Emner

Find opgørelser ud fra forskellige emneområder

Aktuelt
 • Relancering af Mit Sygehusvalg

  'Mit sygehusvalg' kan du bruge til at sammenligne sygehuse i Danmark ud fra fx ventetider og patienttilfredshed. Det kan hjælpe dig, når du skal undersøges (udredes) eller behandles, og du selv vil vælge sygehus.

 • Udgivelseskalender

  Oversigt over planlagte og tidligere udgivelser

 • Vejledninger

  Vejledninger i at bruge eSundhed

Aktuelt - Emneoversigt
Ældre
Ældre - Emneoversigt
Almen praksis
 • Almen praksis og tilmeldte patienter

  Opgørelserne viser en række relevante tal for almen praksis siden 1. juli 2014. Tallene er hovedsageligt fordelt på praksistype, kommune og region, samt viser udviklingen pr. halvår. Opgørelserne ligger fordelt på følgende overordnede emner: 1. Nøgletal for kapaciteten i almen praksis, 2. Lægekapaciteter for almen praksis, 3. Åben og lukket for tilgang, 4. Praksistyper.

Almen praksis - Emneoversigt
Sundhedsdata på tværs
 • Sundhedsdata på tværs – Nøgletal

  Temarapporten Nøgletal giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner, kommuner og praksissektoren. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

 • Sundhedsdata på tværs – Børn og unge

  Temarapporten Børn og unge giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner og praksissektoren om børn og unge i alderen 0-25 år. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

 • Sundhedsdata på tværs – Borgere på 65 år og derover

  Temarapporten Borgere på 65 år og derover giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner, kommuner og praksissektoren om borgere i alderen 65 år og derover. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

 • Sundhedsdata på tværs – Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Temarapporten Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner, kommuner og praksissektoren om borgere med udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

Sundhedsdata på tværs - Emneoversigt
Sundhedsklynger
Sundhedsklynger - Emneoversigt
Tandpleje
Tandpleje - Emneoversigt
Kræft
Kræft - Emneoversigt
Lægemidler
 • Medicinsk cannabis

  Monitorering af brugen af Medicinsk Cannabis

 • Antibiotika

  Opgørelserne viser salg af systemisk antibiotika, solgt fra apoteker på recept.

 • Antipsykotika

  Forbrug af antipsykotika generelt og hos borgere med demens.

 • Brug af lægemidler under graviditet

  Receptpligtig medicin til kvinder før og under graviditet fordelt på forskellige lægemidler, tidspunkter under graviditet, kvindens alder og år (2001- )

 • Lægemidler mod diabetes og overvægt herunder Wegovy Flextouch

  Opgørelse over salget af lægemidler, der er godkendt til brug mod diabetes og overvægt.

 • Medicinpriser

  Udvikling i medicinpriser fordelt på forskellige lægemidler (seneste 5 år)

 • Medicinprisindeks

  Gennemsnitspris for behandling (definerede døgndoser) og pakning fordelt på medicingrupper, pristyper, år og måned (2005- )

 • Medicintilskud

  Apotekernes salg af tilskudsberettigede lægemidler og regionernes udgifter til tilskudsberettigede lægemidler fordelt på år og måneder (1996- )

 • ordiprax+

  Vejledninger m.m. til ordiprax+ for læger og lægemiddelkonsulenter

 • Nye lægemidler

  Nye receptpligtige lægemidler fordelt på årsag til nyt lægemiddel, markedsføringsår, antal og regioner (Seneste 10 år)

 • Sovemedicin til børn og unge

  Opgørelserne viser udviklingen i brugen af sovemedicin blandt børn mellem 0-17 år.

 • Apotekernes salg af lægemidler

  Apotekernes salg af lægemidler (fx mængde, omsætning og pris) fordelt på forskellige lægemidler, år og kvartal (seneste 5 år)

 • Lægemidler i tabletform mod covid19

  Opgørelsen viser antal personer der købte Lagevrio eller Plaxovid mod covid19

Lægemidler - Emneoversigt
Beskæftigede i sundhedsvæsenet
 • Andre ydere i praksis

  Antal behandlere, antal kapaciteter og antal praksis (ydernumre) for praksisområderne almen lægehjælp, fodterapi, fysioterapi, kiropraktik, psykologihjælp, speciallægehjælp, tandlægehjælp, fordelt på regioner og roller (2007-)

 • Ansatte på offentlige sygehuse

  Antal ansatte på offentlige sygehuse fordelt på blandt andet personalegrupper, regioner, somatik, psykiatri, år (2001-)

 • Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede

  Antal sundhedsuddannede fordelt på år, faggrupper, herkomst, speciale, alder og køn, uddannelsesland, brancher og sektorer, region (2000-2020)

 • Autorisation

  Antal udstedte autorisationer fordelt på faggrupper, alder, køn, uddannelsesgrupper, uddannelseslande og år (2000-)

 • Selvstændigt virke

  Antal udstedte tilladelser til selvstændigt virke til læger tandlæger og kiropraktorer fordelt på faggrupper, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-)

 • Specialeanerkendelse

  Antal udstedte speciallæge- og specialtandlægeanerkendelser fordelt på speciale, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-)

Beskæftigede i sundhedsvæsenet - Emneoversigt
Patienter og sygehuse
Patienter og sygehuse - Emneoversigt
Operationer og diagnoser
 • Fedmeoperationer

  Antal fedmeoperationer foretaget på sygehuse fordelt på enten bopælsregion og kommune, behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2009-

 • Landspatientregisteret: Avanceret udtræk

  Brugerdefineret udtræk fra Landspatientsregisteret

 • Forgiftninger og selvmordsforsøg med lægemidler

  Antal indlæggelser med forgiftning og selvmordsforsøg med lægemidlerne acetylsalicylsyre eller paracetamol på somatiske sygehuse. Opgørelserne er fordelt på køn, alder og år (2014-

 • Plastikoperationer

  Antal plastikoperationer foretaget på sygehuse og hos speciallæge fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2005-

 • Radiologiske undersøgelser

  Antal radiologiske undersøgelser foretaget på danske sygehuse, hospice og klinikker fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt undersøgelsestyper, undersøgelsessted, alder, køn og år (2011-

 • Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Antal personer og nye tilfælde med udvalgte kroniske sygdomme og svære psykisk lidelser (fx astma, diabetes og skizofreni) fordelt på alder, køn, regioner og kommune (2000- )

Operationer og diagnoser - Emneoversigt
Graviditet, fødsler og børn
Graviditet, fødsler og børn - Emneoversigt
Hvad dør vi af
 • Alkohol

  Indikatorer om hospitalskontakt, offentligt finansieret behandling samt brug at lægemidler til behandling pga. alkohol opdelt på region, kommune, alder, køn og år (2009-2020)

 • Dødsårsager

  Antal døde fordelt på dødsårsager, alder, køn, region, år (2002-)

Hvad dør vi af - Emneoversigt

Registre

Find opgørelser ud fra hvilke registre de kommer fra

Nedbringelse af tvang i psykiatrien

Oplysningerne om anvendelse af tvang ved indlæggelse og ophold på en psykiatrisk afdeling er fra den 1. januar 1999 indberettet for hver enkelt patient.

Med anvendelse af data fra registeret opgøres, i hvilken udstrækning der anvendes tvang i behandlingen af patienter i psykiatriske afdelinger. Dette indbefatter voksenpsykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien. Indberetninger fra Sikringen undtages i opgørelserne.

I 2014 blev monitoreringsmodellen igangsat med anvendelse af en beregnet baseline for 2011-2013 for udvalgte indikatorer. Modellen viser antallet af påbegyndte tvangsforanstaltninger og antallet af berørte. Desuden beregnes for nogle områder graden af anvendelse af tvang i psykiatrien i forhold til antallet af indlagte og i forhold til 100.000 borgere.

Anvendelse af tvang i psykiatrien omfatter:

 • Bæltefiksering
 • Remme
 • Akut beroligende medicin med tvang
 • Fastholdelse
 • Personlig skærmning
 • Tvangsmedicinering - omfatter ikke akut beroligende medicin
 • Tvangsindlæggelse
 • Tvangstilbageholdelse
 • Al tvang
 

Data offentliggøres for løbende 12 måneder hvert halve år. 

Monitorering af anvendelse af tvang i psykiatrien

Dokumentationen beskriver og dokumenterer de indikatorer, der af Task Force for Psykiatriområdet er vedtaget i forbindelse med monitorering af anvendelse af tvang i psykiatrien med henblik på at opnå målsætningen om halvering af anvendelse af tvangsforanstaltninger i 2020 i forhold til beregnet baseline for årene 2011-2013.

Dokumentationen af indikatorer for tvang psykiatrien beskriver overordnet beregningsgrundlaget samt valgte metoder til at beregne indikatorerne.

Dokumentet er tænkt som en uddybning af værdierne og datagrundlaget bag opgørelsen af indikatorerne.
Dokumentet er delt op i følgende overafsnit:

  1. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien

  2. Datagrundlag

  3. Om data for tvang i psykiatrien

  4. Metodevalg

  5. Indikatorbeskrivelse

Nedbringelse af tvang i psykiatrien

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning.

Nedbringelse af tvang i psykiatrien

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning.

Information om opgørelsen nedbringelse af tvang i psykiatrien

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

   1) Formålet (kort)

   2) Indhold og afgræsning

   3) Indikatorer

   4) Forbehold ved fortolkning

   5) Datakilde

   6) Offentliggørelse

   7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

1. Formål (kort)


Formålet med monitorering af anvendelse af tvang i psykiatrisk afdeling er at følge anvendelse af tvang i psykiatrien tæt. Fokus er aftalerne om reduktion af anvendelse af tvang inden 2020 i forhold til en beregnet baseline.

 

2. Indhold og afgrænsning


Monitoreringsmodellen anvender data fra Register over anvendelse af tvang i psykiatrien og Landspatientregisteret. Data fra Sikringen medtages ikke i opgørelserne.

 

3. Indikatorer


 • Andelen af personer med tvang af antal indlagte (procent): Andel personer berørt af tvang i forhold til antallet af indlagte personer i aktuelle periode. Opgøres for hver af de udvalgte tvangsforanstaltninger.
 • Antal personer med tvang (antal berørt): Antal personer berørt af tvangsforanstaltninger i aktuelle periode. Opgøres for hver af de udvalgte tvangsforanstaltninger.
 • Total antal tvang: Antal indberettede påbegyndte tvangsforanstaltninger i aktuelle periode. Opgøres for hver af de udvalgte tvangsforanstaltninger.
 • Længde af bæltefikseringer: Opgøres i kvartiler Q1-Q3 (timer), opgøres fordelt efter antal timer og opgørelse af totalt antal timer for bæltefikseringer over 48 timer
 • Andel personer med tvangsindlæggelse / tvangstilbageholdelse per 100.000 borgere (procent): Andel med tvangsindlæggelse / tvangstilbageholdelse per 100.000 borgere, fordelt på alder
 • Andel personer berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger (procent): Andel personer berørt af tvang i forhold til antallet af indlagte personer i aktuelle periode, fordelt på alder
 • Antal personer berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger: Antal personer berørt af tvangsforanstaltninger i aktuelle periode, fordelt på alder.
 • Andel personer med tvangsindlæggelse / (procent): Andel med tvangsindlæggelse / tvangstilbageholdelse per 100.000 borgere, fordelt på alder;
 • Andel personer berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger per 100.000 borgere (procent): Andel personer berørt af tvang per 100.000 borgere i aktuelle periode, fordelt på alder

 

4. Forbehold ved fortolkning


Foreløbige tal tages der forbehold for, da den tidsmæssige forskydning afslutning af opgørelsesperiode til opgørelse er kort. Dette kan medfører ændring af data ved en efterfølgende dynamiske opdatering af data grundet en mulig regional efter indberetning samt mulig afslutning af tidligere igangværende forløb.

 

5. Datakilde


Register over anvendelse af tvang i psykiatrien Landspatientregisteret

 

6. Offentliggørelse


 • Halvårlig offentliggørelse af løbende 12 måneder
 • Årsopgørelse for hele år udgives i april
 • Årsopgørelse af løbende 12 måneder (fx 2-halvår 2017 – 1-halvår 2018) udgives i oktober

 

7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne


Tvang defineres som bæltefiksering, remme, akut beroligende medicin med tvang, fastholdelse, skærmning, tvangsmedicinering, tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse

Timer opgjort i kvartiler: Antal timer for Q1 nedre kvartil afgrænser de 25 procent af bæltefikseringer med færrest timer i bæltefiksering. Antal timer for Q2 median afgrænser de 50 procent af bæltefikseringer med færrest timer i bæltefiksering. Antal timer for Q3 øvre kvartil afgrænser de 75 procent af bæltefikseringer med færrest timer i bæltefiksering i aktuelle periode

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?