Emner

Find opgørelser ud fra forskellige emneområder

Aktuelt
 • Relancering af Mit Sygehusvalg

  'Mit sygehusvalg' kan du bruge til at sammenligne sygehuse i Danmark ud fra fx ventetider og patienttilfredshed. Det kan hjælpe dig, når du skal undersøges (udredes) eller behandles, og du selv vil vælge sygehus.

 • Udgivelseskalender

  Oversigt over planlagte og tidligere udgivelser

 • Vejledninger

  Vejledninger i at bruge eSundhed

Aktuelt - Emneoversigt
Ældre
Ældre - Emneoversigt
Almen praksis
 • Almen praksis og tilmeldte patienter

  Opgørelserne viser en række relevante tal for almen praksis siden 1. juli 2014. Tallene er hovedsageligt fordelt på praksistype, kommune og region, samt viser udviklingen pr. halvår. Opgørelserne ligger fordelt på følgende overordnede emner: 1. Nøgletal for kapaciteten i almen praksis, 2. Lægekapaciteter for almen praksis, 3. Åben og lukket for tilgang, 4. Praksistyper.

Almen praksis - Emneoversigt
Sundhedsdata på tværs
 • Sundhedsdata på tværs – Nøgletal

  Temarapporten Nøgletal giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner, kommuner og praksissektoren. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

 • Sundhedsdata på tværs – Børn og unge

  Temarapporten Børn og unge giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner og praksissektoren om børn og unge i alderen 0-25 år. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

 • Sundhedsdata på tværs – Borgere på 65 år og derover

  Temarapporten Borgere på 65 år og derover giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner, kommuner og praksissektoren om borgere i alderen 65 år og derover. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

 • Sundhedsdata på tværs – Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Temarapporten Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner, kommuner og praksissektoren om borgere med udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

Sundhedsdata på tværs - Emneoversigt
Sundhedsklynger
Sundhedsklynger - Emneoversigt
Tandpleje
Tandpleje - Emneoversigt
Kræft
Kræft - Emneoversigt
Lægemidler
 • Medicinsk cannabis

  Monitorering af brugen af Medicinsk Cannabis

 • Antibiotika

  Opgørelserne viser salg af systemisk antibiotika, solgt fra apoteker på recept.

 • Antipsykotika

  Forbrug af antipsykotika generelt og hos borgere med demens.

 • Brug af lægemidler under graviditet

  Receptpligtig medicin til kvinder før og under graviditet fordelt på forskellige lægemidler, tidspunkter under graviditet, kvindens alder og år (2001- )

 • Lægemidler mod diabetes og overvægt herunder Wegovy Flextouch

  Opgørelse over salget af lægemidler, der er godkendt til brug mod diabetes og overvægt.

 • Medicinpriser

  Udvikling i medicinpriser fordelt på forskellige lægemidler (seneste 5 år)

 • Medicinprisindeks

  Gennemsnitspris for behandling (definerede døgndoser) og pakning fordelt på medicingrupper, pristyper, år og måned (2005- )

 • Medicintilskud

  Apotekernes salg af tilskudsberettigede lægemidler og regionernes udgifter til tilskudsberettigede lægemidler fordelt på år og måneder (1996- )

 • ordiprax+

  Vejledninger m.m. til ordiprax+ for læger og lægemiddelkonsulenter

 • Nye lægemidler

  Nye receptpligtige lægemidler fordelt på årsag til nyt lægemiddel, markedsføringsår, antal og regioner (Seneste 10 år)

 • Sovemedicin til børn og unge

  Opgørelserne viser udviklingen i brugen af sovemedicin blandt børn mellem 0-17 år.

 • Apotekernes salg af lægemidler

  Apotekernes salg af lægemidler (fx mængde, omsætning og pris) fordelt på forskellige lægemidler, år og kvartal (seneste 5 år)

 • Lægemidler i tabletform mod covid19

  Opgørelsen viser antal personer der købte Lagevrio eller Plaxovid mod covid19

Lægemidler - Emneoversigt
Beskæftigede i sundhedsvæsenet
 • Andre ydere i praksis

  Antal behandlere, antal kapaciteter og antal praksis (ydernumre) for praksisområderne almen lægehjælp, fodterapi, fysioterapi, kiropraktik, psykologihjælp, speciallægehjælp, tandlægehjælp, fordelt på regioner og roller (2007-)

 • Ansatte på offentlige sygehuse

  Antal ansatte sundhedspersoner på offentlige sygehuse fordelt på faggrupper, regioner, stillingstyper, år (2013 - )

 • Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede

  Antal sundhedsuddannede fordelt på år, faggrupper, herkomst, speciale, alder og køn, uddannelsesland, brancher og sektorer, region (2000-2020)

 • Autorisation

  Antal udstedte autorisationer fordelt på faggrupper, alder, køn, uddannelsesgrupper, uddannelseslande og år (2000-)

 • Selvstændigt virke

  Antal udstedte tilladelser til selvstændigt virke til læger tandlæger og kiropraktorer fordelt på faggrupper, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-)

 • Specialeanerkendelse

  Antal udstedte speciallæge- og specialtandlægeanerkendelser fordelt på speciale, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-)

Beskæftigede i sundhedsvæsenet - Emneoversigt
Patienter og sygehuse
Patienter og sygehuse - Emneoversigt
Operationer og diagnoser
 • Fedmeoperationer

  Antal fedmeoperationer foretaget på sygehuse fordelt på enten bopælsregion og kommune, behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2009-

 • Landspatientregisteret: Avanceret udtræk

  Brugerdefineret udtræk fra Landspatientsregisteret

 • Forgiftninger og selvmordsforsøg med lægemidler

  Antal indlæggelser med forgiftning og selvmordsforsøg med lægemidlerne acetylsalicylsyre eller paracetamol på somatiske sygehuse. Opgørelserne er fordelt på køn, alder og år (2014-

 • Plastikoperationer

  Antal plastikoperationer foretaget på sygehuse og hos speciallæge fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2005-

 • Radiologiske undersøgelser

  Antal radiologiske undersøgelser foretaget på danske sygehuse, hospice og klinikker fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt undersøgelsestyper, undersøgelsessted, alder, køn og år (2011-

 • Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Antal personer og nye tilfælde med udvalgte kroniske sygdomme og svære psykisk lidelser (fx astma, diabetes og skizofreni) fordelt på alder, køn, regioner og kommune (2000- )

Operationer og diagnoser - Emneoversigt
Graviditet, fødsler og børn
Graviditet, fødsler og børn - Emneoversigt
Hvad dør vi af
 • Alkohol

  Indikatorer om hospitalskontakt, offentligt finansieret behandling samt brug at lægemidler til behandling pga. alkohol opdelt på region, kommune, alder, køn og år (2009-2020)

 • Dødsårsager

  Antal døde fordelt på dødsårsager, alder, køn, region, år (2002-)

Hvad dør vi af - Emneoversigt

Registre

Find opgørelser ud fra hvilke registre de kommer fra

Amning og udsættelse for tobaksrøg i første leveår

Opgørelserne viser andel af børn med fuld amning på forskellige tidspunkter af barnets første leveår samt gennemsnitlig varighed for fuld amning. Der er også oplysninger om andel af børn, der udsættes for tobaksrøg i hjemmet. Opgørelserne er fordelt på kommune og region. Der findes data fra 2012 og frem.

Amning

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning.

Udsættelse for tobaksrøg i første leveår

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning.

Amning og udsættelse for tobaksrøg i første leveår

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

   1) Formålet (kort)

   2) Indhold og afgræsning

   3) Indikatorer

   4) Forbehold ved fortolkning

   5) Datakilde

   6) Offentliggørelse

   7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

1. Formål (kort)


Formålet med udtrækket er at belyse varighed af fuld amning i Danmark samt i hvilket omfang spædbørn bliver udsat for tobaksrøg i hjemmet ved fødslen.

 

2. Indhold og afgrænsning


På baggrund af data i Den Nationale Børnedatabase fra sundhedsplejerskernes helbredsundersøgelser i barnets første leveår er det muligt, at belyse amning og rygning.

Oplysningerne i opgørelserne belyser helbredsindikatorer for børn i de enkelte kommuner, regioner og nationalt, inden for de to kategorier.

Der er indberetninger, hvor det ikke fremgår hvilken kommune, der har indberettet. Disse indgår i den samlede opgørelse for hele landet, men ikke når der inddeles på kommuner og regioner.

Der er kun medtaget en indberetning per barn. Hvis der er flere indberetninger for et barn, er den seneste indberetning medtaget. Dette gælder både amning og rygning.

Indberetninger hvor varighed af fuld amning er længere end 244 dage er ekskluderet, da dette ifølge Sundhedsstyrelsen ikke er realistisk.

For amning bliver data først offentliggjort i december det følgende år. Dette er for at sikre, at man får alle børn med som er født det pågældende år. Dvs. at opgørelse på ammedata er et år bagud i forhold til opgørelsen på rygedata. For opgørelse offentliggjort i 2021 er seneste ammedata således fra 2020. I opgørelserne er data afgrænset følgende:

Amning:

Ved fuld amning forstås, at barnet ernæres udelukkende af modermælk efter udskrivelsen fra hospitalet. Det vil sige, at der ud over moderens mælk kun kan tillades supplement med vand og lignende og /eller maksimalt ét flaskemåltid om ugen.

For at frasortere fejlregistreringer fjernes indberetninger, hvor varighed af fuld amning ligger uden for intervallet 1 til 244 dage.

Sundhedsstyrelsen anbefaler fuld amning, til barnet er omkring 6 måneder og delvis amning til 12 måneder, evt. længere. Ved fuld amning forstås, at barnet højst én gang om ugen får et måltid med modermælkserstatning.

Der registreres ikke ’eksklusiv amning’ (modermælk samt vitaminer, mineraler og evt. medicin), da denne WHO-definition er mindre hensigtsmæssig for danske forhold, hvor der ikke er helbredsrisici for barnet forbundet med ikke at være fuldt ammet.

Som udgangspunkt er det barnets udvikling og parathed, der er afgørende for tidspunktet for introduktion af overgangskost, som dog tidligst bør ske, når barnet er 17 uger.

Rygning:

Ved udsættelse for tobaksrøg menes i denne sammenhæng, at mindst én person, som barnet bor sammen med, ryger inde i boligen mindst én gang om ugen. Det gælder også E-cigaretter. Der spørges ikke om udsættelse for tobaksrøg fra andre personer, som barnet ikke bor sammen med (f.eks. bedsteforældre), idet det ville gøre afgrænsningen vanskeligere.

 

3.Indikatorer


Amning:

Gennemsnitlig varighed af fuld amning (antal dage): Beregnes som antallet af dage fra barnets fødselsdag, til den dato sundhedsplejersken har registreret, at fuld amning stoppede.

Median varighed af fuld amning (antal dage): Median-værdien af varighed af fuld amning i antal dage.

Procentdel fuld amning i over 2 uger (procent): Angiver procentdelen af børn der fuld ammes i mere end 2 uger. Procentdelen beregnes ud fra antallet af børn der påbegynder fuld amning.

Procentdel fuld amning i 9 uger (procent): Angiver procentdelen af børn der fuld ammes i mere end 9 uger. Procentdelen beregnes ud fra antallet af børn der påbegynder fuld amning.

Procentdel fuld amning i over 17 uger (procent): Angiver procentdelen af børn der fuld ammes i mere end 17 uger. Procentdelen beregnes ud fra antallet af børn der påbegynder fuld amning.

Procentdel fuld amning i over 26 uger (procent): Angiver procentdelen af børn der fuld ammes i mere end 26 uger. Procentdelen beregnes ud fra antallet af børn der påbegynder fuld amning.

Antal CPR-numre (antal): Antal børn der indgår i opgørelsen. Hvert CPR-nummer medtages kun en gang.

 

Rygning:

Procentdel udsat for tobaksrøg i hjemmet (procent): Angiver andelen af børn, hvor det ved etableringsbesøget er registreret, at barnet er udsat for tobaksrøg i hjemmet. Ved udsættelse for tobaks-røg menes i denne sammenhæng, at mindst én person, som barnet bor sammen med, ryger inde i boligen mindst én gang om ugen. Det gælder også E-cigaretter. Der spørges ikke om udsættelse for tobaksrøg fra andre personer, som barnet ikke bor sammen med (f.eks. bedsteforældre), idet det ville gøre afgrænsningen vanskeligere.

Procentdel ikke udsat for tobaksrøg i hjemmet (procent): Angiver andelen af børn, hvor det ved etableringsbesøget er registreret, at barnet ikke er udsat for tobaksrøg i hjemmet.

Procentdel ukendt om udsat for tobaksrøg i hjemmet (procent): Angiver andelen af børn, hvor det ved etableringsbesøget er registreret, at det er ukendt om barnet er udsat for tobaksrøg i hjemmet.
Antal CPR-numre (antal): Antal børn der indgår i opgørelsen.

 

4. Forbehold ved fortolkning


CPR-numre: Ved flere indberetninger på samme CPR-nummer, medtages kun den senest sendte indberetning.

Fødselsårgang: Angiver de år hvor barnet er født.

Rygning: Ved udsættelse for tobaksrøg menes i denne sammenhæng, at mindst én person, som barnet bor sammen med, ryger inde i boligen mindst én gang om ugen. Det gælder også E-cigaretter. Der spørges ikke om udsættelse for tobaksrøg fra andre personer, som barnet ikke bor sammen med (f.eks. bedsteforældre), idet det ville gøre afgrænsningen vanskeligere.

Datausikkerhed:  På nuværende tidspunkt indberetter alle 98 kommuner til Børnedatabasen. Enkelte kommuner har dog perioder med lavere indberetningsniveau end forventet. De manglende kommunale indberetninger forventes først og fremmest at skyldes data-tekniske udfordringer, som der løbende arbejdes på , at forbedre og finde løsninger på. Derudover arbejder de enkelte kommuner på at sikre, at datadisciplinen, i fremtiden bliver endnu bedre, herunder at de enkelte medarbejdere husker at indtaste registreringer, sikrer at registreringerne er korrekte og har god kommunikation med deres systemleverandører.

 

5. Datakilde


 Den Nationale Børnedatabase. Kommunerne indberetter vha. Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI2) data vedr.: højde, vægt, udsættelse for tobaksrøg i hjemmet og varighed af fuld amning. De fleste kommuner indberetter  via systemer udviklet af tredjepartsleverandører men det er også muligt for kommuner at indberette  via selve SEI brugergrænsefladen.

 

6. Offentliggørelse


Selve registeret opdateres hver uge, hvorimod produktionsdata opdateres løbende som indberetningerne indlæses af SEI-systemet. Indberettere har mulighed for at rette i tidligere indberettede skemaer, dvs. at de kan rette fejlbehæftede indberetninger, ligesom de kan tilføje manglende indberetninger fra tidligere år. Data offentliggøres årligt på eSundhed og udkommer ultimo december.

 

7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne


FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?