Emner

Find opgørelser ud fra forskellige emneområder

Aktuelt
Aktuelt - Emneoversigt
Almen Praksis
 • Almen praksis og tilmeldte patienter

  Opgørelserne viser en række relevante tal for almen praksis siden 1. juli 2014. Tallene er hovedsageligt fordelt på praksistype, kommune og region, samt viser udviklingen pr. halvår. Opgørelserne ligger fordelt på følgende overordnede emner: 1. Nøgletal for kapaciteten i almen praksis, 2. Lægekapaciteter for almen praksis, 3. Åben og lukket for tilgang, 4. Praksistyper.

Almen Praksis - Emneoversigt
Kræft
 • Andre neoplasier

  Nye kræfttilfælde fordelt på særskilte diagnosegrupper (”andre neoplasier”) fordelt på diagnose, region, kommune, alder, køn, år (1978- )

 • Kræftoverlevelse

  Overlevelse fordelt på kræftform, køn, region og år (2002- )

 • Nye kræfttilfælde

  Nye kræfttilfælde fordelt på diagnose, alder, køn, region, kommune, år (1978- )

 • Pakkeforløb for kræftomraadet

  Forløb gennemført inden for standardforløbstiden fordelt på kræftområder, pakkeforløb, region, år og kvartal (2020-

 • Pakkeforløb for kræftområdet (2012-2018)

  Forløb gennemført inden for standardforløbstiden fordelt på kræftområder, pakkeforløb, region, år og kvartal (2012-2018)

Kræft - Emneoversigt
Lægemidler
 • Medicinsk cannabis

  Monitorering af brugen af Medicinsk Cannabis

 • Antibiotika

  Opgørelserne viser salg af systemisk antibiotika, solgt fra apoteker på recept.

 • Antipsykotika

  Forbrug af antipsykotika generelt og hos borgere med demens.

 • Brug af lægemidler under graviditet

  Receptpligtig medicin til kvinder før og under graviditet fordelt på forskellige lægemidler, tidspunkter under graviditet, kvindens alder og år (2001- )

 • Medicinpriser

  Udvikling i medicinpriser fordelt på forskellige lægemidler (seneste 5 år)

 • Medicinprisindeks

  Gennemsnitspris for behandling (definerede døgndoser) og pakning fordelt på medicingrupper, pristyper, år og måned (2005- )

 • Medicintilskud

  Apotekernes salg af tilskudsberettigede lægemidler og regionernes udgifter til tilskudsberettigede lægemidler fordelt på år og måneder (1996- )

 • ordiprax+

  Vejledninger m.m. til ordiprax+ for læger og lægemiddelkonsulenter

 • Nye lægemidler

  Nye receptpligtige lægemidler fordelt på årsag til nyt lægemiddel, markedsføringsår, antal og regioner (Seneste 10 år)

 • Sovemedicin til børn og unge

  Opgørelserne viser udviklingen i brugen af sovemedicin blandt børn mellem 0-17 år.

 • Apotekernes salg af lægemidler

  Apotekernes salg af lægemidler (fx mængde, omsætning og pris) fordelt på forskellige lægemidler, år og kvartal (seneste 5 år)

Lægemidler - Emneoversigt
Beskæftigede i Sundhedsvæsenet
 • Andre ydere i praksis

  Antal behandlere, antal kapaciteter og antal praksis (ydernumre) for praksisområderne almen lægehjælp, fodterapi, fysioterapi, kiropraktik, psykologihjælp, speciallægehjælp, tandlægehjælp, fordelt på regioner og roller (2007-)

 • Ansatte på offentlige sygehuse

  Antal ansatte sundhedspersoner på offentlige sygehuse fordelt på faggrupper, regioner, stillingstyper, år (2013 - )

 • Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede

  Antal sundhedsuddannede fordelt på år, faggrupper, herkomst, speciale, alder og køn, uddannelsesland, brancher og sektorer, region (2001-)

 • Autorisation

  Antal udstedte autorisationer fordelt på faggrupper, alder, køn, uddannelsesgrupper, uddannelseslande og år (2000-2016)

 • Selvstændigt virke

  Antal udstedte tilladelser til selvstændigt virke til læger tandlæger og kiropraktorer fordelt på faggrupper, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-2016)

 • Specialeanerkendelse

  Antal udstedte speciallæge- og specialtandlægeanerkendelser fordelt på speciale, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-2016)

Beskæftigede i Sundhedsvæsenet - Emneoversigt
Patienter og sygehuse
 • Brug af tvang i psykiatrien

  Antal påbegyndte tvangsforanstaltninger og antal berørte personer fordelt på tvangstype, region, speciale og år (2004-

 • Erfarede ventetider psykiatrien

  Erfarede ventetider i psykiatrien fordelt på region, alder, år og måned (2008-

 • Forventede ventetider

  Forventede ventetider fordelt på offentlige og private behandlingssteder, undersøgelser og behandlinger samt ventetidstyper (2012- )

 • Sengepladser og belægning på sygehuse

  Indikatorer omkring sengepladser og belægning fordelt på sengetype, region, sygehus, afdelinger, speciale år og måneder (2014-

 • Genoptræningsplaner

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune, år og kvartal (2012-

 • Genoptræningsydelser på sygehuse

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune, år og kvartal (2012-

 • Alle genoptræningsydelser

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune år og kvartal (2012-

 • Healthcare-Associated Infections Database - HAIBA

  Oversigt over infektioner på sygehuse (2016-)

 • Mit Sygehusvalg

  'Mit sygehusvalg' kan du bruge til at sammenligne sygehuse i Danmark ud fra fx ventetider og patienttilfredshed. Det kan hjælpe dig, når du skal undersøges (udredes) eller behandles, og du selv vil vælge sygehus.

 • Monitorering af udredningsretten i somatikken

  Overholdelse af udredningsret, overholdelse/ej overholdelse efter årsag samt varighed af udredningsforløb – fordelt på region og kvartal

 • Monitorering af udredningsretten i psykiatrien

  Overholdelse af udredningsret, overholdelse/ej overholdelse efter årsag samt varighed af udredningsforløb – fordelt på region, aldersgrupper og kvartal

 • Erfarede ventetider

  Erfarede ventetider til operation fordelt på region, operationer, år og måned.

 • Sundhedsaftaler

  Indikatorer om det sammenhængende patientforløb på tværs af sygehuse, kommuner og praksissektor fordelt på kommune og region (2009- )

 • Nøgletal for Sygehusvæsenet og Praksisområdet

  Kontakter og patienter i sygehus- og praksissektoren opdelt for region, alder, speciale m.m. (2009- )

 • Monitorering af genåbningen af sundhedsvæsenet

  Genåbningen af sundhedsvæsenet monitoreres via en række udvalgte indikatorer.

 • Nedbringelse af tvang i psykiatrien

  Alle oplysninger om anvendelse af tvang ved indlæggelse og ophold på en psykiatrisk afdeling er fra den 1. januar 1999 indberettet for hver enkelt patient.

Patienter og sygehuse - Emneoversigt
Operationer og diagnoser
 • Fedmeoperationer

  Antal fedmeoperationer foretaget på sygehuse fordelt på enten bopælsregion og kommune, behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2009-

 • Landspatientsregisteret: Avanceret udtræk

  Brugerdefineret udtræk fra Landspatientsregisteret

 • Forgiftninger og selvmordsforsøg med lægemidler

  Antal indlæggelser med forgiftning og selvmordsforsøg med lægemidlerne acetylsalicylsyre eller paracetamol på somatiske sygehuse. Opgørelserne er fordelt på køn, alder og år (2014-

 • Operationer

  Antal operationer foretaget på danske sygehuse fordelt på operation, patienttype, region, sygehus, bopælsregion, køn, alder og år (2013-

 • Plastikoperationer

  Antal plastikoperationer foretaget på sygehuse og hos speciallæge fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2005-

 • Radiologiske undersøgelser

  Antal radiologiske undersøgelser foretaget på danske sygehuse fordelt på forskellige typer radiologiske undersøgelser, region, sygehus, køn, alder og år (2013-

 • Sygdomsforekomst for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Antal personer og nye tilfælde med udvalgte kroniske sygdomme og psykisk lidelse (fx astma, diabetes og skizofreni) fordelt på alder, køn, regioner og kommune (2000-

 • Sygehusaktivitet på diagnosegruppe

  Antal besøg og indlagte på somatiske sygehusafdelinger fordelt på diagnose, diagnosegrupper, ejerforhold, køn, alder, år (2013-

 • Sygehusaktivitet på diagnoseniveau

  Antal besøg og indlagte på somatiske sygehusafdelinger fordelt på overordnet diagnose, ejerforhold, køn, alder, år (2013-

Operationer og diagnoser - Emneoversigt
Graviditet, fødsler og børn
Graviditet, fødsler og børn - Emneoversigt
Hvad dør vi af
 • Alkohol

  Indikatorer om behandling, dødelighed og udgifter i forbindelse med alkoholproblemer fordelt på region, kommune, alder og år (2013-

 • Dødsårsager

  Antal døde fordelt på dødsårsager, alder, køn, region, år (2002-

Hvad dør vi af - Emneoversigt

Registre

Find opgørelser ud fra hvilke registre de kommer fra

Nedbringelse af tvang i psykiatrien

Oplysningerne om anvendelse af tvang ved indlæggelse og ophold på en psykiatrisk afdeling er fra den 1. januar 1999 indberettet for hver enkelt patient.

Med anvendelse af data fra registeret opgøres, i hvilken udstrækning der anvendes tvang i behandlingen af patienter i psykiatriske afdelinger. Dette indbefatter voksenpsykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien. Indberetninger fra Sikringen undtages i opgørelserne.

I 2014 blev monitoreringsmodellen igangsat med anvendelse af en beregnet baseline for 2011-2013 for udvalgte indikatorer. Modellen viser antallet af påbegyndte tvangsforanstaltninger og antallet af berørte. Desuden beregnes for nogle områder graden af anvendelse af tvang i psykiatrien i forhold til antallet af indlagte og i forhold til 100.000 borgere.

Anvendelse af tvang i psykiatrien omfatter:

 • Bæltefiksering 

 • Remme 

 • Akut beroligende medicin med tvang 

 • Fastholdelse

 • Personlig skærmning 

 • Tvangsmedicinering - omfatter ikke akut beroligende medicin 

 • Tvangsindlæggelse 

 • Tvangstilbageholdelse 

 • Al tvang 

Data offentliggøres for løbende 12 måneder hvert halve år. 

Kontakt

Amalie Tegllund Rønnenkamp
T: 3268 8380
E: amtr@sundhedsdata.dk

Dorte Johansen 
T: 3268 5185
E: dojo@sundhedsdata.dk 

Monitorering af anvendelse af tvang i psykiatrien

Dokumentationen beskriver og dokumenterer de indikatorer, der af Task Force for Psykiatriområdet er vedtaget i forbindelse med monitorering af anvendelse af tvang i psykiatrien med henblik på at opnå målsætningen om halvering af anvendelse af tvangsforanstaltninger i 2020 i forhold til beregnet baseline for årene 2011-2013.

Dokumentationen af indikatorer for tvang psykiatrien beskriver overordnet beregningsgrundlaget samt valgte metoder til at beregne indikatorerne.

Dokumentet er tænkt som en uddybning af værdierne og datagrundlaget bag opgørelsen af indikatorerne.
Dokumentet er delt op i følgende overafsnit:

  1. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien

  2. Datagrundlag

  3. Om data for tvang i psykiatrien

  4. Metodevalg

  5. Indikatorbeskrivelse

Nedbringelse af tvang i psykiatrien

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning.

Nedbringelse af tvang i psykiatrien

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning.

Nedbringelse af tvang i psykiatrien

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

   1) Formålet (kort)

   2) Indhold og afgræsning

   3) Indikatorer

   4) Forbehold ved fortolkning

   5) Datakilde

   6) Offentliggørelse

   7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

1. Formål (kort)


Formålet med monitorering af anvendelse af tvang i psykiatrisk afdeling er at følge anvendelse af tvang i psykiatrien tæt. Fokus er aftalerne om reduktion af anvendelse af tvang inden 2020 i forhold til en beregnet baseline.

 

2. Indhold og afgrænsning


Monitoreringsmodellen anvender data fra Register over anvendelse af tvang i psykiatrien og Landspatientregisteret. Data fra Sikringen medtages ikke i opgørelserne.

 

3. Indikatorer


 • Andelen af personer med tvang af antal indlagte (procent): Andel personer berørt af tvang i forhold til antallet af indlagte personer i aktuelle periode. Opgøres for hver af de udvalgte tvangsforanstaltninger. 

 • Antal personer med tvang (antal berørt): Antal personer berørt af tvangsforanstaltninger i aktuelle periode. Opgøres for hver af de udvalgte tvangsforanstaltninger. 

 • Total antal tvang: Antal indberettede påbegyndte tvangsforanstaltninger i aktuelle periode. Opgøres for hver af de udvalgte tvangsforanstaltninger. 

 • Længde af bæltefikseringer: Opgøres i kvartiler Q1-Q3 (timer), opgøres fordelt efter antal timer og opgørelse af totalt antal timer for bæltefikseringer over 48 timer 

 • Andel personer med tvangsindlæggelse / tvangstilbageholdelse per 100.000 borgere (procent): Andel med tvangsindlæggelse / tvangstilbageholdelse per 100.000 borgere, fordelt på alder 

 • Andel personer berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger (procent): Andel personer berørt af tvang i forhold til antallet af indlagte personer i aktuelle periode, fordelt på alder 

 • Antal personer berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger: Antal personer berørt af tvangsforanstaltninger i aktuelle periode, fordelt på alder. 

 • Andel personer med tvangsindlæggelse / (procent): Andel med tvangsindlæggelse / tvangstilbageholdelse per 100.000 borgere, fordelt på alder 

 • Andel personer berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger per 100.000 borgere (procent): Andel personer berørt af tvang per 100.000 borgere i aktuelle periode, fordelt på alder

 

4. Forbehold ved fortolkning


Foreløbige tal tages der forbehold for, da den tidsmæssige forskydning afslutning af opgørelsesperiode til opgørelse er kort. Dette kan medfører ændring af data ved en efterfølgende dynamiske opdatering af data grundet en mulig regional efter indberetning samt mulig afslutning af tidligere igangværende forløb.

 

5. Datakilde


Register over anvendelse af tvang i psykiatrien Landspatientregisteret

 

6. Offentliggørelse


 • Halvårlig offentliggørelse af løbende 12 måneder.

 • Årsopgørelse for hele år udgives i april

 • Årsopgørelse af løbende 12 måneder (fx 2-halvår 2017 – 1-halvår 2018) udgives i oktober

 

7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne


Tvang defineres som bæltefiksering, remme, akut beroligende medicin med tvang, fastholdelse, skærmning, tvangsmedicinering, tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse

Timer opgjort i kvartiler: Antal timer for Q1 nedre kvartil afgrænser de 25 procent af bæltefikseringer med færrest timer i bæltefiksering. Antal timer for Q2 median afgrænser de 50 procent af bæltefikseringer med færrest timer i bæltefiksering. Antal timer for Q3 øvre kvartil afgrænser de 75 procent af bæltefikseringer med færrest timer i bæltefiksering i aktuelle periode

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?