Emner

Find opgørelser ud fra forskellige emneområder

Aktuelt
 • Relancering af Mit Sygehusvalg

  'Mit sygehusvalg' kan du bruge til at sammenligne sygehuse i Danmark ud fra fx ventetider og patienttilfredshed. Det kan hjælpe dig, når du skal undersøges (udredes) eller behandles, og du selv vil vælge sygehus.

 • Udgivelseskalender

  Oversigt over planlagte og tidligere udgivelser

 • Vejledninger

  Vejledninger i at bruge eSundhed

Aktuelt - Emneoversigt
Ældre
Ældre - Emneoversigt
Almen praksis
 • Almen praksis og tilmeldte patienter

  Opgørelserne viser en række relevante tal for almen praksis siden 1. juli 2014. Tallene er hovedsageligt fordelt på praksistype, kommune og region, samt viser udviklingen pr. halvår. Opgørelserne ligger fordelt på følgende overordnede emner: 1. Nøgletal for kapaciteten i almen praksis, 2. Lægekapaciteter for almen praksis, 3. Åben og lukket for tilgang, 4. Praksistyper.

Almen praksis - Emneoversigt
Sundhedsklynger
Sundhedsklynger - Emneoversigt
Kræft
Kræft - Emneoversigt
Lægemidler
 • Medicinsk cannabis

  Monitorering af brugen af Medicinsk Cannabis

 • Antibiotika

  Opgørelserne viser salg af systemisk antibiotika, solgt fra apoteker på recept.

 • Antipsykotika

  Forbrug af antipsykotika generelt og hos borgere med demens.

 • Brug af lægemidler under graviditet

  Receptpligtig medicin til kvinder før og under graviditet fordelt på forskellige lægemidler, tidspunkter under graviditet, kvindens alder og år (2001- )

 • Medicinpriser

  Udvikling i medicinpriser fordelt på forskellige lægemidler (seneste 5 år)

 • Medicinprisindeks

  Gennemsnitspris for behandling (definerede døgndoser) og pakning fordelt på medicingrupper, pristyper, år og måned (2005- )

 • Medicintilskud

  Apotekernes salg af tilskudsberettigede lægemidler og regionernes udgifter til tilskudsberettigede lægemidler fordelt på år og måneder (1996- )

 • ordiprax+

  Vejledninger m.m. til ordiprax+ for læger og lægemiddelkonsulenter

 • Nye lægemidler

  Nye receptpligtige lægemidler fordelt på årsag til nyt lægemiddel, markedsføringsår, antal og regioner (Seneste 10 år)

 • Sovemedicin til børn og unge

  Opgørelserne viser udviklingen i brugen af sovemedicin blandt børn mellem 0-17 år.

 • Apotekernes salg af lægemidler

  Apotekernes salg af lægemidler (fx mængde, omsætning og pris) fordelt på forskellige lægemidler, år og kvartal (seneste 5 år)

 • Lægemidler i tabletform mod covid19

  Opgørelsen viser antal personer der købte Lagevrio eller Plaxovid mod covid19

Lægemidler - Emneoversigt
Beskæftigede i sundhedsvæsenet
 • Andre ydere i praksis

  Antal behandlere, antal kapaciteter og antal praksis (ydernumre) for praksisområderne almen lægehjælp, fodterapi, fysioterapi, kiropraktik, psykologihjælp, speciallægehjælp, tandlægehjælp, fordelt på regioner og roller (2007-)

 • Ansatte på offentlige sygehuse

  Antal ansatte sundhedspersoner på offentlige sygehuse fordelt på faggrupper, regioner, stillingstyper, år (2013 - )

 • Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede

  Antal sundhedsuddannede fordelt på år, faggrupper, herkomst, speciale, alder og køn, uddannelsesland, brancher og sektorer, region (2000-2020)

 • Autorisation

  Antal udstedte autorisationer fordelt på faggrupper, alder, køn, uddannelsesgrupper, uddannelseslande og år (2000-)

 • Selvstændigt virke

  Antal udstedte tilladelser til selvstændigt virke til læger tandlæger og kiropraktorer fordelt på faggrupper, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-)

 • Specialeanerkendelse

  Antal udstedte speciallæge- og specialtandlægeanerkendelser fordelt på speciale, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-)

Beskæftigede i sundhedsvæsenet - Emneoversigt
Patienter og sygehuse
Patienter og sygehuse - Emneoversigt
Operationer og diagnoser
 • Fedmeoperationer

  Antal fedmeoperationer foretaget på sygehuse fordelt på enten bopælsregion og kommune, behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2009-

 • Landspatientregisteret: Avanceret udtræk

  Brugerdefineret udtræk fra Landspatientsregisteret

 • Forgiftninger og selvmordsforsøg med lægemidler

  Antal indlæggelser med forgiftning og selvmordsforsøg med lægemidlerne acetylsalicylsyre eller paracetamol på somatiske sygehuse. Opgørelserne er fordelt på køn, alder og år (2014-

 • Plastikoperationer

  Antal plastikoperationer foretaget på sygehuse og hos speciallæge fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2005-

 • Radiologiske undersøgelser

  Antal radiologiske undersøgelser foretaget på danske sygehuse, hospice og klinikker fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt undersøgelsestyper, undersøgelsessted, alder, køn og år (2011-

 • Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Antal personer og nye tilfælde med udvalgte kroniske sygdomme og svære psykisk lidelser (fx astma, diabetes og skizofreni) fordelt på alder, køn, regioner og kommune (2000- )

Operationer og diagnoser - Emneoversigt
Graviditet, fødsler og børn
Graviditet, fødsler og børn - Emneoversigt
Hvad dør vi af
 • Alkohol

  Indikatorer om hospitalskontakt, offentligt finansieret behandling samt brug at lægemidler til behandling pga. alkohol opdelt på region, kommune, alder, køn og år (2009-2020)

 • Dødsårsager

  Antal døde fordelt på dødsårsager, alder, køn, region, år (2002-)

Hvad dør vi af - Emneoversigt

Registre

Find opgørelser ud fra hvilke registre de kommer fra

Almen praksis og tilmeldte patienter

Opgørelserne viser en række relevante nøgletal for Almen Praksis siden 1. juli 2014. Nøgletalene er hovedsageligt fordelt på praksistype, kommune og region, samt viser udviklingen pr. halvår.

Opgørelserne ligger fordelt på følgende overordnede emner:

 • Nøgletal for kapaciteten i almen praksis
 • Lægekapaciteter for almen praksis
 • Åben og lukket for tilgang
 • Praksistyper

Nøgletal for kapacitet

Under nøgletal for kapacitet findes følgende opgørelser:

 • Antal lægekapaciteter
 • Antal lægekapaciteter pr. praksis
 • Antal praksis
 • Antal tilmeldte patienter
 • Antal tilmeldte patienter pr. lægekapacitet
 • Antal borgere pr. lægekapacitet
 

Vælg den ønskede opgørelse og derpå justér visningen via de øvrige filtre.

Lægekapaciteter

Opgørelserne under læger og kapaciteter er følgende:

 • Praksis (ydernumre) fordelt på antal lægekapaciter i praksis
 • Tilmeldte patienter fordelt på antal lægekapaciteter i praksis
 

Vælg først opgørelse og derefter specificér opgørelsen ved hjælp af de øvrige filtre.

Åben for tilgang

Opgørelserne under Åben for tilgang er følgende:

 • Patienter tilmeldt praksis
 • Lægekapaciteter i praksis
 • Praksis
 • Tilmeldte patienter pr. lægekapacitet
 

For alle opgørelser kan vælges om der skal fokuseres på åben eller lukket for tilgang

Vælg opgørelse og dernæst specificer opgørelsen ved hjælp af de øvrige filtre.

Praksistyper

Opgørelser som findes under praksistyper:

 • Antal tilmeldte patienter fordelt efter praksistype
 • Lægekapaciteter fordelt efter praksistype
 • Praksis fordelt efter praksistype
 

Vælg først opgørelse, og specificer derpå detaljerne for opgørelsen.

Information om opgørelsen nøgletal for almen praksis

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

1) Formålet (kort)
2) Indhold og afgrænsning
3) Indikatorer
4) Forbehold ved fortolkning
5) Datakilde
6) Offentliggørelse
7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

1. Formål (kort)

Formålet med opgørelse over nøgletal for almen praksis er at give et overordnet overblik over udviklingen af kapaciteten i almen praksis, herunder at kunne vurdere fremtidige udfordringer for sektoren. Opgørelserne kan trækkes på nationalt, regionalt og kommunalt niveau.

2. Indhold og afgrænsning

Almen praksis er den sektor, som flest borgere har jævnlig kontakt med, og udgør derfor en essentiel rolle i sundhedssystemet. Det er her de første umiddelbare behov for udredning og behandling etableres, og sektoren udgør derfor den primære indgang til det specialiserede sundhedsvæsen. Det er derfor vigtigt at følge sektoren og etablere en fælles forståelsesramme over udviklingen i sektoren, dels for at kunne sikre at fremtidige behov dækkes, men også for at få indsigt i eventuelle kommunale og regionale variationer, således at der sikres en lige adgang til praktiserende læger på tværs af landet.

Der er afgrænset til praksis med hovedspeciale i almen lægegerning (speciale 80), ydertypen almenlæger (ydertype 05) og mere end 200 tilmeldte patienter. Derudover indgår aktive læger på Christiansø, Femø, Anholt og Endelave med færre end 200 tilmeldte patienter.

I opgørelsen indgår kun praksis med én eller flere lægekapaciteter. Antallet af tilmeldte patienter er diskretioneret, hvis færre end tre praksis ligger til grund for cellens indhold. Dette er markeret med ”<3” i opgørelsen.

En lægekapacitet er en administrativ enhed, som anvendes til at regulere udbuddet af almen medicinske ydelser under sygesikringen. Ifølge overenskomsten om almen praksis skal en kapacitet som udgangspunktet kunne varetage ca. 1.600 tilmeldte gruppe 1-sikrede personer.

Opgørelsen Almen praksis og tilmeldte patienter er en opfølgning på regeringens lægedækningsudvalg fra 2016 og regeringsudspillet: en læge tæt på dig fra 2018.

Opgørelsen er tidligere udgivet som Excel-regneark på Sundhedsdatastyrelsen.dk.

3. Indikatorer

Opgørelsen består af følgende indikatorer:

 • Antal praksis - fordelt efter: antal lægekapaciteter i praksis, status for tilgang af nye patienter og praksistype
 • Antal lægekapaciteter - fordelt efter: Status for tilgang af nye patienter og praksistype
 • Antal tilmeldte patienter - fordelt efter: Antal lægekapaciteter i praksis, status for tilgang af nye patienter og praksistype
 • Antal borgere pr. lægekapacitet
 • Antal lægekapaciteter pr. praksis
 • Antal tilmeldte patienter pr. lægekapacitet

Alle indikatorer kan fordeles efter region, kommune og halvår.

4. Forbehold ved fortolkning

Se punkt 2 – Indhold og afgrænsning, for generel information om afgrænsning af data.

Pr. 1. juli 2022 er der sket et skift i dataleverandør. Udviklingen over tid skal derfor fortolkes med dette forbehold. 

5. Datakilder

Yderregisteret, Sygesikringsregisteret og CPR-registeret

6. Offentliggørelse

Data offentliggøres halvårligt med tal fra sidste skæringsdato, når CPR-registeret er valideret.

7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

Antal praksis: Antal praksis angiver antallet af ydernumre. Ydernummeret tildeles af regionen og giver den alment praktiserende læge mulighed for at afregne honorarer med regionen under sygesikringen. En læge kan eje op til seks ydernumre.

De alment praktiserende læger er organiseret i forskellige praksistyper. En praksis kan dække over en solopraksis, delepraksis, kompagniskabspraksis, udbudspraksis og regionsklinik. Dermed kan flere læger behandle og afregne under samme ydernummer, og et ydernummer kan dække over én eller flere lægekapaciteter. Nogle ydernumre vil dele den samme fysiske adresse. Dette vil fx oftest være tilfældet med solopraksis med samarbejde. Antal praksis er altså ikke en optælling af unikke lokaliteter, hvorfra der drives almen lægegerning.

Lægekapacitet (kapacitet): En lægekapacitet defineres på baggrund af den måde, det opgøres på i yderregisteret, som en administrativ enhed, som anvendes til at regulere udbuddet af almen medicinske ydelser under sygesikringen. Ifølge overenskomsten om almen praksis skal en kapacitet i udgangspunktet kunne varetage ca. 1.600 tilmeldte gruppe 1-sikrede personer. Praksisser med minimum 1.600 tilmeldte patienter (gruppe 1-sikrede personer) pr. lægekapacitet har ret til at lukke for tilgang af nye patienter. Nogle praksisser har dispensation til at lukke ved færre end 1.600 patienter pr. lægekapacitet, og andre praksisser har et ønske om flere end 1.600 patienter pr. lægekapacitet. Der kan være flere læger, som udfylder en lægekapacitet, og der kan være flere lægekapaciteter pr. praksis. En lægekapacitet kan endvidere dække over forskellige organiseringer, og omfanget af praksispersonale ud over lægen/lægerne, som kapaciteten er tilknyttet, kan variere. I opgørelsen indgår fire praksis med nul kapaciteter pr. 1. juli 2019.

Antal tilmeldte patienter: Antal gruppe 1-sikrede personer. Gruppe 1-sikrede tilmeldt en praksis med mindre en 200 tilmeldte patienter indgår ikke i opgørelsen, medmindre de er tilmeldt en aktiv læge på Christiansø, Femø, Anholt eller Endelave. I opgørelser på regions- og kommuneniveau indgår patienten under den region eller kommune, hvor den enkelte praksis er placeret. Antallet af tilmeldte patienter i en kommune kan overstige antallet af borgere, da borgerne ikke nødvendigvis er tilmeldt en praksis i samme kommune, som de er bosat i.

Antal borgere: Antal borgere er fordelt efter bopælskommune.

Praksistyper: Praksistype angiver praksisformen registreret i Yderegisteret, men med andre betegnelser. Fx står udbudspraksis registrerede som "samarbejdspraksis" i registeret. Fejlregistreringer vedr. udbudspraksis er forsøgt udbedret tilbage i tid. Fx er nogle praksis pr. 1. juli 2019 registreret som en udbudspraksis i yderregisteret, men har ikke stået registreret som udbudspraksis historisk. I sådanne tilfælde er praksistypen ændret til udbudspraksis tilbage i tid. På samme måde kan nogle praksis også være ændret fra udbudspraksis til en anden praksistype.

Opdelingen i solopraksis med og uden samarbejde er sket på baggrund af variablen ”samarbejdskode” i yderregisteret. Der er en vis usikkerhed forbundet med inddelingen i med og uden samarbejde, da opgørelsen beror på indberetninger.

Solo uden samarbejde: Solopraksis kaldes også enkeltmandspraksis og omfatter læger med egne patientlister og økonomi. Solopraksis uden samarbejde omfatter praksisser, der ikke deler lokaler, personale eller udstyr med andre praksis. Solo med samarbejde: Solopraksis kaldes også enkeltmandspraksis og omfatter læger med egne patientlister og økonomi. Solopraksis med samarbejde arbejder sammen med andre praksisser om lokaler, personale eller udstyr.

Delepraksis: En praksis, hvor der er givet tilladelse til, at to eller flere læger sammen driver og ejer en fuldtidspraksis. Praksistypen tilgodeser læger med behov for nedsat arbejdsmængde af forskellige årsager, jf. Overenskomst om almen praksis 22 §. I lægedækningstruede områder har eksisterende og nye praksis dog ret til at etablere delepraksis i en tidsbegrænset periode på op til 6 år.

Kompagniskabspraksis: En praksis, der drives af to eller flere læger med fælles patientliste, økonomi, personale og lokaler, og hvor patienterne ikke er tilmeldt én bestemt læge, men samtlige læger i kompagniskabet.

Udbudspraksis: Regionsrådet kan foretage udbud af driften af almen praksisklinikker til andre private aktører end læger, der virker efter Overenskomst om almen praksis. I udbudspraksis arbejder ansatte læger, som arbejder for den private aktør, jf. Sundhedsloven § 227, stk.3.

Regionsklinik: Hvis det ikke lykkes for regionen at afsætte driften af en almen praksisklinik via udbud, kan regionsrådet etablere et midlertidigt tilbud, en regionsdrevet klinik, i en periode på op til 6 år, jf. Sundhedsloven § 227, stk.5.

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?