Dokumentation af registre

Dokumentationen af de nationale sundhedsregistre beskriver både hver enkelt registers overordnede indhold og formål kort og beskriver mere detaljeret, hvilke datastruktur, variable, tabeller m.m., registeret er bygget op over.

Hvert register er organiseret med en eller flere tabeller, som hver indeholder en samling af variable. Typisk vil et register have en hovedtabel, som er den tabel, der rummer registerets centrale indhold. Desuden vil der ofte også være en eller flere satellittabeller med supplerende eller uddybende indhold. Endelig kan et register omfatte hjælpetabeller, som indeholder forklarende tekst til indholdet i visse variable.

Bag datamodellens opbygning er der typisk overvejelser om, at behovet for en streng datamodel uden dobbeltdata skal balancere med behovet for brugervenlighed i udtrækssituationen.

Da der f.eks. kan opstå behov for at ændre data i et register eller der kan opstå behov for at forbedre brugervenligheden, kan datamodellen for et register ændre sig over tid.
over tid.

Kontakt 

E: esundhed@sundhedsdata.dk

Børnedatabasen

Navne dansk: Børnedatabasen
Navne engelsk: The Children’s Database
Akronym: BDB
Sidst ændret: 23-08-2018 af CEH
Kort om registeret:
Børnedatabasen er udsprunget af ønsket om at samle oplysninger om børns helbred, som allerede eksisterer lokalt, i en national database. Børnedatabasen blev oprettet 1. april 2009. Fra december 2011 har det været obligatorisk for kommuner at indberette til databasen. Børnedatabasen kan af såvel kommuner, regioner og staten anvendes til at følge sundhedstilstanden hos danske børn og med udgangspunkt heri prioritere forebyggelsesindsatsen i forhold til børn på de valgte parametre. Endvidere vil den enkelte kommune kunne sammenligne sig med landets øvrige kommuner og kunne måle effekten af en indsats, f.eks. i forhold til overvægt, passiv rygning eller amning. Børnedatabasen indeholder oplysninger om højde, vægt, passiv rygning og amning. På sigt kan databasen udvides med flere indikatorer, der belyser udviklingen i børns helbredstilstand.
Formål og anvendelse:
Formålet med Børnedatabasen er at opbygge en fælles offentlig database om børns sundhed baseret på systematisk indsamling af udvalgte data fra de forebyggende børneundersøgelser hos sundhedsplejersker og kommunalt ansatte læger samt praktiserende læger. Indberetning til børnedatabasen er obligatorisk for kommunerne og indtil videre frivillig for praktiserende læger. Børnedatabasen kan af såvel kommuner, regioner og staten anvendes til at følge sundhedstilstanden hos danske børn og, med udgangspunkt i denne sundhedstilstand, prioritering af forebyggelsesindsatsen. Data fra Børnedatabasen vil kunne sammenkobles med oplysninger fra andre registre, såsom Landspatientregisteret, for derved at give mulighed for mere udbyggende analyser af børns sundhed i Danmark. Endvidere vil den enkelte kommune kunne sammenligne sig med landets øvrige kommuner og kunne måle effekten af en indsats, f.eks. i forhold til overvægt, passiv rygning eller amning.
Kilder:
Alle børn, der bor i Danmark, bliver tilbudt forebyggende helbreds- og funktionsundersøgelser. Undersøgelserne foretages i førskolealderen dels af sundhedsplejersker i eget hjem, dels af praktiserende læge. Når barnet er i den undervisningspligtige alder foretages de fleste undersøgelser i skolen af sundhedsplejersker. De lovbestemte ind- og udskolingsundersøgelser sker ved kommunalt ansatte læger eller sundhedsplejersker efter kommunalbestyrelsens beslutning. Data fra disse undersøgelser er i årevis blevet registreret lokalt hos den enkelte praktiserende læge og den enkelte kommune. Kommunerne indberetter vha. Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) fire indikatorer fra undersøgelserne: højde, vægt, udsættelse for tobaksrøg i hjemmet og varighed af fuld amning. Det er muligt for kommunerne at indberette via selve SEI-klienten, som kan downloades på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside, men det er også muligt at benytte systemer udviklet af tredjepartsleverandører. Disse systemer kommunikerer med SEI-systemet og benytter således den samme snitflade. Fordelen for kommunerne ved at benytte tredjepartssystemer er, at deres medarbejdere ikke skal benytte forskellige programmer til at journalisere og indberette, men kan gøre det i det samme program. Omvendt kan der være en risiko for, at tredjepartsleverandører som et mellemled mellem indberetteren og Sundhedsdatastyrelsen kan påvirke datakvaliteten – se også bemærkningerne under Pålidelighed, usikkerhed og komplethed, nedenfor. Indberetninger tilknyttes en digital signatur således, at indberetter kan identificeres. Den digitale signatur udstedes af Nets DAN-id, men den offentlige del af signaturen skal efterfølgende sendes til Sundhedsdatastyrelsen , så den kan godkendes til indberetning. Før de indsendte indberetninger indlæses i tabeller valideres de, bl.a., for følgende: - Gyldig og godkendt digital signatur - Gyldig skolekode, kommunekode eller ydernummer - Korrekt dato-format - Korrekt CPR-format (erstatnings CPR-numre godkendes også)
Enhed og Population:
Enhed Det er lovpligtigt for kommunerne at tilbyde en række forebyggende helbredsundersøgelser, heriblandt etableringsundersøgelser, indskolingsundersøgelse og udskolingsundersøgelse. Etableringsundersøgelserne foregår umiddelbart efter at barnet er kommet hjem efter fødslen, indskolings- og udskolingsundersøgelsen foregår ved indskoling og udskoling. Det er fra disse undersøgelser at indikatorerne indberettes, og når alle kommuner indberetter vil populationen være hele årgange. Population Alle børn der har gennemgået de obligatoriske forebyggende helbredsundersøgelser.
Periode og Opdatering:
Periode Børnedatabasen dækker perioden fra 1. april 2009 og frem. Siden december 2011 har det været obligatorisk for kommuner at indberette til databasen. Opdatering Selve registeret opdateres hver fredag, hvorimod produktionsdata opdateres løbende som indberetningerne indlæses af SEI-systemet. Indberettere har mulighed for at rette i tidligere indberettede skemaer, dvs. at de kan rette fejlbelagte indberetninger, ligesom de kan tilføje manglende indberetninger fra tidligere år. Anden latens Der kan være individuelle udsving i hvor hurtigt kommuner og praktiserende læger indberetter ydelser.
Pålidelighed:
Siden december 2011 har det været obligatorisk for kommunerne at indberette højde, vægt, udsættelse for tobaksrøg i hjemmet og varighed af fuld amning fra de obligatoriske helbredsundersøgelser. Indberetningerne sendes med digital signatur, således at indberetter selv signerer for korrekt indberetning. Systemet validerer data, således at certifikat, skolekode, CPR-nummer (evt. erstatnings cpr-nummer), mm., skal være gyldigt, før indberetningen indlæses i registeret. Visse kommuner har i perioder problemer med at indberette af tekniske årsager. Dette kan skyldes problemer med tredjepartssystemleverandører, udløbne certifikater m.m. Dette giver databrud, hvor der i perioder mangler indberetninger fra kommuner. Datakvaliteten er bedre fra 2012 og fremefter, hvorimod data fra før 2012 lider af problemer med dækningsgraden og et højt antal af dubletter.
Usikkerhed
Komplethed
Sammenlignelighed:
Data vurderes at være mere komplet siden at indberetning blev obligatorisk for kommunerne i december 2011. Vejledningen af indberetning af passiv rygning har ændret sig over tid. I 2013 blev udsættelse for passiv rygning af e-cigaretter inkluderet som udsættelse rygning i hjemmet. Pr. 1. april 2017 blev udsættelse for passiv rygning af e-cigaretter ekskluderet og indberetningsvejledningen blev præciseret til kun at omhandle tobaksrøg.
Tilgængelighed:
Selvstændige opgørelser fra databasen er for første gang blevet offentliggjort i september 2013. Opgørelserne indeholder oplysninger om målinger ved indskoling og udskoling, udsættelse for tobaksrøg i hjemmet ved etableringsundersøgelsen og varighed af fuld amning. Derudover er det - som f.eks. forsker - muligt at søge om adgang til data fra databasen via forskerservice på Sundhedsdatastyrelsen. Information om forskerservice findes på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside www.sundhedsdatastyrelsen.dk.
Lovgivning og anmeldelse:
Lovgrundlaget for Børnedatabasen er Sundhedsloven (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=130455) og Bekendtgørelse om kommunernes indberetning af oplysninger om børns sundhed til Sundhedsstyrelsen https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137249 Anmeldt til datatilsynet: En national database om børns sundhed (Datatilsynets journalnr: 2014-54-0768) https://anmeld.datatilsynet.dk/frontend/fortegnelse/vis.off.asp?pub=yes&myid=93092&myjour=2014-54-0768&journal=&anmelder=&ord=b%F8rnedatabasen&print=1
Datastruktur:
Børnedatabasen er opbygget i 3 tabeller som er uafhængige af hinanden. Tabellerne indeholder oplysninger om hhv. amning, passiv rygning og målinger af højde og vægt.
Vedhaeftede filer:

Tabeller tilknyttet Børnedatabasen

Tabel Periode Indhold
2009 - Tabellen indeholder information om varighed af fuld amning, herunder fødselsdato, dato hvor fuld amning ophørte, og varighed af fuld amning i dage. Derudover indeholder tabellen baggrundsinformationer såsom CPR-nummer, køn, bopælskommune og bopælsregion.
Funktion Hovedtabel med unikt indhold
Sidst ændret 19-09-2014 af JAL
Beskrivelse Information omkring varighed af fuld amning.
Tabelenhed En række i tabellen angiver en indberetning af dato for ophør af fuld amning for et CPR-nummer.
Variabel Periode Indhold
2009 - Barnets CPR-nummer
Længde 10
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Barnets CPR-nummer.
Kilder Indberettet via Statens Serum Instituts Elektroniske Indberetningssystem.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Gyldige CPR-nr.
2009 - Dato for ophør af fuld amning
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Dato for ophør af fuld amning. Datoen bliver registreret af sundhedsplejersken. Hvis et barn aldrig bliver fuldt ammet, vil der ikke være en dato for ophør af fuld amning, og derved vil der heller ikke være en indberetning vedr. amning i Børnedatabasen.
Kilder Indberettet via Statens Serum Instituts Elektroniske Indberetningssystem.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Gyldige datoer
2009 - Barnets fødselsdato
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Barnets fødselsdato.
Kilder Afledt fra det indberettede CPR-nummer.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Gyldige datoer
2009 - Dato for oprettelse af SEI-skema
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Dato for oprettelse af SEI-skema. SEI-skemaet er den fil, som indberetningerne sendes i.
Kilder Indberettet via Statens Serum Instituts Elektroniske Indberetningssystem.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Gyldige datoer
2009 - Kode for barnets køn.
Længde 5
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Kode for barnets køn.
Kilder Afledt af det indberettede CPR-nummer.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1 angiver mand/dreng, 2 angiver kvinde/pige.
2009 - Barnets køn.
Længde 15
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Barnets køn.
Kilder Afledt af CPR-nummer.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Angivet som enten "Mand" eller "Kvinde".
2009 - Barnets bopælskommune, kodeform
Længde 5
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Barnets bopælskommune ved datoen for ophør af fuld amning. Angivet via kommunekode.
Kilder Bopælskommune er hentet fra CPR-registeret.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se generelt kodeark.
2009 - Barnets bopælskommune
Længde 30
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Barnets bopælskommune ved datoen for ophør af fuld amning. Kommunen er angivet med kommunens navn.
Kilder Bopælskommune er hentet via CPR-registeret.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Kommunenavne - se generelt kodeark.
2009 - Barnets bopælsregion, kodeform
Længde 4
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Barnets bopælsregion ved dato for ophør af fuld amning. Angivet med regionskode.
Kilder Bopælsregion er hentet via CPR-registeret.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se generelt kodeark
2009 - Barnets bopælsregion
Længde 30
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Barnets bopælsregion ved datoen for ophør af fuld amning. Bopælsregion er angivet med regionens navn.
Kilder Bopælsregion er hentet via CPR-registeret.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Regionsnavne - se generelt kodeark.
2009 - Varighed af fuld amning
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Varighed af fuld amning, målt i dage.
Kilder Beregnet ved at trække fødselsdato fra dato for ophør af fuld amning.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Positive heltal
2009 - Tabellen indeholder information om børns udsættelse for tobaksrøg i hjemmet. Derudover indeholder tabellen baggrundsinformationer såsom CPR-nummer, fødselsdato, køn, bopælskommune og bopælsregion.
Funktion Hovedtabel med unikt indhold
Sidst ændret 19-09-2014 af JAL
Beskrivelse Information om børns udsættelse for tobaksrøg i hjemmet.
Tabelenhed En række i tabellen angiver en indberetning om hvorvidt et barn er udsat for tobaksrøg i hjemmet.
Variabel Periode Indhold
2009 - Barnets CPR-nummer.
Længde 10
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Barnets CPR-nummer.
Kilder Indberettet via Statens Serum Instituts Elektroniske Indberetningssystem.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Gyldige CPR-nr.
2009 - Barnets fødselsdato
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Barnets fødselsdato.
Kilder Afledt af det indberettede CPR-nummer.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Gyldige datoer
2009 - Dato for oprettelse af SEI-skema
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Dato for oprettelse af SEI-skemaet. SEI-skemaet er den fil som indberetningerne sendes i.
Kilder Indberettet via Statens Serum Instituts Elektroniske Indberetningssystem.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Gyldige datoer
2009 - Barnets køn, kodeform
Længde 5
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Barnets køn. Angivet med kode.
Kilder Afledt af det indberettede CPR-nummer.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier "1" angiver mand/dreng, "2" angiver kvinde/pige.
2009 - Barnets køn
Længde 15
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Barnets køn.
Kilder Afledt af det indberettede CPR-nummer.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Angivet som "Mand" eller "Kvinde".
2009 - Barnets bopælskommune, kodeform
Længde 3
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Barnets bopælskommune ved fødselsdato. Angivet som kommunekode.
Kilder Fundet via CPR-registeret.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se generelt kodeark.
2009 - Barnets bopælskommune
Længde 30
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Barnets bopælskommune ved fødselsdato. Angivet med kommunens navn.
Kilder Bopælskommune fundet via CPR-registeret.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Kommunenavne - se generelt kodeark.
2009 - Barnets bopælsregion, kodeform
Længde 4
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Barnets bopælsregion ved fødselsdato. Angivet med regionskode.
Kilder Bopælsregion er fundet via CPR-registeret.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se generelt kodeark
2009 - Barnets bopælsregion
Længde 30
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Barnets bopælsregion ved fødslen. Angivet med regionens navn.
Kilder Bopælsregion er fundet via CPR-registeret.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Regionsnavne - se generelt kodeark.
2009 - Udsættelse for tobaksrøg i hjemmet, kodeform
Længde 12
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Angivelse af hvorvidt barnet er blevet udsat for tobaksrøg i hjemmet. Indikatoren registreres af sundhedsplejersken i forbindelse med hjemmebesøg hos nyfødte.
Kilder Indberettet via Statens Serum Instituts Elektroniske Indberetningssystem.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier "0" angiver udsat for tobaksrøg i hjemmet, "1" angiver ikke udsat for tobaksrøg i hjemmet, mens "2" angiver ukendt om udsat for tobaksrøg i hjemmet.
2009 - Udsættelse for passiv rygning
Længde 35
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Angivelse af hvorvidt barnet er blevet udsat for tobaksrøg i hjemmet. Angives med tekst. Indikatoren registreres af sundhedsplejersken i forbindelse med hjemmebesøg hos nyfødte.
Kilder Indberettes via Statens Serum Instituts Elektroniske Indberetningssystem
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2009 - Tabellen indeholder målinger af børns vægt, højde og dato for målingen. Hvis barnet er gammelt nok til at gøre det relevant, indeholder tabellen også information om BMI-kategori. Derudover indeholder tabellen baggrundsoplysninger, såsom CPR-nummer, fødselsdato, køn, bopælskommune, bopælsregion, og skole.
Funktion Hovedtabel med unikt indhold
Sidst ændret 19-09-2014 af JAL
Beskrivelse Indeholder informationer om børns vægt og højde.
Tabelenhed En række i tabellen angiver en måling af vægt og højde.
Variabel Periode Indhold
2009 - Barnets CPR-nummer
Længde 10
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse CPR-nummer tilhørende barnet, der er blevet målt og vejet.
Kilder Indberettet via Statens Serum Instituts Elektroniske Indberetningssystem.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Gyldige CPR-nr.
2009 - Dato for målimgen.
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Dato hvor målingen af barnet er foretaget.
Kilder Indberettet via Statens Serum Instituts Elektroniske Indberetningssystem.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Gyldige datoer
2009 - Dato for oprettelse af SEI-skema.
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Dato for oprettelse af SEI-skema. SEI-skemaet er den fil, som indberetningen er sendt i.
Kilder Indberettet via Statens Serum Instituts Elektroniske Indberetningssystem.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Gyldige datoer
2009 - Barnets fødselsdato
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Barnets fødselsdato ved dato for målingen.
Kilder Afledt fra CPR-nummer.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Gyldige datoer
2009 - Barnets alder i år
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Barnets alder ved målingen, angivet i år.
Kilder Beregnet ved hjælp af fødselsdato og dato for målingen.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Positive heltal
2009 - Barnets alder i måneder
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Barnets alder ved dato for målingen, angivet i måneder.
Kilder Beregnet vha. fødselsdato og dato for målingen.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Positive heltal
2009 - Kode for skolen, hvor målingen blev foretaget.
Længde 6
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Skole hvor målingen blev foretaget. Angivet med UNI-C skolekode. Hvis målingen ikke er indberettet med skolekode, f.eks. hvis målingen er foretaget ved praktiserende læge eller hvis målingen er foretaget før barnet er startet i skole, er værdien "-1".
Kilder Indberettet via Statens Serum Instituts Elektroniske Indberetningssystem.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier UNI-C skolekode. Hvis målingen ikke er indberettet med skolekode, f.eks. hvis målingen er foretaget ved praktiserende læge eller hvis målingen er foretaget før barnet er startet i skole, er værdien "-1".
2009 - Skole hvor måling blev foretaget
Længde 128
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Skole hvor målingen blev foretaget. Angivet med skolens fulde navn. Hvis indberetning ikke er sket med skolekode, f.eks. hvis måling blev foretaget ved praktiserende læge eller før barnet er startet i skole, er feltet tomt.
Kilder Skolenavn er fundet via UNI-Cs institutionsregister ud fra den indberettede skolekode.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier N/A
2009 - Skoles postdistrikt.
Længde 20
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Postdistrikt for skolen, hvor målingen blev foretaget. Hvis indberetning ikke er sket med skolekode er feltet tomt.
Kilder Fundet via UNI-Cs institutionsregister ud fra den indberettede skolekode.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier N/A
2009 - Barnets køn, kodeform
Længde 5
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Barnets køn.
Kilder Afledt via CPR-nummer.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier "1" angiver mand/dreng, "2" angiver kvinde/pige.
2009 - Barnets køn.
Længde 15
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Barnets køn.
Kilder Afledt via indberettet CPR-nummer.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Angivet enten som "Mand" eller "Kvinde".
2009 og frem Kode der angiver typen af måling
Længde 1
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Angivelse om af målingen antages at være fra en indskolingsmåling, udskolingsmåling eller en anden måling. Er angivet som en lokal kode.
Kilder Variablen er afledt af barnets alder, da målingen blev foretaget. Er barnet 6 eller 7 år gammel antages det at være en indskolingsmåling og er barnet 14 eller 15 antages det at være en udskolingsmåling. Ved andre aldre er det en anden måling.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 0: Anden måling 1: Indskolingsmåling 2: Udskolingsmåling
2009 og frem Typen af måling
Længde 10
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Angivelse om af målingen antages at være fra en indskolingsmåling, udskolingsmåling eller en anden måling.
Kilder Variablen er afledt af barnets alder, da målingen blev foretaget. Er barnet 6 eller 7 år gammel antages det at være en indskolingsmåling og er barnet 14 eller 15 antages det at være en udskolingsmåling. Ved andre aldre er det en anden måling.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Er angivet som ""Andet"", ""Indskoling"" eller ""Udskoling"".
2009 - Barnets bopælskommune, kodeform
Længde 3
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Barnets bopælskommune ved dato hvor målingen blev foretaget. Angivet med kommunekode.
Kilder Bopælskommune fundet via CPR-registeret.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se generelt kodeark.
2009 - Barnets bopælskommune.
Længde 30
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Barnets bopælskommune ved datoen hvor målingen blev foretaget. Angivet med kommunens navn.
Kilder Bopælskommune fundet via CPR-registeret.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Kommunenavne - se generelt kodeark.
2009 - Barnets bopælsregion, kodeform.
Længde 4
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Barnets bopælsregion ved datoen hvor målingen blev foretaget. Angivet med regionskode.
Kilder Bopælsregion fundet via CPR-registeret.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Se generelt kodeark
2009 - Barnets bopælsregion.
Længde 30
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Barnets bopælsregion ved datoen hvor målingen blev foretaget. Angivet med regionens navn.
Kilder Bopælsregion fundet via CPR-registeret.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Regionsnavne - se generelt kodeark.
2009 - Barnets BMI-gruppe, kodeform
Længde 1
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Angiver hvilken BMI-gruppe barnet tilhørte ved datoen for målingen. Hvis barnet var under 24 måneder gammel ved målingen er feltet tomt, da der ikke er BMI-grænseværdier for denne aldersgruppe. BMI inddelingen følger grænseværdierne fra ""Extended International (IOTF) Body Mass Index Cut-Offs for Thinness, Overweight and Obesity in Children"": http://www.worldobesity.org/aboutobesity/child-obesity/newchildcutoffs/
Kilder Beregnet ud fra alder, højde og vægt.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier ""1"": Undervægtig, ""2"": normalvægtig, ""3"": Overvægtig og ""4"": Svært overvægtig.
2009 - Barnets BMI-gruppe
Længde 15
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Angiver hvilken BMI-gruppe barnet tilhørte ved datoen for målingen. Hvis barnet var under 24 måneder gammel ved målingen er feltet tomt, da der ikke er BMI-grænseværdier for denne aldersgruppe. BMI inddelingen følger grænseværdierne fra ""Extended International (IOTF) Body Mass Index Cut-Offs for Thinness, Overweight and Obesity in Children"": http://www.worldobesity.org/aboutobesity/child-obesity/newchildcutoffs/
Kilder Beregnet ved hjælp af alder, højde og vægt.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier ""Undervægtig"", ""Normalvægtig"", ""Overvægtig"" eller ""Svært overvægtig"".
2009 - Barnets højde
Længde 12
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Barnets højde angivet i cm.
Kilder Indberettet via Statens Serum Instituts Elektroniske Indberetningssystem.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier N/A
2009 - Barnets vægt
Længde 12
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Barnets vægt angivet i gram.
Kilder Indberettet via Statens Serum Instituts Elektroniske Indberetningssystem.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier N/A