Medicintilskud

En del af de lægemidler, som borgerene køber på recept på apotekerne er tilskudsberettiget. Medicintilskuddet betales af sygesikringen, og dermed i sidste ende af regionerne. 

Opgørelserne omkring tilskudsberettigede lægemidler omfatter:

  • Regionernes samlede udgifter til medicintilskud (i mio. kr. inkl. moms).
  • Regionernes samlede udgifter til medicintilskud (i procent) opgjort som andel af den samlede omsætning af tilskudsberettiget salg af lægemidler.
  • Apotekernes solgte mængde af tilskudsberettiget lægemidler opgjort som millioner definerede  døgndoser (DDD).
  • Apotekernes omsætning af tilskudsberettiget lægemidler.

Lægemidler med tilskud

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning.

Publikationer

Download udvidet regneark med opgørelse over tilskudsberettiget salg af lægemidler og regionernes medicintilskud fordelt på regioner, indholdsstoffer, produktnavn og distributør.

Information om opgørelsen medicintilskud

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

   1) Formålet (kort)

   2) Indhold og afgræsning

   3) Indikatorer

   4) Forbehold ved fortolkning

   5) Datakilde

   6) Offentliggørelse

   7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

1. Formål (kort)


Formålet med denne opgørelse er at give et indblik i salget af lægemidler solgt med tilskud og vise udviklingen i de regionale udgifter til medicintilskud.

 

2. Indhold og afgrænsning


På baggrund af data fra Lægemiddelstatistikregisteret opgøres tilskudsberettiget salg af lægemidler til enkeltpersoner. Opgørelsen omfatter således kun salg fra de private apoteker til enkeltpersoner i den primære sundhedssektor. Udgifter til lægemidler rekvireret af praktiserende læger til brug i praksis er ikke medtaget. Opgørelsen inkluderer salg af lægemidler, som ikke har generelt eller generelt klausuleret tilskud, men hvor personen på anden måde har været berettiget til tilskud, fx enkelttilskud eller terminaltilskud. Data opgøres i måneder og der er data tilbage til 1996.

 

3. Indikatorer


  • Medicintilskud i procent: Regionernes udgifter til medicintilskud opgjort som andel af den samlede omsætning af tilskudsberettiget salg af lægemidler.
  • Solgt mængde i mio. DDD: Salget af lægemidler opgjort i mængdeenheden DDD, definerede døgndoser.
  • Regionalt medicintilskud i mio. kr: Regionernes udgifter til medicintilskud i kroner inkl. moms ved tilskudsberettiget salg af lægemidler til enkeltpersoner (fratrukket apotekernes rabat til regionerne)
  • Omsætning i mio. kr: Omsætning af tilskudsberettiget salg af lægemidler til enkeltpersoner inkl. moms og recepturgebyr og før fradrag af et eventuelt tilskud. Udgifter til andre gebyrer (gebyr for udbringning, dosisdispensering m.v.) indgår ikke i omsætningen.

 

4. Forbehold ved fortolkning


Opgørelsen medtager kun salg indberettet på cpr-nummer. Kun lægemidler solgt på recept kan udløse et tilskud fra regionerne. Det gælder også håndkøbs-lægemidler som skal være solgt på recept for at der kan udbetales tilskud. Salget er medtaget, hvis personen er berettiget til medicintilskud, også selvom personen endnu ikke har en CTR-saldo, der afstedkommer udbetaling af tilskud.

Medicintilskud til dosisdispenseringsgebyr er inkluderet i opgørelsen.

 

5. Datakilde


Lægemiddelstatistikregistret

 

6. Offentliggørelse


Data offentliggøres kvartalsvis ultimo februar, maj, august og november.

 

7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne


CTR-saldo: En persons CTR-saldo (Det Centrale Tilskudsregister) angiver, hvor mange penge den enkelte person har købt tilskudsberettiget medicin for i den indeværende CTR-periode. Tilskudsperioden starter første gang en person køber tilskudsberettiget medicin og løber et år fra den dato.

 

DDD: DDD er en forkortelse for definerede døgndoser. DDD for et lægemiddel defineres af WHO som den antagne gennemsnitlige vedligeholdelsesdosis pr. dag for en voksen, når lægemiddelstoffet benyttes på dets hovedindikation. DDD afspejler ikke nødvendigvis den anbefalede daglige dosis. DDD findes ikke for alle lægemidler.

 

Apotekernes rabat til regionerne: Når apoteket afregner med regionerne giver de 1,72 pct. rabat på tilskudsudgifterne (ekskl. moms).

 

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?