Emner

Find opgørelser ud fra forskellige emneområder

Aktuelt
Aktuelt - Emneoversigt
Almen Praksis
Almen Praksis - Emneoversigt
Kræft
 • Andre neoplasier

  Nye kræfttilfælde fordelt på særskilte diagnosegrupper (”andre neoplasier”) fordelt på diagnose, region, kommune, alder, køn, år (1978- )

 • Kræftoverlevelse

  Overlevelse fordelt på kræftform, køn, region og år (2002- )

 • Nye kræfttilfælde

  Nye kræfttilfælde fordelt på diagnose, alder, køn, region, kommune, år (1978- )

 • Pakkeforløb for kræftområdet

  Forløb gennemført inden for standardforløbstiden fordelt på kræftområder, pakkeforløb, region, år og kvartal (2012-

Kræft - Emneoversigt
Lægemidler
 • Medicinsk Cannabis

  Monitorering af brugen af Medicinsk Cannabis

 • Antibiotika

  Opgørelserne viser salg af systemisk antibiotika, solgt fra apoteker på recept.

 • Brug af lægemidler under graviditet

  Receptpligtig medicin til kvinder før og under graviditet fordelt på forskellige lægemidler, tidspunkter under graviditet, kvindens alder og år (2001- )

 • Medicinpriser

  Udvikling i medicinpriser fordelt på forskellige lægemidler (seneste 5 år)

 • Medicinprisindeks

  Gennemsnitspris for behandling (definerede døgndoser) og pakning fordelt på medicingrupper, pristyper, år og måned (2005- )

 • Medicintilskud

  Apotekernes salg af tilskudsberettigede lægemidler og regionernes udgifter til tilskudsberettigede lægemidler fordelt på år og måneder (1996- )

 • ordiprax+

  Vejledninger m.m. til ordiprax+ for læger og lægemiddelkonsulenter

 • Nye lægemidler

  Nye receptpligtige lægemidler fordelt på årsag til nyt lægemiddel, markedsføringsår, antal og regioner (Seneste 10 år)

 • Apotekernes salg af lægemidler

  Apotekernes salg af lægemidler (fx mængde, omsætning og pris) fordelt på forskellige lægemidler, år og kvartal (seneste 5 år)

Lægemidler - Emneoversigt
Beskæftigede i Sundhedsvæsenet
 • Ansatte på offentlige sygehuse

  Antal ansatte sundhedspersoner på offentlige sygehuse fordelt på faggrupper, regioner, stillingstyper, år (2013 - )

 • Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede

  Antal sundhedsuddannede fordelt på år, faggrupper, herkomst, speciale, alder og køn, uddannelsesland, brancher og sektorer, region (2001-)

 • Autorisation

  Antal udstedte autorisationer fordelt på faggrupper, alder, køn, uddannelsesgrupper, uddannelseslande og år (2000-2016)

 • Selvstændigt virke

  Antal udstedte tilladelser til selvstændigt virke til læger tandlæger og kiropraktorer fordelt på faggrupper, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-2016)

 • Specialeanerkendelse

  Antal udstedte speciallæge- og specialtandlægeanerkendelser fordelt på speciale, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-2016)

 • Andre ydere i praksis

  Antal behandlere, antal kapaciteter og antal praksis (ydernumre) for praksisområderne almen lægehjælp, fodterapi, fysioterapi, kiropraktik, psykologihjælp, speciallægehjælp, tandlægehjælp, fordelt på regioner og roller (2007-)

Beskæftigede i Sundhedsvæsenet - Emneoversigt
Patienter og sygehuse
 • Brug af tvang i psykiatrien

  Antal påbegyndte tvangsforanstaltninger og antal berørte personer fordelt på tvangstype, region, speciale og år (2004-

 • Erfarede ventetider psykiatrien

  Erfarede ventetider i psykiatrien fordelt på region, alder, år og måned (2008-

 • Sengepladser og belægning på sygehuse

  Indikatorer omkring sengepladser og belægning fordelt på sengetype, region, sygehus, afdelinger, speciale år og måneder (2014-

 • Genoptræningsplaner

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune, år og kvartal (2012-

 • Genoptræningsydelser på sygehuse

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune, år og kvartal (2012-

 • Alle genoptræningsydelser

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune år og kvartal (2012-

 • Healthcare-Associated Infections Database - HAIBA

  Oversigt over infektioner på sygehuse (2019-)

 • Mit Sygehusvalg

  'Mit sygehusvalg' kan du bruge til at sammenligne sygehuse i Danmark ud fra fx ventetider og patienttilfredshed. Det kan hjælpe dig, når du skal undersøges (udredes) eller behandles, og du selv vil vælge sygehus.

 • Udredningsret i somatikken

  Udredningsplaner og forløb, som er gennemført inden for 30 dage fordelt på alder, region, år og kvartal (2014-

 • Udredningsret i psykiatrien

  Udredningsplaner og forløb, som er gennemført inden for 30 dage fordelt på alder, region, år og kvartal (2015-

 • Erfarede ventetider

  Erfarede ventetider til operation fordelt på region, operationer, år og måned.

 • Sundhedsaftaler

  Indikatorer om det sammenhængende patientforløb på tværs af sygehuse, kommuner og praksissektor fordelt på kommune og region (2009- )

 • Monitorering af genåbningen af sundhedsvæsenet

  Genåbningen af sundhedsvæsenet monitoreres via en række udvalgte indikatorer.

 • Nedbringelse af tvang i psykiatrien

  Alle oplysninger om anvendelse af tvang ved indlæggelse og ophold på en psykiatrisk afdeling er fra den 1. januar 1999 indberettet for hver enkelt patient.

Patienter og sygehuse - Emneoversigt
Operationer og diagnoser
 • Fedmeoperationer

  Antal fedmeoperationer foretaget på sygehuse fordelt på forskellige operationer, operationssted, regionstype, region, køn, alder og år (2009-

 • Landspatientsregisteret: Avanceret udtræk

  Brugerdefineret udtræk fra Landspatientsregisteret

 • Forgiftninger og selvmordsforsøg med lægemidler

  Antal indlæggelser med forgiftning og selvmordsforsøg med lægemidlerne acetylsalicylsyre eller paracetamol på somatiske sygehuse. Opgørelserne er fordelt på køn, alder og år (2014-

 • Operationer

  Antal operationer foretaget på danske sygehuse fordelt på operation, patienttype, region, sygehus, bopælsregion, køn, alder og år (2013-

 • Plastikoperationer

  Antal plastikoperationer foretaget på sygehuse og hos speciallæge fordelt på forskellige operationer, betaler, ejerforhold, køn og år (2005-

 • Radiologiske undersøgelser

  Antal radiologiske undersøgelser foretaget på danske sygehuse fordelt på forskellige typer radiologiske undersøgelser, region, sygehus, køn, alder og år (2013-

 • Sygdomsforekomst for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Antal personer og nye tilfælde med udvalgte kroniske sygdomme og psykisk lidelse (fx astma, diabetes og skizofreni) fordelt på alder, køn, regioner og kommune (2000-

 • Sygehusaktivitet på diagnosegruppe

  Antal besøg og indlagte på somatiske sygehusafdelinger fordelt på diagnose, diagnosegrupper, ejerforhold, køn, alder, år (2013-

 • Sygehusaktivitet på diagnoseniveau

  Antal besøg og indlagte på somatiske sygehusafdelinger fordelt på overordnet diagnose, ejerforhold, køn, alder, år (2013-

Operationer og diagnoser - Emneoversigt
Graviditet, fødsler og børn
Graviditet, fødsler og børn - Emneoversigt
Hvad dør vi af
 • Alkohol

  Indikatorer om behandling, dødelighed og udgifter i forbindelse med alkoholproblemer fordelt på region, kommune, alder og år (2013-

 • Dødsårsager

  Antal døde fordelt på dødsårsager, alder, køn, region, år (2002-

Hvad dør vi af - Emneoversigt

Registre

Find opgørelser ud fra hvilke registre de kommer fra

Pakkeforløb for kræftområdet

Monitorering af pakkeforløb for kræftområdet viser opgørelser over, om patienter i pakkeforløb bliver udredt og behandlet inden for de anbefalede forløbstider. Opgørelserne viser forløb gennemført inden for forløbstiden fordelt på kræftområder, pakkeforløb, region, år og kvartal. Der findes data fra 2012 og frem.

 

Opgørelse omhandler:

 • Antal pakkeforløb
 • Andel pakkeforløb, som er gennemført inden for standardforløbstiden ud af antallet af pakkeforløb.
 •  

  Opgørelserne er fordelt på følgende tre rapporter:

 • Alvorlig sygdom: Opgørelse over diagnostiske pakkeforløb for alvorlig sygdom, der kan være kræft
 • Metastaser uden organspecifikation: Opgørelse over metastaser uden en organspecifik kræfttype
 • Organspecifikke kræfttyper: Opgørelse over organspecifikke kræfttyper
 • Kontakt

   

  Dorte Johansen
  T: 3268 5185
  E: dojo@sundhedsdata.dk

  Pakkeforløbet af kræftområdet

  Her kan du læse følgende om opgørelsen:

     1) Formålet (kort)
     2) Indhold og afgræsning
     3) Indikatorer
     4) Forbehold ved fortolkning
     5) Datakilde
     6) Offentliggørelse
     7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

   

  1. Formål (kort)

   

  Formålet med opgørelserne er at skabe et grundlag for en løbende opfølgning på kræftområdet.

  2. Indhold og afgrænsning

   

  Pakkeforløbene gælder følgende områder

 • Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom, der kan være kræft
 • Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype
 • Pakkeforløb for organspecifik kræfttype
 •  

  3. Indikatorer

     

  Andel forløb (%): Andel forløb, som er gennemført inden for anbefale-de forløbstid (standardforløbstiden) ud af alle forløb i den givne tidsperiode.

  Antal forløb: Antallet af alle forløb i den givne tidsperiode.

  1. kvartil: Antal dage perioden varer for de 25 procent af forløbene med kortest forløbstid.

  2. kvartil: Antal dage perioden varer for de 50 procent af forløbene med kortest forløbstid.

  3. kvartil: Antal dage perioden varer for de 75 procent af forløbene med kortest forløbstid.

     

  4. Forbehold ved fortolkning

     

  Andel forløb: Denne beregnes på baggrund af standardforløbstiden. Standardforløbstid er de anbefalede forløbstider for et standard patient forløb, hvor der fx ikke tages højde for anden betydende sygdom, som kan have indflydelse på forløbstiden, eller at patienter har ønsket at udskyde en undersøgelse eller behandling. Det vil derfor sige, at forløb, der ikke er gennemført inden for standardforløbstiden, kan være berettiget, da det kan skyldes, at der er en eller flere andre sygdomme, der også skal tages hensyn til, eller at patienten har ønsket at udskyde en undersøgelse eller behandling.

  Foreløbige tal: Opgørelserne laves relativt kort tid efter, at kvartalet er slut. Det kan medføre ændring af data over tid, da der fx kan være forløb, der på opgørelsestidspunktet endnu ikke er afsluttet og dermed indberettet. Forløbene tæller først med, når de er afsluttet.

  Sammenligning: Det giver ikke mening at sammenligne de forskellige indikatorer med hinanden inden for samme kvartal, da indikatorerne måler forskellige forhold.  

  5. Datakilde

     

  Landspatientregistreret

  6. Offentliggørelse

     

  Data offentliggøres kvartalsvist og udkommer ultimo februar, maj, august og november.

  7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

     

  Pakkeforløb er et patientforløb, hvor de enkelte undersøgelser og behandlinger som udgangspunkt følger et på forhånd planlagt forløb. Pakkeforløbene omfat-ter hele forløbet fra henvisning til sygehus til undersøgelse for begrundet mistanke om kræft til eventuel behandling er startet.

  Anbefalet forløbstid (standardforløbstid) er de anbefalede forløbstider for et standard patient forløb, hvor der fx ikke tages højde for anden betydende sygdom, som kan have indflydelse på forløbstiden, eller at patienter kan ønske at udskyde en undersøgelse eller behandling. Der gøres opmærksom på, at der ikke alle pakkeforløb for kræftområdet med tilhørende behandlingsform er en anbefalet forløbstid.

  Yderligere beskrivelse af registreringsmodel, monitoreringsmodel og opgørelsesmetode kan findes på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside Pakkeforløb på kræftområdet

   

  Seneste publikationer

  Se seneste kvartalsrapport og årsrapport. Du kan se flere under fanen Publikationer.

  Seneste Kvartalsrapport (4. kvartal 2018)

  Seneste Årsrapport (År 2018)

  Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom, der kan være kræft

  Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning.

  Metastaser uden organspecifik kræfttype

  Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning.

  Organspecifikke kræfttyper

  Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning.

  FEEDBACK

  FEEDBACK

  Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

  Fandt du det du søgte?