Emner

Find opgørelser ud fra forskellige emneområder

Aktuelt
 • Relancering af Mit Sygehusvalg

  'Mit sygehusvalg' kan du bruge til at sammenligne sygehuse i Danmark ud fra fx ventetider og patienttilfredshed. Det kan hjælpe dig, når du skal undersøges (udredes) eller behandles, og du selv vil vælge sygehus.

 • Udgivelseskalender

  Oversigt over planlagte og tidligere udgivelser

 • Vejledninger

  Vejledninger i at bruge eSundhed

Aktuelt - Emneoversigt
Ældre
Ældre - Emneoversigt
Almen praksis
 • Almen praksis og tilmeldte patienter

  Opgørelserne viser en række relevante tal for almen praksis siden 1. juli 2014. Tallene er hovedsageligt fordelt på praksistype, kommune og region, samt viser udviklingen pr. halvår. Opgørelserne ligger fordelt på følgende overordnede emner: 1. Nøgletal for kapaciteten i almen praksis, 2. Lægekapaciteter for almen praksis, 3. Åben og lukket for tilgang, 4. Praksistyper.

Almen praksis - Emneoversigt
Sundhedsdata på tværs
 • Sundhedsdata på tværs – Nøgletal

  Temarapporten Nøgletal giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner, kommuner og praksissektoren. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

 • Sundhedsdata på tværs – Børn og unge

  Temarapporten Børn og unge giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner og praksissektoren om børn og unge i alderen 0-25 år. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

 • Sundhedsdata på tværs – Borgere på 65 år og derover

  Temarapporten Borgere på 65 år og derover giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner, kommuner og praksissektoren om borgere i alderen 65 år og derover. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

 • Sundhedsdata på tværs – Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Temarapporten Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner, kommuner og praksissektoren om borgere med udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

Sundhedsdata på tværs - Emneoversigt
Sundhedsklynger
Sundhedsklynger - Emneoversigt
Tandpleje
Tandpleje - Emneoversigt
Kræft
Kræft - Emneoversigt
Lægemidler
 • Medicinsk cannabis

  Monitorering af brugen af Medicinsk Cannabis

 • Antibiotika

  Opgørelserne viser salg af systemisk antibiotika, solgt fra apoteker på recept.

 • Antipsykotika

  Forbrug af antipsykotika generelt og hos borgere med demens.

 • Brug af lægemidler under graviditet

  Receptpligtig medicin til kvinder før og under graviditet fordelt på forskellige lægemidler, tidspunkter under graviditet, kvindens alder og år (2001- )

 • Lægemidler mod diabetes og overvægt herunder Wegovy Flextouch

  Opgørelse over salget af lægemidler, der er godkendt til brug mod diabetes og overvægt.

 • Medicinpriser

  Udvikling i medicinpriser fordelt på forskellige lægemidler (seneste 5 år)

 • Medicinprisindeks

  Gennemsnitspris for behandling (definerede døgndoser) og pakning fordelt på medicingrupper, pristyper, år og måned (2005- )

 • Medicintilskud

  Apotekernes salg af tilskudsberettigede lægemidler og regionernes udgifter til tilskudsberettigede lægemidler fordelt på år og måneder (1996- )

 • ordiprax+

  Vejledninger m.m. til ordiprax+ for læger og lægemiddelkonsulenter

 • Nye lægemidler

  Nye receptpligtige lægemidler fordelt på årsag til nyt lægemiddel, markedsføringsår, antal og regioner (Seneste 10 år)

 • Sovemedicin til børn og unge

  Opgørelserne viser udviklingen i brugen af sovemedicin blandt børn mellem 0-17 år.

 • Apotekernes salg af lægemidler

  Apotekernes salg af lægemidler (fx mængde, omsætning og pris) fordelt på forskellige lægemidler, år og kvartal (seneste 5 år)

 • Lægemidler i tabletform mod covid19

  Opgørelsen viser antal personer der købte Lagevrio eller Plaxovid mod covid19

Lægemidler - Emneoversigt
Beskæftigede i sundhedsvæsenet
 • Andre ydere i praksis

  Antal behandlere, antal kapaciteter og antal praksis (ydernumre) for praksisområderne almen lægehjælp, fodterapi, fysioterapi, kiropraktik, psykologihjælp, speciallægehjælp, tandlægehjælp, fordelt på regioner og roller (2007-)

 • Ansatte på offentlige sygehuse

  Antal ansatte sundhedspersoner på offentlige sygehuse fordelt på faggrupper, regioner, stillingstyper, år (2013 - )

 • Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede

  Antal sundhedsuddannede fordelt på år, faggrupper, herkomst, speciale, alder og køn, uddannelsesland, brancher og sektorer, region (2000-2020)

 • Autorisation

  Antal udstedte autorisationer fordelt på faggrupper, alder, køn, uddannelsesgrupper, uddannelseslande og år (2000-)

 • Selvstændigt virke

  Antal udstedte tilladelser til selvstændigt virke til læger tandlæger og kiropraktorer fordelt på faggrupper, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-)

 • Specialeanerkendelse

  Antal udstedte speciallæge- og specialtandlægeanerkendelser fordelt på speciale, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-)

Beskæftigede i sundhedsvæsenet - Emneoversigt
Patienter og sygehuse
Patienter og sygehuse - Emneoversigt
Operationer og diagnoser
 • Fedmeoperationer

  Antal fedmeoperationer foretaget på sygehuse fordelt på enten bopælsregion og kommune, behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2009-

 • Landspatientregisteret: Avanceret udtræk

  Brugerdefineret udtræk fra Landspatientsregisteret

 • Forgiftninger og selvmordsforsøg med lægemidler

  Antal indlæggelser med forgiftning og selvmordsforsøg med lægemidlerne acetylsalicylsyre eller paracetamol på somatiske sygehuse. Opgørelserne er fordelt på køn, alder og år (2014-

 • Plastikoperationer

  Antal plastikoperationer foretaget på sygehuse og hos speciallæge fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2005-

 • Radiologiske undersøgelser

  Antal radiologiske undersøgelser foretaget på danske sygehuse, hospice og klinikker fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt undersøgelsestyper, undersøgelsessted, alder, køn og år (2011-

 • Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Antal personer og nye tilfælde med udvalgte kroniske sygdomme og svære psykisk lidelser (fx astma, diabetes og skizofreni) fordelt på alder, køn, regioner og kommune (2000- )

Operationer og diagnoser - Emneoversigt
Graviditet, fødsler og børn
Graviditet, fødsler og børn - Emneoversigt
Hvad dør vi af
 • Alkohol

  Indikatorer om hospitalskontakt, offentligt finansieret behandling samt brug at lægemidler til behandling pga. alkohol opdelt på region, kommune, alder, køn og år (2009-2020)

 • Dødsårsager

  Antal døde fordelt på dødsårsager, alder, køn, region, år (2002-)

Hvad dør vi af - Emneoversigt

Registre

Find opgørelser ud fra hvilke registre de kommer fra

Kræftoverlevelse

Opgørelsen viser kræftoverlevelse fordelt på kræftform, køn, region og tre-årsperioder

Overlevelse opgøres som:

 • 1-års relativ overlevelse i pct.
 • 3-års relative overlevelse i pct.
 • 5-års relative overlevelse i pct.
 • 10-års relative overlevelse i pct.

Tabel over kræftoverlevelse

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning

Grafisk fremstilling over kræftoverlevelse

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning

Information om opgørelsen kræftoverlevelse

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

   1) Formålet (kort)

   2) Indhold og afgrænsning

   3) Indikatorer

   4) Forbehold ved fortolkning

   5) Datakilde

   6) Offentliggørelse

   7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

1. Formålet (kort)

 

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør årligt data for kræftoverlevelse. Formålet med udgivelsen er at stille data vedrørende kræftoverlevelse til rådighed for offentligheden. Udgivelsen henvender sig til fagpersoner, der arbejder med statistik om sundhedsområdet, forskere, politikere og administratorer inden for stat, regioner og kommuner samt privatpersoner med interesse for sundhedsstatistik.

 

2. Indhold og afgrænsning

 

Alle kræfttilfælde i Cancerregisteret (ekskl. anden hudkræft end modermærkekræft) i perioden 2007-2021 blev anvendt i analyserne. Femten grupper af kræft blev defineret ud fra klassifikationen præsenteret i ”Udvalgte grupper” (se Bilagstabel 1). Derudover blev to samlegrupper defineret: ”Alle kræfttilfælde ekskl. anden hudkræft end modermærkekræft” og ”Alle kræfttilfælde eksklusiv anden hud, bryst og prostata”.


Vitalstatus per 31. december 2022 og evt. dato for død eller udvandring er påført de enkelte kræfttilfælde ved kobling til det Centrale Person Register (CPR). Kræfttilfælde baseret alene på dødsattest eller tilfældigt fund ved obduktion er ekskluderet. Desuden indgår personer på 90 år eller ældre på diagnosetidspunktet ikke i analyserne. Kræftoverlevelsen rapporteres kun, når der kan opnås minimum 25 patienter i live ved periodestart og minimum 5 patienter i aldersgrupperne, brugt ved vægtning. 

 

3. Indikatorer

 

Treårs-perioder
Kræfttilfældene er opdelt i fem 3-års diagnoseperioder, 2007-2009, 2010-2012, 2013-2015, 2016-2018 og 2019-2021. De 3-årige perioder er valgt for at få et mere detaljeret billede af udviklingen over tid og dermed tidligere at kunne identificere ændringer uden at miste for meget robusthed i analyserne. Alle patienter bliver fulgt til død, udvandring eller censurering den 31/12 2022, hvis man her er i live og har bopæl i Danmark. Tiden fra diagnose til død, udvandring eller censurering benævnes persontid. 

Aldersstandardiseret relativ overlevelse
Der beregnes 1-, 3-, 5- og 10-års aldersstandardiseret relativ overlevelse for hver periode for hver enkelt kræftform og køn. For de tidligste perioder, hvor komplet opfølgning er mulig, og for 1-årsoverlevelse anvendes kohortemetoden. For de seneste perioder, hvor komplet opfølgning ikke kan opnås, er periodemetoden anvendt for 3-, 5- og 10-årsperioderne (2013-2015 (10 år), 2016-2018 (10 år) og 2019-2021 (3-, 5- og 10 år) (1).

Den relative overlevelse er estimeret med Ederer II estimatoren (2), og de aldersspecifikke beregninger er vægtet med en standardaldersstruktur, ICSS. Her er valgt en tillempet udgave af metoden anvendt i EUROCARE (3). De anvendte aldersklasser og vægte er beskrevet i NORDCAN (4)

Til overlevelsesberegningerne anvendes R-pakken, popEpi (5) i R version 4.1.2 (6).

Den relative overlevelse korrigerer for dødsfald, der ikke er relateret til kræftsygdommen, ved at dividere den observerede overlevelse for en gruppe patienter med den forventede overlevelse for en tilsvarende gruppe personer i befolkningen, der antages ikke at have den pågældende kræftdiagnose, men som ellers har samme karakteristika som gruppen af patienter med hensyn til køn, alder, kalendertid og region på diagnosetidspunktet.
Det kan tolkes som sandsynligheden for at en kræftpatient overlever, hvis man ser væk fra andre dødsårsager. 

I beregningerne af relativ overlevelse i regionerne anvendes befolkningsoverlevelse for den respektive region.
 

4. Forbehold ved fortolkning

 

Tallene i denne opgørelse kan afvige fra tidligere publikationer grundet efterregistreringer. Desuden kan der tilkomme en ændret tilgang til anvendte diagnoser ved opgørelse af kræftoverlevelse, hvor andre neoplasier omplaceres til at indgå i nye kræfttilfælde. Ændringer i forhold til tidligere publikationer kan ses i Bilag 1.

Det bemærkes, at der for nogle få grupper af kræft kan observeres en højere 10-årsoverlevelse end 5-årsoverlevelse, som kan forklares med, at der er meget få dødsfald blandt disse med den effekt, at enkelte dødsfald kan få stor betydning for estimatet.

 

5. Datakilde

 

Cancerregisteret og CPR

 

6. Offentliggørelse

 

Opgørelsen offentliggøres årligt med senest tilgængelige tal.

 

7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

Andre neoplasier er andre ikke-invasive tumorer og carcinoma in-situ.

Referencer
1. Brenner H, Hakulinen T. Period versus cohort modeling of up-to-date cancer survival. Int J Cancer 2008; 122(4): 898–904. 
2. Ederer F, Heise H. Instructions to IBM 650 programmers in processing survival computations. methodological note no. 10, end results evaluation section. Bethesda, MD: Technical report, National Cancer Institute; 1959. 
3. Corazziari I, Quinn M, Capocaccia R. Standard cancer patient population for age standardising survival ratios. Eur J Cancer 2004; 40(15): 2307–16. 
4. https://github.com/CancerRegistryOfNorway/NORDCAN/wiki/nordcansurvival. 
5. Joonas Miettinen, Matti Rantanen, Karri Seppa. popEpi: Functions for Epidemiological Analysis using Population Data [Internet]. Available from: https://cran.r-project.org/web/packages/popEpi/index.html
6. R Core Team (2023). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL https://www.R-project.org/. 

 

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?