Dødsårsager

Antal døde fordelt på dødsårsager, alder, køn, region, år (2002-)

Antal døde opgøres som:

  • Antal døde
  • Antal døde pr. 100.000 borgere
  • Antal døde pr. 100.000 borgere (aldersstandardiseret)
  • Antal døde pr. 100.000 borgere (køns- og aldersstandardiseret)
 

Opmærksomhedspunkter:

Grundet diskretionering er tal i denne opgørelse afrundet til nærmeste 5. Tal mellem 1-4 er angivet med tegn ”< 5”.

Antallet af Covid-19 døde i denne opgørelse, er ikke sammenligneligt med tal offentliggjort af SSI. Se Information for nærmere beskrivelse. 

Dødsårsagsregisterets tal

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning.

Dødsårsagsregisteret - pivot

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning.

Øvrige tal

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning.

Øvrige tal - pivot

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning.

Dødsårsagsgrupperinger

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning.

Information om Dødsårsagsregisteret

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

   1) Formålet (kort)

   2) Indhold og afgræsning

   3) Indikatorer

   4) Forbehold ved fortolkning

   5) Datakilde

   6) Offentliggørelse

   7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

1. Formålet (kort)


Sundhedsdatastyrelsen offentliggør årligt data med oplysninger om alle dødsfald, der er registreret i Dødsårsagsregisteret. Formålet med udgivelsen er at stille tal for dødsårsager til rådighed for offentligheden. 

 

2. Indhold og afgræsning


I lighed med tidligere år, bygger denne opgørelse på dødsattester, der er udstedt på personer med et validt dansk CPR-nummer og fast bopæl i Danmark. Opgørelsen omfatter ikke personer, der er døde i udlandet, samt personer uden fast bopæl i Danmark. Personer med fast bopæl i Danmark defineres som personer med en gyldig adresse på dødstidspunktet. Personer med en administrativ kommune kode indgår ikke, og af denne årsag indeholder opgørelsen ikke hjemløse personer.

Tilgrundliggende dødsårsag

Denne opgørelse bygger på den tilgrundliggende dødsårsag. I en dødsattest registreres et forløb af lidelser eller hændelser, der fører til døden. Den tilgrundliggende dødsårsag er den lidelse eller hændelse, der starter dette forløb. Den tilgrundliggende dødsårsag kan således være noget andet end den umiddelbare dødsårsag, der afslutter kæden. Som eksempel på ovenstående begreber, kan en patient have både en cancer og en hjertesygdom. Ved patientens død må lægen vælge, hvilken sygdom, der var den mest sandsynlige dødsårsag, og denne bliver udtryk for den årsagsspecifikke dødelighed. Vælges cancersygdommen, kan denne medføre større modtagelighed for infektionssygdomme, som er det, der umiddelbart slår patienten ihjel. Men cancersygdommen begyndte forløbet og registreres derfor som tilgrundliggende dødsårsag.

Kodning 

Sundhedsdatastyrelsen har ved udarbejdelsen af Dødsårsagsregisteret 2022 anvendt den automatiske kodning efter IRIS-systemet, som baserer sig på samme kodelogik, der tidligere er benyttet (ACME). Algoritmen i IRIS finder frem til den tilgrundliggende dødsårsag efter WHO’s ICD-10 koderegler. I de tilfælde hvor IRIS ikke finder frem til den tilgrundliggende dødsårsag suppleres med manuel validering og kodning. Omkring 20 pct. af alle dødsattester i en årgang bliver gennemgået manuelt efter nøje udvalgte lister, hvor det erfaringsmæssigt har vist sig at være nødvendigt.

 

3. Indikatorer


Antal døde.

Antal døde er opgjort som antal personer, som døde i det pågældende år .

Antal døde pr. 100.000 borgere.

Antal døde pr. 100.000 borgere er opgjort som antallet af personer, der døde det pågældende år, divideret med befolkningen samme år, multipliceret med 100.000.

Antal døde aldersstandardiseret rate pr. 100.000 borgere.

Den aldersstandardiserede rate for dødsfald i et år, er beregnet som antallet af dødsfald pr. 100.000 indbyggere under forudsætning af, at befolkningen er sammensat som standardbefolkningen med hensyn til alder. Standardbefolkningen er i denne opgørelse befolkningssammensætningen i år 2000.

Antal døde køns- og aldersstandardiseret rate pr. 100.000 borgere.

Den alders- og kønsstandardiserede rate for dødsfald i et år, er beregnet som antallet af dødsfald pr. 100.000 indbyggere under forudsætning af, at befolkningen er sammensat som standardbefolkningen med hensyn til både alder og køn. Standardbefolkningen er i denne opgørelse befolkningssammensætningen i år 2000.

År

Det år hvor dødsfaldet fandt sted.

Region 

Personens bopælsregion på tidspunktet for dødsfaldet.

Kommune

Personens bopælskommune på tidspunktet for dødsfaldet.

Diagnosegruppering A- og B-liste 

Dødsårsagsstatistikken er grupperet i to overordnede diagnosegrupperinger, en A- og en B-liste. Listerne er udarbejdet for at give et bedre overblik over data og nemmere tilgang til svar på ofte stillede spørgsmål.

 

B-listen er en ”udfoldning” af A-listen – eventuelle undergrupper til grupperne i A-listen vil således kunne findes i B-listen. En oversigt over de anvendte intervaller i ICD-10-klassifikationen fremgår af fanen ”Dødsårsager - Mappevisning”.

Obduktion

Angiver om der har fundet en obduktion sted og i givet fald hvilken type; retslig eller hospital.

Dødssted

Angiver dødssted for afdøde i overordnede kategorier; sygehus eller hospice, bopælsadres-sen, kendt adresse eller sted uden kendt adresse. Dødsstedet er det sted, hvor døden er indtrådt. Var afdøde indbragt livløs til sygehus, men forsøgt genoplivet, er dødsstedet syge-huset, hvor genoplivningsforsøget fandt sted. Indtraf døden under transport til sygehus, er sygehuset ligeledes dødsstedet. For dødssted uden for sygehus præciseres det, hvorvidt der er tale om plejehjem, eget hjem eller andet. For dødssted på afdødes bopæl angives blot præcisering eget hjem eller plejehjem. Dødsstedet er angivet på dødsattesten af lægen der udfylder attesten.

Dødsmåned

Den pågældende måned, hvor dødsfaldet skete. 

 

4. Forbehold ved fortolkning


Generelle opmærksomhedspunkter:

Hvis leverede bidrag skal anvendes til videre beregninger, skal dette tydeligt fremgå med sætningen ”Kilde: Egne beregninger baseret på tal fra Sundhedsdatastyrelsen”.

Grundet diskretionering er tal i denne opgørelse afrundet til nærmeste 5. Tal mellem 1-4 er angivet med tegn ”< 5”.

Metodeændring:

Data i denne opgørelse er modsat tidligere offentliggjorte tal i rapporter ikke opskrevet. Tallene kan derfor ikke sammenlignes med tidligere offentliggjorte tal.

Covid-19 dødsfald: 

Som følge af COVID-19-epidimien er der i denne opgørelse tilføjet en ekstra A og B gruppering kaldet: ”Covid-19 - Corona”.

Denne årsagsgruppering bygger, i lighed med andre årsagsgrupperinger, på de af lægen indberettede dødsattester. De dødsfald som fremgår af denne kategori, er de dødsfald, hvor lægen jf. dødsattesten har registreret COVID-19, som den mest sandsynlige årsag (se Tilgrundliggende afsnit for yderligere forklaring).

Grundet ovenstående kan tallene opgjort i denne opgørelse ikke sammenlignes med tal offentliggjort af SSI. Dette skyldes at SSI definerer et Covid-19-relateret dødsfald som et dødsfald inden for 30 dage efter en positiv SARS-CoV-2 test.

 

5. Datakilde


Dødsårsagsregisteret 2022.

 

6. Offentliggørelse


Opgørelsen offentliggøres årligt ultimo december.

 

7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne


Publikationer

Sundhedsdatastyrelsen har udgivet en række indblik:

Indblik 1 Faldende dødsrate 2020 vol 21

Indblik 2 Aldersgruppen 20-39 vol 2

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?