Emner

Find opgørelser ud fra forskellige emneområder

Aktuelt
 • Relancering af Mit Sygehusvalg

  'Mit sygehusvalg' kan du bruge til at sammenligne sygehuse i Danmark ud fra fx ventetider og patienttilfredshed. Det kan hjælpe dig, når du skal undersøges (udredes) eller behandles, og du selv vil vælge sygehus.

 • Udgivelseskalender

  Oversigt over planlagte og tidligere udgivelser

 • Vejledninger

  Vejledninger i at bruge eSundhed

Aktuelt - Emneoversigt
Ældre
Ældre - Emneoversigt
Almen praksis
 • Almen praksis og tilmeldte patienter

  Opgørelserne viser en række relevante tal for almen praksis siden 1. juli 2014. Tallene er hovedsageligt fordelt på praksistype, kommune og region, samt viser udviklingen pr. halvår. Opgørelserne ligger fordelt på følgende overordnede emner: 1. Nøgletal for kapaciteten i almen praksis, 2. Lægekapaciteter for almen praksis, 3. Åben og lukket for tilgang, 4. Praksistyper.

Almen praksis - Emneoversigt
Sundhedsdata på tværs
 • Sundhedsdata på tværs – Nøgletal

  Temarapporten Nøgletal giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner, kommuner og praksissektoren. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

 • Sundhedsdata på tværs – Børn og unge

  Temarapporten Børn og unge giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner og praksissektoren om børn og unge i alderen 0-25 år. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

 • Sundhedsdata på tværs – Borgere på 65 år og derover

  Temarapporten Borgere på 65 år og derover giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner, kommuner og praksissektoren om borgere i alderen 65 år og derover. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

 • Sundhedsdata på tværs – Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Temarapporten Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner, kommuner og praksissektoren om borgere med udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

Sundhedsdata på tværs - Emneoversigt
Sundhedsklynger
Sundhedsklynger - Emneoversigt
Tandpleje
Tandpleje - Emneoversigt
Kræft
Kræft - Emneoversigt
Lægemidler
 • Medicinsk cannabis

  Monitorering af brugen af Medicinsk Cannabis

 • Antibiotika

  Opgørelserne viser salg af systemisk antibiotika, solgt fra apoteker på recept.

 • Antipsykotika

  Forbrug af antipsykotika generelt og hos borgere med demens.

 • Brug af lægemidler under graviditet

  Receptpligtig medicin til kvinder før og under graviditet fordelt på forskellige lægemidler, tidspunkter under graviditet, kvindens alder og år (2001- )

 • Lægemidler mod diabetes og overvægt herunder Wegovy Flextouch

  Opgørelse over salget af lægemidler, der er godkendt til brug mod diabetes og overvægt.

 • Medicinpriser

  Udvikling i medicinpriser fordelt på forskellige lægemidler (seneste 5 år)

 • Medicinprisindeks

  Gennemsnitspris for behandling (definerede døgndoser) og pakning fordelt på medicingrupper, pristyper, år og måned (2005- )

 • Medicintilskud

  Apotekernes salg af tilskudsberettigede lægemidler og regionernes udgifter til tilskudsberettigede lægemidler fordelt på år og måneder (1996- )

 • ordiprax+

  Vejledninger m.m. til ordiprax+ for læger og lægemiddelkonsulenter

 • Nye lægemidler

  Nye receptpligtige lægemidler fordelt på årsag til nyt lægemiddel, markedsføringsår, antal og regioner (Seneste 10 år)

 • Sovemedicin til børn og unge

  Opgørelserne viser udviklingen i brugen af sovemedicin blandt børn mellem 0-17 år.

 • Apotekernes salg af lægemidler

  Apotekernes salg af lægemidler (fx mængde, omsætning og pris) fordelt på forskellige lægemidler, år og kvartal (seneste 5 år)

 • Lægemidler i tabletform mod covid19

  Opgørelsen viser antal personer der købte Lagevrio eller Plaxovid mod covid19

Lægemidler - Emneoversigt
Beskæftigede i sundhedsvæsenet
 • Andre ydere i praksis

  Antal behandlere, antal kapaciteter og antal praksis (ydernumre) for praksisområderne almen lægehjælp, fodterapi, fysioterapi, kiropraktik, psykologihjælp, speciallægehjælp, tandlægehjælp, fordelt på regioner og roller (2007-)

 • Ansatte på offentlige sygehuse

  Antal ansatte sundhedspersoner på offentlige sygehuse fordelt på faggrupper, regioner, stillingstyper, år (2013 - )

 • Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede

  Antal sundhedsuddannede fordelt på år, faggrupper, herkomst, speciale, alder og køn, uddannelsesland, brancher og sektorer, region (2000-2020)

 • Autorisation

  Antal udstedte autorisationer fordelt på faggrupper, alder, køn, uddannelsesgrupper, uddannelseslande og år (2000-)

 • Selvstændigt virke

  Antal udstedte tilladelser til selvstændigt virke til læger tandlæger og kiropraktorer fordelt på faggrupper, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-)

 • Specialeanerkendelse

  Antal udstedte speciallæge- og specialtandlægeanerkendelser fordelt på speciale, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-)

Beskæftigede i sundhedsvæsenet - Emneoversigt
Patienter og sygehuse
Patienter og sygehuse - Emneoversigt
Operationer og diagnoser
 • Fedmeoperationer

  Antal fedmeoperationer foretaget på sygehuse fordelt på enten bopælsregion og kommune, behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2009-

 • Landspatientregisteret: Avanceret udtræk

  Brugerdefineret udtræk fra Landspatientsregisteret

 • Forgiftninger og selvmordsforsøg med lægemidler

  Antal indlæggelser med forgiftning og selvmordsforsøg med lægemidlerne acetylsalicylsyre eller paracetamol på somatiske sygehuse. Opgørelserne er fordelt på køn, alder og år (2014-

 • Plastikoperationer

  Antal plastikoperationer foretaget på sygehuse og hos speciallæge fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2005-

 • Radiologiske undersøgelser

  Antal radiologiske undersøgelser foretaget på danske sygehuse, hospice og klinikker fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt undersøgelsestyper, undersøgelsessted, alder, køn og år (2011-

 • Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Antal personer og nye tilfælde med udvalgte kroniske sygdomme og svære psykisk lidelser (fx astma, diabetes og skizofreni) fordelt på alder, køn, regioner og kommune (2000- )

Operationer og diagnoser - Emneoversigt
Graviditet, fødsler og børn
Graviditet, fødsler og børn - Emneoversigt
Hvad dør vi af
 • Alkohol

  Indikatorer om hospitalskontakt, offentligt finansieret behandling samt brug at lægemidler til behandling pga. alkohol opdelt på region, kommune, alder, køn og år (2009-2020)

 • Dødsårsager

  Antal døde fordelt på dødsårsager, alder, køn, region, år (2002-)

Hvad dør vi af - Emneoversigt

Registre

Find opgørelser ud fra hvilke registre de kommer fra

Dokumentation af registre

Dokumentationen af de nationale sundhedsregistre beskriver både hver enkelt registers overordnede indhold og formål kort og beskriver mere detaljeret, hvilke datastruktur, variable, tabeller m.m., registeret er bygget op over.

Hvert register er organiseret med en eller flere tabeller, som hver indeholder en samling af variable. Typisk vil et register have en hovedtabel, som er den tabel, der rummer registerets centrale indhold. Desuden vil der ofte også være en eller flere satellittabeller med supplerende eller uddybende indhold. Endelig kan et register omfatte hjælpetabeller, som indeholder forklarende tekst til indholdet i visse variable.

Bag datamodellens opbygning er der typisk overvejelser om, at behovet for en streng datamodel uden dobbeltdata skal balancere med behovet for brugervenlighed i udtrækssituationen.

Da der f.eks. kan opstå behov for at ændre data i et register eller der kan opstå behov for at forbedre brugervenligheden, kan datamodellen for et register ændre sig over tid.
over tid.

Kontakt 

E: esundhed@sundhedsdata.dk

Register over legalt provokerede aborter

Navne dansk: Register over legalt provokerede aborter
Navne engelsk: Register of legally induced abortions
Akronym: ABR
Sidst ændret: 11-11-2016 af dtp
Kort om registeret:
Register over legalt provokerede aborter, eller i daglig tale Abortregisteret, blev oprettet i 1973 og indeholder oplysninger om legale provokerede aborter fortaget efter 1. oktober 1973. Blandt oplysningerne i registeret er data om lovhjemmel, komplikationer og indgrebets art, herunder om der er tale om kirurgisk eller medicinsk abort. Herudover indeholder registeret visse oplysninger om kvinden. Fra 1973 og til og med 1994 blev registeret skabt på baggrund af indsendelse af papirblanketter, men fra 1995 er registeret baseret på oplysninger fra Landspatientregisteret og indberetninger fra speciallæger.
Formål og anvendelse:
Registerets formål er at samle oplysninger til brug ved udarbejdelse af Sundhedsstyrelsens løbende statistik om medicinske aspekter ved abortindgreb og kvinders abortmønstre. Statistikken benyttes i den lokale planlægning.
Kilder:
Fra registerets oprettelse i 1973 til og med 1994 blev registeret dannet på baggrund af papirindberetninger fra sygehusene. Fra 1995 er Abortregisteret dannet udfra oplysningerne i Landspatientregisteret om patienter behandlet ved danske sygehuse. I 2004 blev det lovligt for private sygehuse og klinikker, herunder praktiserende speciallæger, at udføre legalt provokerede abort. Private aktører indberetter gennem SEI (Statens Serum Instituts Elektroniske Indberetningssystem). For praktiserende speciallæger er der oprettet et særlige SEI-skema til abort-indberetningen, mens private med sygehus-klassifikationskode kan vælge at anvende SEI-skemaet (Mini-PAS) rettet mod private sygehuse. Den elektroniske dannelse af registeret fra 1995 indebærer en samling af oplysninger om aborterne og en efterfølgende oprensning. Oprensningen indebærer først og fremmest at sammenholde datoer for udførelsen af aborterne og kondensere oplysninger i den forstand at aborter tidsmæssigt registreret som udført inden for 60 dage regnes for én abort.
Enhed og Population:
Enhed Oplysninger om enhver legalt provokeret abort skal indberettes til Abortregisteret. Population I registeret findes oplysninger om kvinder der har fået foretaget en legalt provokeret abort på dansk sygehus eller klinik.
Periode og Opdatering:
Periode Registeret indeholder data fra 1973 og er afgrænset ved dato for aborten. Opdatering Opdateringskadence Registeret opdateres 1 gang årligt Opdateringstidspunkt Tidspunktet for opdatering kan variere fra år til år. Hensigten er at opdatere registeret i 1. halvår. Forskydning Hensigten er at opdatere registeret i 1. halvår med data for det foregående år. Opdatering bagud i tid Udgangspunktet er at der ikke opdateres bagud i tid med mindre data er fejlbehæftet.
Pålidelighed:
Pålidelighed Abortregisteret vurderes, som værende meget pålideligt. Dog var der i starten af registerets levetid en usikkerhed ved og modvilje mod indberetningen, hvilket har medført manglende og fejlagtige oplysninger på særligt CPR-nummer og sygehus/afdeling. Usikkerhed Størstendele af de nyere data stammer Landspatientregisteret, og det vurderes at der er mindre usikkerhed på disse. Data fra speciallægepraksis er vanskeligere at vurdere usikkerheden på, men SEI-skemaet til indbereetning er målrettet abortindberetningen, hvorfor der må være stor sandsynlighed for at data er retvisende. Komplethed Registeret vurderes at være komplet.
Usikkerhed
Komplethed
Sammenlignelighed:
Over tid Data kan sammenlignes over tid. Overgangen fra papir-indberetning til elektronisk indberetning udgør et databrud men det giver et udtryk i den talmæssige tidsserie. Analyser foretaget om overgangen viste at Landspatientregisteret var mere dækkende end papirindberetningerne. Overgangen bestyder dog at visse variable udgår. I forhold til andre registre Dannelsen af Abortregisteret oprenser data, så flere aborter registreret i Landspatientregisteret og de øvrige datakilder inden for 60 dage tælles i Abortregisteret som én abort. Internationalt Der findes i de øvrige nordiske lande tilsvarende registre
Tilgængelighed:
Man kan som forsker søge om data fra registeret fra 1970 og frem via forskerservice på Statens Seruminstitut. Information om forskerservice findes på Statens Serum Instituts hjemmeside www.ssi.dk . Statens Serum Instituts hjemmeside www.ssi.dk offentliggøres statistik for legalt provokerede aborter.
Lovgivning og anmeldelse:
Abortregisteret dannes på baggrund af Sundhedsloven https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=130455#K75 Registeret er anmeldt under Landspatientregisteret som administrativt register. https://anmeld.datatilsynet.dk/frontend/fortegnelse/vis.off.asp?pub=yes&myid=84816&myjour=2007-54-0206&journal=&anmelder=sundhedsstyrelsen&ord=
Datastruktur:
For årene 1973-1994 er registeret én tabel. Efter 1994 udgøres registeret af en hovedtabel med de centrale oplysninger om aborten, samt to satelit-tabeller med henholdsvis diagnose- og procedureoplysninger.
Vedhaeftede filer:

Tabeller tilknyttet Register over legalt provokerede aborter

Tabel Periode Indhold
1973-1994 Hovedtabel for abortregisteret. For årene 1973-1994 er registeret én tabel.
Funktion Hovedtabel med unikt indhold
Sidst ændret 06-03-2015 af KAF
Beskrivelse Hovedtabel for abortregisteret
Tabelenhed En række svarer til en registrering af en abort.
Variabel Periode Indhold
1973-1994 Record nummer
Længde 8
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Variablen angiver record nummer.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier N/A
1973-1994 Kvindens CPR nummer
Længde 10
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Variablen angiver kvindes CPR-nummer.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier CPR-nr.
1973-1994 Sygehusnummer
Længde 7
Kodesæt Lokale og klassificerede koder
Beskrivelse Variablen angiver sygehusnummer.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1973-1994 Sygehus type
Længde 0
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Variablen angiver sygehus type.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1973-1994 Dato for ambulant indbgreb
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Variablen angiver datoen for ambulant indgreb.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Datoer
1973-1994 Indlæggelses dato
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Variablen angiver indlæggelsesdato.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Datoer
1973-1994 Udskrivningsdato
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Variablen angiver udskrivningsdato.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1973-1994 Bopælskommune
Længde 3
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Variablen angiver kvindens bopælskommune.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Kommunekoder. Se generelt kodeark.
1973-1994 Kvindens civilstand
Længde 1
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Variablen angiver om kvinden er gift.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1973-1994 Antal levendefødte
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Variablen angiver hvor mange tidligere levendefødte fødsler kvinden har gennemført.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1973-1994 Antal dødfødte
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Variablen angiver antallet af tidligere dødfødte fødsler kvinden har gennemført.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1973-1994 Svangerskabets længde
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Variablen angiver hvor lang tid kvinden har været gravid.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1973-1994 Indikation for abort 1
Længde 2
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Variablen giver indikation for abort.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1973-1994 Indikation for abort 2
Længde 2
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Variablen indikerer abort 2.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1973-1994 Diagnose
Længde 3
Kodesæt Lokale og klassificerede koder
Beskrivelse Variablen angiver diagnose
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1973-1994 Metode ved abort
Længde 1
Kodesæt
Beskrivelse Variablen angiver hvilken metode der er brugt ved abort.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1973-1994 Primær komplikation
Længde 2
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Variablen angiver den primære komplikation.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1973-1994 Sekundære komplikation
Længde 2
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Variablen angiver den sekundære komplikation.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1973-1994 Tertiær komplikation
Længde 2
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Variablen angiver den tertiære komplikation.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1973-1994 Samtidigt sterilitetsindgreb
Længde 1
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Variablen angiver om der er udført et samtidigt sterilitetsindgreb.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1973-1994 Bopælsamt
Længde 2
Kodesæt Lokale og klassificerede koder
Beskrivelse Variablen angiver kvindens bopælsamt.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Amtskoder. Se generelt kodeark.
1995- Fra 1995 udgøres registeret af en hovedtabel med de centrale oplysninger om aborten, baseret på oplysninger fra Landspatientregisteret og indberetninger fra speciallæger.
Funktion Hovedtabel med unikt indhold
Sidst ændret 11-11-2016 af DTP
Beskrivelse Hovedtabel med centrale oplysninger
Tabelenhed En række i tabellen svarer til en registreret abort
Variabel Periode Indhold
1995-2013 Recordnummer
Længde 15
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Variablen angiver recordnummer.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier N/A
1995-2013 Kvindens CPR nummer
Længde 10
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Variablen angiver kvindens CPR-nummer.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier CPR-nr.
1995-2013 Sygehusnummer
Længde 4
Kodesæt Lokale og klassificerede koder
Beskrivelse Variablen angiver sygehusnummer.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1995-2013 Afdelingsnummer
Længde 3
Kodesæt Lokale og klassificerede koder
Beskrivelse Variablen angiver afdelingsnummer.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
2005-2013 Specialistens ydernummer
Længde 6
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Variablen angiver ydernummer for den speciallæge der har udført aborten.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Ydernumre
1995-2013 Året for udksrivning
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Variablen angiver året for udskrivningen af den udvalgte kontakt.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1995-2013 Indlæggelsesdato
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Variablen angiver indlæggelsesdato for den udvalgte kontakt.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Datoer
1995-2013 Udskrivningsdato
Længde 8
Kodesæt Dato
Beskrivelse Variablen angiver udskrivningsdato for den udvalgte kontakt.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Datoer
1995-2013 Kvindens alder ved indlæggelsen
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Variablen angiver kvindens alder ved indlæggelsen.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1995-2013 Bopælskommune
Længde 3
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Variablen angiver kvindens bopælskommune.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Kommunekoder. Se generelt kodeark.
2007-2013 Bopælsregion
Længde 4
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Variablen angiver kvindens bopælsregion.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Regionskoder. Se generelt kodeark.
1995-2006 Bopælsamt
Længde 2
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Variablen angiver kvindens bopælsamt.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Amtskoder. Se generelt kodeark.
1995-2013 Svangerskabslængde
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Variablen angiver længden af graviditeten, målt i fuldendte uger.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Heltal
1995-2013 Lovgrundlag
Længde 3
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Variablen angiver lovgrundlaget for indgrebet ud fra diagnosekoder.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1995-2013 Abortmetode
Længde 1
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Variablen angiver hvilken metode der er brugt til abortindgrebet.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1995-2013 Sterilisation
Længde 1
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Variablen angiver om kvinden er blevet steriliseret i forbindelse med abortindgrebet.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1995-2013 Antal provokerede aborter
Længde 8
Kodesæt Øvrige
Beskrivelse Variablen angiver antallet af provokerede aborter kvinden har fået foretaget til og med denne abort.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier Heltal
2005-2013 Indberetningssystem
Længde 1
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Variablen angiver hvilket indberetningssystem aborten er registeret i som kode.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1995- Tabellen indeholder oplysninger om samtlige diagnoser, der knytter sig til hver abort, både selve diagnosekoderne og diagnosernes type samt eventuelle tillægskoder til hver diagnose. Tabellen og dens indhold kan knyttes sammen med hovedtabellen t_lpr_abort via variablen v_recnum.
Funktion Satellittabel med unikt indhold
Sidst ændret 11-11-2016 af DTP
Beskrivelse Diagnoser
Tabelenhed En række i tabellen indeholder oplysninger om en diagnose eller en tillægskode til en diagnose.
Variabel Periode Indhold
1995-2013 Recordnummer
Længde 15
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Variablen angiver record nummer.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1995-2013 Diagnosekode
Længde 10
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Variablen angiver ICD10 diagnosekode.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1995-2013 Diagnosetype
Længde 1
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Variablen angiver diagnosetype.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1995-2013 Tillægsdiagnose
Længde 10
Kodesæt Lokale og klassificerede koder
Beskrivelse Variablen angiver tillægsdiagnose.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1995- Tabellen indeholder oplysninger om udvalgte kirurgiske og medicinske procedurer. Tabellens indhold kan knyttes sammen med hovedtabellen t_lpr_abort via variablen v_recnum.
Funktion Satellittabel med unikt indhold
Sidst ændret 11-11-2016 af DTP
Beskrivelse Procedurer
Tabelenhed En række i tabellen indeholder oplysninger om en procedure
Variabel Periode Indhold
1995-2013 Recordnummer
Længde 15
Kodesæt Lokale Koder
Beskrivelse Variablen angiver record nummer.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier
1995-2013 Udvalgte procedurekoder
Længde 0
Kodesæt Klassificerede koder
Beskrivelse Variablen angiver abort relaterede ICD10 procedurekoder.
Kilder
Kendte databrud/ændringer Ingen
Værdier