Emner

Find opgørelser ud fra forskellige emneområder

Aktuelt
Aktuelt - Emneoversigt
Almen Praksis
 • Almen praksis og tilmeldte patienter

  Opgørelserne viser en række relevante tal for almen praksis siden 1. juli 2014. Tallene er hovedsageligt fordelt på praksistype, kommune og region, samt viser udviklingen pr. halvår. Opgørelserne ligger fordelt på følgende overordnede emner: 1. Nøgletal for kapaciteten i almen praksis, 2. Lægekapaciteter for almen praksis, 3. Åben og lukket for tilgang, 4. Praksistyper.

Almen Praksis - Emneoversigt
Kræft
 • Andre neoplasier

  Nye kræfttilfælde fordelt på særskilte diagnosegrupper (”andre neoplasier”) fordelt på diagnose, region, kommune, alder, køn, år (1978- )

 • Kræftoverlevelse

  Overlevelse fordelt på kræftform, køn, region og år (2002- )

 • Nye kræfttilfælde

  Nye kræfttilfælde fordelt på diagnose, alder, køn, region, kommune, år (1978- )

 • Pakkeforløb for kræftomraadet

  Forløb gennemført inden for standardforløbstiden fordelt på kræftområder, pakkeforløb, region, år og kvartal (2020-

 • Pakkeforløb for kræftområdet (2012-2018)

  Forløb gennemført inden for standardforløbstiden fordelt på kræftområder, pakkeforløb, region, år og kvartal (2012-2018)

Kræft - Emneoversigt
Lægemidler
 • Medicinsk cannabis

  Monitorering af brugen af Medicinsk Cannabis

 • Antibiotika

  Opgørelserne viser salg af systemisk antibiotika, solgt fra apoteker på recept.

 • Antipsykotika

  Forbrug af antipsykotika generelt og hos borgere med demens.

 • Brug af lægemidler under graviditet

  Receptpligtig medicin til kvinder før og under graviditet fordelt på forskellige lægemidler, tidspunkter under graviditet, kvindens alder og år (2001- )

 • Medicinpriser

  Udvikling i medicinpriser fordelt på forskellige lægemidler (seneste 5 år)

 • Medicinprisindeks

  Gennemsnitspris for behandling (definerede døgndoser) og pakning fordelt på medicingrupper, pristyper, år og måned (2005- )

 • Medicintilskud

  Apotekernes salg af tilskudsberettigede lægemidler og regionernes udgifter til tilskudsberettigede lægemidler fordelt på år og måneder (1996- )

 • ordiprax+

  Vejledninger m.m. til ordiprax+ for læger og lægemiddelkonsulenter

 • Nye lægemidler

  Nye receptpligtige lægemidler fordelt på årsag til nyt lægemiddel, markedsføringsår, antal og regioner (Seneste 10 år)

 • Sovemedicin til børn og unge

  Opgørelserne viser udviklingen i brugen af sovemedicin blandt børn mellem 0-17 år.

 • Apotekernes salg af lægemidler

  Apotekernes salg af lægemidler (fx mængde, omsætning og pris) fordelt på forskellige lægemidler, år og kvartal (seneste 5 år)

Lægemidler - Emneoversigt
Beskæftigede i Sundhedsvæsenet
 • Andre ydere i praksis

  Antal behandlere, antal kapaciteter og antal praksis (ydernumre) for praksisområderne almen lægehjælp, fodterapi, fysioterapi, kiropraktik, psykologihjælp, speciallægehjælp, tandlægehjælp, fordelt på regioner og roller (2007-)

 • Ansatte på offentlige sygehuse

  Antal ansatte sundhedspersoner på offentlige sygehuse fordelt på faggrupper, regioner, stillingstyper, år (2013 - )

 • Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede

  Antal sundhedsuddannede fordelt på år, faggrupper, herkomst, speciale, alder og køn, uddannelsesland, brancher og sektorer, region (2001-)

 • Autorisation

  Antal udstedte autorisationer fordelt på faggrupper, alder, køn, uddannelsesgrupper, uddannelseslande og år (2000-2016)

 • Selvstændigt virke

  Antal udstedte tilladelser til selvstændigt virke til læger tandlæger og kiropraktorer fordelt på faggrupper, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-2016)

 • Specialeanerkendelse

  Antal udstedte speciallæge- og specialtandlægeanerkendelser fordelt på speciale, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-2016)

Beskæftigede i Sundhedsvæsenet - Emneoversigt
Patienter og sygehuse
 • Brug af tvang i psykiatrien

  Antal påbegyndte tvangsforanstaltninger og antal berørte personer fordelt på tvangstype, region, speciale og år (2004-

 • Erfarede ventetider psykiatrien

  Erfarede ventetider i psykiatrien fordelt på region, alder, år og måned (2008-

 • Forventede ventetider

  Forventede ventetider fordelt på offentlige og private behandlingssteder, undersøgelser og behandlinger samt ventetidstyper (2012- )

 • Sengepladser og belægning på sygehuse

  Indikatorer omkring sengepladser og belægning fordelt på sengetype, region, sygehus, afdelinger, speciale år og måneder (2014-

 • Genoptræningsplaner

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune, år og kvartal (2012-

 • Genoptræningsydelser på sygehuse

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune, år og kvartal (2012-

 • Alle genoptræningsydelser

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune år og kvartal (2012-

 • Healthcare-Associated Infections Database - HAIBA

  Oversigt over infektioner på sygehuse (2016-)

 • Mit Sygehusvalg

  'Mit sygehusvalg' kan du bruge til at sammenligne sygehuse i Danmark ud fra fx ventetider og patienttilfredshed. Det kan hjælpe dig, når du skal undersøges (udredes) eller behandles, og du selv vil vælge sygehus.

 • Monitorering af udredningsretten i somatikken

  Overholdelse af udredningsret, overholdelse/ej overholdelse efter årsag samt varighed af udredningsforløb – fordelt på region og kvartal

 • Monitorering af udredningsretten i psykiatrien

  Overholdelse af udredningsret, overholdelse/ej overholdelse efter årsag samt varighed af udredningsforløb – fordelt på region, aldersgrupper og kvartal

 • Erfarede ventetider

  Erfarede ventetider til operation fordelt på region, operationer, år og måned.

 • Sundhedsaftaler

  Indikatorer om det sammenhængende patientforløb på tværs af sygehuse, kommuner og praksissektor fordelt på kommune og region (2009- )

 • Nøgletal for Sygehusvæsenet og Praksisområdet

  Kontakter og patienter i sygehus- og praksissektoren opdelt for region, alder, speciale m.m. (2009- )

 • Monitorering af genåbningen af sundhedsvæsenet

  Genåbningen af sundhedsvæsenet monitoreres via en række udvalgte indikatorer.

 • Nedbringelse af tvang i psykiatrien

  Alle oplysninger om anvendelse af tvang ved indlæggelse og ophold på en psykiatrisk afdeling er fra den 1. januar 1999 indberettet for hver enkelt patient.

Patienter og sygehuse - Emneoversigt
Operationer og diagnoser
 • Fedmeoperationer

  Antal fedmeoperationer foretaget på sygehuse fordelt på enten bopælsregion og kommune, behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2009-

 • Landspatientsregisteret: Avanceret udtræk

  Brugerdefineret udtræk fra Landspatientsregisteret

 • Forgiftninger og selvmordsforsøg med lægemidler

  Antal indlæggelser med forgiftning og selvmordsforsøg med lægemidlerne acetylsalicylsyre eller paracetamol på somatiske sygehuse. Opgørelserne er fordelt på køn, alder og år (2014-

 • Operationer

  Antal operationer foretaget på danske sygehuse fordelt på operation, patienttype, region, sygehus, bopælsregion, køn, alder og år (2013-

 • Plastikoperationer

  Antal plastikoperationer foretaget på sygehuse og hos speciallæge fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2005-

 • Radiologiske undersøgelser

  Antal radiologiske undersøgelser foretaget på danske sygehuse fordelt på forskellige typer radiologiske undersøgelser, region, sygehus, køn, alder og år (2013-

 • Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Antal personer og nye tilfælde med udvalgte kroniske sygdomme og svære psykisk lidelser (fx astma, diabetes og skizofreni) fordelt på alder, køn, regioner og kommune (2000- )

 • Sygehusaktivitet på diagnosegruppe

  Antal besøg og indlagte på somatiske sygehusafdelinger fordelt på diagnose, diagnosegrupper, ejerforhold, køn, alder, år (2013-

 • Sygehusaktivitet på diagnoseniveau

  Antal besøg og indlagte på somatiske sygehusafdelinger fordelt på overordnet diagnose, ejerforhold, køn, alder, år (2013-

Operationer og diagnoser - Emneoversigt
Graviditet, fødsler og børn
Graviditet, fødsler og børn - Emneoversigt
Hvad dør vi af
 • Alkohol

  Indikatorer om behandling, dødelighed og udgifter i forbindelse med alkoholproblemer fordelt på region, kommune, alder og år (2013-

 • Dødsårsager

  Antal døde fordelt på dødsårsager, alder, køn, region, år (2002-

Hvad dør vi af - Emneoversigt

Registre

Find opgørelser ud fra hvilke registre de kommer fra

Pakkeforløb for kræftomraadet

Monitorering af pakkeforløb for kræftområdet viser opgørelser over, om patienter i pakkeforløb bliver udredt og behandlet inden for de anbefalede forløbstider. Opgørelserne viser gennemførte forløb fordelt på kræftområder, pakkeforløb, region, år og kvartal. Der findes data i denne opgørelse fra 2020 og frem, men under relaterede emner i bunden, kan man finde data for perioden 2012 til 2018.

 

Opgørelserne omhandler:

 • Antal pakkeforløb
 • Andel pakkeforløb, som er gennemført inden for standardforløbstiden ud af antallet af pakkeforløb.
 • Forløbsperioder angivet i kvartiler i kalenderdage
 • Opgørelserne er fordelt på følgende tre rapporter:

 • Diagnostisk pakkeforløb: Opgørelse over diagnostiske pakkeforløb for alvorlig sygdom, der kan være kræft
 • Organspecifikke kræfttyper: Opgørelse over pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype
 • Metastaser uden organspecifikation: Opgørelse over pakkeforløb for metastaser uden en organspecifik kræfttype
 • https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-patientregistrering/registrering-specifkke-omraader/kraeftmonitorering

  Kontakt

   

  Dorte Johansen
  T: 3268 5185
  E: dojo@sundhedsdata.dk

  Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom, der kan være kræft

  Nedenstående grafik viser definerede indikatorer, hvor der beregnes antal pakkeforløb. Andel forløb inden for standardforløbstid opgøres alene for DF3.

  Illustration der viser sammenhængen mellem de forskellige forløbsperioder for et diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom, der kan være kræft

  Det er ikke forventeligt, at standardforløbstiden kan opfyldes for alle patienter i alle pakkeforløb, da konkrete forhold kan betyde, at forløbstiden for den enkelte patient kan afvige fra den anbefalede forløbstid.

  Pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype

  Nedenstående grafik viser indikatorer, hvor der vises antal pakkeforløb og andel forløb inden for standardforløbstid. Andel forløb beregnes alene for de indikatorer, hvor der er angivet en standardforløbstid. Derudover vises andel forløb, hvor diagnosen afkræftes.

  Illustration der viser forløbene i pakkeforløb for organspecifikke kræfttyper

  Det er ikke forventeligt, at standardforløbstiden kan opfyldes for alle patienter i alle pakkeforløb, da konkrete forhold kan betyde, at forløbstiden for den enkelte patient kan afvige fra den anbefalede forløbstid.

  Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype

  Nedenstående grafik viser indikatorer, hvor der vises antal pakkeforløb og andel forløb inden for standardforløbstid. Derudover vises andel forløb, hvor diagnosen afkræftes.

  Det er ikke forventeligt, at standardforløbstiden kan opfyldes for alle patienter i alle pakkeforløb, da konkrete forhold kan betyde, at forløbstiden for den enkelte patient kan afvige fra den anbefalede forløbstid.

  Information om Pakkeforløb for kræftområdet

  Her kan du læse følgende om opgørelsen:

     1) Formålet (kort)

     2) Indhold og afgræsning

     3) Indikatorer

     4) Forbehold ved fortolkning

     5) Datakilde

     6) Offentliggørelse

     7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

   

  1. Formål (kort)


  Formålet med opgørelserne er at skabe et grundlag for en løbende opfølgning på pakkeforløb for kræftområdet. 

   

  2. Indhold og afgrænsning


  Pakkeforløbene gælder følgende områder:
  Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom, der kan være kræft
  Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype
  Pakkeforløb for organspecifik kræfttype

   

  3. Indikatorer


  Andel forløb (%): Andel forløb, som er gennemført inden for anbefalede forløbstid (standardforløbstiden) ud af alle forløb i den givne tidsperiode.
  Antal forløb:  Antallet af alle forløb i den givne tidsperiode.
  1. kvartil: Antal dage perioden varer for de 25 procent af forløbene med kortest forløbstid. 
  2. kvartil: Antal dage perioden varer for de 50 procent af forløbene med kortest forløbstid. 
  3. kvartil: Antal dage perioden varer for de 75 procent af forløbene med kortest forløbstid. 


  4. Forbehold ved fortolkning


  Andel forløb: Andelen beregnes på baggrund af antallet af gennemførte forløb med anbefalet forløbstid og standardforløbstiderne. De er opstillet som faglige rettesnore for et standard patientforløb, hvor konkrete forhold såsom anden betydende sygdom (komorbiditet), særligt komplicerede forløb, og patienters mulige ønsker for at udskyde en undersøgelse eller behandling kan betyde, at forløbstiden for den enkelte patient kan afvige fra den anbefalede forløbstid. Det er derfor ikke forventeligt, at standardforløbstiden kan opfyldes for alle patienter i alle pakkeforløb. Desuden skal standardforløbstiderne ikke forveksles med de lovbundne maksimale ventetider for livstruende sygdom. 

  Foreløbige tal: Opgørelserne udarbejdes relativt kort tid efter kvartalsafslutning, hvilket kan medføre ændring af data ved efterfølgende opgørelse, da der fx kan være forsinkelser i indberetningen, så nogle indberetninger først sker efter kvartalet er slut, eller hvis igangværende forløb bliver afsluttet efterfølgende. Forløbene medtages først i opgørelserne, når de er afsluttet i forhold til indberetning. 

  Sammenligning: Det giver ikke mening at sammenligne de forskellige indikatorer med hinanden inden for samme kvartal, da indikatorerne måler forskellige forhold. Men det vil i stedet være meningsfuldt at sammenligne den samme indikator på tværs af kvartaler eller regioner. 

   

  5. Datakilde


  Landspatientregistreret 

   

  6. Offentliggørelse


  Data offentliggøres kvartalsvist og udkommer ultimo februar, maj, august og november. 

   

  7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne


  Pakkeforløb er et standard patientforløb, hvor de enkelte undersøgelser og behandlinger som udgangspunkt følger et på forhånd planlagt forløb. Pakkeforløbene omfatter i forhold til monitorering perioden fra henvisning til sygehus til undersøgelse for begrundet mistanke om kræft til eventuel behandling er startet.

  Anbefalet forløbstid (standardforløbstid) er opstillet som faglige rettesnore for et standard patientforløb. Konkrete forhold som fx anden betydende sygdom (komorbiditet), særligt komplicerede forløb, og patienters mulige ønsker om at udskyde en undersøgelse eller behandling kan betyde, at forløbstiden for den enkelte patient kan afvige fra den anbefalede forløbstid. Det er derfor ikke forventeligt, at standardforløbstiden kan opfyldes for alle patienter i alle pakkeforløb.

  Yderligere beskrivelse af registreringsmodel, monitoreringsmodel og opgørelsesmetode kan findes på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside Pakkeforløb på kræftområdet 
   

  FEEDBACK

  FEEDBACK

  Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

  Fandt du det du søgte?