Emner

Find opgørelser ud fra forskellige emneområder

Aktuelt
 • Relancering af Mit Sygehusvalg

  'Mit sygehusvalg' kan du bruge til at sammenligne sygehuse i Danmark ud fra fx ventetider og patienttilfredshed. Det kan hjælpe dig, når du skal undersøges (udredes) eller behandles, og du selv vil vælge sygehus.

 • Udgivelseskalender

  Oversigt over planlagte og tidligere udgivelser

 • Vejledninger

  Vejledninger i at bruge eSundhed

Aktuelt - Emneoversigt
Ældre
Ældre - Emneoversigt
Almen praksis
 • Almen praksis og tilmeldte patienter

  Opgørelserne viser en række relevante tal for almen praksis siden 1. juli 2014. Tallene er hovedsageligt fordelt på praksistype, kommune og region, samt viser udviklingen pr. halvår. Opgørelserne ligger fordelt på følgende overordnede emner: 1. Nøgletal for kapaciteten i almen praksis, 2. Lægekapaciteter for almen praksis, 3. Åben og lukket for tilgang, 4. Praksistyper.

Almen praksis - Emneoversigt
Sundhedsdata på tværs
 • Sundhedsdata på tværs – Nøgletal

  Temarapporten Nøgletal giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner, kommuner og praksissektoren. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

 • Sundhedsdata på tværs – Børn og unge

  Temarapporten Børn og unge giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner og praksissektoren om børn og unge i alderen 0-25 år. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

 • Sundhedsdata på tværs – Borgere på 65 år og derover

  Temarapporten Borgere på 65 år og derover giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner, kommuner og praksissektoren om borgere i alderen 65 år og derover. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

 • Sundhedsdata på tværs – Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Temarapporten Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner, kommuner og praksissektoren om borgere med udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

Sundhedsdata på tværs - Emneoversigt
Sundhedsklynger
Sundhedsklynger - Emneoversigt
Tandpleje
Tandpleje - Emneoversigt
Kræft
Kræft - Emneoversigt
Lægemidler
 • Medicinsk cannabis

  Monitorering af brugen af Medicinsk Cannabis

 • Antibiotika

  Opgørelserne viser salg af systemisk antibiotika, solgt fra apoteker på recept.

 • Antipsykotika

  Forbrug af antipsykotika generelt og hos borgere med demens.

 • Brug af lægemidler under graviditet

  Receptpligtig medicin til kvinder før og under graviditet fordelt på forskellige lægemidler, tidspunkter under graviditet, kvindens alder og år (2001- )

 • Lægemidler mod diabetes og overvægt herunder Wegovy Flextouch

  Opgørelse over salget af lægemidler, der er godkendt til brug mod diabetes og overvægt.

 • Medicinpriser

  Udvikling i medicinpriser fordelt på forskellige lægemidler (seneste 5 år)

 • Medicinprisindeks

  Gennemsnitspris for behandling (definerede døgndoser) og pakning fordelt på medicingrupper, pristyper, år og måned (2005- )

 • Medicintilskud

  Apotekernes salg af tilskudsberettigede lægemidler og regionernes udgifter til tilskudsberettigede lægemidler fordelt på år og måneder (1996- )

 • ordiprax+

  Vejledninger m.m. til ordiprax+ for læger og lægemiddelkonsulenter

 • Nye lægemidler

  Nye receptpligtige lægemidler fordelt på årsag til nyt lægemiddel, markedsføringsår, antal og regioner (Seneste 10 år)

 • Sovemedicin til børn og unge

  Opgørelserne viser udviklingen i brugen af sovemedicin blandt børn mellem 0-17 år.

 • Apotekernes salg af lægemidler

  Apotekernes salg af lægemidler (fx mængde, omsætning og pris) fordelt på forskellige lægemidler, år og kvartal (seneste 5 år)

 • Lægemidler i tabletform mod covid19

  Opgørelsen viser antal personer der købte Lagevrio eller Plaxovid mod covid19

Lægemidler - Emneoversigt
Beskæftigede i sundhedsvæsenet
 • Andre ydere i praksis

  Antal behandlere, antal kapaciteter og antal praksis (ydernumre) for praksisområderne almen lægehjælp, fodterapi, fysioterapi, kiropraktik, psykologihjælp, speciallægehjælp, tandlægehjælp, fordelt på regioner og roller (2007-)

 • Ansatte på offentlige sygehuse

  Antal ansatte på offentlige sygehuse fordelt på blandt andet personalegrupper, regioner, somatik, psykiatri, år (2001-)

 • Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede

  Antal sundhedsuddannede fordelt på år, faggrupper, herkomst, speciale, alder og køn, uddannelsesland, brancher og sektorer, region (2000-2020)

 • Autorisation

  Antal udstedte autorisationer fordelt på faggrupper, alder, køn, uddannelsesgrupper, uddannelseslande og år (2000-)

 • Selvstændigt virke

  Antal udstedte tilladelser til selvstændigt virke til læger tandlæger og kiropraktorer fordelt på faggrupper, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-)

 • Specialeanerkendelse

  Antal udstedte speciallæge- og specialtandlægeanerkendelser fordelt på speciale, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-)

Beskæftigede i sundhedsvæsenet - Emneoversigt
Patienter og sygehuse
Patienter og sygehuse - Emneoversigt
Operationer og diagnoser
 • Fedmeoperationer

  Antal fedmeoperationer foretaget på sygehuse fordelt på enten bopælsregion og kommune, behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2009-

 • Landspatientregisteret: Avanceret udtræk

  Brugerdefineret udtræk fra Landspatientsregisteret

 • Forgiftninger og selvmordsforsøg med lægemidler

  Antal indlæggelser med forgiftning og selvmordsforsøg med lægemidlerne acetylsalicylsyre eller paracetamol på somatiske sygehuse. Opgørelserne er fordelt på køn, alder og år (2014-

 • Plastikoperationer

  Antal plastikoperationer foretaget på sygehuse og hos speciallæge fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2005-

 • Radiologiske undersøgelser

  Antal radiologiske undersøgelser foretaget på danske sygehuse, hospice og klinikker fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt undersøgelsestyper, undersøgelsessted, alder, køn og år (2011-

 • Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Antal personer og nye tilfælde med udvalgte kroniske sygdomme og svære psykisk lidelser (fx astma, diabetes og skizofreni) fordelt på alder, køn, regioner og kommune (2000- )

Operationer og diagnoser - Emneoversigt
Graviditet, fødsler og børn
Graviditet, fødsler og børn - Emneoversigt
Hvad dør vi af
 • Alkohol

  Indikatorer om hospitalskontakt, offentligt finansieret behandling samt brug at lægemidler til behandling pga. alkohol opdelt på region, kommune, alder, køn og år (2009-2020)

 • Dødsårsager

  Antal døde fordelt på dødsårsager, alder, køn, region, år (2002-)

Hvad dør vi af - Emneoversigt

Registre

Find opgørelser ud fra hvilke registre de kommer fra

Kvalitetsindikator for forebyggelige sygehusophold blandt hjemmehjælpsmodtagere på 65 år og derover

Opgørelsen viser kvalitetsindikatoren for forebyggelige sygehusophold blandt hjemmehjælpsmodtagere visiteret til personlig pleje på 65 år og derover.
Kun kommuner med et accepteret datagrundlag er medtaget.

Forebyggelige sygehusophold er en betegnelse for sygehusophold forårsaget af en række specifikke diagnoser, som vurderes i et vist omfang at kunne forebygges.
Følgende sygdomme og tilstande er inkluderet:

 • Dehydrering
 • Forstoppelse
 • Nedre luftvejssygdomme
 • Blærebetændelse
 • Gastroenteritis (mave/tarm lidelser)
 • Brud
 • Ernæringsbetinget anæmi
 • Sociale og plejemæssige forhold
 • Tryksår

Overblik

Data kan eksporteres ved højreklik på graferne

Information om Kvalitetsindikator for forebyggelige sygehusophold blandt ældre hjemmehjælpsmodtagere

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

1) Formålet

2) Indhold og afgrænsning

3) Indikator

4) Forbehold ved fortolkning

5) Datakilde

6) Offentliggørelse

7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

Formål

Kvalitetsindikatoren for forebyggelige sygehusophold blandt ældre hjemmehjælpsmodtagere er en af flere indikatorer på ældreområdet. Hensigten med indikatorerne er, at skabe et bedre grundlag for at sammenligne kvaliteten og resultaterne af indsatser på ældreområdet på tværs af kommuner, og dermed også bidrage til et bedre beslutningsgrundlag for lokal prioritering og udvikling af ældreplejen. I forlængelse af aftalen om kommunernes økonomi for 2019 blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af Kommunernes Landsforening, Sundhedsministeriet, Sundhedsdatastyrelsen, Finansministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet. Arbejdsgruppen har anbefalet indikatorer inden for følgende tre temaer: funktionsevne, livskvalitet og tilfredshed samt sammenhæng og forudsigelighed. Denne indikator har således sit udspring i temaet ”sammenhæng og forudsigelighed”

 

Indhold og afgrænsning

Indikatoren operationaliseres som antal forebyggelige sygehusophold pr. 1.000 ældre borgere på 65 år eller derover, som har modtaget hjemmehjælp inden for 10 dage før sygehusopholdet.

Indikatoren bygger på indberetninger om hjemmehjælp fra kommunernes elektroniske omsorgsjournaler (EOJ) og på data fra Landspatientregisteret (LPR3).

 

Indberetninger om hjemmehjælp

Kommunerne indberetter hjemmehjælp jf. Servicelovens §83 på to forskellige måder:

 • Borgere der har fået leveret hjemmehjælp, herunder tidspunktet og antallet af minutter
 • Borgere der i en given måned er visiteret til at modtage hjemmehjælp

For at kunne se om borgeren har modtaget hjemmehjælp før et forebyggeligt sygehusophold, vil den bedste løsning være at benytte data om leveret hjemmehjælp. Der er dog flere problemer med kvaliteten af data for leveret hjemmehjælp, og det kan derfor ikke, på nuværende tidspunkt, anbefales at benytte disse data til beregning af indikatoren. En af problemstillingerne er, at private leverandører af hjemmehjælp ikke er forpligtet til at indberette, hvorfor indberetningerne bliver ufuldstændige. I stedet benyttes data for visiteret hjemmehjælp.

Yderligere dokumentation om visiteret hjemmehjælp kan findes her: Dokumentationen for Kommunale sundheds- og ældredata

Der inkluderes kun borgere der er visiteret til personlig pleje. Da dette data ikke indeholder datoer for visitation, men blot om en borger er visiteret i en given måned, kan der ikke benyttes eksakte datoer til udregning af, hvorvidt et forebyggeligt sygehusophold finder sted efter en visitation i en given måned. Derfor bliver indikatoren beregnet ved at se på, om borgere har haft et forebyggeligt sygehusophold i måneden efter, at de har været visiteret til hjemmehjælp. For borgere visiteret i december, kigges der således på, hvorvidt de har haft et forebyggeligt sygehusophold i januar året efter. Det er visitationsmåneden, der definerer opgørelsesåret. 

 

Hjemmehjælp

Borgere, der modtager hjemmehjælp, er afgrænset til borgere, som i løbet af opgørelsesåret er visiteret til hjemmehjælp i eget hjem i mindst én måned jf. serviceloven §83.

Borgere, som modtager hjemmehjælp medtages kun, hvis de er visiteret til personlig pleje og er 65 år og derover. Alder er opgjort primo måneden for visiteret hjemmehjælp.

 

Forebyggelige sygehusophold

Et sygehusophold er defineret, som værende tidsmæssigt tæt sammenhængende fysiske fremmøder på danske hospitaler. Et ophold skal have en varighed på 4 timer for at indgå i opgørelsen, der således inkluderer både ambulante ophold og indlæggelser. Ambulante ophold defineres som et sygehusophold med varighed på ≥ 4 timer og < 12 timer. Indlæggelser defineres som et sygehusophold med en varighed på ≥ 12 timer.

Forebyggelige sygehusophold er defineret på samme måde som i de nationale mål. Yderligere information findes her.


Forebyggelige sygehusophold er er en betegnelse for sygehusophold forårsaget af en række specifikke diagnoser, som vurderes i et vist omfang at kunne forebygges. Følgende sygdomme og tilstande er inkluderet:


 • Dehydrering
 • Forstoppelse
 • Nedre luftvejssygdomme
 • Blærebetændelse
 • Gastroenteritis (mave/tarm lidelser)
 • Brud
 • Ernæringsbetinget anæmi
 • Sociale og plejemæssige forhold
 • Tryksår


Indikator

Indikatoren skal forstås således at jo færre forebyggelige sygehusophold pr. 1.000 ældre borgere, des bedre. Ved at opgøre indikatoren for borgere, som har er visiteret til hjemmehjælp i måneden inden et sygehusophold, opgøres indikatoren for borgere, som kommunen har kontakt med, forud for et forebyggeligt sygehusophold.

Udregningen for indikatoren:

 

Antal ophold pr. 1000 ældre borger

Antal forebyggelige sygehusophold blandt ældre borgere det pågældende år, divideret med antal ældre borgere, som har været visiteret til hjemmehjælp, multipliceret med 1000.

 

Antal ophold pr. 1000 ældre borger køns- og aldersstandardiseret

Køns- og aldersfordelingen er holdt konstant i alle år.

 

Forbehold ved fortolkning

For at sikre sammenlignelighed mellem kommunerne, stiller Sundhedsdatastyrelsen krav til, at data fra de kommunale pleje- og omsorgsjournalsystemer opfylder en række kriterier. Følgende tre kriterier beskrevet i dokumentationen for kommunale sundheds- og ældredata skal være opfyldt, før kommunens data vurderes acceptable:

 • Indberetningskonsistens: Indberetninger for alle årets 12 måneder.

Opfylder kommunen ikke ovenstående i alle 12 måneder i et år, indgår kommunens data ikke i opgørelsen af indikatoren det givne år.

Datakilde

Landspatientregisteret pr. 10. marts 2023

EOJ-data 2022

 

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?