Højde og vægt for skolebørn

Opgørelserne viser udviklingen i højde og vægt blandt børn og unge i skolealderen. Der er oplysninger om under-, normal, over- samt svær overvægt samt gennemsnits højde og vægt.  Opgørelserne er fordelt på skoletrin, region, kommune, køn og barnets årgang. Der findes data fra årgang 1997 og frem.  

Højde og vægt for skolebørn

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning.

Højde og vægt for skolebørn

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

   1) Formålet (kort)

   2) Indhold og afgræsning

   3) Indikatorer

   4) Forbehold ved fortolkning

   5) Datakilde

   6) Offentliggørelse

   7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

1. Formål (kort)

Formålet med opgørelsen er at belyse danske børn og unges højde og vægt gennem skolealderen, for derved at følge forekomsten af undervægt, normalvægt, moderat overvægt og svær overvægt hos børn og unge på landsplan.

 

2. Indhold og afgrænsning

Oplysningerne i opgørelserne belyser helbredsindikatorer for børn i de enkelte kommuner, regioner og nationalt, inden for kategorierne: højde og vægt.

Der er indberetninger, hvor det ikke fremgår hvilken kommune, der har indberettet. Disse indgår i den samlede opgørelse for hele landet, men ikke når der inddeles på kommuner og regioner.

Tallene for højde, vægt og BMI opgøres fordelt på fødselsårgange indenfor hhv. indskoling- mellemtrin og udskoling. Der opgøres først tal for en specifik fødselsårgang indenfor hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling når denne fødselsårgang har været igennem hele skoletrin-net eller når dækningen i forhold til baggrundsbefolkningen er tilstrækkelig. Dette er for at sikre, at der opgøres på en så komplet fødselsårgang som muligt. Det fremgår ikke af den enkelte indberetning i hvilket klassetrin målingen er foretaget hvorfor der i opgørelsen træffes nedenstående valg vedr. afgrænsning af målingerne:

I indskolingsopgørelserne er medtaget målinger for børn der ved måletidspunktet er 5 år . til 9 år og 11 mdr. Ved flere indberetninger for det enkelte barn indenfor denne alders-periode er det den første måling der er medtaget. De fleste børn i indskolingen måles ved 6 eller 7 år, og derfor medtages en fødselsårgang når denne er fyldt 8 år i opgørelsesåret. Dvs. at for opgørelsesåret 2023 er fødselsårgang 2015 den seneste inkluderede fødselsårgang i indskolings-opgørelsen.

I mellemtrinsopgørelserne er medtaget målinger for børn der ved måletidspunktet er 10 år til 12 år og 11 mdr. Ved flere indberetninger for det enkelte barn indenfor denne aldersperiode er det den måling, der blev foretaget tættest på barnets 11-års fødselsdag der medtages. I mellemtrinsopgørelsen medtages en fødselsårgang når denne er fyldt 12 år i opgørelsesåret. Dvs. at for opgørelsesåret 2023 er fødselsårgang 2011 den seneste inkluderede fødselsårgang i mellemtrinsopgørelsen.

I udskolingsopgørelserne er medtaget målinger for børn der ved måletidspunktet er 13 år til 16 år og 5mdr. Ved flere indberetninger for det enkelte barn indenfor denne aldersperiode er den sidste måling medtaget. I udskolingsopgørelsen medtages en fødselsårgang når denne er fyldt 16 år i opgørelsesåret. Dvs. at for opgørelsesåret 2023 er fødselsårgang 2007 den seneste inkluderede fødselsårgang i udskolingsopgørelsen.

Dækningsgraden er beregnet for hhv. indskolingen, mellemtrin og udskolingen ved, at sammenholde antal børn i baggrundsbefolkningen på baggrund af CPR-registeret med antal børn som der er højde- og vægt indberetninger på. I baggrundsbefolkningen er medtaget de samme fødselsårgange som indgår i opgørelsen pr. 1.1. i det pågældende opgørelsesår. F.eks. for indskolingsopgørelsen er den nyeste tilføjede fødselsårgang for opgørelsesåret 2023 fødsels-årgang 2015. I baggrundsbefolkningen til, at beregne dækningsgraden for fødselsårgang 2015 er her anvendt fødselsårgang 2015 pr. 1.1.2023. For opgørelsesåret 2022 var 2014 den seneste tilføjede fødselsårgang og i baggrundsbefolkningen til beregning af dækningsgraden var inkluderet fødselsårgang 2014 pr. 1.1.2022.  

OBS. Afgræsningen af hvornår en måling er hhv. en indskolings-, mellemtrins- eller udskolingsmåling er fra 2022 opgørelsen og frem ændret i forhold til opgørelsen de seneste år. Det har med-ført mindre ændringer i total antal børn indenfor de enkelte skoletrin men ikke ændringer i resultaterne for selve indikatorerne.

 

 

3. Indikatorer

 • Gennemsnitshøjde (højde i cm): Barnet måles uden sko stående med samlede ben op mod en væg og skuende lige frem.
 • Gennemsnitsvægt (vægt i gram): Barnets vægt, vejet uden sko, overtøj eller ting i lommerne.
 

Højde og vægt

 • Undervægt  (andel): Angiver procentdelen af børn der har undervægt. Procentdelen beregnes ud fra antallet af børn.
 • Normalvægt (andel): Angiver procentdelen af børn der har normal vægt. Procentdelen beregnes ud fra antallet af børn.
 • Moderat overvægt (andel): Angiver procentdelen af børn der har moderat overvægt. Procentdelen beregnes ud fra antallet af børn.
 • Svær overvægt(andel): Angiver procentdelen af børn der har svær overvægt. Procentdelen beregnes ud fra antallet af børn.
 • Moderat- og svær overvægt (andel): Angiver procentdelen af børn der har moderat- eller svær overvægt. Procentdelen beregnes ud fra antallet af børn.
 • Gennemsnitlig vægt (Vægt i gram): Angiver gennemsnitlig vægt målt på antal børn.
 • Gennemsnitlig højde (Højde i cm): Angiver gennemsnitlig højde målt på antal børn.
 • Antal CPR-numre (andel): Antal børn der indgår i opgørelsen dvs. børn som der indberettet en måling på.
 • Dækningsgrad (andel): beregning af hvor stor en andel af alle børn i en given fødselsårgang som indgår i opgørelsen. 
   
 

4. Forbehold ved fortolkning


CPR-numre: Der medtages kun én indberetning pr. cpr-nummer indenfor hver af skoletrin-nene dvs. indskoling, mellemtrin og udskoling. Samme cpr-nummer kan dog godt indgå i både indskolings- mellemtrins- og udskolingsopgørelserne. 

Fødselsårgang: Angiver det år hvor barnet er født.

Målinger: I Børnedatabasen findes ingen angivelse af, om målingen er foretaget ved indskoling, i mellemskolen, ved udskoling eller i forbindelse med en behovsundersøgelse. Inddelingen sker derfor ud fra fødselsår, alder ved målingen og dato for måling, hvis der er flere registrerede målinger for et enkelt barn. 
BMI: Udtrækket indeholder en angivelse af gennemsnitlig højde og vægt, samt en inddeling i vægtgrupper. Denne inddeling er sket efter køns- og aldersstandardiserede BMI-kurver. Dette gøres, da BMI hos børn og unge (under 18 år) varierer med alder og pubertetens ind-træden. Derfor kan man ikke, som hos voksne, anvende faste grænseværdier for under-vægt, normalvægt, overvægt og svær overvægt. Overvægt/svær overvægt: BMI i Børnedatabasen er beregnet i forhold til kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Undervægt: For undervægt benyttes p3-værdierne fra: ”Nysom K, Mølgaard C, Hutchings B, Michael- sen KF. Body mass index of 0 to 45-y-old danes: Reference values and comparison with published European reference values. Int J Obes 2001;25(2):177-84”. 

Datausikkerhed:  På nuværende tidspunkt indberetter alle 98 kommuner til Børnedatabasen. Enkelte kommuner har dog perioder med lavere indberetningsniveau end forventet. De manglende kommunale indberetninger forventes først og fremmest at skyldes datatekniske udfordringer, som der løbende arbejdes på at forbedre og finde løsninger på. Derudover arbejder de enkelte kommuner på at sikre, at datadisciplinen  i fremtiden bliver endnu bed-re, herunder at de enkelte medarbejdere husker at indtaste registreringer, sikrer at registre-ringerne er korrekte og har god kommunikation med deres systemleverandører

 

5. Datakilde

Den Nationale Børnedatabase. Kommunerne indberetter vha. Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI2) data vedr.: højde, vægt, udsættelse for tobaksrøg i hjemmet og varighed af fuld amning. De fleste kommuner indberetter via systemer udviklet af tredjepartsleverandører men det er også muligt for kommunerne at indberette via selve SEI brugergrænsefladen,.

 

6. Offentliggørelse


Selve registeret opdateres hver uge, hvorimod produktionsdata opdateres løbende som indberetningerne indlæses af SEI-systemet. Indberettere har mulighed for at rette i tidligere indberettede skemaer, dvs. at de kan rette fejlbehæftede indberetninger, ligesom de kan tilføje manglende indberetninger fra tidligere år. Data offentliggøres årligt på eSundhed og udkommer ultimo december.

 

7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne


FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?