Emner

Find opgørelser ud fra forskellige emneområder

Aktuelt
Aktuelt - Emneoversigt
Kræft
 • Andre neoplasier

  Nye kræfttilfælde fordelt på særskilte diagnosegrupper (”andre neoplasier”) fordelt på diagnose, region, kommune, alder, køn, år (1978- )

 • Kræftoverlevelse

  Overlevelse fordelt på kræftform, køn, region og år (2002- )

 • Nye kræfttilfælde

  Nye kræfttilfælde fordelt på diagnose, alder, køn, region, kommune, år (1978- )

 • Pakkeforløb for kræftområdet

  Forløb gennemført inden for standardforløbstiden fordelt på kræftområder, pakkeforløb, region, år og kvartal (2012-

Kræft - Emneoversigt
Lægemidler
 • Antibiotika

  Opgørelserne viser salg af systemisk antibiotika, solgt fra apoteker på recept.

 • Brug af lægemidler under graviditet

  Receptpligtig medicin til kvinder før og under graviditet fordelt på forskellige lægemidler, tidspunkter under graviditet, kvindens alder og år (2001- )

 • Medicinpriser

  Udvikling i medicinpriser fordelt på forskellige lægemidler (seneste 5 år)

 • Medicinprisindeks

  Gennemsnitspris for behandling (definerede døgndoser) og pakning fordelt på medicingrupper, pristyper, år og måned (2005- )

 • Medicintilskud

  Apotekernes salg af tilskudsberettigede lægemidler og regionernes udgifter til tilskudsberettigede lægemidler fordelt på år og måneder (1996- )

 • Nye lægemidler

  Nye receptpligtige lægemidler fordelt på årsag til nyt lægemiddel, markedsføringsår, antal og regioner (1988- )

 • ordiprax+

  Vejledninger m.m. til ordiprax+ for læger og lægemiddelkonsulenter

 • Apotekernes salg af lægemidler

  Apotekernes salg af lægemidler (fx mængde, omsætning og pris) fordelt på forskellige lægemidler, år og kvartal (seneste 5 år)

Lægemidler - Emneoversigt
Beskæftigede i Sundhedsvæsenet
 • Ansatte på offentlige sygehuse

  Antal ansatte sundhedspersoner på offentlige sygehuse fordelt på faggrupper, regioner, stillingstyper, år (2013 - )

 • Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede

  Antal sundhedsuddannede fordelt på år, faggrupper, herkomst, speciale, alder og køn, uddannelsesland, brancher og sektorer, region (2001-)

 • Autorisation

  Antal udstedte autorisationer fordelt på faggrupper, alder, køn, uddannelsesgrupper, uddannelseslande og år (2000-2016)

 • Selvstændigt virke

  Antal udstedte tilladelser til selvstændigt virke til læger tandlæger og kiropraktorer fordelt på faggrupper, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-2016)

 • Specialeanerkendelse

  Antal udstedte speciallæge- og specialtandlægeanerkendelser fordelt på speciale, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-2016)

 • Ydere i praksis

  Antal behandlere, antal kapaciteter og antal praksis (ydernumre) for praksisområderne almen lægehjælp, fodterapi, fysioterapi, kiropraktik, psykologihjælp, speciallægehjælp, tandlægehjælp, fordelt på regioner og roller (2007-)

Beskæftigede i Sundhedsvæsenet - Emneoversigt
Patienter og sygehuse
 • Brug af tvang i psykiatrien

  Antal påbegyndte tvangsforanstaltninger og antal berørte personer fordelt på tvangstype, region, speciale og år (2004-

 • Erfarede ventetider psykiatrien

  Erfarede ventetider i psykiatrien fordelt på region, alder, år og måned (2008-

 • Genoptræningsplaner

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune, år og kvartal (2012-

 • Genoptræningsydelser på sygehuse

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune, år og kvartal (2012-

 • Alle genoptræningsydelser

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune år og kvartal (2012-

 • HAIBA

  Oversigt over infektioner på sygehuse (2014-2018)

 • Mit Sygehusvalg

  'Mit sygehusvalg' kan du bruge til at sammenligne sygehuse i Danmark ud fra fx ventetider og patienttilfredshed. Det kan hjælpe dig, når du skal undersøges (udredes) eller behandles, og du selv vil vælge sygehus.

 • Sengepladser og belægning på sygehuse

  Indikatorer omkring sengepladser og belægning fordelt på sengetype, region, sygehus, afdelinger, speciale år og måneder (2014-

 • Udredningsret i somatikken

  Udredningsplaner og forløb, som er gennemført inden for 30 dage fordelt på alder, region, år og kvartal (2014-

 • Udredningsret i psykiatrien

  Udredningsplaner og forløb, som er gennemført inden for 30 dage fordelt på alder, region, år og kvartal (2015-

 • Erfarede ventetider

  Erfarede ventetider til operation fordelt på region, operationer, år og måned.

 • Sundhedsaftaler

  Indikatorer om det sammenhængende patientforløb på tværs af sygehuse, kommuner og praksissektor fordelt på kommune og region (2009- )

 • Nedbringelse af tvang i psykiatrien

  Alle oplysninger om anvendelse af tvang ved indlæggelse og ophold på en psykiatrisk afdeling er fra den 1. januar 1999 indberettet for hver enkelt patient.

Patienter og sygehuse - Emneoversigt
Operationer og diagnoser
 • Fedmeoperationer

  Antal fedmeoperationer foretaget på sygehuse fordelt på forskellige operationer, operationssted, regionstype, region, køn, alder og år (2009-

 • Forgiftninger og selvmordsforsøg med lægemidler

  Antal indlæggelser med forgiftning og selvmordsforsøg med lægemidlerne acetylsalicylsyre eller paracetamol på somatiske sygehuse. Opgørelserne er fordelt på køn, alder og år (2014-

 • Plastikoperationer

  Antal plastikoperationer foretaget på sygehuse og hos speciallæge fordelt på forskellige operationer, betaler, ejerforhold, køn og år (2005-

 • Radiologiske undersøgelser

  Antal radiologiske undersøgelser foretaget på danske sygehuse fordelt på forskellige typer radiologiske undersøgelser, region, sygehus, køn, alder og år (2013-

 • Sygdomsforekomst for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Antal personer og nye tilfælde med udvalgte kroniske sygdomme og psykisk lidelse (fx astma, diabetes og skizofreni) fordelt på alder, køn, regioner og kommune (2000-

 • Sygehusaktivitet på diagnosegruppe

  Antal besøg og indlagte på somatiske sygehusafdelinger fordelt på diagnose, diagnosegrupper, ejerforhold, køn, alder, år (2013-

 • Sygehusaktivitet på diagnoseniveau

  Antal besøg og indlagte på somatiske sygehusafdelinger fordelt på overordnet diagnose, ejerforhold, køn, alder, år (2013-

 • Landspatientsregisteret: Avanceret udtræk

  Brugerdefineret udtræk fra Landspatientsregisteret

 • Operationer

  Antal operationer foretaget på danske sygehuse fordelt på operation, patienttype, region, sygehus, bopælsregion, køn, alder og år (2013-

Operationer og diagnoser - Emneoversigt
Graviditet, fødsler og børn
Graviditet, fødsler og børn - Emneoversigt
Hvad dør vi af
 • Alkohol

  Indikatorer om behandling, dødelighed og udgifter i forbindelse med alkoholproblemer fordelt på region, kommune, alder og år (2013-

 • Dødsårsager

  Antal døde fordelt på dødsårsager, alder, køn, region, år (2002-

Hvad dør vi af - Emneoversigt

Registre

Find opgørelser ud fra hvilke registre de kommer fra

Dokumentation af registre

Dokumentationen af de nationale sundhedsregistre beskriver både hver enkelt registers overordnede indhold og formål kort og beskriver mere detaljeret, hvilke datastruktur, variable, tabeller m.m., registeret er bygget op over.

Hvert register er organiseret med en eller flere tabeller, som hver indeholder en samling af variable. Typisk vil et register have en hovedtabel, som er den tabel, der rummer registerets centrale indhold. Desuden vil der ofte også være en eller flere satellittabeller med supplerende eller uddybende indhold. Endelig kan et register omfatte hjælpetabeller, som indeholder forklarende tekst til indholdet i visse variable.

Bag datamodellens opbygning er der typisk overvejelser om, at behovet for en streng datamodel uden dobbeltdata skal balancere med behovet for brugervenlighed i udtrækssituationen.

Da der f.eks. kan opstå behov for at ændre data i et register eller der kan opstå behov for at forbedre brugervenligheden, kan datamodellen for et register ændre sig over tid.
over tid.

Kontakt 

E: esundhed@sundhedsdata.dk

Genoptræning efter Sundhedsloven § 140

Navne dansk: Genoptræning efter Sundhedsloven § 140
Navne engelsk: Rehabilitation According to ”The Danish Act of Health §140”
Akronym: GES
Sidst ændret: 07-05-2018 af MIw
Kort om registeret:
Registeret indeholder oplysninger om de fysio- og ergoterapeutiske ydelser, der indgår i genoptræningsøjemed i kommunerne. Hertil kommer basisoplysninger som cpr-nummer, sted og dato for de enkelte ydelser. I registeret kan man udelukkende finde data om den del af genoptræningen, der foregår i kommunerne på baggrund af en genoptræningsplan. Genoptræningsaktiviteter på sygehusene (inklusiv genoptræning som sygehusene udfører efter aftale med kommunerne) indberettes til Landspatientregisteret og indgår ikke i registret. Genoptræning efter Sundhedslovens § 140 vedrører personer, der, efter udskrivning fra sygehus, har modtaget en genoptræningsplan på baggrund af et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. Registret rummer data om ovenstående fra 2007 og frem.
Formål og anvendelse:
Den 1. januar 2007 trådte strukturreformen i kraft. Som en følge heraf overtog kommunerne myndighedsansvaret for at tilbyde vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. På baggrund af den ændrede ansvarsfordeling af genoptræningsopgaverne blev det mellem regionerne og kommunerne i sin tid aftalt at følge aktivitets- og udgiftsudviklingen på genoptræningsområdet. Hovedformålet med registeret er således fastlæggelse af de økonomiske konsekvenser for regioner og kommuner. Som et led i denne monitorering har det siden 1. januar 2007 været obligatorisk for kommunerne at indberette genoptræningsydelser, udført efter Sundhedsloven §140, til Sundhedsdatastyrelsen. Registeret benyttes herudover i forbindelse med de ansvarlige myndigheders opgaver relateret til overvågning, planlægning og kvalitetssikring. Endvidere anvendes registret i forskningsøjemed. Alt specialiseret genoptræning (genoptræning, der kræver et tæt tværfagligt samarbejde på speciallæge-niveau), og den del af den almene genoptræning, der sker før udskrivning, varetages af sygehusene og indgår ikke i registret.
Kilder:
Data bygger på kommunernes registrering af genoptræningsydelser indberettet af fysio- og ergoterapeuter via Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) siden 2007. Ydelserne indberettes som ergo- og fysioterapeutiske SKS-koder. Nogle kommuner indberetter direkte via SEI-klienten, mens andre kommuner anvender systemer udviklet af tredjepartsleverandører (som kommunikerer med SEI-systemet). Indberetter kan anvende enten en sygehus/afdelingskode (SHAK-kode), et ydernummer eller en SOR-kode (Sundhedsvæsenets Organisationsregister-kode), når de indberetter. Det er dog hovedsageligt SOR-koder, der bliver anvendt i registret.
Enhed og Population:
Enhed: Hver gang en person i kommunalt regi modtager genoptræningsydelser efter Sundhedslovens § 140 registreres dette via et skema i Sundhedsdatastyrelsens elektroniske indberetningssystem. Et indberettet skema har sit eget unikke skema-id, hvortil en genoptræningsydelse er tilknyttet – dette udgør en enhed. Population: Registeret indeholder data for personer, som fra og med 2007 har modtaget genoptræningsydelser i kommunalt regi efter Sundhedslovens § 140. Personretlige data: I registreret er der oplysninger om CPR-nummer og helbredsoplysninger.
Periode og Opdatering:
Periode: Registeret indeholder data fra 1. januar 2007 og frem. Perioden er afgrænset af datoen for genoptræningsydelsen. Opdatering: Opdateringskadence: Data indberettes månedligt til Sundhedsdatastyrelsen. Mere konkret stilles krav om indberetning senest d. 10. hver måned vedrørende aktiviteten i den foregående måned. Således skal data vedrørende januar måned indberettes senest d. 10. februar i det pågældende år. Opdateringstidspunkt: Registeret opdateres løbende som indberetningerne indlæses af SEI-systemet. Forskydning: Med henblik på kravet om månedlig indberetning til Sundhedsdatastyrelsen burde der højst være en måneds forskydning i data fra de indberettes, til de ligger i registret. Anden forsinkelse Der kan være individuelle udsving i, hvor hurtigt den enkelte kommune indberetter de enkelte ydelser. Opdatering bagud i tid Kommunerne har mulighed for at rette i tidligere indberettede skemaer, dvs., at de kan rette fejlbelagte indberetninger eller tilføje manglende indberetninger fra tidligere år. Det er indberetter, der selv skal sørge for at korrigere fejl og mangler, men Sundhedsdatastyrelsen sørger for den tekniske support. Særlige omstændigheder? Ingen
Pålidelighed:
Pålidelighed: Siden 2007 har det været obligatorisk for kommunerne at indberette genoptræningsydelser. Ved indberetning af data via Sundhedsdatastyrelsens elektroniske indberetningssystem (SEI) sker der automatisk en validering af data, og digital signatur er påkrævet, således at indberetter selv signerer for korrekt indberetning. Før de indsendte indberetninger indlæses i registeret valideres de for følgende: - Gyldig og godkendt digital signatur - Gyldig SOR-kode eller ydernummer - Gyldige SKS-koder - Korrekt dato - Korrekt CPR-nummer (erstatnings CPR-numre godkendes også) Anvender kommunerne tredjepartssystemer forekommer samme validering, før data ender i registret. Usikkerhed: Som hovedregel bør et genoptræningsforløb for den enkelte borger være registreret på et enkelt skema (med unikt skema-id) svarende til et genoptræningsforløb. Dette er dog ikke altid tilfældet. I nogle tilfælde er der registreret et nyt skema (med nyt skema -id), hver gang (for hver ny dato) borgeren har modtaget en genoptræningsydelse på den enkelte institution. Det har den konsekvens at det ikke kan forventes, at et nyt skema i alle tilfælde er lig med start af et nyt genoptræningsforløb. Kobling af registeret med data fra LPR kan kun foretages ud fra oplysninger som CPR-nummer, datoer og bopælskommune. Dette er forbundet med en vis usikkerhed, hvis man ønsker at vide, hvilke konkrete sygdomsforløb, og hvilke behandlinger (registreret i LPR), som udløste en konkret genoptræning i kommunen. Komplethed: Udfordringerne med data er på nuværende tidspunkt komplethed og ensartethed. Visse kommuner har i perioder problemer med at indberette af tekniske årsager. Dette kan bl.a. skyldes problemer med tredjepartssystemleverandører, udløbne certifikater m.m. Dette giver databrud, hvor der i perioder mangler indberetninger fra kommuner. For 2015 vurderes det, at der især er manglende indberetninger fra 14 kommuner. Selvom det kan være en fordel for kommunerne at benytte tredjepartssystemer, så medarbejderne ikke skal benytte forskellige programmer til journalføring og indberetning, kan det således have en konsekvens for datakvaliteten. Der er på nuværende tidspunkt en vis afvigelse imellem, hvordan og hvor mange koder, de enkelte kommuner indberetter for sammenlignelige behandlinger. Der bliver altså ikke indberettet ensartet. Problemet er især udtalt med hensyn til tillægskoder, hvor visse kommuner indberetter mange tillægskoder og andre ikke, eller stort set ikke, indberetter tillægskoder.
Usikkerhed
Komplethed
Sammenlignelighed:
Over tid: Data vurderes – med forbehold for de nævnte usikkerheder - at være sammenlignelige fra registerets start i 2007. Dog er der i 2007 og 2008 indberettet færre ydelser end i de senere år. Dette skyldes formentlig en blanding af tekniske startvanskeligheder og faktisk øget aktivitet. Problemet med manglende ensartethed i registeret gør, at genoptræning på tværs af kommuner bedst sammenlignes ved brug af datoer for ydelser i stedet for antallet af indberettede SKS-koder. I forhold til andre registre: Data om de kommunale genoptræningsydelser fremgår ikke af andre registre. Internationalt: Ingen kendte.
Tilgængelighed:
”På eSundhed.dk kan du trække forskellige sundhedsdata fra Sundhedsdatastyrelsens registre. Se data om genoptræning efter §140 på eSundhed.dk. Der offentliggøres data fra Genoptræningsregisteret hvert kvartal. Er du forsker og skal bruge data i forbindelse med din forskning, kan du søge om adgang til sundhedsdata via Sundhedsdatastyrelsens Forskerservice. Læs mere om Forskerservice”
Lovgivning og anmeldelse:
Lovgivning: Genoptræningsregistret har hjemmel i Sundhedsloven §140 og er underlagt persondataloven. For yderligere information henvises til https://www.retsinformation.dk Anmeldelse til Datatilsynet: Registeret er anmeldt som en del af Landspatientregisteret, der er et administrativt register. Jf. denne anmeldelse må data i genoptræningsregistret ikke anvendes til samkøring i kontroløjemed. J.nr.: 2014-54-0740, Landspatiensregistret. For yderligere information henvises til http://www.datatilsynet.dk ”Man skelner grundlæggende imellem behandling i administrativt øjemed eller i videnskabeligt/statistisk øjemed. Et eksempel på et administrativt formål kunne være ”at forsyne de myndigheder, der er ansvarlig for tilsyn med det nødvendige datagrundlag” Behandling i videnskabeligt/statistisk øjemed kunne eksempelvis være ”at bidrage til den medicinske forskning”. Hvorfor er det vigtigt at skelne mellem administrativt og videnskabeligt/statistisk øjemed? Af persondatalovens § 5, stk. 2 fremgår det, at indsamling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og saglige formål, og senere behandling må ikke være uforenelig med disse formål. Senere behandling af oplysninger, der alene sker i historisk, statistisk eller videnskabeligt øjemed, anses ikke for uforenelig med de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet. Dette betyder med andre ord, at hvis indsamling af oplysninger oprindeligt er sket i administrativt øjemed, må man gerne senere behandle oplysningerne i videnskabeligt/statistisk øjemed. Modsat fremgår det af persondatalovens § 10, stk. 2, at følsomme oplysninger (herunder helbredsoplysninger), der indsamles i videnskabeligt/statistisk øjemed, ikke senere må behandles i andet end videnskabeligt/statistisk øjemed. Det samme gælder behandling af andre oplysninger, som alene foretages i statistisk eller videnskabeligt øjemed. Oplysningerne må desuden kun videregives til tredjemand efter forudgående tilladelse fra tilsynsmyndigheden (Datatilsynet). Dette betyder med andre ord, at hvis oplysninger er indsamlet i videnskabelig/statistisk øjemed, må oplysningerne ikke senere behandles med andre formål. Kontroløjemed: Det er vigtigt at gøre sig klart, om der skal ske sammenstilling eller samkøring af oplysninger i kontroløjemed. Grunden til dette er, at hvis dette skal ske, kræver det hjemmel i lov. Med ordet ”kontrol” menes kontrol, som foretages såvel før som efter, der er truffet en afgørelse over for en person. Det kunne for eksempel være kontrol med, om en borger, der modtager førtidspension, opfylder kravene for dette”.
Datastruktur:
Data er delt op i tre tabeller: - En hovedtabel med oplysninger om indberetter og om vedkommende, der modtager genoptræningen. - En tabel med oplysninger om udførte genoptræningsprocedurer. - En tabel med oplysninger om tillægskoder til procedurekoderne.
ØVRIGE OPLYSNINGER
Ingen.
Vedhaeftede filer:
Kodeark_GES.csv
Kodeark_GES.pdf

Tabeller tilknyttet Genoptræning efter Sundhedsloven § 140

Tabel Periode Indhold
2007 - Baggrundsoplysninger om skema, indberetter og personen der har modtaget genoptræning. Indeholder desuden nøgler, der muliggør kobling til oplysninger om procedurer og tillægsprocedurer.
Funktion Hovedtabel med unikt indhold
Sidst ændret 26-10-2016 af SHK
Beskrivelse Baggrundsoplysninger om skema, indberetter og personen der har modtaget genoptrænings procedurer. Indeholder desuden nøgler der muliggør kobling til oplysninger om procedurer og tillægsprocedurer.
Tabelenhed En række indeholder baggrundsoplysninger for et genoptrænings SEI-skema. Et skema kan indeholde oplysninger om flere genoptræningsbesøg.
Variabel Periode Indhold
2007 - Unik nøgle på SEI-skemaet.
Længde 38
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Unik nøgle (et skema-id) på SEI-skemaet, der binder de tre tabeller i registret sammen.
Kilder Intern variabel.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Skema-ider.
2007 - Dato hvor SEI-skemaet blev oprettet.
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Dato hvor SEI-skemaet blev oprettet.
Kilder SEI.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Datoer.
2007 - Angivelse af hvordan indberetter er identificeret.
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Variablen angiver, hvem der indberetter. Indberetter kan anvende enten en sygehus/afdelingskode (SHAK-kode), et ydernummer eller en SOR-kode (Sundhedsvæsenets Organisationsregister-kode).
Kilder SEI.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Variablen antager én af følgende værdier: 2: Sygehus/afdelingskode 1: Ydernummer 0: SOR-kode.
2007 - Indberetters SOR-id.
Længde 8
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Hvis indberetter identificerer sig selv med en SOR-kode (og ikke et ydernummer eller en sygehus/afdelingskode), vil det fremgå af denne variabel.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Variablen antager en af følgende værdier: -1: hvis SOR-koden ikke anvendes SOR-kode: hvis SOR-kode anvendes.
2007 - Indberetters ydernummer.
Længde 8
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Hvis indberetter identificerer sig selv med et ydernummer (og ikke en sygehus-afdelings- eller SOR-kode), vil det fremgå af denne variabel.
Kilder SEI.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Variablen antager en af følgende værdier: -1: hvis ydernummer ikke anvendes Ydernummer: hvis ydernummer benyttes som identifikation.
2007 - SHAK sygehuskode.
Længde 4
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Hvis indberetter identificerer sig selv med en sygehus-afdelingskode, vil denne variabel angive sygehuskoden.
Kilder SEI.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Variablen kan antage følgende to værdier: - Sygehuskode - blank
2007 - SHAK afdelingskode.
Længde 3
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Hvis indberetter identificerer sig selv med en sygehusafdelings-kode/SHAK-kode (og ikke en SOR-kode eller ydernummer), vil det fremgå af denne variabel.
Kilder SEI.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Variablen kan antage følgende værdier: - SHAK-kode - blank
2007 - CPR-nummer.
Længde 10
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse CPR-nummer på personen der har modtaget genoptræning.
Kilder SEI.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier CPR-numre.
2007 - Kommunekode.
Længde 3
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Kommunekode for patientens bopælskommune.
Kilder SEI.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Kommunekoder.
2007 - Angiver om der er tale om en fritvalgspatient.
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Angiver om patienten er en fritvalgspatient.
Kilder SEI.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 0 eller 1: 0: angiver at det ikke er en fritvalgspatient. 1: angiver fritvalgspatient
2007 - Status for indberetning.
Længde 38
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Status for indberetning - hvorvidt et skema er indberettet eller annulleret.
Kilder Intern variabel.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Variablen kan antage følgende to værdier: - Indberettet - Annulleret
2007 - Status for valideringen.
Længde 38
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Status for valideringen - hvorvidt det indberettede skema er gået igennem eller ej (fejler). Der valideres på følgende: - Gyldig og godkendt digital signatur - Gyldig SOR-kode eller ydernummer - Gyldige SKS-koder - Korrekt dato - Korrekt CPR-nummer (erstatnings CPR-numre godkendes også) Hvis valideringen ikke fejler, vil værdien være ”OK”.
Kilder Intern variabel.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier ""Ok"".
2007 - Indeholder oplysninger om, hvornår og hvilke procedurer, der er udført. Indholdet kan kobles til baggrundsoplysninger og oplysninger om tillægsprocedurer via nøgler i tabellen.
Funktion Satellittabel med unikt indhold
Sidst ændret 26-10-2016 af SHK
Beskrivelse Indeholder oplysninger om hvornår og hvilke procedurer der er udført. Indholdet kan kobles til baggrundsoplysninger og oplysninger om tillægsprocedurer via nøgler i tabellen.
Tabelenhed En række indeholder oplysninger om en udført genoptræningsprocedure.
Variabel Periode Indhold
2007 - Unik nøgle på SEI-skemaet.
Længde 38
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Unik nøgle på SEI-skemaet, der binder de tre tabeller sammen.
Kilder Intern variabel.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Nøgler.
2007 - Unik nøgle på proceduren.
Længde 38
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Unik nøgle (linje-id) på proceduren, som gør at tabellerne i registret kan kobles sammen.
Kilder Intern variabel.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Nøgler (linje-id).
2007 - Dato hvor proceduren blev foretaget.
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Dato hvor genoptræningsproceduren blev foretaget.
Kilder SEI.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Datoer.
2007 - SKS-kode for proceduren.
Længde 10
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Hver genoptræningsydelse har sin egen kode (en SKS-kode). Denne variabel angiver SKS-koden for proceduren.
Kilder SEI.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier SKS-koder.
2007 - Indeholder oplysninger om genoptræningstillægsprocedurer. Hver tillægsprocedure knytter sig til en genoptræningsprocedure. Tabellen indeholder nøgler der muliggør kobling til procedurer og baggrundsoplysninger.
Funktion Satellittabel med unikt indhold
Sidst ændret 26-10-2016 af SHK
Beskrivelse Indeholder oplysninger om genoptræningstillægsprocedurer. Hver tillægsprocedure knytter sig til en genoptræningsprocedure. Tabellen indeholder nøgler der muliggør kobling til procedurer og baggrundsoplysninger.
Tabelenhed En række indeholder oplysninger om en genoptræningstillægsprocedure, der knytter sig til en genoptræningsprocedure.
Variabel Periode Indhold
2007 - Unik nøgle på tillægsproceduren.
Længde 38
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Unik nøgle på tillægsproceduren.
Kilder Intern variabel.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Nøgler.
2007 - Nøgle der kobler tillægsproceduren til proceduren.
Længde 38
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Nøgle der peger på en række i Genoptraening_Procedurer tabellen, hvor denne tillægskode er tilknyttet.
Kilder Intern variabel.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Nøgler.
2007 - Unik nøgle på SEI-skemaet.
Længde 38
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Unik nøgle på SEI-skemaet der binder de tre tabeller sammen.
Kilder Intern variabel.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Nøgler.
2007 - SKS-kode for tillægsproceduren.
Længde 10
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse SKS-kode for tillægsproceduren.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier SKS-koder.