Emner

Find opgørelser ud fra forskellige emneområder

Aktuelt
 • Relancering af Mit Sygehusvalg

  'Mit sygehusvalg' kan du bruge til at sammenligne sygehuse i Danmark ud fra fx ventetider og patienttilfredshed. Det kan hjælpe dig, når du skal undersøges (udredes) eller behandles, og du selv vil vælge sygehus.

 • Udgivelseskalender

  Oversigt over planlagte og tidligere udgivelser

 • Vejledninger

  Vejledninger i at bruge eSundhed

Aktuelt - Emneoversigt
Ældre
Ældre - Emneoversigt
Almen praksis
 • Almen praksis og tilmeldte patienter

  Opgørelserne viser en række relevante tal for almen praksis siden 1. juli 2014. Tallene er hovedsageligt fordelt på praksistype, kommune og region, samt viser udviklingen pr. halvår. Opgørelserne ligger fordelt på følgende overordnede emner: 1. Nøgletal for kapaciteten i almen praksis, 2. Lægekapaciteter for almen praksis, 3. Åben og lukket for tilgang, 4. Praksistyper.

Almen praksis - Emneoversigt
Sundhedsdata på tværs
 • Sundhedsdata på tværs – Nøgletal

  Temarapporten Nøgletal giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner, kommuner og praksissektoren. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

 • Sundhedsdata på tværs – Børn og unge

  Temarapporten Børn og unge giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner og praksissektoren om børn og unge i alderen 0-25 år. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

 • Sundhedsdata på tværs – Borgere på 65 år og derover

  Temarapporten Borgere på 65 år og derover giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner, kommuner og praksissektoren om borgere i alderen 65 år og derover. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

 • Sundhedsdata på tværs – Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Temarapporten Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner, kommuner og praksissektoren om borgere med udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

Sundhedsdata på tværs - Emneoversigt
Sundhedsklynger
Sundhedsklynger - Emneoversigt
Tandpleje
Tandpleje - Emneoversigt
Kræft
Kræft - Emneoversigt
Lægemidler
 • Medicinsk cannabis

  Monitorering af brugen af Medicinsk Cannabis

 • Antibiotika

  Opgørelserne viser salg af systemisk antibiotika, solgt fra apoteker på recept.

 • Antipsykotika

  Forbrug af antipsykotika generelt og hos borgere med demens.

 • Brug af lægemidler under graviditet

  Receptpligtig medicin til kvinder før og under graviditet fordelt på forskellige lægemidler, tidspunkter under graviditet, kvindens alder og år (2001- )

 • Lægemidler mod diabetes og overvægt herunder Wegovy Flextouch

  Opgørelse over salget af lægemidler, der er godkendt til brug mod diabetes og overvægt.

 • Medicinpriser

  Udvikling i medicinpriser fordelt på forskellige lægemidler (seneste 5 år)

 • Medicinprisindeks

  Gennemsnitspris for behandling (definerede døgndoser) og pakning fordelt på medicingrupper, pristyper, år og måned (2005- )

 • Medicintilskud

  Apotekernes salg af tilskudsberettigede lægemidler og regionernes udgifter til tilskudsberettigede lægemidler fordelt på år og måneder (1996- )

 • ordiprax+

  Vejledninger m.m. til ordiprax+ for læger og lægemiddelkonsulenter

 • Nye lægemidler

  Nye receptpligtige lægemidler fordelt på årsag til nyt lægemiddel, markedsføringsår, antal og regioner (Seneste 10 år)

 • Sovemedicin til børn og unge

  Opgørelserne viser udviklingen i brugen af sovemedicin blandt børn mellem 0-17 år.

 • Apotekernes salg af lægemidler

  Apotekernes salg af lægemidler (fx mængde, omsætning og pris) fordelt på forskellige lægemidler, år og kvartal (seneste 5 år)

 • Lægemidler i tabletform mod covid19

  Opgørelsen viser antal personer der købte Lagevrio eller Plaxovid mod covid19

Lægemidler - Emneoversigt
Beskæftigede i sundhedsvæsenet
 • Andre ydere i praksis

  Antal behandlere, antal kapaciteter og antal praksis (ydernumre) for praksisområderne almen lægehjælp, fodterapi, fysioterapi, kiropraktik, psykologihjælp, speciallægehjælp, tandlægehjælp, fordelt på regioner og roller (2007-)

 • Ansatte på offentlige sygehuse

  Antal ansatte sundhedspersoner på offentlige sygehuse fordelt på faggrupper, regioner, stillingstyper, år (2013 - )

 • Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede

  Antal sundhedsuddannede fordelt på år, faggrupper, herkomst, speciale, alder og køn, uddannelsesland, brancher og sektorer, region (2000-2020)

 • Autorisation

  Antal udstedte autorisationer fordelt på faggrupper, alder, køn, uddannelsesgrupper, uddannelseslande og år (2000-)

 • Selvstændigt virke

  Antal udstedte tilladelser til selvstændigt virke til læger tandlæger og kiropraktorer fordelt på faggrupper, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-)

 • Specialeanerkendelse

  Antal udstedte speciallæge- og specialtandlægeanerkendelser fordelt på speciale, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-)

Beskæftigede i sundhedsvæsenet - Emneoversigt
Patienter og sygehuse
Patienter og sygehuse - Emneoversigt
Operationer og diagnoser
 • Fedmeoperationer

  Antal fedmeoperationer foretaget på sygehuse fordelt på enten bopælsregion og kommune, behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2009-

 • Landspatientregisteret: Avanceret udtræk

  Brugerdefineret udtræk fra Landspatientsregisteret

 • Forgiftninger og selvmordsforsøg med lægemidler

  Antal indlæggelser med forgiftning og selvmordsforsøg med lægemidlerne acetylsalicylsyre eller paracetamol på somatiske sygehuse. Opgørelserne er fordelt på køn, alder og år (2014-

 • Plastikoperationer

  Antal plastikoperationer foretaget på sygehuse og hos speciallæge fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2005-

 • Radiologiske undersøgelser

  Antal radiologiske undersøgelser foretaget på danske sygehuse, hospice og klinikker fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt undersøgelsestyper, undersøgelsessted, alder, køn og år (2011-

 • Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Antal personer og nye tilfælde med udvalgte kroniske sygdomme og svære psykisk lidelser (fx astma, diabetes og skizofreni) fordelt på alder, køn, regioner og kommune (2000- )

Operationer og diagnoser - Emneoversigt
Graviditet, fødsler og børn
Graviditet, fødsler og børn - Emneoversigt
Hvad dør vi af
 • Alkohol

  Indikatorer om hospitalskontakt, offentligt finansieret behandling samt brug at lægemidler til behandling pga. alkohol opdelt på region, kommune, alder, køn og år (2009-2020)

 • Dødsårsager

  Antal døde fordelt på dødsårsager, alder, køn, region, år (2002-)

Hvad dør vi af - Emneoversigt

Registre

Find opgørelser ud fra hvilke registre de kommer fra

Højde og vægt for skolebørn

Opgørelserne viser udviklingen i højde og vægt blandt børn og unge i skolealderen. Der er oplysninger om under-, normal, over- samt svær overvægt samt gennemsnits højde og vægt.  Opgørelserne er fordelt på skoletrin, region, kommune, køn og barnets årgang. Der findes data fra årgang 1997 og frem.  

Højde og vægt for skolebørn

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning.

Højde og vægt for skolebørn

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

   1) Formålet (kort)

   2) Indhold og afgræsning

   3) Indikatorer

   4) Forbehold ved fortolkning

   5) Datakilde

   6) Offentliggørelse

   7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

1. Formål (kort)


Formålet med opgørelsen er at belyse danske børn og unges højde og vægt gennem skolealderen, for derved at følge forekomsten af undervægt, normalvægt, moderat overvægt og svær overvægt hos børn og unge på landsplan.

 

2. Indhold og afgrænsning


Oplysningerne i opgørelserne belyser helbredsindikatorer for børn i de enkelte kommuner, regioner og nationalt, inden for kategorierne: højde og vægt.
Der er indberetninger, hvor det ikke fremgår hvilken kommune, der har indberettet. Disse indgår i den samlede opgørelse for hele landet, men ikke når der inddeles på kommuner og regioner. Tallene for højde, vægt og BMI opgøres fordelt på fødselsårgange. Der opgøres først tal for en specifik fødselsårgang indenfor hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling når denne fødselsårgang har været igennem hele skoletrinnet. Dette er for at sikre, at der opgøres på en så komplet fødselsårgang som muligt. Dvs. at for indskolingsbørnene så er fødsels-årgang 2014 den seneste fulde fødselsårgang vi på opgørelsestidspunktet i december 2022 har med i opgørelsen.

Det fremgår ikke af den enkelte indberetning i hvilket klassetrin målingen er foretaget hvorfor der i opgørelsen træffes nedenstående valg vedr. afgrænsning af målingerne. I opgørel-serne er data afgrænset følgende:

I indskolingsopgørelserne er medtaget målinger for børn der ved måletidspunktet er 5 år og 7 mdr. til 9 år og 11 mdr. Ved flere indberetninger for det enkelte barn indenfor denne alders-periode er det den første måling der er medtaget. 

I mellemtrinsopgørelserne er medtaget målinger for børn der ved måletidspunktet er 10 år til 12 år og 11 mdr. Ved flere indberetninger for det enkelte barn indenfor denne aldersperiode er det den måling, der blev foretaget tættest på barnets 11-års fødselsdag der medtages. 

I udskolingsopgørelserne er medtaget målinger for børn der ved måletidspunktet er 13 år til 16 år og 5mdr..Ved flere indberetninger for det enkelte barn indenfor denne aldersperiode er den sidste måling medtaget.

OBS. Afgræsningen af hvornår en måling er hhv. en indskolings-, mellemtrins- eller udskolingsmåling er i 2022 opgørelsen ændret i forhold til opgørelsen de seneste år. Det har med-ført mindre ændringer i total antal børn indenfor de enkelte skoletrin men ikke ændringer i selve indikatorerne.

 

3. Indikatorer


 • Gennemsnitshøjde (højde i cm): Barnet måles uden sko stående med samlede ben op mod en væg og skuende lige frem.
 • Gennemsnitsvægt (vægt i gram): Barnets vægt, vejet uden sko, overtøj eller ting i lommerne.
 

Højde og vægt i indskoling:

 • Undervægt i indskoling (andel): Angiver procentdelen af børn der har undervægt i indskolin-gen. Procentdelen beregnes ud fra antallet af børn.
 • Normalvægt i indskoling (andel): Angiver procentdelen af børn der har normal vægt i indskolingen. Procentdelen beregnes ud fra antallet af børn.
 • Moderat overvægt i indskoling (andel): Angiver procentdelen af børn der har moderat overvægt i indskolingen. Procentdelen beregnes ud fra antallet af børn.
 • Svær overvægt i indskoling (andel): Angiver procentdelen af børn der har svær overvægt i indskolingen. Procentdelen beregnes ud fra antallet af børn.Moderat- og svær overvægt i indskoling (andel): Angiver procentdelen af børn der har moderat- eller svær overvægt i indskolingen. Procentdelen beregnes ud fra antallet af børn.
 • Gennemsnitlig vægt i indskoling (Vægt i gram): Angiver gennemsnitlig vægt pr årgang målt på antal børn.
 • Gennemsnitlig højde i indskoling (Højde i cm): Angiver gennemsnitlig højde pr årgang målt på antal børn.
 • Antal CPR-numre (indskoling)(andel): Antal børn der indgår i opgørelsen.

Højde og vægt mellemtrin:

 • Undervægt på mellemtrin (andel): Angiver procentdelen af børn der har undervægt på mellemtrin. Procentdelen beregnes ud fra antallet af børn.
 • Normalvægt på mellemtrin (andel): Angiver procentdelen af børn der har normal vægt på mellemtrin. Procentdelen beregnes ud fra antallet af børn.
 • Moderat overvægt på mellemtrin (andel): Angiver procentdelen af børn der har overvægt på mellemtrin. Procentdelen beregnes ud fra antallet af børn.
 • Svær overvægt på mellemtrin (andel): Angiver procentdelen af børn der har svær overvægt på mellemtrin. Procentdelen beregnes ud fra antallet af børn.
 • Moderat- og svær  overvægt på mellemtrin (andel): Angiver procentdelen af børn der har moderat- eller svær overvægt på mellemtrin. Procentdelen beregnes ud fra antallet af børn.
 • Gennemsnitlig vægt på mellemtrin (Vægt i gram): Angiver gennemsnitlig vægt pr årgang målt på antal børn.
 • Gennemsnitlig højde på mellemtrin (Højde i cm): Angiver gennemsnitlig højde pr årgang målt på antal børn.
 • Antal CPR-numre (mellemtrin)(andel): Antal børn der indgår i opgørelsen.

Højde og vægt udskoling:

 • Undervægt i udskolingen (andel): Angiver procentdelen af børn der har undervægt i udsko-lingen. Procentdelen beregnes ud fra antallet af børn.
 • Normalvægt i udskolingen (andel): Angiver procentdelen af børn der har normal vægt i udskolingen. Procentdelen beregnes ud fra antallet af børn.
 • Moderat overvægt i udskolingen (andel): Angiver procentdelen af børn der har moderat overvægt i udskoling. Procentdelen beregnes ud fra antallet af børn.
 • Svær overvægt i udskolingen (andel): Angiver procentdelen af børn der har svær overvægt i udskolingen. Procentdelen beregnes ud fra antallet af børn.
 • Moderat- og svær overvægt i udskolingen (andel): Angiver procentdelen af børn der har moderat- eller svær overvægt i udskolingen. Procentdelen beregnes ud fra antallet af børn.
 • Gennemsnitlig vægt i udskolingen (Vægt i gram): Angiver gennemsnitlig vægt pr årgang målt på antal børn.
 • Gennemsnitlig højde i udskolingen (Højde i cm): Angiver gennemsnitlig højde pr årgang målt på antal børn.
 • Antal CPR-numre (udskoling)(andel): Antal børn der indgår i opgørelsen.
 

4. Forbehold ved fortolkning


CPR-numre: Der medtages kun én indberetning pr. cpr-nummer indenfor hver af skoletrin-nene dvs. indskoling, mellemtrin og udskoling. Samme cpr-nummer kan dog godt indgå i både indskolings- mellemtrins- og udskolingsopgørelserne. 

Fødselsårgang: Angiver det år hvor barnet er født.

Målinger: I Børnedatabasen findes ingen angivelse af, om målingen er foretaget ved indskoling, i mellemskolen, ved udskoling eller i forbindelse med en behovsundersøgelse. Inddelingen sker derfor ud fra fødselsår, alder ved målingen og dato for måling, hvis der er flere registrerede målinger for et enkelt barn. 
BMI: Udtrækket indeholder en angivelse af gennemsnitlig højde og vægt, samt en inddeling i vægtgrupper. Denne inddeling er sket efter køns- og aldersstandardiserede BMI-kurver. Dette gøres, da BMI hos børn og unge (under 18 år) varierer med alder og pubertetens ind-træden. Derfor kan man ikke, som hos voksne, anvende faste grænseværdier for under-vægt, normalvægt, overvægt og svær overvægt. Overvægt/svær overvægt: BMI i Børnedatabasen er beregnet i forhold til kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Undervægt: For undervægt benyttes p3-værdierne fra: ”Nysom K, Mølgaard C, Hutchings B, Michael- sen KF. Body mass index of 0 to 45-y-old danes: Reference values and comparison with published European reference values. Int J Obes 2001;25(2):177-84”. 

Datausikkerhed:  På nuværende tidspunkt indberetter alle 98 kommuner til Børnedatabasen. Enkelte kommuner har dog perioder med lavere indberetningsniveau end forventet. De manglende kommunale indberetninger forventes først og fremmest at skyldes datatekniske udfordringer, som der løbende arbejdes på at forbedre og finde løsninger på. Derudover arbejder de enkelte kommuner på at sikre, at datadisciplinen  i fremtiden bliver endnu bed-re, herunder at de enkelte medarbejdere husker at indtaste registreringer, sikrer at registre-ringerne er korrekte og har god kommunikation med deres systemleverandører

 

5. Datakilde

Den Nationale Børnedatabase. Kommunerne indberetter vha. Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI2) data vedr.: højde, vægt, udsættelse for tobaksrøg i hjemmet og varighed af fuld amning. De fleste kommuner indberetter via systemer udviklet af tredjepartsleverandører men det er også muligt for kommunerne at indberette via selve SEI brugergrænsefladen,.

 

6. Offentliggørelse


Selve registeret opdateres hver uge, hvorimod produktionsdata opdateres løbende som indberetningerne indlæses af SEI-systemet. Indberettere har mulighed for at rette i tidligere indberettede skemaer, dvs. at de kan rette fejlbehæftede indberetninger, ligesom de kan tilføje manglende indberetninger fra tidligere år. Data offentliggøres årligt på eSundhed og udkommer ultimo december.

 

7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne


FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?