Emner

Find opgørelser ud fra forskellige emneområder

Aktuelt
Aktuelt - Emneoversigt
Almen Praksis
Almen Praksis - Emneoversigt
Kræft
 • Andre neoplasier

  Nye kræfttilfælde fordelt på særskilte diagnosegrupper (”andre neoplasier”) fordelt på diagnose, region, kommune, alder, køn, år (1978- )

 • Kræftoverlevelse

  Overlevelse fordelt på kræftform, køn, region og år (2002- )

 • Nye kræfttilfælde

  Nye kræfttilfælde fordelt på diagnose, alder, køn, region, kommune, år (1978- )

 • Pakkeforløb for kræftområdet

  Forløb gennemført inden for standardforløbstiden fordelt på kræftområder, pakkeforløb, region, år og kvartal (2012-

Kræft - Emneoversigt
Lægemidler
 • Medicinsk Cannabis

  Monitorering af brugen af Medicinsk Cannabis

 • Antibiotika

  Opgørelserne viser salg af systemisk antibiotika, solgt fra apoteker på recept.

 • Brug af lægemidler under graviditet

  Receptpligtig medicin til kvinder før og under graviditet fordelt på forskellige lægemidler, tidspunkter under graviditet, kvindens alder og år (2001- )

 • Medicinpriser

  Udvikling i medicinpriser fordelt på forskellige lægemidler (seneste 5 år)

 • Medicinprisindeks

  Gennemsnitspris for behandling (definerede døgndoser) og pakning fordelt på medicingrupper, pristyper, år og måned (2005- )

 • Medicintilskud

  Apotekernes salg af tilskudsberettigede lægemidler og regionernes udgifter til tilskudsberettigede lægemidler fordelt på år og måneder (1996- )

 • ordiprax+

  Vejledninger m.m. til ordiprax+ for læger og lægemiddelkonsulenter

 • Nye lægemidler

  Nye receptpligtige lægemidler fordelt på årsag til nyt lægemiddel, markedsføringsår, antal og regioner (Seneste 10 år)

 • Apotekernes salg af lægemidler

  Apotekernes salg af lægemidler (fx mængde, omsætning og pris) fordelt på forskellige lægemidler, år og kvartal (seneste 5 år)

Lægemidler - Emneoversigt
Beskæftigede i Sundhedsvæsenet
 • Ansatte på offentlige sygehuse

  Antal ansatte sundhedspersoner på offentlige sygehuse fordelt på faggrupper, regioner, stillingstyper, år (2013 - )

 • Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede

  Antal sundhedsuddannede fordelt på år, faggrupper, herkomst, speciale, alder og køn, uddannelsesland, brancher og sektorer, region (2001-)

 • Autorisation

  Antal udstedte autorisationer fordelt på faggrupper, alder, køn, uddannelsesgrupper, uddannelseslande og år (2000-2016)

 • Selvstændigt virke

  Antal udstedte tilladelser til selvstændigt virke til læger tandlæger og kiropraktorer fordelt på faggrupper, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-2016)

 • Specialeanerkendelse

  Antal udstedte speciallæge- og specialtandlægeanerkendelser fordelt på speciale, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-2016)

 • Andre ydere i praksis

  Antal behandlere, antal kapaciteter og antal praksis (ydernumre) for praksisområderne almen lægehjælp, fodterapi, fysioterapi, kiropraktik, psykologihjælp, speciallægehjælp, tandlægehjælp, fordelt på regioner og roller (2007-)

Beskæftigede i Sundhedsvæsenet - Emneoversigt
Patienter og sygehuse
 • Brug af tvang i psykiatrien

  Antal påbegyndte tvangsforanstaltninger og antal berørte personer fordelt på tvangstype, region, speciale og år (2004-

 • Erfarede ventetider psykiatrien

  Erfarede ventetider i psykiatrien fordelt på region, alder, år og måned (2008-

 • Sengepladser og belægning på sygehuse

  Indikatorer omkring sengepladser og belægning fordelt på sengetype, region, sygehus, afdelinger, speciale år og måneder (2014-

 • Genoptræningsplaner

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune, år og kvartal (2012-

 • Genoptræningsydelser på sygehuse

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune, år og kvartal (2012-

 • Alle genoptræningsydelser

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune år og kvartal (2012-

 • Healthcare-Associated Infections Database - HAIBA

  Oversigt over infektioner på sygehuse (2019-)

 • Mit Sygehusvalg

  'Mit sygehusvalg' kan du bruge til at sammenligne sygehuse i Danmark ud fra fx ventetider og patienttilfredshed. Det kan hjælpe dig, når du skal undersøges (udredes) eller behandles, og du selv vil vælge sygehus.

 • Udredningsret i somatikken

  Udredningsplaner og forløb, som er gennemført inden for 30 dage fordelt på alder, region, år og kvartal (2014-

 • Udredningsret i psykiatrien

  Udredningsplaner og forløb, som er gennemført inden for 30 dage fordelt på alder, region, år og kvartal (2015-

 • Erfarede ventetider

  Erfarede ventetider til operation fordelt på region, operationer, år og måned.

 • Sundhedsaftaler

  Indikatorer om det sammenhængende patientforløb på tværs af sygehuse, kommuner og praksissektor fordelt på kommune og region (2009- )

 • Monitorering af genåbningen af sundhedsvæsenet

  Genåbningen af sundhedsvæsenet monitoreres via en række udvalgte indikatorer.

 • Nedbringelse af tvang i psykiatrien

  Alle oplysninger om anvendelse af tvang ved indlæggelse og ophold på en psykiatrisk afdeling er fra den 1. januar 1999 indberettet for hver enkelt patient.

Patienter og sygehuse - Emneoversigt
Operationer og diagnoser
 • Fedmeoperationer

  Antal fedmeoperationer foretaget på sygehuse fordelt på forskellige operationer, operationssted, regionstype, region, køn, alder og år (2009-

 • Landspatientsregisteret: Avanceret udtræk

  Brugerdefineret udtræk fra Landspatientsregisteret

 • Forgiftninger og selvmordsforsøg med lægemidler

  Antal indlæggelser med forgiftning og selvmordsforsøg med lægemidlerne acetylsalicylsyre eller paracetamol på somatiske sygehuse. Opgørelserne er fordelt på køn, alder og år (2014-

 • Operationer

  Antal operationer foretaget på danske sygehuse fordelt på operation, patienttype, region, sygehus, bopælsregion, køn, alder og år (2013-

 • Plastikoperationer

  Antal plastikoperationer foretaget på sygehuse og hos speciallæge fordelt på forskellige operationer, betaler, ejerforhold, køn og år (2005-

 • Radiologiske undersøgelser

  Antal radiologiske undersøgelser foretaget på danske sygehuse fordelt på forskellige typer radiologiske undersøgelser, region, sygehus, køn, alder og år (2013-

 • Sygdomsforekomst for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Antal personer og nye tilfælde med udvalgte kroniske sygdomme og psykisk lidelse (fx astma, diabetes og skizofreni) fordelt på alder, køn, regioner og kommune (2000-

 • Sygehusaktivitet på diagnosegruppe

  Antal besøg og indlagte på somatiske sygehusafdelinger fordelt på diagnose, diagnosegrupper, ejerforhold, køn, alder, år (2013-

 • Sygehusaktivitet på diagnoseniveau

  Antal besøg og indlagte på somatiske sygehusafdelinger fordelt på overordnet diagnose, ejerforhold, køn, alder, år (2013-

Operationer og diagnoser - Emneoversigt
Graviditet, fødsler og børn
Graviditet, fødsler og børn - Emneoversigt
Hvad dør vi af
 • Alkohol

  Indikatorer om behandling, dødelighed og udgifter i forbindelse med alkoholproblemer fordelt på region, kommune, alder og år (2013-

 • Dødsårsager

  Antal døde fordelt på dødsårsager, alder, køn, region, år (2002-

Hvad dør vi af - Emneoversigt

Registre

Find opgørelser ud fra hvilke registre de kommer fra

Operationer

Opgørelserne viser, hvor mange operationer, der er foretaget i Danmark fordelt på forskellige typer af operationer, patienttype, region, sygehus, bopælsregion, køn, alder og år. Der findes data fra 2013 og frem.

 

Operationer opgøres som:

 

 • Alle registrerede operationer (primære operationer og deloperationer)
 • Vigtigste operationer (kun primære deloperationer)
 •  

  Operationer

  Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning.

  Operationer

  Her kan du læse følgende om opgørelsen:

     1) Formålet (kort)

     2) Indhold og afgræsning

     3) Indikatorer

     4) Forbehold ved fortolkning

     5) Datakilde

     6) Offentliggørelse

     7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

  1. Formål (kort)

   

  Formålet med opgørelsen er at belyse operationsaktiviteten på de danske sygehuse.

  2. Indhold og afgrænsning

   

  Opgørelsen omfatter operationer foretaget på offentlige og private somatiske sygehuse og klinikker. Opgørelsen kan fordeles efter region/sygehus og efter patientens bopæl, køn og alder. For ambulante patientforløb, som ikke er afsluttet på opgørelsestidspunktet medtages de operationer, der er registreret på opgørelsestidspunktet. I opgørelsen indgår raske nyfødte DZ763B men ikke raske ledsagere DZ763. Specialerne 98 (fysio- og ergoterapi) og speciale 60 (klinisk biokemi) indgår ikke i opgørelsen Opgørelsens indikatorer kan fordeles på operation, patienttype, sygehus og sygehusregion, bopælsregion, køn og alder.

  3. Indikatorer

   
 • Alle registrerede operationer: Omfatter både primære operationer og deloperationer.
 • Vigtigste operationer: Omfatter kun primære operationer
 • Primær operation: Den vigtigste operation i et kirurgisk indgreb
 • Deloperation: En operation der indgår som en del af et kirurgisk indgreb uden at være den primære ope­ration.
 •  

  4. Forbehold ved fortolkning

   

  5. Datakilde

   

  Landspatientregisteret

  6. Offentliggørelse

   

  Data opdateres med et nyt tællingsår hvert år i april måned. Ved den årlige opdatering opdateres alle tællingsår, med data fra Landspatientregisteret, som det så ud i april måned. Landspatientregisteret er et levende register, der opdateres løbende med nye indberetninger og korrektioner af eksisterende indberetninger. Det betyder, at en statistik udtrukket før den årlige op­datering kan afvige fra en tilsvarende statistik udtrukket efter en opdatering.

  7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

   
 • Alder: Patienternes alder er opgjort på patientkontaktens starttidspunkt. (Start på indlæggelse/ambulante forløb/ skadestuebesøg).
 • Bopælsregion: Patientens bopælsregion fastlægges ud fra bopælskommunen på patientkontaktens starttidspunkt. For opgørelser før kommunalreformen i 2007 er der tale om tilnærmede værdier. Hele landet omfatter patienter med bopæl i de 5 bopælsregioner. Udland mv. omfatter patienter der ikke har bopælskommune i Danmark f.eks. patienter fra Grønland, Færøerne eller andre lande.
 • Region / Sygehus: Sygehuset er det sygehus som har udført operationen. Private sygehuse er samlet i gruppen ’Private sygehuse”. Af tekniske årsager vises de enkelte private sygehuse i drop down menuen, men det giver ikke noget resultat at vælge dem enkeltvis. Regionen (Sygehusregionen) omfatter de offentlige sygehuse der hører under regionen. Hele landet omfatter de 5 sygehusregioner og de private sygehuse. Gennem årene kan nogle af sygehusene være blevet nedlagt eller lagt ind under et andet sygehusnummer og andre kan være blevet oprettet i løbet af perioden. For disse sygehuse vil der kun være data for de år, hvor sygehusnummeret har været gyldigt.
 • Indlagt patient: En indlagt patient er indskrevet på et sengeafsnit og optager en normeret sengeplads. Indlæggelsen slutter altid med en udskrivning.
 • Ambulant patient: En ambulant patient er en patient, der er indskrevet i et ambulatorium .
 • Akut ambulant: En akut ambulant patient, er en patient, der er modtaget på et akut-afsnit. Akut ambulant patient blev indført 1. januar 2014.
 • Skadestuepatient: En skadestuepatient er en patient, der er indskrevet på en skadestue. Skadestuepatient udgik den 31.12.2013, og blev erstattet af akut ambulant patient 1. januar 2014. De to patienttyper er dog ikke fuldt sammenlignelige.
 • År: År er det år, hvor operationen er blevet udført.
 • Publikationer

  Der er ingen publikationer at vise.

  FEEDBACK

  FEEDBACK

  Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

  Fandt du det du søgte?