Emner

Find opgørelser ud fra forskellige emneområder

Aktuelt
 • Relancering af Mit Sygehusvalg

  'Mit sygehusvalg' kan du bruge til at sammenligne sygehuse i Danmark ud fra fx ventetider og patienttilfredshed. Det kan hjælpe dig, når du skal undersøges (udredes) eller behandles, og du selv vil vælge sygehus.

 • Udgivelseskalender

  Oversigt over planlagte og tidligere udgivelser

 • Vejledninger

  Vejledninger i at bruge eSundhed

Aktuelt - Emneoversigt
Ældre
Ældre - Emneoversigt
Almen praksis
 • Almen praksis og tilmeldte patienter

  Opgørelserne viser en række relevante tal for almen praksis siden 1. juli 2014. Tallene er hovedsageligt fordelt på praksistype, kommune og region, samt viser udviklingen pr. halvår. Opgørelserne ligger fordelt på følgende overordnede emner: 1. Nøgletal for kapaciteten i almen praksis, 2. Lægekapaciteter for almen praksis, 3. Åben og lukket for tilgang, 4. Praksistyper.

Almen praksis - Emneoversigt
Sundhedsdata på tværs
 • Sundhedsdata på tværs – Nøgletal

  Temarapporten Nøgletal giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner, kommuner og praksissektoren. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

 • Sundhedsdata på tværs – Børn og unge

  Temarapporten Børn og unge giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner og praksissektoren om børn og unge i alderen 0-25 år. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

 • Sundhedsdata på tværs – Borgere på 65 år og derover

  Temarapporten Borgere på 65 år og derover giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner, kommuner og praksissektoren om borgere i alderen 65 år og derover. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

 • Sundhedsdata på tværs – Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Temarapporten Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner, kommuner og praksissektoren om borgere med udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

Sundhedsdata på tværs - Emneoversigt
Sundhedsklynger
Sundhedsklynger - Emneoversigt
Tandpleje
Tandpleje - Emneoversigt
Kræft
Kræft - Emneoversigt
Lægemidler
 • Medicinsk cannabis

  Monitorering af brugen af Medicinsk Cannabis

 • Antibiotika

  Opgørelserne viser salg af systemisk antibiotika, solgt fra apoteker på recept.

 • Antipsykotika

  Forbrug af antipsykotika generelt og hos borgere med demens.

 • Brug af lægemidler under graviditet

  Receptpligtig medicin til kvinder før og under graviditet fordelt på forskellige lægemidler, tidspunkter under graviditet, kvindens alder og år (2001- )

 • Lægemidler mod diabetes og overvægt herunder Wegovy Flextouch

  Opgørelse over salget af lægemidler, der er godkendt til brug mod diabetes og overvægt.

 • Medicinpriser

  Udvikling i medicinpriser fordelt på forskellige lægemidler (seneste 5 år)

 • Medicinprisindeks

  Gennemsnitspris for behandling (definerede døgndoser) og pakning fordelt på medicingrupper, pristyper, år og måned (2005- )

 • Medicintilskud

  Apotekernes salg af tilskudsberettigede lægemidler og regionernes udgifter til tilskudsberettigede lægemidler fordelt på år og måneder (1996- )

 • ordiprax+

  Vejledninger m.m. til ordiprax+ for læger og lægemiddelkonsulenter

 • Nye lægemidler

  Nye receptpligtige lægemidler fordelt på årsag til nyt lægemiddel, markedsføringsår, antal og regioner (Seneste 10 år)

 • Sovemedicin til børn og unge

  Opgørelserne viser udviklingen i brugen af sovemedicin blandt børn mellem 0-17 år.

 • Apotekernes salg af lægemidler

  Apotekernes salg af lægemidler (fx mængde, omsætning og pris) fordelt på forskellige lægemidler, år og kvartal (seneste 5 år)

 • Lægemidler i tabletform mod covid19

  Opgørelsen viser antal personer der købte Lagevrio eller Plaxovid mod covid19

Lægemidler - Emneoversigt
Beskæftigede i sundhedsvæsenet
 • Andre ydere i praksis

  Antal behandlere, antal kapaciteter og antal praksis (ydernumre) for praksisområderne almen lægehjælp, fodterapi, fysioterapi, kiropraktik, psykologihjælp, speciallægehjælp, tandlægehjælp, fordelt på regioner og roller (2007-)

 • Ansatte på offentlige sygehuse

  Antal ansatte sundhedspersoner på offentlige sygehuse fordelt på faggrupper, regioner, stillingstyper, år (2013 - )

 • Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede

  Antal sundhedsuddannede fordelt på år, faggrupper, herkomst, speciale, alder og køn, uddannelsesland, brancher og sektorer, region (2000-2020)

 • Autorisation

  Antal udstedte autorisationer fordelt på faggrupper, alder, køn, uddannelsesgrupper, uddannelseslande og år (2000-)

 • Selvstændigt virke

  Antal udstedte tilladelser til selvstændigt virke til læger tandlæger og kiropraktorer fordelt på faggrupper, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-)

 • Specialeanerkendelse

  Antal udstedte speciallæge- og specialtandlægeanerkendelser fordelt på speciale, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-)

Beskæftigede i sundhedsvæsenet - Emneoversigt
Patienter og sygehuse
Patienter og sygehuse - Emneoversigt
Operationer og diagnoser
 • Fedmeoperationer

  Antal fedmeoperationer foretaget på sygehuse fordelt på enten bopælsregion og kommune, behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2009-

 • Landspatientregisteret: Avanceret udtræk

  Brugerdefineret udtræk fra Landspatientsregisteret

 • Forgiftninger og selvmordsforsøg med lægemidler

  Antal indlæggelser med forgiftning og selvmordsforsøg med lægemidlerne acetylsalicylsyre eller paracetamol på somatiske sygehuse. Opgørelserne er fordelt på køn, alder og år (2014-

 • Plastikoperationer

  Antal plastikoperationer foretaget på sygehuse og hos speciallæge fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2005-

 • Radiologiske undersøgelser

  Antal radiologiske undersøgelser foretaget på danske sygehuse, hospice og klinikker fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt undersøgelsestyper, undersøgelsessted, alder, køn og år (2011-

 • Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Antal personer og nye tilfælde med udvalgte kroniske sygdomme og svære psykisk lidelser (fx astma, diabetes og skizofreni) fordelt på alder, køn, regioner og kommune (2000- )

Operationer og diagnoser - Emneoversigt
Graviditet, fødsler og børn
Graviditet, fødsler og børn - Emneoversigt
Hvad dør vi af
 • Alkohol

  Indikatorer om hospitalskontakt, offentligt finansieret behandling samt brug at lægemidler til behandling pga. alkohol opdelt på region, kommune, alder, køn og år (2009-2020)

 • Dødsårsager

  Antal døde fordelt på dødsårsager, alder, køn, region, år (2002-)

Hvad dør vi af - Emneoversigt

Registre

Find opgørelser ud fra hvilke registre de kommer fra

Indikator vedr. andel specifik første demensdiagnose blandt ældre (65+)

Opgørelsen viser andelen af borgere på 65 år eller derover, som har fået stillet en specifik demensdiagnose første gang de optræder med en demensdiagnose på offentligt sygehus. Indikatoren handler om at styrke tidlig opsporing og kvalitet i udredning og behandling af demens.

 

Målet for indikatoren er formuleret i den nationale demenshandlingsplan 2025: flere mennesker med demens skal udredes og 80 pct. skal have en specifik første demensdiagnose.

 

Se mere om hvordan det går med mål under den nationale demenshandlingsplan 2025 i opgørelsen over forbruget af antipsykotika blandt borgere med demens: https://www.esundhed.dk/Emner/Laegemidler/Antipsykotika

 

Der opgøres tal fra årene 2015 og frem. Opgørelsen opdateres én gang årligt.

Overblik

Geografi

Eksport

Information

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

   1) Formål

   2) Indhold og afgræsning

   3) Indikatorer

   4) Forbehold ved fortolkning

   5) Datakilde

   6) Offentliggørelse

  

1. Formål

Formålet med indikatoren er at kunne følge udviklingen i andelen af borgere på 65 år eller derover, som har fået stillet en specifik første demensdiagnose på offentligt sygehus. Formålet er ét ud af flere fokusområder i den nationale demenshandlingsplan 2025* og vedrører tidlig opsporing og kvalitet i udredning og behandling. Et af målene er, at flere mennesker med demens skal udredes, og 80 pct. skal have en specifik første demensdiagnose.

 

*https://sm.dk/arbejdsomraader/aeldreomraadet/demens-i-danmark/national-handlingsplan-for-demens

 

2. Indhold og afgræsning

Indikatoren opgør andelen af borgere på 65 år eller derover, som har fået stillet en specifik første demensdiagnose på et offentligt sygehus.

 

Indikatoren opgøres på baggrund af data fra Landspatientregisteret (LPR), der opdateres løbende. Dette betyder, at der kan ses ændringer ved senere opdatering af opgørelsen for denne indikator.

 

Der afgrænses til første demensdiagnose i både tæller og nævner således, at en borger kun indgår med en demensdiagnose i det pågældende opgørelsesår, såfremt borgeren ikke er registreret i LPR med en af nedenstående demensdiagnoser i en periode på 20 år forud for det pågældende opgørelsesår.

 

I tilfælde af, at en borger har flere demensdiagnoser registeret i LPR i opgørelsesåret, er det den først registrerede demensdiagnose, der medtages. Det vil sige, at der udelukkende opgøres på incidente tilfælde. I tilfælde af, at der er registreret både en specifik og en ikke specifik demensdiagnose på samme dato, er det den specifikke diagnose, der medtages.

 

Der er i opgørelsen afgrænset til borgere, der er 65 år eller derover, og som har en gyldig bopælskommune på tidspunktet for den først registrerede demensdiagnose på offentligt sygehus.


Der indgår borgere med demensdiagnoser registreret som både aktions- og bidiagnoser på offentlige somatiske og psykiatriske sygehuse. Der er inkluderet både ambulante besøg og indlæggelser uanset, om kontakten er planlagt eller akut.

 

Demensdiagnosekoder der er inkluderet i indikatoren (ICD-10):


Specifikke demensdiagnoser:

DF00* (Demens ved Alzheimers sygdom)
DF01* (Vaskulær demens)
DF02* (Demens ved andre sygdomme klassificeret andetsteds)
DG30.* (Alzheimers sygdom)
DG31.0* (Lokaliseret hjerneatrofi)
DG31.8* (Anden degenerativ sygdom i nervesystemet)


Ikke specifikke demensdiagnoser:

DF03* (Ikke specificeret demens)
DG31.9 (Degenerativ sygdom i nervesystemet UNS)
  
*og underkoder

 

3. Indikatorer

Indikatoren udregnes, som antal borgere på 65 år eller derover med en specifik første demensdiagnose divideret med antal borgere på 65 år eller derover med første demensdiagnose, multipliceret med 100, ved følgende formel:

 

4. Forbehold ved fortolkning

Opgørelser baseret på Landspatientregisteret (LPR) er under fortsat udvikling og validering grundet overgang til nyt Landspatientregister (LPR3) i 2019, hvilket betyder, at de løbende vil blive korrigeret og opdateret, også bagud i tid. Udviklingen i indikatoren i perioden 2018 – 2019 skal derfor tolkes med forbehold.

 

Opgørelser vedrørende aktivitetsåret 2020 og 2021 kan være påvirket af COVID-19. Opgørelser vedrørende hospitalsaktivitet i 2021 kan være påvirket af Sygeplejerskestrejken.

 

5. Datakilde

Landspatientregisteret (LPR) pr. 10. marts i opgørelsesåret.

 

6. Offentliggørelse

Opgørelsen offentliggøres årligt.

 

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?