Kræftoverlevelse

Opgørelsen viser kræftoverlevelse fordelt på kræftform, køn, region og tre-årsperioder

Overlevelse opgøres som:

  • 1-års relativ overlevelse i pct.
  • 3-års relative overlevelse i pct.
  • 5-års relative overlevelse i pct.
  • 10-års relative overlevelse i pct.

 

OBS: Fejl udbedret ved opdatering af Kræftoverlevelse på eSundhed den 3. november 2023.
Der har tidligere været en forbytning i navngivning af regionerne. Forbytning af regionsestimater vedrører alle tidligere opdateringer af Kræftoverlevelse på eSundhed, og dataudtræk på regionsniveau skal derfor trækkes igen. ”Regionsniveauet ”Hele landet” har ikke været omfattet af fejlen.

Tabel over kræftoverlevelse

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning

Grafisk fremstilling over kræftoverlevelse

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning

Information om opgørelsen kræftoverlevelse

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

   1) Formålet (kort)

   2) Indhold og afgrænsning

   3) Indikatorer

   4) Forbehold ved fortolkning

   5) Datakilde

   6) Offentliggørelse

   7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

1. Formålet (kort)

 

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør årligt data for kræftoverlevelse. Formålet med udgivelsen er at stille data vedrørende kræftoverlevelse til rådighed for offentligheden. Udgivelsen henvender sig til fagpersoner, der arbejder med statistik om sundhedsområdet, forskere, politikere og administratorer inden for stat, regioner og kommuner samt privatpersoner med interesse for sundhedsstatistik.

 

2. Indhold og afgrænsning

 

Alle kræfttilfælde i Cancerregisteret (ekskl. anden hudkræft end modermærkekræft) i perioden 2007-2021 blev anvendt i analyserne. Femten grupper af kræft blev defineret ud fra klassifikationen præsenteret i ”Udvalgte grupper” (se Bilagstabel 1). Derudover blev to samlegrupper defineret: ”Alle kræfttilfælde ekskl. anden hudkræft end modermærkekræft” og ”Alle kræfttilfælde eksklusiv anden hud, bryst og prostata”.


Vitalstatus per 31. december 2022 og evt. dato for død eller udvandring er påført de enkelte kræfttilfælde ved kobling til det Centrale Person Register (CPR). Kræfttilfælde baseret alene på dødsattest eller tilfældigt fund ved obduktion er ekskluderet. Desuden indgår personer på 90 år eller ældre på diagnosetidspunktet ikke i analyserne. Kræftoverlevelsen rapporteres kun, når der kan opnås minimum 25 patienter i live ved periodestart og minimum 5 patienter i aldersgrupperne, brugt ved vægtning. 

 

3. Indikatorer

 

Treårs-perioder
Kræfttilfældene er opdelt i fem 3-års diagnoseperioder, 2007-2009, 2010-2012, 2013-2015, 2016-2018 og 2019-2021. De 3-årige perioder er valgt for at få et mere detaljeret billede af udviklingen over tid og dermed tidligere at kunne identificere ændringer uden at miste for meget robusthed i analyserne. Alle patienter bliver fulgt til død, udvandring eller censurering den 31/12 2022, hvis man her er i live og har bopæl i Danmark. Tiden fra diagnose til død, udvandring eller censurering benævnes persontid. 

Aldersstandardiseret relativ overlevelse
Der beregnes 1-, 3-, 5- og 10-års aldersstandardiseret relativ overlevelse for hver periode for hver enkelt kræftform og køn. For de tidligste perioder, hvor komplet opfølgning er mulig, og for 1-årsoverlevelse anvendes kohortemetoden. For de seneste perioder, hvor komplet opfølgning ikke kan opnås, er periodemetoden anvendt for 3-, 5- og 10-årsperioderne (2013-2015 (10 år), 2016-2018 (10 år) og 2019-2021 (3-, 5- og 10 år) (1).

Den relative overlevelse er estimeret med Ederer II estimatoren (2), og de aldersspecifikke beregninger er vægtet med en standardaldersstruktur, ICSS. Her er valgt en tillempet udgave af metoden anvendt i EUROCARE (3). De anvendte aldersklasser og vægte er beskrevet i NORDCAN (4)

Til overlevelsesberegningerne anvendes R-pakken, popEpi (5) i R version 4.1.2 (6).

Den relative overlevelse korrigerer for dødsfald, der ikke er relateret til kræftsygdommen, ved at dividere den observerede overlevelse for en gruppe patienter med den forventede overlevelse for en tilsvarende gruppe personer i befolkningen, der antages ikke at have den pågældende kræftdiagnose, men som ellers har samme karakteristika som gruppen af patienter med hensyn til køn, alder, kalendertid og region på diagnosetidspunktet.
Det kan tolkes som sandsynligheden for at en kræftpatient overlever, hvis man ser væk fra andre dødsårsager. 

I beregningerne af relativ overlevelse i regionerne anvendes befolkningsoverlevelse for den respektive region.
 

4. Forbehold ved fortolkning

 

Tallene i denne opgørelse kan afvige fra tidligere publikationer grundet efterregistreringer. Desuden kan der tilkomme en ændret tilgang til anvendte diagnoser ved opgørelse af kræftoverlevelse, hvor andre neoplasier omplaceres til at indgå i nye kræfttilfælde. Ændringer i forhold til tidligere publikationer kan ses i Bilag 1.

Det bemærkes, at der for nogle få grupper af kræft kan observeres en højere 10-årsoverlevelse end 5-årsoverlevelse, som kan forklares med, at der er meget få dødsfald blandt disse med den effekt, at enkelte dødsfald kan få stor betydning for estimatet.

 

5. Datakilde

 

Cancerregisteret og CPR

 

6. Offentliggørelse

 

Opgørelsen offentliggøres årligt med senest tilgængelige tal.

 

7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

Andre neoplasier er andre ikke-invasive tumorer og carcinoma in-situ.

Referencer
1. Brenner H, Hakulinen T. Period versus cohort modeling of up-to-date cancer survival. Int J Cancer 2008; 122(4): 898–904. 
2. Ederer F, Heise H. Instructions to IBM 650 programmers in processing survival computations. methodological note no. 10, end results evaluation section. Bethesda, MD: Technical report, National Cancer Institute; 1959. 
3. Corazziari I, Quinn M, Capocaccia R. Standard cancer patient population for age standardising survival ratios. Eur J Cancer 2004; 40(15): 2307–16. 
4. https://github.com/CancerRegistryOfNorway/NORDCAN/wiki/nordcansurvival. 
5. Joonas Miettinen, Matti Rantanen, Karri Seppa. popEpi: Functions for Epidemiological Analysis using Population Data [Internet]. Available from: https://cran.r-project.org/web/packages/popEpi/index.html
6. R Core Team (2023). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL https://www.R-project.org/. 

 

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?