Emner

Find opgørelser ud fra forskellige emneområder

Aktuelt
Aktuelt - Emneoversigt
Ældre
Ældre - Emneoversigt
Almen Praksis
 • Almen praksis og tilmeldte patienter

  Opgørelserne viser en række relevante tal for almen praksis siden 1. juli 2014. Tallene er hovedsageligt fordelt på praksistype, kommune og region, samt viser udviklingen pr. halvår. Opgørelserne ligger fordelt på følgende overordnede emner: 1. Nøgletal for kapaciteten i almen praksis, 2. Lægekapaciteter for almen praksis, 3. Åben og lukket for tilgang, 4. Praksistyper.

Almen Praksis - Emneoversigt
Kræft
Kræft - Emneoversigt
Lægemidler
 • Medicinsk cannabis

  Monitorering af brugen af Medicinsk Cannabis

 • Antibiotika

  Opgørelserne viser salg af systemisk antibiotika, solgt fra apoteker på recept.

 • Antipsykotika

  Forbrug af antipsykotika generelt og hos borgere med demens.

 • Brug af lægemidler under graviditet

  Receptpligtig medicin til kvinder før og under graviditet fordelt på forskellige lægemidler, tidspunkter under graviditet, kvindens alder og år (2001- )

 • Medicinpriser

  Udvikling i medicinpriser fordelt på forskellige lægemidler (seneste 5 år)

 • Medicinprisindeks

  Gennemsnitspris for behandling (definerede døgndoser) og pakning fordelt på medicingrupper, pristyper, år og måned (2005- )

 • Medicintilskud

  Apotekernes salg af tilskudsberettigede lægemidler og regionernes udgifter til tilskudsberettigede lægemidler fordelt på år og måneder (1996- )

 • ordiprax+

  Vejledninger m.m. til ordiprax+ for læger og lægemiddelkonsulenter

 • Nye lægemidler

  Nye receptpligtige lægemidler fordelt på årsag til nyt lægemiddel, markedsføringsår, antal og regioner (Seneste 10 år)

 • Sovemedicin til børn og unge

  Opgørelserne viser udviklingen i brugen af sovemedicin blandt børn mellem 0-17 år.

 • Apotekernes salg af lægemidler

  Apotekernes salg af lægemidler (fx mængde, omsætning og pris) fordelt på forskellige lægemidler, år og kvartal (seneste 5 år)

 • Lægemidler i tabletform mod covid19

  Opgørelsen viser antal personer der købte Lagevrio eller Plaxovid mod covid19

Lægemidler - Emneoversigt
Beskæftigede i Sundhedsvæsenet
 • Andre ydere i praksis

  Antal behandlere, antal kapaciteter og antal praksis (ydernumre) for praksisområderne almen lægehjælp, fodterapi, fysioterapi, kiropraktik, psykologihjælp, speciallægehjælp, tandlægehjælp, fordelt på regioner og roller (2007-)

 • Ansatte på offentlige sygehuse

  Antal ansatte sundhedspersoner på offentlige sygehuse fordelt på faggrupper, regioner, stillingstyper, år (2013 - )

 • Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede

  Antal sundhedsuddannede fordelt på år, faggrupper, herkomst, speciale, alder og køn, uddannelsesland, brancher og sektorer, region (2001-)

 • Autorisation

  Antal udstedte autorisationer fordelt på faggrupper, alder, køn, uddannelsesgrupper, uddannelseslande og år (2000-2016)

 • Selvstændigt virke

  Antal udstedte tilladelser til selvstændigt virke til læger tandlæger og kiropraktorer fordelt på faggrupper, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-2016)

 • Specialeanerkendelse

  Antal udstedte speciallæge- og specialtandlægeanerkendelser fordelt på speciale, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-2016)

Beskæftigede i Sundhedsvæsenet - Emneoversigt
Patienter og sygehuse
 • Brug af tvang i psykiatrien

  Antal påbegyndte tvangsforanstaltninger og antal berørte personer fordelt på tvangstype, region, speciale og år (2004-

 • Erfarede ventetider psykiatrien

  Erfarede ventetider i psykiatrien fordelt på region, alder, år og måned (2008-

 • Forebyggelige sygehusophold blandt ældre (65+)

  Forebyggelige sygehusophold blandt ældre (65+), fordelt på region og kommune, samt udvalgte diagnoser. Data kan ses på antal, antal pr. 1000 og antal pr. 1000 køns- og aldersstandardiseret.

 • Genindlæggelser i somatik og psykiatri

  Akutte psykiatriske- og somatiske genindlæggelser, fordelt på region og kommune, samt udvalgte diagnoser. Data kan ses på antal, andel samt andel køns- og alders standardiserede tal niveau.

 • Ventetid til behandling på sygehus

  Ventetid til behandling fordelt på område (somatik/psykiatri), region, aldersgrupper og kvartal (2020-

 • Forventede ventetider

  Forventede ventetider fordelt på offentlige og private behandlingssteder, undersøgelser og behandlinger samt ventetidstyper (2012- )

 • Sengepladser og belægning på sygehuse

  Indikatorer omkring sengepladser og belægning fordelt på sengetype, region, sygehus, afdelinger, speciale år og måneder (2014-

 • Genoptræningsplaner

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune, år og kvartal (2012-

 • Genoptræningsydelser på sygehuse

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune, år og kvartal (2012-

 • Alle genoptræningsydelser

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune år og kvartal (2012-

 • Healthcare-Associated Infections Database - HAIBA

  Oversigt over infektioner på sygehuse (2016-)

 • Mit Sygehusvalg

  'Mit sygehusvalg' kan du bruge til at sammenligne sygehuse i Danmark ud fra fx ventetider og patienttilfredshed. Det kan hjælpe dig, når du skal undersøges (udredes) eller behandles, og du selv vil vælge sygehus.

 • Monitorering af udredningsretten i somatikken

  Overholdelse af udredningsret, overholdelse/ej overholdelse efter årsag samt varighed af udredningsforløb – fordelt på region og kvartal

 • Monitorering af udredningsretten i psykiatrien

  Overholdelse af udredningsret, overholdelse/ej overholdelse efter årsag samt varighed af udredningsforløb – fordelt på region, aldersgrupper og kvartal

 • Erfarede ventetider

  Erfarede ventetider til operation fordelt på region, operationer, år og måned.

 • Sundhedsaftaler

  Indikatorer om det sammenhængende patientforløb på tværs af sygehuse, kommuner og praksissektor fordelt på kommune og region (2009- )

 • Nøgletal for Sygehusvæsenet og Praksisområdet

  Kontakter og patienter i sygehus- og praksissektoren opdelt for region, alder, speciale m.m. (2009- )

 • Monitorering af genåbningen af sundhedsvæsenet

  Genåbningen af sundhedsvæsenet monitoreres via en række udvalgte indikatorer.

 • Nedbringelse af tvang i psykiatrien

  Alle oplysninger om anvendelse af tvang ved indlæggelse og ophold på en psykiatrisk afdeling er fra den 1. januar 1999 indberettet for hver enkelt patient.

Patienter og sygehuse - Emneoversigt
Operationer og diagnoser
 • Fedmeoperationer

  Antal fedmeoperationer foretaget på sygehuse fordelt på enten bopælsregion og kommune, behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2009-

 • Landspatientsregisteret: Avanceret udtræk

  Brugerdefineret udtræk fra Landspatientsregisteret

 • Forgiftninger og selvmordsforsøg med lægemidler

  Antal indlæggelser med forgiftning og selvmordsforsøg med lægemidlerne acetylsalicylsyre eller paracetamol på somatiske sygehuse. Opgørelserne er fordelt på køn, alder og år (2014-

 • Operationer

  Antal operationer foretaget på danske sygehuse fordelt på operation, patienttype, region, sygehus, bopælsregion, køn, alder og år (2013-

 • Plastikoperationer

  Antal plastikoperationer foretaget på sygehuse og hos speciallæge fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2005-

 • Radiologiske undersøgelser

  Antal radiologiske undersøgelser foretaget på danske sygehuse, hospice og klinikker fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt undersøgelsestyper, undersøgelsessted, alder, køn og år (2011-

 • Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Antal personer og nye tilfælde med udvalgte kroniske sygdomme og svære psykisk lidelser (fx astma, diabetes og skizofreni) fordelt på alder, køn, regioner og kommune (2000- )

 • Sygehusaktivitet på diagnosegruppe

  Antal besøg og indlagte på somatiske sygehusafdelinger fordelt på diagnose, diagnosegrupper, ejerforhold, køn, alder, år (2013-

 • Sygehusaktivitet på diagnoseniveau

  Antal besøg og indlagte på somatiske sygehusafdelinger fordelt på overordnet diagnose, ejerforhold, køn, alder, år (2013-

Operationer og diagnoser - Emneoversigt
Graviditet, fødsler og børn
Graviditet, fødsler og børn - Emneoversigt
Hvad dør vi af
 • Alkohol

  Indikatorer om hospitalskontakt, offentligt finansieret behandling samt brug at lægemidler til behandling pga. alkohol opdelt på region, kommune, alder, køn og år (2009-2020)

 • Dødsårsager

  Antal døde fordelt på dødsårsager, alder, køn, region, år (2002-)

Hvad dør vi af - Emneoversigt

Registre

Find opgørelser ud fra hvilke registre de kommer fra

Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede

Opgørelserne viser arbejdsstyrken af antal sundhedsuddannede fordelt på år, faggrupper, herkomst, speciale, alder og køn, uddannelsesland, brancher og sektorer, region (2000-)

Kontakt

Ulrik Hesse
T: 3268 5123
E: ULMH@sundhedsdata.dk

Information

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

   1) Formålet (kort)

   2) Indhold og afgræsning

   3) Indikatorer

   4) Forbehold ved fortolkning

   5) Datakilde

   6) Offentliggørelse

   7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

1. Formål (kort)


Formålet med denne opgørelse er, at give et indblik i arbejdsstyrken af sundhedsuddannede.

 

2. Indhold og afgrænsning


Opgørelsen indeholder tal for, hvilket brancher de sundhedsuddannede er ansat i. Tallene indeholder en lang række informationer om 31 forskellige faggrupper fordelt på alder, køn, uddannelseslandegrupper, brancher, sektorer og arbejdsregioner.

Opgørelsen er opgjort med status pr. 31. december i årene. Uddannelsesoplysningerne er medtaget pr. 1. oktober og arbejdsmarkedsoplysningerne er pr. ultimo november. I arbejdsstyrken medregnes ud over personer i beskæftigelse, også ledige samt personer på arbejdsmarkeds- eller barselsorlov eller sygedagpenge. I arbejdsstyrken medregnes både personer, som er herboende og ikke-herboende.

 

3. Indikatorer


 • Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede fordelt på faggrupper
 • Arbejdsstyrken af læger, sygeplejersker, tandlæger fordelt på faggrupper og herboende/ikke-herboende
 • Arbejdsstyrken af uddannede læger fordelt på specialer
 • Arbejdsstyrken af uddannede tandlæger fordelt på specialer
 • Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede fordelt på faggrupper, aldersgrupper og køn
 • Arbejdsstyrken af sundhedsudannede fordelt på faggrupper og uddannelseslandegrupper
 

Uddannelseslandegrupperne er defineret ud fra de pågældende landes status pr. 1. januar i opgørelsesåret. Eksempelvis er Kroatien, som blev medlem af EU d. 1. juli 2013, kategoriseret som ”Tredjeland” til og med 2013 og som "EU/EØS” fra og med 2014.

Det angivne uddannelsesland for Speciallæger er uddannelseslandet for lægeuddannelsen og ikke speciallægeuddannelsen.

Det angivne uddannelsesland for Sundhedsplejersker er uddannelseslandet for den forudgående sygeplejerskeuddannelse. Uddannelseslandet for selve sundhedsplejerskeuddannelsen er i alle tilfælde Danmark

 • Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede fordelt på faggrupper, brancher og sektorer
 • Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede fordelt på faggrupper og arbejdsregioner
 

Regionsopdelingen er baseret på de nuværende 98 kommunekoder. I perioden 2003-2006 er der anvendt bedste bud på de nuværende kommunekoder og dermed også regioner. 'Ukendt region' optræder, hvor den primære arbejdskommune er registreret som værende ukendt, eller hvor der ikke er registreret en primær arbejdskommune. Det forholdsvis store antal personer, der optræder under 'Ukendt' region i 2006 formodes at hænge sammen med registreringsfejl i forbindelse med kommunalreformen.

Faggrupperne er defineret ud fra autorisationer i Sundhedsdatastyrelsens Statistiske Autorisationsregister og uddannelseskoder (AUDD) i Danmarks Statistiks uddannelsesregistre. Arbejdsstyrken er defineret ud fra Danmarks Statistiks variabel for Socioøkonomisk status (SOC-STIL_KODE og SOC_STATUS_KODE).

Brancherne følger Danmarks Statistiks Branchekode 2007 (D07), mens sektorerne følger Danmarks Statistiks funktionskode (ARB_FUNKKODE) og fra 2013 Danmarks Statistiks sektorkode (ARB_SEKTORKODE).

 

4. Forbehold ved fortolkning


Udgangspunktet i opgørelsen er sundhedsuddannelser. Der er i opgørelsen ikke justeret for, om de pågældende personer efter deres sundhedsuddannelse har fuldført en anden uddannelse. På baggrund af oplysninger fra Bevægelsesregisteret vurderes det, at mellem 0 og 10 procent, og i gennemsnit 6 procent, har fuldført en anden uddannelse efter deres sundhedsuddannelse. For faggrupper såsom Beskæftigelsesvejledere, Plejere, Plejehjemsassistenter og Sygehjælpere er andelene dog nærmere 12 til 17 procent. Det kan ikke afgøres, om en person faktisk benytter sin sundhedsuddannelse i sin arbejdsfunktion, men det må formodes, at dette er tilfældet for størstedelen.

I tabellerne fordelt på brancher og sektorer er det særligt vigtigt at holde sig for øje, at man ud fra tabellerne ikke kan afgøre de sundhedsuddannedes arbejdsfunktion. Man kan alene på baggrund af tabellerne konkludere, at det givne antal personer med den givne sundhedsuddannelse er primært beskæftiget i den givne branche og sektor. Man kan således eksempelvis ikke konkludere, om en tandklinikassistent, som primært er beskæftiget på et sygehus, faktisk arbejder som tandklinikassistent på sygehuset. I langt de fleste tilfælde må det dog formodes, at de sundhedsuddannedes arbejdsfunktion i høj grad kan udledes af den givne branche og sektor. Eksempelvis må det antages, at speciallæger med primær beskæftigelse i branchen 'Alment praktiserende læger' formentlig arbejder som alment praktiserende læger.

Note til opgørelsen for 2013: Det skal bemærkes at opgørelsen fra 2013 er baseret på nye arbejdsmarkedsoplysninger fra Danmarks Statistik. Den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik er blevet opdateret for årene 2008-2013, hvor den væsentligste ændring er, at datagrundlaget nu udgøres af Danmarks Statistiks nye arbejdsmarkedsregnskab, hvilket øger kvaliteten af registerdata. Det betyder, at der forekommer et databrud for arbejdsmarkedsoplysninger 2007-2008, og at nærværende opgørelse har opdaterede tal fra 2008 og frem, der således ikke stemmer helt overens med tidligere opgørelser fra Bevægelsesregisteret.

 

5. Datakilde


Bevægelsesregisteret er baseret på data fra Sundhedsdatastyrelsens Statistiske Autorisationsregister, der indeholder informationer om, hvilke personer med en sundhedsuddannelse, der har fået en autorisation fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Disse data bliver beriget med bl.a. uddannelses- og arbejdsmarkedsoplysninger fra Danmarks Statistik.

 

6. Offentliggørelse


Data offentliggøres én gang årligt

 

7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne


FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?