Emner

Find opgørelser ud fra forskellige emneområder

Aktuelt
 • Relancering af Mit Sygehusvalg

  'Mit sygehusvalg' kan du bruge til at sammenligne sygehuse i Danmark ud fra fx ventetider og patienttilfredshed. Det kan hjælpe dig, når du skal undersøges (udredes) eller behandles, og du selv vil vælge sygehus.

 • Udgivelseskalender

  Oversigt over planlagte og tidligere udgivelser

 • Vejledninger

  Vejledninger i at bruge eSundhed

Aktuelt - Emneoversigt
Ældre
Ældre - Emneoversigt
Almen praksis
 • Almen praksis og tilmeldte patienter

  Opgørelserne viser en række relevante tal for almen praksis siden 1. juli 2014. Tallene er hovedsageligt fordelt på praksistype, kommune og region, samt viser udviklingen pr. halvår. Opgørelserne ligger fordelt på følgende overordnede emner: 1. Nøgletal for kapaciteten i almen praksis, 2. Lægekapaciteter for almen praksis, 3. Åben og lukket for tilgang, 4. Praksistyper.

Almen praksis - Emneoversigt
Sundhedsdata på tværs
 • Sundhedsdata på tværs – Nøgletal

  Temarapporten Nøgletal giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner, kommuner og praksissektoren. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

 • Sundhedsdata på tværs – Børn og unge

  Temarapporten Børn og unge giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner og praksissektoren om børn og unge i alderen 0-25 år. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

 • Sundhedsdata på tværs – Borgere på 65 år og derover

  Temarapporten Borgere på 65 år og derover giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner, kommuner og praksissektoren om borgere i alderen 65 år og derover. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

 • Sundhedsdata på tværs – Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Temarapporten Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner, kommuner og praksissektoren om borgere med udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

Sundhedsdata på tværs - Emneoversigt
Sundhedsklynger
Sundhedsklynger - Emneoversigt
Tandpleje
Tandpleje - Emneoversigt
Kræft
Kræft - Emneoversigt
Lægemidler
 • Medicinsk cannabis

  Monitorering af brugen af Medicinsk Cannabis

 • Antibiotika

  Opgørelserne viser salg af systemisk antibiotika, solgt fra apoteker på recept.

 • Antipsykotika

  Forbrug af antipsykotika generelt og hos borgere med demens.

 • Brug af lægemidler under graviditet

  Receptpligtig medicin til kvinder før og under graviditet fordelt på forskellige lægemidler, tidspunkter under graviditet, kvindens alder og år (2001- )

 • Lægemidler mod diabetes og overvægt herunder Wegovy Flextouch

  Opgørelse over salget af lægemidler, der er godkendt til brug mod diabetes og overvægt.

 • Medicinpriser

  Udvikling i medicinpriser fordelt på forskellige lægemidler (seneste 5 år)

 • Medicinprisindeks

  Gennemsnitspris for behandling (definerede døgndoser) og pakning fordelt på medicingrupper, pristyper, år og måned (2005- )

 • Medicintilskud

  Apotekernes salg af tilskudsberettigede lægemidler og regionernes udgifter til tilskudsberettigede lægemidler fordelt på år og måneder (1996- )

 • ordiprax+

  Vejledninger m.m. til ordiprax+ for læger og lægemiddelkonsulenter

 • Nye lægemidler

  Nye receptpligtige lægemidler fordelt på årsag til nyt lægemiddel, markedsføringsår, antal og regioner (Seneste 10 år)

 • Sovemedicin til børn og unge

  Opgørelserne viser udviklingen i brugen af sovemedicin blandt børn mellem 0-17 år.

 • Apotekernes salg af lægemidler

  Apotekernes salg af lægemidler (fx mængde, omsætning og pris) fordelt på forskellige lægemidler, år og kvartal (seneste 5 år)

 • Lægemidler i tabletform mod covid19

  Opgørelsen viser antal personer der købte Lagevrio eller Plaxovid mod covid19

Lægemidler - Emneoversigt
Beskæftigede i sundhedsvæsenet
 • Andre ydere i praksis

  Antal behandlere, antal kapaciteter og antal praksis (ydernumre) for praksisområderne almen lægehjælp, fodterapi, fysioterapi, kiropraktik, psykologihjælp, speciallægehjælp, tandlægehjælp, fordelt på regioner og roller (2007-)

 • Ansatte på offentlige sygehuse

  Antal ansatte sundhedspersoner på offentlige sygehuse fordelt på faggrupper, regioner, stillingstyper, år (2013 - )

 • Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede

  Antal sundhedsuddannede fordelt på år, faggrupper, herkomst, speciale, alder og køn, uddannelsesland, brancher og sektorer, region (2000-2020)

 • Autorisation

  Antal udstedte autorisationer fordelt på faggrupper, alder, køn, uddannelsesgrupper, uddannelseslande og år (2000-)

 • Selvstændigt virke

  Antal udstedte tilladelser til selvstændigt virke til læger tandlæger og kiropraktorer fordelt på faggrupper, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-)

 • Specialeanerkendelse

  Antal udstedte speciallæge- og specialtandlægeanerkendelser fordelt på speciale, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-)

Beskæftigede i sundhedsvæsenet - Emneoversigt
Patienter og sygehuse
Patienter og sygehuse - Emneoversigt
Operationer og diagnoser
 • Fedmeoperationer

  Antal fedmeoperationer foretaget på sygehuse fordelt på enten bopælsregion og kommune, behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2009-

 • Landspatientregisteret: Avanceret udtræk

  Brugerdefineret udtræk fra Landspatientsregisteret

 • Forgiftninger og selvmordsforsøg med lægemidler

  Antal indlæggelser med forgiftning og selvmordsforsøg med lægemidlerne acetylsalicylsyre eller paracetamol på somatiske sygehuse. Opgørelserne er fordelt på køn, alder og år (2014-

 • Plastikoperationer

  Antal plastikoperationer foretaget på sygehuse og hos speciallæge fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2005-

 • Radiologiske undersøgelser

  Antal radiologiske undersøgelser foretaget på danske sygehuse, hospice og klinikker fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt undersøgelsestyper, undersøgelsessted, alder, køn og år (2011-

 • Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Antal personer og nye tilfælde med udvalgte kroniske sygdomme og svære psykisk lidelser (fx astma, diabetes og skizofreni) fordelt på alder, køn, regioner og kommune (2000- )

Operationer og diagnoser - Emneoversigt
Graviditet, fødsler og børn
Graviditet, fødsler og børn - Emneoversigt
Hvad dør vi af
 • Alkohol

  Indikatorer om hospitalskontakt, offentligt finansieret behandling samt brug at lægemidler til behandling pga. alkohol opdelt på region, kommune, alder, køn og år (2009-2020)

 • Dødsårsager

  Antal døde fordelt på dødsårsager, alder, køn, region, år (2002-)

Hvad dør vi af - Emneoversigt

Registre

Find opgørelser ud fra hvilke registre de kommer fra

Autorisation

Opgørelser over hvor mange autorisationer, som det pågældende år er blevet udstedt til sundhedsuddannede fordelt på faggrupper, alder, køn, uddannelsesgrupper, uddannelseslande og år. Der findes data fra 2000 og frem.

Publikationer

Autorisation

Antallet af udstedte autorisationer til sundhedsuddannede:

Årlige tal for antal udstedte autorisationer fordelt på faggrupper

Information om opgørelsen autorisation

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

   1) Formålet (kort)

   2) Indhold og afgræsning

   3) Indikatorer

   4) Forbehold ved fortolkning

   5) Datakilde

   6) Offentliggørelse

   7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

1. Formål (kort)


Formålet med denne opgørelse er at give et indblik i hvor mange varige autorisationer, der hvert år udstedes i Danmark til læger, sygeplejersker og andre sundhedspersoner med en autorisationskrævende sundhedsuddannelse.

 

2. Indhold og afgrænsning


Sundhedspersoner med en autorisationskrævende sundhedsuddannelse skal søge om autorisation hos Styrelsen for Patientsikkerhed for at kunne udøve faglig virksomhed i Danmark. En autorisation er bevis for sundhedsfaglig uddannelse, som giver både ansvar, visse rettigheder og pligter i udførelsen af faglig virksomhed. Opgørelsen viser hvor mange nye varige autorisationer, der hvert år udstedes af Styrelsen for Patientsikkerhed til sundhedspersoner med en autorisationskrævende sundhedsuddannelse. Da samme person kan opnå autorisation i flere forskellige faggrupper, eksempelvis hvis en person både har en uddannelse som sygeplejerske og læge, kan en person fremgå mere end én gang i opgørelsen. Opgørelsen er afgrænset til varige autorisationer udstedt i perioden 2000 og frem. Varige autorisationer udstedt før 2000 samt midlertidige- og tjenesteyderautorisationer indgår ikke i opgørelsen. Der er i opgørelsen ikke taget højde for, om den pågældende person, som har modtaget autorisationen har gjort brug af denne, ej heller om personen er herboende eller nulevende. Det er udelukkende opgjort, hvor mange nye varige autorisationer, der er blevet udstedt i de pågældende år.

 

3. Indikatorer 


 • Faggruppe: Sundhedsfaglig gruppe, eksempelvis ”Læger”, ”Sygeplejersker” og ”Tandlæger”. Faggruppen ”Optometrister” omfatter både optometrister og kontaktlinseoptikere. 
 • År: Året hvor den varige autorisation er gældende fra. 
 • Alder: Alderen på den autoriserede på den dato som den varige autorisation er gældende fra grupperet i 10-års intervaller. 
 • Køn: Kønnet på den autoriserede.
 • Uddannelseslandegruppe: Uddannelseslandet for den uddannelse som den varige autorisation er udstedt på baggrund af grupperet som ”Danmark”, ”Norden”, ”EU/EØS”, ”Tredjeland” og ”Ukendt”. Uddannelseslandegrupperne er defineret ud fra de pågældende landes status den dato som den varige autorisation er gældende fra. Eksempelvis er autorisationer udstedt på baggrund af en uddannelse fra Bulgarien kategoriseret som ”Tredjeland” for autorisationer gældende fra senest 31. december 2006 og som ”EU/EØS” for autorisationer gældende fra og med 1. januar 2007.
 • Uddannelsesland: Uddannelseslandet for den uddannelse, som den varige autorisation er udstedt på baggrund af.

 

4. Forbehold ved fortolkning


For følgende faggrupper er autorisationsordningen indført efter 2000, hvorfor der ikke er oplysninger for alle årene i opgørelsen: · Autorisationsordningen for ”Bandagister” blev indført den 1. september 2003. · Autorisationsordningen for ”Bioanalytikere” blev indført den 1. september 2002. · Autorisationsordningen for ”Radiografer” blev indført den 1. september 2002. · Autorisationsordningen for ”Social- og sundhedsassistenter” blev indført den 1. oktober 2008. Faggruppen ”Optometrister” omfatter både autorisationer udstedt til optometrister og autorisationer udstedt til kontaktlinseoptikere. De første autorisationer til optometrister er udstedt i marts 2011. For information vedrørende reglerne for autorisation til henholdsvis optiker, kontaktlinseoptiker og optometrist henvises til Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside. For autorisationer udstedt til kontaktlinseoptikere (der i opgørelsen fremgår af faggruppen ”Optometrister”) er uddannelseslandet lig uddannelseslandet for autorisationen som optiker. Årsagen til faldet i udstedte autorisationer til ”Ergoterapeuter”, ”Fysioterapeuter” og ”Jordemødre” i 2004 skyldes, at man i 2001 ændrede uddannelseslængden fra 3 til 3½ år. ”Tandplejere” fremgår fra det år, hvor de historisk set har opnået den højeste af deres autorisationer.

 

5. Datakilde


Det Statistiske Autorisationsregister.

 

6. Offentliggørelse


Data offentliggøres en gang om året.

 

7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne


FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?