Emner

Find opgørelser ud fra forskellige emneområder

Aktuelt
 • Relancering af Mit Sygehusvalg

  'Mit sygehusvalg' kan du bruge til at sammenligne sygehuse i Danmark ud fra fx ventetider og patienttilfredshed. Det kan hjælpe dig, når du skal undersøges (udredes) eller behandles, og du selv vil vælge sygehus.

 • Udgivelseskalender

  Oversigt over planlagte og tidligere udgivelser

 • Vejledninger

  Vejledninger i at bruge eSundhed

Aktuelt - Emneoversigt
Ældre
Ældre - Emneoversigt
Almen praksis
 • Almen praksis og tilmeldte patienter

  Opgørelserne viser en række relevante tal for almen praksis siden 1. juli 2014. Tallene er hovedsageligt fordelt på praksistype, kommune og region, samt viser udviklingen pr. halvår. Opgørelserne ligger fordelt på følgende overordnede emner: 1. Nøgletal for kapaciteten i almen praksis, 2. Lægekapaciteter for almen praksis, 3. Åben og lukket for tilgang, 4. Praksistyper.

Almen praksis - Emneoversigt
Sundhedsdata på tværs
 • Sundhedsdata på tværs – Nøgletal

  Temarapporten Nøgletal giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner, kommuner og praksissektoren. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

 • Sundhedsdata på tværs – Børn og unge

  Temarapporten Børn og unge giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner og praksissektoren om børn og unge i alderen 0-25 år. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

 • Sundhedsdata på tværs – Borgere på 65 år og derover

  Temarapporten Borgere på 65 år og derover giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner, kommuner og praksissektoren om borgere i alderen 65 år og derover. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

 • Sundhedsdata på tværs – Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Temarapporten Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner, kommuner og praksissektoren om borgere med udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

Sundhedsdata på tværs - Emneoversigt
Sundhedsklynger
Sundhedsklynger - Emneoversigt
Tandpleje
Tandpleje - Emneoversigt
Kræft
Kræft - Emneoversigt
Lægemidler
 • Medicinsk cannabis

  Monitorering af brugen af Medicinsk Cannabis

 • Antibiotika

  Opgørelserne viser salg af systemisk antibiotika, solgt fra apoteker på recept.

 • Antipsykotika

  Forbrug af antipsykotika generelt og hos borgere med demens.

 • Brug af lægemidler under graviditet

  Receptpligtig medicin til kvinder før og under graviditet fordelt på forskellige lægemidler, tidspunkter under graviditet, kvindens alder og år (2001- )

 • Lægemidler mod diabetes og overvægt herunder Wegovy Flextouch

  Opgørelse over salget af lægemidler, der er godkendt til brug mod diabetes og overvægt.

 • Medicinpriser

  Udvikling i medicinpriser fordelt på forskellige lægemidler (seneste 5 år)

 • Medicinprisindeks

  Gennemsnitspris for behandling (definerede døgndoser) og pakning fordelt på medicingrupper, pristyper, år og måned (2005- )

 • Medicintilskud

  Apotekernes salg af tilskudsberettigede lægemidler og regionernes udgifter til tilskudsberettigede lægemidler fordelt på år og måneder (1996- )

 • ordiprax+

  Vejledninger m.m. til ordiprax+ for læger og lægemiddelkonsulenter

 • Nye lægemidler

  Nye receptpligtige lægemidler fordelt på årsag til nyt lægemiddel, markedsføringsår, antal og regioner (Seneste 10 år)

 • Sovemedicin til børn og unge

  Opgørelserne viser udviklingen i brugen af sovemedicin blandt børn mellem 0-17 år.

 • Apotekernes salg af lægemidler

  Apotekernes salg af lægemidler (fx mængde, omsætning og pris) fordelt på forskellige lægemidler, år og kvartal (seneste 5 år)

 • Lægemidler i tabletform mod covid19

  Opgørelsen viser antal personer der købte Lagevrio eller Plaxovid mod covid19

Lægemidler - Emneoversigt
Beskæftigede i sundhedsvæsenet
 • Andre ydere i praksis

  Antal behandlere, antal kapaciteter og antal praksis (ydernumre) for praksisområderne almen lægehjælp, fodterapi, fysioterapi, kiropraktik, psykologihjælp, speciallægehjælp, tandlægehjælp, fordelt på regioner og roller (2007-)

 • Ansatte på offentlige sygehuse

  Antal ansatte på offentlige sygehuse fordelt på blandt andet personalegrupper, regioner, somatik, psykiatri, år (2001-)

 • Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede

  Antal sundhedsuddannede fordelt på år, faggrupper, herkomst, speciale, alder og køn, uddannelsesland, brancher og sektorer, region (2000-2020)

 • Autorisation

  Antal udstedte autorisationer fordelt på faggrupper, alder, køn, uddannelsesgrupper, uddannelseslande og år (2000-)

 • Selvstændigt virke

  Antal udstedte tilladelser til selvstændigt virke til læger tandlæger og kiropraktorer fordelt på faggrupper, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-)

 • Specialeanerkendelse

  Antal udstedte speciallæge- og specialtandlægeanerkendelser fordelt på speciale, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-)

Beskæftigede i sundhedsvæsenet - Emneoversigt
Patienter og sygehuse
Patienter og sygehuse - Emneoversigt
Operationer og diagnoser
 • Fedmeoperationer

  Antal fedmeoperationer foretaget på sygehuse fordelt på enten bopælsregion og kommune, behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2009-

 • Landspatientregisteret: Avanceret udtræk

  Brugerdefineret udtræk fra Landspatientsregisteret

 • Forgiftninger og selvmordsforsøg med lægemidler

  Antal indlæggelser med forgiftning og selvmordsforsøg med lægemidlerne acetylsalicylsyre eller paracetamol på somatiske sygehuse. Opgørelserne er fordelt på køn, alder og år (2014-

 • Plastikoperationer

  Antal plastikoperationer foretaget på sygehuse og hos speciallæge fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2005-

 • Radiologiske undersøgelser

  Antal radiologiske undersøgelser foretaget på danske sygehuse, hospice og klinikker fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt undersøgelsestyper, undersøgelsessted, alder, køn og år (2011-

 • Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Antal personer og nye tilfælde med udvalgte kroniske sygdomme og svære psykisk lidelser (fx astma, diabetes og skizofreni) fordelt på alder, køn, regioner og kommune (2000- )

Operationer og diagnoser - Emneoversigt
Graviditet, fødsler og børn
Graviditet, fødsler og børn - Emneoversigt
Hvad dør vi af
 • Alkohol

  Indikatorer om hospitalskontakt, offentligt finansieret behandling samt brug at lægemidler til behandling pga. alkohol opdelt på region, kommune, alder, køn og år (2009-2020)

 • Dødsårsager

  Antal døde fordelt på dødsårsager, alder, køn, region, år (2002-)

Hvad dør vi af - Emneoversigt

Registre

Find opgørelser ud fra hvilke registre de kommer fra

Alkohol

Opgørelserne viser hospitalskontakter samt behandling som følge af alkohol opdelt på region, kommune, alder, køn og år. Der findes data for perioden 2006 og frem.

Overblik

Anvend eventuelt filtrene til at afgrænse dine valg.

Offentligt finansieret alkoholbehandling

Anvend eventuelt filtrene til at afgrænse dine valg.

Alkoholrelateret sygehuskontakt

Anvend eventuelt filtrene til at afgrænse dine valg.

Alkoholrelaterede dødsfald

Anvend eventuelt filtrene til at afgrænse dine valg.

Medicinsk alkoholbehandling

Anvend eventuelt filtrene til at afgrænse dine valg.

Eksportér data fra de fire opgørelser

Anvend eventuelt filtrene til at afgrænse dine valg. Tryk på de fire vandrette linjer øverst til venstre i visningen for at vælge det datasæt du vil eksportere fra.

Information om Alkohol

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

   1) Formålet (kort)

   2) Indhold og afgræsning

   3) Indikatorer

   4) Forbehold ved fortolkning

   5) Datakilde

   6) Offentliggørelse

   7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

1. Formålet (kort)


At beskrive udviklingen på alkoholområdet.

 

2. Indhold og afgræsning


Der er trukket tal fra fire forskellige registre og metoderne og afgrænsningerne til disse er beskrevet nedenfor.

 

Offentligt finansieret alkoholbehandling

 • Indskrivningsdatoen angiver opstart på alkoholbehandlingen i Det Nationale Alkoholbehandlingsregister (NAB).  
 • Populationen er afgrænset til borgere, indskrevet i offentligt finansieret alkoholbehandling, som var 15 år eller derover da de blev indskrevet i alkoholbehandlingen. I opgørelsen er kun inkluderet borgernes første kontakt til alkoholbehandlingen i året idet der tælles unikke borgere. 
 • Alkoholbehandlingen dækker i denne opgørelse over den offentligt finansierede alkoholbehandling, der administreres af de enkelte kommuner. Personer, som har fået alkoholbehandling under indlæggelse vil ikke indgå her. 
 • Personer der er anonyme i behandling dækker over personer, hvor der ikke er angivet et CPR-nummer. De anonyme personer har dog oftest angivet alle de samme informationer som de ikke-anonyme personer f.eks. kommune og køn.  
 • I denne opgørelse er der kun opgjort alder for borgere, hvor deres CPR-nummer er angivet. Dette gøres ved, at fødselsdatoen indhentes fra CPR-registeret for borgere i ikke-anonym alkoholbehandling.
 • Opgørelsen er tilgængelig fra år 2006 til nyeste år.

Alkoholrelateret sygehuskontakt

 • Populationen er afgrænset til borgere med dansk bopælsregion ved behandlingstidspunktet. 
 • Antal personer angiver antal unikke personer med sygehuskontakt inden for hver diagnose. Da personer kan have flere alkoholrelaterede diagnoser kan den samme person tælle med i flere af diagnoseinddelingerne.
 • Alkoholrelateret kontakt er defineret som en kontakt, hvor enten hoved- eller bidiagnosen er alkoholrelateret jf. tabel 1 nedenfor.
 • Opgørelsen er tilgængelig fra år 2006 til nyeste år.

Medicinsk alkoholbehandling

 • Populationen er afgrænset til borgere med dansk bopælsregion ved behandlingstidspunktet.
 • Personer i medicinsk alkoholbehandling dækker over borgere, der har indløst recept på et af de tre godkendte lægemidler til alkoholbehandling (Disulfiram, Acamprosat og Naltrexon) i året. Det fjerde lægemiddel, der er godkendt til alkoholbehandling er ikke medtaget i opgørelsen, da det også anvendes som stofmisbrugsbehandling. Dette skyldes at vi ville få nogle personer med i opgørelsen, som ikke anvender lægemidlet til alkoholbehandling, men derimod til stofmisbrugsbehandling. Personer kan godt modtage mere end én slags lægemiddel i løbet af et år og de kan derfor tælle med flere gange.
 • Opgørelsen er tilgængelig fra år 2006 til nyeste år.

Alkoholrelaterede dødsfald

 • Populationen er afgrænset til borgere med dansk bopæl på dødsdagen.
 • Alkoholrelaterede dødsfald er defineret som dødsfald hvor mindst én af de alkoholrelaterede diagnoser er angivet i forbindelse med dødsfaldet. Jf. tabel 1 for oversigten over diagnoser.
 • Der er i opgørelsen vist dødsfald opdelt på B-listen og ikke A-listen.

 

Diskretionering: Værdier ml. 1-4 er diskretioneret med ’<5’ tekst og med værdien ’4*’ i figurer.

 

3. Indikatorer

 

Antal 

 • Antal personer med kontakt til sygehusvæsenet  
 • Antal personer der har indløst recept på lægemiddel godkendt til alkoholbehandling
 • Antal personers første kontakt med offentligt finansieret alkoholbehandling i året.
 • Antal personer udskrevet fra offentligt finansieret alkoholbehandling, opdelt på afslutningsårsag
 • Antal personer indskrevet i offentlig finansieret alkoholbehandling, opdelt på tidligere behandling eller ej
 • Antal personer i anonym offentlig finansieret alkoholbehandling
 • Antal personer nyindskrevet i offentligt finansieret alkoholbehandling
 • Antal personer nyindskrevet i offentligt finansieret alkoholbehandling, opdelt på henviser
 • Antal alkoholrelaterede dødsfald

Antal pr. 1.000 borgere

 • Antal personer med kontakt til sygehusvæsenet  
 • Antal personer der har indløst recept på lægemiddel godkendt til alkoholbehandling
 • Antal personers første kontakt med offentligt finansieret alkoholbehandling i året.
 • Antal personer udskrevet fra offentligt finansieret alkoholbehandling, opdelt på afslutningsårsag
 • Antal personer indskrevet i offentlig finansieret alkoholbehandling, opdelt på tidligere behandling eller ej
 • Antal personer i anonym offentlig finansieret alkoholbehandling
 • Antal personer nyindskrevet i offentligt finansieret alkoholbehandling
 • Antal personer nyindskrevet i offentligt finansieret alkoholbehandling, opdelt på henviser
 

4. Forbehold ved fortolkning

 

 • COVID-19 epidemien kan have haft indflydelse på aktiviteten i 2020.
 • Der er databrud i Landspatientregisteret (LPR) i 2019 grundet overgang til ny version af LPR primo 2019. Det betyder at følgende sammenligninger skal foretages med ekstra varsomhed:
  • Sammenligninger af tal for 2019 og frem med tal for 2018 og før.
  • Sammenligninger af tal for 2019 med tal for 2020 og frem.
 • Antallet af unikke personer i offentligt finansieret alkoholbehandling inkluderer både personer, der har oplyst CPR-nummer og personer som ikke har oplyst et CPR-nummer. Det betyder, at den samme person kan optræde både anonymt og med oplyst CPR-nummer i et eller flere forskellige behandlingsforløb. Derfor skal der tages forbehold for at den samme person godt kan tælle med flere gange i opgørelserne. 
 • Antallet af personer der var i alkoholbehandling i 2018, inkluderer alle unikke borgere, der er indskrevet i alkoholbehandling i år 2018 samt alle borgere, der blev indskrevet før år 2018, men som først blev udskrevet i løbet af 2018 eller senere.  Personerne tæller altså med i alle årene de er indskrevet i behandling. Dvs. en person indskrevet i 2016 og udskrevet i 2018 vil indgå i 2016, 2017 og 2018.
 • NAB registeret startede i år 2006 og registreringer i de første år skal tages med forbehold.

 

5. Datakilde


Nationale Alkoholbehandlingsregister pr. september 2023 (NAB), Landspatientregisteret pr. september 2023 (LPR) og Lægemiddelstatistikregisteret pr. september 2023 (LMSR), Dødsårsagsregisteret pr. september 2023 (DAR), Sundhedsdatastyrelsen.

 

6. Offentliggørelse


Opgørelsen offentliggørelse årligt i september.

 

7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne


Årstal
Er defineret som årstallet for behandlingstidspunktet. 

Regioner og kommuner
Region og kommune er defineret som bopælskommune ved behandlingstidspunktet.

Aldersgrupper
Borgerens alder er opgjort ved behandlingstidspunktet. Dette betyder at i sygehusopgørelsen (LPR) og lægemiddel opgørelsen (LMSR) kan den samme person godt indgå som unik person i to aldersgrupper i løbet af et år, hvis de når at have fødselsdag mellem kontakterne. Der gøres desuden opmærksom på at i NAB er kun opgjort alder for borgere, hvor alderen kan verificeres vha. CPR-nummer.
 

Diagnoser

Ses i nedenstående tabel

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?