Forventede ventetider

Data indeholder historiske og seneste indberettede ventetider i Venteinfo fordelt på offentlige og private behandlingssteder, undersøgelser og behandlinger samt ventetidstyper. 

De forventede ventetider, som indberettes i Venteinfo, er defineret ved ”forventede ventetider i antal uger til næste ledige tid for den patient, som ikke kræver yderligere undersøgelse og behandling”.  

Ventetiderne er dermed estimerede forventede ventetider for den ukomplicerede patient og vil således højst sandsynlig afvige fra de erfarede ventetider, bl.a. fordi de erfarede ventetider inkluderer ventetid for mere komplicerede patienter mv.

Det er vigtigt ved fortolkning af de forventede ventetider at være opmærksom på, at der er en række forhold man skal tage særligt højde for ved egne beregninger baseret på de forventede ventetider. Forhold der kan gøre eventuel sammenligning vanskelig på tværs af tidsperioder og behandlingssteder. Blandt andet at ventetiderne indberettes løbende, når de ændrer sig væsentligt, at der indgår både offentlige og private sygehuse/klinikker samt, at der indgår både behandlingssteder med stor og lille aktivitet mv.

Der kan indberettes tre ventetidstyper:

 • Ventetid til undersøgelse (uger)
 • Ventetid til ambulant behandling (uger)
 • Ventetid til behandling ved indlæggelse (uger)
 

Tallene er baseret på behandlingsstedernes egne indberetninger af forventede ventetider.

Forventede ventetider

Det er muligt at afgrænse søgningen til en bestemt tidsperiode baseret på datoen for indberetning af ventetid for følgende filtre:

 • Institutionsejer
 • Sundhedsinstitution
 • Sundhedsinstitution SOR 
 • Behandlingssted
 • Behandlingssted SOR
 • Underbehandlingssted (NIV)
 • Underbehandlingssted SOR (NIV )
 • Behandlingsnavn
 • Behandlingskode
 • Indberetningsdato 
 • Udenregionspatienter 
 • Indberetningssystem (NIV/SEI)
 • Seneste indberetning 
 

Nærmere beskrivelse af filtrene findes under ”Information”.

Eksport til excel: Eksport af det fulde datasæt kan tage lang tid. Der gives ikke nogen indikation på hvor langt download er nået. Vi anbefaler derfor at filtrere visningen til det ønskede udtræk inden der trykkes "Eksporter til excel".

Information om opgørelsen forventede ventetider

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

   1) Formålet (kort)

   2) Indhold og afgræsning

   3) Indikatorer

   4) Forbehold ved fortolkning

   5) Datakilde

   6) Offentliggørelse

   7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

1. Formål (kort)


Venteinfo på eSundhed har til formål at gøre data i Venteinfo af forventede ventetider tilgængelig på tværs af indberetning til det nuværende system, Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) og det gamle system Ny Indberetning af Ventetider (NIV). 

Løsningen erstatter tidligere udtræksmulighed i NIV af forventede ventetider.

 

2. Indhold og afgrænsning


Venteinfo på eSundhed omfatter forventede ventetider indberettet i Venteinfo (SEI og NIV) af offentlige og private behandlingssteder (sygehus, klinikker, privathospitaler m.m.). 

Private behandlingssteder er afgrænses til steder, der har indgået aftale med Danske Regioner om levering af sundhedsydelser under ret til hurtig udredning og det udvidede frie sygehusvalg. Private sygehuse/klinikker med en DUF-aftale med regionen må alene indberette ventetider på de behandlinger, DUF-aftalen omfatter.

Yderligere oplysninger om indberetning af forventede ventetider kan findes her: Indberetning af forventede ventetider

Visningen omfatter væsentlige  variable, der går på tværs af SEI og NIV samt enkelte variable, der alene har været en del af NIV.

 

3. Indikatorer


Visningen omfatter følgende filtreringsmuligheder med tilhørende definitioner for en valgt tidsperiode:

Institutionsejer
Den organisation/firma/person, der bærer det overordnede politisk eller økonomiske ansvar for sundhedsinstitutionen. For offentlige sygehuse vil institutionsejer være en af de 5 regioner, der i filtret kan fremsøges ved Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Hovedstaden og Region Sjælland.
Sundhedsinstitution
Den institution, som er direkte ansvarlig overfor institutionsejeren (i nogle tilfælde er institutionsejeren og sundhedsinstitutionen den samme).
Sundhedsinstitution SOR
SOR-kode på Sundhedsinstitution
Behandlingssted
Navn på behandlingssted (SOR) for den praksis/klinik/sygehus/afdeling, som ventetiden gælder for.
Behandlingssted SOR
SOR-kode på behandlingssted
Underbehandlingssted (NIV)
Navn på SOR underbehandlingssted (kun indberettet i NIV)
Underbehandlingssted SOR (NIV)
SOR-kode på underbehandlingssted (kun indberettet i NIV)
Behandlingsnavn
Navn på undersøgelse/behandling for de behandlinger, der kan indberettes ventetider på.
Behandlingskode
Kode for undersøgelse/behandling for de behandlinger, der kan indberettes ventetider på. For indberetninger til NIV vil der ikke altid være en behandlingskode tilknyttet et behandlingsnavn.
Indberetningsdato
Dato for indberetning af ventetid.
Ventetid til undersøgelse
Ventetid til undersøgelse angiver antal uger fra henvisning er modtaget, til patienten ses første gang.
Ventetid til ambulant behandling
Ventetid til ambulant behandling angiver antal uger fra udredning er foretaget, til ambulant behandling indledes, herunder dagkirurgisk behandling.
Ventetid til behandling ved indlæggelse
Ventetid til behandling ved indlæggelse angiver antal uger fra udredningen er foretaget, til behandling under indlæggelse indledes.
Udenregionspatienter
Adgang for udenregionspatienter indikerer, om der for den givne undersøgelse/behandling er lukket for udenregionspatienter eller ej. 
Indberetningssystem (NIV/SEI)
Angiver om indberetningen til Venteinfo er foretaget i NIV eller SEI.
Seneste indberetning
Angiver om det er den seneste indberetning af ventetid for et behandlingssted og en undersøgelse/behandling.

 

4. Forbehold ved fortolkning


Ventetid

De forventede ventetider, som indberettes i Venteinfo, er defineret ved ”forventede ventetider i antal uger til næste ledige tid for den patient, som ikke kræver yderligere undersøgelse og behandling”.  

Ventetiderne er dermed estimerede forventede ventetider for den ukomplicerede patient og vil således højst sandsynlig afvige fra de erfarede ventetider, bl.a. fordi de erfarede ventetider inkluderer ventetid for mere komplicerede patienter mv.

Det er vigtigt ved fortolkning af de forventede ventetider at være opmærksom på, at der er en række forhold man skal tage særligt højde for ved egne beregninger baseret på de forventede ventetider. Forhold der kan gøre eventuel sammenligning vanskelig på tværs af tidsperioder og behandlingssteder. Blandt andet at ventetiderne indberettes løbende, når de ændrer sig væsentligt, at der indgår både offentlige og private sygehuse/klinikker samt, at der indgår både behandlingssteder med stor og lille aktivitet mv. Et yderligere opmærksomhedspunkt er, at de estimerede ventetider opgøres i hele uger, og en forventet ventetid på fx 3 dage vil således være registreres som 0 uger, mens 4 dage som 1 uge.

Tallene er baseret på behandlingsstedernes egne indberetninger af forventede ventetider.

De estimerede forventede ventetider indberettes eller opdateres en gang om måneden, og hvis ventetiden ændres meget. I fastsættelsen af den fremadrettede ventetid bør ledige tider som følge af en aflysning ikke indgå, medmindre det vurderes, at tiden kan afsættes til en anden patient.

Der ses indberetninger i NIV, hvor der mangler angivelse af ventetid for alle 3 ventetidstyper. Det skyldes indberetninger, der er angivet med andre typer af ventetid, der alene var omfattet af NIV indberetningssystemet

Komplethed

Samtlige indberettede forventede ventetider i de angivne perioder er medtaget, og et sygehus/klinik kan således have opdateret deres ventetider mere end én gang for en given behandling. Det er meget forskelligt, hvornår og hvor ofte afdelingerne opdaterer deres ventetider.

Der vises ingen private fertilitetsklinikker på mitsygehusvalg.dk, idet fertilitetsområdet ikke er omfattet af reglerne om det udvidede fri sygehusvalg (DUF). 

De offentlige fertilitetsklinikker har (som alle andre) ikke pligt til at indberette forventede ventetider til Venteinfo. Derfor er opgørelsen ikke komplet for de offentlige klinikker - dels kan der helt mangle offentlige klinikker i opgørelsen, dels forekommer der for de enkelte offentlige klinikker perioder uden indberetning. 

Som følge af COVID-19 har regionerne haft mulighed for at suspendere patienternes ret til hurtig udredning og behandling, så det sikres, at sygehusene har den nødvendige kapacitet til at håndtere patienter med COVID-19 og patienter med andre akutte og livstruende sygdomme. Det kan ske, hvis regionen ud fra en samlet vurdering af regionens kapacitet vurderer, at det er nødvendigt at målrette kapaciteten på disse patienter. Patientrettigheder til hurtig udredning og behandling var suspenderet fra 19. marts 2020 og genindført hhv. 1. september 2020 på psykiatriområdet og 1. marts 2021 for somatikken. På den baggrund kan man ikke regne med, at de forventede ventetider er opdaterede i samme omfang, som normalt. En ventetid på 888 uger er indberettet af sygehuse, der ikke er i stand at angive en forventet ventetid til undersøgelse eller behandling som følge af omlægning af kapaciteten ifm. COVID-19.

 

Organisationsnavne

Organisationsnavnene i opgørelsen stemmer ikke altid helt overens med navnene på Mit Sygehusvalg på eSundhed (Mit sygehusvalg ).

 

5. Datakilde


Venteinfo, Sundhedsdatastyrelsen. Venteinfo er opdateret med indberetninger i SEI pr. den dato, der fremgår af visningen for seneste opdatering og i NIV pr. 31. maj 2021 (opdateres ikke længere).

 

6. Offentliggørelse


Venteinfo på eSundhed opdateres hver mandag. Det fremgår af visningen, hvornår data senest er opdateret.

 

7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne


 

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?