Provokerede aborter

Her kan man hente følgende opgørelser:

 • Antal provokerede aborter, 1973 og frem
 • Antal provokerede aborter fordelt på metode, 1996 og frem
 • Antal provokerede aborter fordelt på svangerskabslængde, 1973 og frem
 • Antal provokerede aborter fordelt på aldersgruppe, 1995 og frem

Obs.

Der har været en version tilgængelig på eSundhed d. 29. september 2023 i tidsrummet 10 til 12:15, der har indeholdt en forkert beskrivelse i tabel 3 om svangerskabslængde. Kategorien 18 til 22 uger indeholdt tal for 18 uger og derover. Tallet i den nye version er fordelt på to kategorier: 18 til 22 og 22 uger og derover. Vi beklager fejlen.

Opgørelse over provokerede aborter

Information om opgørelsen Provokerede aborter

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

   1) Formålet
   2) Indhold og afgræsning
   3) Indikatorer
   4) Forbehold ved fortolkning
   5) Datakilde
   6) Offentliggørelse
   7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

1. Formål

Formålet med denne opgørelse er, at give et indblik i antallet af legalt provokerede aborter foretaget i Danmark.

2. Indhold og afgrænsning

2.1 Indhold

Opgørelsen omfatter alle legalt provokerede aborter foretaget i Danmark fra 1973 og frem. Opgørelsen omfatter både provokerede aborter foretaget på hospitaler, som indberettes via Landspatientregisteret (LPR), og i speciallægepraksis, som indberettes via Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI).

2.2 Afgrænsning

Hvis der i et abortforløb med en provokeret abort også er registreret en spontan abort, medtages aborten ikke i abortregisteret, og er derfor ikke med i opgørelser over provokerede aborter.

Hvis en provokeret abort efterfølges af en fødsel, medtages aborten ikke i abortregisteret i perioden fra 1973 og frem til oprettelse af et nyt abortregister fra 2019, og er derfor ikke med i opgørelser over provokerede aborter i perioden 1973-2018/2019. Med oprettelse af et nyt register fra 2019 og frem er provokerede aborter efterfulgt af en fødsel medtaget i abortre-gisteret, og derfor vil de indgå i opgørelser over provokerede aborter fra 2019 og frem.

3. Indikatorer

I denne opgørelse er provokerede aborter opgjort på fire indikatorer:

 • Antal
 • Metode
 • Svangerskabslængde
 • Alder

Antal aborter inkluderer alle provokerede aborter, der er foretaget det pågældende år.

Metode viser om der er foretaget en medicinsk abort, en kirurgisk abort, en kombination af medicinsk- og kirurgisk abort, eller om abortmetoden er ukendt. Abortmetode er først indberettet fra indberetningerne blev digitale i 1996, hvorfor tabel 2 ikke viser data fra årene 1973-1995. Den medicinske abort blev indført i 1997, og vi ser dem indberettet elektronisk fra 1998.

Svangerskabslængde angiver det fulde antal uger af svangerskabslængden ved den provokerede abort. Svangerskabslængde er inddelt i følgende kategorier: 0-7 fulde uger, 8-11 fulde uger, 12-17 fulde uger, 18-21 fulde uger, Ukendt. Ved fulde uger forstås, at f.eks. kategorien ’8-11 fulde uger’ indeholder svangerskabslængder fra 8 uger og 0 dage til og med 11 uger og 6 dage.

Alder angiver kvindens alder på tidspunktet for den provokerede abort. Alder ses først indberettet elektronisk fra 1995, hvorfor tabel 4 ikke viser data fra årene 1973-1994. Alder er inddelt i følgende alderskategorier: 0-14 år, 15-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, 35-39 år, 40+ år, Ukendt.

4. Forbehold ved fortolkning

Provokerede aborter foretaget i speciallægepraksis indberettes i nogle tilfælde forsinket, hvorfor tallene for de senest offentliggjorte år kan være understimerede. I forbindelse med offentliggørelse af tal for nye år opdateres også tallene bagud i tid, så eventuelle sent indberettede aborter kommer med i opgørelsen.

På baggrund af overgangen fra LPR2 til LPR3 i 2019 er der dannet et nyt abortregister. Det medfører, at der i det nye abortregister i 2019 er indeholdt aborter fra LPR2 til og med februar/marts, og derefter aborter indberettet til LPR3, mens indberetninger til LPR2 før februar/marts fremgår af et tidligere register. Ligeledes fremgår SEI indberetninger til og med 2018 af et tidligere register, mens indberetninger fra 2019 og frem indgår i det nye register. Dette medfører et databrud, der giver ikke mulighed for at koble aborter på tværs af registre til et samlet abortforløb, hvorfor der ses en overestimation af aborter i 2019.

Ved overgangen fra LPR2 til LPR3 i 2019 blev alle kontakter i LPR2 lukket, hvilket ligeledes medfører til en overestimation af antal aborter i 2019. Der forekommer desuden metodeforskelle til afgrænsningen af population samt en række øvrige parametre på tværs af tidligere abortregistre og det nye register, hvorfor sammenligninger af data før og efter 2019 skal foretages med forbehold.

Definitionen af årstallet for en provokeret abort varierer på tværs af tidligere abortregistre og det nye register med data fra 2019 og dem, hvilket også kan bidrage til overestimering i 2019. For data opgjort i perioden 1973-2018/2019 er år defineret ved sidste kontakt i abortforløbet. For data opgjort fra 2019 og frem er år defineret ved første kontakt i abortforløbet.

Diagnosekode for forundersøgelse ifm. provokeret abort eller for uønsket graviditet ('DZ322', 'DZ324') var ikke medtaget som diagnosekode i de tidligere registre, men er det i det nye fra 2019. Det kan inkludere flere aborter end tidligere i det nye register, men forventes ikke at være udtalt, da der ved indberetning til LPR2 var opsat en validering, så det ikke var muligt at indberette abortdiagnose uden procedure og vice versa, hvilket ikke har været tilfældet ved overgang til LPR3. En udelukkelse af 'DZ322' og 'DZ324' i det nye register vil således skabe en underestimering af antallet af aborter. For aborter afgrænset ved disse diagnosekoder er ikke indberettet svangerskabslængde, hvorfor der fra 2019 vil fremgå et større antal aborter med ukendt svangerskabslængde.

5. Datakilde

Datagrundlaget for opgørelserne er Register over legalt provokerede aborter (omtalt abort-registeret ABR).

I registeret er en abort defineret og afgrænset ved, at der på mindst én kontakt er tilknyttet en abortprocedure ('KLCH%'/'BKHD4%') samt enten en aktions- eller bidiagnose for provokeret abort ('DO04%', 'DO05%', 'DO06%'). Fra overgangen til LPR3 i 2019 indgår en abort også i registeret, hvis der alternativt til de provokerede abortdiagnoser er registreret en diagnosekode for forundersøgelse ifm. provokeret abort eller for uønsket graviditet ('DZ322', 'DZ324').

I registeret samles indberettede abortkontakter til én abort, hvis samme borger har fået fo-retaget to eller flere provokerede aborter inde for 60 dage, da disse beregnes for at tilhøre samme graviditet.

Registeret over legalt provokerede aborter er opdelt i tre tidsperioder:

 • 1973-1994
 • 1995-2018/2019
 • 2019 og frem

I 1973-1994 blev provokerede aborter indberettet på blanket, og er efterfølgende indtastet digital. I disse indberetninger er abortmetoder og kvindens alder ikke indberettet.

Fra 1995 og frem er provokerede aborter indberettet digitalt via Landspatientregisteret (LPR) ved aborter foretaget på et hospital, og via Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) ved aborter foretaget i speciallægepraksis.

6. Offentliggørelse

Data offentliggøres én gang om året.

 

7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

Medicinsk abort: Abort ved anvendelse af medicinsk præparat

Kirurgisk abort: Abort ved operationel udskrabning af graviditeten

 

 

 

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?