Emner

Find opgørelser ud fra forskellige emneområder

Aktuelt
Aktuelt - Emneoversigt
Almen Praksis
 • Almen praksis og tilmeldte patienter

  Opgørelserne viser en række relevante tal for almen praksis siden 1. juli 2014. Tallene er hovedsageligt fordelt på praksistype, kommune og region, samt viser udviklingen pr. halvår. Opgørelserne ligger fordelt på følgende overordnede emner: 1. Nøgletal for kapaciteten i almen praksis, 2. Lægekapaciteter for almen praksis, 3. Åben og lukket for tilgang, 4. Praksistyper.

Almen Praksis - Emneoversigt
Kræft
 • Andre neoplasier

  Nye kræfttilfælde fordelt på særskilte diagnosegrupper (”andre neoplasier”) fordelt på diagnose, region, kommune, alder, køn, år (1978- )

 • Kræftoverlevelse

  Overlevelse fordelt på kræftform, køn, region og år (2002- )

 • Nye kræfttilfælde

  Nye kræfttilfælde fordelt på diagnose, alder, køn, region, kommune, år (1978- )

 • Pakkeforløb for kræftomraadet

  Forløb gennemført inden for standardforløbstiden fordelt på kræftområder, pakkeforløb, region, år og kvartal (2020-

 • Pakkeforløb for kræftområdet (2012-2018)

  Forløb gennemført inden for standardforløbstiden fordelt på kræftområder, pakkeforløb, region, år og kvartal (2012-2018)

Kræft - Emneoversigt
Lægemidler
 • Medicinsk cannabis

  Monitorering af brugen af Medicinsk Cannabis

 • Antibiotika

  Opgørelserne viser salg af systemisk antibiotika, solgt fra apoteker på recept.

 • Antipsykotika

  Forbrug af antipsykotika generelt og hos borgere med demens.

 • Brug af lægemidler under graviditet

  Receptpligtig medicin til kvinder før og under graviditet fordelt på forskellige lægemidler, tidspunkter under graviditet, kvindens alder og år (2001- )

 • Medicinpriser

  Udvikling i medicinpriser fordelt på forskellige lægemidler (seneste 5 år)

 • Medicinprisindeks

  Gennemsnitspris for behandling (definerede døgndoser) og pakning fordelt på medicingrupper, pristyper, år og måned (2005- )

 • Medicintilskud

  Apotekernes salg af tilskudsberettigede lægemidler og regionernes udgifter til tilskudsberettigede lægemidler fordelt på år og måneder (1996- )

 • ordiprax+

  Vejledninger m.m. til ordiprax+ for læger og lægemiddelkonsulenter

 • Nye lægemidler

  Nye receptpligtige lægemidler fordelt på årsag til nyt lægemiddel, markedsføringsår, antal og regioner (Seneste 10 år)

 • Sovemedicin til børn og unge

  Opgørelserne viser udviklingen i brugen af sovemedicin blandt børn mellem 0-17 år.

 • Apotekernes salg af lægemidler

  Apotekernes salg af lægemidler (fx mængde, omsætning og pris) fordelt på forskellige lægemidler, år og kvartal (seneste 5 år)

Lægemidler - Emneoversigt
Beskæftigede i Sundhedsvæsenet
 • Andre ydere i praksis

  Antal behandlere, antal kapaciteter og antal praksis (ydernumre) for praksisområderne almen lægehjælp, fodterapi, fysioterapi, kiropraktik, psykologihjælp, speciallægehjælp, tandlægehjælp, fordelt på regioner og roller (2007-)

 • Ansatte på offentlige sygehuse

  Antal ansatte sundhedspersoner på offentlige sygehuse fordelt på faggrupper, regioner, stillingstyper, år (2013 - )

 • Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede

  Antal sundhedsuddannede fordelt på år, faggrupper, herkomst, speciale, alder og køn, uddannelsesland, brancher og sektorer, region (2001-)

 • Autorisation

  Antal udstedte autorisationer fordelt på faggrupper, alder, køn, uddannelsesgrupper, uddannelseslande og år (2000-2016)

 • Selvstændigt virke

  Antal udstedte tilladelser til selvstændigt virke til læger tandlæger og kiropraktorer fordelt på faggrupper, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-2016)

 • Specialeanerkendelse

  Antal udstedte speciallæge- og specialtandlægeanerkendelser fordelt på speciale, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-2016)

Beskæftigede i Sundhedsvæsenet - Emneoversigt
Patienter og sygehuse
 • Brug af tvang i psykiatrien

  Antal påbegyndte tvangsforanstaltninger og antal berørte personer fordelt på tvangstype, region, speciale og år (2004-

 • Erfarede ventetider psykiatrien

  Erfarede ventetider i psykiatrien fordelt på region, alder, år og måned (2008-

 • Forventede ventetider

  Forventede ventetider fordelt på offentlige og private behandlingssteder, undersøgelser og behandlinger samt ventetidstyper (2012- )

 • Sengepladser og belægning på sygehuse

  Indikatorer omkring sengepladser og belægning fordelt på sengetype, region, sygehus, afdelinger, speciale år og måneder (2014-

 • Genoptræningsplaner

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune, år og kvartal (2012-

 • Genoptræningsydelser på sygehuse

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune, år og kvartal (2012-

 • Alle genoptræningsydelser

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune år og kvartal (2012-

 • Healthcare-Associated Infections Database - HAIBA

  Oversigt over infektioner på sygehuse (2016-)

 • Mit Sygehusvalg

  'Mit sygehusvalg' kan du bruge til at sammenligne sygehuse i Danmark ud fra fx ventetider og patienttilfredshed. Det kan hjælpe dig, når du skal undersøges (udredes) eller behandles, og du selv vil vælge sygehus.

 • Monitorering af udredningsretten i somatikken

  Overholdelse af udredningsret, overholdelse/ej overholdelse efter årsag samt varighed af udredningsforløb – fordelt på region og kvartal

 • Monitorering af udredningsretten i psykiatrien

  Overholdelse af udredningsret, overholdelse/ej overholdelse efter årsag samt varighed af udredningsforløb – fordelt på region, aldersgrupper og kvartal

 • Erfarede ventetider

  Erfarede ventetider til operation fordelt på region, operationer, år og måned.

 • Sundhedsaftaler

  Indikatorer om det sammenhængende patientforløb på tværs af sygehuse, kommuner og praksissektor fordelt på kommune og region (2009- )

 • Nøgletal for Sygehusvæsenet og Praksisområdet

  Kontakter og patienter i sygehus- og praksissektoren opdelt for region, alder, speciale m.m. (2009- )

 • Monitorering af genåbningen af sundhedsvæsenet

  Genåbningen af sundhedsvæsenet monitoreres via en række udvalgte indikatorer.

 • Nedbringelse af tvang i psykiatrien

  Alle oplysninger om anvendelse af tvang ved indlæggelse og ophold på en psykiatrisk afdeling er fra den 1. januar 1999 indberettet for hver enkelt patient.

Patienter og sygehuse - Emneoversigt
Operationer og diagnoser
 • Fedmeoperationer

  Antal fedmeoperationer foretaget på sygehuse fordelt på enten bopælsregion og kommune, behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2009-

 • Landspatientsregisteret: Avanceret udtræk

  Brugerdefineret udtræk fra Landspatientsregisteret

 • Forgiftninger og selvmordsforsøg med lægemidler

  Antal indlæggelser med forgiftning og selvmordsforsøg med lægemidlerne acetylsalicylsyre eller paracetamol på somatiske sygehuse. Opgørelserne er fordelt på køn, alder og år (2014-

 • Operationer

  Antal operationer foretaget på danske sygehuse fordelt på operation, patienttype, region, sygehus, bopælsregion, køn, alder og år (2013-

 • Plastikoperationer

  Antal plastikoperationer foretaget på sygehuse og hos speciallæge fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2005-

 • Radiologiske undersøgelser

  Antal radiologiske undersøgelser foretaget på danske sygehuse fordelt på forskellige typer radiologiske undersøgelser, region, sygehus, køn, alder og år (2013-

 • Sygdomsforekomst for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Antal personer og nye tilfælde med udvalgte kroniske sygdomme og psykisk lidelse (fx astma, diabetes og skizofreni) fordelt på alder, køn, regioner og kommune (2000-

 • Sygehusaktivitet på diagnosegruppe

  Antal besøg og indlagte på somatiske sygehusafdelinger fordelt på diagnose, diagnosegrupper, ejerforhold, køn, alder, år (2013-

 • Sygehusaktivitet på diagnoseniveau

  Antal besøg og indlagte på somatiske sygehusafdelinger fordelt på overordnet diagnose, ejerforhold, køn, alder, år (2013-

Operationer og diagnoser - Emneoversigt
Graviditet, fødsler og børn
Graviditet, fødsler og børn - Emneoversigt
Hvad dør vi af
 • Alkohol

  Indikatorer om behandling, dødelighed og udgifter i forbindelse med alkoholproblemer fordelt på region, kommune, alder og år (2013-

 • Dødsårsager

  Antal døde fordelt på dødsårsager, alder, køn, region, år (2002-

Hvad dør vi af - Emneoversigt

Registre

Find opgørelser ud fra hvilke registre de kommer fra

Plastikoperationer

Opgørelserne viser antal plastikoperationer foretaget på offentlige og private sygehuse, samt i speciallægepraksis, fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus. Tallene er for hver af de to opgørelser yderligere fordelt på operationstype, operationssted, aldersgruppe, køn og årstal. Opgørelserne inkluderer alle patienter med dansk bopæl på operationsdatoen. Der findes data fra 2005 og frem.

Alder, Køn og Geografi

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning. Bemærk at alle tal er afrundet til nærmeste 5.

Udvikling og Operationssted

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning. Bemærk at alle tal er afrundet til nærmeste 5.

Tabel over udførte plastikoperationer

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning. Bemærk at alle tal er afrundet til nærmeste 5.

Plastikoperationer

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

   1) Formålet (kort)

   2) Indhold og afgræsning

   3) Indikatorer

   4) Forbehold ved fortolkning

   5) Datakilde

   6) Offentliggørelse

   7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

1. Formål (kort)


Formålet med disse opgørelser er at give et indblik i udviklingen i antallet af udvalgte plastik-operationer over tid.

 

2. Indhold og afgrænsning


På baggrund af data fra Landspatientregistret og Sygesikringsregisteret opgøres antallet af plastikoperationer, der er foretaget på offentlige og private sygehuse samt i speciallægepraksis i Danmark. Opgørelserne er overordnet fordelt på enten bopælsregion, herunder også kommune, eller behandlingsregion, herunder også sygehus opgjort med navn på operationsdatoen og det seneste registrerede navn for et givent sygehus på opdateringstidspunktet. Plastikoperationer foretaget hos speciallæge fremgår under ukendt ved fordeling på sygehus. Tallene er for hver af de overordnede opgørelser yderligere fordelt på operationstype, årstal, operationssted, aldersgruppe og køn. Tallene opgøres for alle patienter med dansk bopæl på operationsdatoen og opdateres årligt.

Samme person kan medtælle flere gange i opgørelsen i tilfælde af, at vedkommende har fået forskellige operationer eller samme operation flere gange. For operationer foretaget på offentlige og private hospitaler, kan samme person dog maks. medtælle med én operation pr. dag pr. operationstype hvert operationssted. For operationer foretaget hos speciallæge, kan samme person maks. medtælle med én operation pr. uge pr. operationstype.

I opgørelserne findes der data fra år 2005 og frem.

 

3. Indikatorer


Plastikoperationer dækker i opgørelserne over operationstyperne: Maveløft (abdominalplastik), brystforstørrende operation, brystreduktion, excision af løs hud på overestremitet (incl. brachioplastik), fedtsugning, inderlårsplastik, operation for hængende øjenlåg, brystløft (mastopeksi), kønslæbereduktion (vulvaplastik), korrektion af slap eller overskydende hud/underhud på ryg/glutealt og plastik af ydre øre. De 11 operationstyper er dannet og afgrænset ved udtræk på operationskoder og ydelseskoder/specialekoder. De anvendte koder er specificeret i dokumentet ’Afgrænsning af plastikoperationer’.

Opgørelserne er diskretionerede, hvilket her betyder, at hvis antallet af operationer er mellem 1 og 4, er cellen maskeret med "<5". Alle tal er afrundet til nærmeste 5.

 

4. Forbehold ved fortolkning


Opgørelserne for ikke offentligt betalte operationer skal ses som minimumstal, idet der forekommer en vis underrapportering af patient- og forsikringsbetalt aktivitet på private sygehuse, der dog syntes at være mindsket de seneste år.

Der er databrud i 2019 grundet overgang til ny version af Landspatientregisteret (LPR3) primo 2019. Sammenligninger mellem årene skal derfor foretages med varsomhed.

Grundet diskretionering af antallet af operationer, hvor færre end 5 er foretaget, vil det totale antal plastikoperationer ikke nødvendigvis svare til summen af alle 11 operationstyper.

Bemærk, at opgørelserne over plastikoperationer, foretaget hos privatpraktiserende speciallæger, er ændret metodemæssigt fra oktober 2021. Afgrænsningen af opgørelserne af plastikoperationer foretaget hos privatpraktiserende speciallæger er ændret, således at samme person maks. kan tælle med én operation pr. uge pr. operationstype. I tidligere opgørelser blev f.eks. alle øjenlågsoperationer inkl. operation pr. øje pr. samme dag og følgende operationer i forbindelse med samme konsultation talt med som unikke operationer. Ændringen i afgrænsningen i nuværende opgørelse betyder generelt, og især for øjenlågsoperationer, at antal unikke operationer er lavere end tidligere opgjort og dermed lavere end tal, der er trukket fra denne side før oktober 2021. 

 

5. Datakilde


Datagrundlaget for opgørelserne er Landspatientsregisteret og Sygesikringsregisteret. 

Landspatientregisteret pr. 10. september 2021, Sundhedsdatastyrelsen. LPR2 er opdateret pr. 30. marts 2021, og LPR3 er opdateret pr. 10. september 2021. Sygesikringsregisteret pr. 1. oktober 2021, Sundhedsdatastyrelsen.

 

6. Offentliggørelse


Data offentliggøres årligt i april måned.

Den seneste offentliggørelsen i oktober 2021 dækker over perioden 2005-2020.

 

7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne


Skema: Angiver om opgørelserne overordnet opgøres på behandlingsregion eller bopælsregion.

Behandlingsregion: Angiver den region, hvor operationen er udført. Operationer foretaget før Kommunalreformen er tilskrevet den region, hvori sygehuset eller speciallægepraksissen ligger efter Kommunalreformen.

Sygehus (historisk): Angiver sygehusnavn på operationsdatoen.

Sygehus (seneste): Angiver seneste sygehusnavn på opgørelsens opdateringstidspunkt.

Bopælsregion: Angiver region, hvor en patient var bosat på operationsdatoen. Operationer foretaget før Kommunalreformen er tilskrevet den region, hvori bopælskommune ligger efter Kommunalreformen.

Kommune: Angiver kommune, hvor en patient var bosat på operationsdatoen. En kommune er angivet med kommunens navn efter Kommunalreformen i 2007.

Operationstype: Operationstype er kategoriseret som: Maveløft (abdominalplastik), brystforstørrende operation, brystreduktion, excision af løs hud på overestremitet (incl. brachioplastik), fedtsugning, inderlårsplastik, operation for hængende øjenlåg, brystløft (mastopeksi), kønslæbereduktion (vulvaplastik), korrektion af slap eller overskydende hud/underhud på ryg/glutealt og plastik af ydre øre.

Årstal: Angiver det år, hvor operationen er udført.

Operationssted: Operationssted er kategoriseret som: Offentligt sygehus, Privat sygehus – offentligt finansieret, Privat sygehus – øvrigt finansieret og Speciallæge – Offentligt finansieret). ’Privat sygehus - øvrigt finansieret’ dækker over: Selvbetaler, forsikringsbetalt og/eller anden betaler.

Alder: Alder er kategoriseret som: 0-24 år, 25-44 år og 45+ år. Alder angiver en patients alder på operationsdatoen.

Køn: Køn er kategoriseret som: Mand, kvinde og ukendt. Køn angiver en patients køn på operationsdatoen.

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?