Erfarede ventetider psykiatrien

Opgørelserne viser de erfarede ventetider, det vil sige den tid, hvor en patient har været registreret som ventende fra første henvisning fra egen læge og frem til første kontakt (besøg eller indlæggelse på sygehus). Opgørelserne er fordelt på region, alder, år og måned, og nogle af opgørelserne er sæsonkorrigeret. Der er data fra 2008 og frem.

Ventetiden opgøres som:

 • Antal dage

Information om opgørelsen erfarede ventetider i psykiatrien

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

   1) Formålet (kort)

   2) Indhold og afgræsning

   3) Indikatorer

   4) Forbehold ved fortolkning

   5) Datakilde

   6) Offentliggørelse

   7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

1. Formål (kort)


Formålet med denne opgørelse er at belyse udviklingen i ventetiden til psykiatrisk undersøgelse/behandling på danske sygehuse.

 

2. Indhold og afgrænsning


Statistikken belyser den aktive ventetid, køtid, som offentligt finansierede, psykiatriske, elektive patienter behandlet på danske sygehuse (offentlige og private) har haft fra henvisning modtaget på sygehuset til første besøg eller indlæggelse på sygehus (første kontakt). Aktiv ventetid omfatter ikke perioder, hvori patienten er registreret som ’ikke ventende’, f.eks. patientens selvvalgte ventetid i forbindelse med ferie mv. Opgørelsen omfatter ikke akutte eller privatfinansierede patienter. Levendefødte og raske ledsagere medtages ikke. Der medtages kun kontakter, hvor hovedspecialerne er psykiatriske. Uafsluttede kontakter medtages. Ventetiden tilskrives geografisk det første sygehus i patientforløbet. Tidsmæssigt tilskrives ventetiden den periode (måned, kvartal eller år), hvori første besøg eller indlæggelse finder sted. Patienterne sorteres som voksne, hvis de er 19 år eller derover. Patienter på 18 år eller derunder regnes for børn og unge.

 

3. Indikatorer


 • Månedlige tal for ventetid til første kontakt i psykiatrien, landsplan: Omfatter alle ventetidsforløb for psykiatriske patienter i de pågældende aldersgrupper og måneder i perioden januar 2008 og fremefter. Ventetiden er den gennemsnitlige ventetid angivet i dage.
 • Månedlige tal for ventetid til første kontakt i psykiatrien, regionstal: Omfatter alle ventetidsforløb for psykiatriske patienter i de pågældende aldersgrupper, sygehusregioner og måneder i perioden januar 2008 og fremefter. Ventetiden er den gennemsnitlige ventetid angivet i dage.
 • Sæsonkorrigerede månedlige tal for ventetid til første kontakt i psykiatrien, landsplan: Omfatter alle ventetidsforløb for psykiatriske patienter i de pågældende aldersgrupper og måneder i perioden januar 2008 og fremefter. Ventetiden er den sæsonkorrigerede gennemsnitlige ventetid angivet i dage.
 • Sæsonkorrigerede månedlige tal for ventetid til første kontakt i psykiatrien, regionstal: Omfatter alle ventetidsforløb for psykiatriske patienter i de pågældende aldersgrupper, sygehusregioner og måneder i perioden januar 2008 og fremefter. Ventetiden er den sæsonkorrigerede gennemsnitlige ventetid angivet i dage.
 • Årlige tal for ventetid til første kontakt i psykiatrien, landstal: Omfatter alle ventetidsforløb for psykiatriske patienter i de pågældende aldersgrupper og år i perioden 2008 og fremefter. Ventetiden er den gennemsnitlige ventetid angivet i dage. Data opdateres årligt.
 • Årlige tal for ventetid til første kontakt i psykiatrien, regionstal: Omfatter alle ventetidsforløb for psykiatriske patienter i de pågældende aldersgrupper, sygehusregioner og år i perioden 2008 og fremefter. Ventetiden er den gennemsnitlige ventetid angivet i dage og både som gennemsnitlig ventetid og median ventetid. Desuden fremgår også antal venteforløb. Data opdateres årligt.

 

4. Forbehold ved fortolkning


Ventetider opgøres på levende data, og de kan derfor ændre sig over tid. Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 og i Region Sjælland fra november 2017 kan have indflydelse på de opgjorte ventetider.

 

5. Datakilde


Landspatientregisteret. Uafsluttede kontakter medtages.

 

6. Offentliggørelse


Data offentliggøres månedligt. Årlige opgørelser opdateres i april.

 

7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne


 • Ventetid: Ventetider i psykiatrien er en bagudrettet opgørelse over den aktive ventetid, som patienterne har haft fra den første henvisning fra lægen og frem til den første kontakt på sygehuset (besøg eller indlæggelse). Opgørelserne bliver opgjort som summen af de perioder, hvor patienten er registreret som ventende (aktiv ventetid).
 • Aktiv ventetid: Perioder med ventestatus 11, 12, 13, 14 eller 15 regnes for aktiv ventetid.
 • Første kontakt: Hvis kontakten er ambulant regnes første besøgsdato som første kontakt. Hvis kontakten er stationær regnes indlæggelsesdatoen som første kontakt.
 • Gennemsnitlig ventetid: Ventetiden beregnes som den gennemsnitlige ventetid, som den pågældende patientgruppe afgrænset ved tidsperiode og aldersgruppe har haft. Gennemsnitlig ventetid beregnes som summen af ventetid for en given række forløb delt med antallet af disse forløb.
 • Median ventetid: Ventetiden beregnes som medianventetiden, som den pågældende patientgruppe afgrænset ved tidsperiode og aldersgruppe har haft. Median ventetiden angiver det antal dage, et forløb maksimalt har varet for den halvdel af forløbene, hvor ventetiden var kortest.

Publikationer

Analyse om ventetider

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?