Emner

Find opgørelser ud fra forskellige emneområder

Aktuelt
 • Relancering af Mit Sygehusvalg

  'Mit sygehusvalg' kan du bruge til at sammenligne sygehuse i Danmark ud fra fx ventetider og patienttilfredshed. Det kan hjælpe dig, når du skal undersøges (udredes) eller behandles, og du selv vil vælge sygehus.

 • Udgivelseskalender

  Oversigt over planlagte og tidligere udgivelser

 • Vejledninger

  Vejledninger i at bruge eSundhed

Aktuelt - Emneoversigt
Ældre
Ældre - Emneoversigt
Almen praksis
 • Almen praksis og tilmeldte patienter

  Opgørelserne viser en række relevante tal for almen praksis siden 1. juli 2014. Tallene er hovedsageligt fordelt på praksistype, kommune og region, samt viser udviklingen pr. halvår. Opgørelserne ligger fordelt på følgende overordnede emner: 1. Nøgletal for kapaciteten i almen praksis, 2. Lægekapaciteter for almen praksis, 3. Åben og lukket for tilgang, 4. Praksistyper.

Almen praksis - Emneoversigt
Sundhedsklynger
Sundhedsklynger - Emneoversigt
Kræft
Kræft - Emneoversigt
Lægemidler
 • Medicinsk cannabis

  Monitorering af brugen af Medicinsk Cannabis

 • Antibiotika

  Opgørelserne viser salg af systemisk antibiotika, solgt fra apoteker på recept.

 • Antipsykotika

  Forbrug af antipsykotika generelt og hos borgere med demens.

 • Brug af lægemidler under graviditet

  Receptpligtig medicin til kvinder før og under graviditet fordelt på forskellige lægemidler, tidspunkter under graviditet, kvindens alder og år (2001- )

 • Medicinpriser

  Udvikling i medicinpriser fordelt på forskellige lægemidler (seneste 5 år)

 • Medicinprisindeks

  Gennemsnitspris for behandling (definerede døgndoser) og pakning fordelt på medicingrupper, pristyper, år og måned (2005- )

 • Medicintilskud

  Apotekernes salg af tilskudsberettigede lægemidler og regionernes udgifter til tilskudsberettigede lægemidler fordelt på år og måneder (1996- )

 • ordiprax+

  Vejledninger m.m. til ordiprax+ for læger og lægemiddelkonsulenter

 • Nye lægemidler

  Nye receptpligtige lægemidler fordelt på årsag til nyt lægemiddel, markedsføringsår, antal og regioner (Seneste 10 år)

 • Sovemedicin til børn og unge

  Opgørelserne viser udviklingen i brugen af sovemedicin blandt børn mellem 0-17 år.

 • Apotekernes salg af lægemidler

  Apotekernes salg af lægemidler (fx mængde, omsætning og pris) fordelt på forskellige lægemidler, år og kvartal (seneste 5 år)

 • Lægemidler i tabletform mod covid19

  Opgørelsen viser antal personer der købte Lagevrio eller Plaxovid mod covid19

Lægemidler - Emneoversigt
Beskæftigede i sundhedsvæsenet
 • Andre ydere i praksis

  Antal behandlere, antal kapaciteter og antal praksis (ydernumre) for praksisområderne almen lægehjælp, fodterapi, fysioterapi, kiropraktik, psykologihjælp, speciallægehjælp, tandlægehjælp, fordelt på regioner og roller (2007-)

 • Ansatte på offentlige sygehuse

  Antal ansatte sundhedspersoner på offentlige sygehuse fordelt på faggrupper, regioner, stillingstyper, år (2013 - )

 • Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede

  Antal sundhedsuddannede fordelt på år, faggrupper, herkomst, speciale, alder og køn, uddannelsesland, brancher og sektorer, region (2000-2020)

 • Autorisation

  Antal udstedte autorisationer fordelt på faggrupper, alder, køn, uddannelsesgrupper, uddannelseslande og år (2000-)

 • Selvstændigt virke

  Antal udstedte tilladelser til selvstændigt virke til læger tandlæger og kiropraktorer fordelt på faggrupper, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-)

 • Specialeanerkendelse

  Antal udstedte speciallæge- og specialtandlægeanerkendelser fordelt på speciale, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-)

Beskæftigede i sundhedsvæsenet - Emneoversigt
Patienter og sygehuse
Patienter og sygehuse - Emneoversigt
Operationer og diagnoser
 • Fedmeoperationer

  Antal fedmeoperationer foretaget på sygehuse fordelt på enten bopælsregion og kommune, behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2009-

 • Landspatientregisteret: Avanceret udtræk

  Brugerdefineret udtræk fra Landspatientsregisteret

 • Forgiftninger og selvmordsforsøg med lægemidler

  Antal indlæggelser med forgiftning og selvmordsforsøg med lægemidlerne acetylsalicylsyre eller paracetamol på somatiske sygehuse. Opgørelserne er fordelt på køn, alder og år (2014-

 • Plastikoperationer

  Antal plastikoperationer foretaget på sygehuse og hos speciallæge fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2005-

 • Radiologiske undersøgelser

  Antal radiologiske undersøgelser foretaget på danske sygehuse, hospice og klinikker fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt undersøgelsestyper, undersøgelsessted, alder, køn og år (2011-

 • Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Antal personer og nye tilfælde med udvalgte kroniske sygdomme og svære psykisk lidelser (fx astma, diabetes og skizofreni) fordelt på alder, køn, regioner og kommune (2000- )

Operationer og diagnoser - Emneoversigt
Graviditet, fødsler og børn
Graviditet, fødsler og børn - Emneoversigt
Hvad dør vi af
 • Alkohol

  Indikatorer om hospitalskontakt, offentligt finansieret behandling samt brug at lægemidler til behandling pga. alkohol opdelt på region, kommune, alder, køn og år (2009-2020)

 • Dødsårsager

  Antal døde fordelt på dødsårsager, alder, køn, region, år (2002-)

Hvad dør vi af - Emneoversigt

Registre

Find opgørelser ud fra hvilke registre de kommer fra

Kræftoverlevelse

Opgørelsen viser kræftoverlevelse fordelt på kræftform, køn, region og tre-årsperioder

Overlevelse opgøres som:

 • 1-års relativ overlevelse i pct.
 • 3-års relative overlevelse i pct.
 • 5-års relative overlevelse i pct.
 • 10-års relative overlevelse i pct.

Tabel over kræftoverlevelse

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning

Grafisk fremstilling over kræftoverlevelse

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning

Information om opgørelsen kræftoverlevelse

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

   1) Formålet (kort)

   2) Indhold og afgrænsning

   3) Indikatorer

   4) Forbehold ved fortolkning

   5) Datakilde

   6) Offentliggørelse

   7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

1. Formålet (kort)


Sundhedsdatastyrelsen offentliggør årligt data for kræftoverlevelse. Formålet med udgivelsen er at stille data vedrørende kræftoverlevelse til rådighed for offentligheden. Udgivelsen henvender sig til fagpersoner, der arbejder med statistik om sundhedsområdet, forskere, politikere og administratorer inden for stat, regioner og kommuner samt privatpersoner med interesse for sundhedsstatistik.

 

2. Indhold og afgrænsning


Alle kræfttilfælde i Cancerregisteret 2006-2020 bortset fra anden hudkræft end modermærkekræft blev anvendt i analyserne. Femten grupper af kræft blev defineret ud fra klassifikationen præsenteret i ”Udvalgte grupper” (se Bilag 1). Derudover blev to samlegrupper defineret: Alle kræfttilfælde (eksklusiv anden hudkræft bortset fra modermærkekræft) og for mænd (eksklusiv prostatakræft) og kvinder (eksklusiv brystkræft).

Vitalstatus per 31. december 2021 og evt. dato for død eller udvandring er påført de enkelte kræfttilfælde ved kobling til det Centrale Person Register (CPR). Personer med mere end et kræfttilfælde indgår i beregningerne med én registrering for hvert kræfttilfælde. Kræfttilfælde fundet udelukkende fra en dødsattest eller obduktion er ekskluderet. Desuden indgår kun personer, der er yngre end 90 år på diagnosetidspunktet.

Treårsperioder

Kræfttilfældene er opdelt i følgende fem treårsperioder baseret på diagnoseår: 2006-2008, 2009-2011, 2012-2014, 2015-2017 og 2018-2020. De treårige perioder er valgt for at få et mere detaljeret billede af udviklingen over tid for dermed tidligere at kunne identificere ændringer uden at miste for meget robusthed i analyserne. Alle patienter bliver fulgt til død, udvandring eller censurering den 31. december 2021, hvis man er i live med bopæl i Danmark. Tiden fra diagnose til død, udvandring eller censurering kaldes persontid.

 

3. Indikatorer


Relativ overlevelse i procent (pct.)

Der beregnes 1-, 3-, 5- og 10-års aldersstandardiseret relativ overlevelse for hver periode for hver enkelt kræftform og køn. For de tidligste perioder, hvor en lang opfølgning er muligt, og for 1-årsoverlevelse anvendes kohortemetoden (1). For de seneste perioder med kortere opfølgning er der for 5- og 10-årsperioderne (2012-2014 (10 år), 2015-2017 (10 år) og 2018-2020 (5 og 10 år) anvendt periodemetoden (2). Der er anvendt et 95 % signifikansniveau for beregning af øvre og nedre konfidensgrænser. Til overlevelsesberegningerne anvendes Miettinen’s R-pakke, popEpi, (3) i R version 3.4.2 (4).

Aldersstandardisering vægter de aldersspecifikke beregninger med en standard aldersstruktur, ICSS; her er der valgt en tillempet udgave af den metode, der nu anvendes i EUROCARE (5). De anvendte aldersklasser og vægte er som i NORDCAN (6).

Den relative overlevelse korrigerer for dødsfald, der ikke er relateret til kræftsygdommen, ved at dividere den observerede overlevelse med den forventede overlevelse, hvis kræftpatienterne havde samme overlevelse som den samlede befolkning. I beregningerne for regional overlevelse er brugt befolkningsoverlevelse for den respektive region.

 

4. Forbehold ved fortolkning


Tallene i denne opgørelse kan afvige fra tidligere publikationer grundet efterregistreringer. Desuden kan der tilkomme en ændret tilgang til anvendte diagnoser ved opgørelse af kræftoverlevelse, hvor andre neoplasier omplaceres til at indgå i nye kræfttilfælde. Ændringer i forhold til tidligere publikationer kan ses i Bilag 1.

Det bemærkes, at der for nogle få grupper af kræft kan observeres en højere 10-årsoverlevelse end 5-årsoverlevelse, som kan forklares med, at der er meget få dødsfald blandt disse med den effekt, at enkelte dødsfald kan få stor betydning for estimatet.

 

5. Datakilde


De publicerede tal er dannet på baggrund af de indberetninger, der forelå i Cancerregisteret den 18. november 2021 og det Centrale Person Register (CPR) den 31. december 2021.

 

6. Offentliggørelse


Opgørelsen offentliggøres årligt med senest tilgængelige tal.

 

7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne


Andre neoplasier er andre ikke-invasive tumorer og carcinoma insitu.

Henvisninger

1: Dickman P, Sloggett A, Hills M et al. Regression models for relative survival. Statistics Med 2004;23:51-64

2: Jansen L, Hakulinen T, Brenner H. Study populations for period analyses of cancer survival. Br J Cancer. 2013;108(3):699–707. doi:10.1038/bjc.2013.14

3: Joonas Miettinen and Matti Rantanen (2019). popEpi: Functions for Epidemiological Analysis using Population Data. R package version 0.4.7. https://CRAN.R-project.org/package=popEpi

4: R Core Team (2017). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL https://www.R-project.org/.

5: Corazziari I, Quinn M, Capocaccia R. Standard patient population for age standardising survival ratios. Eur J Cancer 2004; 40: 2307-16

6: http://www-dep.iarc.fr/NORDCAN/DK/frame.asp i menupunktet ”ordliste over statistiske termer”

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?