Pakkeforløb for kræftområdet

Monitorering af pakkeforløb for kræftområdet viser opgørelser over, om patienter i pakkeforløb bliver udredt og behandlet inden for de anbefalede forløbstider. Opgørelserne viser gennemførte forløb fordelt på kræftområder, pakkeforløb, region, år og kvartal. Der findes data fra 2020 og frem, men under relaterede emner i bunden, kan man finde data for perioden 2012 til 2018.

 

Opgørelserne omhandler:

 • Antal pakkeforløb
 • Andel pakkeforløb, som er gennemført inden for standardforløbstiden ud af antallet af pakkeforløb.
 • Forløbsperioder angivet i kvartiler i kalenderdage
 • Opgørelserne er fordelt på følgende tre rapporter:

 • Diagnostisk pakkeforløb for uspecifikke symptomer: Opgørelse over diagnostiske pakkeforløb ved mistanke om uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kan være kræft
 • Organspecifikke kræfttyper: Opgørelse over pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype
 • Diagnostisk pakkeforløb for metastaser uden kendt primær tumor: Opgørelse over diagnostiske pakkeforløb ved mistanke om metastasesuspekt forandringer eller metastaser uden kendt primær tumor
 • Under eksporter kan data ses i en tabel. Ved anvendelse af bjælken 'Pakkeforløb' kan der differentieres mellem opgørelser for:

 • Diagnostisk pakkeforløb for uspecifikke symptomer
 • Diagnostisk pakkeforløb for metastaser uden kendt primær tumor – medtager alene forløb startet efter 1. juli 2022
 • Pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype, for hver af de organspecifikke kræfttyper
 •  

  Bemærk, under eksportér, at antal forløb angives med ’–’ ved antal under 5, at andel forløb angives med ’–’ ved antal forløb på 10 og derunder og at tal for kvartiler angives med ’–’ ved aktivitetsindikatorerne.

  Diagnostisk pakkeforløb for uspecifikke symptomer

  Nedenstående grafik viser definerede indikatorer, hvor der beregnes antal pakkeforløb. Andel forløb inden for standardforløbstid opgøres alene for DF3.

  Diagnostiske pakkeforløb for uspecifikke symptomer

   

  Det er ikke forventeligt, at standardforløbstiden kan opfyldes for alle patienter i alle pakkeforløb, da konkrete forhold kan betyde, at forløbstiden for den enkelte patient kan afvige fra den anbefalede forløbstid.

  Pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype

  Nedenstående grafik viser indikatorer, hvor der vises antal pakkeforløb og andel forløb inden for standardforløbstid. Andel forløb beregnes alene for de indikatorer, hvor der er angivet en standardforløbstid. Derudover vises andel forløb, hvor diagnosen afkræftes.

  Illustration der viser forløbene i pakkeforløb for organspecifikke kræfttyper

  Det er ikke forventeligt, at standardforløbstiden kan opfyldes for alle patienter i alle pakkeforløb, da konkrete forhold kan betyde, at forløbstiden for den enkelte patient kan afvige fra den anbefalede forløbstid.

  Diagnostisk pakkeforløb for metastaser uden kendt primær tumor

  Nedenstående grafik viser definerede indikatorer, hvor der beregnes antal pakkeforløb. Andel forløb inden for standardforløbstid opgøres alene for MF3.

  Diagnostisk pakkeforløb for metastaser uden kendt primær tumor

  Det er ikke forventeligt, at standardforløbstiden kan opfyldes for alle patienter i alle pakkeforløb, da konkrete forhold kan betyde, at forløbstiden for den enkelte patient kan afvige fra den anbefalede forløbstid.

  Eksportér

  Her kan Excel udtræk defineres og efterfølgende eksporteres.

  Information om opgørelsen pakkeforløb for kræftområdet

  Her kan du læse følgende om opgørelsen:

     1) Formålet (kort)

     2) Indhold og afgræsning

     3) Indikatorer

     4) Forbehold ved fortolkning

     5) Datakilde

     6) Offentliggørelse

     7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

   

  1. Formål (kort)


  Formålet med opgørelserne er at skabe et grundlag for en løbende opfølgning på pakkeforløb for kræftområdet.

   

  2. Indhold og afgrænsning


  Pakkeforløbene gælder følgende områder:

  • Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom, der kan være kræft
  • Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype
  • Pakkeforløb for organspecifik kræfttype
   

  3. Indikatorer


  • Andel forløb (%): Andel forløb, som er gennemført inden for anbefalede forløbstid (standardforløbstiden) ud af alle forløb i den givne tidsperiode.
  • Antal forløb:  Antallet af alle forløb i den givne tidsperiode.
  • 1. kvartil: Antal dage perioden varer for de 25 procent af forløbene med kortest forløbstid.
  • 2. kvartil: Antal dage perioden varer for de 50 procent af forløbene med kortest forløbstid.
  • 3. kvartil: Antal dage perioden varer for de 75 procent af forløbene med kortest forløbstid.
   

  4. Forbehold ved fortolkning


  Andel forløb: Andelen beregnes på baggrund af antallet af gennemførte forløb med anbefalet forløbstid og standardforløbstiderne. De er opstillet som faglige rettesnore for et standard patientforløb, hvor konkrete forhold såsom anden betydende sygdom (komorbiditet), særligt komplicerede forløb, og patienters mulige ønsker for at udskyde en undersøgelse eller behandling kan betyde, at forløbstiden for den enkelte patient kan afvige fra den anbefalede forløbstid. Det er derfor ikke forventeligt, at standardforløbstiden kan opfyldes for alle patienter i alle pakkeforløb. Desuden skal standardforløbstiderne ikke forveksles med de lovbundne maksimale ventetider for livstruende sygdom.

  Foreløbige tal: Opgørelserne udarbejdes relativt kort tid efter kvartalsafslutning, hvilket kan medføre ændring af data ved efterfølgende opgørelse, da der fx kan være forsinkelser i indberetningen, så nogle indberetninger først sker efter kvartalet er slut, eller hvis igangværende forløb bliver afsluttet efterfølgende. Forløbene medtages først i opgørelserne, når de er afsluttet i forhold til indberetning.

  Sammenligning: Det giver ikke mening at sammenligne de forskellige indikatorer med hinanden inden for samme kvartal, da indikatorerne måler forskellige forhold. Men det vil i stedet være meningsfuldt at sammenligne den samme indikator på tværs af kvartaler eller regioner.

   

  5. Datakilde


  Landspatientregistreret

   

  6. Offentliggørelse


  Data offentliggøres kvartalsvist og udkommer ultimo februar, maj, august og november.

   

  7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne


  Pakkeforløb er et standard patientforløb, hvor de enkelte undersøgelser og behandlinger som udgangspunkt følger et på forhånd planlagt forløb. Pakkeforløbene omfatter i forhold til monitorering perioden fra henvisning til sygehus til undersøgelse for begrundet mistanke om kræft til eventuel behandling er startet.

  Anbefalet forløbstid (standardforløbstid) er opstillet som faglige rettesnore for et standard patientforløb. Konkrete forhold som fx anden betydende sygdom (komorbiditet), særligt komplicerede forløb, og patienters mulige ønsker om at udskyde en undersøgelse eller behandling kan betyde, at forløbstiden for den enkelte patient kan afvige fra den anbefalede forløbstid. Det er derfor ikke forventeligt, at standardforløbstiden kan opfyldes for alle patienter i alle pakkeforløb.

  Yderligere beskrivelse af registreringsmodel, monitoreringsmodel og opgørelsesmetode kan findes på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside Pakkeforløb på kræftområdet.

  FEEDBACK

  FEEDBACK

  Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

  Fandt du det du søgte?