Emner

Find opgørelser ud fra forskellige emneområder

Aktuelt
 • Relancering af Mit Sygehusvalg

  'Mit sygehusvalg' kan du bruge til at sammenligne sygehuse i Danmark ud fra fx ventetider og patienttilfredshed. Det kan hjælpe dig, når du skal undersøges (udredes) eller behandles, og du selv vil vælge sygehus.

 • Udgivelseskalender

  Oversigt over planlagte og tidligere udgivelser

 • Vejledninger

  Vejledninger i at bruge eSundhed

Aktuelt - Emneoversigt
Ældre
Ældre - Emneoversigt
Almen praksis
 • Almen praksis og tilmeldte patienter

  Opgørelserne viser en række relevante tal for almen praksis siden 1. juli 2014. Tallene er hovedsageligt fordelt på praksistype, kommune og region, samt viser udviklingen pr. halvår. Opgørelserne ligger fordelt på følgende overordnede emner: 1. Nøgletal for kapaciteten i almen praksis, 2. Lægekapaciteter for almen praksis, 3. Åben og lukket for tilgang, 4. Praksistyper.

Almen praksis - Emneoversigt
Sundhedsdata på tværs
 • Sundhedsdata på tværs – Nøgletal

  Temarapporten Nøgletal giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner, kommuner og praksissektoren. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

 • Sundhedsdata på tværs – Børn og unge

  Temarapporten Børn og unge giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner og praksissektoren om børn og unge i alderen 0-25 år. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

 • Sundhedsdata på tværs – Borgere på 65 år og derover

  Temarapporten Borgere på 65 år og derover giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner, kommuner og praksissektoren om borgere i alderen 65 år og derover. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

 • Sundhedsdata på tværs – Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Temarapporten Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner, kommuner og praksissektoren om borgere med udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

Sundhedsdata på tværs - Emneoversigt
Sundhedsklynger
Sundhedsklynger - Emneoversigt
Tandpleje
Tandpleje - Emneoversigt
Kræft
Kræft - Emneoversigt
Lægemidler
 • Medicinsk cannabis

  Monitorering af brugen af Medicinsk Cannabis

 • Antibiotika

  Opgørelserne viser salg af systemisk antibiotika, solgt fra apoteker på recept.

 • Antipsykotika

  Forbrug af antipsykotika generelt og hos borgere med demens.

 • Brug af lægemidler under graviditet

  Receptpligtig medicin til kvinder før og under graviditet fordelt på forskellige lægemidler, tidspunkter under graviditet, kvindens alder og år (2001- )

 • Lægemidler mod diabetes og overvægt herunder Wegovy Flextouch

  Opgørelse over salget af lægemidler, der er godkendt til brug mod diabetes og overvægt.

 • Medicinpriser

  Udvikling i medicinpriser fordelt på forskellige lægemidler (seneste 5 år)

 • Medicinprisindeks

  Gennemsnitspris for behandling (definerede døgndoser) og pakning fordelt på medicingrupper, pristyper, år og måned (2005- )

 • Medicintilskud

  Apotekernes salg af tilskudsberettigede lægemidler og regionernes udgifter til tilskudsberettigede lægemidler fordelt på år og måneder (1996- )

 • ordiprax+

  Vejledninger m.m. til ordiprax+ for læger og lægemiddelkonsulenter

 • Nye lægemidler

  Nye receptpligtige lægemidler fordelt på årsag til nyt lægemiddel, markedsføringsår, antal og regioner (Seneste 10 år)

 • Sovemedicin til børn og unge

  Opgørelserne viser udviklingen i brugen af sovemedicin blandt børn mellem 0-17 år.

 • Apotekernes salg af lægemidler

  Apotekernes salg af lægemidler (fx mængde, omsætning og pris) fordelt på forskellige lægemidler, år og kvartal (seneste 5 år)

 • Lægemidler i tabletform mod covid19

  Opgørelsen viser antal personer der købte Lagevrio eller Plaxovid mod covid19

Lægemidler - Emneoversigt
Beskæftigede i sundhedsvæsenet
 • Andre ydere i praksis

  Antal behandlere, antal kapaciteter og antal praksis (ydernumre) for praksisområderne almen lægehjælp, fodterapi, fysioterapi, kiropraktik, psykologihjælp, speciallægehjælp, tandlægehjælp, fordelt på regioner og roller (2007-)

 • Ansatte på offentlige sygehuse

  Antal ansatte sundhedspersoner på offentlige sygehuse fordelt på faggrupper, regioner, stillingstyper, år (2013 - )

 • Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede

  Antal sundhedsuddannede fordelt på år, faggrupper, herkomst, speciale, alder og køn, uddannelsesland, brancher og sektorer, region (2000-2020)

 • Autorisation

  Antal udstedte autorisationer fordelt på faggrupper, alder, køn, uddannelsesgrupper, uddannelseslande og år (2000-)

 • Selvstændigt virke

  Antal udstedte tilladelser til selvstændigt virke til læger tandlæger og kiropraktorer fordelt på faggrupper, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-)

 • Specialeanerkendelse

  Antal udstedte speciallæge- og specialtandlægeanerkendelser fordelt på speciale, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-)

Beskæftigede i sundhedsvæsenet - Emneoversigt
Patienter og sygehuse
Patienter og sygehuse - Emneoversigt
Operationer og diagnoser
 • Fedmeoperationer

  Antal fedmeoperationer foretaget på sygehuse fordelt på enten bopælsregion og kommune, behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2009-

 • Landspatientregisteret: Avanceret udtræk

  Brugerdefineret udtræk fra Landspatientsregisteret

 • Forgiftninger og selvmordsforsøg med lægemidler

  Antal indlæggelser med forgiftning og selvmordsforsøg med lægemidlerne acetylsalicylsyre eller paracetamol på somatiske sygehuse. Opgørelserne er fordelt på køn, alder og år (2014-

 • Plastikoperationer

  Antal plastikoperationer foretaget på sygehuse og hos speciallæge fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2005-

 • Radiologiske undersøgelser

  Antal radiologiske undersøgelser foretaget på danske sygehuse, hospice og klinikker fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt undersøgelsestyper, undersøgelsessted, alder, køn og år (2011-

 • Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Antal personer og nye tilfælde med udvalgte kroniske sygdomme og svære psykisk lidelser (fx astma, diabetes og skizofreni) fordelt på alder, køn, regioner og kommune (2000- )

Operationer og diagnoser - Emneoversigt
Graviditet, fødsler og børn
Graviditet, fødsler og børn - Emneoversigt
Hvad dør vi af
 • Alkohol

  Indikatorer om hospitalskontakt, offentligt finansieret behandling samt brug at lægemidler til behandling pga. alkohol opdelt på region, kommune, alder, køn og år (2009-2020)

 • Dødsårsager

  Antal døde fordelt på dødsårsager, alder, køn, region, år (2002-)

Hvad dør vi af - Emneoversigt

Registre

Find opgørelser ud fra hvilke registre de kommer fra

Landspatientregisteret: Avanceret udtræk

Et brugerdefineret udtræk fra Landspatientregisteret (LPR) er en avanceret opgørelsesmetode, der er målrettet mod brugere fra sundhedsområdet eller med god dataforståelse. Til andre brugere anbefales de øvrige værktøjer lavet til Landspatientregisteret, som er opsat til at formidle mere brugervenlige og leverer mere overskuelige statistikker.

Det er vigtigt for brugerne at bemærke at et udtræk fra nedenstående tabeller er ubearbejdede data fra Landspatientregisteret. Tallene kan derfor afvige fra andre opgørelser og indikatorer opgjort på baggrund af data fra LPR.

Anmærkning vedr. databrud mellem LPR2 og LPR3
Der er databrud i 2019 grundet overgang til ny version af Landspatientregisteret (LPR3) primo 2019. Det betyder, at sammenligninger af tal for 2019 og frem med tal for 2018 og før skal foretages med ekstra varsomhed.

Fejl rettet 28-06-2023
Der har tidligere været en fejl i algoritmen til dannelsen af sygehusophold i LPR2, der pr. opdateringen d. 28 juni 2023 er rettet. Fejlen har primært påvirket antallet af ambulante ophold i perioden før 2019. 

 

Opslag på diagnoser i 2020-2022

Opslag på diagnoser

Opslag på operationer

Her kan der laves brugerdefinerede udtræk vedrørende operationer registeret i Landspatientsregisteret

Information

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

   1) Formålet (kort)

   2) Indhold og afgræsning

   3) Indikatorer

   4) Forbehold ved fortolkning

   5) Datakilde

   6) Offentliggørelse

   7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

1. Formål (kort)


Et brugerdefineret udtræk fra Landspatientsregisteret (LPR) er en avanceret opgørelsesmetode, der er målrettet mod brugere fra sundhedsområdet eller med god dataforståelse. Til andre brugere anbefales de øvrige værktøjer lavet til Landspatientsregisteret, som er opsat til at formidle mere brugervenlige og leverer mere overskuelige statistikker.

Det er vigtigt for brugerne at bemærke at et udtræk fra nedenstående tabeller er ubearbejdede data fra Landspatientspatientsregisteret. Tallene kan derfor afvige fra andre opgørelser og indikatorer opgjort på baggrund af data fra LPR, hvor der har været anvendt relevante forretningsregler.

 

2. Indhold og afgræsning


Statistikken omfatter afsluttet og uafsluttet aktivitet på offentlige og private, somatiske og psykiatriske sygehuse og klinikker. 
I statistikken indgår Raske nyfødte DZ763B men ikke raske ledsagere DZ763. Specialerne (fysio- og ergoterapi) og (klinisk biokemi) indgår ikke i statistikken. Datagrundlaget er baseret på kontakternes aktionsdiagnose.
 

3. Indikatorer


Statistikken er opbygget således, at den valgte enhed der tælles kan fordeles på forskellige kategorier. 

For diagnoser kan der opgøres følgende:

 • Antal ophold: antal sygehusophold, hvor minimum én kontakt i opholdet har den valgte diagnose som aktionsdiagnose.
 • Antal patienter: antal patienter, der i løbet af et år minimum har haft ét sygehusophold, hvor minimum én kontakt i opholdet har den valgte diagnose som aktionsdiagnose. Hver patient tælles som unikke personer. Totaler baseret på antal patienter kan derfor være lavere end dets subtotaler. Det er fx tilfældet, hvis en patient det samme år har både et sygehusophold som 19-årig og senere på året har et sygehusophold som 20-årig. I dette tilfælde vil patienten tælle med i aldersgrupperne ”15-19 år” samt ”20-24 år”, men i en samlet total der ikke er opdelt på aldersgrupper, vil patienten kun tælle med en enkelt gang. 
 • Antal patienter med dansk bopæl: antal patienter med dansk bopæl, der i løbet af et år minimum har haft ét sygehusophold, hvor minimum én kontakt i opholdet har den valgte diagnose som aktionsdiagnose. Patientens bopæl er på kontakttidspunktet for valgte diagnose. Hver patient tælles som unikke personer. Totaler baseret på antal patienter med dansk bopæl kan derfor være lavere end dets subtotaler. Det er fx tilfældet, hvis en patient det samme år har både et sygehusophold som 19-årig og senere på året har et sygehusophold som 20-årig. I dette tilfælde vil patienten tælle med i aldersgrupperne ”15-19 år” samt ”20-24 år”, men i en samlet total der ikke er opdelt på aldersgrupper, vil patienten kun tælle med en enkelt gang. 

 

For operationer kan der opgøres følgende:

 • Antal operationer: antal registrerede operationer (primære operationer og deloperationer).
 • Antal primære operationer: antal registrerede primære operationer.
 • Antal patienter: antal patienter, der i løbet af et år har haft minimum én af den valgte operation. Hver patient tælles som unikke personer. Totaler baseret på antal patienter kan derfor være lavere end dets subtotaler. Det er fx tilfældet, hvis en patient det samme år har både får foretaget en operation som 19-årig og senere på året får foretaget en operation som 20-årig. I dette tilfælde vil patienten tælle med i aldersgrupperne ”15-19 år” samt ”20-24 år”, men i en samlet total der ikke er opdelt på aldersgrupper, vil patienten kun tælle med en enkelt gang.
 • Antal patienter med dansk bopæl: antal patienter med dansk bopæl, der i løbet af et år har haft minimum én af den valgte operation. Patientens bopæl er på operationstidspunktet. Hver patient tælles som unikke personer. Totaler baseret på antal patienter med dansk bopæl kan derfor være lavere end dets subtotaler. Det er fx tilfældet, hvis en patient det samme år har får foretaget en operation som 19-årig og senere på året får foretaget en operation som 20-årig. I dette tilfælde vil patienten tælle med i aldersgrupperne ”15-19 år” samt ”20-24 år”, men i en samlet total der ikke er opdelt på aldersgrupper, vil patienten kun tælle med en enkelt gang.  

 

Fordeling på kategorier:
Der kan for både diagnoser og operationer fordeles på følgende kategorier: årstal, køn, alder, bopælsregion, sygehusregion, sygehus og speciale. 

 • År: året for kontaktens udskrivningstidspunkt/operationsdatoen. 
 • Køn: patientens køn.
 • Alder: patientens alder på patientkontaktens start/operationsdatoen.
 • Bopælsregion: patientens bopæl på patientkontaktens start/operationsdatoen. Ukendt omfatter patienter, der ikke har bopæl i Danmark samt patienter fra Grønland og Færøerne. 
 • Sygehusregion: sygehusregion for det tilhørende sygehus. Private sygehuse er samlet i kategorien ’Private sygehuse’. 
 • Sygehus: sygehusnavnet for det tilhørende sygehus. Det omfatter alle de sygehuse, hvor der har været registreret aktivitet i den samlede statistikperiode. Nogle af sygehusene er blevet nedlagt eller lagt sammen med et andet sygehus, og andre er blevet oprettet i løbet af perioden. For disse sygehuse vil der kun være tal for de år, hvor sygehusnummeret har været gyldigt.
 • Speciale: hovedspecialet for den tilhørende afdeling. For operationerne er det den udøvende afdelings hovedspeciale, mens det for aktionsdiagnoserne er den ansvarshavende afdelings hovedspeciale.

 

Statistikken for aktionsdiagnose kan yderligere fordeles på følgende kategorier: aktionsdiagnose, indlæggelsestype, varighed og aldersgruppering i psykiatrien.

 • Aktionsdiagnose: aktionsdiagnosen er den diagnose, der ved afslutningen af en patient-kontakt bedst angiver den vigtigste tilstand, som kontakten drejede sig om. Det er en klinisk vurdering, hvad der er den vigtigste tilstand (diagnose). Diagnosen ”Ambulant patient uafsluttet - ingen diagnose ved årets udgang” omfatter ambulante uafsluttede kontakter hvor der på opgørelsestidspunktet ikke var registreret en aktionsdiagnose. 
 • Opholdstype: sygehusopholdet defineres som et ambulant ophold, hvis opholdsvarigheden er mindre end 12 timer, og som en indlæggelse, hvis opholdsvarigheden er 12 timer eller derover.
 • Varighed: varigheden af et ophold beregnes fra tidligste indskrivningstidspunkt til seneste udskrivningstidspunkt på de fysiske fremmøder, der indgår i opholdet. Dette er nær-mere beskrevet i afsnittet ”reglerne for dannelse af sygehusophold”.
 • Aldersgrupperingen i psykiatrien: børn og unge er patienter på 18 år eller under ved indskrivning i psykiatrien og voksne er patienter over 18 år ved indskrivning på en psykiatrisk afdeling.

 

Statistikken for operationer kan yderligere fordeles på følgende kategorier:

 • Prioritet: prioriteten på tilhørende patientkontakt. Prioriteten angiver om tilhørende patientkontakt er akut eller planlagt.
 

4. Forbehold ved fortolkning

 

Landspatientregisteret (LPR) er under fortsat udvikling og validering grundet overgang til nyt Landspatientregister (LPR3), hvilket betyder, at de løbende vil blive korrigeret og opdateret, også bagud i tid. 

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med ultimo november 2017 kan have indflydelse på opgørelserne for disse regioner i de nævnte perioder.

Opgørelser baseret på Opgørelser vedrørende aktivitetsåret 2020 og 2021 kan være påvirket af COVID-19.

Opgørelser vedrørende hospitalsaktivitet i 2021 kan være påvirket af Sygeplejeskestrejken.

 

5. Datakilde

 

Landspatientregisteret (LPR), Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) og Det Centrale Personregister (CPR).

 

6. Offentliggørelse

 

Data opdateres månedligt, og der tilføjes nyt aktivitetsår i forbindelse med opdateringen i marts måned.

 

7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

 • Primære operationer – Operationer der er markeret som den primære operation af de operationer, der er registreret på kontakten.
 • Sygehusophold - En kobling af fysiske fremmøder på danske hospitaler, såfremt de er tidsmæssigt overlappende eller optræder med ≤ 4 timers afstand mellem indskrivnings-tidspunkt og udskrivningstidspunkt.
  • Indlæggelse - Indlæggelser defineres som et sygehusophold med en varighed på ≥ 12 timer, hvor varigheden af et ophold beregnes fra tidligste indskrivningstidspunkt til seneste udskrivningstidspunkt på de fysiske fremmøder, der indgår i opholdet.
  • Ambulante ophold – ambulante ophold defineres som et sygehusophold med en varighed på < 12 timer, hvor varigheden af et ophold beregnes fra tidligste indskrivningstidspunkt til seneste udskrivningstidspunkt på de fysiske fremmøder, der indgår i opholdet. 
Regler i algoritme til dannelse af sygehusophold
Nedenfor beskrives algoritmen til dannelse af sygehusophold, som er godkendt af tekniker-gruppen. 
 • Der dannes ”fysiske fremmøder” i LPR2.
 • Der tildeles tidsstempler til uoplyste start og sluttidspunkter. 
 • Alle afsluttede fysiske fremmøder fra LPR2 og LPR3 samt uafsluttede psykiatriske (speciale 50 og 52) fysiske fremmøder fra LPR2 og LPR3 kobles, såfremt de er tidsmæssigt overlappende eller optræder med ≤ 4 timers afstand mellem indskrivningstidspunktet og udskrivningstidspunktet.

 

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?