Emner

Find opgørelser ud fra forskellige emneområder

Aktuelt
 • Relancering af Mit Sygehusvalg

  'Mit sygehusvalg' kan du bruge til at sammenligne sygehuse i Danmark ud fra fx ventetider og patienttilfredshed. Det kan hjælpe dig, når du skal undersøges (udredes) eller behandles, og du selv vil vælge sygehus.

 • Udgivelseskalender

  Oversigt over planlagte og tidligere udgivelser

 • Vejledninger

  Vejledninger i at bruge eSundhed

Aktuelt - Emneoversigt
Ældre
Ældre - Emneoversigt
Almen praksis
 • Almen praksis og tilmeldte patienter

  Opgørelserne viser en række relevante tal for almen praksis siden 1. juli 2014. Tallene er hovedsageligt fordelt på praksistype, kommune og region, samt viser udviklingen pr. halvår. Opgørelserne ligger fordelt på følgende overordnede emner: 1. Nøgletal for kapaciteten i almen praksis, 2. Lægekapaciteter for almen praksis, 3. Åben og lukket for tilgang, 4. Praksistyper.

Almen praksis - Emneoversigt
Sundhedsklynger
Sundhedsklynger - Emneoversigt
Kræft
Kræft - Emneoversigt
Lægemidler
 • Medicinsk cannabis

  Monitorering af brugen af Medicinsk Cannabis

 • Antibiotika

  Opgørelserne viser salg af systemisk antibiotika, solgt fra apoteker på recept.

 • Antipsykotika

  Forbrug af antipsykotika generelt og hos borgere med demens.

 • Brug af lægemidler under graviditet

  Receptpligtig medicin til kvinder før og under graviditet fordelt på forskellige lægemidler, tidspunkter under graviditet, kvindens alder og år (2001- )

 • Medicinpriser

  Udvikling i medicinpriser fordelt på forskellige lægemidler (seneste 5 år)

 • Medicinprisindeks

  Gennemsnitspris for behandling (definerede døgndoser) og pakning fordelt på medicingrupper, pristyper, år og måned (2005- )

 • Medicintilskud

  Apotekernes salg af tilskudsberettigede lægemidler og regionernes udgifter til tilskudsberettigede lægemidler fordelt på år og måneder (1996- )

 • ordiprax+

  Vejledninger m.m. til ordiprax+ for læger og lægemiddelkonsulenter

 • Nye lægemidler

  Nye receptpligtige lægemidler fordelt på årsag til nyt lægemiddel, markedsføringsår, antal og regioner (Seneste 10 år)

 • Sovemedicin til børn og unge

  Opgørelserne viser udviklingen i brugen af sovemedicin blandt børn mellem 0-17 år.

 • Apotekernes salg af lægemidler

  Apotekernes salg af lægemidler (fx mængde, omsætning og pris) fordelt på forskellige lægemidler, år og kvartal (seneste 5 år)

 • Lægemidler i tabletform mod covid19

  Opgørelsen viser antal personer der købte Lagevrio eller Plaxovid mod covid19

Lægemidler - Emneoversigt
Beskæftigede i sundhedsvæsenet
 • Andre ydere i praksis

  Antal behandlere, antal kapaciteter og antal praksis (ydernumre) for praksisområderne almen lægehjælp, fodterapi, fysioterapi, kiropraktik, psykologihjælp, speciallægehjælp, tandlægehjælp, fordelt på regioner og roller (2007-)

 • Ansatte på offentlige sygehuse

  Antal ansatte sundhedspersoner på offentlige sygehuse fordelt på faggrupper, regioner, stillingstyper, år (2013 - )

 • Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede

  Antal sundhedsuddannede fordelt på år, faggrupper, herkomst, speciale, alder og køn, uddannelsesland, brancher og sektorer, region (2000-2020)

 • Autorisation

  Antal udstedte autorisationer fordelt på faggrupper, alder, køn, uddannelsesgrupper, uddannelseslande og år (2000-)

 • Selvstændigt virke

  Antal udstedte tilladelser til selvstændigt virke til læger tandlæger og kiropraktorer fordelt på faggrupper, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-)

 • Specialeanerkendelse

  Antal udstedte speciallæge- og specialtandlægeanerkendelser fordelt på speciale, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-)

Beskæftigede i sundhedsvæsenet - Emneoversigt
Patienter og sygehuse
Patienter og sygehuse - Emneoversigt
Operationer og diagnoser
 • Fedmeoperationer

  Antal fedmeoperationer foretaget på sygehuse fordelt på enten bopælsregion og kommune, behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2009-

 • Landspatientregisteret: Avanceret udtræk

  Brugerdefineret udtræk fra Landspatientsregisteret

 • Forgiftninger og selvmordsforsøg med lægemidler

  Antal indlæggelser med forgiftning og selvmordsforsøg med lægemidlerne acetylsalicylsyre eller paracetamol på somatiske sygehuse. Opgørelserne er fordelt på køn, alder og år (2014-

 • Plastikoperationer

  Antal plastikoperationer foretaget på sygehuse og hos speciallæge fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2005-

 • Radiologiske undersøgelser

  Antal radiologiske undersøgelser foretaget på danske sygehuse, hospice og klinikker fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt undersøgelsestyper, undersøgelsessted, alder, køn og år (2011-

 • Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Antal personer og nye tilfælde med udvalgte kroniske sygdomme og svære psykisk lidelser (fx astma, diabetes og skizofreni) fordelt på alder, køn, regioner og kommune (2000- )

Operationer og diagnoser - Emneoversigt
Graviditet, fødsler og børn
Graviditet, fødsler og børn - Emneoversigt
Hvad dør vi af
 • Alkohol

  Indikatorer om hospitalskontakt, offentligt finansieret behandling samt brug at lægemidler til behandling pga. alkohol opdelt på region, kommune, alder, køn og år (2009-2020)

 • Dødsårsager

  Antal døde fordelt på dødsårsager, alder, køn, region, år (2002-)

Hvad dør vi af - Emneoversigt

Registre

Find opgørelser ud fra hvilke registre de kommer fra

Nye kræfttilfælde

Opgørelsen viser antallet af nye kræfttilfælde (incidens) samt antallet af personer, der er i live efter en kræftdiagnose (prævalens).

Følgende indikatorer er opgjort:

Incidens
Antal svulster pr. 100.000 borgere
Aldersstandardiseret værdi for antal svulster (pr. 100.000 borgere)
Alders- og kønsstandardiseret værdi for antal svulster (pr. 100.000 borgere)
Prævalens


Se dokumentation under fanen Information.

Tabel

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning.

Regionsoverblik

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning.

Kommuneoverblik

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning.

Alder og køn

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning.subtitle

Information om opgørelsen nye kræfttilfælde

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

   1) Formålet (kort)

   2) Indhold og afgræsning

   3) Indikatorer

   4) Forbehold ved fortolkning

   5) Datakilde

   6) Offentliggørelse

   7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

1. Formål (kort)

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør årligt data for nye kræfttilfælde, der er indberettet til Cancerregisteret. Formålet med udgivelsen er at stille tal for nye kræfttilfælde til rådighed for offentligheden. Udgivelsen henvender sig til fagpersoner, der arbejder med statistik om sundhedsområdet, forskere, politikere og administratorer inden for stat, regioner og kom-muner samt privatpersoner med interesse for sundhedsstatistik.

 

2. Indhold og afgræsning

 

Indsamling af data

Indsamling af oplysninger til Cancerregisteret sker i henhold til ”Bekendtgørelse om lægers anmeldelse til Cancerregisteret af kræftsygdomme m.v.”. Anmeldelserne er til og med 2003 foretaget på papirblanket. Fra 2004 er indberetningen fra sygehuse foretaget elektronisk gennem Landspatientregisteret og for primærsektoren fra 2005 gennem Sundhedsstyrelsens elektroniske indberetningssystem (SEI) – nu Sundhedsdatastyrelsens elektroniske indberet-ningssystem.

Siden 2004 er den primære databehandling af alle oplysninger med relevans eller mulig rele-vans for Cancerregisteret foretaget i den ”automatiserede cancerlogik”. Denne logik sam-menholder nye oplysninger i Landspatientregisteret og Patologiregisteret med eksisterende oplysninger i Cancerregisteret og foretager derved den initiale vurdering af, om de nye op-lysninger skal resultere i en indberetning af et nyt tilfælde til Cancerregisteret, om de skal supplere oplysninger for en eksisterende anmeldt kræftsygdom, eller om oplysningerne ikke tilfører noget nyt.

Efter den automatiserede primære databehandling er der mellem 10 og 20 pct. af tilfældene, som kræver manuel behandling. 

I Cancerregisteret udføres en række valideringsrutiner med henblik på at opdage fejlklassifi-ceringer og tvivlsomme tilfælde. Dette gælder ikke mindst verifikationen af metastaser kon-tra primærtumorer samt afklaring af, hvorvidt 2 eller flere tumorer inden for samme or-gan(system) skal tolkes som én eller flere sygdomme.

Ved ændringer og fejlretninger i de indberettede oplysninger vil cancerlogikken blive kørt om for de konkrete tilfælde, således at Cancerregisteret baseres på de korrekte oplysninger.

Cancerregisteret afsluttede i efteråret 2008 en længerevarende moderniseringsproces. Cancerregisteret dannes nu primært via den såkaldte ”automatiserede cancerlogik”, et elektro-nisk kodningssystem, der behandler de elektronisk indkomne anmeldelser gennem Landspa-tientregisteret og Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) samt pa-tologisk-anatomiske diagnoser (SNOMED-patologi) fra Patologiregisteret. Da al indberetning til Cancerregisteret blev elektronisk i 2004, er 10-årsopgørelserne i denne publikation dannet med ensartet indberetning.

Læs mere om Cancerregisterets komplethed i bilag 1.

Diagnosegrupperinger

De anvendte grupperinger er baseret på diagnoseinddelingerne i 10. revision af den Interna-tionale Sygdomsklassifikation (ICD10). 

Hovedgrupper

I Cancerregisteret er der anvendt en række diagnosehovedgrupper i overensstemmende med ICD10. Se de detaljerede grupperinger i bilag 2.

Undergrupper

Der er ligeledes anvendt en række diagnoseundergrupper i overensstemmende med ICD10. Se de detaljerede grupperinger i bilag 2.

Udvalgte grupper

Se ICD10 grupperingen af de udvalgte grupper af kræftsygdomme i bilag 2.

Diskretionering

Der er foretaget diskretionering. For antal incidente tilfælde og prævalente er antal mellem 1-4 angivet med <5. De resterende antal er afrundet til nærmeste 5.

 

3. Indikatorer


Incidens

Incidensen angiver antallet af nye kræfttilfælde. Opgørelsen viser antal nye kræfttilfælde i året og ikke antal personer, som har fået kræft. Den samme person kan således optræde flere gange med forskellige anmeldelsespligtige diagnoser, og derfor kan summen af incidensen i de forskellige grupperinger overstige det totale antal nye tilfælde.

Incidens (femårige perioder)

Incidensen opgøres for både enkelte år og femårige perioder. Incidensen for femårige perioder angiver gennemsnittet pr. år for den valgte periode. Det vil sige, at incidensen for eksempelvis 2016-2020 angiver det gennemsnitlige antal nye tilfælde pr. år for den givne årrække og ikke det samlede antal nye kræfttilfælde for hele perioden.

Aldersstandardiseret værdi for antal svulster

Den aldersstandardiserede værdi for antal svulster angiver antallet af svulster pr. 100.000 borgere under en standardisering (DK-2000) til den danske befolknings alderssammensæt-ning i år 2000.

Alders- og kønsstandardiseret værdi for antal svulster

Den alders- og kønsstandardiserede værdi for antal svulster angiver antallet af svulster pr. 100.000 borgere under en standardisering (DK-2000) til den danske befolknings alders- og kønssammensætning i år 2000.

Antal svulster pr. 100.000 borgere

Antal svulster pr. 100.000 borgere angiver antallet af nye kræfttilfælde pr. 100.000 borgere.

Prævalens

Prævalensen angiver antallet af personer, der har en kræftdiagnose indberettet til Cancerre-gisteret og er i live pr. 1. januar i det givne år. Tallet afspejler antallet af personer, som lever med kræft eller som tidligere har haft kræft og er blevet helbredt.

 

4. Forbehold ved fortolkning


Tallene i denne opgørelse kan afvige fra tidligere publikationer grundet efterregistreringer. Desuden kan der tilkomme en ændret tilgang til anvendte diagnoser ved opgørelse af nye kræfttilfælde, hvor andre neoplasier ompladseres til at indgå i nye kræfttilfælde. Ændringer i forhold til tidligere publikationer kan ses i bilag 1.

 

5. Datakilde


De publicerede tal er dannet på baggrund af de indberetninger, der forelå i Cancerregisteret den 18. november 2021.

 

6. Offentliggørelse


Opgørelsen offentliggøres årligt med senest tilgængelige tal.

 

7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne


Andre neoplasier er andre ikke-invasive tumorer og carcinoma in-situ.

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?