Emner

Find opgørelser ud fra forskellige emneområder

Aktuelt
Aktuelt - Emneoversigt
Ældre
Ældre - Emneoversigt
Almen praksis
 • Almen praksis og tilmeldte patienter

  Opgørelserne viser en række relevante tal for almen praksis siden 1. juli 2014. Tallene er hovedsageligt fordelt på praksistype, kommune og region, samt viser udviklingen pr. halvår. Opgørelserne ligger fordelt på følgende overordnede emner: 1. Nøgletal for kapaciteten i almen praksis, 2. Lægekapaciteter for almen praksis, 3. Åben og lukket for tilgang, 4. Praksistyper.

Almen praksis - Emneoversigt
Sundhedsklynger
Sundhedsklynger - Emneoversigt
Kræft
Kræft - Emneoversigt
Lægemidler
 • Medicinsk cannabis

  Monitorering af brugen af Medicinsk Cannabis

 • Antibiotika

  Opgørelserne viser salg af systemisk antibiotika, solgt fra apoteker på recept.

 • Antipsykotika

  Forbrug af antipsykotika generelt og hos borgere med demens.

 • Brug af lægemidler under graviditet

  Receptpligtig medicin til kvinder før og under graviditet fordelt på forskellige lægemidler, tidspunkter under graviditet, kvindens alder og år (2001- )

 • Medicinpriser

  Udvikling i medicinpriser fordelt på forskellige lægemidler (seneste 5 år)

 • Medicinprisindeks

  Gennemsnitspris for behandling (definerede døgndoser) og pakning fordelt på medicingrupper, pristyper, år og måned (2005- )

 • Medicintilskud

  Apotekernes salg af tilskudsberettigede lægemidler og regionernes udgifter til tilskudsberettigede lægemidler fordelt på år og måneder (1996- )

 • ordiprax+

  Vejledninger m.m. til ordiprax+ for læger og lægemiddelkonsulenter

 • Nye lægemidler

  Nye receptpligtige lægemidler fordelt på årsag til nyt lægemiddel, markedsføringsår, antal og regioner (Seneste 10 år)

 • Sovemedicin til børn og unge

  Opgørelserne viser udviklingen i brugen af sovemedicin blandt børn mellem 0-17 år.

 • Apotekernes salg af lægemidler

  Apotekernes salg af lægemidler (fx mængde, omsætning og pris) fordelt på forskellige lægemidler, år og kvartal (seneste 5 år)

 • Lægemidler i tabletform mod covid19

  Opgørelsen viser antal personer der købte Lagevrio eller Plaxovid mod covid19

Lægemidler - Emneoversigt
Beskæftigede i sundhedsvæsenet
 • Andre ydere i praksis

  Antal behandlere, antal kapaciteter og antal praksis (ydernumre) for praksisområderne almen lægehjælp, fodterapi, fysioterapi, kiropraktik, psykologihjælp, speciallægehjælp, tandlægehjælp, fordelt på regioner og roller (2007-)

 • Ansatte på offentlige sygehuse

  Antal ansatte sundhedspersoner på offentlige sygehuse fordelt på faggrupper, regioner, stillingstyper, år (2013 - )

 • Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede

  Antal sundhedsuddannede fordelt på år, faggrupper, herkomst, speciale, alder og køn, uddannelsesland, brancher og sektorer, region (2001-)

 • Autorisation

  Antal udstedte autorisationer fordelt på faggrupper, alder, køn, uddannelsesgrupper, uddannelseslande og år (2000-2016)

 • Selvstændigt virke

  Antal udstedte tilladelser til selvstændigt virke til læger tandlæger og kiropraktorer fordelt på faggrupper, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-2016)

 • Specialeanerkendelse

  Antal udstedte speciallæge- og specialtandlægeanerkendelser fordelt på speciale, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-2016)

Beskæftigede i sundhedsvæsenet - Emneoversigt
Patienter og sygehuse
 • Brug af tvang i psykiatrien

  Antal påbegyndte tvangsforanstaltninger og antal berørte personer fordelt på tvangstype, region, speciale og år (2004-

 • Erfarede ventetider psykiatrien

  Erfarede ventetider i psykiatrien fordelt på region, alder, år og måned (2008-

 • Forebyggelige sygehusophold blandt ældre (65+)

  Forebyggelige sygehusophold blandt ældre (65+), fordelt på region og kommune, samt udvalgte diagnoser. Data kan ses på antal, antal pr. 1000 og antal pr. 1000 køns- og aldersstandardiseret.

 • Genindlæggelser i somatik og psykiatri

  Akutte psykiatriske- og somatiske genindlæggelser, fordelt på region og kommune, samt udvalgte diagnoser. Data kan ses på antal, andel samt andel køns- og alders standardiserede tal niveau.

 • Ventetid til behandling på sygehus

  Ventetid til behandling fordelt på område (somatik/psykiatri), region, aldersgrupper og kvartal (2020-

 • Forventede ventetider

  Forventede ventetider fordelt på offentlige og private behandlingssteder, undersøgelser og behandlinger samt ventetidstyper (2012- )

 • Sengepladser og belægning på sygehuse

  Indikatorer omkring sengepladser og belægning fordelt på sengetype, region, sygehus, afdelinger, speciale år og måneder (2014-

 • Genoptræningsplaner

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune, år og kvartal (2012-

 • Genoptræningsydelser på sygehuse

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune, år og kvartal (2012-

 • Alle genoptræningsydelser

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune år og kvartal (2012-

 • Healthcare-Associated Infections Database - HAIBA

  Oversigt over infektioner på sygehuse (2016-)

 • Mit Sygehusvalg

  'Mit sygehusvalg' kan du bruge til at sammenligne sygehuse i Danmark ud fra fx ventetider og patienttilfredshed. Det kan hjælpe dig, når du skal undersøges (udredes) eller behandles, og du selv vil vælge sygehus.

 • Monitorering af udredningsretten i somatikken

  Overholdelse af udredningsret, overholdelse/ej overholdelse efter årsag samt varighed af udredningsforløb – fordelt på region og kvartal

 • Monitorering af udredningsretten i psykiatrien

  Overholdelse af udredningsret, overholdelse/ej overholdelse efter årsag samt varighed af udredningsforløb – fordelt på region, aldersgrupper og kvartal

 • Erfarede ventetider

  Erfarede ventetider til operation fordelt på region, operationer, år og måned.

 • Sundhedsaftaler

  Indikatorer om det sammenhængende patientforløb på tværs af sygehuse, kommuner og praksissektor fordelt på kommune og region (2009- )

 • Nøgletal for sygehusvæsenet og praksisområdet

  Kontakter og patienter i sygehus- og praksissektoren opdelt for region, alder, speciale m.m. (2009- )

 • Monitorering af genåbningen af sundhedsvæsenet

  Genåbningen af sundhedsvæsenet monitoreres via en række udvalgte indikatorer.

 • Nedbringelse af tvang i psykiatrien

  Alle oplysninger om anvendelse af tvang ved indlæggelse og ophold på en psykiatrisk afdeling er fra den 1. januar 1999 indberettet for hver enkelt patient.

Patienter og sygehuse - Emneoversigt
Operationer og diagnoser
 • Fedmeoperationer

  Antal fedmeoperationer foretaget på sygehuse fordelt på enten bopælsregion og kommune, behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2009-

 • Landspatientregisteret: Avanceret udtræk

  Brugerdefineret udtræk fra Landspatientsregisteret

 • Forgiftninger og selvmordsforsøg med lægemidler

  Antal indlæggelser med forgiftning og selvmordsforsøg med lægemidlerne acetylsalicylsyre eller paracetamol på somatiske sygehuse. Opgørelserne er fordelt på køn, alder og år (2014-

 • Operationer

  Antal operationer foretaget på danske sygehuse fordelt på operation, patienttype, region, sygehus, bopælsregion, køn, alder og år (2013-

 • Plastikoperationer

  Antal plastikoperationer foretaget på sygehuse og hos speciallæge fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2005-

 • Radiologiske undersøgelser

  Antal radiologiske undersøgelser foretaget på danske sygehuse, hospice og klinikker fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt undersøgelsestyper, undersøgelsessted, alder, køn og år (2011-

 • Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Antal personer og nye tilfælde med udvalgte kroniske sygdomme og svære psykisk lidelser (fx astma, diabetes og skizofreni) fordelt på alder, køn, regioner og kommune (2000- )

 • Sygehusaktivitet på diagnosegruppe

  Antal besøg og indlagte på somatiske sygehusafdelinger fordelt på diagnose, diagnosegrupper, ejerforhold, køn, alder, år (2013-

 • Sygehusaktivitet på diagnoseniveau

  Antal besøg og indlagte på somatiske sygehusafdelinger fordelt på overordnet diagnose, ejerforhold, køn, alder, år (2013-

Operationer og diagnoser - Emneoversigt
Graviditet, fødsler og børn
Graviditet, fødsler og børn - Emneoversigt
Hvad dør vi af
 • Alkohol

  Indikatorer om hospitalskontakt, offentligt finansieret behandling samt brug at lægemidler til behandling pga. alkohol opdelt på region, kommune, alder, køn og år (2009-2020)

 • Dødsårsager

  Antal døde fordelt på dødsårsager, alder, køn, region, år (2002-)

Hvad dør vi af - Emneoversigt

Registre

Find opgørelser ud fra hvilke registre de kommer fra

Sovemedicin til børn og unge

Opgørelserne viser udviklingen i brugen af sovemedicin blandt børn mellem 0-17 år. Sovemedicin inkluderer melatonin, benzodiazepin-lignende lægemidler (BZ-lignende) og promethazin. Opgørelserne indeholder bl.a. information om:

 • Hvor mange børn bruger sovemedicin, og hvor mange opstarter behandlingen hvert år
 • Hvilken type læge udskriver sovemedicin til børn ved opstart på behandlingen
 • Hvilke psykiatriske diagnoser og forbrug af andre lægemidler er der blandt børn, der får sovemedicin?

Brugere af sovemedicin

Opgørelsen viser udviklingen i brugen af sovemedicin med mulighed for fordeling på aldersgrupper, køn og regioner.
Bemærk, at promethazin i slutning af 2014 fik ændret udleveringsstatus fra håndkøbsmedicin til receptpligtig medicin.
Melatonin fik selvstændigt varenummer i 2011.

Du skal trykke fjern filtervalg, hvis der ikke vises data. 

Opstartende læger

Opgørelsen viser, hvilke typer af læger, der opstarter børn i sovemedicin med mulighed for fordeling på aldersgrupper og køn. 

Du skal trykke fjern filtervalg, hvis der ikke vises data.

Opstart i almen praksis

Opgørelsen omhandler børn, der opstarter behandling med sovemedicin af en alment praktiserende læge. Blandt de børn er det belyst om, de har en relevant diagnose eller er i samtidig behandling med andre lægemidler samme år, som de bliver opstartet i sovemedicin. 

Du skal trykke fjern filtervalg, hvis der ikke vises data.

Diagnoser

Opgørelsen viser udbredelsen af diagnoser blandt brugere af sovemedicin. Der ses på overordnede diagnosegrupper inden for psykiatriske diagnoser. Desuden er medtaget enkelte neurologiske diagnoser. 

Du skal trykke fjern filtervalg, hvis der ikke vises data.

Lægemidler

Opgørelsen viser brugen af andre lægemidler blandt brugere af sovemedicin. Der ses på overordnede lægemiddelgrupper for lægemidler til hjerne og nervesystemet. Hvis barnet indløser recept på disse lægemidler samme kalenderår som sovemedicin, antages det, at barnet er i samtidig behandling med andre relevante lægemidler. 

Du skal trykke fjern filtervalg, hvis der ikke vises data.

Foregående kontakter

Opgørelsen omhandler børn, der starter behandling med sovemedicin fra en alment praktiserende læge og deres kontakter til andet sygehusvæsen. Kontakter med psykiatrisk sygehusvæsen og kontakter til udvalgte specialer i praksissektoren er undersøgt 90 dage efter og optil 365 dage før første receptindløsning på sovemedicin.

Du skal trykke fjern filtervalg, hvis der ikke vises data.

Tilskud

Denne opgørelse omhandler medicintilskud og enkelttilskud blandt brugere af sovemedicin. Der er mulighed for fordeling på alder og køn. 

Du skal trykke fjern filtervalg, hvis der ikke vises data.

Information om opgørelsen sovemedicin til børn og unge

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

   1) Formålet (kort)

   2) Indhold og afgræsning

   3) Indikatorer

   4) Forbehold ved fortolkning

   5) Datakilde

   6) Offentliggørelse

   7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

1. Formål (kort)


Formålet med opgørelsen er at vise udviklingen i brugen af sovemedicin blandt børn mellem 0-17 år.

 

2. Indhold og afgrænsning


Nationale sundhedsregistre er anvendt til at undersøge forbruget af sovemedicin blandt børn:

 • Hvor mange børn bruger sovemedicin, og hvor mange opstarter behandlingen hvert år
 • Hvilken type læge udskriver sovemedicin til børn ved opstart på behandlingen
 • Hvilke diagnoser og forbrug af andre lægemidler er der blandt børn, der får sovemedicin
 • Hvor mange af de børn, der opstarter behandling med sovemedicin har også kontakt til psykiatrien eller andre udvalgte speciallæger 
 • Hvor store er tilskudsudgifterne i forbindelse med salget af sovemedicin
 

Sovemedicin er afgrænset til melatonin, benzodiazepin-lignende lægemidler (BZ-lignende) og promethazin. 

 

3. Indikatorer


I statistikken er der forskellige opgørelser, hvor tallene er vist som:

 • Antal børn: Antal børn, der køber sovemedicin et givent år. 
 • Antal børn pr. 1.000 indbyggere: Antal børn, der køber sovemedicin et givent år pr. 1.000 børn i aldersgruppen
 • Antal læger: Antal læger, der udskriver recept på sovemedicin
 • Regionalt medicintilskud: Regionernes udgifter til medicintilskud
 

I nogle opgørelser er tallene fordelt i aldersgrupper og køn, mens der visse steder er set på den samlede gruppe af børn, der får sovemedicin. 

 

4. Forbehold ved fortolkning


Nedenfor er listet de vigtigste forbehold ved opgørelsen:

 • Antal børn, der får sovemedicin, kan kun opgøres, hvis salget er foregået på recept til børn med danske cpr-nummer. For magistrel fremstillet melatonin gælder også, at der skal være et særskilt varenummer, som salget skal indberettes på. Det vil herefter være muligt at beregne, hvor mange børn, der får melatonin særlig fremstillet på apoteket (magistrel melatonin). Mere information om varenumre og magistrelt fremstillet lægemidler kan findes i afsnit 7.
 • Et barn kan godt få mere end en type sovemedicin indenfor samme år. Et barn, der f. eks. får melatonin og promethazin i løbet af samme år vil både tælle med under ’Melatonin’ og ’Promethazin’. Antal børn må derfor ikke summeres for de forskellige typer af sovemedicin. Derfor er der lavet en gruppe, der samler de tre grupper af sovemedicin. Denne gruppe er benævnt ’Alle’, og her vil børn, der får flere typer af sovemedicin i løbet af et kalenderår, kun tælle med én gang.
 • Promethazin er godkendt til transportsyge og allergiske sygdomme hos børn over 2 år, men kan hos voksne også anvendes til søvnløshed. Promethazin fik i slutning af 2014 ændret udleveringsstatus fra håndkøbsmedicin til receptpligtig medicin.
 • Kun diagnoser stillet i sygehussektoren kan ses af Landspatientregisteret. Hvis børn får diagnose fra privatpraktiserende speciallæger, vil det ikke fremgå af Sundhedsdatastyrelsens sundhedsregistre. Derfor er samtidig brug af udvalgte andre lægemidler til hjerne og nervesystemet også blevet undersøgt.
 • Recepter udskrevet af privatpraktiserende speciallæger uden tilknytning til den offentlige sygesikring bliver kategoriseret som lægetypen ’Øvrig’. Det skyldes, at disse læger ikke findes i Yderregisteret. Hvis et barn eksempelvis er blevet opstartet i behandlingen med sovemedicin af en privatpraktiserende børne-og ungdomspsykiater uden tilknytning til sygesikring, vil det i opgørelsen fremgå som, at barnet er opstartet af en øvrig lægetype. Alle læger kan udskrive lægemidler- også hvis de ikke har eget ydernummer, der er tilknyttet et lægepraksis.
 • Opgørelsen er baseret på salg, der er foretaget på private apoteker. Hvis et barn har været indlagt og fået sovemedicin under indlæggelsen, vil det ikke fremgå af Lægemiddelstatistikregisteret. Og derfor vil disse børn ikke tælle med i statistikken, med mindre de også køber sovemedicin på recept på private apoteker.
 • Data for relevante kontakter i praksissektoren er baseret på data i Sygesikringsregisteret. Data for 2020 er foreløbigt. Data går kun til og med juni 2020, men der kan også komme efterregistreringer for de forrige måneder af 2020. Derfor kan der være børn (særligt i 2019), der har kontakt til relevante speciallæger uden, at det fremgår af opgørelserne.

 

5. Datakilde


Til opgørelserne er anvendt fire nationale sundhedsregistre:

 • Lægemiddelstatistikregistret, som indeholder information om salg af lægemidler og

 • Landspatientregistret, der indeholder information om diagnoser og indlæggelser og 

 • Sygesikringsregisteret, der indeholder oplysninger om afregning af sygesikringsydelser mellem regionerne og ydere under sygesikringer

 • Yderregisteret, som bl.a. indeholder information om lægespeciale og lægetype. 

 

6. Offentliggørelse


Opgørelserne opdateres en gang årligt. 

 

7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne


Nedenfor er beskrevet de vigtigste begreber anvendt i opgørelsen:

Diagnoser: Et barn har relevant diagnose, hvis barnet på et tidspunkt i sit liv har fået en diagnose. Der er ikke krav til, at diagnosen skal være givet inden for et bestemt tidsperiode. Der ses på overordnede diagnosegrupper inden for psykiatriske diagnoser. Desuden er der medtaget enkelte neurologiske diagnoser. En liste over de inkluderede diagnosegrupper er vist nedenfor:

F0-F9,9 [DF00-DF09] Organiske inklusive symptomatiske psykiske lidelser
F10-F19,9 [DF10-DF19] Forstyrrelser pga. brug af psykoaktive stoffer
F20-F29,9 [DF20-DF29] Skizofreni m.fl.
F30-F39,9 [DF30-DF39] Affektive sindslidelser
F40-F48,9 [DF40-DF48] Nervøse og stressrelaterede tilstande m.fl.
F50-F59,9 [DF50-D59] Adfærdsændringer forbundet med fysiologiske forstyrrelser mm.
F60-F69,9 [DF60-DF69] Forstyrrelser i personlighedsstruktur og adfærd i voksenalderen
F70-F79,9 [DF70-DF79] Mental retardering
F80-89,9 [DF80-DF89] Psykiske udviklingsforstyrrelser
F90-F98,9 [DF90-DF98] Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
F99-F99,9 [DF99] Ikke nærmere specificerede psykiske lidelser
G40-G41,9 [DG40-DG41] Epilepsi
Q93,5-Q93,5C [DQ93] Autosomale deletioner og monosomier IKA
G25,8A [G25.8] Restless leg

Lægemidler: Et barn køber relevante lægemidler, hvis barnet både køber lægemidler til hjerne og nervesystemet og sovemedicin inden for samme år. Lægemidler er inddelt i seks for-skellige lægemiddelgrupper. En liste over lægemiddelgrupperne er er vist nedenfor:

Anxiolytica & Sovemedicin
Antiepileptika
Melatonin
Psykofarmaka
Smertestillende lægemidler
Triptaner og ergotamin
Andet

En udspecificeret liste over disse grupper, kan findes i dette dokument:

Sovemedicin for børn og unge: Lægemidler

Lægetype: Lægetyper beskriver hvilken type læge, der udskriver behandling med sovemedicin. Yderregisteret er anvendt til at gruppere forskellige lægespecialetyper. 

Lægetype Hovedspeciale
Almen lægegerning Almen lægegerning
Almen lægegerning Vagtlægehjælp
Andre relevante specialer Neuromedicin
Andre relevante specialer Psykiatri
Andre relevante specialer Pædiatri
Andre specialer Anæstesiologi
Andre specialer Dermato-venerologi
Andre specialer Gynækologi-obstetrik
Andre specialer Intern medicin
Andre specialer Kirurgi
Andre specialer Plastikkirurgi
Andre specialer Reumatologi (Fysiurgi)
Børnepsykiatri Børnepsykiatri
Hospitalslæge Hospitalslæge
Øvrigt/ukendt/fejl Begravelseshjælp
Øvrigt/ukendt/fejl Erstatningskode
Øvrigt/ukendt/fejl Fiktive
Øvrigt/ukendt/fejl Fysioterapi
Øvrigt/ukendt/fejl Røde Kors, Militæret
Øvrigt/ukendt/fejl Tandlægehjælp
Øvrigt/ukendt/fejl Øjenlægehjælp
Øvrigt/ukendt/fejl Ørelægehjælp
Øvrigt/ukendt/fejl Øvrigt/ukendt


Godkendte diagnoser: Nogle produkter med melatonin er godkendt til behandling nedenstående to diagnoser:
 • F84 Autismespektrumforstyrrelse
 • Q93,5 Smith-Magenis syndrom

 

Kontakter: Nogle børn starter behandling med sovemedicin fra en alment praktiserende læge. For disse børn er det undersøgt, om de har været i kontakt med andet sygehusvæsen 90 dage efter og optil 365 dage før første receptindløsning på sovemedicin. Det er vurderet, at både kontakter til psykiatrisk sygehusvæsen og kontakter til praksissektoren er relevante kontakter. 

De inkluderede specialer i praksissektoren er givet nedenfor:

 • Psykiatri 
 • Pædiatri
 • Børne- og ungdomspsykiatri

 

Kontakter i psykiatrisk sygehusvæsen er enten:

- ophold, hvor kontakterne i opholdet indeholder en aktionsdiagnose for psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser (F-diagnoser) eller
- kontakterne er på en afdeling med et psykiatrisk speciale (psykiatri eller børne- og ungdomspsykiatri).

Sovemedicin: Sovemedicin er kategoriseret som nedenfor:

Type af sovemedicin ATC ATC beskrivelse
Benzodiazepin-lignende lægemidler N05CF01 Zopiclon
Benzodiazepin-lignende lægemidler N05CF02 Zolpidem
Benzodiazepin-lignende lægemidler N05CF03 Zaleplon
Melatonin N05CH01 Melatonin
Promethazin R06AD02 Promethazin

 

 

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?