Amning og udsættelse for tobaksrøg i første leveår

Opgørelserne viser andel af børn med fuld amning på forskellige tidspunkter af barnets første leveår samt gennemsnitlig varighed for fuld amning. Der er også oplysninger om andel af børn, der udsættes for tobaksrøg i hjemmet. Opgørelserne er fordelt på kommune og region. Der findes data fra 2012 og frem.

Amning

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning.

Udsættelse for tobaksrøg i første leveår

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning.

Amning og udsættelse for tobaksrøg i første leveår

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

   1) Formålet (kort)

   2) Indhold og afgræsning

   3) Indikatorer

   4) Forbehold ved fortolkning

   5) Datakilde

   6) Offentliggørelse

   7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

1. Formål (kort)


Formålet med udtrækket er at belyse varighed af fuld amning i Danmark samt i hvilket omfang spædbørn bliver udsat for tobaksrøg i hjemmet ved fødslen.

 

2. Indhold og afgrænsning

 

På baggrund af data i Den Nationale Børnedatabase fra sundhedsplejerskernes helbredsun-dersøgelser i barnets første leveår er det muligt, at belyse amning og rygning.

Oplysningerne i opgørelserne belyser helbredsindikatorer for børn i de enkelte kommuner, regioner og nationalt, inden for de to kategorier.

Der er indberetninger, hvor det ikke fremgår hvilken kommune, der har indberettet. Disse indgår i den samlede opgørelse for hele landet, men ikke når der inddeles på kommuner og regioner.

Der er kun medtaget en indberetning per barn. Hvis der er flere indberetninger for et barn, er den seneste indberetning medtaget. Dette gælder både amning og rygning.

Data  offentliggøres først i december det følgende år i forhold til fødselsår. Dette er for at sikre, at man får alle børn med som er født det pågældende år. For opgørelserne offentliggjort i 2023 er seneste fødselsårgang i opgørelsen derfor fødselsårgang 2022. 

 

Amning:

Ved fuld amning forstås, at barnet ernæres udelukkende af modermælk efter udskrivelsen fra hospitalet. Det vil sige, at der ud over moderens mælk kun kan tillades supplement med vand og lignende og /eller maksimalt ét flaskemåltid om ugen.

For at frasortere fejlregistreringer fjernes indberetninger, hvor varighed af fuld amning ligger uden for intervallet 1 til 244 dage

Sundhedsstyrelsen anbefaler fuld amning, til barnet er omkring 6 måneder og delvis amning til 12 måneder, evt. længere. Ved fuld amning forstås, at barnet højst én gang om ugen får et måltid med modermælkserstatning.

Der registreres ikke ’eksklusiv amning’ (modermælk samt vitaminer, mineraler og evt. medicin), da denne WHO-definition er mindre hensigtsmæssig for danske forhold, hvor der ikke er helbredsrisici for barnet forbundet med ikke at være fuldt ammet.

Som udgangspunkt er det barnets udvikling og parathed, der er afgørende for tidspunktet for introduktion af overgangskost, som dog tidligst bør ske, når barnet er 17 uger.

 

Rygning:

Ved udsættelse for tobaksrøg menes i denne sammenhæng, at mindst én person, som barnet bor sammen med, ryger inde i boligen mindst én gang om ugen. Det gælder også E-cigaretter. Der spørges ikke om udsættelse for tobaksrøg fra andre personer, som barnet ikke bor sammen med (f.eks. bedsteforældre), idet det ville gøre afgrænsningen vanskeligere.

 

3.Indikatorer


Amning:

Gennemsnitlig varighed af fuld amning (antal dage): Beregnes som antallet af dage fra barnets fødselsdag, til den dato sundhedsplejersken har registreret, at fuld amning stoppede.

Median varighed af fuld amning (antal dage): Median-værdien af varighed af fuld amning i antal dage.

Procentdel fuld amning i over 2 uger (procent): Angiver procentdelen af børn der fuld ammes i mere end 2 uger. Procentdelen beregnes ud fra antallet af børn der påbegynder fuld amning.

Procentdel fuld amning i 9 uger (procent): Angiver procentdelen af børn der fuld ammes i mere end 9 uger. Procentdelen beregnes ud fra antallet af børn der påbegynder fuld amning.

Procentdel fuld amning i over 17 uger (procent): Angiver procentdelen af børn der fuld ammes i mere end 17 uger. Procentdelen beregnes ud fra antallet af børn der påbegynder fuld amning.

Procentdel fuld amning i over 26 uger (procent): Angiver procentdelen af børn der fuld ammes i mere end 26 uger. Procentdelen beregnes ud fra antallet af børn der påbegynder fuld amning.

Antal CPR-numre (antal): Antal børn der indgår i opgørelsen. Hvert CPR-nummer medtages kun en gang.

Dækningsgrad (andel): Beregning af hvor stor en andel af alle børn i en given fødselsårgang som indgår i opgørelsen. 

 

Rygning:

Procentdel udsat for tobaksrøg i hjemmet (procent): Angiver andelen af børn, hvor det ved etableringsbesøget er registreret, at barnet er udsat for tobaksrøg i hjemmet. Ved udsættelse for tobaksrøg menes i denne sammenhæng, at mindst én person, som barnet bor sammen med, ryger inde i boligen mindst én gang om ugen. Det gælder også E-cigaretter. Der spørges ikke om udsættelse for tobaksrøg fra andre personer, som barnet ikke bor sammen med (f.eks. bedsteforældre), idet det ville gøre afgrænsningen vanskeligere.

Procentdel ikke udsat for tobaksrøg i hjemmet (procent): Angiver andelen af børn, hvor det ved etableringsbesøget er registreret, at barnet ikke er udsat for tobaksrøg i hjemmet.

Procentdel ukendt om udsat for tobaksrøg i hjemmet (procent): Angiver andelen af børn, hvor det ved etableringsbesøget er registreret, at det er ukendt om barnet er udsat for tobaksrøg i hjemmet.
Antal CPR-numre (antal): Antal børn der indgår i opgørelsen.

Dækningsgrad (andel): Beregning af hvor stor en andel af alle børn i en given fødselsårgang som indgår i opgørelsen. 

Dækningsgraden for hhv. amme- og rygeindberetningerne er beregnet ved, at sammenholde antal børn i baggrundsbefolkningen på baggrund af CPR-registeret med antal børn som der er amme- og rygeindberetninger på. I baggrundsbefolkningen er medtaget de samme fødselsårgange som indgår i opgørelsen pr. 1.1. i det pågældende opgørelsesår. F.eks. er den nyeste tilføjede fødselsårgang for opgørelsesåret 2023 fødselsårgang 2022. I baggrundsbefolkningen til, at beregne dækningsgraden for fødselsårgang 2022 er her anvendt fødselsårgang 2022 pr. 1.1.2023. For opgørelsesåret 2022 var 2021 den seneste tilføjede fødselsårgang og i baggrundsbefolkningen til beregning af dækningsgraden var inkluderet fødselsårgang 2021 pr. 1.1.2022.   

 

 

4. Forbehold ved fortolkning


CPR-numre: Ved flere indberetninger på samme CPR-nummer, medtages kun den senest sendte indberetning.

Fødselsårgang: Angiver de år hvor barnet er født.

Rygning: Ved udsættelse for tobaksrøg menes i denne sammenhæng, at mindst én person, som barnet bor sammen med, ryger inde i boligen mindst én gang om ugen. Det gælder også E-cigaretter. Der spørges ikke om udsættelse for tobaksrøg fra andre personer, som barnet ikke bor sammen med (f.eks. bedsteforældre), idet det ville gøre afgrænsningen vanskeligere.

Datausikkerhed:  På nuværende tidspunkt indberetter alle 98 kommuner til Børnedatabasen. Enkelte kommuner har dog perioder med lavere indberetningsniveau end forventet. De manglende kommunale indberetninger forventes først og fremmest at skyldes data-tekniske udfordringer, som der løbende arbejdes på , at forbedre og finde løsninger på. Derudover arbejder de enkelte kommuner på at sikre, at datadisciplinen, i fremtiden bliver endnu bedre, herunder at de enkelte medarbejdere husker at indtaste registreringer, sikrer at registreringerne er korrekte og har god kommunikation med deres systemleverandører.

 

5. Datakilde


 Den Nationale Børnedatabase. Kommunerne indberetter vha. Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI2) data vedr.: højde, vægt, udsættelse for tobaksrøg i hjemmet og varighed af fuld amning. De fleste kommuner indberetter  via systemer udviklet af tredjepartsleverandører men det er også muligt for kommuner at indberette  via selve SEI brugergrænsefladen.

 

6. Offentliggørelse


Selve registeret opdateres hver uge, hvorimod produktionsdata opdateres løbende som indberetningerne indlæses af SEI-systemet. Indberettere har mulighed for at rette i tidligere indberettede skemaer, dvs. at de kan rette fejlbehæftede indberetninger, ligesom de kan tilføje manglende indberetninger fra tidligere år. Data offentliggøres årligt på eSundhed og udkommer ultimo december.

 

7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne


FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?