvejledningen.
Hjemmebesøg
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Variablen angiver om patienten har haft et hjemmebesøg. Variablen anvendes i KØS.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/medfinans_variable.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 0: Hvis patientens ikke har haft et hjemmebesøg 1: Hvis patientens har haft et hjemmebesøg
Indlæggelsesminut
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Indlæggelsestime
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse se LPR.
Kilder LPR.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se LPR.
Indlæggelsestime for forløbet
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Indlæggelsestime for den første kontakt i forløbet. Variablen er kun udfyldt for sygehusudskrivninger
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/dandrg_hel.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Timetal: 0-23
Kommunal medfinansiering
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Den kommunale medfinansiering af patienten. Variablen sættes på baggrund af variablen v_totpris (for stationære patienter) eller variablen v_pris (for ambulante patienter) og de gældende opgørelser af den kommunale medfinansiering. Prisen angives i 1.000 kr.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/medfinans.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier N/A
Korttidsindlæggelse
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Korttidsindlæggelse angiver varigheden for korte indlæggelser angivet i dage. Variablen anvendes i KØS.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/medfinans_variable.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 0 - Nul-dags indlæggelse dvs. hvis udskrivelsesdato forløbet er samme dato som indlæggelsesdato for forløbet. 1 - Én-dags indlæggelse dvs. hvis udskrivelsesdato for forløbet er dagen efter indlæggelsesdatoen for forløbet 2 - Indlæggelse i 2 dage eller flere dage dvs. hvis udskrivelsesdato for forløbet er senere end dagen efter indlæggelsesdatoen for forløbet. . - Variablen er ikke angivet for afdelingsudskrivninger (missing)
Langliggerdage
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Antallet af langliggerdage, dvs. dage der ligger ud over trimpunktet. Kun udfyldt for sygehusudskrivningen.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/dandrg_hel.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Heltal
Den samlede pris for langliggere
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Prisen for patienter, der ligger længere tid end trimpunktet. Prisen er sat som et fast beløb pr. sengedag pr. takstsystem på baggrund af antallet af sengedage i forløbet, V_SENGDAGF. Det faste beløb er givet i Takstvejledningen. Angivet i 1.000 kr.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/makrovar.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Taksten pr. sengedag: År 2000: 1.402 kr. År 2001: 1.402 kr. År 2002: 1.437 kr. År 2003: 1.477 kr. År 2004: 1.522 kr. År 2005: 1.558 kr. År 2006: 1.608 kr. År 2007: 1.650 kr. År 2008: 1.701 kr. År 2009: 1.771 kr. År 2010: 1.819 kr. Jf. Takstsvejledningen
Lønsumsafgift for langliggertaksten
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Lønsumsafgift for langliggerdage. Pålægges ikke akutte patienter. Pålægges kun for sygehusudskrivninger. Angivet i 1.000 kr.
Kilder DRG(/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/loensumsafgift.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier N/A
Løbenummer
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Fortløbende nummer. Arbejdsvariabel
Kilder DRG(/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/makro_grupper_f.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier N/A
Måneder
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Stationære: Måneden for den sidste kontakt i forløbet Ambulante: Måneden for den ambulante behandling, så længe denne ikke har fundet sted i henvisningsperioden. Såfremt besøget har fundet sted i henvisningsperioden, angiver v_mdr måneden for indskrivningen. Hvis der er tale om en assistance, angiver v_mdr måneden for udskrivningen, som er den samme som datoen for det ambulante besøg.
Kilder DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/faelles.sas)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1-12: tal svarer til månedens nr., eksempelvis 5 svarer til maj.
Affektive sindslidelser
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Markør for patienter med affektive sindslidelser. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DF30-39 Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Alkoholforbrug, fysiske følger
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Markør for patienter med fysiske følger eller tilstande forårsaget af alkoholforbrug. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DK70, DE244, DG312, DG621, DG721, DI426, DK292, DK860, DO354, DP043, DQ860. Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Alkoholforbrug, psykiske og adfærdsmæssige forstyrrelser
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Markør for patienter med psykiske og adfærdsmæssige forstyrrelser forårsaget af et alkoholmisbrug. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DF10 Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Alkoholforgiftning
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Markør for patienter med alkoholforgiftning. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DT51 Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Rådgivning eller genoptræning ved/efter alkoholmisbrug
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Markør for patienter med behov for rådgivning eller genoptræning ved/efter et alkoholmisbrug. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DZ502, DZ714, DZ721 Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 AMI
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Markør for patienter med AMI. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DI21-23 Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Angina pectoris
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Markør for patienter med angina pectoris. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DI20 Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10.juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Apopleksi
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Markør for patienter med apopleksi (blødning og blodprop). Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DI60-69, DG45, DG46 Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Astma
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Markør for patienter med astma. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DJ45-46 Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Kræft i mundhule og svælg
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Markør for patienter med kræft i mundhule og svælg. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DC00-14. Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Kræft i fordøjelsesorganer
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Markør for patienter med kræft i fordøjelsesorganer. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DC15-26. Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Kræft i luftveje og respirationsorganer
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Markør for patienter med kræft i luftveje og respirationsorganer. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DC30-39, DC450. Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Kræft i knogler og ledbrusk
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Markør for patienter med kræft i knogler og ledbrusk. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DC40-41. Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Hudkræft
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Markør for patienter med hudkræft. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DC43-44. Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Kræft i mesotel og bindevæv
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Markør for patienter med kræft i mesotel og bindevæv. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DC451-459, DC46-49, DB210. Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Brystkræft
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Markør for patienter med brystkræft. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DC50. Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Kræft i kvindelige kønsorganer
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Markør for patienter med kræft i kvindelige kønsorganer. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DC51-58. Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Kræft i mandlige kønsorganer
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Markør for patienter med kræft i mandlige kønsorganer. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DC60-63. Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ
2009-2012 Kræft i urinveje
Længde 8
Kodesæt
Beskrivelse Markør for patienter med kræft i urinveje. Følgende aktions- eller bidiagnose er anvendt: DC64-68, DD090-091, DD301-309, DD411-419. Markøren findes for takstsystem 2009-2012 (fra år 2008) for versioner af LPR fra 10. juni 2011 til 10. oktober 2013.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1: Positiv 0: Negativ