Fedmeoperationer

Opgørelserne viser antal fedmeoperationer foretaget på offentlige og private sygehuse fordelt på enten bopælsregion og kommune, eller behandlingsregion og sygehus. Tallene er for hver af de to opgørelser yderligere fordelt på operationstype, operationssted, aldersgruppe, køn og årstal. Opgørelserne inkluderer alle patienter opereret i Danmark, uanset om de havde dansk eller udenlandsk bopæl på operationsdatoen.

Der findes data fra 2009 og frem.

Udvikling og Operationssted

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning. Bemærk at alle tal er afrundet til nærmeste 5.

Alder, Køn og Geografi

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning. Bemærk at alle tal er afrundet til nærmeste 5.

Pivottabel

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning. Bemærk at alle tal er afrundet til nærmeste 5.

Information om fedmeoperationer

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

   1) Formålet (kort)

   2) Indhold og afgræsning

   3) Indikatorer

   4) Forbehold ved fortolkning

   5) Datakilde

   6) Offentliggørelse

   7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

1. Formål (kort)


Formålet med disse opgørelser er at give et indblik i udviklingen i antallet af fedmeoperationer over tid.

 

2. Indhold og afgrænsning


På baggrund af data fra Landspatientregistret opgøres antallet af fedmeoperationer, der er foretaget på offentlige og private sygehuse i Danmark. Opgørelserne er overordnet fordelt på enten bopælsregion, herunder også kommune, eller behandlingsregion, herunder også sygehus opgjort med sygehusnavn på operationsdatoen. Tallene er for hver af de overordnede opgørelser yderligere fordelt på operationstype, årstal, operationssted, aldersgruppe og køn. Tallene opgøres for alle patienter opereret i Danmark, uanset om de havde dansk eller udenlandsk bopæl på operationsdatoen. Opgørelserne opdateres årligt.

Samme person kan medtælle flere gange i opgørelsen i tilfælde af, at vedkommende har fået forskellige operationer eller samme operation flere gange. Samme person dog maks. medtælle med én operation pr. dag pr. operationstype hvert operationssted.

I opgørelserne findes der data fra år 2009 og frem.

 

3. Indikatorer


Fedmeoperationer dækker i opgørelserne over operationstyperne gastric bypass, gastric banding og gastric sleeve. De tre operationstyper er dannet vha. følgende operationskoder:

Gastric bypass: KJDF10: Gastric bypass, KJDF11: Laparoskopisk gastric bypass

Gastric banding: KJDF20: Gastric banding, KJDF21: Laparoskopisk gastric banding

Gastric sleeve: KJDF40*: Gastric Sleeve, KJDF41*: Laparoskopisk gastric sleeve, KJDF96: Anden volumenindskrænkende operation på mavesæk, KJDF97: Anden laparoskopisk volumenindskrænkende operation på mavesæk

* koderne kunne anvendes fra 1. januar 2013

Opgørelserne er diskretionerede, hvilket her betyder, at hvis antallet af operationer er mellem 1 og 4, er cellen maskeret med "<5". Alle tal er afrundet til nærmeste 5.

 

4. Forbehold ved fortolkning


Bemærk, at opgørelserne over fedmeoperationstallene på siden er ændret metodemæssigt fra april 2019, og at opgørelserne nu er baseret på data fra Landspatientregistret (LPR). Hidtil har opgørelserne været baseret på DRG-grupperet LPR, og der kan derfor forekomme afvigelser fra tal, der er trukket fra denne side før april 2019.

Der er databrud i 2019 grundet overgang til ny version af Landspatientregisteret (LPR3) primo 2019. Sammenligninger mellem årene skal derfor foretages med varsomhed.

Grundet diskretionering af antallet af operationer, hvor færre end 5 er foretaget, vil det totale antal fedmeoperationer ikke nødvendigvis svare til summen af alle tre operationstyper.
 

5. Datakilde

Sundhedsdatastyrelsen

  • Landspatientregisteret
  • Historisk version: Landspatientregisteret (LPR2) pr. 30. marts 2021
  • Sygesikringsregisteret

 

6. Offentliggørelse


Data offentliggøres årligt.

Ved den årlige opdatering opdateres alle tællingsår, og opgørelserne opdateres med data fra seneste år, baseret på data fra Landspatientregisteret, som det så ud på opdateringstids-punktet angivet under datakilde. Landspatientregisteret er et levende register, der opdateres løbende med nye indberetninger og korrektioner af eksisterende indberetninger. Det betyder, at en statistik udtrukket før den årlige opdatering kan afvige fra en tilsvarende statistik udtrukket efter en opdatering.

7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne


Skema: Angiver om opgørelserne overordnet opgøres på behandlingsregion eller bopælsregion.
Behandlingsregion: Angiver den ansvarlige behandlingsregion, hvor operationen er udført.
Sygehus: Angiver sygehusnavn på operationsdatoen.
Bopælsregion: Angiver region, hvor en patient var bosat på operationsdatoen, hvis patienten var bosat i Danmark. Hvis patienten ikke var bosat i Danmark, fremgår patienten under kategorien ’Ikke bosat i Danmark’, og ukendt bopælsregion fremgår af kategorien ’Ukendt’.
Kommune: Angiver kommune, hvor en patient var bosat på operationsdatoen, hvis patienten var bosat i Danmark. Hvis patienten ikke var bosat i Danmark, fremgår patienten under kategorien ’Ikke bosat i Danmark’, og ukendt bopælskommune fremgår af kategorien ’Ukendt’.
Operationstype: Operationstype er kategoriseret som: Gastric bypass, Gastric banding og Gastric sleeve.
Årstal: Angiver det år, hvor operationen er udført.
Operationssted: Operationssted er kategoriseret som: Offentligt sygehus, Privat sygehus – offentligt finansieret og Privat sygehus – øvrigt finansieret). ’Privat sygehus - øvrigt finansieret’ dækker over: Selvbetaler, forsikringsbetalt og/eller anden betaler.
Alder: Alder er kategoriseret som: 0-24 år, 25-44 år og 45+ år. Alder angiver en patients alder på operationsdatoen.
Køn: Køn er kategoriseret som: Mand og kvinde. Køn angiver en patients køn på operations-datoen.

 

 

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?