Dokumentation af registre

Dokumentationen af de nationale sundhedsregistre beskriver både hver enkelt registers overordnede indhold og formål kort og beskriver mere detaljeret, hvilke datastruktur, variable, tabeller m.m., registeret er bygget op over.

Hvert register er organiseret med en eller flere tabeller, som hver indeholder en samling af variable. Typisk vil et register have en hovedtabel, som er den tabel, der rummer registerets centrale indhold. Desuden vil der ofte også være en eller flere satellittabeller med supplerende eller uddybende indhold. Endelig kan et register omfatte hjælpetabeller, som indeholder forklarende tekst til indholdet i visse variable.

Bag datamodellens opbygning er der typisk overvejelser om, at behovet for en streng datamodel uden dobbeltdata skal balancere med behovet for brugervenlighed i udtrækssituationen.

Da der f.eks. kan opstå behov for at ændre data i et register eller der kan opstå behov for at forbedre brugervenligheden, kan datamodellen for et register ændre sig over tid.
over tid.

Kontakt 

E: esundhed@sundhedsdata.dk

Landsregisteret for Patologi

Navne dansk: Landsregisteret for Patologi
Navne engelsk: The Danish Pathology Register
Akronym: LRP
Sidst ændret: 18-01-2018 af MIF
Kort om registeret:
Landsregisteret for Patologi (LRP) indeholder oplysninger om undersøgelsesprocedurer og diagnoser vedrørende patologisk-anatomiske undersøgelser for personer som er blevet behandlet i det danske sundhedsvæsen. Dette inkluderer både sygehusvæsenet og primærsektor. Prøver fra sygehusvæsenet og primærsektor bliver sendt til patologiske institutter eller private patologer, som foretager undersøgelser, registrerer oplysninger i regionernes landsdækkende Patobanken og sender resultatet af undersøgelser tilbage til rekvirenten (dvs. sygehus hhv. primær sektor). Landsregisteret for Patologi opdateres dagligt med data fra den landsdækkende Patobank. Patobanken drives af Danske Regioner hvor Landsregisteret for Patologi drives af Sundhedsdatastyrelsen. Registeret rummer data fra 1970 og frem, men er først landsdækkende fra 1997.
Formål og anvendelse:
Landsregisteret for Patologi danner grundlag for Sundhedsdatastyrelsens løbende statistik til belysning af patologiske-anatomiske undersøgelser. LRP er en helt afgørende datakilde til sikring af Cancerregisterets komplethed og validitet. Oplysninger fra LRP bruges sammen med oplysninger fra Landspatientregisteret (LPR) i ”den automatiserede cancerlogik”, som fra 2004 og frem danner det danske Cancerregister. Derudover bruges LRP også til manuelt kodning og validering af Cancerregisteret og er medvirkende til at højne kvalitet. Oplysninger fra LRP anvendes også som et væsentligt supplement i andre af Sundhedsdatastyrelsens registre inden for vital- og sygehusområdet fx Dødsårsagsregisteret og IVF-registeret. Registeret er også et nyttigt redskab i udviklingen af referenceprogrammer og patientforløbsbeskrivelser (pakkeforløb) for udredning og behandling på de enkelte sygdomsområder. Registreringerne i LRP bidrager til den medicinske forskning og er vigtige i kvalitetssikringen, ikke alene af den patologisk-anatomiske diagnostik, men indgår også i samarbejde med Patobanken i dannelse og kvalitetssikringen af de kliniske databaser og i nationale og regionale screeningsprogrammer. Bidrage til den overordnede sygehus-og specialeplanlægning. Engang om ugen afleveres data fra LRP til Arbejdsskadestyrelsen med oplysninger om personnummer, sygehusoplysning, modtagedato og diagnose med henblik på brug i forbindelse med erstatningssager.
Kilder:
Data i Landsregisteret for Patologi kommer fra det danske sundhedsvæsen, dvs. hospitaler og primærsektor, som tager prøver, der bliver sendt til anatomisk-patologisk undersøgelse på et patologisk institut eller til en privat praktiserende patolog. Disse vil foretage diverse mere eller mindre komplekse undersøgelse(r), registrere dette i Patobanken (via Patologisystem) og sende resultat af undersøgelsen til rekvirenten. Patologisystem har indbygget diverse valideringsregler som sikrer høj kvalitet og konsistens af registreringer. Ved den daglige overførsel af data fra Patobanken til LRP og efterfølgende indlæsning af data er der også foretaget diverse valideringstjek.
Enhed og Population:
Enhed Enheden i LRP er en rekvisition som indeholder oplysninger om en undersøgelse (f.eks. den undersøgende og den rekvirerende instans, materialetype (f.eks. histologi, cytologi, obduktion), patientens CPR-nummer, diagnosen i Snomed-klassifikation (fx. topologi, morfologi, sygdom og diverse datoer). En rekvisition kan være opdelt i mindre underenheder som kaldes for materialer. Population I Landsregisteret for Patologi findes data om personer som er behandlet i sundhedsvæsenet og som har fået taget en prøve, der er blevet sendt til en anatomisk-patologisk undersøgelse hos: • Patologiafdelinger i det offentlige sygehusvæsen • Praktiserende speciallæger i patologi • Følgende universitetsinstitutter, der udfører patologisk-anatomisk diagnostik: Under Aarhus Universitet: Tandlægeskolen. Under Københavns Universitet: Tandlægeskolen, Øjenpatologisk Institut Personretlige data I LRP registreres data om helbredsmæssige forhold og CPR-nummer.
Periode og Opdatering:
Periode Registeret rummer data fra 1970 og frem, men er først landsdækkende fra 1997. Opdatering Opdateringskadence Indberetning af data til Patobanken fra de enkelte patologiafdelingers Patologisystemer sker dagligt Der køres et dagligt udtræk på Patobankens data på de nye og de ændrede data. Disse data overføres til Sundhedsdatastyrelsen, hvor de bliver indlæst i LRP. Udover den daglige opdatering samkøres LRP data flere gange årligt med Patobanken mhp. at finde ud af, om der var opstået nogle datadifferencer under den daglige opdatering og opdatere LRP hvis dette skulle være tilfældet. Dette sker i mindre omfang nu. Tidligere kunne datadifferencen skyldes nedbrud under overførslen som nu er gjort mere sikker. Opdateringstidspunkt Patobanken opdateres dagligt af de Patologiske afdelinger på forskellige tidspunkter på dagen. LRP opdateres dagligt om aftenen. Opdatering bagud i tid Selvom data er tilgængelige med det samme foretages der jævnlige rettelser og disse rettelser bliver genindberettet. Det er dog typisk inden for få dage, at de fleste rettelser sker. Derfor er det vurderingen at data, som er mindst en måned gamle, er ret stabile. Særlige omstændigheder Ingen
Pålidelighed:
Pålidelighed Data i Patobanken og dermed også i Landsregisteret for Patologi er af høj kvalitet og fungerer som værktøj for diagnostik. De centrale oplysninger i registeret er registreret i Snomed-klassifikation i form af snomedkoder. Den danske version kan findes på: http://www.patobank.dk. Der sker løbende en fejlsøgning og straksvalidering af data under indberetningen til Patobanken og LRP. Hvis der er fundet fejl i de indberettede oplysninger bliver der sendt en fejlbesked retur til afsenderen, som retter fejlen og genindberetter data. Dette sikrer høj pålidelighed og kvalitet af Patobanken og LRP. Pålidelighed og kvalitet sikres også af brugerne (Cancerregisteret, kliniske databaser, forskerne), som giver en tilbagemelding, hvis der er fejl i data, og som medfører at fejl bliver rettet Data fra Patobanken og LRP er pga. sin høj validitet brugt til flere nationale screeningsprogrammer blandt andet et studie med titlen: ”Screening for Livmoderhalskræft – anbefalinger” udgivet af Sundhedsstyrelsen i 2012. Høj kvalitet af registeret er også beskrevet i engelsk artikel : ”Existing data sources for clinical epidemiology: the Danish National Pathology Registry and Data Bank”. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2943174/ Usikkerhed Ingen Komplethed Data i LRP fra før 1997 er ikke landsdækkende og jo længere man går tilbage desto færre data er der om året. Da Patobanken fungerer som værktøj for diagnosticering i sundhedsvæsenet, er det vurderingen, at data i Patobanken og Landsregisteret for Patologi er komplette fra 1997 Forskydning Data i LRP er tilgængelige mere eller mindre med det samme med op til 24 timers forskydning. Data i LRP er relativ komplette og af høj kvalitet. Dette bruges til f.eks. at rykke de kliniske afdelinger for at indberette de manglende registreringer som findes i LRP, men ikke i Cancerregisteret.
Usikkerhed
Komplethed
Sammenlignelighed:
Da data fra før 1997 ikke er landsdækkende kan der ikke laves direkte sammenligning på kryds af regioner på disse data. Der er sket en større ændring af Fællesindhold for Patologi i løbet af 2010 på baggrund af ændringer og nye behov på patologiske afdelinger. Disse ændringer er gældende fra 1. januar 2011. Dette medførte blandt andet, at der er kommet nogle nye variable (f. eks. team, prioritet, UndafdSOR, UndyderSOR, RekvafdSOR, StamafdSOR, Forlsdato, Suppldato, Senedato). Der er også kommet nogle nye materialetyper. Derfor er sammenligning på disse nye variable kun muligt for årene 2011 og frem. Variabelnavne er også ændrede fra første januar 2011. Der findes præcis mapning mellem de gamle og de nye variable (se vedhæftede regneark). For de mappede variable kan de nye og de gamle variable opfattes som identiske. Morfologi (M-akse i Snomed-klassifikation = de snomedkoder som starter med M) kan genfindes i Cancerregisteret som morfologikode (variabel c_morfo3). Denne variabel indgår i Cancerregisteret i ICDO-3 klassifikation sammen med variabel C_ICD10 som får data fra Landspatientsregisteret. Der er som regel flere Morfologikoder i LRP som mappes til en c_morfo3 kode i Cancerregisteret. I Cancerregisteret bruges der kun de maligne morfologier fra LRP (M8*, M9* og nogle af M74*). Ud fra møder med de andre skandinaviske lande har erfaringer vist en meget høj kvalitet af LRP. Det er både komplethed og ensartethed over hele landet, mere eller mindre online tilgængelighed (rettidighed), digitalisering (alt er elektronisk i LRP og registreret i form af snomedkoder) som man har i Danmark, men ikke i andre lande hvor man har patologiske rapporter enten i papirform eller elektronisk form som skal læses af eksperter og omsættes til snomedkoder.
Tilgængelighed:
Man kan som forsker søge om data fra Landsregisteret for Patologi via Forskerservice i Sundhedsdatastyrelsen. Information om forskerservice findes på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside www.sundhedsdatastyrelsen.dk. Udover forskerne som ansøger om dataudtræk fra LRP samkører en del af kliniske databaser deres databaser med LRP for at sikre så høj komplethed og kvalitet af de kliniske databaser som muligt. Borgerne kan med personlig digital signatur få adgang til egne data i Landsregisteret for Patologi via sundhed.dk. Derudover er der muligt at søge egne data fra LRP, hvor en person via egen access kan få adgang til de oplysninger, som er registreret på personen.
Lovgivning og anmeldelse:
Lovgivning Landsregisteret for Patologi har hjemmel i Sundhedsloven (LBK nr. 1202 af 14/11/2014) og Persondataloven (Lov nr. 429 af 31/05/2000.). Begge disse findes på: https://www.retsinformation.dk/ Anmeldelse Landsregisteret for Patologi er anmeldt til Datatilsynet som både administrativt register: Jnr.: 2007-54-0114, Landsdækkende register for Patologi. og videnskabeligt/statistisk register: Jnr.: 2014-54-0770, Landsdækkende Patologi Statistik register. Denne anmeldelse er bortfaldet og det statistiske register er nu omfattet af Sundhedsdatastyrelsens paraplyanmeldelse J.nr.: 2016-57-0144,. For yderligere information henvises til http://www.datatilsynet.dk Det er patologiske institutter eller private patologer, som foretager undersøgelser som skal registrere / indberette oplysninger i regionernes landsdækkende Patobank (og dermed også i Landsregisteret for Patologi) og sende resultatet af undersøgelser tilbage til rekvirenten (dvs. sygehus hhv. primær sektor som har bestilt undersøgelsen). Eventuelle rettelser foretages også af de patologiske institutter og private patologer. Hvorfor er det vigtigt at skelne mellem administrativt og videnskabeligt/statistisk øjemed? Af persondatalovens § 5, stk. 2 fremgår det, at indsamling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og saglige formål, og senere behandling må ikke være uforenelig med disse formål. Senere behandling af oplysninger, der alene sker i historisk, statistisk eller videnskabeligt øjemed, anses ikke for uforenelig med de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet. Dette betyder med andre ord, at hvis indsamling af oplysninger oprindeligt er sket i administrativt øjemed, må man gerne senere behandle oplysningerne i videnskabeligt/statistisk øjemed. Modsat fremgår det af persondatalovens § 10, stk. 2, at følsomme oplysninger (herunder helbredsoplysninger), der indsamles i videnskabeligt/statistisk øjemed, ikke senere må behandles i andet end videnskabeligt/statistisk øjemed. Det samme gælder behandling af andre oplysninger, som alene foretages i statistisk eller videnskabeligt øjemed. Oplysningerne må desuden kun videregives til tredjemand efter forudgående tilladelse fra tilsynsmyndigheden (Datatilsynet). Dette betyder med andre ord, at hvis oplysninger er indsamlet i videnskabelig/statistisk øjemed, må oplysningerne ikke senere behandles med andre formål. Kontroløjemed Det er vigtigt at gøre sig klart, om der skal ske sammenstilling eller samkøring af oplysninger i kontroløjemed. Grunden til dette er, at hvis dette skal ske, kræver det hjemmel i lov. Med ordet ”kontrol” menes kontrol, som foretages såvel før som efter, der er truffet en afgørelse over for en person. Det kunne for eksempel være kontrol med, om en borger, der modtager førtidspension, opfylder kravene for dette. ” Der foretages ingen samkøring/sammenligning af oplysninger i kontroløjemed i Landsregisteret for Patologi.
Datastruktur:
Indberetninger i Patologiregisteret foregår i enheder som kaldes rekvisitioner. Derudover opdeles rekvisition i materialer (1 eller flere). Der er 7 tabeller i Patologiregisteret: - Tabellen t_rekv_ny er hovedtabellen og indeholder grundoplysninger. Ud over en rekvisitionsnøgle er her også CPR-nr., rekvisitionsdato, modtagelsesdato, svardato m fl. - Tabel t_lprp_ny indeholder materialetype og procedurer og der er det samme tilsvarende antal records som i t_rekv_ny. Dvs. der er her en record per rekvisition. - Tabel t_mate_ny indeholder oplysninger om de enkelte materialer. - Tabel t_diag_ny indeholder diagnosekoder i SNOMED-klassifikation (variablen c_snomedkode). - Tabellerne t_makro_ny, t_mikro_ny og t_konk_ny indeholder tekster hhv. makrotekst, mikrotekst og konklusionstekst (variabel v_fritekst). De 7 tabeller knyttes sammen vha. forskellige nøgler: Rekvisitionsnøglen: Er en unik nøgle som entydig identificerer en rekvisition og som består af 2 variable k_inst (tidligere navn k_serviceyderid) og k_rekvnr. Denne findes i alle 7 tabeller og man kan samle oplysninger på en rekvisition ved at hente oplysninger fra alle tabeller som har den samme rekvisitionsnøgle. Materialenøglen: Er en unik nøgle som entydig identificerer et materiale og består af 3 variable: k_inst, k_rekvnr og k_matnr. Denne findes i 5 tabeller: t_mate_ny, t_diag_ny, t_makro_ny, t_mikro_ny og t_konk_ny. Dvs. i disse 5 tabeller kan hver enkelt rekvisition opsplittes i en eller flere materialer. Derudover findes i 4 tabeller (t_diag_ny, t_makro_ny, t_mikro_ny og t_konk_ny) en variabel k_sekvensnr (sekvensnr.) som er en slags sorteringsvariabel inden for de enkelte records i materialet. I t_diag_ny betegner denne variabel rækkefølgen af SNOMED-diagnosekoder inden for materialet i hvilken disse skal læses. I de andre 3 tabeller er det rækkefølgen i hvilken de enkelte tekstlinjer (a 70 karakter hver) skal læses inden for materialet. Recordnøglen: Variabel k_sekvensnr (sekvensnr) indgår som fjerde variabel sammen med materialenøglens 3 variable i en uniknøgle som entydigt identificerer hver sin række i de 4 tabeller t_diag_ny, t_makro_ny, t_mikro_ny og t_konk_ny. Hvert materiale (unikt identificeret af materialenøglen) består af flere rækker (records) og derfor bruges denne ekstra 4. variabel til entydigt at betegne recordnøglen. I tabellen t_diag_ny bruges udover de 4 recordnøglevariable også variabel c_snomedkode til at definere record entydigt. Opsummering på sammenhæng mellem tabellerne: i tabeller T_REKV_NY og T_LPRP_NY er det 2 variable: k_inst og k_rekvnr (= rekvisitionsnøglen) og i de 5 (4) andre tabeller er det 4 (3) variable: k_inst, k_rekvnr, k_matnr og k_sekvensnr (=Recordnøglen). Nøglerne bruges til at samkøre (eller sortere) tabellerne med henblik på udtræk.
Vedhaeftede filer:
Dokumentation_Af_LRP-PAT.zip

Tabeller tilknyttet Landsregisteret for Patologi

Tabel Periode Indhold
1970 - Tabellen indeholder specifikation af diagnose i SNOMED-klass., som T-,M-,P-,S-,Æ-akse.
Funktion Satellittabel med unikt indhold
Sidst ændret 04-12-2014 af KAF
Beskrivelse Diagnoser
Tabelenhed En række i tabellen angiver snomedkoder i en rekvisition.
Variabel Periode Indhold
1970 - Diagnosekode for undersøgelsens resultat for det enkelte materiale
Længde 3
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Strukturerede diagnoser indberettes i form af SNOMED-koder. En SNOMED-kode består af et bogstav efterfulgt af fem cifre. Bogstavet repræsenterer en af de 6 kodeakser: T (topografi), M (morfologi), Æ (ætiologi), F (funktion), S (sygdom) og P (procedure). En diagnose skal som minimum bestå af en kombination af en T-kode og en M-kode, men den kan bestå af flere T- og M-koder samt en eller flere Æ-, F-, S- og P-koder. Hvert materiale i undersøgelsen skal være forsynet med som minimum en T- og en M-kode. Alle koder også andre end T- og M-koder indberettes. Koden skal være en SNOMED-kode ifølge Den Danske SNOMED for Patologi, som ses på Patobankens hjemmeside: www.patobank.dk Undtaget fra indberetningspligten er P-koder startende med PYY. Disse koder kan frit oprettes af den enkelte patologiafdeling til registrering af lokale forhold og indberettes ikke til Patobanken eller Patologiregisteret
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Fra 1997 er data landsdækkende
Værdier Snomedklassifikation, se også http://www.ssi.dk/snomedct
1970 - Udførende afdeling eller patolog
Længde 7
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Den sygehuspatologiafdeling eller den privatpraktiserende patolog hvor undersøgelsen udføres
Kilder indberettet
Kendte databrud/ændringer Fra 1997 er data landsdækkende
Værdier Sygehus- og afdelingsklassifikation, Yderregisteret
1970 - Materialeidentifikation under den enkelte rekvisition
Længde 3
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Identifikation af det enkelte materiale (beholder) inden for undersøgelsen/rekvisitionen
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Fra 1997 er data landsdækkende
Værdier Alfabetisk og numerisk. Registreringen af materialeidentifikation er obligatorisk
1970 - Nummer der sikrer entydig identifikation af undersøgelsen
Længde 12
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Nummer der sikrer entydig identifikation af undersøgelsen De to første cifre angiver de to sidste cifre i årstallet. De op til otte følgende cifre angiver et lokalt undersøgelsesnummer, som sammen med årstallet og koden for den undersøgende instans entydigt identificerer undersøgelsen. Alt fremsendt materiale af én bestemt materialetype vedrørende samme problemstilling og modtaget indenfor 24 timer tildeles samme undersøgelsesnummer. Materialer registreret under samme undersøgelses- (rekvisitions-) nummer bør af hensyn til beregning af ressourceforbrug være af samme materialetype. Hvis der til særskilte materialer er forskellige problemstillinger, skal der registreres med flere undersøgelsesnumre. Af praktiske hensyn kan det dog i enkelte tilfælde være hensigtsmæssigt, at to materialetyper med nogenlunde samme ressourceforbrug på rekvisitionsniveau registreres under samme nummer fx finnålsaspirat og andet cytologisk materiale. Hele undersøgelsen tildeles den materialetype, der er anført som det første materiale. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at tildele et allerede behandlet materiale et nyt nummer fx, hvis der senere skal udføres molekylærbiologiske eller andre undersøgelser
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Fra 1997 er data landsdækkende
Værdier Alfabetisk og numerisk
1970 - Sekvensnummer
Længde 3
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Sekvensnummer definerer rækkefølge af snomedkoder inden for hvert materiale
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Fra 1997 er data landsdækkende
Værdier Numerisk
1970 - Supplerende fritekst til SNOMED-klassificeret diagnose
Længde 3
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Til den enkelte SNOMED-kode kan der knyttes en fri tekst, som supplerer det kodede udsagn. Fritekst skal kun benyttes, hvis der ikke findes en beskrivende SNOMED-kode. Friteksten udbygger og nuancerer den kodede diagnose. Friteksten må ikke invalidere den kodede diagnose. Friteksten indberettes, men man skal dog være opmærksom på, at den ikke benyttes i den elektroniske overførsel af data fra LRP til andre registre fx Cancerregisteret eller Misdannelsesregisteret. Det er derfor vigtigt, at fx ’obs. pro’ kodes (ÆYYY00) og ikke kun skrives i fritekstfeltet
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Fra 1997 er data landsdækkende
Værdier Fri tekst - 70 positioner pr. linje op til 2 linjer
1970 - Indeholder patologi rekvisitioner (hovedrecord, CPR, datoer, undersøgelsesafdeling, rekvirant, …)
Funktion Hovedtabel med unikt indhold
Sidst ændret 04-12-2014 af KAF
Beskrivelse Rekvisitioner
Tabelenhed En rekvisition.
Variabel Periode Indhold
1970 - Den undersøgte persons bopælskommune
Længde 3
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Den undersøgte persons bopælskommune Der anføres kode for bopælskommunen på rekvireringstidspunktet. For personer med fast bopæl i Grønland kodes et af numrene 901-961. For personer med fast bopæl på Færøerne kodes 970. For personer med fast bopæl i udlandet kodes et af numrene 971-998. For personer uden bopæl eller med ukendt bopæl kodes 999
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Kommunal strukturreform 1.1.2007, hvor der sker kommunesammenlægning. 297 kommuner bliver til 100.
Værdier Ifølge gældende kommuneklassifikation, se generelt kodeark
2011 - Den aktuelle undersøgelses prioritet
Længde 2
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Den aktuelle undersøgelses prioritet Alle undersøgelser tildeles en af følgende prioriteter: Haste Undersøgelser i forbindelse med akut behandlings- krævende eller livstruende tilstand Pakkeforløb Undersøgelser, der er en del af et pakkeforløb fx kræftpakkeforløb Rutine Undersøgelser andre end haste- og pakkeforløb, der behandles i nummerrækkefølge
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Variabel c_proritet er indført fra 1.januar 2011.
Værdier CI (= Haste ), PF (=Pakkeforløb), NO (=Rutine))
1970 - Rekvirerende sygehsafdeling
Længde 7
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Den sygehusafdeling, der rekvirerer den patologisk-anatomiske undersøgelse.
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Ifølge den gældende Sygehusklassifikation. Blank, hvis undersøgelsen ikke rekvireres fra et sygehus
1970 - SOR-kode for rekvirerende sygehusafdeling
Længde 18
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse SOR-kode for den sygehusafdeling der rekvirerer den patologisk-anatomiske undersøgelse
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Ifølge den gældende SOR-klassifikation. Blank, hvis undersøgelsen ikke rekvireres fra et sygehus
1970 - Rekvirerende instans
Længde 7
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Instans anden end sygehusafdeling der rekvirerer undersøgelsen. Hvis rekvirerende instans er tandlægeskole eller universitetsinstitut anføres særlig tildelt nummer fra Statens Serum Institut, se nedenfor
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Ydernummer ifølge Sygesikringens fortegnelse. Der er tildelt faste numre til følgende institutioner. Under Aarhus Universitet 7061011 = Tandlægeskolen Under Københavns Universitet 1361011 = Tandlægeskolen Andre rekvirenter*) 2099nnn = Anden rekvirent, Region Hovedstaden 3899nnn = Anden rekvirent, Region Sjælland 6099nnn = Anden rekvirent, Region Syddanmark 7699nnn = Anden rekvirent, Region Midtjylland 8099nnn = Anden rekvirent, Region Nordjylland 9088nnn = Anden rekvirent, Grønland 9788nnn = Anden rekvirent, Færøerne 9988nnn = Anden rekvirent, Udland Blank, hvis undersøgelsen er rekvireret fra en sygehusafdeling. nnn konverteres til 999 ved indberetning til Patologidatabanken _________________________ *) For nnn kan bruges koden for bopælskommune eller -land eller anden lokal kode fra 000 til 998
1970 - SOR-kode for rekvirerenede instans
Længde 18
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse SOR-koden for instans anden end sygehusafdeling der rekvirerer undersøgelsen
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Ifølge den gældende SOR-klassifikation. Blank, hvis undersøgelsen er rekvireret fra en sygehusafdeling
1970 - Instans med ansvar for patientens behandling
Længde 7
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Den sygehusafdeling eller almen-/speciallægepraksis, der har ansvaret for patientens behandling For sygehusafdeling 1-4. position i koden angiver sygehuset, der er patientens stamsygehus 5-6. position angiver stamafdelingen 7. position angiver stamafsnittet, svarende til “subspeciale”, ambulatorium, sengeafsnit, skadestue og lign. For almen- og speciallægepraksis: Ydernummer ifølge Sygesikringens fortegnelse
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Ifølge den gældende Sygehusklassifikation eller sygesikringens fortegnelse
1970 - SOR-kode for instans med ansvar for patientbehandlingen
Længde 18
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse SOR-kode for den sygehusafdeling der har ansvaret for patientens behandling
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Ifølge den gældende SOR-klassifikation
1970- Den ansvarlige for registrering på stamafdelingen.
Længde 4
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Den ansvarlige for registrering på stamafdelingen.
Kilder Indberettet.
Kendte databrud/ændringer Variablen er indført I registered fra 1. januar 2011.
Værdier Lokale
2011 - Lokal samarbejdsorganisering
Længde 4
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Angivelse af lokal samarbejdsorganisering Team oprettes af de enkelte patologiafdelinger. Tildeling af team for den enkelte undersøgelse kan være bestemmende for undersøgelsens gang gennem afdelingen. Team indberettes som kode for de enkelte team, og den enkelte patologiafdeling er ansvarlig for definition af team
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Variabel er indført i registered fra 1. januar 2011.
Værdier Lokale
1970 - Udførende patologiafdeling
Længde 7
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Den sygehuspatologiafdeling hvor undersøgelsen udføres
Kilder indberettet
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Ifølge den gældende Sygehus-afdelingsklassifikation. Blank, hvis undersøgelsen ikke foregår på et sygehus
1970 - SOR-kode for udførende patologiafdeling
Længde 18
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse SOR-kode for den sygehuspatologiafdeling hvor undersøgelsen udføres
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Ifølge den gældende SOR-klassifikation. Blank, hvis undersøgelsen ikke foregår på et sygehus
1970 - Entydig identifikation af undersøgelsen
Længde 11
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Nummer der sikrer entydig identifikation af undersøgelsen De to første cifre angiver de to sidste cifre i årstallet. De op til otte følgende cifre angiver et lokalt undersøgelsesnummer, som sammen med årstallet og koden for den undersøgende instans entydigt identificerer undersøgelsen. Alt fremsendt materiale af én bestemt materialetype vedrørende samme problemstilling og modtaget indenfor 24 timer tildeles samme undersøgelsesnummer. Materialer registreret under samme undersøgelses- (rekvisitions-) nummer bør af hensyn til beregning af ressourceforbrug være af samme materialetype. Hvis der til særskilte materialer er forskellige problemstillinger, skal der registreres med flere undersøgelsesnumre. Af praktiske hensyn kan det dog i enkelte tilfælde være hensigtsmæssigt, at to materialetyper med nogenlunde samme ressourceforbrug på rekvisitionsniveau registreres under samme nummer fx finnålsaspirat og andet cytologisk materiale. Hele undersøgelsen tildeles den materialetype, der er anført som det første materiale. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at tildele et allerede behandlet materiale et nyt nummer fx, hvis der senere skal udføres molekylærbiologiske eller andre undersøgelser
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Fra 1. jauar 2013 er variabel udvidde fra 9 til 11 pladser for at kunne rumme flere oplysninger.
Værdier Løbenummer
1970 - Udførende instans anden end sygehusafdeling
Længde 7
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Den instans anden end sygehusafdeling hvor undersøgelsen udføres Ydernummer for privatpraktiserende patolog ifølge Sygesikringens fortegnelse. Hvis undersøgende instans er tandlægeskole eller universitetsinstitut anføres særlig tildelt nummer fra Statens Serum Institut
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Ydernummer ifølge Sygesikringens fortegnelse eller undersøgernummer: Under Aarhus Universitet 999912 = Tandlægeskolen Under Københavns Universitet 999922 = Tandlægeskolen 999923 = Øjenpatologisk Institut Blank, hvis undersøgelsen foregår på et sygehus. Hvis undersøgende instans ikke er klassificeret, anføres det fiktive ydernummer 999999
1970 - SOR-kode for udførende instans anden end sygehusafdeling
Længde 18
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse SOR-kode for den instans anden end sygehusafdeling hvor undersøgelsen udføres
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Ifølge den gældende SOR-klassifikation. Blank, hvis undersøgelsen ikke foregår på undersøgende instans anden end sygehusafdeling
1970 - Ajourføringsdato - intern variabel
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Ajoursføringsdato i Patobanken/Patologiregisteret (intern variabel).
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Gyldige datoer
1970 - Dato for foreløbig svar
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Dato for foreløbig svar
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Fra 1997 er data landsdækkende
Værdier Gyldig dato
1970 - Dato for modtagelse
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Dato for modtagelse
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Fra 1997 er data landsdækkende
Værdier Gyldige datoer
1970 - Dato og tid for opdatering af oplysninger i Patologiregisteret.
Længde 12
Kodesæt Dato
Beskrivelse Dato og tid for opdatering af oplysninger i Patologiregisteret.
Kilder Intern beregnet på opdateringstidspunkt
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Gyldig timestamp
1970 - Dato for rekvirering
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Dato for rekvirering
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Fra 1997 er data landsdækkende
Værdier Gyldig dato
1970 - Dato for rekvirentens angivelse af svar senest
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Dato for rekvirentens angivelse af svar senest
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Fra 1997 er data landsdækkende
Værdier Gyldig dato
1970 - Dato for supplerende svar
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Dato for supplerende svar
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Fra 1997 er data landsdækkende
Værdier Gyldig dato
1970 - Dato for godkendt svar
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Dato for godkendt svar
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Fra 1997 er data landsdækkende
Værdier Gyldig dato
1970 - Udførende instans
Længde 7
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Den sygehuspatologiafdeling eller den privatpraktiserende patolog hvor undersøgelsen udføres
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Fra 1997 er data landsdækkende
Værdier Sygehus- og afdelingsklassifikation, Yderregister,
1970 - Identifikation af undersøgelsen
Længde 12
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Nummer der sikrer entydig identifikation af undersøgelsen De to første cifre angiver de to sidste cifre i årstallet. De op til otte følgende cifre angiver et lokalt undersøgelsesnummer, som sammen med årstallet og koden for den undersøgende instans entydigt identificerer undersøgelsen. Alt fremsendt materiale af én bestemt materialetype vedrørende samme problemstilling og modtaget indenfor 24 timer tildeles samme undersøgelsesnummer. Materialer registreret under samme undersøgelses- (rekvisitions-) nummer bør af hensyn til beregning af ressourceforbrug være af samme materialetype. Hvis der til særskilte materialer er forskellige problemstillinger, skal der registreres med flere undersøgelsesnumre. Af praktiske hensyn kan det dog i enkelte tilfælde være hensigtsmæssigt, at to materialetyper med nogenlunde samme ressourceforbrug på rekvisitionsniveau registreres under samme nummer fx finnålsaspirat og andet cytologisk materiale. Hele undersøgelsen tildeles den materialetype, der er anført som det første materiale. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at tildele et allerede behandlet materiale et nyt nummer fx, hvis der senere skal udføres molekylærbiologiske eller andre undersøgelser
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Fra 1997 er data landsdækkende
Værdier Løbenummer
1970 - Personnummer
Længde 10
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse For patienter, der har fået tildelt et dansk CPR-nummer, anvendes dette som personnummer, uanset om patienten har fast bopæl i udlandet. Hvis det danske CPR-nummer ikke foreligger ved undersøgelsen, kan der benyttes et midlertidigt erstatningsnummer, som udskiftes med CPR-nummeret, når dette foreligger. For patienter, som ikke har noget dansk CPR-nummer, benyttes et erstatningsnummer, hvor: - de første 6 cifre angiver fødselsdag, -måned og -år, - 7. ciffer er 0 for patienter født i år 1900-1999, 5 for patienter født før år 1900 og 6 for patienter født efter år 1999, - 8. og 9. position udfyldes med bogstaver efter Sundheds-styrelsens eller evt. afdelingens retningslinjer, og - 10. ciffer er ulige for mænd og lige for kvinder Under materialetypen Teknik, benyttes et erstatnings-CPR-nummer på formen xxmmåå-5nn9, hvor xx=erstatningsdato med følgende forslag til anvendelse af materialetypeværdierne 51-55, se databeskrivelse under materialetype for rekvisition: værdi 51: 01-07 værdi 52: 08-14 værdi 53: 15-20 værdi 54: 21-24 værdi 55: 25-28 mm=aktuelle måned, åå=aktuelle år og nn=initialer på læge, bioanalytiker eller anden ansvarlig for oprettelse af nummeret. Obduktioner på dødfødte og levendefødte børn Oprettes på barnets CPR-nummer for alle børn med dødsattest, dvs. alle, der har vist livstegn efter fødslen uanset gestationsalder, samt alle dødfødte og levendefødte børn med gestationsalder på 22 fulde uger og derover (22+0 og større). Ved flerfoldsgraviditet oprettes særskilte rekvisitioner for hvert barn med dødsattest. Medfølgende placenta kan medtages på samme rekvisition eller tildeles selvstændigt rekvisitionsnummer afhængigt af lokale forhold. Fostre (uden dødsattest) oprettes på moderens personnummer. Vedr. fostre, se også under ”Moderens personnummer”
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Fra 1997 er data landsdækkende
Værdier CPR-nummer, se under beskrivelse
1970 - Moders personnummer
Længde 10
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Ved obduktion af dødfødt/nyfødt barn skal moderens CPR-nummer anføres. For fostre er det unødvendigt, når de registreres på moderens CPR-nummer. For børn er det nødvendigt med kobling til moderens CPR-nummer. For kvinder, der har fået tildelt et dansk CPR-nummer, anvendes dette som personnummer, uanset om kvinden har fast bopæl i udlandet. Hvis det danske CPR-nummer ikke foreligger ved undersøgelsen, kan der benyttes et midlertidigt erstatningsnummer, som udskiftes med CPR-nummeret, når dette foreligger. For kvinder, som ikke har noget dansk CPR-nummer, benyttes et erstatningsnummer, hvor: - de første 6 cifre angiver fødselsdag, -måned og -år, - 7. ciffer er 0 for patienter født i år 1900-1999, og 6 for patienter født efter år 1999, - 8. og 9. position udfyldes med bogstaver efter Sundheds- styrelsens eller evt. afdelingens retningslinjer, og - 10. ciffer er lige for kvinder Obduktioner på fostre Oprettes på moderens CPR-nummer for alle fostre uden dødsattest, dvs. alle fostre før 22 fulde gestationsuger (mindre eller lig med 21+6), der ikke har vist livstegn efter fødslen. Ved flerfoldsgraviditet kan alle fostre medtages på samme rekvisition, eller der kan oprettes særskilte rekvisitioner for hvert foster. Medfølgende placenta(e) kan medtages på samme rekvisition eller tildeles selvstændigt rekvisitionsnummer afhængigt af lokale forhold. Placentae fra levende børn og døde børn, der ikke obduceres, oprettes på moderens CPR-nummer
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Fra 1997 er data landsdækkende
Værdier CPR-nummer, se under beskrivelse
1970 - Klokkeslæt for foreløbigt svar
Længde 4
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Klokkeslæt for foreløbigt svar
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Fra 1997 er data landsdækkende
Værdier Klokkeslæt
1970 - Klokkeslæt for modtagelsen
Længde 4
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Klokkeslæt for modtagelsen
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Fra 1997 er data landsdækkende
Værdier Klokkeslæt
1970 - Klokkeslæt for rekvirering
Længde 4
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Klokkeslæt for rekvirering.
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Fra 1997 er data landsdækkende
Værdier Klokkeslæt
1970 - Klokkeslæt for rekvirentens angivelse af svar senest
Længde 4
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Klokkeslæt for rekvirentens angivelse af svar senest
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Fra 1997 er data landsdækkende
Værdier Klokkeslæt
1970 - Klokkeslæt for supplerende svar
Længde 4
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Klokkeslæt for supplerende svar
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Fra 1997 er data landsdækkende
Værdier Klokkeslæt
1970 - Klokkeslæt for besvarelsen
Længde 4
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Klokkeslæt for besvarelsen
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Fra 1997 er data landsdækkende
Værdier Klokkeslæt
1970 - Indeholder de forskellige anvendte procedurer.
Funktion Satellittabel med unikt indhold
Sidst ændret 04-12-2014 af KAF
Beskrivelse Procedurer
Tabelenhed Procedure
Variabel Periode Indhold
1970 - Det undersøgte materiales type
Længde 2
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Det undersøgte materiales type Denne variabel angiver materialetypen inden for kategorierne histologi, cytologi og obduktion. Desuden anføres i samme variabel specielle undersøgelsestyper samt metoder til teknisk behandling af materiale. Materialetype er defineret således, at den kan bestemmes allerede ved modtagelsen
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Fra 1997 er data landsdækkende
Værdier se kode ark
1970 - Udførende afdeling eller patolog
Længde 7
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Den sygehuspatologiafdeling eller den privatpraktiserende patolog hvor undersøgelsen udføres
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Fra 1997 er data landsdækkende
Værdier Sygehus- og afdelingsklassisikation, Yderregisteret
1970 - Nummer der sikrer entydig identifikation af undersøgelsen
Længde 12
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Nummer der sikrer entydig identifikation af undersøgelsen De to første cifre angiver de to sidste cifre i årstallet. De op til otte følgende cifre angiver et lokalt undersøgelsesnummer, som sammen med årstallet og koden for den undersøgende instans entydigt identificerer undersøgelsen. Alt fremsendt materiale af én bestemt materialetype vedrørende samme problemstilling og modtaget indenfor 24 timer tildeles samme undersøgelsesnummer. Materialer registreret under samme undersøgelses- (rekvisitions-) nummer bør af hensyn til beregning af ressourceforbrug være af samme materialetype. Hvis der til særskilte materialer er forskellige problemstillinger, skal der registreres med flere undersøgelsesnumre. Af praktiske hensyn kan det dog i enkelte tilfælde være hensigtsmæssigt, at to materialetyper med nogenlunde samme ressourceforbrug på rekvisitionsniveau registreres under samme nummer fx finnålsaspirat og andet cytologisk materiale. Hele undersøgelsen tildeles den materialetype, der er anført som det første materiale. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at tildele et allerede behandlet materiale et nyt nummer fx, hvis der senere skal udføres molekylærbiologiske eller andre undersøgelser
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Fra 1997 er data landsdækkende
Værdier Identifikationsnummer
1970 - Antal af paraffinblokke der er naboblokke til nedfrosset væv der indgår i biobanksmateriale
Længde 4
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Paraffinblok tilhørende nedfrosset materiale i biobank Det kan fx dreje sig om paraffinblokken i forbindelse med nedfrysning af materiale i regi af Dansk CancerBiobank. Selve det nedfrosne biobanksmateriale registreres i modulet for Dansk CancerBiobank Definition: Antal af paraffinblokke der er naboblokke til nedfrosset væv der indgår i biobanksmateriale Beregning af produktion: Denne tildeles en pointsats, som dækker alt biobanksarbejde både fremstilling af paraffinblokken og nedfrysning af materiale fx i forbindelse med Dansk CancerBiobank
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Fra 1997 er data landsdækkende
Værdier 0-9999 eller A = uoplyst
1970 - Antal blokke fremstillet med henblik på elektronmikroskopi
Længde 4
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Beskrivelse Elektronmikroskopiblok Definition: Antal blokke fremstillet med henblik på elektronmikroskopi Beregning af produktion: Hver blok, som fremstilles i forbindelse med forberedelse til elektronmikroskopiundersøgelse, tildeles en pointsats. Pointsatsen dækker alt arbejde med fremstilling af EM-blokken
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Fra 1997 er data landsdækkende
Værdier 0-9999 eller A = uoplyst
1970 - Antal grid fremstillet med henblik på elektronmikroskopianalyse
Længde 4
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Grid elektronmikroskopi Definition: Antal grid fremstillet med henblik på elektronmikroskopianalyse (EM) Beregning af produktion: Hvert grid fremstillet i forbindelse med EM analyse tildeles en pointsats. Pointsatsen dækker alt arbejde med fremstilling og mikroskopi af oversigtssnit, fremstilling af grid, billedoptagelse, tolkning, diktat, skrivning og godkendelse af svar
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Fra 1997 er data landsdækkende
Værdier 0-9999 eller A = uoplyst
1970 - Antal fryseblokke fremstillet med henblik på peroperativ diagnostik
Længde 4
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Blokke til peroperativ frysesnitsundersøgelse Definition: Antal fryseblokke fremstillet med henblik på peroperativ diagnostik Beregning af produktion: Pointsatsen dækker alt arbejde med modtagelse af materiale og fremstilling af fryseblok samt efterfølgende arbejde med fremstilling af paraffinblok
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Fra 1997 er data landsdækkende
Værdier 0-9999 eller A = uoplyst
1970 - Antal glas i almindelig størrelse op til 3x8 cm fremstillet med henblik på rutine/specialfarvninger
Længde 4
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Glas alm. størrelse med traditionelle rutine- og specialfarvninger Registreringen dækker traditionelle rutine og specialfarvninger. Følgende dækkes ikke her, men i andre registreringer: Immun- og ISH-farvninger, ufarvede glas, glas til peroperativt svar, grid til EM, rør til PCR og flowcytometri samt glas til kromosomanalyse Definition: Antal glas i almindelig størrelse op til 3x8 cm fremstillet med henblik på rutine/specialfarvninger Beregning af produktion: Hvert glas i almindelig størrelse tildeles en pointsats afhængig af materialetype således, at det afspejler, hvilke faggrupper, der er involveret i arbejdet med fremstilling og diagnostik af præparatglasset. Der tildeles således forskellig pointsats til glas rutine-/specialfarvet for histologi (simpel og kompleks), konsultations¬/revisionsglas (kun læger), knoglemarvsglas, finnålsaspirater, cervixcytologi, urin, anden cytologi og obduktion. Pointsatsen dækker alt arbejde med fremstilling og diagnostik af præparatglas: Skæring af histologiske paraffinblokke inkl. trin/ serieskæring, præparering af ikke-histologisk materiale fx centrifugering, farvning, oplægning og mikroskopi
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Fra 1997 er data landsdækkende
Værdier 0-9999 eller A = uoplyst
1970 - Antal glas farvet i forbindelse med afgivelse af svar peroperativt andre end immunfarvninger
Længde 4
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Glas til peroperativt svar (fx frysesnit/EBUS), andre end immunfarvninger. Det kan dreje sig om snit fra fryseblok eller finnålsaspirater fx EBUS. Definition: Antal glas farvet i forbindelse med afgivelse af svar peroperativt andre end immunfarvninger. Beregning af produktion: Pointsatsen dækker alt arbejde med skæring og farvning af snit fra fryseblok eller finnålsaspirat, diagnostik og besvarelse.
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Fra 1997 er data landsdækkende
Værdier 0-9999 eller A = uoplyst
1970 - Antal glas fremstillet med henblik på kromosomanalyse
Længde 4
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Glas kromosomanalyse Definition: Antal glas fremstillet med henblik på kromosomanalyse Beregning af produktion: Hvert glas fremstillet i forbindelse med kromosomanalyse tildeles en pointsats. Pointsatsen dækker alt arbejde med modtagelse, præparering af materiale, farvning, analyse, udfærdigelse af svar og godkendelse af svar.
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Fra 1997 er data landsdækkende
Værdier 0-9999 eller A = uoplyst
1970- Antal glas større end 3x8 cm fremstillet med henblik på rutine-/specialfarvning
Længde 4
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Glas makrostørrelse med traditionelle rutine- og specialfarvninger. Ekskluderer immun-/ISH-farvninger. Definition: Antal glas større end 3x8 cm fremstillet med henblik på rutine-/specialfarvning. Beregning af produktion: Hvert glas større end 3x8 cm tildeles en pointsats, der gælder for kompleks histologi. Pointsatsen dækker alt arbejde med fremstilling og diagnostik af præparatglas i makrostørrelse inkl. skæring af histologiske paraffinblokke, farvning, oplægning og mikroskopi.
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Fra 1997 er data landsdækkende
Værdier 0-9999 eller A = uoplyst
1970 - Antal glas der forbliver ufarvede
Længde 4
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Glas ufarvede Definition: Antal glas der forbliver ufarvede Beregning af produktion: Hvert glas, der forbliver ufarvede. Pointsættes for bioanalytikere
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Fra 1997 er data landsdækkende
Værdier 0-9999 eller A = uoplyst
1970 - Antal glas fremstillet og farvet med henblik på immunfarvning fra cytologisk materiale eller skåret fra andre end TMA blokke
Længde 4
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Glas med immunfarvninger, ikke TMA blok Definition: Antal glas fremstillet og farvet med henblik på immunfarvning fra cytologisk materiale eller skåret fra andre end TMA blokke Beregning af produktion: Hvert glas fremstillet og farvet i forbindelse med immunfarvning tildeles en pointsats. Pointsatsen er per analyse og dækker alt arbejde med skæring af blok, farvning og mikroskopi, også immunfarvning som del af frysesnitprocedurer
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Fra 1997 er data landsdækkende
Værdier 0-9999 eller A = uoplyst
1970 - Antal glas fremstillet med henblik på immunfarvning skåret fra TMA blok
Længde 4
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Glas med immunfarvninger, TMA blok Definition: Antal glas fremstillet med henblik på immunfarvning skåret fra TMA blok Beregning af produktion: Hvert glas fremstillet fra TMA blok i forbindelse med immunfarvning tildeles en pointsats. Pointsatsen er per analyse og dækker alt arbejde med skæring af blok, farvning og mikroskopi, også immunfarvning som del af frysesnitprocedurer
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Fra 1997 er data landsdækkende
Værdier 0-9999 eller A = uoplyst
1970 - Antal kit med prober med henblik på in situ hybridisering med tælling der ikke er fremstillet fra en TMA blok
Længde 4
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Glas/rør med ISH, CISH, FISH med tælling, ikke TMA blok Definition: Antal kit med prober med henblik på in situ hybridisering med tælling der ikke er fremstillet fra en TMA blok Beregning af produktion: Hvert kit i glas/rør fremstillet i forbindelse med ISH analyse med tælling tildeles en pointsats. Pointsatsen er per analyse og dækker alt arbejde med skæring af materiale, hybridisering med probe, tælling, udfærdigelse af svar og godkendelse af svar
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Fra 1997 er data landsdækkende
Værdier 0-9999 eller A = uoplyst
1970- Antal kit med prober med henblik på in situ hybridisering med tælling der ikke er fremstillet fra en TMA blok
Længde 4
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Glas/rør med ISH, CISH, FISH med tælling, TMA blok Definition: Antal kit med prober med henblik på in situ hybridisering med tælling der er fremstillet fra en TMA blok. Beregning af produktion: Hvert kit i glas/rør fremstillet i forbindelse med ISH analyse med tælling tildeles en pointsats. Pointsatsen er per analyse og dækker alt arbejde med skæring af materiale, hybridisering med probe, tælling, udfærdigelse af svar og godkendelse af svar
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Fra 1997 er data landsdækkende
Værdier 0-9999 eller A = uoplyst
1970 - Antal kit med prober med henblik på in situ hybridisering uden tælling der ikke er fremstillet fra en TMA blok
Længde 4
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Glas/rør med ISH, CISH, FISH uden tælling, ikke TMA blok Definition: Antal kit med prober med henblik på in situ hybridisering uden tælling der ikke er fremstillet fra en TMA blok Beregning af produktion: Hvert kit i glas/rør fremstillet i forbindelse med ISH analyse uden tælling tildeles en pointsats. Pointsatsen er per analyse og dækker alt arbejde med skæring af materiale, hybridisering med probe uden tælling, udfærdigelse af svar og godkendelse af svar
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Fra 1997 er data landsdækkende
Værdier 0-9999 eller A = uoplyst
1970 - Antal kit med prober med henblik på in situ hybridisering uden tælling fremstillet fra TMA blok
Længde 4
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Glas/rør med ISH, CISH, FISH uden tælling, TMA blok Definition: Antal kit med prober med henblik på in situ hybridisering uden tælling fremstillet fra TMA blok Beregning af produktion: Hvert kit i glas/rør fremstillet fra TMA blok i forbindelse med ISH analyse uden tælling tildeles en pointsats. Pointsatsen er per analyse og dækker alt arbejde med skæring af materiale, hybridisering med probe uden tælling, udfærdigelse af svar og godkendelse af svar
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Fra 1997 er data landsdækkende
Værdier 0-9999 eller A = uoplyst
1970 - Antal blokke der lånes af anden patologiafdeling i forbindelse med revision/konsultation
Længde 4
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Låneblok Definition: Antal blokke der lånes af anden patologiafdeling i forbindelse med revision/konsultation Beregning af produktion: Hver blok, som modtages i forbindelse med revision/konsultation af et præparat håndteret på anden patologiafdeling eller i patologi speciallægepraksis. Pointsættes til 0
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Fra 1997 er data landsdækkende
Værdier 0-9999 eller A = uoplyst
1970 - Antal materialer vedrørende samme rekvisition
Længde 2
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Antal materialer vedrørende samme rekvisition
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Fra 1997 er data landsdækkende
Værdier Talværdi for antal materialer.
1970 - Antal af paraffinblokke med indstøbt materiale der er større end 3x4 cm
Længde 4
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Paraffinblok makrostørrelse Definition: Antal af paraffinblokke med indstøbt materiale der er større end 3x4 cm Beregning af produktion: Hver paraffinblok større end 3x4 cm tildeles en pointsats og gælder for kompleks histologi. Pointsatsen dækker alt arbejde med fremstilling af en paraffinblok i makrostørrelse primært arbejdet i udskæringen inkl. diktat af makroskopi samt arbejde med makrovurdering af præparater modtaget ufikseret
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Fra 1997 er data landsdækkende
Værdier 0-9999 eller A = uoplyst
1970 - Antal af paraffinblokke med indstøbt materiale der er af almindelig størrelse op til 3x4 cm
Længde 4
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Paraffinblok alm. størrelse Definition: Antal af paraffinblokke med indstøbt materiale der er af almindelig størrelse op til 3x4 cm Beregning af produktion: Hver paraffinblok i almindelig størrelse tildeles en pointsats således, at det afspejler, hvilke faggrupper, der er involveret i arbejdet med fremstilling af paraffinblokkene. Der tildeles således forskellig pointsats til paraffinblokke for kompleks histologi (læger og bioanalytikere) og andre blokke (bioanalytikere) inkl. obduktion. Pointsatsen dækker alt arbejde med fremstilling af en paraffinblok, primært arbejdet i udskæringen inkl. diktat af makroskopi samt arbejde med makrovurdering af præparater modtaget ufikseret
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Fra 1997 er data landsdækkende
Værdier Talværdi for antal materialer.
1970 - Antal immunfarvninger i rør fremstillet med henblik på flowcytometrianalyse
Længde 4
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Rør med immunfarvninger – flowcytometri Definition: Antal immunfarvninger i rør fremstillet med henblik på flowcytometrianalyse Beregning af produktion: Hver immunfarvning i rør fremstillet i forbindelse med flowcytometri tildeles en pointsats. Pointsatsen er per immunfarvning/antistof og dækker alt arbejde med modtagelse, præparering af materiale, immunfarvning, analyse, udfærdigelse af svar og godkendelse af svar
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Fra 1997 er data landsdækkende
Værdier 0-9999 eller A = uoplyst
1970 - Antal rør med prober med henblik på polymerasekædereaktionsanalyse (PCR)
Længde 4
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Rør med prober – polymerasekædereaktion (PCR) Definition: Antal rør med prober med henblik på polymerasekædereaktionsanalyse (PCR). Beregning af produktion: Hvert rør fremstillet i forbindelse med PCR analyse tildeles en pointsats. Pointsatsen dækker alt arbejde med præparation af materiale, opsætning, analyse, udfærdigelse af svar og godkendelse af svar.
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Fra 1997 er data landsdækkende
Værdier 0-9999 eller A = uoplyst
1970 - Antal af stanser pr. paraffinblok der indgår i en Tissue Micro Array (TMA) blok
Længde 4
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Stanse til Tissue Micro Array (TMA) Definition: Antal af stanser pr. paraffinblok der indgår i en Tissue Micro Array (TMA) blok Beregning af produktion: Hver stanse tildeles en pointsats. Pointsatsen dækker arbejdet med udstansning og fremstilling af TMA paraffinblokken
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Fra 1997 er data landsdækkende
Værdier 0-9999 eller A = uoplyst
1970- Molekylæranalyse– type A
Længde 4
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Molekylæranalyse– type A primært polymerasekædereaktion (PCR)
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1970- Molekylæranalyse– type B
Længde 4
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Molekylæranalyse– type B primært polymerasekædereaktion (PCR)
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1970- Molekylæranalyse– type C
Længde 4
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Molekylæranalyse– type C primært polymerasekædereaktion (PCR)
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1970- Molekylæranalyse– type D
Længde 4
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Molekylæranalyse – type D analyser med forventet stordrift
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1970 - Oplysninger om materialer : antal, typer …
Funktion Satellittabel med unikt indhold
Sidst ændret 04-12-2014 af KAF
Beskrivelse Materiale
Tabelenhed Materiale.
Variabel Periode Indhold
1970 - Det undersøgte materiales type
Længde 2
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Det undersøgte materiales type Denne variabel angiver materialetypen inden for kategorierne histologi, cytologi og obduktion. Desuden anføres i samme variabel specielle undersøgelsestyper samt metoder til teknisk behandling af materiale. Materialetype er defineret således, at den kan bestemmes allerede ved modtagelsen
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Fra 1997 er data landsdækkende
Værdier Se kodeark
1970 - Udførende afdeling eller patolog
Længde 7
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Den sygehuspatologiafdeling eller den privatpraktiserende patolog hvor undersøgelsen udføres
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Fra 1997 er data landsdækkende
Værdier Sygehus- og afdelingsklassisikation, Yderregisteret
1970 - Materialeidentifikation under den enkelte rekvisition
Længde 3
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Materialeidentifikation under den enkelte rekvisition Definition: Identifikation af det enkelte materiale (beholder) inden for undersøgelsen/rekvisitionen
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Fra 1997 er data landsdækkende
Værdier Alfanumerisk. Registreringen af materialeidentifikation er obligatorisk
1970 - Nummer der sikrer entydig identifikation af undersøgelsen
Længde 12
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Nummer der sikrer entydig identifikation af undersøgelsen De to første cifre angiver de to sidste cifre i årstallet. De op til otte følgende cifre angiver et lokalt undersøgelsesnummer, som sammen med årstallet og koden for den undersøgende instans entydigt identificerer undersøgelsen. Alt fremsendt materiale af én bestemt materialetype vedrørende samme problemstilling og modtaget indenfor 24 timer tildeles samme undersøgelsesnummer. Materialer registreret under samme undersøgelses- (rekvisitions-) nummer bør af hensyn til beregning af ressourceforbrug være af samme materialetype. Hvis der til særskilte materialer er forskellige problemstillinger, skal der registreres med flere undersøgelsesnumre. Af praktiske hensyn kan det dog i enkelte tilfælde være hensigtsmæssigt, at to materialetyper med nogenlunde samme ressourceforbrug på rekvisitionsniveau registreres under samme nummer fx finnålsaspirat og andet cytologisk materiale. Hele undersøgelsen tildeles den materialetype, der er anført som det første materiale. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at tildele et allerede behandlet materiale et nyt nummer fx, hvis der senere skal udføres molekylærbiologiske eller andre undersøgelser
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Fra 1997 er data landsdækkende
Værdier Alfabetisk og numerisk idnetifikationsnummer
1970 - Makroskopisk undersøgelse
Funktion Satellittabel med unikt indhold
Sidst ændret 04-12-2014 af KAF
Beskrivelse Makroskopisk beskrivelse
Tabelenhed Makroskopisk beskrivelse af rekvisition.
Variabel Periode Indhold
1970- Udførende afdeling eller patolog
Længde 7
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Den sygehuspatologiafdeling eller den privatpraktiserende patolog hvor undersøgelsen udføres
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Fra 1997 er data landsdækkende
Værdier Sygehus- og afdelingsklassisikation, Yderregisteret
1970 - Identifikation af det enkelte materiale (beholder) inden for undersøgelsen/rekvisitionen
Længde 3
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Materialeidentifikation under den enkelte rekvisition Definition: Identifikation af det enkelte materiale (beholder) inden for undersøgelsen/rekvisitionen
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Fra 1997 er data landsdækkende
Værdier Alfanumerisk. Registreringen af materialeidentifikation er obligatorisk
1970 - Nummer der sikrer entydig identifikation af undersøgelsen
Længde 12
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Nummer der sikrer entydig identifikation af undersøgelsen De to første cifre angiver de to sidste cifre i årstallet. De op til otte følgende cifre angiver et lokalt undersøgelsesnummer, som sammen med årstallet og koden for den undersøgende instans entydigt identificerer undersøgelsen. Alt fremsendt materiale af én bestemt materialetype vedrørende samme problemstilling og modtaget indenfor 24 timer tildeles samme undersøgelsesnummer. Materialer registreret under samme undersøgelses- (rekvisitions-) nummer bør af hensyn til beregning af ressourceforbrug være af samme materialetype. Hvis der til særskilte materialer er forskellige problemstillinger, skal der registreres med flere undersøgelsesnumre. Af praktiske hensyn kan det dog i enkelte tilfælde være hensigtsmæssigt, at to materialetyper med nogenlunde samme ressourceforbrug på rekvisitionsniveau registreres under samme nummer fx finnålsaspirat og andet cytologisk materiale. Hele undersøgelsen tildeles den materialetype, der er anført som det første materiale. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at tildele et allerede behandlet materiale et nyt nummer fx, hvis der senere skal udføres molekylærbiologiske eller andre undersøgelser
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Fra 1997 er data landsdækkende
Værdier Alfanumerisk identifikationsnummer
1970 - Makroskopibeskrivelse i fri tekst
Længde 0
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Makroskopibeskrivelse i fri tekst
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Fra 1997 er data landsdækkende
Værdier Fritekst 70 x 999 karakterer
1970 - Mikroskopisk undersøgelse
Funktion Satellittabel med unikt indhold
Sidst ændret 04-12-2014 af KAF
Beskrivelse Mikroskopisk beskrivelse
Tabelenhed Mikroskopisk beskrivelse af rekvisition
Variabel Periode Indhold
1970 - udførende afdeling eller patolog
Længde 7
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Den sygehuspatologiafdeling eller den privatpraktiserende patolog hvor undersøgelsen udføres
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Fra 1997 er data landsdækkende
Værdier Sygehus- og afdelingsklassisikation, Yderregisteret
1970 - Materialeidentifikation under den enkelte rekvisition
Længde 3
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Materialeidentifikation under den enkelte rekvisition Definition: Identifikation af det enkelte materiale (beholder) inden for undersøgelsen/rekvisitionen
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Fra 1997 er data landsdækkende
Værdier Alfabetisk og numerisk. Registreringen af materialeidentifikation er obligatorisk
1970 - Nummer der sikrer entydig identifikation af undersøgelsen
Længde 12
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Nummer der sikrer entydig identifikation af undersøgelsen De to første cifre angiver de to sidste cifre i årstallet. De op til otte følgende cifre angiver et lokalt undersøgelsesnummer, som sammen med årstallet og koden for den undersøgende instans entydigt identificerer undersøgelsen. Alt fremsendt materiale af én bestemt materialetype vedrørende samme problemstilling og modtaget indenfor 24 timer tildeles samme undersøgelsesnummer. Materialer registreret under samme undersøgelses- (rekvisitions-) nummer bør af hensyn til beregning af ressourceforbrug være af samme materialetype. Hvis der til særskilte materialer er forskellige problemstillinger, skal der registreres med flere undersøgelsesnumre. Af praktiske hensyn kan det dog i enkelte tilfælde være hensigtsmæssigt, at to materialetyper med nogenlunde samme ressourceforbrug på rekvisitionsniveau registreres under samme nummer fx finnålsaspirat og andet cytologisk materiale. Hele undersøgelsen tildeles den materialetype, der er anført som det første materiale. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at tildele et allerede behandlet materiale et nyt nummer fx, hvis der senere skal udføres molekylærbiologiske eller andre undersøgelser
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Fra 1997 er data landsdækkende
Værdier Alfabetisk og numerisk identifikationsnummer
1970 - Mikroskopibeskrivelse i fri tekst
Længde 0
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Mikroskopibeskrivelse i fri tekst
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Fra 1997 er data landsdækkende
Værdier Fritekst Alfa numerisk 70 x 999 karakterer
1970 - Konklusion på undersøgelsen
Funktion Satellittabel med unikt indhold
Sidst ændret 04-12-2014 af KAF
Beskrivelse Konklusion på undersøgelse
Tabelenhed Konklusion på undersøgelsen
Variabel Periode Indhold
1970 - Udførende afdeling eller patolog
Længde 7
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Den sygehuspatologiafdeling eller den privatpraktiserende patolog hvor undersøgelsen udføres
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Fra 1997 er data landsdækkende
Værdier Sygehus- og afdelingsklassisikation, Yderregisteret
1970 - Materialeidentifikation under den enkelte rekvisition
Længde 3
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Identifikation af det enkelte materiale (beholder) inden for undersøgelsen/rekvisitionen
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Fra 1997 er data landsdækkende
Værdier Alfabetisk og numerisk. Registreringen af materialeidentifikation er obligatorisk
1970 - Nummer der sikrer entydig identifikation af undersøgelsen
Længde 12
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Nummer der sikrer entydig identifikation af undersøgelsen De to første cifre angiver de to sidste cifre i årstallet. De op til otte følgende cifre angiver et lokalt undersøgelsesnummer, som sammen med årstallet og koden for den undersøgende instans entydigt identificerer undersøgelsen. Alt fremsendt materiale af én bestemt materialetype vedrørende samme problemstilling og modtaget indenfor 24 timer tildeles samme undersøgelsesnummer. Materialer registreret under samme undersøgelses- (rekvisitions-) nummer bør af hensyn til beregning af ressourceforbrug være af samme materialetype. Hvis der til særskilte materialer er forskellige problemstillinger, skal der registreres med flere undersøgelsesnumre. Af praktiske hensyn kan det dog i enkelte tilfælde være hensigtsmæssigt, at to materialetyper med nogenlunde samme ressourceforbrug på rekvisitionsniveau registreres under samme nummer fx finnålsaspirat og andet cytologisk materiale. Hele undersøgelsen tildeles den materialetype, der er anført som det første materiale. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at tildele et allerede behandlet materiale et nyt nummer fx, hvis der senere skal udføres molekylærbiologiske eller andre undersøgelser
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Fra 1997 er data landsdækkende
Værdier Alfabetisk og numerisk
1970 - Makroskopibeskrivelse i fri tekst
Længde 0
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Makroskopibeskrivelse i fri tekst
Kilder Indberettet
Kendte databrud/ændringer Fra 1997 er data landsdækkende
Værdier Alfa numerisk 70 x 999 karakterer