Emner

Find opgørelser ud fra forskellige emneområder

Aktuelt
 • Relancering af Mit Sygehusvalg

  'Mit sygehusvalg' kan du bruge til at sammenligne sygehuse i Danmark ud fra fx ventetider og patienttilfredshed. Det kan hjælpe dig, når du skal undersøges (udredes) eller behandles, og du selv vil vælge sygehus.

 • Udgivelseskalender

  Oversigt over planlagte og tidligere udgivelser

 • Vejledninger

  Vejledninger i at bruge eSundhed

Aktuelt - Emneoversigt
Ældre
Ældre - Emneoversigt
Almen praksis
 • Almen praksis og tilmeldte patienter

  Opgørelserne viser en række relevante tal for almen praksis siden 1. juli 2014. Tallene er hovedsageligt fordelt på praksistype, kommune og region, samt viser udviklingen pr. halvår. Opgørelserne ligger fordelt på følgende overordnede emner: 1. Nøgletal for kapaciteten i almen praksis, 2. Lægekapaciteter for almen praksis, 3. Åben og lukket for tilgang, 4. Praksistyper.

Almen praksis - Emneoversigt
Sundhedsdata på tværs
 • Sundhedsdata på tværs – Nøgletal

  Temarapporten Nøgletal giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner, kommuner og praksissektoren. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

 • Sundhedsdata på tværs – Børn og unge

  Temarapporten Børn og unge giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner og praksissektoren om børn og unge i alderen 0-25 år. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

 • Sundhedsdata på tværs – Borgere på 65 år og derover

  Temarapporten Borgere på 65 år og derover giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner, kommuner og praksissektoren om borgere i alderen 65 år og derover. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

 • Sundhedsdata på tværs – Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Temarapporten Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner, kommuner og praksissektoren om borgere med udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

Sundhedsdata på tværs - Emneoversigt
Sundhedsklynger
Sundhedsklynger - Emneoversigt
Tandpleje
Tandpleje - Emneoversigt
Kræft
Kræft - Emneoversigt
Lægemidler
 • Medicinsk cannabis

  Monitorering af brugen af Medicinsk Cannabis

 • Antibiotika

  Opgørelserne viser salg af systemisk antibiotika, solgt fra apoteker på recept.

 • Antipsykotika

  Forbrug af antipsykotika generelt og hos borgere med demens.

 • Brug af lægemidler under graviditet

  Receptpligtig medicin til kvinder før og under graviditet fordelt på forskellige lægemidler, tidspunkter under graviditet, kvindens alder og år (2001- )

 • Lægemidler mod diabetes og overvægt herunder Wegovy Flextouch

  Opgørelse over salget af lægemidler, der er godkendt til brug mod diabetes og overvægt.

 • Medicinpriser

  Udvikling i medicinpriser fordelt på forskellige lægemidler (seneste 5 år)

 • Medicinprisindeks

  Gennemsnitspris for behandling (definerede døgndoser) og pakning fordelt på medicingrupper, pristyper, år og måned (2005- )

 • Medicintilskud

  Apotekernes salg af tilskudsberettigede lægemidler og regionernes udgifter til tilskudsberettigede lægemidler fordelt på år og måneder (1996- )

 • ordiprax+

  Vejledninger m.m. til ordiprax+ for læger og lægemiddelkonsulenter

 • Nye lægemidler

  Nye receptpligtige lægemidler fordelt på årsag til nyt lægemiddel, markedsføringsår, antal og regioner (Seneste 10 år)

 • Sovemedicin til børn og unge

  Opgørelserne viser udviklingen i brugen af sovemedicin blandt børn mellem 0-17 år.

 • Apotekernes salg af lægemidler

  Apotekernes salg af lægemidler (fx mængde, omsætning og pris) fordelt på forskellige lægemidler, år og kvartal (seneste 5 år)

 • Lægemidler i tabletform mod covid19

  Opgørelsen viser antal personer der købte Lagevrio eller Plaxovid mod covid19

Lægemidler - Emneoversigt
Beskæftigede i sundhedsvæsenet
 • Andre ydere i praksis

  Antal behandlere, antal kapaciteter og antal praksis (ydernumre) for praksisområderne almen lægehjælp, fodterapi, fysioterapi, kiropraktik, psykologihjælp, speciallægehjælp, tandlægehjælp, fordelt på regioner og roller (2007-)

 • Ansatte på offentlige sygehuse

  Antal ansatte sundhedspersoner på offentlige sygehuse fordelt på faggrupper, regioner, stillingstyper, år (2013 - )

 • Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede

  Antal sundhedsuddannede fordelt på år, faggrupper, herkomst, speciale, alder og køn, uddannelsesland, brancher og sektorer, region (2000-2020)

 • Autorisation

  Antal udstedte autorisationer fordelt på faggrupper, alder, køn, uddannelsesgrupper, uddannelseslande og år (2000-)

 • Selvstændigt virke

  Antal udstedte tilladelser til selvstændigt virke til læger tandlæger og kiropraktorer fordelt på faggrupper, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-)

 • Specialeanerkendelse

  Antal udstedte speciallæge- og specialtandlægeanerkendelser fordelt på speciale, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-)

Beskæftigede i sundhedsvæsenet - Emneoversigt
Patienter og sygehuse
Patienter og sygehuse - Emneoversigt
Operationer og diagnoser
 • Fedmeoperationer

  Antal fedmeoperationer foretaget på sygehuse fordelt på enten bopælsregion og kommune, behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2009-

 • Landspatientregisteret: Avanceret udtræk

  Brugerdefineret udtræk fra Landspatientsregisteret

 • Forgiftninger og selvmordsforsøg med lægemidler

  Antal indlæggelser med forgiftning og selvmordsforsøg med lægemidlerne acetylsalicylsyre eller paracetamol på somatiske sygehuse. Opgørelserne er fordelt på køn, alder og år (2014-

 • Plastikoperationer

  Antal plastikoperationer foretaget på sygehuse og hos speciallæge fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2005-

 • Radiologiske undersøgelser

  Antal radiologiske undersøgelser foretaget på danske sygehuse, hospice og klinikker fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt undersøgelsestyper, undersøgelsessted, alder, køn og år (2011-

 • Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Antal personer og nye tilfælde med udvalgte kroniske sygdomme og svære psykisk lidelser (fx astma, diabetes og skizofreni) fordelt på alder, køn, regioner og kommune (2000- )

Operationer og diagnoser - Emneoversigt
Graviditet, fødsler og børn
Graviditet, fødsler og børn - Emneoversigt
Hvad dør vi af
 • Alkohol

  Indikatorer om hospitalskontakt, offentligt finansieret behandling samt brug at lægemidler til behandling pga. alkohol opdelt på region, kommune, alder, køn og år (2009-2020)

 • Dødsårsager

  Antal døde fordelt på dødsårsager, alder, køn, region, år (2002-)

Hvad dør vi af - Emneoversigt

Registre

Find opgørelser ud fra hvilke registre de kommer fra

Assisteret reproduktion (IVF)

 Opgørelsen viser behandlingsaktiviteten for assisteret reproduktion, opgjort på følgende forskellige udvalgte indikatorer:


•    Antal behandlinger
•    Antal kliniske graviditeter
•    Antal forventede fødte børn
•    Flerfoldsraten

Disse indikatorer kan opdeles på type af behandling samt aldersgruppering af de behandlede.
Der vises data fra 2012 og frem.

Derudover vises data på fødte børn, efter assisteret reproduktion hos danske kvinder.
Her vises opdelinger på type af behandling, aldersgruppering,  og samlivsstatus hos de behandledede.
Disse data vises for perioden 2019-2021.

Udvikling

Udvikling over tid i behandlinger med assisteret reproduktion.

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning.

Tabel

Pivottabel over assisteret reproduktion.

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning.

Fødte efter fertilitetsbehandling

Information om Assisteret Reproduktion (IVF)

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

   1) Formålet (kort)

   2) Indhold og afgrænsning

   3) Indikatorer

   4) Forbehold ved fortolkning

   5) Datakilde

   6) Offentliggørelse

   7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

1. Formålet (kort)


På baggrund af lovgivning om behandling af ufrivillig barnløshed indsamler Sundhedsdatastyrelsen data om alle behandlinger, som udføres på danske klinikker/vævscentre og gynækologiske speciallægeklinikker. Formålet med indsamling af data er dels at give et overblik over behandlingernes omfang: Hvor mange og hvilke typer behandlinger, der udføres, og dels at monitorere behandlingernes succes ved opgørelse af opnåede kliniske graviditeter.

 

2. Indhold og afgrænsning


Indhold

Statistikken baseres på indberetninger fra klinikker, som har opnået vævscentertilladelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

I Danmark bliver der udført fertilitetsbehandlinger på både danske og udenlandske kvinder. Opgørelserne dækker over fertilitetsbehandlinger udført på både danske og udenlandske kvinder i hele landet.

Behandlingsaktiviteten samt monitoreringen af behandlingernes succes kan opdeles på type af behandling samt aldersgruppering af de behandlede.
I opgørelsen opereres med to hovedtyper af barnløshedsbehandlinger:

 • Intrauterin insemination (IUI)
 • Assisteret reproduktionsteknologi (ART)
 

IUI-behandling er oftest den behandlingsform, som ufrivilligt barnløse tilbydes først. Af denne behandlingsform findes to behandlingstyper:

 • IUI-H
 • IUI-D
 

IUI-H er en IUI-behandling udført med partners sæd (homolog insemination).
IUI-D
er en IUI-behandling udført med donorsæd (heterolog insemination). I begge tilfælde af IUI-behandlingen finder en eventuel befrugtning sted i livmoderen (intrauterint).

ART-behandling tilbydes til ufrivilligt barnløse, som endnu ikke har haft succes med IUI-behandling, eller som af forskellige årsager ikke vil have gavn af IUI-behandling. ART er fællesbetegnelsen for behandlingstyperne:

 • IVF-behandling
 • FER
 • Oocytdonation
 

IVF-behandling (reagensglasbehandling) kan udføres med partners sæd eller med donorsæd, og med eller uden befrugtning med mikroinsemination (ICSI), hvor sædcellerne enten er ejakuleret eller operativt udtaget af testiklerne/bitestiklerne (TESA/TESE/PESA).

FER (frozen embryo replacement) er fertilitetsbehandling med opsætning af nedfrosne/optøede embryoner efter tidligere IVF/ICSI-behandling. Overskydende egnede embryoner efter IVF/ICSI-behandlinger kan nedfryses og anvendes til mulig senere behandling - eventuelt uden at kvinden skal gennemgå hormonstimulation.

Oocytdonation er IVF/ICSI-behandling og FER-behandling med donerede æg. Modtager kvinden donerede æg (oocytter) fra en anden kvinde, som er i fertilitetsbehandling, eller fra en fertil donor, opgøres IVF/ICSI-behandling samt frysecykli under kategorien oocytdonation.

Fælles for ART-behandlinger er, at befrugtningen foregår uden for kvindens livmoder.

Alder er i opgørelsen defineret ved kvindens alder på behandlingens starttidspunkt.

Alder er kategoriseret som: Alle, 18-24 år, 25-29 år, 30-34 år, 35-39 år, 40+ år.

Samlivsstatus er i opgørelsen registreret som enten mandlig partner, kvindelig partner eller enlig. Hvis ikke samlivsstatus er registreret ved behandlingen, vises den som ukendt.

Nationalitet vises i opgørelsen som dansk eller udenlands. Denne defineres ved, om kvinden på tidspunkt for behandling har et dansk CPR-nummer, hvorved hun defineres som dansk af nationalitet, eller erstatnings-CPR-nummer, hvorved hun defineres som udenlandsk af nationalitet.

I opgørelsen findes der data fra år 2012 og frem.

 

Afgrænsning

Udgangspunkt for opgørelsen er alle indberettede barnløshedsbehandlinger i IVF-registeret. Af disse indberetninger ekskluderes påbegyndte behandlinger på ægdonorer, risikonedsættende behandlinger (behandling af HIV-smittede patienter og PGT-M/PGT-SR-behandlinger) samt påbegyndte inseminationsbehandlinger, der er afbrudt før insemination.

Opgørelser over risikonedsættende behandlinger medtages således ikke i nærværende opgørelse.

Behandlinger uden angivet alder eller behandlingssted medtages ikke i opgørelsen.

 

3. Indikatorer


I denne opgørelse er assisteret reproduktion opgjort på fire indikatorer:

 • Antal behandlinger
 • Antal kliniske graviditeter
 • Antal forventede børn
 • Flerfoldsrate
 

Antal behandlinger inkluderer alle barnløshedsbehandlinger foretaget det pågældende år, pånær påbegyndte behandlinger på ægdonorer, risikonedsættende behandlinger samt påbegyndte inseminationsbehandlinger, der er afbrudt før insemination.

Antal kliniske graviditeter er et udtryk for resultatet af behandlingerne. En klinisk graviditet bestemmes ud fra ultralydsscanning i 7.-8. graviditetsuge.

Antal forventede børn bestemmes ligeledes ved ultralydsscanningen for klinisk graviditet i 7.-8. graviditetsuge.

Flerfoldsraten beregnes ud fra forholdet mellem antal forventede børn over antal kliniske graviditeter.

 

4. Forbehold ved fortolkning


Ved nogle påbegyndte IVF/ICSI-behandlinger lægges de befrugtede æg ikke op i den aktuelle cyklus, eksempelvis på grund af overstimulering. I stedet nedfryses egnede æg til senere brug, hvilket kaldes totalfrys. Opgørelsen over IVF/ICSI-behandlinger omfatter både behandlinger med og uden totalfrys. Dette medfører en lavere succesrate for IVF/ICSI-behandlinger end de andre behandlingstyper, da der ved behandlinger med totalfrys ikke forekommer en mulighed for at etablere en graviditet.

 

5. Datakilde


Datagrundlaget for opgørelserne er IVF-registeret pr. 16. maj 2023, Sundhedsdatastyrelsen.

Data om fertilitetsbehandling indsamles af Sundhedsdatastyrelsen via Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) og lægges til rette i IVF-registeret.

Data om fertilitetsbehandlinger, som sendes til Sundhedsdatastyrelsen, omfatter en lang række oplysninger om den enkelte behandling, herunder metode og baggrund for behandling.

Risikonedsættende behandlinger såsom præimplantationsgenetisk testning, også kaldet ægsor-tering (PGT-M/PGT-SR), og behandling af HIV-positive patienter indberettes til Sundhedsdatastyrelsen på linje med barnløshedsbehandling.

 

6. Offentliggørelse


Data offentliggøres årligt i maj måned.

Den seneste offentliggørelse i maj 2023 dækker over fertilitetsbehandlinger, som er påbegyndt i kalenderårene 2012-2022.

 

7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne


ART: Assisteret reproduktionsteknologi

IVF: In Vitro fertilisering (reagensglasbehandling)

ICSI: Mikroinsemination/intracytoplasmatisk sædcelleinjektion

FER: Transferering med frosne/optøede embryoner

TESA/TESE/PESA: ICSI hvor sædcellerne er udtaget fra testiklerne/bitestiklerne

PGT-M: Præimplantationsgenetisk testning for monogene sygdomme

PGT-SR: Præimplantationsgenetisk testning for strukturelle forandringer

OD: Oocytdonation, hvor kvinden modtager donoræg

IUI: Intrauterin insemination

IUI-H: Intrauterin insemination med partners sæd

IUI-D: Intrauterin insemination med donorsæd

Klinisk graviditet: Foster med hjertelyd i 7.- 8. graviditetsuge (forventet fødsel)

Flerfoldsrate: Andelen af tvillinge- og trillingegraviditeter i forhold til alle graviditeter efter barnløshedsbehandling

 

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?