Plastikoperationer

Opgørelserne viser antal plastikoperationer foretaget på offentlige og private sygehuse, samt i speciallægepraksis, fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus. Tallene er for hver af de to opgørelser yderligere fordelt på operationstype, operationssted, aldersgruppe, køn og årstal. Opgørelserne inkluderer alle patienter opereret i Danmark, uanset om de havde dansk eller udenlandsk bopæl på operationsdatoen.

Der findes data fra 2005 og frem.

Alder, køn og geografi

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning. Bemærk at alle tal er afrundet til nærmeste 5.

Udvikling og operationssted

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning. Bemærk at alle tal er afrundet til nærmeste 5.

Tabel over udførte plastikoperationer

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning. Bemærk at alle tal er afrundet til nærmeste 5.

Plastikoperationer

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

   1) Formålet (kort)

   2) Indhold og afgræsning

   3) Indikatorer

   4) Forbehold ved fortolkning

   5) Datakilde

   6) Offentliggørelse

   7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

1. Formål (kort)


Formålet med disse opgørelser er at give et indblik i udviklingen i antallet af udvalgte plastikoperationer over tid.

 

2. Indhold og afgrænsning


På baggrund af data fra Landspatientregistret og Sygesikringsregisteret opgøres antallet af unikke plastikoperationer, der er foretaget på offentlige og private sygehuse samt i special-lægepraksis i Danmark. Opgørelserne er overordnet fordelt på enten bopælsregion, herunder også kommune, eller behandlingsregion, herunder også sygehus opgjort med sygehusnavn på operationsdatoen. Plastikoperationer foretaget hos speciallæge fremgår under ukendt ved fordeling på sygehus. Tallene er for hver af de overordnede opgørelser yderligere fordelt på operationstype, årstal, operationssted, aldersgruppe og køn. Tallene opgøres for alle patienter opereret i Danmark, uanset om de havde dansk eller udenlandsk bopæl på operationsdatoen. Opgørelserne opdateres årligt.

Samme person kan medtælle flere gange i opgørelsen i tilfælde af, at vedkommende har fået forskellige plastikoperationer eller samme plastikoperation flere gange. For plastikoperationer foretaget på offentlige og private hospitaler, kan samme person dog maks. medtælle med én plastikoperation pr. dag pr. plastikoperationstype hvert operationssted. For operationer foretaget hos speciallæge, kan samme person maks. medtælle med én plastikoperation pr. uge pr. plastikoperationstype.

I opgørelserne findes der data fra år 2005 og frem.
 

 

3. Indikatorer


Plastikoperationer dækker i opgørelserne over operationstyperne: Maveløft (abdominalplastik), brystforstørrende operation, brystreduktion, excision af løs hud på overestremitet (inkl. brachioplastik), fedtsugning, inderlårsplastik, operation for hængende øjenlåg, brystløft (mastopeksi), kønslæbereduktion (vulvaplastik), korrektion af slap eller overskydende hud/underhud på ryg/glutealt, plastik af ydre øre, excision af løs hud på underestremitet (ekskl. inderlårsplastik), fjernelse af brystimplantat, næsekorrektion, ansigts- og halsløft, øjenbrynsløft, operation for inverteret brystvorte og hårtransplantation. De 18 operationstyper er dannet og afgrænset ved udtræk på operationskoder og ydelseskoder/specialekoder. De anvendte koder er specificeret i dokumentet ’Afgrænsning af plastikoperationer’.

Opgørelserne er diskretionerede, hvilket her betyder, at hvis antallet af operationer er mellem 1 og 4, er cellen maskeret med "<5". Alle tal er afrundet til nærmeste 5.
 

 

4. Forbehold ved fortolkning

Opgørelserne for ikke offentligt betalte operationer skal ses som minimumstal, idet der forekommer en vis underrapportering af patient- og forsikringsbetalt aktivitet på private sygehuse, der dog syntes at være mindsket de seneste år.

Der er databrud i 2019 grundet overgang til ny version af Landspatientregisteret (LPR3) primo 2019. Sammenligninger mellem årene skal derfor foretages med varsomhed.

Grundet diskretionering af antallet af operationer, hvor færre end 5 er foretaget, vil det totale antal plastikoperationer ikke nødvendigvis svare til summen af alle 18 operationstyper.

Bemærk, at opgørelserne over plastikoperationer, foretaget hos privatpraktiserende special-læger, er ændret metodemæssigt fra oktober 2021. Afgrænsningen af opgørelserne af plastikoperationer foretaget hos privatpraktiserende speciallæger er ændret, således at samme person maks. kan tælle med én operation pr. uge pr. operationstype. I tidligere opgørelser blev f.eks. alle øjenlågsoperationer inkl. operation pr. øje pr. samme dag og følgende operationer i forbindelse med samme konsultation talt med som unikke operationer. Ændringen i afgrænsningen i nuværende opgørelse betyder generelt, og især for øjenlågsoperationer, at antal unikke operationer er lavere end tidligere opgjort og dermed lavere end tal, der er trukket fra denne side før oktober 2021. 

Med opdateringen i maj 2022 er koderne til dannelse og afgrænsning af operationstyperne opdateret med flere nye koder, og nye operationstyper er tilføjet. Antal unikke operationer kan således være højere end i opgørelser trukket før opdateringen pr. 12. maj 2022.

 

 

5. Datakilde

Sundhedsdatastyrelsen

  • Landspatientregisteret
  • Historisk landspatientregister (LPR2) pr. 30 marts 2021
  • Sygesikringsregisteret
 

6. Offentliggørelse

 

Data offentliggøres årligt i april måned.

Ved de årlige opdatering opdateres alle tællingsår, og opgørelserne opdateres med data fra seneste år, baseret på data fra Landspatientregisteret, som det så ud i april måned. Landspatientregisteret er et levende register, der opdateres løbende med nye indberetninger og korrektioner af eksisterende indberetninger. Det betyder, at en statistik udtrukket før den årlige opdatering kan afvige fra en tilsvarende statistik udtrukket efter en opdatering.

 

7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

Skema: Angiver om opgørelserne overordnet opgøres på behandlingsregion eller bopælsregion.
Behandlingsregion: Angiver den ansvarlige behandlingsregion, hvor operationen er udført. Operationer foretaget før Kommunalreformen er tilskrevet den region, hvori sygehuset eller speciallægepraksissen ligger efter Kommunalreformen.
Sygehus: Angiver sygehusnavn på operationsdatoen.
Bopælsregion: Angiver region, hvor en patient var bosat på operationsdatoen, hvis patienten var bosat i Danmark. Hvis patienten ikke var bosat i Danmark, fremgår patienten under kategorien ’Ikke bosat i Danmark’, og ukendt bopælsregion fremgår af kategorien ’Ukendt’. Operationer foretaget før Kommunalreformen er tilskrevet den region, hvori bopælskommune ligger efter Kommunalreformen.
Kommune: Angiver kommune, hvor en patient var bosat på operationsdatoen, hvis patienten var bosat i Danmark. Hvis patienten ikke var bosat i Danmark, fremgår patienten under kategorien ’Ikke bosat i Danmark’, og ukendt bopælskommune fremgår af kategorien ’Ukendt’. En kommune er angivet med kommunens navn efter Kommunalreformen i 2007.
Operationstype: Operationstype er kategoriseret som: Maveløft (abdominalplastik), bryst-forstørrende operation, brystreduktion, excision af løs hud på overestremitet (incl. brachio-plastik), fedtsugning, inderlårsplastik, operation for hængende øjenlåg, brystløft (mastopeksi), kønslæbereduktion (vulvaplastik), korrektion af slap eller overskydende hud/underhud på ryg/glutealt, plastik af ydre øre, excision af løs hud på underestremitet (ekskl. inderlårs-plastik), fjernelse af brystimplantat, næsekorrektion, ansigts- og halsløft, øjenbrynsløft, operation for inverteret brystvorte og hårtransplantation.
Årstal: Angiver det år, hvor operationen er udført.
Operationssted: Operationssted er kategoriseret som: Offentligt sygehus, Privat sygehus – offentligt finansieret, Privat sygehus – øvrigt finansieret og Speciallæge – Offentligt finansieret). ’Privat sygehus - øvrigt finansieret’ dækker over: Selvbetaler, forsikringsbetalt og/eller anden betaler.
Alder: Alder er kategoriseret som: 0-24 år, 25-44 år, 45+ år og ukendt. Alder angiver en patients alder på operationsdatoen.
Køn: Køn er kategoriseret som: Mand, kvinde og ukendt. Køn angiver en patients køn på operationsdatoen.

 

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?