Emner

Find opgørelser ud fra forskellige emneområder

Aktuelt
 • Relancering af Mit Sygehusvalg

  'Mit sygehusvalg' kan du bruge til at sammenligne sygehuse i Danmark ud fra fx ventetider og patienttilfredshed. Det kan hjælpe dig, når du skal undersøges (udredes) eller behandles, og du selv vil vælge sygehus.

 • Udgivelseskalender

  Oversigt over planlagte og tidligere udgivelser

 • Vejledninger

  Vejledninger i at bruge eSundhed

Aktuelt - Emneoversigt
Ældre
Ældre - Emneoversigt
Almen praksis
 • Almen praksis og tilmeldte patienter

  Opgørelserne viser en række relevante tal for almen praksis siden 1. juli 2014. Tallene er hovedsageligt fordelt på praksistype, kommune og region, samt viser udviklingen pr. halvår. Opgørelserne ligger fordelt på følgende overordnede emner: 1. Nøgletal for kapaciteten i almen praksis, 2. Lægekapaciteter for almen praksis, 3. Åben og lukket for tilgang, 4. Praksistyper.

Almen praksis - Emneoversigt
Sundhedsdata på tværs
 • Sundhedsdata på tværs – Nøgletal

  Temarapporten Nøgletal giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner, kommuner og praksissektoren. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

 • Sundhedsdata på tværs – Børn og unge

  Temarapporten Børn og unge giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner og praksissektoren om børn og unge i alderen 0-25 år. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

 • Sundhedsdata på tværs – Borgere på 65 år og derover

  Temarapporten Borgere på 65 år og derover giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner, kommuner og praksissektoren om borgere i alderen 65 år og derover. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

 • Sundhedsdata på tværs – Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Temarapporten Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner, kommuner og praksissektoren om borgere med udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

Sundhedsdata på tværs - Emneoversigt
Sundhedsklynger
Sundhedsklynger - Emneoversigt
Tandpleje
Tandpleje - Emneoversigt
Kræft
Kræft - Emneoversigt
Lægemidler
 • Medicinsk cannabis

  Monitorering af brugen af Medicinsk Cannabis

 • Antibiotika

  Opgørelserne viser salg af systemisk antibiotika, solgt fra apoteker på recept.

 • Antipsykotika

  Forbrug af antipsykotika generelt og hos borgere med demens.

 • Brug af lægemidler under graviditet

  Receptpligtig medicin til kvinder før og under graviditet fordelt på forskellige lægemidler, tidspunkter under graviditet, kvindens alder og år (2001- )

 • Lægemidler mod diabetes og overvægt herunder Wegovy Flextouch

  Opgørelse over salget af lægemidler, der er godkendt til brug mod diabetes og overvægt.

 • Medicinpriser

  Udvikling i medicinpriser fordelt på forskellige lægemidler (seneste 5 år)

 • Medicinprisindeks

  Gennemsnitspris for behandling (definerede døgndoser) og pakning fordelt på medicingrupper, pristyper, år og måned (2005- )

 • Medicintilskud

  Apotekernes salg af tilskudsberettigede lægemidler og regionernes udgifter til tilskudsberettigede lægemidler fordelt på år og måneder (1996- )

 • ordiprax+

  Vejledninger m.m. til ordiprax+ for læger og lægemiddelkonsulenter

 • Nye lægemidler

  Nye receptpligtige lægemidler fordelt på årsag til nyt lægemiddel, markedsføringsår, antal og regioner (Seneste 10 år)

 • Sovemedicin til børn og unge

  Opgørelserne viser udviklingen i brugen af sovemedicin blandt børn mellem 0-17 år.

 • Apotekernes salg af lægemidler

  Apotekernes salg af lægemidler (fx mængde, omsætning og pris) fordelt på forskellige lægemidler, år og kvartal (seneste 5 år)

 • Lægemidler i tabletform mod covid19

  Opgørelsen viser antal personer der købte Lagevrio eller Plaxovid mod covid19

Lægemidler - Emneoversigt
Beskæftigede i sundhedsvæsenet
 • Andre ydere i praksis

  Antal behandlere, antal kapaciteter og antal praksis (ydernumre) for praksisområderne almen lægehjælp, fodterapi, fysioterapi, kiropraktik, psykologihjælp, speciallægehjælp, tandlægehjælp, fordelt på regioner og roller (2007-)

 • Ansatte på offentlige sygehuse

  Antal ansatte sundhedspersoner på offentlige sygehuse fordelt på faggrupper, regioner, stillingstyper, år (2013 - )

 • Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede

  Antal sundhedsuddannede fordelt på år, faggrupper, herkomst, speciale, alder og køn, uddannelsesland, brancher og sektorer, region (2000-2020)

 • Autorisation

  Antal udstedte autorisationer fordelt på faggrupper, alder, køn, uddannelsesgrupper, uddannelseslande og år (2000-)

 • Selvstændigt virke

  Antal udstedte tilladelser til selvstændigt virke til læger tandlæger og kiropraktorer fordelt på faggrupper, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-)

 • Specialeanerkendelse

  Antal udstedte speciallæge- og specialtandlægeanerkendelser fordelt på speciale, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-)

Beskæftigede i sundhedsvæsenet - Emneoversigt
Patienter og sygehuse
Patienter og sygehuse - Emneoversigt
Operationer og diagnoser
 • Fedmeoperationer

  Antal fedmeoperationer foretaget på sygehuse fordelt på enten bopælsregion og kommune, behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2009-

 • Landspatientregisteret: Avanceret udtræk

  Brugerdefineret udtræk fra Landspatientsregisteret

 • Forgiftninger og selvmordsforsøg med lægemidler

  Antal indlæggelser med forgiftning og selvmordsforsøg med lægemidlerne acetylsalicylsyre eller paracetamol på somatiske sygehuse. Opgørelserne er fordelt på køn, alder og år (2014-

 • Plastikoperationer

  Antal plastikoperationer foretaget på sygehuse og hos speciallæge fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2005-

 • Radiologiske undersøgelser

  Antal radiologiske undersøgelser foretaget på danske sygehuse, hospice og klinikker fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt undersøgelsestyper, undersøgelsessted, alder, køn og år (2011-

 • Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Antal personer og nye tilfælde med udvalgte kroniske sygdomme og svære psykisk lidelser (fx astma, diabetes og skizofreni) fordelt på alder, køn, regioner og kommune (2000- )

Operationer og diagnoser - Emneoversigt
Graviditet, fødsler og børn
Graviditet, fødsler og børn - Emneoversigt
Hvad dør vi af
 • Alkohol

  Indikatorer om hospitalskontakt, offentligt finansieret behandling samt brug at lægemidler til behandling pga. alkohol opdelt på region, kommune, alder, køn og år (2009-2020)

 • Dødsårsager

  Antal døde fordelt på dødsårsager, alder, køn, region, år (2002-)

Hvad dør vi af - Emneoversigt

Registre

Find opgørelser ud fra hvilke registre de kommer fra

Medicinprisindeks

I Danmark sælges lægemidler til samme pris på alle landets apoteker, og der er fri prisdannelse. Det vil sige, at prisen fastsættes direkte af de virksomheder, der markedsfører lægemidlerne. Prisen på lægemidler fastsættes for 14 dage ad gangen.

De faste, ens priser omfatter dog ikke håndkøbslægemidler, der må sælges uden for apotekerne, fx i supermarkeder og hos Matas.

Opgørelserne omkring prisindex omfatter:

 • Apotekets indkøbspris ekskl. moms (AIP)
 • Ekspeditionspris: Apotekets udsalgspris inkl. moms (AUP) + eventuelt recepturgebyr og færdigbehandlingsgebyr
 • Patientbetaling: Prisen som betales af forbrugerne, dvs. apotekskundens eller butikskundens udgifter
 • Tilskud (region): Sygesikringens (regionernes) udgifter til medicin. Indeks for denne pris vises kun for gruppen af receptpligtige lægemidler, hvor der gives tilskud fra regionerne.

Udvikling

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning.

Medicinprisindeks

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning.

Information om opgørelsen medicinprisindeks

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

   1) Formålet (kort)

   2) Indhold og afgræsning

   3) Indikatorer

   4) Forbehold ved fortolkning

   5) Datakilde

   6) Offentliggørelse

   7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

1. Formål (kort)


Formålet med denne opgørelse er at give et indblik i den generelle udvikling i medicinpriserne i form af forskellige medicinprisindeks.

 

2. Indhold og afgrænsning


På baggrund af data fra Lægemiddelstatistikregisteret beregnes to forskellige typer medicinprisindeks, som kan vise om lægemidlerne generelt er blevet dyrere eller billigere for borgere og det offentlige. Det ene følger prisen i lægemiddelsubstitutionsgrupper (gennemsnitlig behandlingspris), og det andet følger prisen pr. pakning:

 • DDD-baseret indeks, der viser udviklingen i den gennemsnitlige behandlingspris.
 • Pakningsbaseret indeks, der viser udviklingen i den gennemsnitlige pakningspris.
 

Medicinprisindeksene beregnes for forskellige medicingrupper baseret på lægemidlernes udleveringsbestemmelse og tilskudsstatus. Medicinprisindeksene dannes på baggrund af information om priser og solgte mængder, som stammer fra Lægemiddelstatistikregisterets data om medicinsalg i Danmark. Indeksene er baseret på de private apotekers ekspeditioner af lægemidler til enkeltpersoner og detailhandlens salg af ikke-apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler. 2005 er sammenligningsår (dvs. år 2005 = indeks 100).

 

3. Indikatorer


 • AIP: Apotekets indkøbspris ekskl. moms. AIP-indeks kan ikke beregnes, hvor de liberaliserede håndkøbslægemidler indgår, da disse ikke har en AIP.
 • Ekspeditionspris: Den samlede pris, dvs. apotekets udsalgspris inkl. moms (AUP) og eventuelt recepturgebyr og færdigbehandlingsgebyr.
 • Patientbetaling: Prisen som betales af forbrugeren, dvs. apotekskundens eller butikskundens udgifter.
 • Tilskud (region): Regionernes udgifter til medicintilskud. Indeks for denne pris vises kun for gruppen af receptpligtige lægemidler med tilskudsstatus.

 

4. Forbehold ved fortolkning


Lægemidler (lægemiddelgruppe): Indeksene er afgrænset og beregnet på baggrund af forskellige medicingrupper, fx om lægemidlet er receptpligtigt, tilskudsberettiget eller ikke-apoteksforbeholdt således at det også må sælges i detailhandlen. De priser, der vises indeks for, vil ændre sig afhængigt af hvilken lægemiddelgruppe der er valgt.

 

5. Datakilde


Lægemiddelstatistikregisteret

 

6. Offentliggørelse


Månedlige prisindeks offentliggøres månedligt og årlige prisindeks offentliggøres årligt. Indberetninger fra detailhandlen er generelt længere tid undervejs, hvilket er årsagen til, at prisindeks, som indeholder ikke-apoteksforbeholdte lægemidler, offentliggøres senere end prisindekset for de apoteksforbeholdte lægemidler. Prisindeksene inklusive ikke-apoteksforbeholdte lægemidler offentliggøres først når hele det samlede salg er indberettet til Lægemiddelstatistikregisteret.

 

7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne


Udleveringsbestemmelse: Udleveringsbestemmelsen fastsættes af Lægemiddelstyrelsen for det enkelte lægemiddel og afgør om lægemidlet fx kun må udleveres efter recept eller om det må sælges i håndkøb eller om det kun må udleveres til sygehuse. Tilskudsstatus: Lægemidler med tilskudsstatus betyder at lægemidlet har generelt (automatisk) eller klausuleret tilskud (hvis klausulen er opfyldt).

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?