Indikator vedr. andel specifik første demensdiagnose blandt ældre (65+)

Opgørelsen viser andelen af borgere på 65 år eller derover, som har fået stillet en specifik demensdiagnose første gang de optræder med en demensdiagnose på offentligt sygehus. Indikatoren handler om at styrke tidlig opsporing og kvalitet i udredning og behandling af demens.

 

Målet for indikatoren er formuleret i den nationale demenshandlingsplan 2025: flere mennesker med demens skal udredes og 80 pct. skal have en specifik første demensdiagnose.

 

Se mere om hvordan det går med mål under den nationale demenshandlingsplan 2025 i opgørelsen over forbruget af antipsykotika blandt borgere med demens: https://www.esundhed.dk/Emner/Laegemidler/Antipsykotika

 

Der opgøres tal fra årene 2015 og frem. Opgørelsen opdateres én gang årligt.

Overblik

Geografi

Eksport

Information

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

   1) Formål

   2) Indhold og afgræsning

   3) Indikatorer

   4) Forbehold ved fortolkning

   5) Datakilde

   6) Offentliggørelse

  

1. Formål

Formålet med indikatoren er at kunne følge udviklingen i andelen af borgere på 65 år eller derover, som har fået stillet en specifik første demensdiagnose på offentligt sygehus. Formålet er ét ud af flere fokusområder i den nationale demenshandlingsplan 2025* og vedrører tidlig opsporing og kvalitet i udredning og behandling. Et af målene er, at flere mennesker med demens skal udredes, og 80 pct. skal have en specifik første demensdiagnose.

 

*https://sm.dk/arbejdsomraader/aeldreomraadet/demens-i-danmark/national-handlingsplan-for-demens

 

2. Indhold og afgræsning

Indikatoren opgør andelen af borgere på 65 år eller derover, som har fået stillet en specifik første demensdiagnose på et offentligt sygehus.

 

Indikatoren opgøres på baggrund af data fra Landspatientregisteret (LPR), der opdateres løbende. Dette betyder, at der kan ses ændringer ved senere opdatering af opgørelsen for denne indikator.

 

Der afgrænses til første demensdiagnose i både tæller og nævner således, at en borger kun indgår med en demensdiagnose i det pågældende opgørelsesår, såfremt borgeren ikke er registreret i LPR med en af nedenstående demensdiagnoser i en periode på 20 år forud for det pågældende opgørelsesår.

 

I tilfælde af, at en borger har flere demensdiagnoser registeret i LPR i opgørelsesåret, er det den først registrerede demensdiagnose, der medtages. Det vil sige, at der udelukkende opgøres på incidente tilfælde. I tilfælde af, at der er registreret både en specifik og en ikke specifik demensdiagnose på samme dato, er det den specifikke diagnose, der medtages.

 

Der er i opgørelsen afgrænset til borgere, der er 65 år eller derover, og som har en gyldig bopælskommune på tidspunktet for den først registrerede demensdiagnose på offentligt sygehus.


Der indgår borgere med demensdiagnoser registreret som både aktions- og bidiagnoser på offentlige somatiske og psykiatriske sygehuse. Der er inkluderet både ambulante besøg og indlæggelser uanset, om kontakten er planlagt eller akut.

 

Demensdiagnosekoder der er inkluderet i indikatoren (ICD-10):


Specifikke demensdiagnoser:

DF00* (Demens ved Alzheimers sygdom)
DF01* (Vaskulær demens)
DF02* (Demens ved andre sygdomme klassificeret andetsteds)
DG30.* (Alzheimers sygdom)
DG31.0* (Lokaliseret hjerneatrofi)
DG31.8* (Anden degenerativ sygdom i nervesystemet)


Ikke specifikke demensdiagnoser:

DF03* (Ikke specificeret demens)
DG31.9 (Degenerativ sygdom i nervesystemet UNS)
  
*og underkoder

 

3. Indikatorer

Indikatoren udregnes, som antal borgere på 65 år eller derover med en specifik første demensdiagnose divideret med antal borgere på 65 år eller derover med første demensdiagnose, multipliceret med 100, ved følgende formel:

 

4. Forbehold ved fortolkning

Opgørelser baseret på Landspatientregisteret (LPR) er under fortsat udvikling og validering grundet overgang til nyt Landspatientregister (LPR3) i 2019, hvilket betyder, at de løbende vil blive korrigeret og opdateret, også bagud i tid. Udviklingen i indikatoren i perioden 2018 – 2019 skal derfor tolkes med forbehold.

 

Opgørelser vedrørende aktivitetsåret 2020 og 2021 kan være påvirket af COVID-19. Opgørelser vedrørende hospitalsaktivitet i 2021 kan være påvirket af Sygeplejerskestrejken.

 

5. Datakilde

Landspatientregisteret (LPR) pr. 10. marts i opgørelsesåret.

 

6. Offentliggørelse

Opgørelsen offentliggøres årligt.

 

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?