Emner

Find opgørelser ud fra forskellige emneområder

Aktuelt
 • Relancering af Mit Sygehusvalg

  'Mit sygehusvalg' kan du bruge til at sammenligne sygehuse i Danmark ud fra fx ventetider og patienttilfredshed. Det kan hjælpe dig, når du skal undersøges (udredes) eller behandles, og du selv vil vælge sygehus.

 • Udgivelseskalender

  Oversigt over planlagte og tidligere udgivelser

 • Vejledninger

  Vejledninger i at bruge eSundhed

Aktuelt - Emneoversigt
Ældre
Ældre - Emneoversigt
Almen praksis
 • Almen praksis og tilmeldte patienter

  Opgørelserne viser en række relevante tal for almen praksis siden 1. juli 2014. Tallene er hovedsageligt fordelt på praksistype, kommune og region, samt viser udviklingen pr. halvår. Opgørelserne ligger fordelt på følgende overordnede emner: 1. Nøgletal for kapaciteten i almen praksis, 2. Lægekapaciteter for almen praksis, 3. Åben og lukket for tilgang, 4. Praksistyper.

Almen praksis - Emneoversigt
Sundhedsdata på tværs
 • Sundhedsdata på tværs – Nøgletal

  Temarapporten Nøgletal giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner, kommuner og praksissektoren. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

 • Sundhedsdata på tværs – Børn og unge

  Temarapporten Børn og unge giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner og praksissektoren om børn og unge i alderen 0-25 år. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

 • Sundhedsdata på tværs – Borgere på 65 år og derover

  Temarapporten Borgere på 65 år og derover giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner, kommuner og praksissektoren om borgere i alderen 65 år og derover. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

 • Sundhedsdata på tværs – Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Temarapporten Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner, kommuner og praksissektoren om borgere med udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

Sundhedsdata på tværs - Emneoversigt
Sundhedsklynger
Sundhedsklynger - Emneoversigt
Tandpleje
Tandpleje - Emneoversigt
Kræft
Kræft - Emneoversigt
Lægemidler
 • Medicinsk cannabis

  Monitorering af brugen af Medicinsk Cannabis

 • Antibiotika

  Opgørelserne viser salg af systemisk antibiotika, solgt fra apoteker på recept.

 • Antipsykotika

  Forbrug af antipsykotika generelt og hos borgere med demens.

 • Brug af lægemidler under graviditet

  Receptpligtig medicin til kvinder før og under graviditet fordelt på forskellige lægemidler, tidspunkter under graviditet, kvindens alder og år (2001- )

 • Lægemidler mod diabetes og overvægt herunder Wegovy Flextouch

  Opgørelse over salget af lægemidler, der er godkendt til brug mod diabetes og overvægt.

 • Medicinpriser

  Udvikling i medicinpriser fordelt på forskellige lægemidler (seneste 5 år)

 • Medicinprisindeks

  Gennemsnitspris for behandling (definerede døgndoser) og pakning fordelt på medicingrupper, pristyper, år og måned (2005- )

 • Medicintilskud

  Apotekernes salg af tilskudsberettigede lægemidler og regionernes udgifter til tilskudsberettigede lægemidler fordelt på år og måneder (1996- )

 • ordiprax+

  Vejledninger m.m. til ordiprax+ for læger og lægemiddelkonsulenter

 • Nye lægemidler

  Nye receptpligtige lægemidler fordelt på årsag til nyt lægemiddel, markedsføringsår, antal og regioner (Seneste 10 år)

 • Sovemedicin til børn og unge

  Opgørelserne viser udviklingen i brugen af sovemedicin blandt børn mellem 0-17 år.

 • Apotekernes salg af lægemidler

  Apotekernes salg af lægemidler (fx mængde, omsætning og pris) fordelt på forskellige lægemidler, år og kvartal (seneste 5 år)

 • Lægemidler i tabletform mod covid19

  Opgørelsen viser antal personer der købte Lagevrio eller Plaxovid mod covid19

Lægemidler - Emneoversigt
Beskæftigede i sundhedsvæsenet
 • Andre ydere i praksis

  Antal behandlere, antal kapaciteter og antal praksis (ydernumre) for praksisområderne almen lægehjælp, fodterapi, fysioterapi, kiropraktik, psykologihjælp, speciallægehjælp, tandlægehjælp, fordelt på regioner og roller (2007-)

 • Ansatte på offentlige sygehuse

  Antal ansatte på offentlige sygehuse fordelt på blandt andet personalegrupper, regioner, somatik, psykiatri, år (2001-)

 • Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede

  Antal sundhedsuddannede fordelt på år, faggrupper, herkomst, speciale, alder og køn, uddannelsesland, brancher og sektorer, region (2000-2020)

 • Autorisation

  Antal udstedte autorisationer fordelt på faggrupper, alder, køn, uddannelsesgrupper, uddannelseslande og år (2000-)

 • Selvstændigt virke

  Antal udstedte tilladelser til selvstændigt virke til læger tandlæger og kiropraktorer fordelt på faggrupper, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-)

 • Specialeanerkendelse

  Antal udstedte speciallæge- og specialtandlægeanerkendelser fordelt på speciale, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-)

Beskæftigede i sundhedsvæsenet - Emneoversigt
Patienter og sygehuse
Patienter og sygehuse - Emneoversigt
Operationer og diagnoser
 • Fedmeoperationer

  Antal fedmeoperationer foretaget på sygehuse fordelt på enten bopælsregion og kommune, behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2009-

 • Landspatientregisteret: Avanceret udtræk

  Brugerdefineret udtræk fra Landspatientsregisteret

 • Forgiftninger og selvmordsforsøg med lægemidler

  Antal indlæggelser med forgiftning og selvmordsforsøg med lægemidlerne acetylsalicylsyre eller paracetamol på somatiske sygehuse. Opgørelserne er fordelt på køn, alder og år (2014-

 • Plastikoperationer

  Antal plastikoperationer foretaget på sygehuse og hos speciallæge fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2005-

 • Radiologiske undersøgelser

  Antal radiologiske undersøgelser foretaget på danske sygehuse, hospice og klinikker fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt undersøgelsestyper, undersøgelsessted, alder, køn og år (2011-

 • Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Antal personer og nye tilfælde med udvalgte kroniske sygdomme og svære psykisk lidelser (fx astma, diabetes og skizofreni) fordelt på alder, køn, regioner og kommune (2000- )

Operationer og diagnoser - Emneoversigt
Graviditet, fødsler og børn
Graviditet, fødsler og børn - Emneoversigt
Hvad dør vi af
 • Alkohol

  Indikatorer om hospitalskontakt, offentligt finansieret behandling samt brug at lægemidler til behandling pga. alkohol opdelt på region, kommune, alder, køn og år (2009-2020)

 • Dødsårsager

  Antal døde fordelt på dødsårsager, alder, køn, region, år (2002-)

Hvad dør vi af - Emneoversigt

Registre

Find opgørelser ud fra hvilke registre de kommer fra

Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede

Opgørelserne viser arbejdsstyrken af antal sundhedsuddannede fordelt på år, faggrupper, herkomst, speciale, alder og køn, uddannelsesland, brancher og sektorer, region (2000-2021)

Information om opgørelsen arbejdsstyrken af sundhedsuddannede

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

   1) Formålet (kort)

   2) Indhold og afgræsning

   3) Opgørelser

   4) Forbehold ved fortolkning

   5) Datakilde

   6) Offentliggørelse

 

1. Formål (kort)

Formålet med opgørelsen er, at give et indblik i arbejdsstyrken af sundhedsuddannede.

 

2. Indhold og afgrænsning

Opgørelsen viser opgørelser over sundhedsuddannede. Tallene indeholder en lang række informationer om forskellige faggrupper fordelt på alder, køn, uddannelsesland, brancher, sektorer og arbejdsstedsregioner.

Opgørelsen er opgjort med status pr. 31. december i årene. Uddannelsesoplysningerne er medtaget pr. 1. oktober og arbejdsmarkedsoplysningerne er pr. ultimo november. I arbejdsstyrken medregnes ud over personer i beskæftigelse, også ledige samt personer på arbejdsmarkeds- eller barselsorlov eller sygedagpenge.

 

3. Opgørelser

 • Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede, faggrupper og specialer, 31. december 2000-2021
 • Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede, faggrupper, specialer og arbejdsstedsregion, 31. december 2003-2021
 • Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede, faggrupper, alder og køn, 31. december 2000-2021
 • Arbejdsstyrken af læger, sygeplejersker og tandlæger fordelt på faggrupper og specialer, alder og køn, 31. december 2000-2021
 • Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede, faggrupper og brancher, 31. december 2003-2021
 • Arbejdsstyrken af læger, sygeplejersker og tandlæger fordelt på faggrupper, specialer og brancher, 31. december 2003-2021
 • Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede, faggrupper og sektor, 31. december 2003-2021
 • Arbejdsstyrken af læger, sygeplejersker og tandlæger fordelt på faggrupper, specialer og sektor, 31. december 2003-2021
 • Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede, faggrupper, brancher og sektor, 31. december 2003-2021
 •  Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede med autorisation fra Styrelsen for Patientsikkerhed, faggrupper og uddannelseslande, 31. december 2003-2021

Uddannelseslandegrupperne er defineret ud fra de pågældende uddannelseslandes status pr. 1. januar i opgørelsesåret. Eksempelvis er Kroatien, som blev medlem af EU d. 1. juli 2013, kategoriseret som ”Tredjeland” til og med 2013 og som "EU/EØS” fra og med 2014.

Det angivne uddannelsesland for speciallæger, specialtandlæger og specialsygeplejersker er uddannelseslandet for hhv. lægeuddannelsen, tandlægeuddannelsen og sygeplejeuddannelsen og ikke den specialiserede uddannelse.

Regionsopdelingen er baseret på de nuværende 98 kommunekoder. I perioden 2003-2006 er der anvendt bedste bud på de nuværende kommunekoder og dermed også regioner. Der er alene medtaget oplysninger om sundhedspersonale, der er i arbejde i en region. Sundhedspersonale, der ikke er i arbejde, er ansat uden for landets grænser (fx læge på skib) eller, hvor der ikke er angivet en kommune/region for arbejdsstedet indgår ikke i opgørelsen

Faggrupperne er defineret ud fra autorisationer i Sundhedsdatastyrelsens Statistiske Autorisationsregister og uddannelseskoder (AUDD) i Danmarks Statistiks uddannelsesregister. Arbejdsstyrken er defineret ud fra Danmarks Statistiks variabel for Socioøkonomisk status (SOC-STIL_KODE og SOC_STATUS_KODE).

Brancherne følger Danmarks Statistiks Branchekode 2007 (D07), mens sektorerne følger Danmarks Statistiks funktionskode (ARB_FUNKKODE) og fra 2013 Danmarks Statistiks sektorkode (ARB_SEKTORKODE).

 

4. Forbehold ved fortolkning

Udgangspunktet i opgørelsen er sundhedsuddannelser. Der er i opgørelsen ikke justeret for, om de pågældende personer efter deres sundhedsuddannelse har fuldført en anden uddannelse. På baggrund af tidligere undersøgelser fra Bevægelsesregisteret vurderes det, at mellem 0 og 10 procent, og i gennemsnit 6 procent, har fuldført en anden uddannelse efter deres sundhedsuddannelse. For faggrupper såsom Beskæftigelsesvejledere, Plejere, Plejehjemsassistenter og Sygehjælpere er andelene dog lidt højere. Det kan ikke afgøres, om en person faktisk benytter sin sundhedsuddannelse i sin arbejdsfunktion.

I tabellerne fordelt på brancher og sektorer er det særligt vigtigt at holde sig for øje, at man ud fra tabellerne ikke kan afgøre de sundhedsuddannedes arbejdsfunktion. Man kan alene på baggrund af tabellerne konkludere, at det givne antal personer med den givne sundhedsuddannelse har deres primærbeskæftigelse i den givne branche og/eller sektor. Man kan eksempelvis ikke konkludere, om en tandklinikassistent, som primært er beskæftiget på et sygehus, faktisk arbejder som tandklinikassistent på sygehuset.

 

5. Datakilde

Bevægelsesregisteret er dannet af flere registre, heriblandt oplysninger om uddannelse, arbejdsmarkedstilknytning og for de sundhedsuddannelser, hvor den sundhedsuddannede for at få retten til at udøve sit erhverv skal have autorisation fra Styrelsen for Patientsikkerhed, er registeret beriget med oplysninger fra Sundhedsdatastyrelsens Statistiske Autorisationsregister.

 

6. Noter til tabellerne

 • Ændring i Danmarks Statistiks kodning af uddannelser medfører, at sygehjælpere, der er uddannet i udlandet og vurderet af Kontoret for vurdering af udenlandske uddannelser, er ekskluderet fra opgørelsen.
 • Den mellemlange videregående uddannelse til Afspændingspædagog trådte i kraft i 2002, hvorfor arbejdsstyrken af denne faggruppe først fremgår fra og med 2004. De få forekomster i 2000-2002 formodes at være fejlregistreringer.
 • Uddannelserne til Beskæftigelsesvejleder, Plejer, Plejehjemsassistent og Sygehjælper blev nedlagt i 1990, da man oprettede uddannelserne til Social- og sundhedshjælper samt Social- og sundhedsassistent.
 • Uddannelsen til Sundhedsservicesekretær trådte i kraft i 2005, hvorfor arbejdsstyrken af denne faggruppe først fremgår fra og med 2006.
 • Ændring i Danmarks Statistiks kodning af uddannelser medfører, at sygehjælpere, der er uddannet i udlandet og vurderet af Kontoret for vurdering af udenlandske uddannelser, er ekskluderet fra opgørelsen.
 • I 2018 blev det muligt at søge autorisation som osteopat hos Styrelsen for Patientsikkerhed
 • I 2018 blev det muligt at søge autorisation som behandlerfarmaceut hos Styrelsen for Patientsikkerhed
 • I 2018 blev det muligt at søge autorisation som ambulanceredder hos Styrelsen for Patientsikkerhed.
 • I 2018 blev det lægelige speciale Akutmedicin godkendt som lægefagligt speciale.
 • I 2018 blev det muligt at uddanne sig i sygeplejespecialet borgernær sygepleje.
 • I 2006 blev det muligt at uddanne sig i sygeplejespecialet kræftsygepleje.

 

7. Offentliggørelse

Data offentliggøres én gang årligt.

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?