Emner

Find opgørelser ud fra forskellige emneområder

Aktuelt
 • Relancering af Mit Sygehusvalg

  'Mit sygehusvalg' kan du bruge til at sammenligne sygehuse i Danmark ud fra fx ventetider og patienttilfredshed. Det kan hjælpe dig, når du skal undersøges (udredes) eller behandles, og du selv vil vælge sygehus.

 • Udgivelseskalender

  Oversigt over planlagte og tidligere udgivelser

 • Vejledninger

  Vejledninger i at bruge eSundhed

Aktuelt - Emneoversigt
Ældre
Ældre - Emneoversigt
Almen praksis
 • Almen praksis og tilmeldte patienter

  Opgørelserne viser en række relevante tal for almen praksis siden 1. juli 2014. Tallene er hovedsageligt fordelt på praksistype, kommune og region, samt viser udviklingen pr. halvår. Opgørelserne ligger fordelt på følgende overordnede emner: 1. Nøgletal for kapaciteten i almen praksis, 2. Lægekapaciteter for almen praksis, 3. Åben og lukket for tilgang, 4. Praksistyper.

Almen praksis - Emneoversigt
Sundhedsdata på tværs
 • Sundhedsdata på tværs – Nøgletal

  Temarapporten Nøgletal giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner, kommuner og praksissektoren. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

 • Sundhedsdata på tværs – Børn og unge

  Temarapporten Børn og unge giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner og praksissektoren om børn og unge i alderen 0-25 år. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

 • Sundhedsdata på tværs – Borgere på 65 år og derover

  Temarapporten Borgere på 65 år og derover giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner, kommuner og praksissektoren om borgere i alderen 65 år og derover. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

 • Sundhedsdata på tværs – Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Temarapporten Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner, kommuner og praksissektoren om borgere med udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

Sundhedsdata på tværs - Emneoversigt
Sundhedsklynger
Sundhedsklynger - Emneoversigt
Tandpleje
Tandpleje - Emneoversigt
Kræft
Kræft - Emneoversigt
Lægemidler
 • Medicinsk cannabis

  Monitorering af brugen af Medicinsk Cannabis

 • Antibiotika

  Opgørelserne viser salg af systemisk antibiotika, solgt fra apoteker på recept.

 • Antipsykotika

  Forbrug af antipsykotika generelt og hos borgere med demens.

 • Brug af lægemidler under graviditet

  Receptpligtig medicin til kvinder før og under graviditet fordelt på forskellige lægemidler, tidspunkter under graviditet, kvindens alder og år (2001- )

 • Lægemidler mod diabetes og overvægt herunder Wegovy Flextouch

  Opgørelse over salget af lægemidler, der er godkendt til brug mod diabetes og overvægt.

 • Medicinpriser

  Udvikling i medicinpriser fordelt på forskellige lægemidler (seneste 5 år)

 • Medicinprisindeks

  Gennemsnitspris for behandling (definerede døgndoser) og pakning fordelt på medicingrupper, pristyper, år og måned (2005- )

 • Medicintilskud

  Apotekernes salg af tilskudsberettigede lægemidler og regionernes udgifter til tilskudsberettigede lægemidler fordelt på år og måneder (1996- )

 • ordiprax+

  Vejledninger m.m. til ordiprax+ for læger og lægemiddelkonsulenter

 • Nye lægemidler

  Nye receptpligtige lægemidler fordelt på årsag til nyt lægemiddel, markedsføringsår, antal og regioner (Seneste 10 år)

 • Sovemedicin til børn og unge

  Opgørelserne viser udviklingen i brugen af sovemedicin blandt børn mellem 0-17 år.

 • Apotekernes salg af lægemidler

  Apotekernes salg af lægemidler (fx mængde, omsætning og pris) fordelt på forskellige lægemidler, år og kvartal (seneste 5 år)

 • Lægemidler i tabletform mod covid19

  Opgørelsen viser antal personer der købte Lagevrio eller Plaxovid mod covid19

Lægemidler - Emneoversigt
Beskæftigede i sundhedsvæsenet
 • Andre ydere i praksis

  Antal behandlere, antal kapaciteter og antal praksis (ydernumre) for praksisområderne almen lægehjælp, fodterapi, fysioterapi, kiropraktik, psykologihjælp, speciallægehjælp, tandlægehjælp, fordelt på regioner og roller (2007-)

 • Ansatte på offentlige sygehuse

  Antal ansatte sundhedspersoner på offentlige sygehuse fordelt på faggrupper, regioner, stillingstyper, år (2013 - )

 • Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede

  Antal sundhedsuddannede fordelt på år, faggrupper, herkomst, speciale, alder og køn, uddannelsesland, brancher og sektorer, region (2000-2020)

 • Autorisation

  Antal udstedte autorisationer fordelt på faggrupper, alder, køn, uddannelsesgrupper, uddannelseslande og år (2000-)

 • Selvstændigt virke

  Antal udstedte tilladelser til selvstændigt virke til læger tandlæger og kiropraktorer fordelt på faggrupper, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-)

 • Specialeanerkendelse

  Antal udstedte speciallæge- og specialtandlægeanerkendelser fordelt på speciale, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-)

Beskæftigede i sundhedsvæsenet - Emneoversigt
Patienter og sygehuse
Patienter og sygehuse - Emneoversigt
Operationer og diagnoser
 • Fedmeoperationer

  Antal fedmeoperationer foretaget på sygehuse fordelt på enten bopælsregion og kommune, behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2009-

 • Landspatientregisteret: Avanceret udtræk

  Brugerdefineret udtræk fra Landspatientsregisteret

 • Forgiftninger og selvmordsforsøg med lægemidler

  Antal indlæggelser med forgiftning og selvmordsforsøg med lægemidlerne acetylsalicylsyre eller paracetamol på somatiske sygehuse. Opgørelserne er fordelt på køn, alder og år (2014-

 • Plastikoperationer

  Antal plastikoperationer foretaget på sygehuse og hos speciallæge fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2005-

 • Radiologiske undersøgelser

  Antal radiologiske undersøgelser foretaget på danske sygehuse, hospice og klinikker fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt undersøgelsestyper, undersøgelsessted, alder, køn og år (2011-

 • Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Antal personer og nye tilfælde med udvalgte kroniske sygdomme og svære psykisk lidelser (fx astma, diabetes og skizofreni) fordelt på alder, køn, regioner og kommune (2000- )

Operationer og diagnoser - Emneoversigt
Graviditet, fødsler og børn
Graviditet, fødsler og børn - Emneoversigt
Hvad dør vi af
 • Alkohol

  Indikatorer om hospitalskontakt, offentligt finansieret behandling samt brug at lægemidler til behandling pga. alkohol opdelt på region, kommune, alder, køn og år (2009-2020)

 • Dødsårsager

  Antal døde fordelt på dødsårsager, alder, køn, region, år (2002-)

Hvad dør vi af - Emneoversigt

Registre

Find opgørelser ud fra hvilke registre de kommer fra

Brugertilfredshedsundersøgelse for hjemmepleje

Opgørelsen viser besvarelser fra brugertilfredshedsundersøgelsen for ældrepleje, 2021. Spørgsmålene omfatter følgende emner:

 • Type og hyppighed af hjælp
 • Tilfredshed med hjælp og støtte
 • Om hjælpen er passende
 • Tilfredshed med medarbejdere
 • Livskvalitet
 

Besvarelserne i denne undersøgelse er udelukkende baseret på selvrapporterede data. Det er således respondentens opfattelse af spørgsmål og svar, der har betydning for resultatet. Spørgsmål til hyppighed og type af hjælp er således baseret på borgerens opfattelse af dette, og ikke på den faktiske hjælp.

Tilfredshed med hjælp og støtte

Vælg en spørgsmålskategori øverst for at se svarfordelingen på andre spørgsmål.

Passende hjælp

Vælg en spørgsmålskategori øverst for at se svarfordelingen på andre spørgsmål.

Tilfredshed med medarbejdere

Vælg en spørgsmålskategori øverst for at se svarfordelingen på andre spørgsmål.

Livskvalitet

Vælg en spørgsmålskategori øverst for at se svarfordelingen på andre spørgsmål.

Type og hyppighed af hjælp

Vælg en spørgsmålskategori øverst for at se svarfordelingen på andre spørgsmål.

Information om brugertilfredshedsundersøgelse for ældrepleje

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

   1) Formålet (kort)

   2) Indhold og afgræsning

   3) Indikatorer

   4) Forbehold ved fortolkning

   5) Datakilde

   6) Offentliggørelse

   7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

1. Formål (kort)


Målet med brugertilfredshedsundersøgelsen er, at den skal styrke fokus på effekter og resultater af indsatserne på ældreområdet bl.a. ved at belyse de ældres vurdering af den hjælp, de modtager samt deres oplevede effekt og tilfredshed med de kommunale indsatser.

 

2. Indhold og afgræsning


Denne visning indeholder på nuværende tidspunkt besvarelser fra hjemmehjælpsmodtagere, men vil senere blive udvidet til at inkludere plejehjemsbeboere. Der gøres opmærksom på, at indsamlingen fra 2021 er en pilotindsamling, der er foretaget for at teste forskellige indsamlingsmetoder. Fremtidige brugertilfredshedsundersøgelser for ældrepleje kan således fravige fra det nuværende set-up. Det anvendte spøgeskema er dog det samme til alle hjemmehjælpsmodtagere.

Indsamlingen er udviklet og foretaget af Danmarks Statistik på vegne af Sundhedsdatastyrelsen.

 

3. Indikatorer


Hjemmehjælpsmodtagere indeholder besvarelser fra hjemmehjælpsmodtagere. Disse er indsamlet ved hjælp af et spørgeskema, som er indsamlet på lidt forskellig vis, og derfor inddelt i fire forskellige modeller: A, B, C, D.

Model A er baseret på både online spørgeskema og telefoninterviews. Invitationerne er sendt ud enten via fysisk post eller digital post. I alt er 1.853 personer inviteret, hvoraf 859 har besvaret spørgeskemaet (46 pct.).

Model B er baseret på både online spørgeskema og telefoninterviews. Invitationerne er kun sendt ud via fysisk post. I alt er 1.500 personer inviteret, hvoraf 680 har besvaret spørgeskemaet.

Model C er kun baseret på telefoninterviews. Invitationerne er kun sendt ud via fysisk post. I alt er 1.147 personer inviteret, hvoraf 672 har besvaret spørgeskemaet (59 pct.).

Model D er kun baseret på online spørgeskema. Invitationerne er sendt ud enten via fysisk post eller digital post. I alt er 1.500 personer inviteret, hvoraf 766 personer har svaret (51 pct.).

Det vurderes at disse modeller er så sammenlignelige, at de kan slås sammen til én.

I alt har 2.977 personer besvaret spørgeskemaet, hvilket samlet set udgør en besvarelsesprocent på 50 pct. Der er blevet spurgt ind til, hvem der har besvaret spørgeskemaet, blandt dem der har svaret på denne spørgsmål (2.520 personer). Her svarer 80 pct., at de selv har besvaret spørgeskemaet, 9 pct. har fået hjælp eller støtte fra en anden person, 4 pct. har besvaret spørgeskemaet i fællesskab med en anden og ved 7 pct. af besvarelserne har en anden person svaret for borgeren. Blandt de der har fået hjælp til besvarelsen, der har tre ud af fire fået hjælp af nærmeste familie (ægtefælle/samlever, børn, svigerbørn eller børnebørn).

 

4. Forbehold ved fortolkning


Besvarelserne i denne undersøgelse er udelukkende baseret på selvrapporterede data. Det er således respondentens opfattelse af spørgsmål og svar, der har betydning for resultatet. Spørgsmål til hyppighed og type af hjælp er således baseret på borgerens opfattelse af dette, og ikke på den faktiske hjælp. Der er på nuværende tidspunkt ikke foretaget undersøgelser af, hvorvidt der er diskrepans mellem de selvrapporterede data og registerdata.

 

5. Datakilde


Brugertilfredshedsundersøgelse for ældrepleje, DST Survey på vegne af Sundhedsdatastyrelsen, 2021

 

6. Offentliggørelse


17. januar 2022

 

7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne


 

Publikationer

Om opgørelsen

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?