Nye lægemidler

Opgørelserne omfatter nye receptpligtige lægemidler i primærsektoren medicin markedsført inden for de seneste 10 år samt salget af disse i sygehussektoren

Opgørelserne indeholder, blandt andet, følgende informationer:

 • Omsætning og mængdesalg i primærsektoren og sygehussektoren
 • Antallet af nuværende, nye og stoppede brugere, samt informationer om alder og køn

Nye lægemidler 

Vælg det nye lægemiddel du ønsker at se nærmere på i nedenstående menu.

Overblik over det totale salg

Brug knapperne i toppen til vælge lægemiddel og detaljer for opgørelsen.

Salg i primærsektoren

Brug knapperne i toppen til vælge lægemiddel og detaljer for opgørelsen.

Køn og alder for brugerne af lægemidlet

Brug knapperne i toppen til vælge lægemiddel og detaljer for opgørelsen.

Overblik over nye og stoppede brugere af det valgte lægemiddel

Bemærk: Antal stoppede brugere kan kun opgøres indtil tredjeseneste kvartal (se yderligere i fanen: information).

Overblik over sygehussalget

Brug knapperne i toppen til vælge lægemiddel og detaljer for opgørelsen.

Sammenligning af to nye lægemidler

Vælg to lægemidler og den indikator du ønsker at sammenligne.

Information om nye lægemidler

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

   1) Formålet (kort)

   2) Indhold og afgræsning

   3) Indikatorer

   4) Forbehold ved fortolkning

   5) Datakilde

   6) Offentliggørelse

   7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

1. Formålet (kort)


Formålet med denne opgørelse er, at give et indblik i salget af nye receptpligtige lægemidler i primærsektoren medicin, der er markedsført inden for de seneste 10 år samt salget af disse i sygehussektoren.

 

2. Indhold og afgrænsning


På baggrund af data fra Sundhedsdatastyrelsens Lægemiddelstatistikregister (LSR) opgøres salget af nye receptpligtige lægemidler i primærsektoren, som er markedsført inden for de seneste 10 år samt salget af disse i sygehussektoren.

I opgørelserne er nye lægemidler afgrænset til følgende:

 • Nye lægemidler, som markedsføres med en ny ATC-kode (Ny ATC-kode).
 • Nye lægemidler, som markedsføres med en eksisterende ufuldstændig ATC-kode, men som indeholder et eller flere nye aktive indholdsstoffer (Eksisterende ufuldstændig ATC-kode med nye aktive indholdsstoffer).
 • Nye lægemidler, som markedsføres med en eksisterende ufuldstændig ATC kode, men som indeholder en ny kombination af aktive indholdsstoffer (Eksisterende ufuldstændig ATC-kode med ny kombination af aktive indholdsstoffer).
 • Nye lægemidler, der alene er håndkøbslægemidler og lægemidler der udelukkende bruges på sygehuse ekskluderes.

Under filtervalg kan vælges om data skal opgøres månedsvis eller kvartalsvis for de seneste 2 eller 10 år. Samtidig er det muligt at få vist data i antal (mængde, omsætning eller personer) eller antal pr. 1.000 borgere.

 

3. Indikatorer


 • Andel receptsalg af totalsalget: Andelen af det samlede mængdesalg i primær- og sygehussektoren, som er receptsalg.
 • Omsætning primærsektor: Omsætningen i primærsektoren opgøres i ekspeditionsprisen, som er indkøbsprisen pålagt avance, moms og recepturgebyr på 10 kr. ved receptekspedition. Andre gebyrer (Til udbringning, dosisdispensering m.v.) indgår ikke i omsætningen.
 • Omsætning sygehuse: Omsætningen i sygehussektoren er fra 2011 opgjort i den sidst registrerede indkøbspris (SRIP) pålagt moms (25 pct.).
 • Omsætning totalt: Den samlede omsætning i primær- og sygehussektoren.
 • Mængdesalg primærsektor: Solgt mængde i primærsektoren. Enheden for opgørelserne ses i grafen (fx DDD eller gram)
 • Mængdesalg sygehussektor: Solgt mængde til sygehusafdelingerne. Enheden for opgørelserne ses i grafen (fx DDD eller gram)
 • Mængdesalg totalt: Det samlede mængdesalg i både primær- og sygehussektoren. Enheden for opgørelserne ses i grafen (fx DDD eller gram)
 • Antal unikke brugere: Antal personer, der har indløst mindst én recept på lægemidlet i den pågældende periode.
 • Alder median (1. kvartil, 3. kvartil): Medianalderen er den midterste alder af alle brugere i den pågældende periode. 1. kvartil (Q1) og 3.kvartil angiver alderen, som hhv. 25% og 75% af observationerne er mindre end.
 • Antal nye brugere: Antal personer, der har indløst recept på lægemidlet for første gang, uden at have købt det tidligere.
 • Antal stoppede brugere: Antal personer, der har indløst mindst én recept på lægemidlet i den pågældende periode, og som ikke indløser en ny recept på samme lægemiddel de efterfølgende 6 måneder (hvorfor der ikke kan opgøres stoppede brugere i de sidste seks måneder af opgørelsen).

 

4. Forbehold ved fortolkning


Antal personer kan kun opgøres, hvor salget er indberettet på cpr-nummer dvs. salg på recept. En person medregnes, når denne har indløst en recept på lægemidlet mindst én gang i den pågældende periode.

Det angivne antal personer er ikke et direkte mål for hvor mange, der er i behandling i den pågældende periode, da det ikke er alle lægemidler, der skal købes i hver periode.

Bemærk, at man ikke kan lægge antal personer sammen for to forskellige lægemidler, lægemiddelgrupper eller perioder, idet den samme person i visse tilfælde vil tælle med flere gange.

Region: For lægemiddelsalg på recept (personhenførbart salg) angives personens bopælsregionen på datoen for lægemiddelkøbet. Hvis en person har købt samme lægemiddel før og efter flytning til en ny region, vil personen tælle med i antal personer i begge regioner. Personer, som ikke er tilknyttet en region ved købstidspunktet vil indgå i det samlede antal personer på landsplan, men ikke regionalt.

For det ikke-personhenførbare salg (f.eks. lægemidler solgt i detailhandelen eller til sygehuse) bruges salgsstedets eller sygehusets placering til at afgøre region for lægemiddelsalget.

Forbehold i data: I tilfældet af det nye lægemiddel har fået tildelt en ’ny ATC-kode’ fremgår kun salget af det angivne lægemiddel og ikke salget af hele ATC-koden. Alle nye lægemidler, som markedsføres med en ny ATC-kode, slås sammen, hvis de har fået tildelt samme ATC-kode. Lægemidler, som markedsføres med en ’eksisterende ufuldstændig ATC-kode med nye aktive indholdsstoffer’ eller ’eksisterende ufuldstændig ATC-kode med ny kombination af indholdsstoffer’ er slået sammen, hvis de aktive indholdsstoffer er identiske.

 

5. Datakilder


Sundhedsdatastyrelsens Lægemiddelstatistikregister (LSR)

Det centrale lægemiddelregister - Katalog af totaloplysninger (KAT)

 

6. Offentliggørelse


Data offentliggøres kvartalsvis (uanset om data er opgjort i måneder eller kvartaler), og udkommer ultimo februar, maj, august og november.

 

7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne


 • Lægemiddel: Lægemidlets handelsnavn(e). Hvis lægemidlet har flere handelsnavne nævnes alle under grundinformationer. Data vises samlet for lægemidlet uanset navn, styrke, pakningsstørrelse og doseringsform.
 • ATC-kode: Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) Classification System er defineret af WHO Collaborating Centre for Drug Statistics og bruges til klassifikation af lægemidler efter deres primære indholdsstof, terapeutisk/farmakologisk virkning og kemiske struktur. En ATC-kode dækker over et bestemt stof eller en kombination af flere aktive stoffer.”
 • Aktive stoffer: Lægemidlets aktive indholdsstof(fer).
 • Doseringsform: Lægemidlets doseringsform(er) (fx tablet, øredråber, creme). Hvis lægemidler har fIere former nævnes alle under grundinformationer.
 • Udleveringsbestemmelse: Lægemidlets udleveringsbestemmelse. Dvs. hvilke regler, der gælder ved udlevering af lægemidlet (Må kun udleveres én gang efter samme recept, må kun udleveres til sygehuse osv.).
 • Tilskud: Oplysninger om lægemidlets tilskudsstatus (Tilskudsberettiget eller ej, samt hvilken type).
 • Lægemiddelfirma: Navnet på det firma, der har markedsføringstilladelsen. Hvis flere firmaer markedsfører lægemidlet, angives alle i teksten.
 • Markedsføringsdato: Datoen for markedsføring af lægemidlet
 • Mængdeenhed: Ved angivelse af lægemidlets mængdesalg benyttes som udgangspunkt den af WHO fastsatte definerede døgndosis (DDD). DDD er en teoretisk måleenhed, som anvendes til at kunne sammenligne salget af lægemidler fra et år til et andet, mellem lægemiddelgrupper og mellem lande. DDD for et lægemiddel defineres af WHO som den antagne gennemsnitlige vedligeholdelsesdosis pr. dag for en voksen, når lægemiddelstoffet benyttes til dets hovedindikation. DDD afspejler ikke nødvendigvis den anbefalede daglige dosis. For mere information om tildeling af DDD henviser vi til WHO's hjemmeside.

 

I de tilfælde, hvor WHO ikke har tildelt en officiel DDD eller angivet retningslinjer for tildeling af en DDD-værdi, har Sundhedsdatastyrelsen fastsat en national måleværdi. I visse tilfælde opgøres mængden i andre enheder end DDD, f.eks. stk., gram aktivt stof eller ml. Det omfatter specielt hovedgrupperne D (hudmidler), L (cancermidler mfl.), P (parasitmidler), S (sanseorganer) og V (diverse). For mere information om mængdeforbrug opgjort i DDD, se her.

 

Både DDD-værdierne og ATC-grupperne kan blive ændret over tid, hvis der sker en revurdering af præparatets anvendelse og dosering. Disse ændringer sker normalt én gang om året med virkning per 1. januar. Data korrigeres bagud i tid med det indeværende års værdier. Find en komplet oversigt over alle lægemiddelstoffer med ændret DDD-værdi på WHO's hjemmeside.

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?