Assisteret reproduktion (IVF)

 Opgørelsen viser behandlingsaktiviteten for assisteret reproduktion, opgjort på følgende forskellige udvalgte indikatorer:


•    Antal behandlinger
•    Antal kliniske graviditeter
•    Antal forventede fødte børn
•    Flerfoldsraten

Disse indikatorer kan opdeles på type af behandling samt aldersgruppering, nationalitet og samlivsstatus af de behandlede.

Der vises data fra 2012 og frem.

Derudover vises data på fødte børn, efter assisteret reproduktion hos danske kvinder.

Her vises opdelinger på type af behandling, aldersgruppering og samlivsstatus hos de behandlede.

Ydermere vises hvor stor en andel af en fødselsårgang der er kommet til verden efter assisteret reproduktion

Disse data vises fra 2019 og frem.

Udvikling

Tabel

Pivottabel over assisteret reproduktion.

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning.

Publikationer

Opgørelse over behandling på offentlig og privat klinik

Opgørelse over fødte efter fertilitetsbehandling (2019-)

Information om Assisteret Reproduktion (IVF)

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

   1) Formålet (kort)

   2) Indhold og afgrænsning

   3) Indikatorer

   4) Forbehold ved fortolkning

   5) Datakilde

   6) Offentliggørelse

   7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

1. Formålet (kort)


På baggrund af lovgivning om behandling af ufrivillig barnløshed indsamler Sundhedsdatastyrelsen data om alle behandlinger, som udføres på danske klinikker/vævscentre og gynækologiske speciallægeklinikker. Formålet med indsamling af data er dels at give et overblik over behandlingernes omfang: Hvor mange og hvilke typer behandlinger, der udføres, og dels at monitorere behandlingernes succes ved opgørelse af opnåede kliniske graviditeter.

 

2. Indhold og afgrænsning


Indhold

Statistikken baseres på indberetninger fra klinikker, som har opnået vævscentertilladelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

I Danmark bliver der udført fertilitetsbehandlinger på både danske og udenlandske kvinder. Opgørelserne dækker over fertilitetsbehandlinger udført på både danske og udenlandske kvinder i hele landet.

Behandlingsaktiviteten samt monitoreringen af behandlingernes succes kan opdeles på type af behandling samt aldersgruppering af de behandlede.
I opgørelsen opereres med to hovedtyper af barnløshedsbehandlinger:

 • Intrauterin insemination (IUI)
 • Assisteret reproduktionsteknologi (ART)
 

IUI-behandling er oftest den behandlingsform, som ufrivilligt barnløse tilbydes først. Af denne behandlingsform findes to behandlingstyper:

 • IUI-H
 • IUI-D
 

IUI-H er en IUI-behandling udført med partners sæd (homolog insemination).
IUI-D
er en IUI-behandling udført med donorsæd (heterolog insemination). I begge tilfælde af IUI-behandlingen finder en eventuel befrugtning sted i livmoderen (intrauterint).

ART-behandling tilbydes til ufrivilligt barnløse, som endnu ikke har haft succes med IUI-behandling, eller som af forskellige årsager ikke vil have gavn af IUI-behandling. ART er fællesbetegnelsen for behandlingstyperne:

 • IVF-behandling
 • FER
 • Oocytdonation
 

IVF-behandling (reagensglasbehandling) kan udføres med partners sæd eller med donorsæd, og med eller uden befrugtning med mikroinsemination (ICSI), hvor sædcellerne enten er ejakuleret eller operativt udtaget af testiklerne/bitestiklerne (TESA/TESE/PESA).

FER (frozen embryo replacement) er fertilitetsbehandling med opsætning af nedfrosne/optøede embryoner efter tidligere IVF/ICSI-behandling. Overskydende egnede embryoner efter IVF/ICSI-behandlinger kan nedfryses og anvendes til mulig senere behandling - eventuelt uden at kvinden skal gennemgå hormonstimulation.

Oocytdonation er IVF/ICSI-behandling og FER-behandling med donerede æg. Modtager kvinden donerede æg (oocytter) fra en anden kvinde, som er i fertilitetsbehandling, eller fra en fertil donor, opgøres IVF/ICSI-behandling samt frysecykli under kategorien oocytdonation.

Fælles for ART-behandlinger er, at befrugtningen foregår uden for kvindens livmoder.

Alder er i opgørelsen defineret ved kvindens alder på behandlingens starttidspunkt.

Alder er kategoriseret som: Alle, 18-24 år, 25-29 år, 30-34 år, 35-39 år, 40+ år.

Samlivsstatus er i opgørelsen registreret som enten mandlig partner, kvindelig partner eller enlig. Hvis ikke samlivsstatus er registreret ved behandlingen, vises den som ukendt.

Nationalitet vises i opgørelsen som dansk eller udenlands. Denne defineres ved, om kvinden på tidspunkt for behandling har et dansk CPR-nummer, hvorved hun defineres som dansk af nationalitet, eller erstatnings-CPR-nummer, hvorved hun defineres som udenlandsk af nationalitet.

I opgørelsen findes der data fra år 2012 og frem.

 

Afgrænsning

Udgangspunkt for opgørelsen er alle indberettede barnløshedsbehandlinger i IVF-registeret. Af disse indberetninger ekskluderes påbegyndte behandlinger på ægdonorer, risikonedsættende behandlinger (behandling af HIV-smittede patienter og PGT-M/PGT-SR-behandlinger) samt påbegyndte inseminationsbehandlinger, der er afbrudt før insemination.

Opgørelser over risikonedsættende behandlinger medtages således ikke i nærværende opgørelse.

Behandlinger uden angivet alder eller behandlingssted medtages ikke i opgørelsen.

 

3. Indikatorer


I denne opgørelse er assisteret reproduktion opgjort på fire indikatorer:

 • Antal behandlinger
 • Antal kliniske graviditeter
 • Antal forventede børn
 • Flerfoldsrate
 

Antal behandlinger inkluderer alle barnløshedsbehandlinger foretaget det pågældende år, pånær påbegyndte behandlinger på ægdonorer, risikonedsættende behandlinger samt påbegyndte inseminationsbehandlinger, der er afbrudt før insemination.

Antal kliniske graviditeter er et udtryk for resultatet af behandlingerne. En klinisk graviditet bestemmes ud fra ultralydsscanning i 7.-8. graviditetsuge.

Antal forventede børn bestemmes ligeledes ved ultralydsscanningen for klinisk graviditet i 7.-8. graviditetsuge.

Flerfoldsraten beregnes ud fra forholdet mellem antal forventede børn over antal kliniske graviditeter.

 

4. Forbehold ved fortolkning


Ved nogle påbegyndte IVF/ICSI-behandlinger lægges de befrugtede æg ikke op i den aktuelle cyklus, eksempelvis på grund af overstimulering. I stedet nedfryses egnede æg til senere brug, hvilket kaldes totalfrys. Opgørelsen over IVF/ICSI-behandlinger omfatter både behandlinger med og uden totalfrys. Dette medfører en lavere succesrate for IVF/ICSI-behandlinger end de andre behandlingstyper, da der ved behandlinger med totalfrys ikke forekommer en mulighed for at etablere en graviditet.

 

5. Datakilde


Datagrundlaget for opgørelserne er IVF-registeret, Sundhedsdatastyrelsen.

Data om fertilitetsbehandling indsamles af Sundhedsdatastyrelsen via Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) og lægges til rette i IVF-registeret.

Data om fertilitetsbehandlinger, som sendes til Sundhedsdatastyrelsen, omfatter en lang række oplysninger om den enkelte behandling, herunder metode og baggrund for behandling.

Risikonedsættende behandlinger såsom præimplantationsgenetisk testning, også kaldet ægsor-tering (PGT-M/PGT-SR), og behandling af HIV-positive patienter indberettes til Sundhedsdatastyrelsen på linje med barnløshedsbehandling.

 

6. Offentliggørelse


Data offentliggøres årligt.  

 

7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne


ART: Assisteret reproduktionsteknologi

IVF: In Vitro fertilisering (reagensglasbehandling)

ICSI: Mikroinsemination/intracytoplasmatisk sædcelleinjektion

FER: Transferering med frosne/optøede embryoner

TESA/TESE/PESA: ICSI hvor sædcellerne er udtaget fra testiklerne/bitestiklerne

PGT-M: Præimplantationsgenetisk testning for monogene sygdomme

PGT-SR: Præimplantationsgenetisk testning for strukturelle forandringer

OD: Oocytdonation, hvor kvinden modtager donoræg

IUI: Intrauterin insemination

IUI-H: Intrauterin insemination med partners sæd

IUI-D: Intrauterin insemination med donorsæd

Klinisk graviditet: Foster med hjertelyd i 7.- 8. graviditetsuge (forventet fødsel)

Flerfoldsrate: Andelen af tvillinge- og trillingegraviditeter i forhold til alle graviditeter efter barnløshedsbehandling

 

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?