Emner

Find opgørelser ud fra forskellige emneområder

Aktuelt
 • Relancering af Mit Sygehusvalg

  'Mit sygehusvalg' kan du bruge til at sammenligne sygehuse i Danmark ud fra fx ventetider og patienttilfredshed. Det kan hjælpe dig, når du skal undersøges (udredes) eller behandles, og du selv vil vælge sygehus.

 • Udgivelseskalender

  Oversigt over planlagte og tidligere udgivelser

 • Vejledninger

  Vejledninger i at bruge eSundhed

Aktuelt - Emneoversigt
Ældre
Ældre - Emneoversigt
Almen praksis
 • Almen praksis og tilmeldte patienter

  Opgørelserne viser en række relevante tal for almen praksis siden 1. juli 2014. Tallene er hovedsageligt fordelt på praksistype, kommune og region, samt viser udviklingen pr. halvår. Opgørelserne ligger fordelt på følgende overordnede emner: 1. Nøgletal for kapaciteten i almen praksis, 2. Lægekapaciteter for almen praksis, 3. Åben og lukket for tilgang, 4. Praksistyper.

Almen praksis - Emneoversigt
Sundhedsklynger
Sundhedsklynger - Emneoversigt
Tandpleje
Tandpleje - Emneoversigt
Kræft
Kræft - Emneoversigt
Lægemidler
 • Medicinsk cannabis

  Monitorering af brugen af Medicinsk Cannabis

 • Antibiotika

  Opgørelserne viser salg af systemisk antibiotika, solgt fra apoteker på recept.

 • Antipsykotika

  Forbrug af antipsykotika generelt og hos borgere med demens.

 • Brug af lægemidler under graviditet

  Receptpligtig medicin til kvinder før og under graviditet fordelt på forskellige lægemidler, tidspunkter under graviditet, kvindens alder og år (2001- )

 • Lægemidler mod diabetes og overvægt herunder Wegovy Flextouch

  Opgørelse over salget af lægemidler, der er godkendt til brug mod diabetes og overvægt.

 • Medicinpriser

  Udvikling i medicinpriser fordelt på forskellige lægemidler (seneste 5 år)

 • Medicinprisindeks

  Gennemsnitspris for behandling (definerede døgndoser) og pakning fordelt på medicingrupper, pristyper, år og måned (2005- )

 • Medicintilskud

  Apotekernes salg af tilskudsberettigede lægemidler og regionernes udgifter til tilskudsberettigede lægemidler fordelt på år og måneder (1996- )

 • ordiprax+

  Vejledninger m.m. til ordiprax+ for læger og lægemiddelkonsulenter

 • Nye lægemidler

  Nye receptpligtige lægemidler fordelt på årsag til nyt lægemiddel, markedsføringsår, antal og regioner (Seneste 10 år)

 • Sovemedicin til børn og unge

  Opgørelserne viser udviklingen i brugen af sovemedicin blandt børn mellem 0-17 år.

 • Apotekernes salg af lægemidler

  Apotekernes salg af lægemidler (fx mængde, omsætning og pris) fordelt på forskellige lægemidler, år og kvartal (seneste 5 år)

 • Lægemidler i tabletform mod covid19

  Opgørelsen viser antal personer der købte Lagevrio eller Plaxovid mod covid19

Lægemidler - Emneoversigt
Beskæftigede i sundhedsvæsenet
 • Andre ydere i praksis

  Antal behandlere, antal kapaciteter og antal praksis (ydernumre) for praksisområderne almen lægehjælp, fodterapi, fysioterapi, kiropraktik, psykologihjælp, speciallægehjælp, tandlægehjælp, fordelt på regioner og roller (2007-)

 • Ansatte på offentlige sygehuse

  Antal ansatte sundhedspersoner på offentlige sygehuse fordelt på faggrupper, regioner, stillingstyper, år (2013 - )

 • Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede

  Antal sundhedsuddannede fordelt på år, faggrupper, herkomst, speciale, alder og køn, uddannelsesland, brancher og sektorer, region (2000-2020)

 • Autorisation

  Antal udstedte autorisationer fordelt på faggrupper, alder, køn, uddannelsesgrupper, uddannelseslande og år (2000-)

 • Selvstændigt virke

  Antal udstedte tilladelser til selvstændigt virke til læger tandlæger og kiropraktorer fordelt på faggrupper, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-)

 • Specialeanerkendelse

  Antal udstedte speciallæge- og specialtandlægeanerkendelser fordelt på speciale, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-)

Beskæftigede i sundhedsvæsenet - Emneoversigt
Patienter og sygehuse
Patienter og sygehuse - Emneoversigt
Operationer og diagnoser
 • Fedmeoperationer

  Antal fedmeoperationer foretaget på sygehuse fordelt på enten bopælsregion og kommune, behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2009-

 • Landspatientregisteret: Avanceret udtræk

  Brugerdefineret udtræk fra Landspatientsregisteret

 • Forgiftninger og selvmordsforsøg med lægemidler

  Antal indlæggelser med forgiftning og selvmordsforsøg med lægemidlerne acetylsalicylsyre eller paracetamol på somatiske sygehuse. Opgørelserne er fordelt på køn, alder og år (2014-

 • Plastikoperationer

  Antal plastikoperationer foretaget på sygehuse og hos speciallæge fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2005-

 • Radiologiske undersøgelser

  Antal radiologiske undersøgelser foretaget på danske sygehuse, hospice og klinikker fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt undersøgelsestyper, undersøgelsessted, alder, køn og år (2011-

 • Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Antal personer og nye tilfælde med udvalgte kroniske sygdomme og svære psykisk lidelser (fx astma, diabetes og skizofreni) fordelt på alder, køn, regioner og kommune (2000- )

Operationer og diagnoser - Emneoversigt
Graviditet, fødsler og børn
Graviditet, fødsler og børn - Emneoversigt
Hvad dør vi af
 • Alkohol

  Indikatorer om hospitalskontakt, offentligt finansieret behandling samt brug at lægemidler til behandling pga. alkohol opdelt på region, kommune, alder, køn og år (2009-2020)

 • Dødsårsager

  Antal døde fordelt på dødsårsager, alder, køn, region, år (2002-)

Hvad dør vi af - Emneoversigt

Registre

Find opgørelser ud fra hvilke registre de kommer fra

Radiologiske undersøgelser

Opgørelserne viser antal radiologiske undersøgelser foretaget på offentlige og private sygehuse, samt på hospice og øvrige sygehuse/klinikker, fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus.
Tallene er for hver af de to opgørelser yderligere fordelt på forskellige typer radiologiske undersøgelser (procedure), undersøgelsessted, aldersgruppe, køn og årstal. Opgørelserne inkluderer alle patienter undersøgt i Danmark, uanset om de havde dansk eller udenlandsk bopæl på undersøgelsesdatoen.

Der findes data fra 2011 og frem. 

Note: Samme type undersøgelser udført samme dag i højre og venstre side medtæller kun som én undersøgelse.

 

Alder, køn og geografi

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning. Bemærk at alle tal er afrundet til nærmeste 5.

Udvikling og undersøgelsessted

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning. Bemærk at alle tal er afrundet til nærmeste 5.

Pivottabel

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning. Bemærk at alle tal er afrundet til nærmeste 5.

Radiologiske undersøgelser

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

   1) Formålet (kort)

   2) Indhold og afgræsning

   3) Indikatorer

   4) Forbehold ved fortolkning

   5) Datakilde

   6) Offentliggørelse

   7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

1. Formål


Formålet med disse opgørelser er at belyse udviklingen i den radiologiske aktivitet over tid.

 

2. Indhold og afgrænsning


På baggrund af data fra Landspatientregistret opgøres antallet af radiologiske undersøgelser, der er foretaget på offentlige og private sygehuse i Danmark samt på hospice og øvrige sygehuse/klinikker. Opgørelserne er overordnet fordelt på enten bopælsregion, herunder også kommune, eller behandlingsregion, herunder også sygehus opgjort med navn på undersøgelsesdatoen. Under sygehuse indgår, foruden offentlige og private hospitaler, også hospice samt øvrige sygehuse/klinikker herunder gigthospitaler og sclerosehospitaler. Tallene er for hver af de overordnede opgørelser yderligere fordelt på proceduretype, årstal, undersøgelsessted, aldersgruppe og køn. Tallene opgøres for alle patienter undersøgt i Danmark, uanset om de havde dansk eller udenlandsk bopæl på undersøgelsesdatoen. Opgørelserne opdateres årligt.

Samme person kan medtælle flere gange i opgørelserne i tilfælde af, at vedkommende har fået foretaget forskellige undersøgelser eller samme undersøgelse flere gange. Samme person kan dog maks. medtælle med én undersøgelse af samme proceduretype pr. dag hvert undersøgelsessted. Foretages samme undersøgelse i højre og venstre side, tæller det således med som én undersøgelse.

I opgørelserne findes der data fra år 2011 og frem.
 

 

3. Indikatorer


Radiologiske undersøgelser dækker i opgørelserne over alle procedurer afgrænset ved udtræk på undersøgelseskoder af typen ’UX’ (Radiologiske undersøgelser) på nær undersøgelseskoder af typen ’UXZ’, der er ekskluderet. Den radiologiske aktivitet optælles total og desuden på følgende hovedgrupper af radiologiske undersøgelser samt alle undergrupper derunder: 

 • Alle radiologiske undersøgelser UX
 • Angiografier UXA
 • CT-skanninger UXC
 • MR-skanninger UXM
 • Røntgenundersøgelser UXR
 • Ultralyds-undersøgelser UXU

Opgørelserne er diskretionerede, hvilket her betyder, at hvis antallet af undersøgelser er mellem 1 og 4, er cellen maskeret med "<5". Alle tal er afrundet til nærmeste 5.

 

4. Forbehold ved fortolkning


Der er databrud i 2019 grundet overgang til ny version af Landspatientregisteret (LPR3) primo 2019. Sammenligninger mellem årene skal derfor foretages med varsomhed.

Grundet diskretionering af antallet af undersøgelser, hvor færre end 5 er foretaget, vil de totale antal radiologiske undersøgelser på forskellige niveauer ikke nødvendigvis svare til summen af alle underliggende procedure.

Opgørelserne af radiologiske undersøgelser er ændret metodemæssigt fra maj 2022. Afgrænsningen er ændret, således at samme person maks. kan tælle med én radiologisk undersøgelse af samme type pr. dag pr. undersøgelsessted. I tidligere opgørelser blev f.eks. alle mammografiscreeninger udført i højre og venstre side samme dag talt med som to unikke undersøgelser, mens de nu kun medtæller som én undersøgelse. Ændringen i afgrænsningen i nuværende opgørelse betyder generelt, at antal unikke undersøgelser er lavere end tidligere opgjort, og dermed lavere end tal, der er trukket fra denne side før maj 2022.

 

5. Datakilde


Datagrundlaget for opgørelserne er Landspatientsregisteret. 
Landspatientregisteret pr. 10. marts 2023, Sundhedsdatastyrelsen. LPR2 er opdateret pr. 30. marts 2021, og LPR3 er opdateret pr. 10. marts 2023.

 

6. Offentliggørelse


Data offentliggøres årligt i april måned.

Ved den årlige opdatering opdateres alle tællingsår, og opgørelserne opdateres med data fra seneste år, baseret på data fra Landspatientregisteret, som det så ud på opdateringstidspunktet angivet under datakilde. Landspatientregisteret er et levende register, der opdateres løbende med nye indberetninger og korrektioner af eksisterende indberetninger. Det betyder, at en statistik udtrukket før den årlige opdatering kan afvige fra en tilsvarende statistik udtrukket efter en opdatering.  

 

7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne


Skema: Angiver om opgørelserne overordnet opgøres på behandlingsregion eller bopælsregion.
Behandlingsregion: Angiver den ansvarlige behandlingsregion, hvor undersøgelsen er udført.
Sygehus: Angiver sygehusnavn på undersøgelsesdatoen.
Bopælsregion: Angiver region, hvor en patient var bosat på undersøgelsesdatoen, hvis patienten var bosat i Danmark. Hvis patienten ikke var bosat i Danmark, fremgår patienten under kategorien ’Ikke bosat i Danmark’, og ukendt bopælsregion fremgår af kategorien ’Ukendt’.
Kommune: Angiver kommune, hvor en patient var bosat på undersøgelsesdatoen, hvis patienten var bosat i Danmark. Hvis patienten ikke var bosat i Danmark, fremgår patienten under kategorien ’Ikke bosat i Danmark’, og ukendt bopælskommune fremgår af kategorien ’Ukendt’.
Proceduretype: Procedure er den enkelte radiologiske procedurekode med tilhørende tekst. Procedure er kategoriseret som: UX Alle radiologiske undersøgelser, UXA Angiografier, UXC CT-skanninger, UXM MR-skanninger, UXR Røntgenundersøgelser, UXU Ultralydsundersøgelser samt alle underkoder under nævnte overgrupper.
Årstal: Angiver det år, hvor undersøgelsen er udført.
Undersøgelsessted: Undersøgelsessted er kategoriseret som: Offentligt sygehus, Privat sygehus – offentligt finansieret, Privat sygehus – øvrigt finansieret, Hospice – offentlig finansieret, Hospice – øvrigt finansieret, Øvrige – offentligt finansieret og Øvrige – øvrigt finansieret. ’Øvrige’ dækker over: Sygehuse/klinikker der er under særlig lovgivning, herunder gigthospitaler og sclerosehospitaler. ’Øvrigt finansieret’ dækker over: Selvbetaler, forsikringsbetalt og/eller anden betaler. 


Alder: Alder er kategoriseret som 5-års alderskategorier: 0-4, 5-9, …, 80-84, 85+ år or ukendt. Alder angiver en patients alder på undersøgelsesdatoen.
Køn: Køn er kategoriseret som: Mand, kvinde og ukendt. Køn angiver en patients køn på undersøgelsesdatoen.

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?