Alkohol

Opgørelserne viser hospitalskontakter samt behandling som følge af alkohol opdelt på region, kommune, alder, køn og år. Der findes data for perioden 2006 og frem.

Overblik

Anvend eventuelt filtrene til at afgrænse dine valg.

Offentligt finansieret alkoholbehandling

Anvend eventuelt filtrene til at afgrænse dine valg.

Alkoholrelateret sygehuskontakt

Anvend eventuelt filtrene til at afgrænse dine valg.

Alkoholrelaterede dødsfald

Anvend eventuelt filtrene til at afgrænse dine valg.

Medicinsk alkoholbehandling

Anvend eventuelt filtrene til at afgrænse dine valg.

Eksportér data fra de fire opgørelser

Anvend eventuelt filtrene til at afgrænse dine valg. Tryk på de fire vandrette linjer øverst til venstre i visningen for at vælge det datasæt du vil eksportere fra.

Information om Alkohol

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

   1) Formålet (kort)

   2) Indhold og afgræsning

   3) Indikatorer

   4) Forbehold ved fortolkning

   5) Datakilde

   6) Offentliggørelse

   7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

1. Formålet (kort)


At beskrive udviklingen på alkoholområdet.

 

2. Indhold og afgræsning


Der er trukket tal fra fire forskellige registre og metoderne og afgrænsningerne til disse er beskrevet nedenfor.

 

Offentligt finansieret alkoholbehandling

 • Indskrivningsdatoen angiver opstart på alkoholbehandlingen i Det Nationale Alkoholbehandlingsregister (NAB).  
 • Populationen er afgrænset til borgere, indskrevet i offentligt finansieret alkoholbehandling, som var 15 år eller derover da de blev indskrevet i alkoholbehandlingen. I opgørelsen er kun inkluderet borgernes første kontakt til alkoholbehandlingen i året idet der tælles unikke borgere. 
 • Alkoholbehandlingen dækker i denne opgørelse over den offentligt finansierede alkoholbehandling, der administreres af de enkelte kommuner. Personer, som har fået alkoholbehandling under indlæggelse vil ikke indgå her. 
 • Personer der er anonyme i behandling dækker over personer, hvor der ikke er angivet et CPR-nummer. De anonyme personer har dog oftest angivet alle de samme informationer som de ikke-anonyme personer f.eks. kommune og køn.  
 • I denne opgørelse er der kun opgjort alder for borgere, hvor deres CPR-nummer er angivet. Dette gøres ved, at fødselsdatoen indhentes fra CPR-registeret for borgere i ikke-anonym alkoholbehandling.
 • Opgørelsen er tilgængelig fra år 2006 til nyeste år.

Alkoholrelateret sygehuskontakt

 • Populationen er afgrænset til borgere med dansk bopælsregion ved behandlingstidspunktet. 
 • Antal personer angiver antal unikke personer med sygehuskontakt inden for hver diagnose. Da personer kan have flere alkoholrelaterede diagnoser kan den samme person tælle med i flere af diagnoseinddelingerne.
 • Alkoholrelateret kontakt er defineret som en kontakt, hvor enten hoved- eller bidiagnosen er alkoholrelateret jf. tabel 1 nedenfor.
 • Opgørelsen er tilgængelig fra år 2006 til nyeste år.

Medicinsk alkoholbehandling

 • Populationen er afgrænset til borgere med dansk bopælsregion ved behandlingstidspunktet.
 • Personer i medicinsk alkoholbehandling dækker over borgere, der har indløst recept på et af de tre godkendte lægemidler til alkoholbehandling (Disulfiram, Acamprosat og Naltrexon) i året. Det fjerde lægemiddel, der er godkendt til alkoholbehandling er ikke medtaget i opgørelsen, da det også anvendes som stofmisbrugsbehandling. Dette skyldes at vi ville få nogle personer med i opgørelsen, som ikke anvender lægemidlet til alkoholbehandling, men derimod til stofmisbrugsbehandling. Personer kan godt modtage mere end én slags lægemiddel i løbet af et år og de kan derfor tælle med flere gange.
 • Opgørelsen er tilgængelig fra år 2006 til nyeste år.

Alkoholrelaterede dødsfald

 • Populationen er afgrænset til borgere med dansk bopæl på dødsdagen.
 • Alkoholrelaterede dødsfald er defineret som dødsfald hvor mindst én af de alkoholrelaterede diagnoser er angivet i forbindelse med dødsfaldet. Jf. tabel 1 for oversigten over diagnoser.
 • Der er i opgørelsen vist dødsfald opdelt på B-listen og ikke A-listen.

 

Diskretionering: Værdier ml. 1-4 er diskretioneret med ’<5’ tekst og med værdien ’4*’ i figurer.

 

3. Indikatorer

 

Antal 

 • Antal personer med kontakt til sygehusvæsenet  
 • Antal personer der har indløst recept på lægemiddel godkendt til alkoholbehandling
 • Antal personers første kontakt med offentligt finansieret alkoholbehandling i året.
 • Antal personer udskrevet fra offentligt finansieret alkoholbehandling, opdelt på afslutningsårsag
 • Antal personer indskrevet i offentlig finansieret alkoholbehandling, opdelt på tidligere behandling eller ej
 • Antal personer i anonym offentlig finansieret alkoholbehandling
 • Antal personer nyindskrevet i offentligt finansieret alkoholbehandling
 • Antal personer nyindskrevet i offentligt finansieret alkoholbehandling, opdelt på henviser
 • Antal alkoholrelaterede dødsfald

Antal pr. 1.000 borgere

 • Antal personer med kontakt til sygehusvæsenet  
 • Antal personer der har indløst recept på lægemiddel godkendt til alkoholbehandling
 • Antal personers første kontakt med offentligt finansieret alkoholbehandling i året.
 • Antal personer udskrevet fra offentligt finansieret alkoholbehandling, opdelt på afslutningsårsag
 • Antal personer indskrevet i offentlig finansieret alkoholbehandling, opdelt på tidligere behandling eller ej
 • Antal personer i anonym offentlig finansieret alkoholbehandling
 • Antal personer nyindskrevet i offentligt finansieret alkoholbehandling
 • Antal personer nyindskrevet i offentligt finansieret alkoholbehandling, opdelt på henviser
 

4. Forbehold ved fortolkning

 

 • COVID-19 epidemien kan have haft indflydelse på aktiviteten i 2020.
 • Der er databrud i Landspatientregisteret (LPR) i 2019 grundet overgang til ny version af LPR primo 2019. Det betyder at følgende sammenligninger skal foretages med ekstra varsomhed:
  • Sammenligninger af tal for 2019 og frem med tal for 2018 og før.
  • Sammenligninger af tal for 2019 med tal for 2020 og frem.
 • Antallet af unikke personer i offentligt finansieret alkoholbehandling inkluderer både personer, der har oplyst CPR-nummer og personer som ikke har oplyst et CPR-nummer. Det betyder, at den samme person kan optræde både anonymt og med oplyst CPR-nummer i et eller flere forskellige behandlingsforløb. Derfor skal der tages forbehold for at den samme person godt kan tælle med flere gange i opgørelserne. 
 • Antallet af personer der var i alkoholbehandling i 2018, inkluderer alle unikke borgere, der er indskrevet i alkoholbehandling i år 2018 samt alle borgere, der blev indskrevet før år 2018, men som først blev udskrevet i løbet af 2018 eller senere.  Personerne tæller altså med i alle årene de er indskrevet i behandling. Dvs. en person indskrevet i 2016 og udskrevet i 2018 vil indgå i 2016, 2017 og 2018.
 • NAB registeret startede i år 2006 og registreringer i de første år skal tages med forbehold.

 

5. Datakilde


Nationale Alkoholbehandlingsregister pr. september 2023 (NAB), Landspatientregisteret pr. september 2023 (LPR) og Lægemiddelstatistikregisteret pr. september 2023 (LMSR), Dødsårsagsregisteret pr. september 2023 (DAR), Sundhedsdatastyrelsen.

 

6. Offentliggørelse


Opgørelsen offentliggørelse årligt i september.

 

7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne


Årstal
Er defineret som årstallet for behandlingstidspunktet. 

Regioner og kommuner
Region og kommune er defineret som bopælskommune ved behandlingstidspunktet.

Aldersgrupper
Borgerens alder er opgjort ved behandlingstidspunktet. Dette betyder at i sygehusopgørelsen (LPR) og lægemiddel opgørelsen (LMSR) kan den samme person godt indgå som unik person i to aldersgrupper i løbet af et år, hvis de når at have fødselsdag mellem kontakterne. Der gøres desuden opmærksom på at i NAB er kun opgjort alder for borgere, hvor alderen kan verificeres vha. CPR-nummer.
 

Diagnoser

Ses i nedenstående tabel

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?