Emner

Find opgørelser ud fra forskellige emneområder

Aktuelt
Aktuelt - Emneoversigt
Almen Praksis
 • Almen praksis og tilmeldte patienter

  Opgørelserne viser en række relevante tal for almen praksis siden 1. juli 2014. Tallene er hovedsageligt fordelt på praksistype, kommune og region, samt viser udviklingen pr. halvår. Opgørelserne ligger fordelt på følgende overordnede emner: 1. Nøgletal for kapaciteten i almen praksis, 2. Lægekapaciteter for almen praksis, 3. Åben og lukket for tilgang, 4. Praksistyper.

Almen Praksis - Emneoversigt
Kræft
 • Andre neoplasier

  Nye kræfttilfælde fordelt på særskilte diagnosegrupper (”andre neoplasier”) fordelt på diagnose, region, kommune, alder, køn, år (1978- )

 • Kræftoverlevelse

  Overlevelse fordelt på kræftform, køn, region og år (2002- )

 • Nye kræfttilfælde

  Nye kræfttilfælde fordelt på diagnose, alder, køn, region, kommune, år (1978- )

 • Pakkeforløb for kræftomraadet

  Forløb gennemført inden for standardforløbstiden fordelt på kræftområder, pakkeforløb, region, år og kvartal (2020-

 • Pakkeforløb for kræftområdet (2012-2018)

  Forløb gennemført inden for standardforløbstiden fordelt på kræftområder, pakkeforløb, region, år og kvartal (2012-2018)

Kræft - Emneoversigt
Lægemidler
 • Medicinsk cannabis

  Monitorering af brugen af Medicinsk Cannabis

 • Antibiotika

  Opgørelserne viser salg af systemisk antibiotika, solgt fra apoteker på recept.

 • Antipsykotika

  Forbrug af antipsykotika generelt og hos borgere med demens.

 • Brug af lægemidler under graviditet

  Receptpligtig medicin til kvinder før og under graviditet fordelt på forskellige lægemidler, tidspunkter under graviditet, kvindens alder og år (2001- )

 • Medicinpriser

  Udvikling i medicinpriser fordelt på forskellige lægemidler (seneste 5 år)

 • Medicinprisindeks

  Gennemsnitspris for behandling (definerede døgndoser) og pakning fordelt på medicingrupper, pristyper, år og måned (2005- )

 • Medicintilskud

  Apotekernes salg af tilskudsberettigede lægemidler og regionernes udgifter til tilskudsberettigede lægemidler fordelt på år og måneder (1996- )

 • ordiprax+

  Vejledninger m.m. til ordiprax+ for læger og lægemiddelkonsulenter

 • Nye lægemidler

  Nye receptpligtige lægemidler fordelt på årsag til nyt lægemiddel, markedsføringsår, antal og regioner (Seneste 10 år)

 • Sovemedicin til børn og unge

  Opgørelserne viser udviklingen i brugen af sovemedicin blandt børn mellem 0-17 år.

 • Apotekernes salg af lægemidler

  Apotekernes salg af lægemidler (fx mængde, omsætning og pris) fordelt på forskellige lægemidler, år og kvartal (seneste 5 år)

Lægemidler - Emneoversigt
Beskæftigede i Sundhedsvæsenet
 • Andre ydere i praksis

  Antal behandlere, antal kapaciteter og antal praksis (ydernumre) for praksisområderne almen lægehjælp, fodterapi, fysioterapi, kiropraktik, psykologihjælp, speciallægehjælp, tandlægehjælp, fordelt på regioner og roller (2007-)

 • Ansatte på offentlige sygehuse

  Antal ansatte sundhedspersoner på offentlige sygehuse fordelt på faggrupper, regioner, stillingstyper, år (2013 - )

 • Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede

  Antal sundhedsuddannede fordelt på år, faggrupper, herkomst, speciale, alder og køn, uddannelsesland, brancher og sektorer, region (2001-)

 • Autorisation

  Antal udstedte autorisationer fordelt på faggrupper, alder, køn, uddannelsesgrupper, uddannelseslande og år (2000-2016)

 • Selvstændigt virke

  Antal udstedte tilladelser til selvstændigt virke til læger tandlæger og kiropraktorer fordelt på faggrupper, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-2016)

 • Specialeanerkendelse

  Antal udstedte speciallæge- og specialtandlægeanerkendelser fordelt på speciale, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-2016)

Beskæftigede i Sundhedsvæsenet - Emneoversigt
Patienter og sygehuse
 • Brug af tvang i psykiatrien

  Antal påbegyndte tvangsforanstaltninger og antal berørte personer fordelt på tvangstype, region, speciale og år (2004-

 • Erfarede ventetider psykiatrien

  Erfarede ventetider i psykiatrien fordelt på region, alder, år og måned (2008-

 • Forventede ventetider

  Forventede ventetider fordelt på offentlige og private behandlingssteder, undersøgelser og behandlinger samt ventetidstyper (2012- )

 • Sengepladser og belægning på sygehuse

  Indikatorer omkring sengepladser og belægning fordelt på sengetype, region, sygehus, afdelinger, speciale år og måneder (2014-

 • Genoptræningsplaner

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune, år og kvartal (2012-

 • Genoptræningsydelser på sygehuse

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune, år og kvartal (2012-

 • Alle genoptræningsydelser

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune år og kvartal (2012-

 • Healthcare-Associated Infections Database - HAIBA

  Oversigt over infektioner på sygehuse (2016-)

 • Mit Sygehusvalg

  'Mit sygehusvalg' kan du bruge til at sammenligne sygehuse i Danmark ud fra fx ventetider og patienttilfredshed. Det kan hjælpe dig, når du skal undersøges (udredes) eller behandles, og du selv vil vælge sygehus.

 • Monitorering af udredningsretten i somatikken

  Overholdelse af udredningsret, overholdelse/ej overholdelse efter årsag samt varighed af udredningsforløb – fordelt på region og kvartal

 • Monitorering af udredningsretten i psykiatrien

  Overholdelse af udredningsret, overholdelse/ej overholdelse efter årsag samt varighed af udredningsforløb – fordelt på region, aldersgrupper og kvartal

 • Erfarede ventetider

  Erfarede ventetider til operation fordelt på region, operationer, år og måned.

 • Sundhedsaftaler

  Indikatorer om det sammenhængende patientforløb på tværs af sygehuse, kommuner og praksissektor fordelt på kommune og region (2009- )

 • Nøgletal for Sygehusvæsenet og Praksisområdet

  Kontakter og patienter i sygehus- og praksissektoren opdelt for region, alder, speciale m.m. (2009- )

 • Monitorering af genåbningen af sundhedsvæsenet

  Genåbningen af sundhedsvæsenet monitoreres via en række udvalgte indikatorer.

 • Nedbringelse af tvang i psykiatrien

  Alle oplysninger om anvendelse af tvang ved indlæggelse og ophold på en psykiatrisk afdeling er fra den 1. januar 1999 indberettet for hver enkelt patient.

Patienter og sygehuse - Emneoversigt
Operationer og diagnoser
 • Fedmeoperationer

  Antal fedmeoperationer foretaget på sygehuse fordelt på enten bopælsregion og kommune, behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2009-

 • Landspatientsregisteret: Avanceret udtræk

  Brugerdefineret udtræk fra Landspatientsregisteret

 • Forgiftninger og selvmordsforsøg med lægemidler

  Antal indlæggelser med forgiftning og selvmordsforsøg med lægemidlerne acetylsalicylsyre eller paracetamol på somatiske sygehuse. Opgørelserne er fordelt på køn, alder og år (2014-

 • Operationer

  Antal operationer foretaget på danske sygehuse fordelt på operation, patienttype, region, sygehus, bopælsregion, køn, alder og år (2013-

 • Plastikoperationer

  Antal plastikoperationer foretaget på sygehuse og hos speciallæge fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2005-

 • Radiologiske undersøgelser

  Antal radiologiske undersøgelser foretaget på danske sygehuse fordelt på forskellige typer radiologiske undersøgelser, region, sygehus, køn, alder og år (2013-

 • Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Antal personer og nye tilfælde med udvalgte kroniske sygdomme og svære psykisk lidelser (fx astma, diabetes og skizofreni) fordelt på alder, køn, regioner og kommune (2000- )

 • Sygehusaktivitet på diagnosegruppe

  Antal besøg og indlagte på somatiske sygehusafdelinger fordelt på diagnose, diagnosegrupper, ejerforhold, køn, alder, år (2013-

 • Sygehusaktivitet på diagnoseniveau

  Antal besøg og indlagte på somatiske sygehusafdelinger fordelt på overordnet diagnose, ejerforhold, køn, alder, år (2013-

Operationer og diagnoser - Emneoversigt
Graviditet, fødsler og børn
Graviditet, fødsler og børn - Emneoversigt
Hvad dør vi af
 • Alkohol

  Indikatorer om behandling, dødelighed og udgifter i forbindelse med alkoholproblemer fordelt på region, kommune, alder og år (2013-

 • Dødsårsager

  Antal døde fordelt på dødsårsager, alder, køn, region, år (2002-

Hvad dør vi af - Emneoversigt

Registre

Find opgørelser ud fra hvilke registre de kommer fra

Medicinprisindeks

I Danmark sælges lægemidler til samme pris på alle landets apoteker, og der er fri prisdannelse. Det vil sige, at prisen fastsættes direkte af de virksomheder, der markedsfører lægemidlerne. Prisen på lægemidler fastsættes for 14 dage ad gangen.

De faste, ens priser omfatter dog ikke håndkøbslægemidler, der må sælges uden for apotekerne, fx i supermarkeder og hos Matas.

Opgørelserne omkring prisindex omfatter:

 

 • Apotekets indkøbspris ekskl. moms (AIP)

 • Ekspeditionspris: Apotekets udsalgspris inkl. moms (AUP) + eventuelt recepturgebyr og færdigbehandlingsgebyr

 • Patientbetaling: Prisen som betales af forbrugerne, dvs. apotekskundens eller butikskundens udgifter.

 • Tilskud (region): Sygesikringens (regionernes) udgifter til medicin. Indeks for denne pris vises kun for gruppen af receptpligtige lægemidler, hvor der gives tilskud fra regionerne. 

Kontakt

Marie Ødum Hagedorn
T: 3268 5117 
E: maoh@sundhedsdata.dk

Jonas Schneider
T: 3268 3535 
E: josc@sundhedsdata.dk

Udvikling

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning.

Medicinprisindeks

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning.

Medicinprisindeks

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

   1) Formålet (kort)

   2) Indhold og afgræsning

   3) Indikatorer

   4) Forbehold ved fortolkning

   5) Datakilde

   6) Offentliggørelse

   7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

1. Formål (kort)


Formålet med denne opgørelse er at give et indblik i den generelle udvikling i medicinpriserne i form af forskellige medicinprisindeks.

 

2. Indhold og afgrænsning


På baggrund af data fra Lægemiddelstatistikregisteret beregnes to forskellige typer medicinprisindeks, som kan vise om lægemidlerne generelt er blevet dyrere eller billigere for borgere og det offentlige. Det ene følger prisen i lægemiddelsubstitutionsgrupper (gennemsnitlig behandlingspris), og det andet følger prisen pr. pakning:

 • DDD-baseret indeks, der viser udviklingen i den gennemsnitlige behandlingspris.
 • Pakningsbaseret indeks, der viser udviklingen i den gennemsnitlige pakningspris.
 •  

  Medicinprisindeksene beregnes for forskellige medicingrupper baseret på lægemidlernes udleveringsbestemmelse og tilskudsstatus. Medicinprisindeksene dannes på baggrund af information om priser og solgte mængder, som stammer fra Lægemiddelstatistikregisterets data om medicinsalg i Danmark. Indeksene er baseret på de private apotekers ekspeditioner af lægemidler til enkeltpersoner og detailhandlens salg af ikke-apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler. 2005 er sammenligningsår (dvs. år 2005 = indeks 100).

   

  3. Indikatorer


 • AIP: Apotekets indkøbspris ekskl. moms. AIP-indeks kan ikke beregnes, hvor de liberaliserede håndkøbslægemidler indgår, da disse ikke har en AIP.
 • Ekspeditionspris: Den samlede pris, dvs. apotekets udsalgspris inkl. moms (AUP) og eventuelt recepturgebyr og færdigbehandlingsgebyr.
 • Patientbetaling: Prisen som betales af forbrugeren, dvs. apotekskundens eller butikskundens udgifter.
 • Tilskud (region): Regionernes udgifter til medicintilskud. Indeks for denne pris vises kun for gruppen af receptpligtige lægemidler med tilskudsstatus.
 •  

  4. Forbehold ved fortolkning


  Lægemidler (lægemiddelgruppe): Indeksene er afgrænset og beregnet på baggrund af forskellige medicingrupper, fx om lægemidlet er receptpligtigt, tilskudsberettiget eller ikke-apoteksforbeholdt således at det også må sælges i detailhandlen. De priser, der vises indeks for, vil ændre sig afhængigt af hvilken lægemiddelgruppe der er valgt.

   

  5. Datakilde


  Lægemiddelstatistikregisteret

   

  6. Offentliggørelse


  Månedlige prisindeks offentliggøres månedligt og årlige prisindeks offentliggøres årligt. Indberetninger fra detailhandlen er generelt længere tid undervejs, hvilket er årsagen til, at prisindeks, som indeholder ikke-apoteksforbeholdte lægemidler, offentliggøres senere end prisindekset for de apoteksforbeholdte lægemidler. Prisindeksene inklusive ikke-apoteksforbeholdte lægemidler offentliggøres først når hele det samlede salg er indberettet til Lægemiddelstatistikregisteret.

   

  7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne


  Udleveringsbestemmelse: Udleveringsbestemmelsen fastsættes af Lægemiddelstyrelsen for det enkelte lægemiddel og afgør om lægemidlet fx kun må udleveres efter recept eller om det må sælges i håndkøb eller om det kun må udleveres til sygehuse. Tilskudsstatus: Lægemidler med tilskudsstatus betyder at lægemidlet har generelt (automatisk) eller klausuleret tilskud (hvis klausulen er opfyldt).

  FEEDBACK

  FEEDBACK

  Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

  Fandt du det du søgte?