Almen praksis og tilmeldte patienter

Opgørelserne viser en række relevante nøgletal for Almen Praksis siden 1. juli 2014. Nøgletalene er hovedsageligt fordelt på praksistype, kommune og region, samt viser udviklingen pr. halvår.

Opgørelserne ligger fordelt på følgende overordnede emner:

 • Nøgletal for kapaciteten i almen praksis
 • Lægekapaciteter for almen praksis
 • Åben og lukket for tilgang
 • Praksistyper

Nøgletal for kapacitet

Under nøgletal for kapacitet findes følgende opgørelser:

 • Antal lægekapaciteter
 • Antal lægekapaciteter pr. praksis
 • Antal praksis
 • Antal tilmeldte patienter
 • Antal tilmeldte patienter pr. lægekapacitet
 • Antal borgere pr. lægekapacitet
 

Vælg den ønskede opgørelse og derpå justér visningen via de øvrige filtre.

Lægekapaciteter

Opgørelserne under læger og kapaciteter er følgende:

 • Praksis (ydernumre) fordelt på antal lægekapaciter i praksis
 • Tilmeldte patienter fordelt på antal lægekapaciteter i praksis
 

Vælg først opgørelse og derefter specificér opgørelsen ved hjælp af de øvrige filtre.

Åben for tilgang

Opgørelserne under Åben for tilgang er følgende:

 • Patienter tilmeldt praksis
 • Lægekapaciteter i praksis
 • Praksis
 • Tilmeldte patienter pr. lægekapacitet
For alle opgørelser kan vælges om der skal fokuseres på åben eller lukket for tilgang

Vælg opgørelse og dernæst specificer opgørelsen ved hjælp af de øvrige filtre.

Praksistyper

Opgørelser som findes under praksistyper:

 • Antal tilmeldte patienter fordelt efter praksistype
 • Lægekapaciteter fordelt efter praksistype
 • Praksis fordelt efter praksistype
 

Vælg først opgørelse, og specificer derpå detaljerne for opgørelsen.

Information om opgørelsen nøgletal for almen praksis

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

1) Formålet (kort)
2) Indhold og afgrænsning
3) Indikatorer
4) Forbehold ved fortolkning
5) Datakilde
6) Offentliggørelse
7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

1. Formål (kort)

Formålet med opgørelse over nøgletal for almen praksis er at give et overordnet overblik over udviklingen af kapaciteten i almen praksis, herunder at kunne vurdere fremtidige udfordringer for sektoren. Opgørelserne kan trækkes på nationalt, regionalt og kommunalt niveau.

2. Indhold og afgrænsning

Almen praksis er den sektor, som flest borgere har jævnlig kontakt med, og udgør derfor en essentiel rolle i sundhedssystemet. Det er her de første umiddelbare behov for udredning og behandling etableres, og sektoren udgør derfor den primære indgang til det specialiserede sundhedsvæsen. Det er derfor vigtigt at følge sektoren og etablere en fælles forståelsesramme over udviklingen i sektoren, dels for at kunne sikre at fremtidige behov dækkes, men også for at få indsigt i eventuelle kommunale og regionale variationer, således at der sikres en lige adgang til praktiserende læger på tværs af landet.

Der er afgrænset til praksis med hovedspeciale i almen lægegerning (speciale 80), ydertypen almenlæger (ydertype 05) og mere end 200 tilmeldte patienter. Derudover indgår aktive læger på Christiansø, Femø, Anholt og Endelave med færre end 200 tilmeldte patienter.

I opgørelsen indgår kun praksis med én eller flere lægekapaciteter. Antallet af tilmeldte patienter er diskretioneret, hvis færre end tre praksis ligger til grund for cellens indhold. Dette er markeret med ”<3” i opgørelsen.

En lægekapacitet er en administrativ enhed, som anvendes til at regulere udbuddet af almen medicinske ydelser under sygesikringen. Ifølge overenskomsten om almen praksis skal en kapacitet som udgangspunktet kunne varetage ca. 1.600 tilmeldte gruppe 1-sikrede personer.

Opgørelsen Almen praksis og tilmeldte patienter er en opfølgning på regeringens lægedækningsudvalg fra 2016 og regeringsudspillet: en læge tæt på dig fra 2018.

Opgørelsen er tidligere udgivet som Excel-regneark på Sundhedsdatastyrelsen.dk.

3. Indikatorer

Opgørelsen består af følgende indikatorer:

 • Antal praksis - fordelt efter: antal lægekapaciteter i praksis, status for tilgang af nye patienter og praksistype
 • Antal lægekapaciteter - fordelt efter: Status for tilgang af nye patienter og praksistype
 • Antal tilmeldte patienter - fordelt efter: Antal lægekapaciteter i praksis, status for tilgang af nye patienter og praksistype
 • Antal borgere pr. lægekapacitet
 • Antal lægekapaciteter pr. praksis
 • Antal tilmeldte patienter pr. lægekapacitet

Alle indikatorer kan fordeles efter region, kommune og halvår.

4. Forbehold ved fortolkning

Se punkt 2 – Indhold og afgrænsning, for generel information om afgrænsning af data.

Pr. 1. juli 2022 er der sket et skift i dataleverandør. Udviklingen over tid skal derfor fortolkes med dette forbehold. 

Fejlrettelse af regions- og udbudsklinik

Nedenstående fejlrettelser foretages grundet en uhensigtsmæssig registreringspraksis i Yderregisteret tilbage i tid.

Den seneste tilgængelige information om et ydernummer benyttes til at definere regions- og udbudsklinikker. Hvis et ydernummer står registreret som regions- eller udbudsklinik ved den seneste opdatering, men ikke tilbage i tid, så ændres praksistypen tilbage i tid. På samme måde ændres praksistypen tilbage i tid, hvis de ved seneste opdatering ikke længere er registreret som en regions- eller udbudsklinik.

Hvis et ydernummer står registreret som en udbudsklinik ved den seneste opdatering, men CVR-nummeret registreret på ydernummeret kun indgår under ét ydernummer i Yderregisteret, så ændres praksistypen til ”Enkeltmandspraksis” eller ”kompagniskabspraksis” på baggrund af antallet af kapaciteter tilknyttet praksis.  

Hvis en udbudsklinik, regionsklinik eller partnerskabsklinik står registreret med nul kapaciteter i Yderregisteret, så ændres dette til én kapacitet.

5. Datakilder

Yderregisteret, Sygesikringsregisteret og CPR-registeret

6. Offentliggørelse

Data offentliggøres halvårligt med tal fra sidste skæringsdato, når CPR-registeret er valideret.

7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

Antal praksis: Antal praksis angiver antallet af ydernumre. Ydernummeret tildeles af regionen og giver den alment praktiserende læge mulighed for at afregne honorarer med regionen under sygesikringen. En læge kan eje op til seks ydernumre.

De alment praktiserende læger er organiseret i forskellige praksistyper. En praksis kan dække over en enkeltmandspraksis, delepraksis, kompagniskabspraksis, udbudsklinik, regionsklinik og partnerskabsklinik. Dermed kan flere læger behandle og afregne under samme ydernummer, og et ydernummer kan dække over én eller flere lægekapaciteter. Nogle ydernumre vil dele den samme fysiske adresse. Antal praksis er altså ikke en optælling af unikke lokaliteter, hvorfra der drives almen lægegerning.

Lægekapacitet (kapacitet): En lægekapacitet defineres på baggrund af den måde, det opgøres på i Yderregisteret, som en administrativ enhed, som anvendes til at regulere udbuddet af almen medicinske ydelser under sygesikringen. Ifølge overenskomsten om almen praksis skal en kapacitet i udgangspunktet kunne varetage ca. 1.600 tilmeldte gruppe 1-sikrede personer. Praksisser med minimum 1.600 tilmeldte patienter (gruppe 1-sikrede personer) pr. lægekapacitet har ret til at lukke for tilgang af nye patienter. Nogle praksisser har dispensation til at lukke ved færre end 1.600 patienter pr. lægekapacitet, og andre praksisser har et ønske om flere end 1.600 patienter pr. lægekapacitet. Der kan være flere læger, som udfylder en lægekapacitet, og der kan være flere lægekapaciteter pr. praksis. En lægekapacitet kan endvidere dække over forskellige organiseringer, og omfanget af praksispersonale ud over lægen/lægerne, som kapaciteten er tilknyttet, kan variere. Hvis en udbudsklinik, regionsklinik eller partnerskabsklinik står registreret med nul kapaciteter i Yderregisteret, så ændres dette til én kapacitet.

Antal tilmeldte patienter: Antal gruppe 1-sikrede personer. Gruppe 1-sikrede tilmeldt en praksis med mindre en 200 tilmeldte patienter indgår ikke i opgørelsen, medmindre de er tilmeldt en aktiv læge på Christiansø, Femø, Anholt eller Endelave. I opgørelser på regions- og kommuneniveau indgår patienten under den region eller kommune, hvor den enkelte praksis er placeret. Antallet af tilmeldte patienter i en kommune kan overstige antallet af borgere, da borgerne ikke nødvendigvis er tilmeldt en praksis i samme kommune, som de er bosat i.

Antal borgere: Antal borgere er fordelt efter bopælskommune.

Praksistyper: Praksistype angiver ejerskabet af ydernummeret og indeholder oplysninger om, hvordan praksissen drives. De enkelte praksistyper er defineret som angivet nedenfor.

Enkeltmandspraksis:

Enkeltmandspraksis omfatter læger med egne patientlister og økonomi. En enkeltmandspraksis kan dele lokaler med andre enkeltmandspraksis, men adskiller sig fra kompagniskabspraksis ved, at én enkelt læge ejer ydernummeret, og patienterne er tilmeldt denne læge. Ydernummeret er registreret med praksisformen ”Enkeltmandspraksis” i Yderregisteret. Ydernumre registreret med praksisformen ”Ydernummer på licens” og med en enkelt kapacitet tilknyttet placeres også i denne kategori.

Kompagniskabspraksis:

Ydernummeret er registreret med praksisformen ”Kompagniskabspraksis” i Yderregisteret. Kompagniskabspraksis drives af to eller flere læger med fælles patientliste, økonomi, personale og lokaler, og hvor patienterne ikke er tilmeldt én bestemt læge, men samtlige læger i kompagniskabet. Ydernumre registreret med praksisformen ”Ydernummer på licens” og med mere end én kapacitet tilknyttet placeres også i denne kategori.

Delepraksis:

En praksis, hvor der er givet tilladelse til, at to eller flere læger sammen driver og ejer en fuldtidspraksis. Praksistypen tilgodeser læger med behov for nedsat arbejdsmængde af forskellige årsager.Ydernummeret er registreret med praksisformen ”Delepraksis” i Yderregisteret.

Udbudspraksis:

Regionsrådet kan foretage udbud af driften af praksis til andre private aktører end læger, der virker efter Overenskomst om almen praksis. I udbudspraksis arbejder ansatte læger, som arbejder for den private aktør, jf. Sundhedsloven § 227, stk.3. Ydernummeret er registreret med praksisformen "Samarbejdspraksis" eller "Privat aktør" i Yderregisteret. Se uddybning under "Fejlrettelse af regions- og udbudsklinikker".

Regionsklinik:

I de tilfælde, hvor regionsrådet ikke kan afsætte et ydernummer til en læge, kan regionen selv etablere og drive en klinik, som leverer almenmedicinske ydelser. Ydernummeret er registreret med praksisformen ”Regionsklinik” i Yderregisteret. Se uddybning ”Fejlrettelse af regions- og udbudsklinik”.

Partnerskabsklinikker:

En partnerskabsklinik er en samlet betegnelse for klinikker, hvor lægen ejer mere end ét ydernummer, eller hvor lægen ejer et enkelt ydernummer, men har indgået en aftale med en privat aktør om driften af praksis. En læge kan eje op til seks ydernumre, jf. Sundhedsloven § 227 stk. 2. Klinikken virker efter Overenskomst om almen praksis. Praksistypen er tilføjet i opgørelsen 4. september 2023.

Ydernummeret er registreret med praksisformen ”læge med flere ydernumre” i Yderregisteret, eller det samme CVR-nummer er registeret på mere end et ydernummer og på flere adresser. Ydernummeret må ikke indgå under udbudsklinik eller regionsklinik. Ydernumre, hvor lægen kun ejer et enkelt ydernummer, men hvor lægen har indgået en aftale med en privat aktør, udsøges på baggrund af praksisbetegnelsen.

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?