Emner

Find opgørelser ud fra forskellige emneområder

Aktuelt
Aktuelt - Emneoversigt
Almen Praksis
 • Almen praksis og tilmeldte patienter

  Opgørelserne viser en række relevante tal for almen praksis siden 1. juli 2014. Tallene er hovedsageligt fordelt på praksistype, kommune og region, samt viser udviklingen pr. halvår. Opgørelserne ligger fordelt på følgende overordnede emner: 1. Nøgletal for kapaciteten i almen praksis, 2. Lægekapaciteter for almen praksis, 3. Åben og lukket for tilgang, 4. Praksistyper.

Almen Praksis - Emneoversigt
Kræft
 • Andre neoplasier

  Nye kræfttilfælde fordelt på særskilte diagnosegrupper (”andre neoplasier”) fordelt på diagnose, region, kommune, alder, køn, år (1978- )

 • Kræftoverlevelse

  Overlevelse fordelt på kræftform, køn, region og år (2002- )

 • Nye kræfttilfælde

  Nye kræfttilfælde fordelt på diagnose, alder, køn, region, kommune, år (1978- )

 • Pakkeforløb for kræftomraadet

  Forløb gennemført inden for standardforløbstiden fordelt på kræftområder, pakkeforløb, region, år og kvartal (2020-

 • Pakkeforløb for kræftområdet (2012-2018)

  Forløb gennemført inden for standardforløbstiden fordelt på kræftområder, pakkeforløb, region, år og kvartal (2012-2018)

Kræft - Emneoversigt
Lægemidler
 • Medicinsk cannabis

  Monitorering af brugen af Medicinsk Cannabis

 • Antibiotika

  Opgørelserne viser salg af systemisk antibiotika, solgt fra apoteker på recept.

 • Antipsykotika

  Forbrug af antipsykotika generelt og hos borgere med demens.

 • Brug af lægemidler under graviditet

  Receptpligtig medicin til kvinder før og under graviditet fordelt på forskellige lægemidler, tidspunkter under graviditet, kvindens alder og år (2001- )

 • Medicinpriser

  Udvikling i medicinpriser fordelt på forskellige lægemidler (seneste 5 år)

 • Medicinprisindeks

  Gennemsnitspris for behandling (definerede døgndoser) og pakning fordelt på medicingrupper, pristyper, år og måned (2005- )

 • Medicintilskud

  Apotekernes salg af tilskudsberettigede lægemidler og regionernes udgifter til tilskudsberettigede lægemidler fordelt på år og måneder (1996- )

 • ordiprax+

  Vejledninger m.m. til ordiprax+ for læger og lægemiddelkonsulenter

 • Nye lægemidler

  Nye receptpligtige lægemidler fordelt på årsag til nyt lægemiddel, markedsføringsår, antal og regioner (Seneste 10 år)

 • Sovemedicin til børn og unge

  Opgørelserne viser udviklingen i brugen af sovemedicin blandt børn mellem 0-17 år.

 • Apotekernes salg af lægemidler

  Apotekernes salg af lægemidler (fx mængde, omsætning og pris) fordelt på forskellige lægemidler, år og kvartal (seneste 5 år)

Lægemidler - Emneoversigt
Beskæftigede i Sundhedsvæsenet
 • Andre ydere i praksis

  Antal behandlere, antal kapaciteter og antal praksis (ydernumre) for praksisområderne almen lægehjælp, fodterapi, fysioterapi, kiropraktik, psykologihjælp, speciallægehjælp, tandlægehjælp, fordelt på regioner og roller (2007-)

 • Ansatte på offentlige sygehuse

  Antal ansatte sundhedspersoner på offentlige sygehuse fordelt på faggrupper, regioner, stillingstyper, år (2013 - )

 • Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede

  Antal sundhedsuddannede fordelt på år, faggrupper, herkomst, speciale, alder og køn, uddannelsesland, brancher og sektorer, region (2001-)

 • Autorisation

  Antal udstedte autorisationer fordelt på faggrupper, alder, køn, uddannelsesgrupper, uddannelseslande og år (2000-2016)

 • Selvstændigt virke

  Antal udstedte tilladelser til selvstændigt virke til læger tandlæger og kiropraktorer fordelt på faggrupper, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-2016)

 • Specialeanerkendelse

  Antal udstedte speciallæge- og specialtandlægeanerkendelser fordelt på speciale, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-2016)

Beskæftigede i Sundhedsvæsenet - Emneoversigt
Patienter og sygehuse
 • Brug af tvang i psykiatrien

  Antal påbegyndte tvangsforanstaltninger og antal berørte personer fordelt på tvangstype, region, speciale og år (2004-

 • Erfarede ventetider psykiatrien

  Erfarede ventetider i psykiatrien fordelt på region, alder, år og måned (2008-

 • Forventede ventetider

  Forventede ventetider fordelt på offentlige og private behandlingssteder, undersøgelser og behandlinger samt ventetidstyper (2012- )

 • Sengepladser og belægning på sygehuse

  Indikatorer omkring sengepladser og belægning fordelt på sengetype, region, sygehus, afdelinger, speciale år og måneder (2014-

 • Genoptræningsplaner

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune, år og kvartal (2012-

 • Genoptræningsydelser på sygehuse

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune, år og kvartal (2012-

 • Alle genoptræningsydelser

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune år og kvartal (2012-

 • Healthcare-Associated Infections Database - HAIBA

  Oversigt over infektioner på sygehuse (2016-)

 • Mit Sygehusvalg

  'Mit sygehusvalg' kan du bruge til at sammenligne sygehuse i Danmark ud fra fx ventetider og patienttilfredshed. Det kan hjælpe dig, når du skal undersøges (udredes) eller behandles, og du selv vil vælge sygehus.

 • Monitorering af udredningsretten i somatikken

  Overholdelse af udredningsret, overholdelse/ej overholdelse efter årsag samt varighed af udredningsforløb – fordelt på region og kvartal

 • Monitorering af udredningsretten i psykiatrien

  Overholdelse af udredningsret, overholdelse/ej overholdelse efter årsag samt varighed af udredningsforløb – fordelt på region, aldersgrupper og kvartal

 • Erfarede ventetider

  Erfarede ventetider til operation fordelt på region, operationer, år og måned.

 • Sundhedsaftaler

  Indikatorer om det sammenhængende patientforløb på tværs af sygehuse, kommuner og praksissektor fordelt på kommune og region (2009- )

 • Nøgletal for Sygehusvæsenet og Praksisområdet

  Kontakter og patienter i sygehus- og praksissektoren opdelt for region, alder, speciale m.m. (2009- )

 • Monitorering af genåbningen af sundhedsvæsenet

  Genåbningen af sundhedsvæsenet monitoreres via en række udvalgte indikatorer.

 • Nedbringelse af tvang i psykiatrien

  Alle oplysninger om anvendelse af tvang ved indlæggelse og ophold på en psykiatrisk afdeling er fra den 1. januar 1999 indberettet for hver enkelt patient.

Patienter og sygehuse - Emneoversigt
Operationer og diagnoser
 • Fedmeoperationer

  Antal fedmeoperationer foretaget på sygehuse fordelt på enten bopælsregion og kommune, behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2009-

 • Landspatientsregisteret: Avanceret udtræk

  Brugerdefineret udtræk fra Landspatientsregisteret

 • Forgiftninger og selvmordsforsøg med lægemidler

  Antal indlæggelser med forgiftning og selvmordsforsøg med lægemidlerne acetylsalicylsyre eller paracetamol på somatiske sygehuse. Opgørelserne er fordelt på køn, alder og år (2014-

 • Operationer

  Antal operationer foretaget på danske sygehuse fordelt på operation, patienttype, region, sygehus, bopælsregion, køn, alder og år (2013-

 • Plastikoperationer

  Antal plastikoperationer foretaget på sygehuse og hos speciallæge fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2005-

 • Radiologiske undersøgelser

  Antal radiologiske undersøgelser foretaget på danske sygehuse fordelt på forskellige typer radiologiske undersøgelser, region, sygehus, køn, alder og år (2013-

 • Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Antal personer og nye tilfælde med udvalgte kroniske sygdomme og svære psykisk lidelser (fx astma, diabetes og skizofreni) fordelt på alder, køn, regioner og kommune (2000- )

 • Sygehusaktivitet på diagnosegruppe

  Antal besøg og indlagte på somatiske sygehusafdelinger fordelt på diagnose, diagnosegrupper, ejerforhold, køn, alder, år (2013-

 • Sygehusaktivitet på diagnoseniveau

  Antal besøg og indlagte på somatiske sygehusafdelinger fordelt på overordnet diagnose, ejerforhold, køn, alder, år (2013-

Operationer og diagnoser - Emneoversigt
Graviditet, fødsler og børn
Graviditet, fødsler og børn - Emneoversigt
Hvad dør vi af
 • Alkohol

  Indikatorer om behandling, dødelighed og udgifter i forbindelse med alkoholproblemer fordelt på region, kommune, alder og år (2013-

 • Dødsårsager

  Antal døde fordelt på dødsårsager, alder, køn, region, år (2002-

Hvad dør vi af - Emneoversigt

Registre

Find opgørelser ud fra hvilke registre de kommer fra

Medicinsk cannabis

Opgørelserne viser udviklingen i forbruget af medicinsk cannabis siden 1. januar 2018. Opgørelserne er fordelt på de forskellige typer af cannabisprodukter, år og kvartaler.

Indikatorer:

 • Mængdesalg: Mængdesalget af cannabisprodukterne opgjort i mg aktivt stof.

 • Mængdesalg pr. 1.000 indbyggere: Mængdesalget opgjort i mg aktivt stof pr. 1.000 indbyggere.

 • Omsætning: Samlet omsætning af cannabisprodukterne.

 • Regionalt tilskud: Udbetalt medicintilskud.

 • Antal brugere: Antal personer med receptindløsning på cannabisprodukter.

 • Antal recepter: Summen af indløste recepter på cannabisprodukter.

 • Antal nye brugere: Antal personer med første receptindløsning på cannabisprodukter.

 • Antal receptudstedere: Antal unikke receptudstedere, der har udskrevet recept på cannabisprodukter.

Udvalgte nøgletal

Overblik over udvalgte opgørelser

Mængder og omsætning

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning.

Brugere og recepter

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning.

Køn og alder

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning.

Nye brugere

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning.

Receptudstedere

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning.

Indikationer

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning.

Information om opgørelsen af brug af medicinsk cannabis

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

   1) Formålet (kort)

   2) Indhold og afgræsning

   3) Indikatorer

   4) Forbehold ved fortolkning

   5) Datakilde

   6) Offentliggørelse

   7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

1. Formål (kort)


Formålet med denne rapport er at belyse forbrug og anvendelse af cannabisprodukter. Tidligere er dette formål imødekommet gennem kvartalsvise monitoreringer udgivet på Sundhedsdatastyrelsen.dk.

 

2. Indhold og afgrænsning


I de kvartalsvise rapporter belyser Sundhedsdatastyrelsen forbrug og anvendelse af cannabisprodukter siden den 4-årige forsøgsordning med medicinsk cannabis trådte i kraft pr. 1. januar 2018. Ved cannabisprodukter forstås:

 • Cannabisprodukter omfattet af forsøgsordningen med medicinsk cannabis

 • Magistrelt fremstillede lægemidler indeholdende cannabis. Disse er tilberedt på et apotek til den enkelte patient efter recept fra en læge.

 • Godkendte lægemidler indeholdende cannabis. Disse er lægemidler med markedsføringstilladelse.

 • Lægemidler på udleveringstilladelse indeholdende cannabis.

Disse er godkendte lægemidler, der er fremstillet af medicinalvirksomheder og ikke er markedsført i Danmark. Det kræver dog en udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen at kunne få disse produkter. Herudover er der en overordnet gruppe af cannabisprodukter. Denne gruppe indeholder alle fire typer af cannabisprodukter nævnt ovenfor. Personer, der kan have haft receptindløsninger på flere typer af cannabisprodukter, f.eks. magistrelle produkter og cannabisprodukter omfattet af forsøgsordningen, vil ved optællingen kun tælle med én gang i denne gruppe.

 

3. Indikatorer


Mængdesalg: Mængdesalget af cannabisprodukterne opgjort i mg aktivt stof. 

Mængdesalg pr. 1.000 indbyggere: Mængdesalget opgjort i mg aktivt stof pr. 1.000 indbyggere.

Omsætning: Omsætning i primærsektoren er inkl. moms og den aktuelle pris på salgstidspunktet og inkl. recepturgebyr (10 kr. pr. pakning) og før fradrag af et eventuelt tilskud.

Regionalt tilskud: Udbetalt regionalt tilskud er det reelt udbetalte medicintilskud inkl. moms ved receptursalg af tilskudsberettigede lægemidler. Når apoteket afregner med regionerne giver de 1,72 pct. rabat på tilskudsudgifterne (ekskl. moms). Næsten alt tilskud udbetales til enkeltpersoner.

Antal personer: Antal personer med receptindløsninger på cannabisprodukter.

Antal recepter: Antal recepter er summen af personernes indløste recepter på cannabisprodukter.

Antal nye brugere: Antal personer med første receptindløsning på cannabisprodukter. Personerne har ikke tidligere indløst recept på denne produkttype. Hvis personen indløser recept på forskellige produkttyper vil vedkommende tælle med flere gange i rapporten.

Antal receptudstedere: Antal unikke receptudstedere, der har udskrevet recept på cannabisprodukter.

 

4. Forbehold ved fortolkning


For så vidt angår magistrelt fremstillede lægemidler indeholdende cannabis samt lægemidler på udleveringstilladelse indeholdende cannabis, skal det bemærkes, at specifikke varenumre til indberetning af salg er oprettet henover perioden januar 2017 til og med september 2019. Salget har forinden været indberettet på et samlevarenummer. Der må forventes en vis periode for implementering af korrekt indberetning på et nyt tildelt varenummer. Produkter kan ligeledes have været solgt før tildeling af et specifikt varenummer. Et eventuelt salg før ibrugtagning af specifikke oprettede varenumre er dog ikke muligt at se af de indberettede oplysninger til Lægemiddelstatistikregisteret. Specifikke varenumre til brug for indberetning oprettes løbende af Sundhedsdatastyrelsen efter anmodning fra bl.a. apoteker, og forbrug kan kun monitoreres i det omfang, hvor de specifikke varenumre anvendes. 

 

5. Datakilde


 Lægemiddelstatistikregisteret og Yderregisteret. 

 

6. Offentliggørelse


Statistikken beregnes pr. kvartal og offentliggøres ligeledes kvartalsvist. Se evt. udgivelseskalender. 

 

7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne


 I dette afsnit er der definition af:

1) De forskellige typer af cannabisprodukter

2) Gruppering af specialetyperne i lægetyper

Typer af cannabisprodukter: 

Der er fire forskellige typer af cannabisprodukter. Herudover er der i rapporterne også anvendt en overordnet gruppe af cannabisprodukter. Disse er beskrevet nedenfor.  

Cannabisprodukter omfattet af forsøgsordningen med medicinsk cannabis

Den 1. januar 2018 trådte en 4-årig forsøgsordning med medicinsk cannabis i kraft. Ordningen giver læger mulighed for at udskrive en ny type cannabisprodukter, som ikke tidligere har været lovlige i Danmark.

De specifikke produkter, der indgår i forsøgsordningen er gengivet nedenfor:

 • Bedrocan ’CannGros’, urtete/inhalationsdamp, droge, 220+<10 mg/g, pakningsstørrelse 5 g (N02BG10)

 • Bediol ’CannGros’, urtete/inhalationsdamp, droge, 63+80 mg/g, pakningsstørrelse 5 g (N02BG10)

 • CBD DROPS ’STENOCARE’, oral opløsning <2+25 mg/ml, pakningsstørrelse 40 ml (N02BG10)

 • 1:1 DROPS ’STENOCARE’, oral opløsning 12,5+12,5 mg/ml, pakningsstørrelse 40 ml (N02BG10)

 • THC DROPS ’STENOCARE’, oral opløsning 25+<2 mg/ml, pakningsstørrelse 40 ml (N02BG10)

 • Bedica ’CannGros’, urtete/inhalationsdamp, droge, 140+<10 mg/g, pakningsstørrelse 5 g (N02BG10)

 • Sedamen "Aurora Nordic Cannabis", kapsler, 5+0,2 mg, 100 stk. (N02BG10)

En særlig tilskudsordning blev indført d. 1. januar 2019 for medicinsk cannabis omfattet af den 4-årige forsøgsordning med medicinsk cannabis. Ordningen betyder, at brugere automatisk får 50 % i tilskud til et årligt forbrug af medicinsk cannabis, der ikke overstiger 20.000 kr. Tilskudsordningen gælder også med tilbagevirkende kraft for køb i 2018. Dog vil dette ikke fremgå i salgsdata, da Lægemiddelstyrelsen har administreret udbetalingen af tilskud i 2018.

Mere information omkring forsøgsordningen kan findes på Lægemiddelstyrelsen: Forsøgsordning med medicinsk cannabis.

 

Magistrelle produkter

Magistrelle produkter indeholdende medicinsk cannabis er tilberedt på et apotek til den enkelte patient efter recept fra en læge.

De specifikke magistrelle produkter indholder dronabinol (THC), cannabidiol (CBD) eller dronabinol /cannabidiol (THC/CBD) og er listet nedenfor:

 • Dronabinol (THC), orale dråber, 25 mg/ml, pakningsstørrelse 3 ml. Denne findes også i 10 ml hhv. 30 ml. (A04AD10)

 • Dronabinol (THC), kapsler, 2,5 mg, pakningsstørrelse 60 stk. (A04AD10)

 • Dronabinol/cannabidiol (THC/CBD), kapsler, 2,5/5mg, pakningsstørrelse 50 stk. (N02BG10)

 • Dronabinol/cannabidiol(THC/CBD) Orale dråber 10 + 25 mg/ml pakningsstørrelse 30 ml (N02BG10)

 • Dronabinol/cannabidiol (CBD/THC), orale dråber, 100+<2 mg/ml, pakningsstørrelse 30 ml (N02BG10)

 • Cannabidiol (CBD), orale dråber, 10 mg/ml, pakningsstørrelse 10 ml. Denne findes også i 100 ml. (N03AX24)

 • Cannabidiol (CBD), orale dråber, 50 mg/ml, pakningsstørrelse 10 ml. Denne findes også i 30 ml. (N03AX24)

 • Cannabidiol (CBD), orale dråber, 100 mg/ml, pakningsstørrelse 30 ml. (N03AX24)

 • Cannabidiol (CBD), orale dråber, 300 mg/ml, pakningsstørrelse 30 ml. (N03AX24)

 • Cannabidiol (CBD), tabletter, 10 mg, pakningsstørrelse 50 stk. (N03AX24)

Godkendte lægemidler

Lægemidler indeholdende cannabis med markedsføringstilladelse. Foreløbigt er der kun et produktnavn under godkendte lægemidler indeholdende cannabis.

Denne er gengivet nedenfor:

 • Sativex, mundhulespray, opløsning, 27+25 mg/ml, pakningsstørrelse 3 x 10 ml (N02BG10)

 • Epidyolex, oral opløsning, 100 mg/ml, pakningsstørrelse 100 ml (N03AX24)

Lægemidler på udleveringstilladelse

I særlige tilfælde kan der udleveres og sælges medicin indeholdende cannabis, der ikke er markedsført i Danmark. Det kræver dog en udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen. Udleveringstilladelser gives kun til lægemidler, der er fremstillet af medicinalvirksomheder.

De specifikke produkter på udleveringstilladelse er gengivet nedenfor:

 • Marinol, kapsler, 2,5 mg, 60 stk. (A04AD10)

Alle produkter indeholdende cannabis

Denne gruppe indeholder alle fire typer af cannabisprodukter nævnt ovenfor og bruges til optælling af antal personer med receptindløsninger på mindst én type cannabisprodukt. Personer, der kan have haft receptindløsninger på flere typer af cannabisprodukter, f.eks. magistrelle produkter og cannabisprodukter omfattet af forsøgsordningen, vil ved optællingen kun tælle med én gang i denne gruppe.

 

Gruppering af specialetyper

Der er anvendt fire lægetyper i rapporterne: speciallæge, sygehuslæge, alment praktiserende læge og andet (inkl. læge uden ydernummer). Yderregisteret er anvendt til at gruppere forskellige specialetyper under hver lægetype. Lægetyperne med de respektive specialetyper er gengivet nedenfor:

 

Omkring beregning af mængdesalg

Mængdesalget af cannabisprodukterne opgjort i mg aktivt stof på baggrund af beregning ud fra produkternes styrke, for at kunne sammenligne mængdesalget på tværs af regioner. Ef-tersom cannabisprodukterne har varierende styrker, vil en opgørelse i antal solgte pakninger ikke give mulighed for korrekt sammenlignelighed af mængdesalget på tværs af regioner. Cannabisprodukterne omfattet af forsøgsordningen med medicinsk cannabis har desuden ikke en tildelt defineret døgn dosis (DDD ) -værdi. For godkendte lægemidler indeholdende cannabis er den af WHO angivne DDD omregnet til mg aktivt stof, således at mængdesalget af denne produkttype ligeledes kan vises i rapporterne.

 

Om Lægemiddelstatistikregisteret

Lægemiddelstatistikregister er et salgsregister, der indeholder detaljerede information om alt salg af medicin i Danmark. Det er lovpligtigt at indberette salget af lægemidler, jf. bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik se mere her. Oplysninger om salg af lægemidler i primærsektoren dækker bl.a. salget fra private apoteker, hvor det er muligt at opgøre salget på personniveau for den del af receptsalget, der er til privatpersoner. Der er dog ikke information om uafhentede recepter. Oplysninger om salg af lægemidler på sygehuse indberettes som salg til sygehusafdelinger og ikke på personniveau. Det er derfor ikke muligt at se hvilke lægemidler, der er givet under evt. indlæggelse eller ambulatoriebesøg.

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?