Emner

Find opgørelser ud fra forskellige emneområder

Aktuelt
 • Relancering af Mit Sygehusvalg

  'Mit sygehusvalg' kan du bruge til at sammenligne sygehuse i Danmark ud fra fx ventetider og patienttilfredshed. Det kan hjælpe dig, når du skal undersøges (udredes) eller behandles, og du selv vil vælge sygehus.

 • Udgivelseskalender

  Oversigt over planlagte og tidligere udgivelser

 • Vejledninger

  Vejledninger i at bruge eSundhed

Aktuelt - Emneoversigt
Ældre
Ældre - Emneoversigt
Almen praksis
 • Almen praksis og tilmeldte patienter

  Opgørelserne viser en række relevante tal for almen praksis siden 1. juli 2014. Tallene er hovedsageligt fordelt på praksistype, kommune og region, samt viser udviklingen pr. halvår. Opgørelserne ligger fordelt på følgende overordnede emner: 1. Nøgletal for kapaciteten i almen praksis, 2. Lægekapaciteter for almen praksis, 3. Åben og lukket for tilgang, 4. Praksistyper.

Almen praksis - Emneoversigt
Sundhedsdata på tværs
 • Sundhedsdata på tværs – Nøgletal

  Temarapporten Nøgletal giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner, kommuner og praksissektoren. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

 • Sundhedsdata på tværs – Børn og unge

  Temarapporten Børn og unge giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner og praksissektoren om børn og unge i alderen 0-25 år. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

 • Sundhedsdata på tværs – Borgere på 65 år og derover

  Temarapporten Borgere på 65 år og derover giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner, kommuner og praksissektoren om borgere i alderen 65 år og derover. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

 • Sundhedsdata på tværs – Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Temarapporten Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner, kommuner og praksissektoren om borgere med udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

Sundhedsdata på tværs - Emneoversigt
Sundhedsklynger
Sundhedsklynger - Emneoversigt
Tandpleje
Tandpleje - Emneoversigt
Kræft
Kræft - Emneoversigt
Lægemidler
 • Medicinsk cannabis

  Monitorering af brugen af Medicinsk Cannabis

 • Antibiotika

  Opgørelserne viser salg af systemisk antibiotika, solgt fra apoteker på recept.

 • Antipsykotika

  Forbrug af antipsykotika generelt og hos borgere med demens.

 • Brug af lægemidler under graviditet

  Receptpligtig medicin til kvinder før og under graviditet fordelt på forskellige lægemidler, tidspunkter under graviditet, kvindens alder og år (2001- )

 • Lægemidler mod diabetes og overvægt herunder Wegovy Flextouch

  Opgørelse over salget af lægemidler, der er godkendt til brug mod diabetes og overvægt.

 • Medicinpriser

  Udvikling i medicinpriser fordelt på forskellige lægemidler (seneste 5 år)

 • Medicinprisindeks

  Gennemsnitspris for behandling (definerede døgndoser) og pakning fordelt på medicingrupper, pristyper, år og måned (2005- )

 • Medicintilskud

  Apotekernes salg af tilskudsberettigede lægemidler og regionernes udgifter til tilskudsberettigede lægemidler fordelt på år og måneder (1996- )

 • ordiprax+

  Vejledninger m.m. til ordiprax+ for læger og lægemiddelkonsulenter

 • Nye lægemidler

  Nye receptpligtige lægemidler fordelt på årsag til nyt lægemiddel, markedsføringsår, antal og regioner (Seneste 10 år)

 • Sovemedicin til børn og unge

  Opgørelserne viser udviklingen i brugen af sovemedicin blandt børn mellem 0-17 år.

 • Apotekernes salg af lægemidler

  Apotekernes salg af lægemidler (fx mængde, omsætning og pris) fordelt på forskellige lægemidler, år og kvartal (seneste 5 år)

 • Lægemidler i tabletform mod covid19

  Opgørelsen viser antal personer der købte Lagevrio eller Plaxovid mod covid19

Lægemidler - Emneoversigt
Beskæftigede i sundhedsvæsenet
 • Andre ydere i praksis

  Antal behandlere, antal kapaciteter og antal praksis (ydernumre) for praksisområderne almen lægehjælp, fodterapi, fysioterapi, kiropraktik, psykologihjælp, speciallægehjælp, tandlægehjælp, fordelt på regioner og roller (2007-)

 • Ansatte på offentlige sygehuse

  Antal ansatte på offentlige sygehuse fordelt på blandt andet personalegrupper, regioner, somatik, psykiatri, år (2001-)

 • Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede

  Antal sundhedsuddannede fordelt på år, faggrupper, herkomst, speciale, alder og køn, uddannelsesland, brancher og sektorer, region (2000-2020)

 • Autorisation

  Antal udstedte autorisationer fordelt på faggrupper, alder, køn, uddannelsesgrupper, uddannelseslande og år (2000-)

 • Selvstændigt virke

  Antal udstedte tilladelser til selvstændigt virke til læger tandlæger og kiropraktorer fordelt på faggrupper, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-)

 • Specialeanerkendelse

  Antal udstedte speciallæge- og specialtandlægeanerkendelser fordelt på speciale, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-)

Beskæftigede i sundhedsvæsenet - Emneoversigt
Patienter og sygehuse
Patienter og sygehuse - Emneoversigt
Operationer og diagnoser
 • Fedmeoperationer

  Antal fedmeoperationer foretaget på sygehuse fordelt på enten bopælsregion og kommune, behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2009-

 • Landspatientregisteret: Avanceret udtræk

  Brugerdefineret udtræk fra Landspatientsregisteret

 • Forgiftninger og selvmordsforsøg med lægemidler

  Antal indlæggelser med forgiftning og selvmordsforsøg med lægemidlerne acetylsalicylsyre eller paracetamol på somatiske sygehuse. Opgørelserne er fordelt på køn, alder og år (2014-

 • Plastikoperationer

  Antal plastikoperationer foretaget på sygehuse og hos speciallæge fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2005-

 • Radiologiske undersøgelser

  Antal radiologiske undersøgelser foretaget på danske sygehuse, hospice og klinikker fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt undersøgelsestyper, undersøgelsessted, alder, køn og år (2011-

 • Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Antal personer og nye tilfælde med udvalgte kroniske sygdomme og svære psykisk lidelser (fx astma, diabetes og skizofreni) fordelt på alder, køn, regioner og kommune (2000- )

Operationer og diagnoser - Emneoversigt
Graviditet, fødsler og børn
Graviditet, fødsler og børn - Emneoversigt
Hvad dør vi af
 • Alkohol

  Indikatorer om hospitalskontakt, offentligt finansieret behandling samt brug at lægemidler til behandling pga. alkohol opdelt på region, kommune, alder, køn og år (2009-2020)

 • Dødsårsager

  Antal døde fordelt på dødsårsager, alder, køn, region, år (2002-)

Hvad dør vi af - Emneoversigt

Registre

Find opgørelser ud fra hvilke registre de kommer fra

Sengepladser og belægning på sygehuse

Opgørelser omkring sengepladser og belægning fordelt på sengetype, region, sygehus, afdelinger, speciale år og måneder. Der er data fra 2014 og frem.

 

Indikatorer omkring belægning opgøres som:

 

 • Antal dage med overbelægning
 • Andel dage med overbelægning
 • Dækningsgrad (forskellige mål for denne fx median, gennemsnit, persentiler)
 • Antal patienter i gennemsnit
 • Antal patienter
 

NB: Der gøres opmærksom på, at data for sengepladser og belægning for 1. kvartal 2020 og frem kan være påvirket af COVID-19-situationen.

 

Note pr. 3. kvartal 2023: tal for Region Hovedstaden for februar og marts 2023 udestår grundet tekniske udfordringer ifm. indberetning

Udvikling

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning.

Historiske tal

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning.

Information om opgørelsen sengepladser og belægning på sygehuse

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

   1) Formålet (kort)

   2) Indhold og afgræsning

   3) Indikatorer

   4) Forbehold ved fortolkning

   5) Datakilde

   6) Offentliggørelse

   7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

1. Formål (kort)


Opgørelsen af sengepladser og belægningsprocenter bruges til at beregne forskellige mål for belægningen på en given afdeling.

 

2. Indhold og afgrænsning


På baggrund af regionernes indberetninger af sengepladser og antal indlagte patienter hver dag kl. 23, beregnes der forskellige mål for belægningen. I beregningen af belægningsprocenten sammenholdes sygehusets aktivitet (ydede sengedage) og kapacitet (antallet af sengepladser). Som mål for kapaciteten anvendes enten normerede sengepladser eller disponible sengepladser. Der opgøres data månedsvist for regioner, sygehuse og overafdelinger. Opgørelsen inkluderer sengepladser på akut modtagerafsnit samt senge til intensiv behandling. Data opgjort efter denne metode findes fra 2014 og frem. For historiske data er der tale om årstal, med opgørelsesdatoen 31/12 det pågældende år.

 

3. Indikatorer


 • Antal dage med overbelægning: For hver enkelt overafdeling, sygehus og region tælles antallet af dage i hver måned, hvor belægningsgraden har været over 100.
 • Andel af dage med overbelægning: For hver enkelt overafdeling, sygehus og region beregnes andelen af dage (i procent) i hver måned, hvor belægningsgraden har været over 100.
 • Belægningsgrad: Samlet belægningsgrad i perioden
 • Antal patienter i gennemsnit: Det gennemsnitlige antal patienter i perioden
 • Antal sengepladser – normere og disponible: Det gennemsnitlige antal sengepladser i perioden
 • Antal patienter: Summen af antal patienter i perioden
 • Overbelægning på medicinske afdelinger: Antal patienter minus antal senge divideret med antal patienter, hvis negativ så 0
 • Normerede sengepladser: En seng på et hospital hvor sundhedsprofessionelle varetager undersøgelse, behandling, overvågning og pleje af indlagte patienter
 • Disponible sengepladser: En disponibel seng er lig med en normeret seng hvorfra trækkes senge, der i perioder ikke er til rådighed som følge af ferielukning, ombygninger, personalemangel etc.
 •  

 •  

  4. Forbehold ved fortolkning


  Der kan forekomme forskelle i de regionale indberetninger som betyder, at sammenligning på tværs af sygehuse og regioner skal tages med forbehold. Disponible og normerede sengepladser: Det er ikke alle sygehuse der opererer med begge begreber, og derfor får sygehuse med blank værdi i disponible senge, sat variablen til antallet af normerede senge. Patienter: Antallet af indlagte patienter på opholdsafdelingen opgøres dagligt kl. 23. Indlagte patienter på orlov tælles ikke med i antal ydede sengedage. Orlov er en periode under en sygehusindlæggelse, hvor patienten kan forlade sygehuset (fx en weekend), men hvor der ikke foretages en udskrivning.

  Note pr. 2. kvartal 2019:

  Der gøres opmærksom på, at tallene opdateret d. 13. september 2019 er revideret bagudrettet. Der er tale om en mindre korrektion i de offentliggjorte tal om sengepladser og belægning på offentlige sygehuse. Det skyldes, at fire afdelinger på Sydvestjysk Sygehus i Region Syddanmark i statistikken er blevet grupperet til en forkert specialeblok (gruppe af lægelige specialer). De berørte specialeblokke er medicin, kirurgi, pædiatri og ”øvrige specialer”. Sundhedsdatastyrelsen har med opgørelsen pr. 2. kvartal 2019 rettet dette og revideret tallene. Revisionen medfører ændringer i tal for Sydvestjysk Sygehus samt i nogle tilfælde mindre ændringer i tal for Region Syddanmark. Dette gælder dog kun, når der opgøres for de fire berørte specialeblokke.

  Note pr. 4. kvartal 2019:

  Der gøres opmærksom på, at tallene opdateret d. 17. februar 2020 er revideret bagudrettet for hele 2019. OUH har fundet fejl i den indberettede belægning for hele 2019, og derfor er data for hele året revideret. Fejlindberetningen påvirker både tal for OUH men også tal for Region Syddanmark.

  Data for sengepladser og belægning er opdateret den 3. april 2020. Der blev ved opdateringen af data med 4. kvartal 2019 fejlagtigt fjernet tal for Odense Universitetshospital (sygehuskoden 4202) for 2016, 2017 og 2018. Fejlen har påvirket belægningstal for Region Syddanmark i denne periode.

  Note pr. 1. kvartal 2020:

  Der gøres opmærksom på, at Psykiatrisygehuset i Region Syddanmarks indberetning af antal patienter inkluderer patienter på orlov, hvilket kan påvirke belægningstallene.

  I forbindelse med opdatering af tal for 1. kvartal 2020, er der foretaget en totalopdatering af data fra Region Nordjylland fra 1.januar 2016 og frem til 31. marts 2020.

  Note pr. 4 kvartal 2020:

  Der gøres opmærksom på, at Region Midtjyllands indberetning af antal patienter inkluderer patienter på orlov, hvilket kan påvirke belægningstallene.

  Note pr. 4. kvartal 2021:

  Der gøres opmærksom på, at der grundet tekniske udfordringer ved indberetning for Region Syddanmark er fejl i indberetningen for Sygehus Sønderjylland og akutområdet for Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg samt, at der for Psykiatrien er indberettet uden PA Aabenraa og BU Sydjylland (Aabenraa).

  Note pr. 1. kvartal 2022:

  Der gøres opmærksom på, at der for 1. kvartal 2022 for Region Nordjylland kun er tal til og med 22. marts 2022, grundet tekniske udfordringer i forbindelse med overgangen til et nyt EPJ-system i denne periode. For Odense Universitetshospital, Sygehus Sønderjylland og halvdelen af det Psykiatriske Sygehus udestår tal for 1. kvartal 2022, grundet tekniske udfordringer ved indberetning. Ligeledes udestår tal for Region Sjælland for NFS Gynækologisk afdeling og ROS Neurovaskulær afdeling for januar 2022, grundet tekniske udfordringer ved indberetning. For Region Syddanmark for Sygehus Sønderjylland og halvdelen af det Psykiatriske Sygehus udestår tal for 4. kvartal 2021.

  Note pr. 2. kvartal 2022:

  Der gøres opmærksom på, at der for Region Hovedstaden og Region Sjælland udestår tal for maj og juni 2022, grundet tekniske udfordringer. Ligeledes er der for Region Syddanmark kun indberettet tal for OUH Odense Universitetshospital, tal for de resterende sygehuse i Region Syddanmark udestår. 

  Note pr. 4. kvartal 2022:

  Der gøres opmærksom på, at tal for juni 2022 udestår for afdelingerne ”SLA Med. Gastroenterologi” og ”KOE Kirurgi”. Derudover udestår tal for Sydvestjysk Sygehus for april 2022 og frem. 

   

  5. Datakilde


  De 5 regioner, oplysningerne stammer fra deres PAS systemer.

   

  6. Offentliggørelse


  Data udgives kvartalsvist, ca 1½ måned efter kvartalets udgang. Data lægges på eSundhed ved offentliggørelsen.

   

  7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne


  FEEDBACK

  FEEDBACK

  Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

  Fandt du det du søgte?