Emner

Find opgørelser ud fra forskellige emneområder

Aktuelt
 • Relancering af Mit Sygehusvalg

  'Mit sygehusvalg' kan du bruge til at sammenligne sygehuse i Danmark ud fra fx ventetider og patienttilfredshed. Det kan hjælpe dig, når du skal undersøges (udredes) eller behandles, og du selv vil vælge sygehus.

 • Udgivelseskalender

  Oversigt over planlagte og tidligere udgivelser

 • Vejledninger

  Vejledninger i at bruge eSundhed

Aktuelt - Emneoversigt
Ældre
Ældre - Emneoversigt
Almen praksis
 • Almen praksis og tilmeldte patienter

  Opgørelserne viser en række relevante tal for almen praksis siden 1. juli 2014. Tallene er hovedsageligt fordelt på praksistype, kommune og region, samt viser udviklingen pr. halvår. Opgørelserne ligger fordelt på følgende overordnede emner: 1. Nøgletal for kapaciteten i almen praksis, 2. Lægekapaciteter for almen praksis, 3. Åben og lukket for tilgang, 4. Praksistyper.

Almen praksis - Emneoversigt
Sundhedsdata på tværs
 • Sundhedsdata på tværs – Nøgletal

  Temarapporten Nøgletal giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner, kommuner og praksissektoren. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

 • Sundhedsdata på tværs – Børn og unge

  Temarapporten Børn og unge giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner og praksissektoren om børn og unge i alderen 0-25 år. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

 • Sundhedsdata på tværs – Borgere på 65 år og derover

  Temarapporten Borgere på 65 år og derover giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner, kommuner og praksissektoren om borgere i alderen 65 år og derover. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

 • Sundhedsdata på tværs – Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Temarapporten Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner, kommuner og praksissektoren om borgere med udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

Sundhedsdata på tværs - Emneoversigt
Sundhedsklynger
Sundhedsklynger - Emneoversigt
Tandpleje
Tandpleje - Emneoversigt
Kræft
Kræft - Emneoversigt
Lægemidler
 • Medicinsk cannabis

  Monitorering af brugen af Medicinsk Cannabis

 • Antibiotika

  Opgørelserne viser salg af systemisk antibiotika, solgt fra apoteker på recept.

 • Antipsykotika

  Forbrug af antipsykotika generelt og hos borgere med demens.

 • Brug af lægemidler under graviditet

  Receptpligtig medicin til kvinder før og under graviditet fordelt på forskellige lægemidler, tidspunkter under graviditet, kvindens alder og år (2001- )

 • Lægemidler mod diabetes og overvægt herunder Wegovy Flextouch

  Opgørelse over salget af lægemidler, der er godkendt til brug mod diabetes og overvægt.

 • Medicinpriser

  Udvikling i medicinpriser fordelt på forskellige lægemidler (seneste 5 år)

 • Medicinprisindeks

  Gennemsnitspris for behandling (definerede døgndoser) og pakning fordelt på medicingrupper, pristyper, år og måned (2005- )

 • Medicintilskud

  Apotekernes salg af tilskudsberettigede lægemidler og regionernes udgifter til tilskudsberettigede lægemidler fordelt på år og måneder (1996- )

 • ordiprax+

  Vejledninger m.m. til ordiprax+ for læger og lægemiddelkonsulenter

 • Nye lægemidler

  Nye receptpligtige lægemidler fordelt på årsag til nyt lægemiddel, markedsføringsår, antal og regioner (Seneste 10 år)

 • Sovemedicin til børn og unge

  Opgørelserne viser udviklingen i brugen af sovemedicin blandt børn mellem 0-17 år.

 • Apotekernes salg af lægemidler

  Apotekernes salg af lægemidler (fx mængde, omsætning og pris) fordelt på forskellige lægemidler, år og kvartal (seneste 5 år)

 • Lægemidler i tabletform mod covid19

  Opgørelsen viser antal personer der købte Lagevrio eller Plaxovid mod covid19

Lægemidler - Emneoversigt
Beskæftigede i sundhedsvæsenet
 • Andre ydere i praksis

  Antal behandlere, antal kapaciteter og antal praksis (ydernumre) for praksisområderne almen lægehjælp, fodterapi, fysioterapi, kiropraktik, psykologihjælp, speciallægehjælp, tandlægehjælp, fordelt på regioner og roller (2007-)

 • Ansatte på offentlige sygehuse

  Antal ansatte på offentlige sygehuse fordelt på blandt andet personalegrupper, regioner, somatik, psykiatri, år (2001-)

 • Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede

  Antal sundhedsuddannede fordelt på år, faggrupper, herkomst, speciale, alder og køn, uddannelsesland, brancher og sektorer, region (2000-2020)

 • Autorisation

  Antal udstedte autorisationer fordelt på faggrupper, alder, køn, uddannelsesgrupper, uddannelseslande og år (2000-)

 • Selvstændigt virke

  Antal udstedte tilladelser til selvstændigt virke til læger tandlæger og kiropraktorer fordelt på faggrupper, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-)

 • Specialeanerkendelse

  Antal udstedte speciallæge- og specialtandlægeanerkendelser fordelt på speciale, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-)

Beskæftigede i sundhedsvæsenet - Emneoversigt
Patienter og sygehuse
Patienter og sygehuse - Emneoversigt
Operationer og diagnoser
 • Fedmeoperationer

  Antal fedmeoperationer foretaget på sygehuse fordelt på enten bopælsregion og kommune, behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2009-

 • Landspatientregisteret: Avanceret udtræk

  Brugerdefineret udtræk fra Landspatientsregisteret

 • Forgiftninger og selvmordsforsøg med lægemidler

  Antal indlæggelser med forgiftning og selvmordsforsøg med lægemidlerne acetylsalicylsyre eller paracetamol på somatiske sygehuse. Opgørelserne er fordelt på køn, alder og år (2014-

 • Plastikoperationer

  Antal plastikoperationer foretaget på sygehuse og hos speciallæge fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2005-

 • Radiologiske undersøgelser

  Antal radiologiske undersøgelser foretaget på danske sygehuse, hospice og klinikker fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt undersøgelsestyper, undersøgelsessted, alder, køn og år (2011-

 • Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Antal personer og nye tilfælde med udvalgte kroniske sygdomme og svære psykisk lidelser (fx astma, diabetes og skizofreni) fordelt på alder, køn, regioner og kommune (2000- )

Operationer og diagnoser - Emneoversigt
Graviditet, fødsler og børn
Graviditet, fødsler og børn - Emneoversigt
Hvad dør vi af
 • Alkohol

  Indikatorer om hospitalskontakt, offentligt finansieret behandling samt brug at lægemidler til behandling pga. alkohol opdelt på region, kommune, alder, køn og år (2009-2020)

 • Dødsårsager

  Antal døde fordelt på dødsårsager, alder, køn, region, år (2002-)

Hvad dør vi af - Emneoversigt

Registre

Find opgørelser ud fra hvilke registre de kommer fra

Erfarede ventetider psykiatrien

Opgørelserne viser de erfarede ventetider, det vil sige den tid, hvor en patient har været registreret som ventende fra første henvisning fra egen læge og frem til første kontakt (besøg eller indlæggelse på sygehus). Opgørelserne er fordelt på region, alder, år og måned, og nogle af opgørelserne er sæsonkorrigeret. Der er data fra 2008 og frem.

Ventetiden opgøres som:

 • Antal dage

Information om opgørelsen erfarede ventetider i psykiatrien

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

   1) Formålet (kort)

   2) Indhold og afgræsning

   3) Indikatorer

   4) Forbehold ved fortolkning

   5) Datakilde

   6) Offentliggørelse

   7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

1. Formål (kort)


Formålet med denne opgørelse er at belyse udviklingen i ventetiden til psykiatrisk undersøgelse/behandling på danske sygehuse.

 

2. Indhold og afgrænsning


Statistikken belyser den aktive ventetid, køtid, som offentligt finansierede, psykiatriske, elektive patienter behandlet på danske sygehuse (offentlige og private) har haft fra henvisning modtaget på sygehuset til første besøg eller indlæggelse på sygehus (første kontakt). Aktiv ventetid omfatter ikke perioder, hvori patienten er registreret som ’ikke ventende’, f.eks. patientens selvvalgte ventetid i forbindelse med ferie mv. Opgørelsen omfatter ikke akutte eller privatfinansierede patienter. Levendefødte og raske ledsagere medtages ikke. Der medtages kun kontakter, hvor hovedspecialerne er psykiatriske. Uafsluttede kontakter medtages. Ventetiden tilskrives geografisk det første sygehus i patientforløbet. Tidsmæssigt tilskrives ventetiden den periode (måned, kvartal eller år), hvori første besøg eller indlæggelse finder sted. Patienterne sorteres som voksne, hvis de er 19 år eller derover. Patienter på 18 år eller derunder regnes for børn og unge.

 

3. Indikatorer


 • Månedlige tal for ventetid til første kontakt i psykiatrien, landsplan: Omfatter alle ventetidsforløb for psykiatriske patienter i de pågældende aldersgrupper og måneder i perioden januar 2008 og fremefter. Ventetiden er den gennemsnitlige ventetid angivet i dage.
 • Månedlige tal for ventetid til første kontakt i psykiatrien, regionstal: Omfatter alle ventetidsforløb for psykiatriske patienter i de pågældende aldersgrupper, sygehusregioner og måneder i perioden januar 2008 og fremefter. Ventetiden er den gennemsnitlige ventetid angivet i dage.
 • Sæsonkorrigerede månedlige tal for ventetid til første kontakt i psykiatrien, landsplan: Omfatter alle ventetidsforløb for psykiatriske patienter i de pågældende aldersgrupper og måneder i perioden januar 2008 og fremefter. Ventetiden er den sæsonkorrigerede gennemsnitlige ventetid angivet i dage.
 • Sæsonkorrigerede månedlige tal for ventetid til første kontakt i psykiatrien, regionstal: Omfatter alle ventetidsforløb for psykiatriske patienter i de pågældende aldersgrupper, sygehusregioner og måneder i perioden januar 2008 og fremefter. Ventetiden er den sæsonkorrigerede gennemsnitlige ventetid angivet i dage.
 • Årlige tal for ventetid til første kontakt i psykiatrien, landstal: Omfatter alle ventetidsforløb for psykiatriske patienter i de pågældende aldersgrupper og år i perioden 2008 og fremefter. Ventetiden er den gennemsnitlige ventetid angivet i dage. Data opdateres årligt.
 • Årlige tal for ventetid til første kontakt i psykiatrien, regionstal: Omfatter alle ventetidsforløb for psykiatriske patienter i de pågældende aldersgrupper, sygehusregioner og år i perioden 2008 og fremefter. Ventetiden er den gennemsnitlige ventetid angivet i dage og både som gennemsnitlig ventetid og median ventetid. Desuden fremgår også antal venteforløb. Data opdateres årligt.

 

4. Forbehold ved fortolkning


Ventetider opgøres på levende data, og de kan derfor ændre sig over tid. Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 og i Region Sjælland fra november 2017 kan have indflydelse på de opgjorte ventetider.

 

5. Datakilde


Landspatientregisteret. Uafsluttede kontakter medtages.

 

6. Offentliggørelse


Data offentliggøres månedligt. Årlige opgørelser opdateres i april.

 

7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne


 • Ventetid: Ventetider i psykiatrien er en bagudrettet opgørelse over den aktive ventetid, som patienterne har haft fra den første henvisning fra lægen og frem til den første kontakt på sygehuset (besøg eller indlæggelse). Opgørelserne bliver opgjort som summen af de perioder, hvor patienten er registreret som ventende (aktiv ventetid).
 • Aktiv ventetid: Perioder med ventestatus 11, 12, 13, 14 eller 15 regnes for aktiv ventetid.
 • Første kontakt: Hvis kontakten er ambulant regnes første besøgsdato som første kontakt. Hvis kontakten er stationær regnes indlæggelsesdatoen som første kontakt.
 • Gennemsnitlig ventetid: Ventetiden beregnes som den gennemsnitlige ventetid, som den pågældende patientgruppe afgrænset ved tidsperiode og aldersgruppe har haft. Gennemsnitlig ventetid beregnes som summen af ventetid for en given række forløb delt med antallet af disse forløb.
 • Median ventetid: Ventetiden beregnes som medianventetiden, som den pågældende patientgruppe afgrænset ved tidsperiode og aldersgruppe har haft. Median ventetiden angiver det antal dage, et forløb maksimalt har varet for den halvdel af forløbene, hvor ventetiden var kortest.

Publikationer

Analyse om ventetider

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?