Antipsykotika

Opgørelserne viser forbruget af antipsykotika baseret på indløste recepter fra private apoteker.

Opgørelserne indeholder bl.a. information om:

 • Udviklingen i antal brugere af antipsykotika på nationalt, regionalt og kommunalt niveau.
 • Antal borgere med demens i behandling med antipsykotika, som bor på plejehjem sammenlignet med borgere med demens i eget hjem.
 • Hvilken læge, der opstarter behandling med antipsykotika på tværs af aldersgrupper.

Overblik over brugere af antipsykotika

Opgørelserne viser antal brugere af antipsykotika på nationalt, regionalt og kommunalt niveau her og nu samt over tid.

Du kan selv afgrænse opgørelser ved at bruge knapperne i toppen, hvor der står 'Vælg...'.
Opdater siden, hvis der ikke vises data.

Hvis der ses en knap med tre prikker, skyldes det, at du ikke kan se alle filtre. Du skal enten skifte til en større skærm, eller zoome ud indtil knappen med prikker forsvinder. Herefter kan du zoome ind igen.

Vær opmærksom på, at de valgte afgrænsninger i filtrene ikke fremgår ved eksport til excel. Afgrænsningerne vil fremgå ved eksport til billede og PDF.

Køn og alder for brugere af antipsykotika

Opgørelserne viser antal brugere fordelt på henholdsvis aldersgrupper og køn.

Du kan selv afgrænse opgørelser ved at bruge knapperne i toppen, hvor der står 'Vælg...'.
Opdater siden, hvis der ikke vises data.

Hvis der ses en knap med tre prikker, skyldes det, at du ikke kan se alle filtre. Du skal enten skifte til en større skærm, eller zoome ud indtil knappen med prikker forsvinder. Herefter kan du zoome ind igen.

Vær opmærksom på, at de valgte afgrænsninger i filtrene ikke fremgår ved eksport til excel. Afgrænsningerne vil fremgå ved eksport til billede og PDF.

Borgere med demens med receptindløsning på antipsykotika

Opgørelserne viser udviklingen i antal borgere i behandling med antipsykotika med og uden demens.

Hos borgere med demens vises antal brugere, som bor på plejehjem sammenlignet med borgere med demens i eget hjem, samt brugere med og uden en anden psykiatrisk diagnose.

Du kan selv afgrænse opgørelser ved at bruge knapperne i toppen, hvor der står 'Vælg...'.
Opdater siden, hvis der ikke vises data.

Hvis der ses en knap med tre prikker, skyldes det, at du ikke kan se alle filtre. Du skal enten skifte til en større skærm, eller zoome ud indtil knappen med prikker forsvinder. Herefter kan du zoome ind igen.

Vær opmærksom på, at de valgte afgrænsninger i filtrene ikke fremgår ved eksport til excel. Afgrænsningerne vil fremgå ved eksport til billede og PDF.

Opstartende læge hos brugere af antipsykotika

Opgørelserne viser, hvilke læger, der opstarter behandling med antipsykotika.

Du kan selv afgrænse opgørelser ved at bruge knapperne i toppen, hvor der står 'Vælg...'. 
Opdater siden, hvis der ikke vises data.

Hvis der ses en knap med tre prikker, skyldes det, at du ikke kan se alle filtre. Du skal enten skifte til en større skærm, eller zoome ud indtil knappen med prikker forsvinder. Herefter kan du zoome ind igen.

Vær opmærksom på, at de valgte afgrænsninger i filtrene ikke fremgår ved eksport til excel. Afgrænsningerne vil fremgå ved eksport til billede og PDF.

Lægemiddel-type af antipsykotika

Opgørelserne viser, antal brugere fordelt på lægemidlets indholdsstoffer (5. ATC-niveau).

Du kan selv afgrænse opgørelser ved at bruge knapperne i toppen, hvor der står 'Vælg...'.
Opdater siden, hvis der ikke vises data.

Hvis der ses en knap med tre prikker, skyldes det, at du ikke kan se alle filtre. Du skal enten skifte til en større skærm, eller zoome ud indtil knappen med prikker forsvinder. Herefter kan du zoome ind igen.

Vær opmærksom på, at de valgte afgrænsninger i filtrene ikke fremgår ved eksport til excel. Afgrænsningerne vil fremgå ved eksport til billede og PDF.

Behandlingsvarighed

Behandlingsvarighed af antipsykotika

Opgørelserne viser antal brugere fordelt på behandlingsvarighed af antipsykotika.

Du kan selv afgrænse opgørelser ved at bruge knapperne i toppen, hvor der står ’Vælg …’

Vær opmærksom på, at de valgte afgrænsninger i filtrene ikke fremgår ved eksport til excel. Afgrænsningerne vil fremgå ved eksport til billede og PDF.

Samtidig behandling

Samtidig behandling af flere antipsykotika samt antipsykotika og benzodiazepiner.

Opgørelserne viser antal brugere i samtidig behandling med mindst to forskellige antipsykotika (5. ATC-niveau) samt samtidig behandling med antipsykotika og benzodiazepiner/benzodiazepinlignende lægemidler.

Du kan selv afgrænse opgørelser ved at bruge knapperne i toppen, hvor der står ’Vælg …’

Vær opmærksom på, at de valgte afgrænsninger i filtrene ikke fremgår ved eksport til excel. Afgrænsningerne vil fremgå ved eksport til billede og PDF.

Information om opgørelsen antipsykotika

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

 • Formålet (kort)
 • Indhold og afgræsning
 • Indikatorer
 • Forbehold ved fortolkning
 • Datakilder
 • Offentliggørelse
 • Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne


Formål (kort)

Formålet med statistikken er at monitorere forbruget af antipsykotika generelt og hos borgere med demens. Sidstnævnte for at følge målet i den Nationale Demenshandlingsplan 2025 om at reducere forbruget af antipsykotika hos borgere med demens med 50 pct. frem mod 2025.

Indhold og afgrænsning

Statistikken dækker over data i perioden 2014 og frem som udgangspunkt.

Antipsykotika

Sundhedsdatastyrelsen anvender salgsoplysninger om lægemidler i ATC-gruppe N05A (antipsykotika) i Lægemiddelstatistikregisteret til at monitorere forbruget af antipsykotika, undtagen lithium (ATC N05AN), der bl.a. anvendes til behandling af bipolare lidelser og droperidol (ATC N05AD08), der primært anvendes postoperativt mod kvalme og opkastning. Statistikken tager udgangspunkt i personer, der har købt mindst én recept på antipsykotika. For opgørelser om opstartende læge medtages data fra Sygehusmedicinregisteret om medicinering i forbindelse med hospitalskontakt.

Borgere med demens

Registeret for Udvalgte Kroniske Sygdomme og Svære psykiske lidelser (RUKS) er anvendt til at identificere borgere med demens pr. 1. januar i året. RUKS medtager kun borgere, som har fået en demensdiagnose i sygehusregi eller indløst recept på lægemidler mod demens. Se mere under Øvrige ord og begreber.

Indikatorer

 • Antal brugere: Antal personer med mindst en receptindløsning på antipsykotika i opgørelsesåret.
 • Andel brugere ud af alle borgere: Andel personer med mindst en receptindløsning på antipsykotika i opgørelsesåret ud af alle borgere ved købstidspunktet.
 • Andel brugere ud af alle brugere: Andel personer med mindst en receptindløsning på antipsykotika i opgørelsesåret ud af alle brugere i opgørelsesåret.
 • Antal nye brugere: Antal personer, der har indløst recept på antipsykotika eller ved medicinering i forbindelse med hospitalskontakt for første gang inden for de sidste 3 år fra opgørelsesåret. Det kan være en af følgende tre hændelser: Receptindløsning, medicinadministration på et hospital eller medicin udleveret fra et hospital (for udleveret medicin indgår der data i det omfang, der er indberettet og data er derfor ikke komplette).
 • Andel nye brugere ud af alle nye brugere: Andel nye brugere ud af alle nye brugere i opgørelsesåret.


Forbehold ved fortolkning

Antal brugere af antipsykotika

 • Personer tæller kun med, hvis de har indløst mindst én recept. Dvs. personer indgår ikke, hvis de udelukkende har fået antipsykotika under indlæggelse på hospital, misbrugscentre og lignende. For nye brugere indgår personer også, som har fået antipsykotika i forbindelse med kontakt med hospitalet.
 • Opgørelser over antal brugere af antipsykotika tager ikke højde for dosering, doseringsform (fx tabletter vs. injektioner), behandlingsvarighed eller forbrugsmønster af antipsykotika.


Borgere med demens

 • Personer indgår ikke, hvis de udelukkende har fået stillet demensdiagnosen uden for et offentligt hospital og ikke har købt lægemidler mod demens. Der er derfor risiko for underestimering af antallet af borgere med demens. Inklusionen i demenspopulationen sker med forsinkelse. Der skal fx indløsning af to recepter på lægemidler mod demens til, før personer medtages, men når de medtages, er det fra første receptindløsning.
 • Personer, som ophører med behandlingen inden anden receptindløsning, vil dermed ikke medtages. Borgere medtages ikke, hvis de dør, forsvinder eller fraflytter Danmark efter blot én receptindløsning.
 • RUKS er et dynamisk register. Det vil sige, at det ændrer sig løbende med den information, som er tilgængelig ved opdateringstidspunktet. Det er derfor ikke muligt at ramme samme tal, når man anvender RUKS på et andet opgørelsestidspunkt. Der er større risiko for overdiagnosticering af demens hos yngre end ældre borgere.
 • Der er derfor større usikkerhed forbundet med analyser med yngre borgere med demens. Det er muligt at afgrænse på alder ud fra knappen ’Vælg aldersgruppe’.


Anden psykiatrisk diagnose

Afgrænsningen af andre psykiatriske diagnoser hos borgere med demens er en grov proxy for indikationer, hvor behandling med antipsykotika er relevant for borgere med demens. Andelen forventes at være underestimeret bl.a., fordi det ikke er muligt at identificere alle relevante indikationer såsom:

 • Indikationer uden en selvstændig diagnosekode i Landspatientregisteret som fx behandlingsrefraktær depression.
 • Subgruppe af angstlidelser, hvor SSRI, kognitiv terapi, pregabalin og lignende ikke har vist sig effektive. Det er vanskeligt at definere en proxy for subgruppen, og i stedet er personer med de nævnte angsttilstande ikke medtaget.


Nye brugere og opstartende læge

 • Primær- og hospitalssektor dækker over personer i behandling i primær- og/eller hospitalssektoren ift., hvem der opstarter behandling. Dvs. opgørelsen dækker også personer, der udelukkende er i behandling i forbindelse med en hospitalskontakt og ikke har indløst en recept på antipsykotika på et privat apotek.
 • Der indgår ikke data om udleveret antipsykotika fra hospitalet (for udleveret medicin indgår der data i det omfang, der er indberettet og data er derfor ikke komplette). Det skal bemærkes, at der kun indgår data for Sygehusmedicinregisteret fra maj 2018 og frem. Såfremt brugeren er blevet opstartet i behandling på hospitalet før denne dato, vil det ikke fremgå af opgørelserne. Det kan give anledning til en tilsyneladende stigning i antal nye brugere opstartet af hospitalslæger i perioden fra 2018 og frem. Antal med hospitalslæge som opstartende læge kan derfor være underestimeret. Hvis borgere i vederlagsfri behandling efterfølgende indløser en recept fra almen praksis, vil den alment praktiserende læge fejlagtigt fremgå som opstartende læge.
 • Den samme person kan tælle med i flere år, hvis der er mere end tre år mellem to efter hinanden følgende receptindløsninger. Der kan derfor ikke summeres på tværs af opgørelsesår.
 • Læger med forskellige specialer kan have opstartet den samme person i behandling med antipsykotika. Der kan derfor ikke summeres på tværs af specialer.
 • Hovedspeciale for hospitalslæger fremgår ikke. Det betyder, at psykiatere på hospitaler indgår i gruppen ’Hospitalslæge’, mens privatpraktiserende psykiatere indgår i gruppen ’Psykiatere og lignende’.
 • Vagtlæger indgår under ’Andre praktiserende læger’ med undtagelse af nogle vagtlæger i Region Hovedstaden, som er klassificeret som ’Hospitalslæge’.


Quetiapin, lavdosis

Sundhedsdatastyrelsen har ikke oplysninger om dosering. Derfor kan nogle personer godt tage mere end én tablet (af lav styrke) dagligt, og reelt være i behandling med en højere dagsdosis end 150 mg.

Behandlingsvarighed

 • I seneste opgørelsesår kan antal personer i behandling i 3-12 måneder være overestimeret, og antal personer i gruppen over 12 måneder være underestimeret. Det skyldes, at der ikke er tilstrækkelig for personer med første recept i slutningen af det år til at vurdere, om de fortsætter deres behandling i over 12 måneder.
 • Personer med flere behandlingsforløb i samme år tæller kun med i det ”længste” behandlingsforløb i opgørelsesåret. Derfor bør personer ikke summeres på tværs af år, da den samme person kan tælle med i flere år.
 • Bemærk, at det ikke er taget højde for, om ophør af behandling skyldes fx død, fraflytning eller lign.


Samtidig behandling og behandlingsvarighed

 • Samtidig behandling for antipsykotika er baseret på estimat af behandlingsvarighed, når de have været i behandling med begge lægemidler i mere end 3 måneder. Behandlingsvarighed er defineret ud fra tid mellem indløste recepter for hver person. Der er ikke taget højde for dosering og købt mængde.
 • Bemærk, at det ikke er muligt at opgøre den faktiske behandlingsvarighed, da doseringen af lægemidlerne er ukendt. Der er derfor ikke nødvendigvis overlap i behandlingen med de forskellige lægemidler.
 • Samtidig behandling for antipsykotika er muligvis et udtryk for præparatskifte. Der er forsøgt at tage højde for det ved kun at inkludere antipsykotika, hvor der er overlap i behandlingsforløb.
 • En bruger antages at være i samtidig behandling med antipsykotika og benzodiazepiner, hvis brugeren har købt antipsykotika og benzodiazepiner/benzodiazepinlignede lægemidler (mindst 30 DDD) inden for samme kalenderår.


Datakilder

Sundhedsdatastyrelsen:

 • Lægemiddelstatistikregisteret
 • Sygehusmedicinregisteret
 • Register for Udvalgte Kroniske Sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS)
 • CPR-registeret
 • Yderregisteret
 • Sygesikringsregisteret
 • Landspatientregisteret
 • Plejehjemsadresser


Offentliggørelse

Data opdateres én gang årligt.

Øvrige ord og begreber

Se dokumentet Antipsykotika - Definitioner og begreber

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?