Andre ydere i praksis

Opgørelserne omfatter ydere – eksklusiv almen lægehjælp - på praksisområdet. Det vil sige fodterapi, kiropraktik, psykologhjælp, speciallægehjælp, tandlægehjælp og tandplejere. For hver af disse praksisområder laves opgørelser om antal behandlere, antal kapaciteter, og antal praksis (ydernumre) og antal afregninger. Opgørelserne er fordelt på region, hovedspeciale, roller samt år. Der findes data fra 2007 og frem.

 

Tidligere indeholdt opgørelserne også tal vedr. almen lægehjælp, men disse opgøres nu som en del af rapporten Læger og tilmeldte patienter i almen praksis.

 

Der findes også opgørelser for speciallæger. Disse opgørelser viser antal kapaciteter og antal praksis fordelt på speciale, praksistype, region og år. Der findes data fra 2007 og frem.

 

 

Information om opgørelsen andre ydere i praksis

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

   1) Formålet (kort)

   2) Indhold og afgræsning

   3) Indikatorer

   4) Forbehold ved fortolkning

   5) Datakilde

   6) Offentliggørelse

   7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

1. Formålet (kort)


Opgørelsen viser antal behandlere og antal praksis inden for praksissektoren eksklusiv almen lægehjælp.

 

2. Indhold og afgrænsning


Andre ydere inden for praksissektoren består af speciallæger – eksklusiv alment praktiserende læger - og andre med sundhedsfaglig uddannelse, som har fået tildelt et ydernummer og dermed har tilladelse til at yde sundhedsbehandling efter en offentlig overenskomst.

Almen lægehjælp indgår fra og med 2014 ikke i opgørelsen. I stedet findes detaljerede tal om området i rapporten Almen praksis og tilmeldte patienter.

 

3. Indikatorer


  • Antal ydere: Antal behandlere, kapaciteter og ydernumre fordelt på praksisområde, region og rolle i praksis.
  • Antal speciallæger: Antal behandlere, kapaciteter og ydernumre fordelt på lægespecialer, praksistype og region.
  • Antal kapaciteter: Antal kapaciteter dækker over antal fuldtidshoveder på overenskomsten for kiropraktik-, tandlæge-, fodterapi- og psykologhjælp.

For speciallæger er en kapacitet defineret som en fuldtidsansat speciallæge, der ikke må have andre fuldtidsstillinger end denne. Samtidig skal den pågældende overstige de nedre omsætningsgrænser, som er fastsat for hvert speciale. En deltidspraksis tæller typisk som 0,33 kapacitet og har et omsætningsloft. En overlægepraksis, er en praksis, der er opgjort til tre timer om ugen, og hvor den årlige omsætning ikke overstiger kr. 249.655 (2020-niveau).

For psykologer skal den pågældende være til rådighed 22 timer om ugen og minimum afregne for 100.000 kr. om året, for at leve op til sin kapacitet.

For fysioterapeuter skelnes mellem om den pågældende udfører fysioterapeutisk arbejde i under eller over 30 timer pr. uge i gennemsnit.

For at en fodterapeut lever op til sin kapacitet, skal de som minimum afregne for 40.000 kr. med regionen (ekskl. afstandstakster) om året.

For kiropraktorer skal den pågældende som minimum afregne for 75.000 kr. med regionen om året.

Kapacitetsbegrebet benyttes ikke for tandlæger og tandplejere.

  • Antal behandlere: Antal behandlere er opgjort i antal hoveder (praksispersoner) og angiver antallet af henholdsvis speciallæger, fodterapeuter, fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer, tandlæger og tandplejere inden for de respektive praksisområder, uanset antallet af timer, der arbejdes.

Opgørelserne inkluderer udelukkende behandlere, som er tilknyttet en praksis, der har fået tildelt et ydernummer af regionerne.

Inden for tandlægehjælp registrerer regionerne ikke antallet af ansatte tandlæger i tandlægepraksis, men kun antal ejere af et ydernummer, hvorfor en opgørelse over det samlede antal tandlæger ikke er tilgængelig.

  • Antal praksis: En praksis er den virksomhed, som en yder ejer. En praksis kan indeholde flere ydere og/eller ydernumre, dette er dog ikke nødvendigt.
    For fysioterapi dækker antal praksis antallet af unikke adresser. Flere behandlere kan godt være tilknyttet samme ydernummer
  • Antal ydernumre: Flere behandlere kan godt deles om et ydernummer. Dette forklarer hvorfor der er flere behandlere end antal praksis (antal ydernumre).

 

4. Forbehold ved fortolkning


Fra 2014 er opgørelserne ændret og kan derfor ikke sammenlignes med tidligere offentliggjorte tal.

Opgørelserne viser, hvor mange privatpraktiserende behandlere, der har tilsluttet sig en af overenskomsterne med det offentlige. Opgørelserne viser ikke, hvor mange privatpraktiserende behandlere, der er inden for et bestemt område. Eksempelvis skønnes det, at der er omkring 500 privatpraktiserende fysioterapeuter, som arbejder uden for overenskomsterne med det offentlige.

Fodterapeuter indgik overenskomst med det offentlige i 2011 og indgår derfor først med den fulde aktivitet i opgørelserne fra 2011, selv om der har været enkelte fodterapeuter med et ydernummer i de tidligere år.

Der har tidligere været offentliggjort oversigter over antal ledige ydernumre, dvs. antallet af ikke-tildelte ydernumre, som regionerne sidder inde med. Denne opgørelse videreføres ikke, og der henvises til Danske Regioner for yderligere oplysninger.

 

5. Datakilde


Danske Regioner leverer én gang årligt opgørelser over antal behandlere, antal praksis og antal ydernumre inden for praksissektoren eksklusiv almen lægehjælp til Sundhedsdatastyrelsen.

 

6. Offentliggørelse


Opgørelserne offentliggøres årligt ultimo 2. kvartal.

 

7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne


FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?