Brug af lægemidler under graviditet

Opgørelserne omfatter antal kvinder, der har købt det angivne lægemiddel optalt på perioder før og i graviditeten fordelt på forskellige lægemidler, tidspunkter under graviditeten, kvindens alder og år.

Tabel

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning.

Figur - Sammenlign over tid

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning.

Figur - Sammenlign gravide og kontroller

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning.

Figur - Sammenlign aldersgrupper

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning.

Tabel - Skift af lægemiddel

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning.

Figur - Skift af lægemiddel

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning.

Information om opgørelsen brug af lægemidler under graviditet

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

   1) Formålet (kort)

   2) Indhold og afgræsning

   3) Indikatorer

   4) Forbehold ved fortolkning

   5) Datakilde

   6) Offentliggørelse

   7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

1. Formål (kort)


At vise salget af lægemidler på recept til kvinder før og under deres graviditet.

 

2. Indhold og afgrænsning


Opgørelserne laves ved at koble (ved hjælp af cpr.nummer) salget af lægemidler på recept i Lægemiddelstatistikregisteret med kvinder er via cpr nummer koblet med kvinder i Fødselsregisteret for perioder nævnt under ”Perioder i statistikken” i dette afsnit.

Fødselsregisteret

Statistikken dækker alle kvinder, der var gravide og fødte i Danmark og er registreret i Fødselsregistret. Det vil sige kvinder, der fødte levendefødte børn uanset graviditetslængden og dødfødte børn efter mindst 22 ugers graviditet. Kvinder med ukendt graviditetslængde (1-2%) og kvinder, der ikke boede i Danmark mindst 1 år før graviditetens start og frem til barnets fødsel (ca. 4%) er ikke med. Statistikken dækker graviditeter, hvor fødslen skete fra 1. jan. 2001 og frem. En kvinde tæller kun med én gang, selv om hun fødte tvillinger eller trillinger og dato for fødslen er første barns fødsel. Hvis en kvinde har to graviditeter i samme kalenderår, tæller de begge med. Alderen er moderens alder på datoen for barnets fødsel. Aldersgruppen 15-19 år indeholder også de kvinder, der var under 15 år.

Lægemiddelstatistikregistret

Lægemiddeloplysningerne stammer fra recepter indløst på danske apoteker (lægemidler på recept såvel som håndkøbslægemidler) indberettet til Lægemiddelstatistikregisteret. Lægemiddelstatistikregisteret indeholder ikke oplysning om lægemidler kvinderne har købt som håndkøb, fået under hospitalsindlæggelse, ved ambulant besøg på et sygehus, vaccinationer og immunglobuliner, der ikke er købt med recept på et apotek, men fået direkte hos læge/jordemoder/hospital (f.eks. udlandsvaccinationer, influenzavaccination, anti-D) eller lægemiddel købt i udlandet, herunder onlinekøb. Fra ATC gruppen V vises kun V01 allergener.

Perioder i statistikken

De forskellige perioder i statistikken er dannet ud fra Fødselsregisterets oplysning om barnets fødselsdato og graviditetens længde i dage. Graviditetens startdato i statistikken er den beregnede konceptionsdato. Oplysning i Fødselsregistret om graviditetslængden stammer, hos langt de fleste kvinder, fra en tidlig ultralydsscanning (11-14 uge), der kan fastsætte terminsdatoen. Denne anses som ret præcis og beregningen kan derfor anses som korrekt i det store billede. Der skal dog forventes en vis usikkerhed, idet ikke alle kvinder er scannet eller scannet tidligt. Desuden vil der, som altid ved målinger, være en vis usikkerhed. Der kan også være tale om fejl i indberetningen af graviditetslængden.

 

3. Indikatorer


Statistikken er opdelt i tre særskilte statistikker:

1. Basistabel: her vises lægemidler i overordnede og underordnede ATC koder for alle gravide samlet

2. Aldersgrupper: her vises lægemidler i overordnede ATC koder og fordelt på alder i 5 års aldersgrupper

3. Medicinskift: her vises lægemidler i overordnede og underordnede ATC koder for alle gravide samlet

I statistikken er opgjort antal/andel kvinder, gravide kvinder og kontroller pr. ATC kode, overordnede og underordnede:

Andel kvinder

Antallet af kvinder som beskrevet under Fødselsregistret, der har indløst mindst én recept på det angivne lægemiddel pr. 1000 gravide kvinder i den angivne periode

Andel kontroller

For hver gravide kvinde er der fra CPR registret tilfældigt udvalgt 10 kvinder med samme fødselsår og måned og bopælsregion på den dato den gravide kvinde føder. Disse kontroller fra baggrundsbefolkningen har haft bopæl i Danmark i hele perioden startende 1 år før og indtil datoen for fødslen for den kvinde, de er kontrol for. Der kan være gravide kvinder udtrukket som kontroller. For kontrollernes lægemiddelkøb er brugt samme datoer for opdeling i perioder, som den gravide de er kontrol for. Receptkøb af lægemidler af kontroller er opgjort som antal kvinder, der har indløst mindst én recept på det angivne lægemiddel pr. 1000 gravide kvinder (divideret med 10).

Antal gravide i alt

Antal gravide pr år som beskrevet under Fødselsregistret.

Trimestre i graviditeten

1. trimester starter med 1. dag i graviditetens uge 3 til sidste dag i uge 12 (periodens varighed 10 uger)

2. trimester starter med 1. dag i graviditetens uge 13 til sidste dag i uge 24 (periodens varighed 12 uger)

3. trimester starter med 1. dag i graviditetens uge 25 til datoen for fødslen (periodens varighed er afhængig af graviditetslængden)

4. Hele graviditeten er fra 1. dag i graviditetens uge 3 til datoen for fødslen (periodens varighed er afhængig af graviditetslængden)

Perioden 12-3 mdr. før graviditeten. Denne periode kan anvendes til at sammenligne lægemiddelforbruget i graviditeten med kvinderne selv som ikke-gravid. Da mange kvinder planlægger en graviditet mere end 3 mdr. før de aktuelt bliver gravide, vil lægemiddelforbrug i denne periode dog kun tilnærmelsesvis vise kvindernes lægemiddelforbrug som ikke gravide. Periodens start er 1 år før konceptionsdatoen for at undgå forskelle i lægemiddelforbrug pga. sæsonvariation i brugen af lægemidler. Periodens længde er den samme som graviditetens længde. Dvs. hvis kvinden kun var gravid i 180 dage er samme kvindes periode ”12-3 mdr. før” også kun 180 dage. Længden af perioden varierer således fra kvinde til kvinde.

Perioden 3-0 mdr. før graviditeten er beregnet som 90 dage og slutter dagen før konceptionsdatoen. Hvis graviditeten er kortere end 288 dage, vil de to perioder (12-3 mdr. før og 3-0 mdr. før) ikke dække alle dage i året før graviditeten for denne kvinde. Hvis graviditeten er 288 dage eller længere vil de to nævnte perioder lappe over hinanden. Længden af denne periode er fast 90 dage for alle kvinder.

Perioden 12-0 mdr. før graviditeten bruges kun i statistikken ”medicinskift” og er af en fast længde startende 365 før den beregnede dato for konception.

 

4. Forbehold ved fortolkning


Lægemiddelstatistikregisteret er et salgsregister og det er tidspunktet for indløsning af recepten, der vises i statistikken. Dette betyder, at hvis en kvinde har købt et lægemiddel under graviditeten, er det ikke sikkert, at hun også har brugt lægemidlet under graviditeten. Ligesådan kan en kvinde have købt et lægemiddel før graviditeten og brugt det under graviditeten. Hvis der er tale om usikkerhed i terminsberegningen vil tidspunktet for receptkøbet i forhold til graviditeten være usikkert.

En kvinde medregnes, når hun har indløst en recept på et lægemiddel mindst én gang i den pågældende periode. Bemærk, at man ikke kan lægge antal kvinder sammen for to forskellige lægemidler, lægemiddelgrupper eller perioder, idet den samme kvinde i visse tilfælde vil tælle med flere gange.

 

5. Datakilde


Lægemiddelstatistikregisteret

 

6. Offentliggørelse


Statistikken beregnes pr. kalenderår og offentliggøres når data er klar i Lægemiddelstatistikregisteret efter årsskiftet.

 

7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne


ATC-kode

Forklaring til tabeller

   0,0: Færre end 0,0 ‰
   <5: 1-4 personer
   Tom eller . : Ingen personer

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?