Emner

Find opgørelser ud fra forskellige emneområder

Aktuelt
Aktuelt - Emneoversigt
Almen Praksis
 • Almen praksis og tilmeldte patienter

  Opgørelserne viser en række relevante tal for almen praksis siden 1. juli 2014. Tallene er hovedsageligt fordelt på praksistype, kommune og region, samt viser udviklingen pr. halvår. Opgørelserne ligger fordelt på følgende overordnede emner: 1. Nøgletal for kapaciteten i almen praksis, 2. Lægekapaciteter for almen praksis, 3. Åben og lukket for tilgang, 4. Praksistyper.

Almen Praksis - Emneoversigt
Kræft
 • Andre neoplasier

  Nye kræfttilfælde fordelt på særskilte diagnosegrupper (”andre neoplasier”) fordelt på diagnose, region, kommune, alder, køn, år (1978- )

 • Kræftoverlevelse

  Overlevelse fordelt på kræftform, køn, region og år (2002- )

 • Nye kræfttilfælde

  Nye kræfttilfælde fordelt på diagnose, alder, køn, region, kommune, år (1978- )

 • Pakkeforløb for kræftomraadet

  Forløb gennemført inden for standardforløbstiden fordelt på kræftområder, pakkeforløb, region, år og kvartal (2020-

 • Pakkeforløb for kræftområdet (2012-2018)

  Forløb gennemført inden for standardforløbstiden fordelt på kræftområder, pakkeforløb, region, år og kvartal (2012-2018)

Kræft - Emneoversigt
Lægemidler
 • Medicinsk cannabis

  Monitorering af brugen af Medicinsk Cannabis

 • Antibiotika

  Opgørelserne viser salg af systemisk antibiotika, solgt fra apoteker på recept.

 • Antipsykotika

  Forbrug af antipsykotika generelt og hos borgere med demens.

 • Brug af lægemidler under graviditet

  Receptpligtig medicin til kvinder før og under graviditet fordelt på forskellige lægemidler, tidspunkter under graviditet, kvindens alder og år (2001- )

 • Medicinpriser

  Udvikling i medicinpriser fordelt på forskellige lægemidler (seneste 5 år)

 • Medicinprisindeks

  Gennemsnitspris for behandling (definerede døgndoser) og pakning fordelt på medicingrupper, pristyper, år og måned (2005- )

 • Medicintilskud

  Apotekernes salg af tilskudsberettigede lægemidler og regionernes udgifter til tilskudsberettigede lægemidler fordelt på år og måneder (1996- )

 • ordiprax+

  Vejledninger m.m. til ordiprax+ for læger og lægemiddelkonsulenter

 • Nye lægemidler

  Nye receptpligtige lægemidler fordelt på årsag til nyt lægemiddel, markedsføringsår, antal og regioner (Seneste 10 år)

 • Sovemedicin til børn og unge

  Opgørelserne viser udviklingen i brugen af sovemedicin blandt børn mellem 0-17 år.

 • Apotekernes salg af lægemidler

  Apotekernes salg af lægemidler (fx mængde, omsætning og pris) fordelt på forskellige lægemidler, år og kvartal (seneste 5 år)

Lægemidler - Emneoversigt
Beskæftigede i Sundhedsvæsenet
 • Andre ydere i praksis

  Antal behandlere, antal kapaciteter og antal praksis (ydernumre) for praksisområderne almen lægehjælp, fodterapi, fysioterapi, kiropraktik, psykologihjælp, speciallægehjælp, tandlægehjælp, fordelt på regioner og roller (2007-)

 • Ansatte på offentlige sygehuse

  Antal ansatte sundhedspersoner på offentlige sygehuse fordelt på faggrupper, regioner, stillingstyper, år (2013 - )

 • Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede

  Antal sundhedsuddannede fordelt på år, faggrupper, herkomst, speciale, alder og køn, uddannelsesland, brancher og sektorer, region (2001-)

 • Autorisation

  Antal udstedte autorisationer fordelt på faggrupper, alder, køn, uddannelsesgrupper, uddannelseslande og år (2000-2016)

 • Selvstændigt virke

  Antal udstedte tilladelser til selvstændigt virke til læger tandlæger og kiropraktorer fordelt på faggrupper, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-2016)

 • Specialeanerkendelse

  Antal udstedte speciallæge- og specialtandlægeanerkendelser fordelt på speciale, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-2016)

Beskæftigede i Sundhedsvæsenet - Emneoversigt
Patienter og sygehuse
 • Brug af tvang i psykiatrien

  Antal påbegyndte tvangsforanstaltninger og antal berørte personer fordelt på tvangstype, region, speciale og år (2004-

 • Erfarede ventetider psykiatrien

  Erfarede ventetider i psykiatrien fordelt på region, alder, år og måned (2008-

 • Forventede ventetider

  Forventede ventetider fordelt på offentlige og private behandlingssteder, undersøgelser og behandlinger samt ventetidstyper (2012- )

 • Sengepladser og belægning på sygehuse

  Indikatorer omkring sengepladser og belægning fordelt på sengetype, region, sygehus, afdelinger, speciale år og måneder (2014-

 • Genoptræningsplaner

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune, år og kvartal (2012-

 • Genoptræningsydelser på sygehuse

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune, år og kvartal (2012-

 • Alle genoptræningsydelser

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune år og kvartal (2012-

 • Healthcare-Associated Infections Database - HAIBA

  Oversigt over infektioner på sygehuse (2016-)

 • Mit Sygehusvalg

  'Mit sygehusvalg' kan du bruge til at sammenligne sygehuse i Danmark ud fra fx ventetider og patienttilfredshed. Det kan hjælpe dig, når du skal undersøges (udredes) eller behandles, og du selv vil vælge sygehus.

 • Monitorering af udredningsretten i somatikken

  Overholdelse af udredningsret, overholdelse/ej overholdelse efter årsag samt varighed af udredningsforløb – fordelt på region og kvartal

 • Monitorering af udredningsretten i psykiatrien

  Overholdelse af udredningsret, overholdelse/ej overholdelse efter årsag samt varighed af udredningsforløb – fordelt på region, aldersgrupper og kvartal

 • Erfarede ventetider

  Erfarede ventetider til operation fordelt på region, operationer, år og måned.

 • Sundhedsaftaler

  Indikatorer om det sammenhængende patientforløb på tværs af sygehuse, kommuner og praksissektor fordelt på kommune og region (2009- )

 • Nøgletal for Sygehusvæsenet og Praksisområdet

  Kontakter og patienter i sygehus- og praksissektoren opdelt for region, alder, speciale m.m. (2009- )

 • Monitorering af genåbningen af sundhedsvæsenet

  Genåbningen af sundhedsvæsenet monitoreres via en række udvalgte indikatorer.

 • Nedbringelse af tvang i psykiatrien

  Alle oplysninger om anvendelse af tvang ved indlæggelse og ophold på en psykiatrisk afdeling er fra den 1. januar 1999 indberettet for hver enkelt patient.

Patienter og sygehuse - Emneoversigt
Operationer og diagnoser
 • Fedmeoperationer

  Antal fedmeoperationer foretaget på sygehuse fordelt på enten bopælsregion og kommune, behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2009-

 • Landspatientsregisteret: Avanceret udtræk

  Brugerdefineret udtræk fra Landspatientsregisteret

 • Forgiftninger og selvmordsforsøg med lægemidler

  Antal indlæggelser med forgiftning og selvmordsforsøg med lægemidlerne acetylsalicylsyre eller paracetamol på somatiske sygehuse. Opgørelserne er fordelt på køn, alder og år (2014-

 • Operationer

  Antal operationer foretaget på danske sygehuse fordelt på operation, patienttype, region, sygehus, bopælsregion, køn, alder og år (2013-

 • Plastikoperationer

  Antal plastikoperationer foretaget på sygehuse og hos speciallæge fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2005-

 • Radiologiske undersøgelser

  Antal radiologiske undersøgelser foretaget på danske sygehuse fordelt på forskellige typer radiologiske undersøgelser, region, sygehus, køn, alder og år (2013-

 • Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Antal personer og nye tilfælde med udvalgte kroniske sygdomme og svære psykisk lidelser (fx astma, diabetes og skizofreni) fordelt på alder, køn, regioner og kommune (2000- )

 • Sygehusaktivitet på diagnosegruppe

  Antal besøg og indlagte på somatiske sygehusafdelinger fordelt på diagnose, diagnosegrupper, ejerforhold, køn, alder, år (2013-

 • Sygehusaktivitet på diagnoseniveau

  Antal besøg og indlagte på somatiske sygehusafdelinger fordelt på overordnet diagnose, ejerforhold, køn, alder, år (2013-

Operationer og diagnoser - Emneoversigt
Graviditet, fødsler og børn
Graviditet, fødsler og børn - Emneoversigt
Hvad dør vi af
 • Alkohol

  Indikatorer om behandling, dødelighed og udgifter i forbindelse med alkoholproblemer fordelt på region, kommune, alder og år (2013-

 • Dødsårsager

  Antal døde fordelt på dødsårsager, alder, køn, region, år (2002-

Hvad dør vi af - Emneoversigt

Registre

Find opgørelser ud fra hvilke registre de kommer fra

Erfarede ventetider

Opgørelserne viser de erfarede ventetider, det vil sige den tid, hvor en patient har været registreret som ventende fra første henvisning fra egen læge og frem til en operation. Opgørelserne er fordelt på region, operationer, år og måned, og nogle af opgørelserne er sæsonkorrigeret. 

Ventetiden opgøres som:

 • Antal dage

 • Median, gennemsnit, antal forløb (for nogle opgørelser)

 •  

Kontakt

Signe Klausen
T: 3268 5192
E: smsh@sundhedsdata.dk 

 

Erfarede ventetider til operationer

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

   1) Formålet (kort)

   2) Indhold og afgræsning

   3) Indikatorer

   4) Forbehold ved fortolkning

   5) Datakilde

   6) Offentliggørelse

   7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

1. Formål (kort)


Formålet med denne opgørelse er at belyse udviklingen i ventetiden til operation på danske sygehuse.

 

2. Indhold og afgrænsning


Ventetid til operation omfatter patienter, der har et gyldigt cpr-nummer og har bopæl i Danmark. Statistikken belyser den aktive ventetid, køtid, som offentligt finansierede, somatiske, elektive patienter opereret på danske sygehuse (offentlige og private) har haft fra henvisning modtaget på sygehuset til operation. Levendefødte og raske ledsagere medtages ikke. Ventetiden tilskrives geografisk det første sygehus i venteforløbet. Tidsmæssigt tilskrives ventetiden den periode (måned, kvartal eller år), hvori forløbet afsluttes. Aktiv ventetid omfatter ikke perioder, hvori patienten er registreret som ’ikke ventende’, f.eks. patientens selvvalgte ventetid i forbindelse med ferie mv. Opgørelsen omfatter ikke akutte, psykiatriske eller privatfinansierede patienter. I opgørelser der omfatter alle operationer er følgende ikke medtaget: 

 • Mindre kirurgiske procedurer 

 • Endoskopier gennem naturlige og kunstige legemsåbninger 

 • Ukendt operation

 • Udtagninger af væv til transplantation 

 • Tillægskoder til specifikation af operationer

 

3. Indikatorer


 • Månedlige tal for erfaret ventetid for alle opererede patienter, landsplan: Omfatter alle ventetidsforløb for opererede patienter i de pågældende måneder i perioden januar 2007 og fremefter. Den erfarede ventetid er den gennemsnitlige ventetid angivet i dage. 

 • Månedlige tal for erfaret ventetid for alle opererede patienter, regionstal: Omfatter alle ventetidsforløb for opererede patienter i de pågældende sygehusregioner og måneder i perioden januar 2007 og fremefter. Den erfarede ventetid er den gennemsnitlige ventetid angivet i dage. 

 • Sæsonkorrigerede månedlige tal for erfaret ventetid for alle opererede patienter, landsplan: Omfatter alle ventetidsforløb for opererede patienter i de pågældende måneder i perioden januar 2007 og fremefter. Den erfarede ventetid er den sæsonkorrigerede gennemsnitlige ventetid angivet i dage. 

 • Sæsonkorrigerede månedlige tal for erfaret ventetid for alle opererede patienter, regionstal: Omfatter alle ventetidsforløb for opererede patienter i de pågældende sygehusregioner og måneder i perioden januar 2007 og fremefter. Den erfarede ventetid er den sæsonkorrigerede gennemsnitlige ventetid angivet i dage. 

 • Månedlige tal for erfaret ventetid til 17 udvalgte operationer, landstal: Omfatter ventetidsforløb til 17 udvalgte operationer i de pågældende måneder i perioden august 2010 og fremefter. Den erfarede ventetid er den gennemsnitlige ventetid angivet i dage. Data opdateres kvartalsvist. 

 • Årlige tal for erfaret ventetid for alle opererede patienter, landstal: Omfatter alle ventetidsforløb for opererede patienter i de pågældende år i perioden 2005 og fremefter. Den erfarede ventetid er den gennemsnitlige ventetid angivet i dage. Data opdateres årligt. 

 • Årlige tal for erfaret ventetid for alle opererede patienter, regionstal: Omfatter alle ventetidsforløb for opererede patienter i de pågældende år i perioden 2007 og fremefter. Den erfarede ventetid er angivet i dage og både som gennemsnitlig ventetid og median ventetid. Desuden fremgår også antal ventetidsforløb. Data opdateres årligt. 

 • Årlige tal for erfaret ventetid for alle opererede patienter, fordelt på operationsgrupper, regions- og landstal: Omfatter alle ventetidsforløb fore opererede patienter i de pågældende regioner, operationsgrupper og år i perioden 2009 og fremefter. Den erfarede ventetid er angivet i dage og både som gennemsnitlig ventetid og median ventetid. Desuden fremgår også antal ventetidsforløb. Data opdateres årligt. 

 • Årlige tal for erfaret ventetid til 42 udvalgte operationer, regions- og landstal: Omfatter ventetidsforløb til 42 udvalgte operationer i de pågældende regioner og år i perioden 2009 og fremefter. Den erfarede ventetid er angivet i dage og både som gennemsnitlig ventetid og median ventetid. Desuden fremgår også antal ventetidsforløb. Data opdateres årligt.

 

4. Forbehold ved fortolkning


Ventetider opgøres på levende data, og de kan derfor ændre sig over tid. Ventetidsberegning gøres ud fra kobling af kontakter, der bygger på sygehusenes registreringer af sammenhæng mellem kontakter. Jo mere komplet denne registrering og deraf følgende kobling bliver, jo længere (og mere korrekte) bliver ventetiderne. Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med ultimo november 2017 kan have indflydelse på data/de opgjorte ventetider.

 

5. Datakilde


Landspatientregisteret.  

 

6. Offentliggørelse


Data offentliggøres månedligt. Kvartalsvise opgørelser opdateres i januar, april, juli og oktober. Årlige opgørelser opdateres i april.

 

7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne


 • Erfaret ventetid: De erfarede ventetider til operation er en bagudrettet opgørelse over den aktive ventetid, som patienterne har haft fra den første henvisning fra lægen og frem til den endelige behandling er påbegyndt. Opgørelserne bliver opgjort som summen af de perioder, hvor patienten er registreret som ventende (aktiv ventetid). 

   

 • Aktiv ventetid: Perioder med ventestatus 11, 12, 13, 14 eller 15 regnes for aktiv ventetid. 

   

 • Gennemsnitlig ventetid: Ventetiden beregnes som den gennemsnitlige ventetid, som den pågældende patientgruppe afgrænset ved tidsperiode og operationsgruppe har haft. Gennemsnitlig ventetid beregnes som summen af ventetid for en given række forløb delt med antallet af disse forløb. 

   

 • Median ventetid: Ventetiden beregnes som medianventetiden, som den pågældende patientgruppe afgrænset ved tidsperiode og operationsgruppe har haft. Median ventetiden angiver det antal dage, et forløb maksimalt har varet for den halvdel af forløbene, hvor ventetiden var kortest. Mere information om ventetid til operation kan findes på  Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside

   

 •  

Publikationer

Analyse om ventetider

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?