Nyfødte og fødsler (1997-)

Opgørelserne viser data for antal unikke nyfødte og antal unikke fødsler. Antal fødsler og antal nyfødte kan fordeles på parametre vedrørende tid, geografi, mor, far, graviditet, indgreb og fødsel. Antal nyfødte er yderligere muligt at fordele på parametre vedrørende barn.

Det er i opgørelser af antal fødsler muligt at opgøre antal fødsler, andel fødsler i pct., antal pr. 1000 fødsler, fars alder (gennemsnit), mors alder (gennemsnit) og mors BMI (gennemsnit), mens det i opgørelser af antal nyfødte er muligt at opgøre antal nyfødte, andel nyfødte i pct., antal pr. 1000 nyfødte, fars alder (gennemsnit), fødselsvægt barn (gennemsnit), mors alder (gennemsnit) og mors BMI (gennemsnit).

Opgørelserne er baseret på fødselsdata, der på sigt skal udgøre datagrundlaget for et nyt Medicinske Fødselsregister (MFR), der fortsat er under udvikling.

Opgørelserne dækker perioden fra 1997 og frem. Opgørelser for tidligere år fremgår af siden, Fødte og fødsler (1973-1996), med data fra det historiske fødselsregister.

Læs mere under fanen Information.

Kontakt

E: kontakt@sundhedsdata.dk

Udvikling

Brug filterne nedenfor til at specificere din søgning.

Filtervalg på fanen kan fjernes manuelt eller ved at opdatere siden.

Vær opmærksom på, at de valgte afgrænsninger i filtrene ikke fremgår ved eksport til excel.
Afgrænsningerne vil fremgå ved eksport til billede og PDF.

Geografi

Brug filterne nedenfor til at specificere din søgning.

Filtervalg på fanen kan fjernes manuelt eller ved at opdatere siden

Vær opmærksom på, at de valgte afgrænsninger i filtrene ikke fremgår ved eksport til excel.
Afgrænsningerne vil fremgå ved eksport til billede og PDF.

Indgreb

Brug filterne nedenfor til at specificere din søgning.

Filtervalg på fanen kan fjernes manuelt eller ved at opdatere siden

Vær opmærksom på, at de valgte afgrænsninger i filtrene ikke fremgår ved eksport til excel.
Afgrænsningerne vil fremgå ved eksport til billede og PDF.

Tabel

Brug filterne nedenfor til at specificere din søgning.

Filtervalg på fanen fjernes ved, at fjerne filtrene manuelt eller ved at opdatere siden.

Data kan eksporteres ved højreklik på tabellen.

Avanceret

Den avancerede fane er en visning til dem der ønsker, at kunne se al tilgængelig data på nyfødte og fødsler, og sammenligne data.

Fra denne fane kan der også eksporteres data efter behov. 
Data eksporteres ved at højreklikke på tabellen eller grafen, hvorefter 'Export' vælges i menuen.

I øverste venstre hjørne kan man ved klik på de tre parallelle linjer, skifte mellem at se data på 'fødte' og 'fødsler'.
I samme menu kan man tilgå 'presets', hvilket er prædefinerede standardvisninger. Her kan du f.eks. se data på kejsersnit, levendefødte/dødfødte og graviditetslængde.

Ved tryk på de små ikoner i øverste venstre hjørne, kan man skifte mellem forskellige former for data visualisering, f.eks. pivot tabel og kurvediagram.
For at ændre indstillinger for visningen, f.eks. udvidelse af pivot tabeller, kan man klikke på tandhjulet i øverste højre hjørne.

Information

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

1. Formålet (kort)

2. Indhold og afgræsning

3. Indikatorer

4. Forbehold ved fortolkning

5. Datakilde

6. Offentliggørelse

7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

1. Formål (kort)

Formålet med denne opgørelse er at give et indblik i antallet af nyfødte og fødsler i Danmark fra 1997 og frem.

 

2. Indhold og afgrænsning

Opgørelsen omfatter børn, som er født i Danmark fra 1997 og frem.

 

3. Indikatorer

Fødsler vs. Nyfødte
Der er to forskellige opgørelses- og udtræksmuligheder:

 • Fødsler: Parametre tilhørende fødslen (tæller på unikke fødsler)
 • Nyfødte: Parametre tilhørende den nyfødte, med mulighed for at koble til samtlige parametre tilhørende fødslen (tæller på unikke nyfødte børn)

Opgørelser af antallet af fødsler kan fordeles på år og geografi samt parametre vedrørende mor, far, graviditet, fødsel og indgreb. Det er muligt at opgøre antal fødsler, andel fødsler i pct., antal pr. 1000 fødsler, fars alder (gennemsnit), mors alder (gennemsnit) og mors BMI (gennemsnit).

Opgørelser af antallet af nyfødte kan fordeles på år og geografi samt parametre vedrørende barn, mor, far, graviditet, fødsel og indgreb. Det er muligt at opgøre antal nyfødte, andel ny-fødte i pct., antal pr. 1000 nyfødte, fødselsvægt barn (gennemsnit), fars alder (gennemsnit), mors alder (gennemsnit) og mors BMI (gennemsnit).

Da antal nyfødte og fødsler ikke er 1:1 pga. flerfoldsfødsler, er kobling mellem mor og barn alene muligt i opgørelser af antal unikke nyfødte. Ved flerfoldsfødsler vil en kobling mellem mor og barn medføre dubletter af samme unikke fødsler, grundet fødsel af mere end ét barn ved samme fødsel. Hvis en mor f.eks. føder tre børn ved samme fødsel, vil det opgøres som en unik fødsel, men tre unikke fødte.


Parametre om tid

År: Angiver det år, hvor fødslen fandt sted/hvor barnet er født.

Parametre om geografi
Fødested: Fødestedet angiver det faktiske sted, barnet er født. Dvs. hvor fødslen fandt sted, idet barnet blev født defineret ved SKS-koderne DZ38* (fødested) eller ved resultattype RDA41 og SKS-koderne RGAE* (fødested). Fødested er opdelt efter, om fødslen har fundet sted på et sygehus, uden for hospital, hjemmefødsel (planlagt og uplanlagt)/privat klinikfødsel, eller om fødested er ukendt. Kategorien ‘Uden for hospital, fødeklinik og hjem’ indeholder fødsler på vej til sygehus samt fødsler uden for sygehus, hvor det ikke er indberettet, om dette var i hjemmet, på fødeklinik eller andet sted uden for sygehus.

Sygehus (historisk): Sygehuset eller stedet, hvor fødslen fandt sted/hvor barnet er født. Sygehusnavnet fremgår med det registrerede sygehusnavn på fødselstidspunktet, eller seneste registrerede sygehusnavn på fødselstidspunktet i tilfælde, hvor sygehuset ikke er registreret med et navn på fødselstidspunktet. Ved færre end 5 fødsler på et sygehus pr. år, fremgår sygehusnavn som ukendt.

Sygehus (seneste): Sygehuset eller stedet, hvor fødslen fandt sted/hvor barnet er født. Sygehusnavnet fremgår med det seneste registrerede sygehusnavn tilhørende det specifikke sygehusnummer. Tidspunktet for seneste sygehusnavn er defineret ved den seneste registrerede fødsel på det enkelte sygehus. Der tages ikke højde for sygehuse, der lægges sammen/afdelinger der flyttes. Ved færre end 5 fødsler på et sygehus pr. år, fremgår sygehus-navn som ukendt.

Logik for kategorisering af sygehusnavne som historisk og seneste:

Sygehus-nummer Sygehusnavn Periode Sygehus (historisk) Sygehus (seneste)
0001 A 01.05.12 - 15.03.15 A B
0001 B 16.03.15 - 01.01.99 B B

 

Sygehusregion: Regionen, hvori det sygehus, hvor fødslen fandt sted/hvor barnet er født, ligger geografisk. Før kommunalreformen er sygehuse tilskrevet den region, som de antages at have tilhørt, hvis regionerne havde eksisteret.

Generelt for sygehus og sygehusregion:
I Region Sjælland, hvor flere sygehuse er organiserede under samme sygehusnummer, anvendes information om sygehusafdeling til at skelne de underliggende sygehuse. Dette gøres, såfremt der kan skelnes på afdelingsniveau.

Fra 1997-2018 er sygehus kun udfyldt for de fødsler, som er indberettet via Landspatientregisteret (LPR).

Fra 1997-2012 blev alle hjemme- og klinikfødsler indberettet på blanket, hvorfor de som udgangspunkt fremgår under regions-/sygehuskategorien ‘Ukendt’. Fra 2013 til 2016 er hjemmefødsler ved sygehusansat jordemoder gradvist overgået til indberetning via LPR. Dette medfører, at hjemmefødsler ved sygehusansat jordemoder gradvist i disse år kan fordeles på de respektive sygehusregioner/sygehuse i stedet for at fremgå under regions-/sygehuskategorien ‘Ukendt’. Fra og med februar 2016 bliver alle hjemmefødsler ved syge-husansat jordemoder indberettet via LPR, og kan dermed fordeles på sygehusregi-on/sygehus. Fra 2019 og frem findes oplysning om klinik/fødselsordning også fra privat regi.

Fra 2019 og frem fremgår større private fødeklinikker/fødselsordninger selvstændigt, mens øvrige ligger i kategorien ‘Anden privat jordemoder eller fødeklinik’. Fra 1997-2018 fremgår private hjemme- og klinikfødsler indberettet på blanket under ‘Ukendt’. Sygehusregion fremgår ligeledes under ’Ukendt’ frem til 2019, hvorefter regionen er oplyst.

Bopælsregion: Region, hvori moren var bosat på datoen for fødslen, hvis moren var bosat i Danmark. Hvis moren ikke var bosat i Danmark, fremgår den nyfødte/fødslen under katego-rien ’Ikke bosat i Danmark’, og ukendt bopælsregion fremgår af kategorien ’Ukendt’. Fødsler før Kommunalreformen er tilskrevet den region, hvori bopælskommune ligger efter Kommu-nalreformen.

Bopælskommune: Bopælskommune, hvori moren var bosat på datoen for fødslen, hvis mo-ren var bosat i Danmark. Hvis moren ikke var bosat i Danmark, fremgår den nyfødte/fødslen under kategorien ’Ikke bosat i Danmark’, og ukendt bopælskommune fremgår af kategorien ’Ukendt’. En kommune er angivet med kommunens navn efter Kommunalreformen i 2007.

 

 

Parametre om barn

Apgar score: Apgar score 5 minutter efter fødslen baseret på information om barnets hudfarve, vejrtrækning, muskeltonus, hjertefrekvens og reflekser defineret ved SKS-koderne DVA* (Apgarscore ved 5 minutter) eller ved resultatværdien af resultattype RDA35 (apgar-5 (heltal)).

Fødselsvægt (niveau 1): Barnets fødselsvægt, målt umiddelbart efter fødslen, opgjort i fem intervaller samt en kategori med ukendt fødselsvægt.

Fødselsvægt (niveau 2): Barnets fødselsvægt, målt umiddelbart efter fødslen, opgjort i 11 mindre intervaller samt en kategori med ukendt fødselsvægt.

Køn: Barnets køn defineret som dreng, pige eller ukendt.

Nyfødtes vækst: Barnets faktiske fødselsvægt sammenlignet med den generelle forventede fødselsvægt ved en given graviditetslængde. Den generelle forventede fødselsvægt er defineret ved anvendelse af Marsal-kurven.

Nyfødtes vækst er kategoriseret ved:

 • Small for gestational age (SGA) < -22% (Lille barn ift. graviditetslængde)
 • -22% ≤ Appropriate for gestational age (AGA) < +22% (Normalvægtigt barn ift. graviditets-længde)
 • Large for gestational age (LGA) ≥ +22% (Stort barn ift. graviditetslængde)
 • Ukendt

 

Nyfødtes vækst fremgår for følgende:

 • Levendefødte
 • Enkeltfødsler
 • Oplysning om både graviditetslængde og vægt
 • Graviditetslængde større eller lig med 24+0
 • Realistisk graviditetslængde (outliers ekskluderes)

 

Levendefødt/dødfødt: Angiver om et barn er levende- eller dødfødt.

 • Levendefødt: Et barn, som viser livstegn efter fødslen uanset graviditetslængde.
 • Dødfødt: Et barn, som fødes uden livstegn fra og med 22 fulde graviditetsuger (≥22+0).

 

Bemærkning: I 2004 ændredes grænsen for, hvornår en fødsel betragtes som en abort og dødfødsel fra de tidligere 28 uger til de nuværende 22 uger. Viser en nyfødt livstegn, selvom moderen endnu ikke er 22 uger henne ved fødselstidspunktet, ville denne blive betragtet som et levendefødt barn.

Bemærkning: Nyfødte efter sene abortindgreb i aktuelle graviditet indgår i opgørelsen (se bemærkning til spædbarnsdødelighed for metodebeskrivelse).


pH-værdi: Angiver laveste pH-værdi målt fra barnets navlesnorsarterie- eller vene blandt pH-målinger mellem 6,0 og 8,0 defineret ved procedurekoden VPK og dennes talværdi eller ved resultatværdien af resultattype RDA46 og RDA47. Dvs. hvis ingen af målingerne ligger mellem det angivet interval fremgår pH-værdien som ukendt. pH-værdi er grupperet således: <7, ≥7 eller Ukendt.

Perinatal dødelighed, neonatal dødelighed og spædbarnsdødelighed kan således sammen-stilles ud fra kategoriseringen af data.

Spædbarnsdødelighed: Angiver barnets dødelighed inden for første leveår defineret ved om barnet er levende/dødfødt og barnets eventuelle alder ved død, samt om barnet er født efter en senabort.

Spædbarnsdødelighed er kategoriseret ved, om barnet er:

 • Dødfødt
 • Levendefødt død dag 0-6
 • Levendefødt død dag 7-27
 • Levendefødt død dag 28-364
 • Levende efter første leveår
 • Senabort

Bemærkning: Nyfødte efter sene abortindgreb i aktuelle graviditet, der fører til fødsel af et barn, enten fordi barnet viser livstegn eller fordi graviditeten er gået mindst 22+0, indgår i opgørelsen. Senabort er defineret ved, at der i den aktuelle graviditet er gennemført en abort med henblik på at afbryde graviditeten defineret ved SKS-koderne, BKHD4* (Medicinsk induceret abort) og/eller KLCH* (Afbrydelser af graviditet), samt DO836 (Enkeltfødsel efter abortprocedure), DO846 (Flerfoldsfødsel efter abortprocedure), DO04* (Provokeret abort før udgangen af 12. graviditetsuge), DO05* (Provokeret abort efter udgangen af 12. graviditetsuge) og/eller DO06* (Anden provokeret abort med samrådstilladelse). Desuden afgrænses på, at barnet er enten dødfødt eller levendefødt, men senest dør en dag efter fødslen og vejer maks. 1000 g.

Bemærkning: For seneste fødselsårgang er der tale om foreløbige tal for første leveår.

Parametre om mor

BMI: Morens BMI før graviditeten, beregnet på baggrund af indberettet vægt og højde for moren, opgjort i intervaller. Urealistisk bmi sættes til uoplyst vurderet ud fra morens vægt og højde, hvor grænserne er sat ved en vægt under 30 kg eller over 249 kg samt en højde under 50 cm eller over 219 cm. BMI kategoriseres ud fra WHO's definition.

Mors alder: Morens alder på fødselstidspunktet, opgjort i seks intervaller.

Paritet: Angiver morens antal af gennemførte graviditeter inklusiv aktuelle fødsel. F.eks. er paritet 1 kvindens første fødsel. Flerfoldsfødsler tæller med som én graviditet, også i tilfælde, hvor børnene fødes med flere dages mellemrum.
Paritet er kategoriseret ved:

 • 1 (Førstegangsfødende)
 • 2 (Flergangsfødende)
 • 3 (Flergangsfødende)
 • 4+ (Flergangsfødende)
 • Ukendt

 

Rygning: Morens tobaksforbrug under graviditeten, baseret på fødselsindberetning for moren, defineret ved tillægskoderne DUT* (Tobaksforbrug, mor) eller ved resultattype RDA25 og SKS-koderne RGAB* (Tobaksforbrug under graviditet).

Rygning er kategoriseret ved:

 • Mor ophørt under graviditet (DUT10, DUT11, RGAB10, RGAB11)
 • Mor ryger (DUT20-DUT29, RGAB20- RGAB29, og desuden 01 registreringer fra blanket-indberetninger)
 • Mor ryger ikke (DUT00, RGAB00)
 • Ukendt (DUT99, RGAB99, og desuden manglende besvarelse og missing markeret med et punktum)

 

Tidligere kejsersnit: Angiver om moren ved en tidligere fødsel har fået foretaget et kejsersnit. Udover tidligere registrerede kejsersnit af typen KMCA* er det defineret ved SKS-koderne DO757, DZ358E og DO342.

Parametre om far
Fars alder: Farens alder på fødselstidspunktet, opgjort i seks intervaller.

Parametre om graviditet
Graviditetsbetinget diabetes: Diabetes opstået under graviditeten hos kvinder uden kendt forudbestående diabetes, defineret ved SKS-koderne DO244* (Graviditet, fødsel eller barsel med gestationel diabetes).

Graviditetsbetinget hypertension: Hypertension opstået hos moren efter 20. graviditetsuge uden kendt forudbestående hypertension defineret ved SKS-koderne DO13* (Graviditets-betinget blodtryksforhøjelse uden proteiner i urinen).

Graviditetslængde (niveau 1): Perioden (målt i fulde uger) fra første dag i morens sidste menstruation, inden konception, til den dag barnet fødes. Graviditetslængden er opgjort i fem intervaller samt en kategori med ukendt graviditetslængde.

Bemærkning: Graviditetslængden korrigeres som regel efter tidlig ultralydsscanning eller tidspunkt for fertilitetsbehandling.

Bemærkning: Grænsen mellem fødsel og abort blev i 2004 ændret fra 28 uger til 22 uger.

Graviditetslængde (niveau 2): Perioden (målt i fulde uger) fra første dag i morens sidste menstruation, inden konception, til den dag barnet fødes. Graviditetslængden er opgjort i 22 intervaller samt en kategori med ukendt graviditetslængde. Se desuden bemærkning under Graviditetslængde (niveau 1).

Svangerskabsforgiftning (Niveau 1): Angiver om der hos moren er konstateret svangerskabsforgiftning under graviditeten defineret ved SKS-koderne DO14* (Præeklampsi) og DO15* (Fødselskrampe).

Svangerskabsforgiftning (niveau 2): Angiver graden af svangerskabsforgiftning hos moren.
Svangerskabsforgiftning (niveau 2) er kategoriseret, og ved multiple indberetninger prioriteret, ved:

 • Eklampsi (DO15*)
 • HELLP-syndrom (DO142)
 • Svær præeklampsi (DO141)
 • Let til moderat præeklampsi (DO140)
 • Uspecificeret præeklampsi (DO14, DO149)
 • Ikke svangerskabsforgiftning

 

Parametre om fødsel
Blødningsmængde: Blødningsmængde registreret umiddelbart efter fødslen, opgjort i otte intervaller samt en kategori med ukendt blødningsmængde. Blødningsmængde er defineret ud fra følgende SKS-koder DO720* (Fødselsblødning registreret ved afslutning på operations- eller fødestue) samt tillægskode VPHxxxx (ml) eller ved resultatværdien af resultattype RDB22 (Blødningsmængde). Ved multiple indberetninger angives blødningsmængde til ’Ukendt’.

Bemærkning: Data udstilles fra 2012 og frem.

Bristning: Grad af bristning hos moren i forbindelse med fødslen defineret ved SKS-koderne DO70* (Bristning af mellemkød og slimhinder ved fødsel).

Bristning er kategoriseret ved:

 • Grad 1 (DO700*)
 • Grad 2 (DO701*)
 • Grad 3 (DO702*)
 • Grad 4 (DO703*)
 • Øvrige bristninger/uden specifikation (DO70, DO704, DO709)
 • Ingen bristning

 

Ved multiple indberetninger prioriteres der ud fra følgende hierarki: Grad 4, Grad 3, Grad 2, Grad 1, Øvrige.

Flerfoldsfødsel: Angiver om der er ét eller flere børn i fødslen defineret ved en optælling af antal børn i fødslen.

Fosterpræsentation (niveau 1): Barnets stilling i livmoderen ved fødslen defineret ved til-lægskoderne DUP* (fosterpræsentation) eller ved resultattype RDA34 og SKS-koderne RGAD* (Fosterpræsentation).

Fosterpræsentation (niveau 1) er kategoriseret ved:

 • Hovedpræsentation (DUP01-DUP06, DUP13-DUP15, RGAD01-RGAD06, RGAD13-RGAD15)
 • Tværleje/skråleje (DUP12, RGAD12)
 • Underkropspræsentation (DUP07-DUP11, DUP16, RGAD07-RGAD11, RGAD16)
 • Ukendt (DUP, DUP99, RGAD, RGAD99)

 

Fosterpræsentation (niveau 2): Barnets stilling i livmoderen ved fødslen defineret ved til-lægskoderne DUP* (fosterpræsentation) eller ved resultattype RDA34 og SKS-koderne RGAD* (Fosterpræsentation).

Fosterpræsentation (niveau 2) er kategoriseret ved:

 • Regelmæssig baghovedstilling (DUP01, RGAD01)
 • Uregelmæssig baghovedstilling (DUP02, RGAD02)
 • Dyb tværstand (DUP03, RGAD03)
 • Forissepræsentation (DUP04, RGAD04)
 • Pandepræsentation (DUP05, RGAD05)
 • Ansigtspræsentation (DUP06, RGAD06)
 • Ren sædepræsentation (DUP07, RGAD07)
 • Fuldstændig sæde-fod-præsentation (DUP08, RGAD08)
 • Ufuldstændig sæde-fod-præsentation (DUP09, RGAD09)
 • Fodpræsentation (DUP10, RGAD10)
 • Anden underkropspræsentation (DUP11, RGAD11)
 • Tværleje/skråleje (DUP12, RGAD12)
 • Høj lige stand (DUP13, RGAD13)
 • Asynklitisk hovedpræsentation (DUP14, RGAD14)
 • Uspecificeret hovedpræsentation (DUP15, RGAD15)
 • Uspecificeret underkropspræsentation (DUP16, RGAD16)
 • Ukendt (DUP, DUP99, RGAD, RGAD99)

Primær vandafgang: Angiver om moren har haft vandafgang enten før eller efter 37. graviditetsuge med eller uden regelmæssige veer inden for 24 timer eller med medicinsk vehæmning (PROM/PPROM; Ikke PROM/PPROM). PROM og PPROM (primær vandafgang) er defineret ved SKS-koderne DO42*.

Robson gruppe: Angiver gruppering af fødsler i klinisk sammenlignelige grupper ud fra WHO's definition af ‘Robson classification’. Indholdet af Robson grupperne er beskrevet i særskilt dokument under Dokumentation.

Bemærkning: Data udstilles fra 2000 og frem. Alle fødsler før 2000 indgår i Robson gruppe 11.

Vaginal fødsel: Angiver om kvinden fødte vaginalt defineret ved, om moren er registreret med et kejsersnit eller ej ved fødslen (Vaginal fødsel; Ikke vaginal fødsel).

Vesvækkelse: Angiver om der i løbet af fødslen var en form for vesvækkelse defineret ved SKS-koderne DO620* (Primær vesvækkelse), DO621* (Sekundær vesvækkelse) og DO622* (Anden form for vesvækkelse).

Parametre om indgreb
Epiduralblokade: Angiver om der i forbindelse med fødslen er anlagt epiduralblokade med henblik på smertelindring defineret ved SKS-koderne NAAD0 (Epidural blokade), NAAD0B, NAAD02 og BABZ00 (Anlæggelse af epiduralkateter).

Fødespinal: Angiver om der er anlagt fødespinal i forbindelse med fødslen defineret ved SKS-koden NAAD12 (Fødespinal).

Igangsættelse (niveau 1): Angiver om der i forbindelse med fødslen er foretaget en igangsættelse defineret ved SKS-koderne BKHD2* (Medicinsk igangsættelse af fødsel), KMAC00 (Igangsættelse af fødsel med hindesprængning (HSP)) og KMAC96A (Igangsættelse med ballonkateter).

Bemærkning: Igangsættelsesindgreb, hvor der samtidig er registreret PROM/PPROM (tidlig vandafgang) defineret ved SKS-koderne DO420, DO422, DO423 og DO424, er flyttet til vestimulation.

Igangsættelse (niveau 2): Angiver typen af igangsættelse i forbindelse med fødslen.

Igangsættelse (niveau 2) er kategoriseret ved:

 • Medicinsk igangsættelse (BKHD2*)
 • Ballonkateter (KMAC96A)
 • Hindesprængning (KMAC00)
 • Ikke igangsættelse

 

Der bør højest indberettes ét igangsættelsesindgreb pr. fødsel, mens eventuelle øvrige igangsættelsesindgreb bør indberettes som vestimulation. Alligevel er flere fødsler indberettet med flere igangsættelsesindgreb samt på mere end én SKS-kode. Til afgrænsning anvendes første registrerede kode for igangsættelse (defineret ved tidspunkt). Ved flere indberettede igangsættelsesindgreb på samme tidspunkt anvendes følgende hierarki: 1. Medicinsk igangsættelse, 2. Ballonkateter, 3. Hindesprængning. Øvrige igangsættelsesindgreb er flyttet til vestimulation.

Bemærkning: Igangsættelsesindgreb, hvor der samtidig er registreret PROM/PPROM (tidlig vandafgang) defineret ved SKS-koderne DO420, DO422, DO423 og DO424, er flyttet til vestimulation.

Kejsersnit/vaginal fødsel (niveau 1): Angiver om der i forbindelse med fødslen er udført kejsersnit defineret ved SKS-koderne KMCA* (Kejsersnit) eller om moren fødte vaginalt.

Kejsersnit/vaginal fødsel (niveau 2): Angiver typen af kejsersnit i forbindelse med fødslen defineret ved SKS-koderne KMCA* (Kejsersnit).

Kejsersnit (niveau 2) er kategoriseret ved:

 • Kejsersnit - Akut før fødsel (KMCA10A)
 • Kejsersnit - Planlagt før fødsel (KMCA10B, KMCA10C, KMCA11)
 • Kejsersnit - Under fødsel inden planlagt kejsersnit (KMCA10D, KMCA12A)
 • Kejsersnit - Under fødsel pga. fødselskomplikation (KMCA10E, KMCA12B)
 • Kejsersnit - Uspecificeret (KMCA, KMCA00, KMCA10, KMCA12, KMCA20, KMCA30, KMCA33, KMCA96)
 • Vaginal fødsel

 

Klip (episiotomi): Angiver om der ved fødslen er foretaget episiotomi (klip i mellemkødet) defineret ved SKS-koderne KTMD00* (Episiotomi).

Tang: Angiver om der ved fødslen er anvendt instrumentelt indgreb i form af tang defineret ved SKS-koderne KMAF* (Forløsninger ved hovedstilling), KMAG03 (Underkropsforløsning med tang på sidstkommende hoved) og KMAG13 (Fremtrækning ved underkropsforløsning og tang på sidstkommende hoved). Parameteren omfatter også mislykkede forsøg på forløsning ved tang.

Vakuumekstraktion: Angiver om der i forbindelse med fødslen er anvendt instrumentelt indgreb i form af vakuumekstraktion defineret ved SKS-koderne KMAE* (Vakuumekstraktioner). Parameteren omfatter også mislykkede forsøg på forløsning ved vakuumekstraktion.

Vestimulation (niveau 1): Angiver om der ved fødslen er givet vestimulation defineret ved SKS-koderne BKHD3* (Medicinsk vestimulation), KMAC05 (Hindesprængning under fødsel) og KMAC96B (Anvendelse af ballonkateter under igangsat fødsel), samt følgende SKS-koder rykket fra igangsættelser BKHD2* (Medicinsk igangsættelse af fødsel), KMAC00 (Igangsættelse af fødsel med hindesprængning (HSP)) og KMAC96A (Igangsættelse med ballonkateter).

Bemærkning: Igangsættelser, der ikke klassificeres som en igangsættelse, rykkes til vestimulation jf. metodebeskrivelse under parameteren for Igangsættelse (niveau 2).

Vestimulation (niveau 2): Angiver typen af vestimulation ved fødslen defineret ved SKS-koderne BKHD3*, KMAC96B og KMAC05 samt BKHD2*, KMAC96A og KMAC00 rykket fra igangsættelse.
Vestimulation (niveau 2) er kategoriseret ved:

 • Medicinsk vestimulation (BKHD3*, BKHD2*).
 • Mekanisk vestimulation (KMAC96B, KMAC05, KMAC96A, KMAC00)
 • Medicinsk og mekanisk vestimulation (Hvis der både er udført medicinsk og mekanisk igangsættelse ved fødslen defineret ved de nævnte SKS-koder)
 • Ikke vestimulation

Bemærkning: Igangsættelser, der ikke klassificeres som en igangsættelse, rykkes til vestimulation jf. metodebeskrivelse under parameteren for Igangsættelse (niveau 2).

Vestimulation (niveau 3): Angiver typen af vestimulation ved fødslen defineret ved SKS-koderne BKHD3*, KMAC96B og KMAC05 samt BKHD2*, KMAC96A og KMAC00 rykket fra igangsættelse.

Vestimulation (niveau 3) er kategoriseret ved:

 • Medicinsk vestimulation (BKHD3*, BKHD2*).
 • Hindesprængning (KMAC05, KMAC00)
 • Ballonkateter (KMAC96B, KMAC96A)
 • Ballonkateter + hindesprængning (KMAC96B eller KMAC96A og KMAC05 eller KMAC00)
 • Medicinsk vestimulation + ballonkateter (BKHD3* eller BKHD2* og KMAC05 eller KMAC00).
 • Medicinsk vestimulation + hindesprængning (BKHD3* eller BKHD2* og KMAC96B eller KMAC96A).
 • Medicinsk vestimulation + ballonkateter + hindesprængning (BKHD3* eller BKHD2* og KMAC05 eller KMAC00 og KMAC96B eller KMAC96A).
 • Ikke vestimulation

 

Bemærkning: Igangsættelser, der ikke klassificeres som en igangsættelse, rykkes til vestimulation jf. metodebeskrivelse under parameteren for Igangsættelse (niveau 2).

Måleenheder
Antal fødsler: Antal unikke fødsler i Danmark.

Andel fødsler i pct.: Fordeling af fødsler i pct.

Antal pr. 1000 fødsler: Fordeling af antal unikke fødsler pr. 1000 fødsler.

Antal nyfødte: Antal unikke nyfødte i Danmark.

Andel nyfødte i pct.: Fordeling af nyfødte i pct.

Antal pr. 1000 nyfødte: Fordeling af antal unikke nyfødte pr. 1000 nyfødte.

Fødselsvægt barn (gennemsnit): Barnets fødselsvægt målt umiddelbart efter fødslen, opgjort som gennemsnit.

Fars alder (gennemsnit): Farens alder i fulde år på fødselstidspunktet, opgjort som gennemsnit.

Mors alder (gennemsnit): Morens alder i fulde år på fødselstidspunktet, opgjort som gennemsnit.

Mors BMI (gennemsnit): Morens BMI før graviditeten beregnet på baggrund af indberettet vægt og højde for moren, opgjort som gennemsnit.

 

4. Forbehold ved fortolkning

I 2022 er der dannet nye fødselsdata, der på sigt skal danne grundlaget for et nyt Medicinsk Fødselsregister (MFR), der aktuelt fortsat er under udvikling. Disse fødselsdata udgør kilden til data for 2019 og frem. Data for perioden 1997-2018 er fortsat baseret på en ældre udgave af MFR. Der forekommer metodeforskelle til afgrænsningen af population samt en række øvrige parametre, hvorfor sammenligninger af data før og efter 2019 skal foretages med forbehold.

I 2021 er udarbejdelsen et nyt Medicinsk Fødselsregister påbegyndt, der gør det muligt at danne et datagrundlag for opgørelserne for perioden 2019-2021. Desuden har uddataprojektet ‘Data om fødsler’ medført tilpassede og flere SKS-koder for de inkluderede parametre, nye grupperinger og andre forretningsregler, end der har været anvendt i tidligere opgørelser. Der kan derfor forekomme afvigelser fra tal, der er trukket fra denne side før september 2022.

Opgørelserne er diskretionerede, hvilket her betyder, at hvis antallet af fødsler eller nyfødte er mellem 1 og 4, er cellen maskeret med ‘<5’. Alle tal er afrundet til nærmeste 5. Hvis der i opgørelserne fremgår (-) betyder det, at der ikke er nogle observationer.

Grundet diskretionering af antallet af fødsler og nyfødte, hvor færre end 5 forekommer, vil totaler ikke nødvendigvis svare til summen af alle kategorier under parametrene. 

5. Datakilde

Medicinsk Fødselsregister (MFR), Sundhedsdatastyrelsen. Det medicinske fødselsregister bygger på data indberettet til Landspatientregisteret samt fødselsanmeldelser indberettet på blanket og er fortsat under udvikling.

6. Offentliggørelse

Data offentliggøres én gang om året i 2. kvartal.

 

7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?