Emner

Find opgørelser ud fra forskellige emneområder

Aktuelt
 • Relancering af Mit Sygehusvalg

  'Mit sygehusvalg' kan du bruge til at sammenligne sygehuse i Danmark ud fra fx ventetider og patienttilfredshed. Det kan hjælpe dig, når du skal undersøges (udredes) eller behandles, og du selv vil vælge sygehus.

 • Udgivelseskalender

  Oversigt over planlagte og tidligere udgivelser

 • Vejledninger

  Vejledninger i at bruge eSundhed

Aktuelt - Emneoversigt
Ældre
Ældre - Emneoversigt
Almen praksis
 • Almen praksis og tilmeldte patienter

  Opgørelserne viser en række relevante tal for almen praksis siden 1. juli 2014. Tallene er hovedsageligt fordelt på praksistype, kommune og region, samt viser udviklingen pr. halvår. Opgørelserne ligger fordelt på følgende overordnede emner: 1. Nøgletal for kapaciteten i almen praksis, 2. Lægekapaciteter for almen praksis, 3. Åben og lukket for tilgang, 4. Praksistyper.

Almen praksis - Emneoversigt
Sundhedsklynger
Sundhedsklynger - Emneoversigt
Kræft
Kræft - Emneoversigt
Lægemidler
 • Medicinsk cannabis

  Monitorering af brugen af Medicinsk Cannabis

 • Antibiotika

  Opgørelserne viser salg af systemisk antibiotika, solgt fra apoteker på recept.

 • Antipsykotika

  Forbrug af antipsykotika generelt og hos borgere med demens.

 • Brug af lægemidler under graviditet

  Receptpligtig medicin til kvinder før og under graviditet fordelt på forskellige lægemidler, tidspunkter under graviditet, kvindens alder og år (2001- )

 • Medicinpriser

  Udvikling i medicinpriser fordelt på forskellige lægemidler (seneste 5 år)

 • Medicinprisindeks

  Gennemsnitspris for behandling (definerede døgndoser) og pakning fordelt på medicingrupper, pristyper, år og måned (2005- )

 • Medicintilskud

  Apotekernes salg af tilskudsberettigede lægemidler og regionernes udgifter til tilskudsberettigede lægemidler fordelt på år og måneder (1996- )

 • ordiprax+

  Vejledninger m.m. til ordiprax+ for læger og lægemiddelkonsulenter

 • Nye lægemidler

  Nye receptpligtige lægemidler fordelt på årsag til nyt lægemiddel, markedsføringsår, antal og regioner (Seneste 10 år)

 • Sovemedicin til børn og unge

  Opgørelserne viser udviklingen i brugen af sovemedicin blandt børn mellem 0-17 år.

 • Apotekernes salg af lægemidler

  Apotekernes salg af lægemidler (fx mængde, omsætning og pris) fordelt på forskellige lægemidler, år og kvartal (seneste 5 år)

 • Lægemidler i tabletform mod covid19

  Opgørelsen viser antal personer der købte Lagevrio eller Plaxovid mod covid19

Lægemidler - Emneoversigt
Beskæftigede i sundhedsvæsenet
 • Andre ydere i praksis

  Antal behandlere, antal kapaciteter og antal praksis (ydernumre) for praksisområderne almen lægehjælp, fodterapi, fysioterapi, kiropraktik, psykologihjælp, speciallægehjælp, tandlægehjælp, fordelt på regioner og roller (2007-)

 • Ansatte på offentlige sygehuse

  Antal ansatte sundhedspersoner på offentlige sygehuse fordelt på faggrupper, regioner, stillingstyper, år (2013 - )

 • Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede

  Antal sundhedsuddannede fordelt på år, faggrupper, herkomst, speciale, alder og køn, uddannelsesland, brancher og sektorer, region (2000-2020)

 • Autorisation

  Antal udstedte autorisationer fordelt på faggrupper, alder, køn, uddannelsesgrupper, uddannelseslande og år (2000-)

 • Selvstændigt virke

  Antal udstedte tilladelser til selvstændigt virke til læger tandlæger og kiropraktorer fordelt på faggrupper, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-)

 • Specialeanerkendelse

  Antal udstedte speciallæge- og specialtandlægeanerkendelser fordelt på speciale, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-)

Beskæftigede i sundhedsvæsenet - Emneoversigt
Patienter og sygehuse
Patienter og sygehuse - Emneoversigt
Operationer og diagnoser
 • Fedmeoperationer

  Antal fedmeoperationer foretaget på sygehuse fordelt på enten bopælsregion og kommune, behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2009-

 • Landspatientregisteret: Avanceret udtræk

  Brugerdefineret udtræk fra Landspatientsregisteret

 • Forgiftninger og selvmordsforsøg med lægemidler

  Antal indlæggelser med forgiftning og selvmordsforsøg med lægemidlerne acetylsalicylsyre eller paracetamol på somatiske sygehuse. Opgørelserne er fordelt på køn, alder og år (2014-

 • Plastikoperationer

  Antal plastikoperationer foretaget på sygehuse og hos speciallæge fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2005-

 • Radiologiske undersøgelser

  Antal radiologiske undersøgelser foretaget på danske sygehuse, hospice og klinikker fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt undersøgelsestyper, undersøgelsessted, alder, køn og år (2011-

 • Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Antal personer og nye tilfælde med udvalgte kroniske sygdomme og svære psykisk lidelser (fx astma, diabetes og skizofreni) fordelt på alder, køn, regioner og kommune (2000- )

Operationer og diagnoser - Emneoversigt
Graviditet, fødsler og børn
Graviditet, fødsler og børn - Emneoversigt
Hvad dør vi af
 • Alkohol

  Indikatorer om hospitalskontakt, offentligt finansieret behandling samt brug at lægemidler til behandling pga. alkohol opdelt på region, kommune, alder, køn og år (2009-2020)

 • Dødsårsager

  Antal døde fordelt på dødsårsager, alder, køn, region, år (2002-)

Hvad dør vi af - Emneoversigt

Registre

Find opgørelser ud fra hvilke registre de kommer fra

Hvordan er data opgjort?

Opgørelse af data

 

Ventetid til undersøgelse (udredning)

 

Beskrivelse: Ventetid til undersøgelse (udredning) angiver, hvor mange uger det forventes at tage, fra sygehuset har modtaget din henvisning og indtil du ses første gang.

Enhed: Antal uger

Datakilde: Tallene er baseret på sygehusenes/klinikkernes egne indberetninger af forventede ventetider.

Opdateringsfrekvens: Flere gange dagligt

Bemærkning: Det er kun ventetider, som er indberettet inden for de seneste tre måneder, der fremgår. Hvis et sygehus eller en klinik ikke har indberettet ventetider i mere end tre måneder, fjernes ventetiderne.

Ventetid til behandling

 

Beskrivelse: Ventetid til behandling angiver, hvor mange uger det forventes at tage, fra din(e) undersøgelse(r) (udredning) er afsluttet og indtil den dato, hvor behandlingen indledes.

Enhed: Antal uger

Datakilde: Tallene er baseret på sygehusenes/klinikkernes egne indberetninger af forventede ventetider.

Opdateringsfrekvens: Flere gange dagligt

Bemærkning: For nogle undersøgelser (udredninger) og behandlinger findes der både en 'ventetid til ambulant behandling' og 'ventetid til behandling ved indlæggelse'. I disse tilfælde vises den længste ventetid.

Det er kun ventetider, som er indberettet inden for de seneste tre måneder, der fremgår. Hvis et sygehus eller en klinik ikke har indberettet ventetider i mere end tre måneder, fjernes ventetiderne.

Dato for opdatering af ventetider

 

Beskrivelse: Dato for opdatering af ventetider angiver, hvornår sygehusene/klinikkerne sidst har indberettet ventetider.

Enhed: Dato

Datakilde: Datoen dannes automatisk den dag, hvor sygehusene/klinikkerne indberetter ventetider.

Opdateringsfrekvens: Flere gange dagligt

Bemærkning: Det er kun ventetider, som er indberettet inden for de seneste tre måneder, der fremgår. Hvis et sygehus eller en klinik ikke har indberettet ventetider i mere end tre måneder, fjernes ventetiderne og dermed også datoen for opdatering af ventetider.

Overordnet patienttilfredshed

 

Beskrivelse: Den overordnede patienttilfredshed afspejler patienternes svar i forhold til følgende spørgsmål: -

 • Tilfredshed med plejen 
 • Tilfredshed med behandlingen 
 • Om patienterne alt i alt var tilfredse med besøget eller forløbet

Enhed: Skala 1-5 (1 er dårligst og 5 er bedst)

Datakilde: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP). Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser er en spørgeskemaundersøgelse, hvor over 250.000 patienter bliver inviteret til at give feedback på de oplevelser, de har haft i forbindelse med deres besøg på landets sygehuse. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser omhandler både patienter, som har været indlagt og patienter, som har haft et ambulant besøg. Yderligere beskrivelse af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patienttilfredshed.

Opdateringsfrekvens: Årligt

Bemærkning: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) opgøres efter, om patienterne har været enten planlagt indlagt eller haft et ambulant besøg. For en given undersøgelse eller behandling (fx grå stær), kan det derfor forekomme, at der findes to opgørelser for ’overordnet tilfredshed’ – én opgørelse for planlagt indlagte patienter og én opgørelse for patienter, der har haft et ambulant besøg. I sådanne tilfælde vises et vægtet gennemsnit af de to opgørelser (dvs. at opgørelserne vægtes alt efter antallet af patienter i opgørelsen).

I Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) indgår kun landets offentlige somatiske sygehuse samt patienter, der har været på privathospital efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg.

’Overordnet patienttilfredshed’ vises kun for afdelinger, som organisatorisk svarer til det afdelingsniveau, som anvendes i Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP).

’Tilfredshedsmålinger fra LUP vises kun hvis der også er indberettes ventetider på samme sygehus/klinik. For at vise tilfredshedsmålinger på så mange sygehuse/klinikker som muligt, oparves tilfredshedsmålinger fra underafdelinger op til de overafdelinger som vises på Mit Sygehusvalg.

Tilfredshed med patientinvolvering

 

Beskrivelse: Tilfredshed med patientinvolvering afspejler patienternes svar i forhold til en række spørgsmål om patientinvolvering,fx: 

 • Patienterne har mulighed for deltagelse i beslutninger om behandling 
 • Pårørende har mulighed for deltagelse i beslutning om behandling 
 • Personalet spørger ind til paternes egne erfaringer med sygdom/tilstand 
 • Patienterne har samtaler med personalet om egen håndtering af sygdom/tilstand

Enhed: Skala 1-5 (1 er dårligst og 5 er bedst)

Datakilde: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP). Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser er en spørgeskemaundersøgelse, hvor over 250.000 patienter bliver inviteret til at give feedback på de oplevelser, de har haft i forbindelse med deres besøg på landets sygehuse. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser omhandler både patienter, som har været indlagt og patienter, som har haft et ambulant besøg. Yderligere beskrivelse af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patienttilfredshed.

Opdateringsfrekvens: Årligt

Bemærkning: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) opgøres efter, om patienterne har været enten planlagt indlagt eller haft et ambulant besøg. For en given undersøgelse eller behandling (fx grå stær), kan det derfor forekomme, at der findes to opgørelser for ’tilfredshed med patientinvolvering’ – én opgørelse for planlagt indlagte patienter og én opgørelse for patienter, der har haft et ambulant besøg. I sådanne tilfælde vises et vægtet gennemsnit af de to opgørelser (dvs. at opgørelserne vægtes alt efter antallet af patienter i opgørelsen). 

I Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) indgår kun landets offentlige somatiske sygehuse samt patienter, der har været på privathospital efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg.

’Tilfredshed med patientinvolvering’ vises kun for afdelinger, som organisatorisk svarer til det afdelingsniveau, som anvendes i Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP).

’Tilfredshedsmålinger fra LUP vises kun hvis der også er indberettes ventetider på samme sygehus/klinik. For at vise tilfredshedsmålinger på så mange sygehuse/klinikker som muligt, oparves tilfredshedsmålinger fra underafdelinger op til de overafdelinger som vises på Mit Sygehusvalg.

Tilfredshed med personalet

 

Beskrivelse: Tilfredshed med personalet afspejler patienternes svar i forhold til en række spørgsmål om personalet, fx:

 • Personalet er forberedt på patienternes ankomst 
 • Personalet er venligt og imødekommende 
 • Personalet har sat sig ind i patienternes sygdomsforløb 
 • Patienterne har mulighed for at tale med en læge/sundhedsfaglig person

Enhed: Skala 1-5 (1 er dårligst og 5 er bedst)

Datakilde: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP). Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser er en spørgeskemaundersøgelse, hvor over 250.000 patienter bliver inviteret til at give feedback på de oplevelser, de har haft i forbindelse med deres besøg på landets sygehuse. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser omhandler både patienter, som har været indlagt og patienter, som har haft et ambulant besøg. Yderligere beskrivelse af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patienttilfredshed.

Opdateringsfrekvens: Årligt

Bemærkning: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) opgøres efter, om patienterne har været enten planlagt indlagt eller haft et ambulant besøg. For en given undersøgelse eller behandling (fx grå stær), kan det derfor forekomme, at der findes to opgørelser for ’tilfredshed med personalet’ – én opgørelse for planlagt indlagte patienter og én opgørelse for patienter, der har haft et ambulant besøg. I sådanne tilfælde vises et vægtet gennemsnit af de to opgørelser (dvs. at opgørelserne vægtes alt efter antallet af patienter i opgørelsen). 

I Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) indgår kun landets offentlige somatiske sygehuse samt patienter, der har været på privathospital efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg.

’Tilfredshed med personalet’ vises kun for afdelinger, som organisatorisk svarer til det afdelingsniveau, som anvendes i Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP).

’Tilfredshedsmålinger fra LUP vises kun hvis der også er indberettes ventetider på samme sygehus/klinik. For at vise tilfredshedsmålinger på så mange sygehuse/klinikker som muligt, oparves tilfredshedsmålinger fra underafdelinger op til de overafdelinger som vises på Mit Sygehusvalg.

Manglende data

Manglende data kan skyldes, at data fx ikke indberettes/opgøres eller opgørelsesmetoden.