Emner

Find opgørelser ud fra forskellige emneområder

Aktuelt
Aktuelt - Emneoversigt
Almen Praksis
 • Almen praksis og tilmeldte patienter

  Opgørelserne viser en række relevante tal for almen praksis siden 1. juli 2014. Tallene er hovedsageligt fordelt på praksistype, kommune og region, samt viser udviklingen pr. halvår. Opgørelserne ligger fordelt på følgende overordnede emner: 1. Nøgletal for kapaciteten i almen praksis, 2. Lægekapaciteter for almen praksis, 3. Åben og lukket for tilgang, 4. Praksistyper.

Almen Praksis - Emneoversigt
Kræft
 • Andre neoplasier

  Nye kræfttilfælde fordelt på særskilte diagnosegrupper (”andre neoplasier”) fordelt på diagnose, region, kommune, alder, køn, år (1978- )

 • Kræftoverlevelse

  Overlevelse fordelt på kræftform, køn, region og år (2002- )

 • Nye kræfttilfælde

  Nye kræfttilfælde fordelt på diagnose, alder, køn, region, kommune, år (1978- )

 • Pakkeforløb for kræftomraadet

  Forløb gennemført inden for standardforløbstiden fordelt på kræftområder, pakkeforløb, region, år og kvartal (2020-

 • Pakkeforløb for kræftområdet (2012-2018)

  Forløb gennemført inden for standardforløbstiden fordelt på kræftområder, pakkeforløb, region, år og kvartal (2012-2018)

Kræft - Emneoversigt
Lægemidler
 • Medicinsk cannabis

  Monitorering af brugen af Medicinsk Cannabis

 • Antibiotika

  Opgørelserne viser salg af systemisk antibiotika, solgt fra apoteker på recept.

 • Antipsykotika

  Forbrug af antipsykotika generelt og hos borgere med demens.

 • Brug af lægemidler under graviditet

  Receptpligtig medicin til kvinder før og under graviditet fordelt på forskellige lægemidler, tidspunkter under graviditet, kvindens alder og år (2001- )

 • Medicinpriser

  Udvikling i medicinpriser fordelt på forskellige lægemidler (seneste 5 år)

 • Medicinprisindeks

  Gennemsnitspris for behandling (definerede døgndoser) og pakning fordelt på medicingrupper, pristyper, år og måned (2005- )

 • Medicintilskud

  Apotekernes salg af tilskudsberettigede lægemidler og regionernes udgifter til tilskudsberettigede lægemidler fordelt på år og måneder (1996- )

 • ordiprax+

  Vejledninger m.m. til ordiprax+ for læger og lægemiddelkonsulenter

 • Nye lægemidler

  Nye receptpligtige lægemidler fordelt på årsag til nyt lægemiddel, markedsføringsår, antal og regioner (Seneste 10 år)

 • Sovemedicin til børn og unge

  Opgørelserne viser udviklingen i brugen af sovemedicin blandt børn mellem 0-17 år.

 • Apotekernes salg af lægemidler

  Apotekernes salg af lægemidler (fx mængde, omsætning og pris) fordelt på forskellige lægemidler, år og kvartal (seneste 5 år)

Lægemidler - Emneoversigt
Beskæftigede i Sundhedsvæsenet
 • Andre ydere i praksis

  Antal behandlere, antal kapaciteter og antal praksis (ydernumre) for praksisområderne almen lægehjælp, fodterapi, fysioterapi, kiropraktik, psykologihjælp, speciallægehjælp, tandlægehjælp, fordelt på regioner og roller (2007-)

 • Ansatte på offentlige sygehuse

  Antal ansatte sundhedspersoner på offentlige sygehuse fordelt på faggrupper, regioner, stillingstyper, år (2013 - )

 • Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede

  Antal sundhedsuddannede fordelt på år, faggrupper, herkomst, speciale, alder og køn, uddannelsesland, brancher og sektorer, region (2001-)

 • Autorisation

  Antal udstedte autorisationer fordelt på faggrupper, alder, køn, uddannelsesgrupper, uddannelseslande og år (2000-2016)

 • Selvstændigt virke

  Antal udstedte tilladelser til selvstændigt virke til læger tandlæger og kiropraktorer fordelt på faggrupper, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-2016)

 • Specialeanerkendelse

  Antal udstedte speciallæge- og specialtandlægeanerkendelser fordelt på speciale, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-2016)

Beskæftigede i Sundhedsvæsenet - Emneoversigt
Patienter og sygehuse
 • Brug af tvang i psykiatrien

  Antal påbegyndte tvangsforanstaltninger og antal berørte personer fordelt på tvangstype, region, speciale og år (2004-

 • Erfarede ventetider psykiatrien

  Erfarede ventetider i psykiatrien fordelt på region, alder, år og måned (2008-

 • Forventede ventetider

  Forventede ventetider fordelt på offentlige og private behandlingssteder, undersøgelser og behandlinger samt ventetidstyper (2012- )

 • Sengepladser og belægning på sygehuse

  Indikatorer omkring sengepladser og belægning fordelt på sengetype, region, sygehus, afdelinger, speciale år og måneder (2014-

 • Genoptræningsplaner

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune, år og kvartal (2012-

 • Genoptræningsydelser på sygehuse

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune, år og kvartal (2012-

 • Alle genoptræningsydelser

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune år og kvartal (2012-

 • Healthcare-Associated Infections Database - HAIBA

  Oversigt over infektioner på sygehuse (2016-)

 • Mit Sygehusvalg

  'Mit sygehusvalg' kan du bruge til at sammenligne sygehuse i Danmark ud fra fx ventetider og patienttilfredshed. Det kan hjælpe dig, når du skal undersøges (udredes) eller behandles, og du selv vil vælge sygehus.

 • Monitorering af udredningsretten i somatikken

  Overholdelse af udredningsret, overholdelse/ej overholdelse efter årsag samt varighed af udredningsforløb – fordelt på region og kvartal

 • Monitorering af udredningsretten i psykiatrien

  Overholdelse af udredningsret, overholdelse/ej overholdelse efter årsag samt varighed af udredningsforløb – fordelt på region, aldersgrupper og kvartal

 • Erfarede ventetider

  Erfarede ventetider til operation fordelt på region, operationer, år og måned.

 • Sundhedsaftaler

  Indikatorer om det sammenhængende patientforløb på tværs af sygehuse, kommuner og praksissektor fordelt på kommune og region (2009- )

 • Nøgletal for Sygehusvæsenet og Praksisområdet

  Kontakter og patienter i sygehus- og praksissektoren opdelt for region, alder, speciale m.m. (2009- )

 • Monitorering af genåbningen af sundhedsvæsenet

  Genåbningen af sundhedsvæsenet monitoreres via en række udvalgte indikatorer.

 • Nedbringelse af tvang i psykiatrien

  Alle oplysninger om anvendelse af tvang ved indlæggelse og ophold på en psykiatrisk afdeling er fra den 1. januar 1999 indberettet for hver enkelt patient.

Patienter og sygehuse - Emneoversigt
Operationer og diagnoser
 • Fedmeoperationer

  Antal fedmeoperationer foretaget på sygehuse fordelt på enten bopælsregion og kommune, behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2009-

 • Landspatientsregisteret: Avanceret udtræk

  Brugerdefineret udtræk fra Landspatientsregisteret

 • Forgiftninger og selvmordsforsøg med lægemidler

  Antal indlæggelser med forgiftning og selvmordsforsøg med lægemidlerne acetylsalicylsyre eller paracetamol på somatiske sygehuse. Opgørelserne er fordelt på køn, alder og år (2014-

 • Operationer

  Antal operationer foretaget på danske sygehuse fordelt på operation, patienttype, region, sygehus, bopælsregion, køn, alder og år (2013-

 • Plastikoperationer

  Antal plastikoperationer foretaget på sygehuse og hos speciallæge fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2005-

 • Radiologiske undersøgelser

  Antal radiologiske undersøgelser foretaget på danske sygehuse fordelt på forskellige typer radiologiske undersøgelser, region, sygehus, køn, alder og år (2013-

 • Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Antal personer og nye tilfælde med udvalgte kroniske sygdomme og svære psykisk lidelser (fx astma, diabetes og skizofreni) fordelt på alder, køn, regioner og kommune (2000- )

 • Sygehusaktivitet på diagnosegruppe

  Antal besøg og indlagte på somatiske sygehusafdelinger fordelt på diagnose, diagnosegrupper, ejerforhold, køn, alder, år (2013-

 • Sygehusaktivitet på diagnoseniveau

  Antal besøg og indlagte på somatiske sygehusafdelinger fordelt på overordnet diagnose, ejerforhold, køn, alder, år (2013-

Operationer og diagnoser - Emneoversigt
Graviditet, fødsler og børn
Graviditet, fødsler og børn - Emneoversigt
Hvad dør vi af
 • Alkohol

  Indikatorer om behandling, dødelighed og udgifter i forbindelse med alkoholproblemer fordelt på region, kommune, alder og år (2013-

 • Dødsårsager

  Antal døde fordelt på dødsårsager, alder, køn, region, år (2002-

Hvad dør vi af - Emneoversigt

Registre

Find opgørelser ud fra hvilke registre de kommer fra

Højde og vægt for skolebørn

Opgørelserne viser udviklingen i højde og vægt blandt børn og unge i skolealderen. Der er oplysninger om under-, normal, over- samt svær overvægt samt gennemsnits højde og vægt.  Opgørelserne er fordelt på skoletrin, region, kommune, køn og barnets årgang. Der findes data fra årgang 1997 og frem. 

Kontakt

Sofie Mathiasen
T: 3268 9094
E: sozm@sundhedsdata.dk

Højde og vægt for skolebørn

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning.

Højde og vægt for skolebørn

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning.

Højde og vægt for skolebørn

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

   1) Formålet (kort)

   2) Indhold og afgræsning

   3) Indikatorer

   4) Forbehold ved fortolkning

   5) Datakilde

   6) Offentliggørelse

   7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

1. Formål (kort)


Formålet med opgørelsen er at belyse danske børn og unges højde og vægt gennem skolealderen, for derved at følge forekomsten af undervægtige, normalvægtige, overvægtige og svært overvægtige børn og unge på landsplan.

 

2. Indhold og afgrænsning


Oplysningerne i opgørelserne belyser helbredsindikatorer for børn i de enkelte kommuner, regioner og nationalt, inden for kategorierne: højde og vægt.

I opgørelserne er data afgrænset følgende:

Ved indskoling er medtaget målinger for børn der er enten 6 eller 7 år gamle ved målingen, og ved flere målinger er det den første, der er medtaget. I mellemskolen er medtaget børn der er mellem 9 og 13 år gamle, og ved flere målinger er det den måling, der blev foretaget tættest på barnets 11 års fødselsdag der medtages. Ved udskoling er medtaget målinger for børn der enten er 14 eller 15 år ved målingen, og ved flere målinger er den sidste måling medtaget.

 

3. Indikatorer


 • Gennemsnitshøjde (højde i cm): Barnet måles uden sko stående med samlede ben op mod en væg og skuende lige frem.

 • Gennemsnitsvægt (vægt i gram): Barnets vægt, vejet uden sko, overtøj eller ting i lommerne.

Højde og vægt indskoling:

 • Undervægtig i indskoling (andel): Angiver procentdelen af børn der er undervægtig i indskolingen. Procentdelen beregnes ud fra antallet af børn.

 • Normalvægtig i indskoling (andel): Angiver procentdelen af børn der er normalvægtig i indskolingen. Procentdelen beregnes ud fra antallet af børn.

 • Overvægtig i indskoling (andel): Angiver procentdelen af børn der er overvægtig i indskolingen. Procentdelen beregnes ud fra antallet af børn.

 • Svært overvægtig i indskoling (andel): Angiver procentdelen af børn der er svært overvægtig i indskolingen. Procentdelen beregnes ud fra antallet af børn.

 • Over- eller Svært overvægtig i indskoling (andel): Angiver procentdelen af børn der er Over- eller svært overvægtig i indskolingen. Procentdelen beregnes ud fra antallet af børn.

 • Gennemsnitlig vægt i indskoling (Vægt i gram): Angiver gennemsnitlig vægt pr årgang målt på antal børn.

 • Gennemsnitlig højde i indskoling (Højde i cm): Angiver gennemsnitlig højde pr årgang målt på antal børn.

 • Antal CPR-numre (indskoling)(andel): Antal børn der indgår i opgørelsen.

Højde og vægt mellemtrin:

 • Undervægtig på mellemtrin (andel): Angiver procentdelen af børn der er undervægtig på mellemtrin. Procentdelen beregnes ud fra antallet af børn.

 • Normalvægtig på mellemtrin (andel): Angiver procentdelen af børn der er normalvægtig på mellemtrin. Procentdelen beregnes ud fra antallet af børn.

 • Overvægtig på mellemtrin (andel): Angiver procentdelen af børn der er overvægtig på mellemtrin. Procentdelen beregnes ud fra antallet af børn.

 • Svært overvægtig på mellemtrin (andel): Angiver procentdelen af børn der er svært overvægtig på mellemtrin. Procentdelen beregnes ud fra antallet af børn.

 • Over- eller Svært overvægtig på mellemtrin (andel): Angiver procentdelen af børn der er Over- eller svært overvægtig på mellemtrin. Procentdelen beregnes ud fra antallet af børn.

 • Gennemsnitlig vægt på mellemtrin (Vægt i gram): Angiver gennemsnitlig vægt pr årgang målt på antal børn.

 • Gennemsnitlig højde på mellemtrin (Højde i cm): Angiver gennemsnitlig højde pr årgang målt på antal børn.

 • Antal CPR-numre (mellemtrin)(andel): Antal børn der indgår i opgørelsen.

Højde og vægt udskoling:

 • Undervægtig i udskolingen (andel): Angiver procentdelen af børn der er undervægtig i udskolingen. Procentdelen beregnes ud fra antallet af børn.

 • Normalvægtig i udskolingen (andel): Angiver procentdelen af børn der er normalvægtig i udskolingen. Procentdelen beregnes ud fra antallet af børn.

 • Overvægtig i udskolingen (andel): Angiver procentdelen af børn der er overvægtig i udskoling. Procentdelen beregnes ud fra antallet af børn.

 • Svært overvægtig i udskolingen (andel): Angiver procentdelen af børn der er svært overvægtig i udskolingen. Procentdelen beregnes ud fra antallet af børn.

 • Over- eller Svært overvægtig i udskolingen (andel): Angiver procentdelen af børn der er Over- eller svært overvægtig i udskolingen. Procentdelen beregnes ud fra antallet af børn.

 • Gennemsnitlig vægt i udskolingen (Vægt i gram): Angiver gennemsnitlig vægt pr årgang målt på antal børn.

 • Gennemsnitlig højde i udskolingen (Højde i cm): Angiver gennemsnitlig højde pr årgang målt på antal børn.

 • Antal CPR-numre (udskoling)(andel): Antal børn der indgår i opgørelsen.

 

4. Forbehold ved fortolkning


Hvert CPR-nummer medtages kun en gang. Årgang: Angiver den årgang hvor barnet er født. Målinger: I Børnedatabasen findes ingen angivelse af, om målingen er foretaget ved indskoling, i mellemskolen, ved udskoling eller i forbindelse med en behovsundersøgelse, derfor er inddelingen sket ud fra fødselsår, alder ved målingen og, ved flere registrerede målinger for et enkelt barn, dato for målingen. BMI: Udtrækket indeholder en angivelse af gennemsnitlig højde og vægt, samt en inddeling i vægtgrupper. Denne inddeling er sket efter køns- og aldersstandardiserede BMI-kurver. Dette gøres, da BMI hos børn og unge (under 18 år) varierer med alder og pubertetens indtræden. Derfor kan man ikke, som hos voksne, anvende faste grænseværdier for undervægt, normalvægt, overvægt og svær overvægt. Overvægt/svært overvægt: BMI i Børnedatabasen er beregnet i forhold til kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Undervægt: For undervægt benyttes p3-værdierne fra: ”Nysom K, Mølgaard C, Hutchings B, Michael- sen KF. Body mass index of 0 to 45-y-old danes: Reference values and comparison with published European reference values. Int J Obes 2001;25(2):177-84”. Data usikkerhed: Da Børnedatabasen er en forholdsvis ny database, bør man være varsom med at drage alt for håndfaste konklusioner ud fra tallene. Som det fremgår af data i eSundhed, mangler der på nuværende tidspunkt indberetninger fra nogle få kommuner, hvilket, alt andet lige, gør det sværere at fortolke tallene på landsplan. De manglende kommunale indberetninger forventes først og fremmest at skyldes data-tekniske udfordringer, som det forventes, at der vil findes løsninger på i den nærmeste fremtid. Derudover arbejder de enkelte kommuner på at sikre, at datadisciplinen, dvs. at de enkelte medarbejdere husker at indtaste registreringer og sikrer at registreringerne er korrekte, i fremtiden bliver endnu bedre.

 

5. Datakilde


Den Nationale Børnedatabase. Kommunerne indberetter vha. Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) fire indikatorer fra undersøgelserne: højde, vægt, udsættelse for tobaksrøg i hjemmet og varighed af fuld amning. Det er muligt for kommunerne at indberette via selve SEI-klienten, som kan downloades på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside, men det er også muligt at benytte systemer udviklet af tredjepartsleverandører.

 

6. Offentliggørelse


Selve registeret opdateres hver fredag, hvorimod produktionsdata opdateres løbende som indberetningerne indlæses af SEI-systemet. Indberettere har mulighed for at rette i tidligere indberettede skemaer, dvs. at de kan rette fejlbelagte indberetninger, ligesom de kan tilføje manglende indberetninger fra tidligere år. Data offentliggøres årligt og udkommer ultimo december.

 

7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne


Publikationer

Målinger i skolen

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?