Hvordan er data opgjort?

Opgørelse af data

 

Ventetid til undersøgelse (udredning)

 

Beskrivelse: Ventetid til undersøgelse (udredning) angiver, hvor mange uger det forventes at tage, fra sygehuset har modtaget din henvisning og indtil du ses første gang.

Enhed: Antal uger

Datakilde: Tallene er baseret på sygehusenes/klinikkernes egne indberetninger af forventede ventetider.

Opdateringsfrekvens: Flere gange dagligt

Bemærkning: Det er kun ventetider, som er indberettet inden for de seneste tre måneder, der fremgår. Hvis et sygehus eller en klinik ikke har indberettet ventetider i mere end tre måneder, fjernes ventetiderne.

Ventetid til behandling

 

Beskrivelse: Ventetid til behandling angiver, hvor mange uger det forventes at tage, fra din(e) undersøgelse(r) (udredning) er afsluttet og indtil den dato, hvor behandlingen indledes.

Enhed: Antal uger

Datakilde: Tallene er baseret på sygehusenes/klinikkernes egne indberetninger af forventede ventetider.

Opdateringsfrekvens: Flere gange dagligt

Bemærkning: For nogle undersøgelser (udredninger) og behandlinger findes der både en 'ventetid til ambulant behandling' og 'ventetid til behandling ved indlæggelse'. I disse tilfælde vises den længste ventetid.

Det er kun ventetider, som er indberettet inden for de seneste tre måneder, der fremgår. Hvis et sygehus eller en klinik ikke har indberettet ventetider i mere end tre måneder, fjernes ventetiderne.

Dato for opdatering af ventetider

 

Beskrivelse: Dato for opdatering af ventetider angiver, hvornår sygehusene/klinikkerne sidst har indberettet ventetider.

Enhed: Dato

Datakilde: Datoen dannes automatisk den dag, hvor sygehusene/klinikkerne indberetter ventetider.

Opdateringsfrekvens: Flere gange dagligt

Bemærkning: Det er kun ventetider, som er indberettet inden for de seneste tre måneder, der fremgår. Hvis et sygehus eller en klinik ikke har indberettet ventetider i mere end tre måneder, fjernes ventetiderne og dermed også datoen for opdatering af ventetider.

 

Tilfredshedsmålinger

Beskrivelse: Den overordnede tilfredshed afspejler patienternes svar i forhold til følgende spørgsmål: ”Er du alt i alt tilfreds med din indlæggelse/ dit besøg?”
Den overordnede patienttilfredshed afspejler patienternes svar i forhold til følgende spørgsmål: 
”Er du tilfreds med den behandling, som du modtog for din sygdom/tilstand?”
Den overordnede tilfredshed med personalet afspejler patienternes svar i forhold til følgende spørgsmål: ” Var personalet venligt og imødekommende?”

Enhed: Skala 1-5 (1 er dårligst og 5 er bedst)

Datakilde: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP). LUP er en spørgeskemaundersøgelse, hvor over 400.000 patienter har givet feedback på de oplevelser, de har haft i forbindelse med et besøg på landets hospitaler. 

Opdateringsfrekvens: Årligt

Bemærkninger: Patienter, der er behandlet på tværs af regionernes sygehuse, er inkluderet i undersøgelsen. Patienter, der er behandlet på privathospitaler efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg, og hvor behandlingen dermed er finansieret af regionerne, indgår også. 
De tilfredshedsmålinger fra LUP, der fremgår af mitsygehusvalg.dk, omhandler patienter, der har været enten planlagt indlagt eller haft et ambulant besøg. For en given undersøgelse eller behandling (f.eks. grå stær), kan det forekomme, at der både findes en tilfredshedsmåling for planlagt indlagte patienter og for patienter, der har haft et ambulant besøg. I sådanne tilfælde vises et vægtet gennemsnit af de to tilfredshedsmålinger (dvs. at de vægtes alt efter antallet af patienter).
Tilfredshedsmålinger fra LUP vises kun på mitsygehusvalg.dk, hvis den gældende afdeling organisatorisk svarer til den, der har indberettet ventetider. Tilfredshedsmålingerne fremgår ikke, hvis der ikke er indberettet en ventetid. 
Hvis du har spørgsmål til selve LUP undersøgelsen, kan du finde yderligere informationer her: LUP - Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (regionh.dk)

Manglende data

Manglende data kan skyldes, at data fx ikke indberettes/opgøres eller opgørelsesmetoden.