Antipsykotika

Opgørelserne viser forbruget af antipsykotika baseret på indløste recepter fra private apoteker.

Opgørelserne indeholder bl.a. information om:

 • Udviklingen i antal brugere af antipsykotika på nationalt, regionalt og kommunalt niveau.
 • Antal borgere med demens i behandling med antipsykotika, som bor på plejehjem sammenlignet med borgere med demens i eget hjem.
 • Hvilken læge, der opstarter behandling med antipsykotika på tværs af aldersgrupper.

Overblik over brugere af antipsykotika

Opgørelserne viser antal brugere af antipsykotika på nationalt, regionalt og kommunalt niveau her og nu samt over tid.

Du kan selv afgrænse opgørelser ved at bruge knapperne i toppen, hvor der står 'Vælg...'.
Opdater siden, hvis der ikke vises data.

Hvis der ses en knap med tre prikker, skyldes det, at du ikke kan se alle filtre. Du skal enten skifte til en større skærm, eller zoome ud indtil knappen med prikker forsvinder. Herefter kan du zoome ind igen.

Vær opmærksom på, at de valgte afgrænsninger i filtrene ikke fremgår ved eksport til excel. Afgrænsningerne vil fremgå ved eksport til billede og PDF.

Køn og alder for brugere af antipsykotika

Opgørelserne viser antal brugere fordelt på henholdsvis aldersgrupper og køn.

Du kan selv afgrænse opgørelser ved at bruge knapperne i toppen, hvor der står 'Vælg...'.
Opdater siden, hvis der ikke vises data.

Hvis der ses en knap med tre prikker, skyldes det, at du ikke kan se alle filtre. Du skal enten skifte til en større skærm, eller zoome ud indtil knappen med prikker forsvinder. Herefter kan du zoome ind igen.

Vær opmærksom på, at de valgte afgrænsninger i filtrene ikke fremgår ved eksport til excel. Afgrænsningerne vil fremgå ved eksport til billede og PDF.

Borgere med demens med receptindløsning på antipsykotika

Opgørelserne viser udviklingen i antal borgere i behandling med antipsykotika med og uden demens.

Hos borgere med demens vises antal brugere, som bor på plejehjem sammenlignet med borgere med demens i eget hjem, samt brugere med og uden en anden psykiatrisk diagnose.

Du kan selv afgrænse opgørelser ved at bruge knapperne i toppen, hvor der står 'Vælg...'.
Opdater siden, hvis der ikke vises data.

Hvis der ses en knap med tre prikker, skyldes det, at du ikke kan se alle filtre. Du skal enten skifte til en større skærm, eller zoome ud indtil knappen med prikker forsvinder. Herefter kan du zoome ind igen.

Vær opmærksom på, at de valgte afgrænsninger i filtrene ikke fremgår ved eksport til excel. Afgrænsningerne vil fremgå ved eksport til billede og PDF.

Opstartende læge hos brugere af antipsykotika

Opgørelserne viser, hvilke læger, der opstarter behandling med antipsykotika.

Du kan selv afgrænse opgørelser ved at bruge knapperne i toppen, hvor der står 'Vælg...'. 
Opdater siden, hvis der ikke vises data.

Hvis der ses en knap med tre prikker, skyldes det, at du ikke kan se alle filtre. Du skal enten skifte til en større skærm, eller zoome ud indtil knappen med prikker forsvinder. Herefter kan du zoome ind igen.

Vær opmærksom på, at de valgte afgrænsninger i filtrene ikke fremgår ved eksport til excel. Afgrænsningerne vil fremgå ved eksport til billede og PDF.

Lægemiddel-type af antipsykotika

Opgørelserne viser, antal brugere fordelt på lægemidlets indholdsstoffer (5. ATC-niveau).

Du kan selv afgrænse opgørelser ved at bruge knapperne i toppen, hvor der står 'Vælg...'.
Opdater siden, hvis der ikke vises data.

Hvis der ses en knap med tre prikker, skyldes det, at du ikke kan se alle filtre. Du skal enten skifte til en større skærm, eller zoome ud indtil knappen med prikker forsvinder. Herefter kan du zoome ind igen.

Vær opmærksom på, at de valgte afgrænsninger i filtrene ikke fremgår ved eksport til excel. Afgrænsningerne vil fremgå ved eksport til billede og PDF.

Behandlingsvarighed

Behandlingsvarighed af antipsykotika

Opgørelserne viser antal brugere fordelt på behandlingsvarighed af antipsykotika.

Du kan selv afgrænse opgørelser ved at bruge knapperne i toppen, hvor der står ’Vælg …’

Vær opmærksom på, at de valgte afgrænsninger i filtrene ikke fremgår ved eksport til excel. Afgrænsningerne vil fremgå ved eksport til billede og PDF.

Samtidig behandling

Samtidig behandling af flere antipsykotika samt antipsykotika og benzodiazepiner.

Opgørelserne viser antal brugere i samtidig behandling med mindst to forskellige antipsykotika (5. ATC-niveau) samt samtidig behandling med antipsykotika og benzodiazepiner/benzodiazepinlignende lægemidler.

Du kan selv afgrænse opgørelser ved at bruge knapperne i toppen, hvor der står ’Vælg …’

Vær opmærksom på, at de valgte afgrænsninger i filtrene ikke fremgår ved eksport til excel. Afgrænsningerne vil fremgå ved eksport til billede og PDF.

Information om opgørelsen antipsykotika

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

   1) Formålet (kort)

   2) Indhold og afgrænsning

   3) Indikatorer

   4) Forbehold ved fortolkning

   5) Datakilde

   6) Offentliggørelse

   7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

1. Formålet (kort)


Formålet med statistikken er at monitorere forbruget af antipsykotika generelt og hos borgere med demens. Sidstnævnte for at følge målet i den Nationale Demenshandlingsplan 2025 om at reducere forbruget af antipsykotika hos borgere med demens med 50 pct. frem mod 2025.

 

2. Indhold og afgrænsning


Statistikken dækker over data i perioden 2014-2022 som udgangspunkt

Antipsykotika

Sundhedsdatastyrelsen anvender salgsoplysninger om lægemidler i ATC-gruppe N05A (antipsykotika) i Lægemiddelstatistikregisteret til at monitorere forbruget af antipsykotika, undtagen lithium (ATC N05AN), der bl.a. anvendes til behandling af bipolare lidelser og droperidol (ATC N05AD08), der primært anvendes postoperativt mod kvalme og opkastning.

Statistikken tager udgangspunkt i personer, der har købt mindst én recept på antipsykotika. For opgørelser om opstartende læge medtages data fra Sygehusmedicinregisteret om medicinering i forbindelse med hospitalskontakt.

Borgere med demens

Registeret for Udvalgte Kroniske Sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS) er anvendt til at identificere borgere med demens pr. 1. januar i opgørelsesåret. RUKS medtager kun borgere, som har fået en demensdiagnose i sygehusregi eller indløst recept på lægemidler mod demens. Se mere under Øvrige ord og begreber.

 

3. Indikatorer


Antal brugere: Antal personer med mindst en receptindløsning på antipsykotika i opgørelsesåret.

Andel brugere ud af alle borgere: Andel personer med mindst en receptindløsning på antipsykotika i opgørelsesåret ud af alle borgere ved købstidspunktet.

Andel brugere ud af alle brugere: Andel personer med mindst en receptindløsning på antipsykotika i opgørelsesåret ud af alle brugere i opgørelsesåret.

Antal nye brugere: Antal personer, der har indløst recept på antipsykotika eller ved medicinering i forbindelse med hospitalskontakt for første gang inden for de sidste 3 år fra opgørelsesåret. Det kan være en af følgende tre hændelser: Receptindløsning, medicinadministration på et hospital eller medicin udleveret fra et hospital (for udleveret medicin indgår der data i det omfang, der er indberettet og data er derfor ikke komplette).

Andel nye brugere ud af alle nye brugere: Andel nye brugere ud af alle nye brugere i opgørelsesåret.

 

4. Forbehold ved fortolkning


Antal brugere af antipsykotika

Personer tæller kun med, hvis de har indløst mindst én recept. Dvs. personer indgår ikke, hvis de udelukkende har fået antipsykotika under indlæggelse på hospital, misbrugscentre og lignende. For nye brugere indgår personer også, som har fået antipsykotika i forbindelse med kontakt med hospitalet.

Opgørelser over antal brugere af antipsykotika tager ikke højde for dosering, doseringsform (fx tabletter vs. injektioner), behandlingsvarighed eller forbrugsmønster af antipsykotika.


Borgere med demens

Personer indgår ikke, hvis de udelukkende har fået stillet demensdiagnosen uden for et offentligt hospital og ikke har købt lægemidler mod demens. Der er derfor risiko for underestimering af antallet af borgere med demens.

Inklusionen i demenspopulationen sker med forsinkelse. Der skal fx indløsning af to recepter på lægemidler mod demens til, før personer medtages, men når de medtages, er det fra første receptindløsning. Personer, som ophører med behandlingen inden anden receptindløsning, vil dermed ikke medtages. Borgere medtages ikke, hvis de dør, forsvinder eller fraflytter Danmark efter blot én receptindløsning.

RUKS er et dynamisk register. Det vil sige, at det ændrer sig løbende med den information, som er tilgængelig ved opdateringstidspunktet. Det er derfor ikke muligt at ramme samme tal, når man anvender RUKS på et andet opgørelsestidspunkt.  

Der er større risiko for overdiagnosticering af demens hos yngre end ældre borgere. Der er derfor større usikkerhed forbundet med analyser med yngre borgere med demens. Det er muligt at afgrænse på alder ud fra knappen ’Vælg aldersgruppe’. Det er muligt at afgrænse på alder ud fra knappen ’Vælg aldersgruppe’.

Se statistikken om andel af borgere på 65 år eller derover, der har fået stillet en specifik demensdiagnose, som første demensdiagnose stillet på offentlige sygehuse. 


Anden psykiatrisk diagnose

Afgrænsningen af andre psykiatriske diagnoser hos borgere med demens er en grov proxy for indikationer, hvor behandling med antipsykotika er relevant for borgere med demens. Andelen forventes at være underestimeret bl.a., fordi det ikke er muligt at identificere alle relevante indikationer såsom:

 • Indikationer uden en selvstændig diagnosekode i Landspatientregisteret som fx behandlingsrefraktær depression.
 • Subgruppe af angstlidelser, hvor SSRI, kognitiv terapi, pregabalin og lignende ikke har vist sig effektive. Det er vanskeligt at definere en proxy for subgruppen, og i stedet er personer med de nævnte angsttilstande ikke medtaget.

 


Nye brugere og opstartende læge

Opgørelse for primær- og hospitalssektor dækker over personer i behandling i primær- og/eller hospitalssektoren ift., hvem der opstarter behandling. Dvs. opgørelsen dækker også personer, der udelukkende er i behandling i forbindelse med en hospitalskontakt og ikke har indløst en recept på antipsykotika på et privat apotek.

Opgørelse for primærsektoren dækker over personer, der har indløst recept på antipsykotika på et privat apotek. Brugerne kan godt være opstartet med antipsykotika på hospitalet og derefter have indløst recept på antipsykotika. I det tilfælde fremgår hospitalslæge som opstartende læge.

Der indgår ikke data om udleveret antipsykotika fra hospitalet (for udleveret medicin indgår der data i det omfang, der er indberettet og data er derfor ikke komplette). Det skal bemærkes, at der kun indgår data for Sygehusmedicinregisteret fra maj 2018 og frem. Såfremt brugeren er blevet opstartet i behandling på hospitalet før denne dato, vil det ikke fremgå af opgørelserne. Det kan give anledning til en tilsyneladende stigning i antal nye brugere opstartet af hospitalslæger i perioden fra 2018 og frem. Antal med hospitalslæge som opstartende læge kan derfor være underestimeret. Hvis borgere i vederlagsfri behandling efterfølgende indløser en recept fra almen praksis, vil den alment praktiserende læge fejlagtigt fremgå som opstartende læge.

Den samme person kan tælle med i flere år, hvis der er mere end tre år mellem to efter hinanden følgende receptindløsninger. Der kan derfor ikke summeres på tværs af opgørelsesår.

Læger med forskellige specialer kan have opstartet den samme person i behandling med antipsykotika. Der kan derfor ikke summeres på tværs af specialer.

Hovedspeciale for hospitalslæger fremgår ikke. Det betyder, at psykiatere på hospitaler indgår i gruppen ’Hospitalslæge’, mens privatpraktiserende psykiatere indgår i gruppen ’Psykiatere og lignende’.

Vagtlæger indgår under ’Andre praktiserende læger’ med undtagelse af nogle vagtlæger i Region Hovedstaden, som er klassificeret som ’Hospitalslæge’.

 

Quetiapin, lavdosis

Sundhedsdatastyrelsen har ikke oplysninger om dosering. Derfor kan nogle personer godt tage mere end én tablet (af lav styrke) dagligt, og reelt være i behandling med en højere dagsdosis end 150 mg.

 

Behandlingsvarighed

I seneste opgørelsesår kan antal personer i behandling i 3-12 måneder være overestimeret, og antal personer i gruppen over 12 måneder være underestimeret. Det skyldes, at der ikke er tilstrækkelig for personer med første recept i slutningen af det år til at vurdere, om de fortsætter deres behandling i over 12 måneder.

Personer med flere behandlingsforløb i samme år tæller kun med i det ”længste” behandlingsforløb i opgørelsesåret. Derfor bør personer ikke summeres på tværs af år, da den samme person kan tælle med i flere år.

Bemærk, at det ikke er taget højde for, om ophør af behandling skyldes fx død, fraflytning eller lign.

Samtidig behandling og behandlingsvarighed

Samtidig behandling for antipsykotika er baseret på estimat af behandlingsvarighed, når de have været i behandling med begge lægemidler i mere end 3 måneder. Behandlingsvarighed er defineret ud fra tid mellem indløste recepter for hver person. Der er ikke taget højde for dosering og købt mængde.

Bemærk, at det ikke er muligt at opgøre den faktiske behandlingsvarighed, da doseringen af lægemidlerne er ukendt. Der er derfor ikke nødvendigvis overlap i behandlingen med de forskellige lægemidler.

Samtidig behandling for antipsykotika er muligvis et udtryk for præparatskifte. Der er forsøgt at tage højde for det ved kun at inkludere antipsykotika, hvor der er overlap i behandlingsforløb.

En bruger antages at være i samtidig behandling med antipsykotika og benzodiazepiner, hvis brugeren har købt antipsykotika og benzodiazepiner/benzodiazepin-lignede lægemidler (mindst 30 DDD) inden for samme kalenderår.

  

5. Datakilde


Lægemiddelstatistikregisteret opdateret 24. april 2023

Sygehusmedicinregisteret opdateret 24. maj 2023

Register for Udvalgte Kroniske Sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS) opdateret 30. november 2022

CPR-registeret opdateret 24. april 2023

Yderregisteret opdateret 24. april 2023

Sygesikringsregisteret opdateret 24. april 2023

Landspatientregisteret opdateret 24. april 2023

Plejehjemsadresser opdateret 24. april 2023

 

6. Offentliggørelse


Data opdateres én gang årligt.

 

7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne


Antipsykotika

1. generations antipsykotika:

 • Levomepromazin (N05AA02)
 • Acepromazin (N05AA04)
 • Perphenazin (N05AB03)
 • Prochlorperazin (N05AB04)
 • Periciazin (N05AC01)
 • Haloperidol (N05AD01)
 • Melperon (N05AD03)
 • Pipamperon (N05AD05)
 • Sulpirid (N05AL01)
 • Flupentixol (N05AF01)
 • Chlorprothixen (N05AF03)
 • Zuclopenthixol (N05AF05)
 • Pimozid (N05AG02)
 • Loxapin (N05AH01)


2. generations antipsykotika:

 • Sertindol (N05AE03)
 • Ziprasidon (N05AE04)
 • Lurasidon (N05AE05)
 • Clozapin (N05AH02)
 • Olanzapin (N05AH03)
 • Quetiapin (N05AH04)
 • Asenapin (N05AH05)
 • Amisulprid (N05AL05)
 • Risperidon (N05AX08)
 • Aripiprazol (N05AX12)
 • Paliperidon (N05AX13)
 • Cariprazin (N05AX15)
 • Brexipiprazol (N05AX16)
  

Quetiapin: Lavdosis dækker over personer, som udelukkende har købt quetiapin i styrke ≤150 mg i opgørelsesåret. Ikke-lavdosis inkluderer øvrige personer med recept på quetiapin. Hvis personen både har købt i styrke over og under 150 mg, vil personen tælle med under ikke-lavdosis. Dvs. den samme person vil kun tælle med i én af de to gruppe i samme år.

Haloperidol: Terminal behandling dækker over personer, som har indløst første recept på haloperidol på samme dag eller efter terminaltilskud og/eller recept på tryghedskasse i opgørelsesåret. Anden behandling inkluderer øvrige personer med recept på haloperidol. Personer, som har indløst recept på haloperidol før terminaltilskud og/eller recept på tryghedskasse i samme år, indgår i gruppen for anden behandling. Dvs. den samme person vil kun tælle med i én af de to gruppe i samme år.


Andre lægemidler

 • Benzodiazepiner: ATC-gruppe N05CD, N05BA, N03AE
 • Benzodiazepin-lignende lægemidler: ATC-gruppe N05CF
 • Sederende antihistaminer: ATC-kode N05BB01, N07CA02, R06AA02, R06AA04, R06AD02, R06AE03, R06AE05
 • SSRI (Selective Serotonin Reuptake Inhibitor): ATC-gruppe N06AB
 • TCA (Tricykliske Antidepressiva): ATC-gruppe N06AA
 • Mirtazapin og mianserin, lavdosis: ATC-kode N06AX03 (10-30 mg), N06AX11 (15-30 mg)
 • Melatonin: ATC-kode N05CH01
 • Buspiron: ATC-kode N05BE01


Kun opgjort for borgere med demens:

 • Opioider: ATC-gruppe N02A (undtagen N02AJ07), N07BC02, N07BC05, R05DA04
 • Pregabalin: ATC-kode N02BF02
 • Gabapentin: ATC-kode N02BF01
 • Urologiske spasmolytika (med antikolinerg virkning): ATC-kode G04BD11, G04BD04, G04BD08, G04BD07, G04BD09

 


Borgere med demens

Personer med minimum to receptindløsninger på demenslægemidler i Lægemiddelstatistikregisteret svarende til ATC-gruppe N06D, der omfatter donepezil, rivastigmin og galantamin (kolinesterasehæmmere) samt memantin (glutamatreceptorantagonist)

Eller

 • Personer med mindst én kontakt i Landspatientregisteret med relevante diagnosekoder som aktions- eller bidiagnose:
  •    F00 (Demens ved Alzheimers sygdom) og underkoder
  •    F01 (Vaskulær demens) og underkoder
  •    F02 (Demens ved andre sygdomme klassificeret andetsteds) og underkoder
  •    F03 (Ikke specificeret demens) og underkoder
  •    G30 (Alzheimers sygdom) og underkoder
  •    G31.0B (Picks sygdom)
  •    G31.8 (Anden degenerativ sygdom i nervesystemet)
  •    G31.8E (Lewy body sygdom)
  •    G31.9 (Degenerativ sygdom i nervesystemet UNS)

Eksklusion af personer, der udelukkende har kontakter med en aktions- eller bidiagnose med F03.9 (Demens UNS og undergrupper) eller G31.9 (Degenerativ sygdom i nervesystemet UNS), der ikke har købt demensmedicin og ikke har haft en kontakt i LPR inden for de sidste ti år fra opgørelsestidspunktet. Grænsen på ti år vælges for at undgå evt. fejlregistreringer.

 


Anden psykiatrisk diagnose hos borgere med demens
Andre psykiatriske diagnoser hos borgere med demens er baseret på nedenstående diagnosekoder i Landspatientregisteret inden for de seneste 10 år.

Indikationer baseret på én diagnosekode:

 

 • F06.0 Organisk hallucinose
 • F06.2 Organisk paranoid eller skizofreniform sindslidelse
 • F06.3 Organiske affektive sindslidelser
 • F10.5 Alkoholpsykose m. underkoder
 • F11.5: Opioidpsykose
 • F12.5 Cannabispsykose
 • F13.5 Psykotisk tilstand ved brug af sedativa eller hypnotika 
 • F14.5 Kokainpsykose  
 • F15.5 Psykotisk tilstand ved brug af andet centralstimulerende stof  
 • F16.5 Hallucinogenpsykose
 • F18.5 Psykotisk tilstand ved brug af flygtige opløsningsmidler 
 • F19.5 Psykotisk tilstand ved brug af flere eller andre psykoaktive stoffer
 • F10.7 Sen psykotisk eller residual tilstand forårsaget af alkoholbrug
 • F11.7: Sen psykotisk eller residual tilstand forårsaget af opioidbrug
 • F12.7 Sen psykotisk eller residual tilstand forårsaget af cannabisbrug
 • F13.7 Sen psykotisk eller residual tilstand som følge af brug af sedativa eller hypnotika
 • F14.7 Sen psykotisk eller residual tilstand forårsaget af kokainbrug
 • F15.7 Sen psykotisk eller residual tilstand forårsaget af brug af andet centralstimulerende stof
 • F16.7 Sen psykotisk eller residual tilstand forårsaget af hallucinogenbrug
 • F18.7 Sen psykotisk eller residual tilstand forårsaget af brug af flygtige opløsningsmidler
 • F19.7 Sen psykotisk eller residual tilstand forårsaget af brug af flere eller andre psykoaktive stoffer 
 • F20-29 Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paranoide psykoser, akutte og forbigående psykoser samt skizoaffektive psykoser
 • F30 Manisk enkeltepisode
 • F31 Bipolar affektiv sindslidelse
 • F32.3 Depressiv enkeltepisode af svær grad med psykotiske symptomer
 • F33.3 Periodisk depression, p.t. af svær grad med psykotiske symptomerIndikationer baseret på flere diagnosekoder:

Søvnforstyrrelser hos misbrugere eller patienter med misbrugstilbøjelighed:

 • F10-19 Psykiske lidelser og adfærdsforstyrrelser forårsaget af psykoaktive stoffer (alkohol eller andre psykoaktive stoffer) 
  og samtidig forekomst inden for et år af én af følgende:
 • F51 Non-organiske søvnforstyrrelser
 • G47 Søvnforstyrrelser
 • DN951C Klimakteriel søvnløshed

 

Søvnforstyrrelser hos mennesker med depression:

 • F32-33 Depression 
  og
  samtidig forekomst inden for et år af én af følgende:
 • F51 Non-organiske søvnforstyrrelser
 • G47 Søvnforstyrrelser
 • DN951C Klimakteriel søvnløshed

 

Angstlidelser hos misbrugere eller patienter med misbrugstilbøjelighed:

 • F40-41 Angst 
  og samtidig forekomst inden for et år af:
 • F10-19 Psykiske lidelser og adfærdsforstyrrelser forårsaget af psykoaktive stoffer (alkohol eller andre psykoaktive stoffer)

 

Angst hos mennesker med depression:

 • F40-41 Angst 
  og samtidig forekomst inden for et år af:
 • F32-33 Depression

 

Sektor

Primærsektor dækker over salg på recept fra private apoteker til privatpersoner. Hospitalssektoren dækker over medicinering i forbindelse med en hospitalskontakt. Det er kun opgørelser over opstartende læge, hvor begge sektorer indgår.


Borgere på plejehjem eller i eget hjem

Plejehjemsbeboere er afgrænset til borgere med adresse på et plejehjem pr. 1. januar i opgørelsesåret. Borgere i eget hjem er afgrænset til borger, der ikke har en plejehjemsadresse pr. 1. januar i opgørelsesåret.

Plejehjemsoversigten er anvendt som den primære kilde til oplysninger i perioden 2017-2020, mens manuelt indhentede adresser fra 2014 er den primære kilde til perioden 2014-2016.

 

Nye brugere

En bruger medregnes som ny bruger af antipsykotika i det år, brugeren har indløst recept på et vilkårligt antipsykotika (1. generation antipsykotika og 2. generation antipsykotika) for første gang. Dvs. at personen kun vil tælle med som ny bruger under 1. generations antipsykotika, hvis personen er opstartet med dette. Hvis personen først har fået 2. generation antipsykotika og senere er skiftet til 1. generation antipsykotika, vil personen kun tælle med som ny bruger under 2. generation antipsykotika.

 

Opstartende læge

Alment praktiserende læger, psykiatere og lignende samt andre specialer er privatpraktiserende læger og er grupperet ud fra seneste hovedspeciale i Yderregisteret koblet til ydernummer. Hospitalslæger er identificeret ud fra sygehus-/afdelingskode eller medicinering på hospitalet og dækker forskellige hovedspecialer.


Gruppering af læger ud fra hovedspeciale eller hospitalslæge:

 • Egen læge: ’Almen lægegerning’. Der er afgrænset til personer i sikringsgruppe 1, som har indløst recept på antipsykotika i den periode, hvor personen er tilknyttet en alment praktiserende læge, som er aktiv i dagstid (ydertypekode 05).
 • Andre praktiserende læger: ’Almen lægegerning’ eller ’Vagtlægehjælp’. Gruppen omfatter alment praktiserende læger, som ikke indgår i gruppen ’Egen læge’.
 • Psykiatere og lignende: ’Psykiatri’, ’ Børnepsykiatri’, ’Neuromedicin’ eller ’Distrikts-psykiatri’
 • Andre specialer: ’Dermato-venerologi’, ’Kirurgi’, ’Anæstesiologi’, ’Gynækologiobstetrik’, ’Reumatologi (Fysiurgi)’, ’Pædiatri’, ’Ortopædisk kirurgi’, ’Øjenlægehjælp’, ’Diabetes’, ’Patologi’, ’Ørelægehjælp’ eller ’Intern medicin’
 • Hospitalslæge: ’Hospitalslæge’
 • Øvrigt/ukendt: ’Erstatningskode’, ’Fiktive’, ’Tandlægehjælp’, ’Fysioterapi’, ’Misbrugs-centre’, ’Røde Kors, Militæret’ eller ’Øvrigt/ukendt’

Recepter udskrevet af læger uden mulighed for at afregne honorarer med regionen under sygesikringen siden primo 2014 eller tilknytning til hospital bliver kategoriseret under ’Øvrig/ukendt’.

Behandlingsvarighed
Behandlingsvarighed er inddelt i varighed af:

 • Under 3 måneder: 91 dage og derunder
 • 3-12 måneder: 91-182 dage
 • Over 12 måneder: Over 365 dage

Varigheden er defineret ud fra tid mellem første og sidste recept på antipsykotika. Det antages, at et forløb er afsluttet, hvis der er mere end seks måneder mellem receptindløsningerne og regnes dermed som et nyt behandlingsforløb.

Samtidig behandling

 • Med to forskellige antipsykotika: Personer i behandling i over 3 måneder med mindst to forskellige antipsykotika (5. ATC-niveau), hvor der er overlap mellem behandlingsforløbene for hvert antipsykotikum.
 • Med antipsykotika og benzodiazepin: Personer i behandling i over 3 måneder med antipsykotika (uanset 5. ATC-niveau), der har indløst recept på benzodiazepiner/benzodiazepin-lignende lægemidler på over 30 DDD (definerede døgndoser) i opgørelsesåret mellem start- og slutdato for behandlingsforløbet med antipsykotika.

Region og kommune

Bopælsregion og –kommune er brugerens bopælsregion for første receptindløsning/medicinering i opgørelsesåret. Brugere med ukendt region indgår i nationale tal. Bemærk, at for opgørelser for antipsykotika på 5. ATC-niveau er region for første køb opgjort som region ved første antipsykotika uanset 5. ATC-niveau. For opgørelser for andre lægemidler er der anvendt bopælsregion for købstidspunktet i opgørelsesåret.

Alder

Alder er brugerens alder ved første køb af det angivne lægemiddel i opgørelsesåret. For opgørelser for den samlede gruppe af antipsykotika er det alder ved første køb af antipsykotika uanset type. For opgørelser for enkelte typer af antipsykotika er det alder ved første køb af den pågældende type antipsykotika (på 5. ATC-niveau) uanset tidligere køb af andre typer antipsykotika. Alder for nye brugere er alder ved første receptindløsning eller første medicinering i forbindelse med hospitalskontakt.

 

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?