Nye kræfttilfælde

Opgørelsen viser antallet af nye kræfttilfælde (incidens) samt antallet af personer, der er i live efter en kræftdiagnose (prævalens).

Denne opgørelse er under udvikling. Indtil da, se nyeste årsrapport om nye kræfttilfælde:
Årsrapporter om nye kræfttilfælde (pdf)

Se dokumentation under fanen Information.

Information om opgørelsen nye kræfttilfælde

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

   1) Formålet (kort)

   2) Indhold og afgræsning

   3) Indikatorer

   4) Forbehold ved fortolkning

   5) Datakilde

   6) Offentliggørelse

   7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

1. Formål (kort)

 

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør årligt data for nye kræfttilfælde, der er indberettet til Cancerregisteret. Formålet med udgivelsen er at stille tal for nye kræfttilfælde til rådighed for offentligheden. Udgivelsen henvender sig til fagpersoner, der arbejder med statistik om sundhedsområdet, forskere, politikere og administratorer inden for stat, regioner og kommuner samt privatpersoner med interesse for sundhedsstatistik.

 

2. Indhold og afgræsning

 

Indsamling af data

Indsamling af oplysninger til Cancerregisteret sker i henhold til ”Bekendtgørelse om lægers anmeldelse til Cancerregisteret af kræftsygdomme m.v.”. Anmeldelserne er til og med 2003 foretaget på papirblanket. Fra 2004 er indberetningen fra sygehuse foretaget elektronisk gennem Landspatientregisteret og for primærsektoren fra 2005 gennem Sundhedsstyrelsens elektroniske indberetningssystem (SEI) – nu Sundhedsdatastyrelsens elektroniske indberetningssystem.

 

Siden 2004 er den primære databehandling af alle oplysninger med relevans eller mulig relevans for Cancerregisteret foretaget i den ”automatiserede cancerlogik”. Denne logik sammenholder nye oplysninger i Landspatientregisteret og Patologiregisteret med eksisterende oplysninger i Cancerregisteret og foretager derved den initiale vurdering af, om de nye oplysninger skal resultere i en indberetning af et nyt tilfælde til Cancerregisteret, om de skal supplere oplysninger for en eksisterende anmeldt kræftsygdom, eller om oplysningerne ikke tilfører noget nyt.

 

Efter den automatiserede primære databehandling er der mellem 10 og 20 pct. af tilfældene, som kræver manuel behandling.

 

I Cancerregisteret udføres en række valideringsrutiner med henblik på at opdage fejlklassificeringer og tvivlsomme tilfælde. Dette gælder ikke mindst verifikationen af metastaser kontra primærtumorer samt afklaring af, hvorvidt 2 eller flere tumorer inden for samme organ(system) skal tolkes som én eller flere sygdomme.

 

Ved ændringer og fejlretninger i de indberettede oplysninger vil cancerlogikken blive kørt om for de konkrete tilfælde, således at Cancerregisteret baseres på de korrekte oplysninger.

 

Cancerregisteret afsluttede i efteråret 2008 en længerevarende moderniseringsproces. Cancerregisteret dannes nu primært via den såkaldte ”automatiserede cancerlogik”, et elektronisk kodningssystem, der behandler de elektronisk indkomne anmeldelser gennem Landspatientregisteret og Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) samt patologisk-anatomiske diagnoser (SNOMED-patologi) fra Patologiregisteret. Da al indberetning til Cancerregisteret blev elektronisk i 2004, er 10-årsopgørelserne i denne publikation dannet med ensartet indberetning.

 

Læs mere om Cancerregisterets komplethed i dokumentationen.

 

Diagnosegrupperinger

 

De anvendte grupperinger er baseret på diagnoseinddelingerne i 10. revision af den Internationale Sygdomsklassifikation (ICD10).

 

Hovedgrupper: I Cancerregisteret er der anvendt en række diagnosehovedgrupper i overensstemmende med ICD10. Se de detaljerede grupperinger i bilag 1.

 

Undergrupper: Der er ligeledes anvendt en række diagnoseundergrupper i overensstemmende med ICD10. Se de detaljerede grupperinger i bilag 1.

 

Udvalgte grupper: Se ICD10 grupperingen af de udvalgte grupper af kræftsygdomme i bilag 1.

.

3. Indikatorer

Antal nye kræfttilfælde

Opgørelsen viser antal nye kræfttilfælde i året og ikke antal personer, som har fået kræft. Den samme person kan således optræde flere gange med forskellige anmeldelsespligtige diagnoser, og derfor kan summen af antallet af nye tilfælde i de forskellige grupperinger overstige det totale antal nye tilfælde.

 

Aldersstandardiseret incidensrate

Den aldersstandardiserede incidensrate angiver antallet af svulster pr. 100.000 mænd/kvinder under en standardisering (DK-2000) til den danske befolknings alderssammensætning i år 2000.

 

Prævalens

Prævalensen angiver antallet af personer, der har en kræftdiagnose indberettet til Cancerregisteret og er i live pr. 1. januar i det givne år. Tallet afspejler antallet af personer, som lever med kræft eller som tidligere har haft kræft og er blevet helbredt.

 

 

4. Forbehold ved fortolkning

Tallene i denne opgørelse kan afvige fra tidligere publikationer grundet efterregistreringer. Desuden kan der tilkomme en ændret tilgang til anvendte diagnoser ved opgørelse af nye kræfttilfælde, hvor andre neoplasier ompladseres til at indgå i nye kræfttilfælde. Ændringer i forhold til tidligere publikationer fremgår af dokumentationen.

 

5. Datakilde

De publicerede tal er dannet på baggrund af de indberetninger, der forelå i Cancerregisteret på kørselstidspunktet.

 

6. Offentliggørelse

Opgørelsen offentliggøres årligt med senest tilgængelige tal.

 

7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

Andre neoplasier er andre ikke-invasive tumorer og carcinoma in-situ.

 

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?