Dokumentation af registre

Dokumentationen af de nationale sundhedsregistre beskriver både hver enkelt registers overordnede indhold og formål kort og beskriver mere detaljeret, hvilke datastruktur, variable, tabeller m.m., registeret er bygget op over.

Hvert register er organiseret med en eller flere tabeller, som hver indeholder en samling af variable. Typisk vil et register have en hovedtabel, som er den tabel, der rummer registerets centrale indhold. Desuden vil der ofte også være en eller flere satellittabeller med supplerende eller uddybende indhold. Endelig kan et register omfatte hjælpetabeller, som indeholder forklarende tekst til indholdet i visse variable.

Bag datamodellens opbygning er der typisk overvejelser om, at behovet for en streng datamodel uden dobbeltdata skal balancere med behovet for brugervenlighed i udtrækssituationen.

Da der f.eks. kan opstå behov for at ændre data i et register eller der kan opstå behov for at forbedre brugervenligheden, kan datamodellen for et register ændre sig over tid.
over tid.

Kontakt 

E: esundhed@sundhedsdata.dk

Register over anvendelse af tvang i psykiatrien

Navne dansk: Register over anvendelse af tvang i psykiatrien
Navne engelsk: The Registry of Coercive Measures in Psychiatric Treatment
Akronym: TIP
Sidst ændret: 18-11-2016 af SHK
Kort om registeret:
Registeret indeholder oplysninger om tvang anvendt over for patienter indlagt på psykiatriske afdelinger. Herunder oplysninger om særlig tvang anvendt på Sikringsafdelingen i Region Sjælland, hvor patienter er indlagt på baggrund af en retslig kendelse eller et såkaldt farlighedsdekret. Det centrale i registret er oplysninger om de specifikke tvangsforanstaltninger som bl.a. frihedsberøvelser, tvangsbehandling, fiksering og fysisk magtanvendelse. Data er fra 1999 og frem – dog indgår data fra Sikringsafdelingen først fra 2002 og data om udskrivningsaftaler og koordineringsplaner er fra 2007 og frem.
Formål og anvendelse:
Der er flere formål med at registrere tvang på de psykiatriske afdelinger. Først og fremmest er formålet at opfylde de lovmæssige krav om, at enhver form for anvendelse af tvang på de psykiatriske afdelinger skal indberettes. Registret danner desuden grundlag for de opgaver, som Styrelsen for Patientsikkerhed har i forbindelse med tilsyn og overvågning. Registret tilvejebringer også oplysninger, som er nødvendige, for at de centrale sundhedsmyndigheder og regionerne kan løse planlægning- og styringsmæssige opgaver på psykiatriområdet. Herudover bidrager registret til forskning.
Kilder:
Data indberettes af overlægerne på de psykiatriske afdelinger. Indberetninger fra januar 1999 til og med 31. december 2004 er indberettet på papirblanketter og indtastet i registret internt i Sundhedsdatastyrelsen. Fra 1. januar 2005 og frem indberetter de psykiatriske afdelinger via elektroniske blanketter/skemaer i Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI). Papirindberetninger fra året 2004 er overført til SEI. Disse indberetninger omfatter også tvangsforanstaltninger, der er påbegyndt før 2004, men afsluttet i 2004 eller senere. Ifølge Sundhedsstyrelsens Vejledning om tvangsprotokoller skal data indberettes løbende fra de psykiatriske afdelinger og senest 10 dage efter iværksat tvangsforanstaltning. Når tvangsforanstaltningen ophører skal dette indberettes snarest herefter. Der indberettes via 6 forskellige skemaer i SEI afhængig af, hvilken tvangsforanstaltning der er anvendt: 1) Frihedsberøvelse i form af tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse eller tilbageførsel til afd. under tvang. 2) Tvangsbehandling i form af medicinering, ernæring, elektrostimulation (ECT) eller behandling af legemlig lidelse. 3) Fiksering og fysisk magtanvendelse i form af fiksering med bælte, fiksering med remme, fiksering med handsker, indgivelse af beroligende medicin, fastholden, aflåsning af afdelingens yderdør og personlig skærmning. 4) Beskyttelsesforanstaltninger i form af stofbælte, særlige dørlåse, personlige alarm- og pejlesystemer (fra 2005) og andet. 5) Aflåsning af patientens stuedør i Sikringsafdelingen i Slagelse (fra 2003). 6) Udskrivningsaftaler med patienterne og koordinationsplaner med relevante sundhedsfaglige og sociale myndigheder (fra 2007). Via skemaerne indberettes yderligere: •Tidspunkter for påbegyndelse og ophør af fikseringer, fysiske magtanvendelser og aflåsning af patienters stuedøre i Sikringsafdelingen. • Begrundelser inden for Psykiatrilovens rammer for tvangsindgreb. • Datoer for overlægens stillingtagen til frihedsberøvelser og til fiksering med remme. • Datoer for efterprøvelse af frihedsberøvelser og datoer for vurdering af beskyttelsesforanstaltninger. • Dato og klokkeslæt for mindst 4 vurderinger indenfor et døgn af fiksering med bælte (fra 2007) • Dato og klokkeslæt for ekstern læges vurdering af fikseringer over 48 timers varighed. Bearbejdning Når overlægen indberetter en tvangsforanstaltning via SEI, kommer den umiddelbart efter ind i en rå-database. Herefter sker der en automatisk databehandling, og data ender i registret i Sundhedsstyrelsen.
Enhed og Population:
Enhed: Enheden i registret er en tvangsforanstaltning. Population: Populationen i registret udgøres af indlagte patienter på psykiatriske afdelinger i Danmark (fra 1999 og frem) inklusiv patienter indlagt på Sikringsafdelingen (fra 2002 og frem), der er omfattet af én eller flere af de tilladte tvangsforanstaltninger efter Psykiatriloven. Personretlige data: Udover oplysninger om tvangsforanstaltninger er der i registret også oplysninger om navn, CPR-nummer, helbredsoplysninger og strafbare forhold.
Periode og Opdatering:
Periode: Registret indeholder data fra januar 1999 og frem. Det er inddelt i en gammel version (1999-2004) og en ny version (2005 og frem). Perioden er afgrænset af datoen for ophør af tvangsforanstaltningen. Opdatering: Opdateringskadence: Gammel registerversion (1999 - 2004): Opdateres ikke. Ny registerversion (2004 - og frem): opdateres dagligt. Opdateringstidspunkt: Registret opdateres hver nat. Forskydning: Anvendelse af tvang skal indberettes seneste 10 dage efter en tvangsforanstaltning er påbegyndt. Da registret opdateres dagligt er data højst forskudt med 10 dage. Anden forsinkelse: Ingen andre forsinkelser. Opdatering bagud i tid: Elektroniske indberetninger fra 2005 og frem er principielt åbne, idet den indberettende overlæge kan rette i data, hvis der fx er fejl eller mangler, og herefter genindsende den elektroniske blanket. Dette vil dog et år efter tvangsforanstaltningens ophør være sjældent. Er der fejl eller mangler i en indberetning kontaktes Sundhedsdatastyrelsen. Det er den indberettende læge, der selv skal ændre indberetningen, men Sundhedsdatastyrelsen sørger for den tekniske support.
Pålidelighed:
Pålidelighed: Brug af tvangsforanstaltninger er baseret på en lægelig vurdering og indberettes af overlægen på den psykiatriske afdeling. Data er således baseret på fagpersoners viden og også indberettet af fagpersoner, så mellemled undgås, hvilket sikrer en høj datakvalitet. Indberetninger fra 1999 til og med 2003 (på papirblanketter) - Indberetningerne på papir er gennemgået manuelt i Sundhedsdatastyrelsen med henblik på fejl, mangler og dobbeltindberetninger. Herudover er der blevet foretaget en datovalidering og logiske tjek ved udgangen af et indberetningsår. Elektronisk registrering fra 2004 til og frem -I SEI sker der automatisk en validering af data, når lægen indberetter en tvangsforanstaltning. Før indberetningen kan indsendes foretager SEI en datovalidering samt en validering med hensyn til fejl, mangler og korrekthed i indberetningerne med udgangspunkt i de krav, der er i psykiatriloven. Dog kan andre fejl opstå og Sundhedsdatastyrelsen er behjælpelig med at udsende årlige fejllister til regionerne, som gør opmærksom på disse fejl. Usikkerhed: Der valideres ikke på manglende dato for ophør af en tvangsforanstaltning, da der skal kunne indberettes løbende om anvendelse af tvang - også selv om foranstaltningen er af længere varighed. Problemet med manglende indberetning af ophør er ikke stort, men det er medtaget på de årlige fejllister. Af samme årsag blev der før 2010 ikke valideret direkte på dobbelte indberetninger – disse udgør dog kun et mindre problem, og de er også med på de årlige fejllister. For at undgå dobbelte indberetninger blev der fra medio 2010 indført en validering af indberetninger, som er identiske på fire variable: CPR-nummer, afdelingskode, tvangstype og tvang påbegyndelsesdato. Sundhedsdatastyrelsen publicerer kun tal for påbegyndte tvangsmedicineringsforløb, dvs. ét samlet behandlingsforløb uanset antallet af enkelt indgivelser af medicin. Det er uden mening at tælle hver enkelt indgivelse under tvang, da medicineringerne indgives i forskellige intervaller og dosis. Fra enkeltindgivelser tre gange dagligt til én depotindgivelse ugentligt. Det fremgår af registret, når medicinering er anvendt som tvangsforanstaltning med en beskrivelse af art og omfang (dog registreres dosisændringer og andre detaljer ikke i SEI, men i patientens journal). Der er følgende fejltyper, som brugere af registret skal være opmærksomme på ved anvendelse af data: 1. Manglende ophørsdato ved frihedsberøvelser. 2. Manglende ophørsdato ved fikseringer, aflåsning af yderdør og personlig skærmning. 3. Dobbeltindberetning af frihedsberøvelser: dvs. identiske CPR numre, sygehusafdelingskode, tvangstype og iværksættelsesdatoer. Den ene indberetning ligger ofte med manglende ophørsdato. 4. Dobbeltindberetninger af fikseringer og fysiske magtanvendelser: dvs. identiske CPR numre, sygehusafdelingskoder, tvangstype og påbegyndelsesdatoer (og klokkeslæt) eller overlappende datoer (klokkeslæt). Enten er der fejl i dato og klokkeslæt i forhold til den foretagne tvangsforanstaltning eller også er der foretaget dobbeltindberetning af samme tvang. 5. Fastholden i forbindelse med gennemførsel anden tvangsforanstaltning skal ikke indberettes. Der hvor fastholden er indberettet, samtidigt med en anden fysisk magtanvendelse, skal den ikke tælle med: dvs. identiske CPR-numre, indlæggelsesdatoer og påbegyndelsesdatoer (og klokkeslæt). 6. Indberetninger fra 2011 om magtanvendelse over for mindreårige med forældrenes samtykke er en del af registret, selvom dette ifølge psykiatriloven ikke defineres som tvang. 7. Indberetninger om frivillige bæltefikseringer indgår i registret – selvom det er frivilligt, tæller det stadig som tvang. 8. Fra 2005 indberettes der for mange fikseringer med remme: dvs. der indberettes fiksering af hver arm/ben i stedet for, som anført i Sundhedsstyrelsens vejledning om udfyldelse af tvangsprotokoller, af én samlet fiksering fra første rem sættes til sidste rem løsnes. Komplethed: Det er Sundhedsdatastyrelsens vurdering, at data først er helt komplette fra år 2000 pga. den ”træghed” og modvilje, der var i forhold til indberetning på nye blanketter (bl.a. patienternes personnummer). Data fra 1999 er derfor mangelfulde med manglende registreringer fra Nordjyllands Amt og Fyns Amt i 1. kvartal af 1999. Det nuværende valideringsssystem i SEI samt den høje indberetningsprocent har betydet, at kompletheden af data generelt set er høj.
Usikkerhed
Komplethed
Sammenlignelighed:
Over tid: Der forekommer et enkelt databrud i registeret vedrørende 1. kvartal 1999, hvor Fyns Amt og Nordjyllands Amt ikke indgår i registreringerne. Det er derfor kun med disse forbehold at data kan sammenlignes over hele perioden fra 1999 og frem til i dag. Registeret indeholder det rigtige antal fikseringer med remme til og med 2004, hvorimod indberetninger fra 2005 kan vise en kraftig stigning, da der som nævnt under usikkerhed, blev indberettet fiksering med remme af både arme og ben i stedet for en samlet fiksering. Dette skal der tages forbehold i anvendelsen af data. Indberetninger fra Færøerne – fra 2011 – på hospitalskode 9704 skal ikke medregnes i offentliggørelser fra Danmark. Herudover skal der tages forbehold for stigningen i tvangsforanstaltninger med inddragelse af indberetninger fra Sikringsafdelingen fra 2002. I forhold til andre registre: Tvangsforanstaltninger på den enkelte patient kan sammenlignes med obligatoriske indberetninger til Landspatientregisteret (LPR) fra de psykiatriske afdelingers patientadministrative systemer på to områder: Tvangsindlæggelser og ECT behandling under tvang (indberetning til LPR om ECT behandling under tvang er først obligatorisk fra 1. januar 2003). Herudover kan der sammenlignes med politiets registreringer af tvangsindlæggelser – tvangsindlæggelser fortages altid med politiets medvirken – dog viser politiets opgørelser lidt flere tvangsindlæggelser end Sundhedsdatastyrelsens opgørelser. Det skyldes angiveligt, at patienter der tvangsindlægges med politieskorte, af og til ved modtagelsen på afdelingen, ændrer holdning og medvirker til frivilligt at lade sig indlægge. Herefter skønner overlægen, at der skal indberettes frivillig indlæggelse, uanset om der følger ”røde”/”gule” indlæggelsesblanketter med fra politiet.
Tilgængelighed:
”På eSundhed.dk kan trækkes forskellige sundhedsdata fra Sundhedsdatastyrelsens registre. Se data om anvendelse af tvang i psykiatrien på eSundhed.dk Er du forsker og skal bruge data i forbindelse med din forskning, kan du søge om adgang til sundhedsdata via Sundhedsdatastyrelsens Forskerservice. Læs mere om Forskerservice”
Lovgivning og anmeldelse:
Lovgivning: Registret over anvendelse af tvang i psykiatrien har hjemmel i psykiatriloven, - jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 2. december 1998 med de ændringer, der følger af lov nr. 377 af 6. juni 2002, lov nr. 1371 af 20. december 2004, § 10 i lov nr. 542 af 24. juni 2005, lov nr. 534 af 8. juni 2006 med ændringer i lov nr. 533, 706 og 708 af 25. maj og 26. maj 2010. For yderligere information om lovgivning henvises til https://www.retsinformation.dk Registret bygger herudover på Sundhedsstyrelsens ’Vejledning om udfyldelse af tvangsprotokoller’ fra 20. december 2002, revideret august 2016. Anmeldelse til Datatilsynet: Registeret er anmeldt til Datatilsynet, som forskningsregister og bliver således udelukkende anvendt i videnskabeligt og statistisk øjemed. Herudover er registret omfattet Sundhedsdatastyrelsens fælles anmeldelse af videnskabelige og statiske undersøgelser. Jf. anmeldelserne må data i registret ikke anvendes til samkøring i kontroløjemed: J.nr.: 2014-54-0765, Register over anvendelse af tvang i psykiatrien J.nr.: 2016-57-0144, Videnskabelige og statistiske undersøgelser i statslige myndigheder For yderligere information henvises til http://www.datatilsynet.dk ”Man skelner grundlæggende imellem behandling i administrativt øjemed eller i videnskabeligt/statistisk øjemed. Et eksempel på et administrativt formål kunne være ”at forsyne de myndigheder, der er ansvarlig for tilsyn med det nødvendige datagrundlag” Behandling i videnskabeligt/statistisk øjemed kunne eksempelvis være ”at bidrage til den medicinske forskning”. Hvorfor er det vigtigt at skelne mellem administrativt og videnskabeligt/statistisk øjemed? Af persondatalovens § 5, stk. 2 fremgår det, at indsamling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og saglige formål, og senere behandling må ikke være uforenelig med disse formål. Senere behandling af oplysninger, der alene sker i historisk, statistisk eller videnskabeligt øjemed, anses ikke for uforenelig med de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet. Dette betyder med andre ord, at hvis indsamling af oplysninger oprindeligt er sket i administrativt øjemed, må man gerne senere behandle oplysningerne i videnskabeligt/statistisk øjemed. Modsat fremgår det af persondatalovens § 10, stk. 2, at følsomme oplysninger (herunder helbredsoplysninger), der indsamles i videnskabeligt/statistisk øjemed, ikke senere må behandles i andet end videnskabeligt/statistisk øjemed. Det samme gælder behandling af andre oplysninger, som alene foretages i statistisk eller videnskabeligt øjemed. Oplysningerne må desuden kun videregives til tredjemand efter forudgående tilladelse fra tilsynsmyndigheden (Datatilsynet). Dette betyder med andre ord, at hvis oplysninger er indsamlet i videnskabelig/statistisk øjemed, må oplysningerne ikke senere behandles med andre formål. Kontroløjemed Det er vigtigt at gøre sig klart, om der skal ske sammenstilling eller samkøring af oplysninger i kontroløjemed. Grunden til dette er, at hvis dette skal ske, kræver det hjemmel i lov. Med ordet ”kontrol” menes kontrol, som foretages såvel før som efter, der er truffet en afgørelse over for en person. Det kunne for eksempel være kontrol med, om en borger, der modtager førtidspension, opfylder kravene for dette”.
Datastruktur:
Registret er opdelt i en gammel og en ny version – det gamle register består af 4 tabeller og det nuværende register består af 6 tabeller (svarende til de 6 tvang-indberetningsskemaer). Desuden eksisterer der en simpel og en udvidet version af det nye register (dog kun en simpel version af tvang-skema 6), så i alt er 11 der tabeller med data fra de 6 tvang-skemaer. I den simple version svarer en række i tabellen til en tvangsforanstaltning fra den påbegyndes til den afsluttes. I den udvidede version tilføjes rækker for: hver tvangsforanstaltning, hvor der er foregået mere end én efterprøvelse (tvang skema 1), datoer for behandling (tvang-skema 2) samt datoer for vurderinger (tvang-skema 3-5), som indberettes undervejs i tvangsforløbet. Herudover er der en tabel med labels, der indeholder tekst til variablene i registret samt en tabel med koder, som bl.a. indeholder de variable, der antager mere end én værdi. De 6 tabeller følger indberetningerne på de 6 tvang-skemaer: - Tvang-skema 1) Frihedsberøvelser: Tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse og tvangstilbageførsel til en afdeling. - Tvang-skema 2) Tvangsbehandling: Medicinering, elektrochok (ECT), ernæring, behandling af legemlig lidelse og tvangsmedicinering som følge af beslutning om tvungen opfølgning efter udskrivning - Tvang-skema 3) Fikseringer og fysiske magtanvendelser: Bæltefiksering, fiksering med remme, fiksering med handsker, fastholden, aflåsning af afdelingens yderdør, indgivelse af beroligende medicin og personlig skærmning af over 24 timers varighed. - Tvang-skema 4) Beskyttelsesforanstaltninger: Stofbælte eller lignende, personlige alarm og pejlesystemer, særlige dørlåse og anden beskyttelse. - Tvang-skema 5) Særlige foranstaltninger på Sikringsafdelingen under retspsykiatrisk afdeling i Slagelse: aflåsning af patientens stuedør og oppegående fiksering. - Tvang-skema 6) Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner.
ØVRIGE OPLYSNINGER
Ingen

Tabeller tilknyttet Register over anvendelse af tvang i psykiatrien

Tabel Periode Indhold
2004- Tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse og tvangstilbageførsel til en afdeling.
Funktion Hovedtabel med unikt indhold
Sidst ændret 10-11-2016 af SHK
Beskrivelse Frihedsberøvelse
Tabelenhed En række pr. påbegyndt tvangsforanstaltning.
Variabel Periode Indhold
2004 - Afsnit hvor patienten er indlagt
Længde 16
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Indberettede afsnitskoder til anvendelse i TIP-registret. Angiver hvilket afsnit patienten er indlagt på.
Kilder Manuelt vedligeholdte afsnitsbetegnelser.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Regionskode
Længde 4
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Variabel der angiver en ud af de fem regioner/regionskoder i Danmark. Manglende region er altid ensbetydende med Færøerne.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Regiontekst
Længde 20
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Variabel der angiver navnet på den region, der svarer til den pågældende regionskode.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Sygehusafdelingskode
Længde 7
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Variabel der angiver kode for sygehus samt afdeling.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Sygehuskode
Længde 4
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Kode for det pågældende sygehus.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Indlæggelsesdato
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Indlæggelsesdato manuelt registreret i SEI. Dato stammer ikke fra LPR.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Udskrivningsdato
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Udskrivningsdato manuelt registreret i SEI. Dato stammer ikke fra LPR.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Skema-oprettelsesdato
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Skema oprettelsesdato.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - CPR-nummer
Længde 10
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Patientens CPR-nummer.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Krypteret personnummer
Længde 10
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Krypteret personnummer
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Dato for påbegyndelse
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Dato for påbegyndelse af tvangsforanstaltning.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Dato for ophør
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Dato for ophør af tvangsforanstaltning. (T_skema6_simpel: Første registreret fra 2015)
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2010 - Tvang med forældretilslutning
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Tvang påbegyndt med forældretilslutning. 1 med og 0 uden forældretilslutning.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Varighed i timer
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Varighed i timer imellem påbegyndelsestidspunkt og ophørstidspunkt.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Varighed i hele dage
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Varighed i hele dage imellem påbegyndelsestidspunkt og ophørstidspunkt.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Tvangstype-tekst
Længde 100
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Tekst til tvangstype.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Tvangstype
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Type af tvang anvendt.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004- Antal hele dage til indberetning
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Antal hele dage fra iværksættelse til første indberetning
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 0+
2004- Medicinering, elektrochok (ECT), ernæring, behandling af legemlig lidelse og tvangsmedicinering som følge af beslutning om tvungen opfølgning efter udskrivning
Funktion Hovedtabel med unikt indhold
Sidst ændret 10-11-2016 af SHK
Beskrivelse Tvangsbehandlinger
Tabelenhed En række pr. påbegyndt tvangsforanstaltning.
Variabel Periode Indhold
2004 - Afsnit hvor patienten er indlagt
Længde 16
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Indberettede afsnitskoder til anvendelse i TIP-registret. Angiver hvilket afsnit patienten er indlagt på.
Kilder Manuelt vedligeholdte afsnitsbetegnelser.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Regionskode
Længde 4
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Variabel der angiver en ud af de fem regioner/regionskoder i Danmark. Manglende region er altid ensbetydende med Færøerne.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Regiontekst
Længde 20
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Variabel der angiver navnet på den region, der svarer til den pågældende regionskode.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Sygehusafdelingskode
Længde 7
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Variabel der angiver kode for sygehus samt afdeling.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Sygehuskode
Længde 4
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Kode for det pågældende sygehus.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Indlæggelsesdato
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Indlæggelsesdato manuelt registreret i SEI. Dato stammer ikke fra LPR.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Udskrivningsdato
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Udskrivningsdato manuelt registreret i SEI. Dato stammer ikke fra LPR.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Skema-oprettelsesdato
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Skema oprettelsesdato.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - CPR-nummer
Længde 10
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Patientens CPR-nummer.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Krypteret personnummer
Længde 10
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Krypteret personnummer
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Dato for påbegyndelse
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Dato for påbegyndelse af tvangsforanstaltning.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Dato for ophør
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Dato for ophør af tvangsforanstaltning. (T_skema6_simpel: Første registreret fra 2015)
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2010 - Tvang med forældretilslutning
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Tvang påbegyndt med forældretilslutning. 1 med og 0 uden forældretilslutning.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Varighed i timer
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Varighed i timer imellem påbegyndelsestidspunkt og ophørstidspunkt.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Varighed i hele dage
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Varighed i hele dage imellem påbegyndelsestidspunkt og ophørstidspunkt.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Tvangstype-tekst
Længde 100
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Tekst til tvangstype.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Tvangstype
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Type af tvang anvendt.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004- Antal hele dage til indberetning
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Antal hele dage fra iværksættelse til første indberetning
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 0+
2004- Bæltefiksering, fiksering med remme, fiksering med handsker, fastholden, aflåsning af afdelingens yderdør, indgivelse af beroligende medicin og personlig skærmning af over 24 timers varighed.
Funktion Hovedtabel med unikt indhold
Sidst ændret 10-11-2016 af SHK
Beskrivelse Fikseringer og fysiske magtanvendelser
Tabelenhed En række pr. påbegyndt tvangsforanstaltning.
Variabel Periode Indhold
2004 - Afsnit hvor patienten er indlagt
Længde 16
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Indberettede afsnitskoder til anvendelse i TIP-registret. Angiver hvilket afsnit patienten er indlagt på.
Kilder Manuelt vedligeholdte afsnitsbetegnelser.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Regionskode
Længde 4
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Variabel der angiver en ud af de fem regioner/regionskoder i Danmark. Manglende region er altid ensbetydende med Færøerne.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Regiontekst
Længde 20
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Variabel der angiver navnet på den region, der svarer til den pågældende regionskode.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Sygehusafdelingskode
Længde 7
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Variabel der angiver kode for sygehus samt afdeling.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Sygehuskode
Længde 4
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Kode for det pågældende sygehus.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Indlæggelsesdato
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Indlæggelsesdato manuelt registreret i SEI. Dato stammer ikke fra LPR.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Udskrivningsdato
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Udskrivningsdato manuelt registreret i SEI. Dato stammer ikke fra LPR.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Skema-oprettelsesdato
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Skema oprettelsesdato.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - CPR-nummer
Længde 10
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Patientens CPR-nummer.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Krypteret personnummer
Længde 10
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Krypteret personnummer
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Dato for påbegyndelse
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Dato for påbegyndelse af tvangsforanstaltning.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Dato for ophør
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Dato for ophør af tvangsforanstaltning. (T_skema6_simpel: Første registreret fra 2015)
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Klokkeslet for ophør
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Klokkeslet for ophør af tvangsforanstaltning.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Klokkeslet for påbegyndelse
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Klokkeslet for påbegyndelse af tvangsforanstaltning.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2010 - Tvang med forældretilslutning
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Tvang påbegyndt med forældretilslutning. 1 med og 0 uden forældretilslutning.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Varighed i timer
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Varighed i timer imellem påbegyndelsestidspunkt og ophørstidspunkt.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Varighed i hele dage
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Varighed i hele dage imellem påbegyndelsestidspunkt og ophørstidspunkt.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Tvangstype-tekst
Længde 100
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Tekst til tvangstype.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Tvangstype
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Type af tvang anvendt.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004- Antal hele dage til indberetning
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Antal hele dage fra iværksættelse til første indberetning
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 0+
2015 Tvangsfiksering anvendt i forbindelse med tvangsbehandling
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Tvangsfiksering anvendt i forbindelse med tvangsbehandling
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004- Stofbælte eller lignende, personlige alarm og pejlesystemer, særlige dørlåse og anden beskyttelse.
Funktion Hovedtabel med unikt indhold
Sidst ændret 10-11-2016 af SHK
Beskrivelse Beskyttelsesforanstaltninger
Tabelenhed En række pr. påbegyndt tvangsforanstaltning.
Variabel Periode Indhold
2004 - Afsnit hvor patienten er indlagt
Længde 16
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Indberettede afsnitskoder til anvendelse i TIP-registret. Angiver hvilket afsnit patienten er indlagt på.
Kilder Manuelt vedligeholdte afsnitsbetegnelser.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Regionskode
Længde 4
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Variabel der angiver en ud af de fem regioner/regionskoder i Danmark. Manglende region er altid ensbetydende med Færøerne.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Regiontekst
Længde 20
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Variabel der angiver navnet på den region, der svarer til den pågældende regionskode.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Sygehusafdelingskode
Længde 7
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Variabel der angiver kode for sygehus samt afdeling.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Sygehuskode
Længde 4
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Kode for det pågældende sygehus.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Indlæggelsesdato
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Indlæggelsesdato manuelt registreret i SEI. Dato stammer ikke fra LPR.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Udskrivningsdato
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Udskrivningsdato manuelt registreret i SEI. Dato stammer ikke fra LPR.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Skema-oprettelsesdato
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Skema oprettelsesdato.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - CPR-nummer
Længde 10
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Patientens CPR-nummer.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Krypteret personnummer
Længde 10
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Krypteret personnummer
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Dato for påbegyndelse
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Dato for påbegyndelse af tvangsforanstaltning.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Dato for ophør
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Dato for ophør af tvangsforanstaltning. (T_skema6_simpel: Første registreret fra 2015)
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2010 - Tvang med forældretilslutning
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Tvang påbegyndt med forældretilslutning. 1 med og 0 uden forældretilslutning.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Varighed i timer
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Varighed i timer imellem påbegyndelsestidspunkt og ophørstidspunkt.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Varighed i hele dage
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Varighed i hele dage imellem påbegyndelsestidspunkt og ophørstidspunkt.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Tvangstype-tekst
Længde 100
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Tekst til tvangstype.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Tvangstype
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Type af tvang anvendt.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004- Antal hele dage til indberetning
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Antal hele dage fra iværksættelse til første indberetning
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 0+
2004- Særlige foranstaltninger på Sikringsafdelingen under retspsykiatrisk afdeling i Region Sjælland: aflåsning af patientens stuedør og oppegående fiksering
Funktion Hovedtabel med unikt indhold
Sidst ændret 10-11-2016 af SHK
Beskrivelse Særlige foranstaltninger på Sikringsafdelingen
Tabelenhed En række pr. påbegyndt tvangsforanstaltning.
Variabel Periode Indhold
2004 - Afsnit hvor patienten er indlagt
Længde 16
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Indberettede afsnitskoder til anvendelse i TIP-registret. Angiver hvilket afsnit patienten er indlagt på.
Kilder Manuelt vedligeholdte afsnitsbetegnelser.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Regionskode
Længde 4
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Variabel der angiver en ud af de fem regioner/regionskoder i Danmark. Manglende region er altid ensbetydende med Færøerne.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Regiontekst
Længde 20
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Variabel der angiver navnet på den region, der svarer til den pågældende regionskode.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Sygehusafdelingskode
Længde 7
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Variabel der angiver kode for sygehus samt afdeling.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Sygehuskode
Længde 4
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Kode for det pågældende sygehus.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Indlæggelsesdato
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Indlæggelsesdato manuelt registreret i SEI. Dato stammer ikke fra LPR.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Udskrivningsdato
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Udskrivningsdato manuelt registreret i SEI. Dato stammer ikke fra LPR.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Skema-oprettelsesdato
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Skema oprettelsesdato.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - CPR-nummer
Længde 10
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Patientens CPR-nummer.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Krypteret personnummer
Længde 10
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Krypteret personnummer
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Dato for påbegyndelse
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Dato for påbegyndelse af tvangsforanstaltning.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Dato for ophør
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Dato for ophør af tvangsforanstaltning. (T_skema6_simpel: Første registreret fra 2015)
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Klokkeslet for ophør
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Klokkeslet for ophør af tvangsforanstaltning.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Klokkeslet for påbegyndelse
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Klokkeslet for påbegyndelse af tvangsforanstaltning.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Varighed i timer
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Varighed i timer imellem påbegyndelsestidspunkt og ophørstidspunkt.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Varighed i hele dage
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Varighed i hele dage imellem påbegyndelsestidspunkt og ophørstidspunkt.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Tvangstype-tekst
Længde 100
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Tekst til tvangstype.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Tvangstype
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Type af tvang anvendt.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004- Antal hele dage til indberetning
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Antal hele dage fra iværksættelse til første indberetning
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 0+
2015- Dato for Sundhedsstyrelsens endelige tilladelse
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Dato for Sundhedsstyrelsens endelige tilladelse af tvangsforanstaltning
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2007- Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner.
Funktion Hovedtabel med unikt indhold
Sidst ændret 18-02-2015 af EMN
Beskrivelse Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner.
Tabelenhed En række pr. påbegyndt tvangsforanstaltning.
Variabel Periode Indhold
2004 - Regionskode
Længde 4
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Variabel der angiver en ud af de fem regioner/regionskoder i Danmark. Manglende region er altid ensbetydende med Færøerne.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Regiontekst
Længde 20
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Variabel der angiver navnet på den region, der svarer til den pågældende regionskode.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Sygehusafdelingskode
Længde 7
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Variabel der angiver kode for sygehus samt afdeling.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Sygehuskode
Længde 4
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Kode for det pågældende sygehus.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Indlæggelsesdato
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Indlæggelsesdato manuelt registreret i SEI. Dato stammer ikke fra LPR.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Udskrivningsdato
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Udskrivningsdato manuelt registreret i SEI. Dato stammer ikke fra LPR.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Skema-oprettelsesdato
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Skema oprettelsesdato.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - CPR-nummer
Længde 10
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Patientens CPR-nummer.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Krypteret personnummer
Længde 10
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Krypteret personnummer
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Dato for påbegyndelse
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Dato for påbegyndelse af tvangsforanstaltning.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Dato for ophør
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Dato for ophør af tvangsforanstaltning. (T_skema6_simpel: Første registreret fra 2015)
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Tvangstype-tekst
Længde 100
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Tekst til tvangstype.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Tvangstype
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Type af tvang anvendt.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004- Antal hele dage til indberetning
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Antal hele dage fra iværksættelse til første indberetning
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 0+
2004- Tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse og tvangstilbageførsel til en afdeling.
Funktion Hovedtabel med unikt indhold
Sidst ændret 10-11-2016 af SHK
Beskrivelse Frihedsberøvelser
Tabelenhed En række pr. efterprøvelse.
Variabel Periode Indhold
2004 - Afsnit hvor patienten er indlagt
Længde 16
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Indberettede afsnitskoder til anvendelse i TIP-registret. Angiver hvilket afsnit patienten er indlagt på.
Kilder Manuelt vedligeholdte afsnitsbetegnelser.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Regionskode
Længde 4
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Variabel der angiver en ud af de fem regioner/regionskoder i Danmark. Manglende region er altid ensbetydende med Færøerne.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Regiontekst
Længde 20
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Variabel der angiver navnet på den region, der svarer til den pågældende regionskode.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Sygehusafdelingskode
Længde 7
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Variabel der angiver kode for sygehus samt afdeling.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Sygehuskode
Længde 4
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Kode for det pågældende sygehus.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Indlæggelsesdato
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Indlæggelsesdato manuelt registreret i SEI. Dato stammer ikke fra LPR.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Udskrivningsdato
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Udskrivningsdato manuelt registreret i SEI. Dato stammer ikke fra LPR.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Skema-oprettelsesdato
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Skema oprettelsesdato.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - CPR-nummer
Længde 10
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Patientens CPR-nummer.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Krypteret personnummer
Længde 10
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Krypteret personnummer
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Dato for påbegyndelse
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Dato for påbegyndelse af tvangsforanstaltning.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Dato for ophør
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Dato for ophør af tvangsforanstaltning. (T_skema6_simpel: Første registreret fra 2015)
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2010 - Tvang med forældretilslutning
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Tvang påbegyndt med forældretilslutning. 1 med og 0 uden forældretilslutning.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Varighed i timer
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Varighed i timer imellem påbegyndelsestidspunkt og ophørstidspunkt.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Varighed i hele dage
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Varighed i hele dage imellem påbegyndelsestidspunkt og ophørstidspunkt.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Tvangstype-tekst
Længde 100
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Tekst til tvangstype.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Tvangstype
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Type af tvang anvendt.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Begrundelse
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Begrundelse for anvendelse af tvang hentet fra psykiatriloven.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Begrundelse for tvang (tekst)
Længde 200
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Begrundelse for anvendelse af tvang hentet fra psykiatriloven defineret som tekst.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Dato for overlæges stillingtagen til efterprøvelse
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Dato for overlægens stillingtagen til efterprøvelse.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Dato for efterprøvelse
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Dato for efterprøvelse.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Dato for overlæges stillingtagen til iværksættelse
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Dato for overlæges stillingtagen til iværksættelse af tvang.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Data for beslutning om tilbageførsel
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Data for beslutning om tilbageførsel.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Antal dage imellem iværksættelsen og efterprøvelsen
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Antal dage imellem iværksættelsen og efterprøvelsen
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004- Antal hele dage til indberetning
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Antal hele dage fra iværksættelse til første indberetning
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 0+
2004- Medicinering, elektrochok (ECT), ernæring, behandling af legemlig lidelse og tvangsmedicinering som følge af beslutning om tvungen opfølgning efter udskrivning
Funktion Hovedtabel med unikt indhold
Sidst ændret 10-11-2016 af SHK
Beskrivelse Tvangsbehandling
Tabelenhed En række pr. påbegyndt behandling.
Variabel Periode Indhold
2004 - Afsnit hvor patienten er indlagt
Længde 16
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Indberettede afsnitskoder til anvendelse i TIP-registret. Angiver hvilket afsnit patienten er indlagt på.
Kilder Manuelt vedligeholdte afsnitsbetegnelser.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Regionskode
Længde 4
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Variabel der angiver en ud af de fem regioner/regionskoder i Danmark. Manglende region er altid ensbetydende med Færøerne.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Regiontekst
Længde 20
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Variabel der angiver navnet på den region, der svarer til den pågældende regionskode.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Sygehusafdelingskode
Længde 7
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Variabel der angiver kode for sygehus samt afdeling.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Sygehuskode
Længde 4
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Kode for det pågældende sygehus.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Indlæggelsesdato
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Indlæggelsesdato manuelt registreret i SEI. Dato stammer ikke fra LPR.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Udskrivningsdato
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Udskrivningsdato manuelt registreret i SEI. Dato stammer ikke fra LPR.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Skema-oprettelsesdato
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Skema oprettelsesdato.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - CPR-nummer
Længde 10
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Patientens CPR-nummer.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Krypteret personnummer
Længde 10
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Krypteret personnummer
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Dato for påbegyndelse
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Dato for påbegyndelse af tvangsforanstaltning.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Dato for ophør
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Dato for ophør af tvangsforanstaltning. (T_skema6_simpel: Første registreret fra 2015)
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2010 - Tvang med forældretilslutning
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Tvang påbegyndt med forældretilslutning. 1 med og 0 uden forældretilslutning.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Varighed i timer
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Varighed i timer imellem påbegyndelsestidspunkt og ophørstidspunkt.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Varighed i hele dage
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Varighed i hele dage imellem påbegyndelsestidspunkt og ophørstidspunkt.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Tvangstype-tekst
Længde 100
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Tekst til tvangstype.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Tvangstype
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Type af tvang anvendt.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Begrundelse
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Begrundelse for anvendelse af tvang hentet fra psykiatriloven.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Begrundelse for tvang (tekst)
Længde 200
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Begrundelse for anvendelse af tvang hentet fra psykiatriloven defineret som tekst.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Dato for overlæges stillingtagen
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Dato for overlæges stillingtagen til iværksættelse af tvang.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Tilladt magtanvendelse
Længde 100
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Fritekstfelt med beskrivelse af tilladt magtanvendelse til gennemførelse af tvangsbehandling.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Art og omfang af tvangsforanstaltning
Længde 400
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Beskrivelse af art og omfang af tvangsbehandling.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Dato for behandling
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Dato for tvangsbehandling
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Dato for somatisk overlæges stillingtagen
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Dato for somatisk overlæges stillingtagen
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004- Antal hele dage til indberetning
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Antal hele dage fra iværksættelse til første indberetning
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 0+
2015- Tvang på somatisk sygehus
Længde 4
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Variabel der angiver tvang på somatisk sygehus.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2015- Tvang på somatisk sygehusafdeling
Længde 7
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Variabel der angiver navn på somatisk sygehusafdeling.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004- Bæltefiksering, fiksering med remme, fiksering med handsker, fastholden, aflåsning af afdelingens yderdør, indgivelse af beroligende medicin og personlig skærmning af over 24 timers varighed.
Funktion Hovedtabel med unikt indhold
Sidst ændret 10-11-2016 af SHK
Beskrivelse Fikseringer og fysiske magtanvendelser
Tabelenhed En række pr. vurdering.
Variabel Periode Indhold
2004 - Afsnit hvor patienten er indlagt
Længde 16
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Indberettede afsnitskoder til anvendelse i TIP-registret. Angiver hvilket afsnit patienten er indlagt på.
Kilder Manuelt vedligeholdte afsnitsbetegnelser.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Regionskode
Længde 4
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Variabel der angiver en ud af de fem regioner/regionskoder i Danmark. Manglende region er altid ensbetydende med Færøerne.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Regiontekst
Længde 20
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Variabel der angiver navnet på den region, der svarer til den pågældende regionskode.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Sygehusafdelingskode
Længde 7
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Variabel der angiver kode for sygehus samt afdeling.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Sygehuskode
Længde 4
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Kode for det pågældende sygehus.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Indlæggelsesdato
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Indlæggelsesdato manuelt registreret i SEI. Dato stammer ikke fra LPR.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Udskrivningsdato
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Udskrivningsdato manuelt registreret i SEI. Dato stammer ikke fra LPR.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Skema-oprettelsesdato
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Skema oprettelsesdato.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - CPR-nummer
Længde 10
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Patientens CPR-nummer.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Krypteret personnummer
Længde 10
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Krypteret personnummer
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Dato for påbegyndelse
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Dato for påbegyndelse af tvangsforanstaltning.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Dato for ophør
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Dato for ophør af tvangsforanstaltning. (T_skema6_simpel: Første registreret fra 2015)
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Klokkeslet for ophør
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Klokkeslet for ophør af tvangsforanstaltning.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Klokkeslet for påbegyndelse
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Klokkeslet for påbegyndelse af tvangsforanstaltning.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2010 - Tvang med forældretilslutning
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Tvang påbegyndt med forældretilslutning. 1 med og 0 uden forældretilslutning.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Varighed i timer
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Varighed i timer imellem påbegyndelsestidspunkt og ophørstidspunkt.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Varighed i hele dage
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Varighed i hele dage imellem påbegyndelsestidspunkt og ophørstidspunkt.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Tvangstype-tekst
Længde 100
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Tekst til tvangstype.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Tvangstype
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Type af tvang anvendt.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Begrundelse
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Begrundelse for anvendelse af tvang hentet fra psykiatriloven.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Begrundelse for tvang (tekst)
Længde 200
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Begrundelse for anvendelse af tvang hentet fra psykiatriloven defineret som tekst.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Dato for overlæges stillingtagen
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Dato for overlæges stillingtagen til iværksættelse af tvang.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Dato for vurdering
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Dato for vurdering.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Klokkeslet for vurdering
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Klokkeslet for vurdering
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Dato for ordination
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Dato for ordination
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004- Antal hele dage til indberetning
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Antal hele dage fra iværksættelse til første indberetning
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 0+
2015 Tvangsfiksering anvendt i forbindelse med tvangsbehandling
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Tvangsfiksering anvendt i forbindelse med tvangsbehandling
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004- Stofbælte eller lignende, personlige alarm og pejlesystemer, særlige dørlåse og anden beskyttelse.
Funktion Hovedtabel med unikt indhold
Sidst ændret 10-11-2016 af SHK
Beskrivelse Beskyttelsesforanstaltninger
Tabelenhed En række pr. påbegyndt vurdering.
Variabel Periode Indhold
2004 - Afsnit hvor patienten er indlagt
Længde 16
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Indberettede afsnitskoder til anvendelse i TIP-registret. Angiver hvilket afsnit patienten er indlagt på.
Kilder Manuelt vedligeholdte afsnitsbetegnelser.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Regionskode
Længde 4
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Variabel der angiver en ud af de fem regioner/regionskoder i Danmark. Manglende region er altid ensbetydende med Færøerne.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Regiontekst
Længde 20
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Variabel der angiver navnet på den region, der svarer til den pågældende regionskode.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Sygehusafdelingskode
Længde 7
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Variabel der angiver kode for sygehus samt afdeling.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Sygehuskode
Længde 4
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Kode for det pågældende sygehus.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Indlæggelsesdato
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Indlæggelsesdato manuelt registreret i SEI. Dato stammer ikke fra LPR.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Udskrivningsdato
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Udskrivningsdato manuelt registreret i SEI. Dato stammer ikke fra LPR.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Skema-oprettelsesdato
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Skema oprettelsesdato.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - CPR-nummer
Længde 10
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Patientens CPR-nummer.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Krypteret personnummer
Længde 10
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Krypteret personnummer
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Dato for påbegyndelse
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Dato for påbegyndelse af tvangsforanstaltning.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Dato for ophør
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Dato for ophør af tvangsforanstaltning. (T_skema6_simpel: Første registreret fra 2015)
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2010 - Tvang med forældretilslutning
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Tvang påbegyndt med forældretilslutning. 1 med og 0 uden forældretilslutning.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Varighed i timer
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Varighed i timer imellem påbegyndelsestidspunkt og ophørstidspunkt.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Varighed i hele dage
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Varighed i hele dage imellem påbegyndelsestidspunkt og ophørstidspunkt.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Tvangstype-tekst
Længde 100
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Tekst til tvangstype.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Tvangstype
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Type af tvang anvendt.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Begrundelse
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Begrundelse for anvendelse af tvang hentet fra psykiatriloven.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Begrundelse for tvang (tekst)
Længde 200
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Begrundelse for anvendelse af tvang hentet fra psykiatriloven defineret som tekst.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Dato for overlæges stillingtagen
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Dato for overlæges stillingtagen til iværksættelse af tvang.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Antal dage imellem iværksættelsen og efterprøvelsen
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Antal dage imellem iværksættelsen og efterprøvelsen
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Situation
Længde 200
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Beskrivelse af situationen med anvendelse af beskyttelsesforanstaltning.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Dato for vurdering
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Dato for vurdering
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004- Antal hele dage til indberetning
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Antal hele dage fra iværksættelse til første indberetning
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 0+
2004- Særlige foranstaltninger på Sikringsafdelingen under retspsykiatrisk afdeling i Region Sjælland: aflåsning af patientens stuedør og oppegående fiksering,
Funktion Hovedtabel med unikt indhold
Sidst ændret 10-11-2016 af SHK
Beskrivelse Særlige foranstaltninger på Sikringsafdelingen
Tabelenhed En række pr. påbegyndt vurdering.
Variabel Periode Indhold
2004 - Afsnit hvor patienten er indlagt
Længde 16
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Indberettede afsnitskoder til anvendelse i TIP-registret. Angiver hvilket afsnit patienten er indlagt på.
Kilder Manuelt vedligeholdte afsnitsbetegnelser.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Regionskode
Længde 4
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Variabel der angiver en ud af de fem regioner/regionskoder i Danmark. Manglende region er altid ensbetydende med Færøerne.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Regiontekst
Længde 20
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Variabel der angiver navnet på den region, der svarer til den pågældende regionskode.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Sygehusafdelingskode
Længde 7
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Variabel der angiver kode for sygehus samt afdeling.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Sygehuskode
Længde 4
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Kode for det pågældende sygehus.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Indlæggelsesdato
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Indlæggelsesdato manuelt registreret i SEI. Dato stammer ikke fra LPR.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Udskrivningsdato
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Udskrivningsdato manuelt registreret i SEI. Dato stammer ikke fra LPR.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Skema-oprettelsesdato
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Skema oprettelsesdato.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - CPR-nummer
Længde 10
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Patientens CPR-nummer.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Krypteret personnummer
Længde 10
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Krypteret personnummer
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Dato for påbegyndelse
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Dato for påbegyndelse af tvangsforanstaltning.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Dato for ophør
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Dato for ophør af tvangsforanstaltning. (T_skema6_simpel: Første registreret fra 2015)
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Klokkeslet for ophør
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Klokkeslet for ophør af tvangsforanstaltning.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Klokkeslet for påbegyndelse
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Klokkeslet for påbegyndelse af tvangsforanstaltning.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Varighed i timer
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Varighed i timer imellem påbegyndelsestidspunkt og ophørstidspunkt.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Varighed i hele dage
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Varighed i hele dage imellem påbegyndelsestidspunkt og ophørstidspunkt.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Tvangstype-tekst
Længde 100
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Tekst til tvangstype.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Tvangstype
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Type af tvang anvendt.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Begrundelse
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Begrundelse for anvendelse af tvang hentet fra psykiatriloven.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Begrundelse for tvang (tekst)
Længde 200
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Begrundelse for anvendelse af tvang hentet fra psykiatriloven defineret som tekst.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Antal timer døren aflåses pr. dag.
Længde 22
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Antal timer døren aflåses pr. dag.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Antal timer døren aflåses pr. dag.
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Antal timer døren aflåses pr. dag.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004- Antal hele dage til indberetning
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Antal hele dage fra iværksættelse til første indberetning
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 0+
2015- Dato for Sundhedsstyrelsens endelige tilladelse
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Dato for Sundhedsstyrelsens endelige tilladelse af tvangsforanstaltning
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2015- Dato for Sundhedsstyrelsens tilladelse af tvang i ansøgningsperioden
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Dato for Sundhedsstyrelsens tilladelse af tvangsforanstaltning i ansøgningsperioden.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004- Skema, begrundelse og tvangstype.
Funktion Hjælpetabel med oversigt over koder
Sidst ændret 10-11-2016 af SHK
Beskrivelse Tvangskoder
Tabelenhed En række pr. kode (19 i alt).
Variabel Periode Indhold
2004 - Afsnit hvor patienten er indlagt
Længde 16
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Indberettede afsnitskoder til anvendelse i TIP-registret. Angiver hvilket afsnit patienten er indlagt på.
Kilder Manuelt vedligeholdte afsnitsbetegnelser.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Tvangstype-tekst
Længde 100
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Tekst til tvangstype.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Tvangstype
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Type af tvang anvendt.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Begrundelse
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Begrundelse for anvendelse af tvang hentet fra psykiatriloven.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Begrundelse for tvang (tekst)
Længde 200
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Begrundelse for anvendelse af tvang hentet fra psykiatriloven defineret som tekst.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Kodetekst
Længde 100
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Unik tekstbeskrivelse af alle tvangstyper på alle skemaer.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Rapporttype
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Rapporttype - den simple (simpel) eller udvidede (udvid) model
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Rapporttypetekst
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Rapporttypetekst - simpel eller udvidet
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Skematekst
Længde 50
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Navn på tvangsskema
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Variabel
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Type af tvangsforanstaltning eller begrundelse for anvendelse af tvangsforanstaltning
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Kode
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Tvangstype kode - kun unik pr. skema.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Skemakode
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Skemakode for hver skema.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004- Labels til kolonner.
Funktion Hjælpetabel med oversigt over koder
Sidst ændret 10-11-2016 af SHK
Beskrivelse Labels til kolonner
Tabelenhed En række pr. label.
Variabel Periode Indhold
2004 - Regionskode
Længde 4
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Variabel der angiver en ud af de fem regioner/regionskoder i Danmark. Manglende region er altid ensbetydende med Færøerne.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Regiontekst
Længde 20
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Variabel der angiver navnet på den region, der svarer til den pågældende regionskode.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Sygehusafdelingskode
Længde 7
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Variabel der angiver kode for sygehus samt afdeling.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Sygehuskode
Længde 4
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Kode for det pågældende sygehus.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Indlæggelsesdato
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Indlæggelsesdato manuelt registreret i SEI. Dato stammer ikke fra LPR.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Udskrivningsdato
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Udskrivningsdato manuelt registreret i SEI. Dato stammer ikke fra LPR.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Skema-oprettelsesdato
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Skema oprettelsesdato.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - CPR-nummer
Længde 10
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Patientens CPR-nummer.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Krypteret personnummer
Længde 10
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Krypteret personnummer
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Dato for påbegyndelse
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Dato for påbegyndelse af tvangsforanstaltning.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Dato for ophør
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Dato for ophør af tvangsforanstaltning. (T_skema6_simpel: Første registreret fra 2015)
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Klokkeslet for ophør
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Klokkeslet for ophør af tvangsforanstaltning.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Klokkeslet for påbegyndelse
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Klokkeslet for påbegyndelse af tvangsforanstaltning.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2010 - Tvang med forældretilslutning
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Tvang påbegyndt med forældretilslutning. 1 med og 0 uden forældretilslutning.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Varighed i timer
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Varighed i timer imellem påbegyndelsestidspunkt og ophørstidspunkt.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Varighed i hele dage
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Varighed i hele dage imellem påbegyndelsestidspunkt og ophørstidspunkt.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Tvangstype-tekst
Længde 100
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Tekst til tvangstype.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Tvangstype
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Type af tvang anvendt.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Begrundelse
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Begrundelse for anvendelse af tvang hentet fra psykiatriloven.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Begrundelse for tvang (tekst)
Længde 200
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Begrundelse for anvendelse af tvang hentet fra psykiatriloven defineret som tekst.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Dato for overlæges stillingtagen til efterprøvelse
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Dato for overlægens stillingtagen til efterprøvelse.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Dato for efterprøvelse
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Dato for efterprøvelse.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Dato for overlæges stillingtagen
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Dato for overlæges stillingtagen til iværksættelse af tvang.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Dato for overlæges stillingtagen til iværksættelse
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Dato for overlæges stillingtagen til iværksættelse af tvang.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Data for beslutning om tilbageførsel
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Data for beslutning om tilbageførsel.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Antal dage imellem iværksættelsen og efterprøvelsen
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Antal dage imellem iværksættelsen og efterprøvelsen
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Tilladt magtanvendelse
Længde 100
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Fritekstfelt med beskrivelse af tilladt magtanvendelse til gennemførelse af tvangsbehandling.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Art og omfang af tvangsforanstaltning
Længde 400
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Beskrivelse af art og omfang af tvangsbehandling.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Dato for behandling
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Dato for tvangsbehandling
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Dato for somatisk overlæges stillingtagen
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Dato for somatisk overlæges stillingtagen
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Dato for vurdering
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Dato for vurdering.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Klokkeslet for vurdering
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Klokkeslet for vurdering
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Dato for ordination
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Dato for ordination
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Situation
Længde 200
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Beskrivelse af situationen med anvendelse af beskyttelsesforanstaltning.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Dato for vurdering
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Dato for vurdering
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Antal timer døren aflåses pr. dag.
Længde 22
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Antal timer døren aflåses pr. dag.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Antal timer døren aflåses pr. dag.
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Antal timer døren aflåses pr. dag.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Label
Længde 50
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Label til kolonnerne i t_skema1_simpel - t_skema6_simpel & t_skema1_udvid - t_skema5_udvid
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Skemakode
Længde 1
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Skemakode til label til kolonnerne i t_skema1_simpel - t_skema6_simpel & t_skema1_udvid - t_skema5_udvid
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Variabelnavn
Længde 25
Kodesæt
Beskrivelse Variabelnavn til label til kolonnerne i t_skema1_simpel - t_skema6_simpel & t_skema1_udvid - t_skema5_udvid
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004- Antal hele dage til indberetning
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Antal hele dage fra iværksættelse til første indberetning
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 0+
2015- Tvang på somatisk sygehus
Længde 4
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Variabel der angiver tvang på somatisk sygehus.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2015- Tvang på somatisk sygehusafdeling
Længde 7
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Variabel der angiver navn på somatisk sygehusafdeling.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2015 Tvangsfiksering anvendt i forbindelse med tvangsbehandling
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Tvangsfiksering anvendt i forbindelse med tvangsbehandling
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2015- Dato for Sundhedsstyrelsens endelige tilladelse
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Dato for Sundhedsstyrelsens endelige tilladelse af tvangsforanstaltning
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2015- Dato for Sundhedsstyrelsens tilladelse af tvang i ansøgningsperioden
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Dato for Sundhedsstyrelsens tilladelse af tvangsforanstaltning i ansøgningsperioden.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1999-2004 Indberetninger om frihedsberøvelser (tvangindlæggelser og tvangstilbageholdelser)
Funktion Hovedtabel med unikt indhold
Sidst ændret 04-12-2015 af EMN
Beskrivelse Frihedsberøvelse
Tabelenhed En række pr. tvangsforanstaltning
Variabel Periode Indhold
2004 - Indlæggelsesdato
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Indlæggelsesdato manuelt registreret i SEI. Dato stammer ikke fra LPR.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Udskrivningsdato
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Udskrivningsdato manuelt registreret i SEI. Dato stammer ikke fra LPR.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1999-2004 Løbenummer
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Løbenummer
Kilder Indberetning papirblanket
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier N
1999-2004 Indberetningsår
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Indberetningsår
Kilder Indberetning papirblanket
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1999-2004 Indberetningskvartal
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Indberetningskvartal
Kilder Indberetning papirblanket
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1999-2004 CPR-nummer
Længde 10
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Patientens CPR-nummer.
Kilder Indberetning papirblanket.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1999-2004 Hospitalskode
Længde 7
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Hospitalskode (sygehuskode og afdelingskode) fra sygehusklassifikationen
Kilder Indberetning papirblanket (sygehusklassifikationen)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1999-2004 Første skema 1-4 for patienten
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Første skema 1-4 for patienten
Kilder Indberetning papirblanket
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1999-2004 Fortsættelsesskema
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Fortsættelsesskema fra forrige kvartals skema.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1999-2004 Dato for iværksættelse
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Dato for iværksættelse af frihedsberøvelse.
Kilder Indberetning på papirblanket.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1999-2004 Dato for overlægens stillingtagen til iværksættelse
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Dato for overlægens stillingtagen til iværksættelse af frihedsberøvelse.
Kilder Indberetning på papirblanket.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1999-2004 Dato for efterprøvelse
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Enhver frihedsberøvelse skal efterprøves efter 3, 10, 20 og 30 dage og herefter mindst hver 4. uge. Indberetningen heraf fremgår af følgende variable: d_datoe3: dato for efterprøvelse af frihedsberøvelse - efter 3 dage d_datoe10: dato for efterprøvelse af frihedsberøvelse - efter 10 dage d_datoe20: dato for efterprøvelse af frihedsberøvelse, - efter 20 dage d_datoe30: dato for efterprøvelse af frihedsberøvelse - efter 30 dage d_datoea: dato for efterprøvelse af frihedsberøvelse - efter 30+a dage d_datoeb: dato for efterprøvelse af frihedsberøvelse - efter 30+b dage d_datoec: dato for efterprøvelse af frihedsberøvelse - efter 30+c dage d_datoed: dato for efterprøvelse af frihedsberøvelse - efter 30+d dage
Kilder Indberetning på papirblanket.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1999-2004 Dato for overlægens stillingtagen
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Enhver frihedsberøvelse skal efterprøves efter 3, 10, 20 og 30 dage og herefter mindst hver 4. uge. Indberetning af overlægens stillingtagen efterprøvelse fremgår af følgende variable: d_olag3: dato for overlægens stillingtagen til efterprøvelse af frihedsberøvelse - efter 3 dage d_olage10: dato for overlægens stillingtagen til efterprøvelse af frihedsberøvelse - efter 10 dage d_olage20: dato for overlægens stillingtagen til efterprøvelse af frihedsberøvelse - efter 20 dage d_olage30: dato for overlægens stillingtagen til efterprøvelse af frihedsberøvelse - efter 30 dage d_olagea: dato for overlægens stillingtagen til efterprøvelse af frihedsberøvelse - efter 30 + a dage d_olageb: dato for overlægens stillingtagen til efterprøvelse af frihedsberøvelse - efter 30 + b dage d_olagec: dato for overlægens stillingtagen til efterprøvelse af frihedsberøvelse - efter 30 + c dage d_olaged: dato for overlægens stillingtagen til efterprøvelse af frihedsberøvelse - efter 30 + d dage
Kilder Indberetning på papirblanket.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1999-2004 Dato for iværksættelse
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Variablen har følgende betydning i hhv. T_gammel_skema1 og T_gammel_skema2: T_gammel_skema1: dato for tilbageholdelse af frihedsberøvet (tvangsindlagt) patient. T_gammel_skema2: dato for beslutning om iværksættelse af tvangsbehandling.
Kilder Indberetning på papirblanket.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1999-2004 Dato for overlægens stillingtagen
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Variablen har forskellige betydning i hhv. T_gammel_skema1 og T_gammel_skema2: T_gammel_skema1: dato for overlægens stillingtagen til tilbageholdelse af frihedsberøvet (tvangsindlagt) patient. T_gammel_skema2: dato for overlægens stillingtagen til beslutning om iværksættelse af tvangsbehandling.
Kilder Indberetning på papirblanket.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1999-2004 Dato for ophør
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Variablen angiver dato for ophør af tvangsforanstaltningen og har følgende betydning i følgende skemaer: T_gammel_skema1: dato for ophør af frihedsberøvelse/dato for ophør af tilbageholdelse af frihedsberøvet (tvangsindlagt) patient. T_gammel_skema2: dato for beslutning om ophør af tvangsbehandlinger. T_gammel_skema3: ophørsdato for beskyttelsesfiksering/-foranstaltning.
Kilder Indberetning på papirblanket.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1999-2004 Dato for overlægens stillingtagen til ophør
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Dato for overlægens stillingtagen til ophør af frihedsberøvelse/dato for overlægens stillingtagen til ophør af tilbageholdelse af frihedsberøvet (tvangsindlagt) patient.
Kilder Indberetning på papirblanket.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1999-2004 Dato for beslutning om tilbageførsel
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Dato for beslutning om tilbageførsel af frihedsberøvet patient.
Kilder Indberetning på papirblanket.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1999-2004 Dato for overlægens stillingtagen til beslutning til tilbageførsel
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Dato for overlægens stillingtagen til beslutning om tilbageførsel af frihedsberøvet patient.
Kilder Indberetning på papirblanket.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1999-2004 tvangsindlæggelse
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Variablen angiver tvangsindlæggelse (sand/falsk).
Kilder Indberetning på papirblanket
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1
1999-2004 Tilbageholdelse
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Variablen angiver tilbageholdelse (Sand/Falsk).
Kilder Indberetning papirblanket
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1
1999-2004 Årsag til frihedsberøvelse: helbred
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Frihedsberøvelse pga. heldbredsmæssige årsager (sand/falsk).
Kilder Indberetning på papirblanket.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1
1999-2004 Årsag til frihedsberøvelse: farlighed
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Frihedsberøvelse pga. farlighed (sand/falsk).
Kilder Indberetning papirblanket
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1
1999-2004 Årsag til tilbageholdelse: farlighed
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Tilbageholdelse af frihedsberøvet (tvangsindlagt) patient pga. farlighed (sand/falsk).
Kilder Indberetning på papirblanket.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1
1999-2004 Årsag til tilbageholdelse: helbred
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Tilbageholdelse af frihedsberøvet (tvangsindlagt) patient pga. heldbredsmæssige årsager (sand/falsk).
Kilder Indberetning på papirblanket.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1
1999-2004 Indberetninger om tvangsbehandlinger (medicin, ECT, ernæring, af legemlig lidelse)
Funktion Hovedtabel med unikt indhold
Sidst ændret 04-12-2015 af EMN
Beskrivelse Tvangsbehandling
Tabelenhed En række pr. tvangsforanstaltning
Variabel Periode Indhold
2004 - Indlæggelsesdato
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Indlæggelsesdato manuelt registreret i SEI. Dato stammer ikke fra LPR.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Udskrivningsdato
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Udskrivningsdato manuelt registreret i SEI. Dato stammer ikke fra LPR.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1999-2004 Løbenummer
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Løbenummer
Kilder Indberetning papirblanket
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier N
1999-2004 Indberetningsår
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Indberetningsår
Kilder Indberetning papirblanket
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1999-2004 Indberetningskvartal
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Indberetningskvartal
Kilder Indberetning papirblanket
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1999-2004 CPR-nummer
Længde 10
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Patientens CPR-nummer.
Kilder Indberetning papirblanket.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1999-2004 Hospitalskode
Længde 7
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Hospitalskode (sygehuskode og afdelingskode) fra sygehusklassifikationen
Kilder Indberetning papirblanket (sygehusklassifikationen)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1999-2004 Første skema 1-4 for patienten
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Første skema 1-4 for patienten
Kilder Indberetning papirblanket
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1999-2004 Fortsættelsesskema
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Fortsættelsesskema fra forrige kvartals skema.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1999-2004 Dato for iværksættelse
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Variablen har følgende betydning i hhv. T_gammel_skema1 og T_gammel_skema2: T_gammel_skema1: dato for tilbageholdelse af frihedsberøvet (tvangsindlagt) patient. T_gammel_skema2: dato for beslutning om iværksættelse af tvangsbehandling.
Kilder Indberetning på papirblanket.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1999-2004 Dato for overlægens stillingtagen
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Variablen har forskellige betydning i hhv. T_gammel_skema1 og T_gammel_skema2: T_gammel_skema1: dato for overlægens stillingtagen til tilbageholdelse af frihedsberøvet (tvangsindlagt) patient. T_gammel_skema2: dato for overlægens stillingtagen til beslutning om iværksættelse af tvangsbehandling.
Kilder Indberetning på papirblanket.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1999-2004 Dato for ophør
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Variablen angiver dato for ophør af tvangsforanstaltningen og har følgende betydning i følgende skemaer: T_gammel_skema1: dato for ophør af frihedsberøvelse/dato for ophør af tilbageholdelse af frihedsberøvet (tvangsindlagt) patient. T_gammel_skema2: dato for beslutning om ophør af tvangsbehandlinger. T_gammel_skema3: ophørsdato for beskyttelsesfiksering/-foranstaltning.
Kilder Indberetning på papirblanket.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1999-2004 Dato for 1. tvangsbehandling - dato for 48. tvangsbehandling
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Dato for 1. tvangsbehandling - dato for 48. tvangsbehandling.
Kilder Indberetning på papirblanket.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1999-2004 Medicinering
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Medicinering under tvang (sand/falsk).
Kilder Indberetning på papirblanket.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1
1999-2004 Elektrochok under tvang
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Elektrochok under tvang (sand/falsk).
Kilder Indberetning på papirblanket.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1
1999-2004 Ernæring under tvang
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Ernæring under tvang (sand/falsk).
Kilder Indberetning papirblanket
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1
1999-2004 Behandling af legemlig lidelse
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Behandling af legemlig lidelse under tvang (sand/falsk).
Kilder Indberetning på papirblanket
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1
1999-2004 Begrundelse for tvangsbehandling
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Begrundelse for tvangsbehandling: Udsigt til væsentlig forringelse af helbredet (sand/falsk).
Kilder Indberetning på papirblanket.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1
1999-2004 Begrundelse for tvangsbehandling
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Begrundelse for tvangsbehandling: Nærliggende eller væsentlig fare for patienten eller andre (sand/falsk).
Kilder Indberetning på papirblanket.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1
1999-2004 Indberetninger om fikseringer og fysiske magtanvendelser (bælte, remme, handsker, fastholden, døraflåsning, beroligende medicin)
Funktion Hovedtabel med unikt indhold
Sidst ændret 04-12-2015 af EMN
Beskrivelse Fiksering og fysisk magtanvendelse
Tabelenhed En række pr. tvangsforanstaltning
Variabel Periode Indhold
2004 - Indlæggelsesdato
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Indlæggelsesdato manuelt registreret i SEI. Dato stammer ikke fra LPR.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Udskrivningsdato
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Udskrivningsdato manuelt registreret i SEI. Dato stammer ikke fra LPR.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1999-2004 Løbenummer
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Løbenummer
Kilder Indberetning papirblanket
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier N
1999-2004 Indberetningsår
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Indberetningsår
Kilder Indberetning papirblanket
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1999-2004 Indberetningskvartal
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Indberetningskvartal
Kilder Indberetning papirblanket
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1999-2004 CPR-nummer
Længde 10
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Patientens CPR-nummer.
Kilder Indberetning papirblanket.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1999-2004 Hospitalskode
Længde 7
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Hospitalskode (sygehuskode og afdelingskode) fra sygehusklassifikationen
Kilder Indberetning papirblanket (sygehusklassifikationen)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1999-2004 Første skema 1-4 for patienten
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Første skema 1-4 for patienten
Kilder Indberetning papirblanket
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1999-2004 Fortsættelsesskema
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Fortsættelsesskema fra forrige kvartals skema.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1999-2004 Dato for ophør
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Variablen angiver dato for ophør af tvangsforanstaltningen og har følgende betydning i følgende skemaer: T_gammel_skema1: dato for ophør af frihedsberøvelse/dato for ophør af tilbageholdelse af frihedsberøvet (tvangsindlagt) patient. T_gammel_skema2: dato for beslutning om ophør af tvangsbehandlinger. T_gammel_skema3: ophørsdato for beskyttelsesfiksering/-foranstaltning.
Kilder Indberetning på papirblanket.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1999-2004 Ophørsdato for 1.-3. anvendelse af fiksering eller fysisk magtanvendelse
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Ophørsdato for fiksering eller fysisk magtanvendelse: 3 variable der angiver dato for ophør af 1.-3. brug af fiksering eller fysisk magtanvendelse.
Kilder Indberetning på papirblanket.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1999-2004 Dato for påbegyndelse
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse 3 variable der angiver påbegyndelsesdato for henholdsvis 1.-3. fiksering eller magtanvendelse.
Kilder Indberetning på papirblanket.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1999-2004 Dato for overlægens stillingtagen
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Overlægens stillingtagen til anvendelse af fiksering eller fysisk magtanvendelse: 3 variable der angiver dato for overlægens stillingtagen til 1.-3. brug af fiksering eller fysisk magtanvendelse.
Kilder Indberetning på papirblanket.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1999-2004 1.-3. bæltefiksering
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse 3 variable der angiver henholdvis 1.-3. bæltefiksering (sand/falsk).
Kilder Indberetning på papirblanket.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1
1999-2004 1.-3. fiksering med remme
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse 1.-3. anvendelse af fiksering med remme (sand/falsk).
Kilder Indberetning på papirblanket.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1
1999-2004 1.-3. anvendelse af handsker
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse 3 variable der angiver henholdsvis 1.-3. anvendelse af handsker (sand/falsk).
Kilder Indberetning på papirblanket
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1
1999-2004 1.-3. fastholden af patient
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse 3 variable der angiver henholdsvis 1.-3. fastholden (sand/falsk).
Kilder Indberetning på papirblanket.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1
1999-2004 1.-3. døraflåsning
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse 3 variable der angiver henholdsvis 1.-3. døraflåsning (sand/falsk).
Kilder Indberetning på papirblanket
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1
1999-2004 1.-3. anvendelse af beroligende medicin
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse 3 variable der angiver henholdsvis 1.-3. anvendelse af beroligende medicin (sand/falsk).
Kilder Indberetning på papirblanket.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1
1999-2004 Begrundelse: farlighed
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Begrundelse for fiksering eller fysisk magtanvendelse: 3 variable der angiver farlighed (sand/falsk) ved henholdsvis 1.-3. fiksering eller fysiske magtanvendelse.
Kilder Indberetning på papirblanket.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1
1999-2004 Begrundelse: forulempelse
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Begrundelse for fiksering eller fysisk magtanvendelse: 3 variable der angiver forulempelse (sand/falsk) ved henholdsvis 1.-3. fiksering eller fysiske magtanvendelse.
Kilder Indberetning på papirblanket.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1
1999-2004 Begrundelse: hærværk
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Begrundelse for fiksering eller fysisk magtanvendelse: 3 variable der angiver hærværk (sand/falsk) ved henholdsvis 1.-3. fiksering eller fysiske magtanvendelse.
Kilder Indberetning på papirblanket.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1
1999-2004 Begrundelse: urolig tilstand
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Begrundelse for fiksering eller fysisk magtanvendelse: 3 variable der angiver urolig tilstand (sand/falsk) ved henholdsvis 1.-3. fiksering eller fysiske magtanvendelse.
Kilder Indberetning på papirblanket.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1
1999-2004 Begrundelse: frivillig bæltefiksering
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Begrundelse for fiksering eller fysisk magtanvendelse: 3 variable der angiver frivillig bæltefiksering (sand/falsk) ved henholdsvis 1.-3. fiksering eller fysiske magtanvendelse.
Kilder Indberetning på papirblanket.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1
1999-2004 Påbegyndelsesklokkeslet for fiksering eller magtanvendelse, 1.-3.
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Påbegyndelsesklokkeslet for 1.-3. fiksering eller magtanvendelse.
Kilder Indberetning papirblanket
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1999-2004 Ophørsklokkeslet
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Ophørsklokkeslet for 1.-3. fiksering eller fysisk magtanvendelse.
Kilder Indberetning på papirblanket.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1999-2004 Indberetninger om beskyttelsesforanstaltninger (stofbælte el. lign., aflåsning af yderdør, andet)
Funktion Hovedtabel med unikt indhold
Sidst ændret 04-12-2015 af EMN
Beskrivelse Beskyttelsesforanstaltninger
Tabelenhed En række pr. tvangsforanstaltning
Variabel Periode Indhold
2004 - Indlæggelsesdato
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Indlæggelsesdato manuelt registreret i SEI. Dato stammer ikke fra LPR.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2004 - Udskrivningsdato
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Udskrivningsdato manuelt registreret i SEI. Dato stammer ikke fra LPR.
Kilder SEI
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1999-2004 Løbenummer
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Løbenummer
Kilder Indberetning papirblanket
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier N
1999-2004 Indberetningsår
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Indberetningsår
Kilder Indberetning papirblanket
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1999-2004 Indberetningskvartal
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Indberetningskvartal
Kilder Indberetning papirblanket
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1999-2004 CPR-nummer
Længde 10
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Patientens CPR-nummer.
Kilder Indberetning papirblanket.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1999-2004 Hospitalskode
Længde 7
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Hospitalskode (sygehuskode og afdelingskode) fra sygehusklassifikationen
Kilder Indberetning papirblanket (sygehusklassifikationen)
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1999-2004 Første skema 1-4 for patienten
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Første skema 1-4 for patienten
Kilder Indberetning papirblanket
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1999-2004 Fortsættelsesskema
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Fortsættelsesskema fra forrige kvartals skema.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1999-2004 Ordinationsdato
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Ordinationsdato for beskyttelsesfiksering/-foranstaltning.
Kilder Indberetning på papirblanket.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1999-2004 Dato for overlægens stillingtagen til ordination
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Dato for overlægens stillingtagen til ordination af beskyttelsesfiksering/-foranstaltning.
Kilder Indberetning på papirblanket.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1999-2004 Vurdering 3 dage - 16 uger efter ordination
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Indberetning af dato for overlægens vurdering af ordination af tvangsforanstaltningen fremgår af følgende variable: d_edato3: vurdering - 3 dage efter ordination d_edato10: vurdering - 10 dage efter ordination d_edato20: vurdering - 20 dage efter ordination d_edato30: vurdering - 30 dage efter ordination d_edato4u: vurdering - 4 uger efter ordination d_edato8u: vurdering - 8 uger efter ordination d_edato12u: vurdering - 12 uger efter ordination d_edato16u: vurdering - 16 uger efter ordination
Kilder Indberetning på papirblanket.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1999-2004 Stofbælte
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Form for beskyttelsesfiksering/-foranstaltning: Stofbælte(sand/falsk).
Kilder Indberetning på papirblanket.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1
1999-2004 Aflåsning af yderdør
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Form for beskyttelsesfiksering/-foranstaltning: aflåsning af yderdør (sand/falsk).
Kilder Indberetning på papirblanket.
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1
1999-2004 Anden form for beskyttelsesfiksering/-foranstaltning
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Form for beskyttelsesfiksering/-foranstaltning: Andet (sand/falsk).
Kilder Indberetning på papirblanket
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier 1