Emner

Find opgørelser ud fra forskellige emneområder

Aktuelt
Aktuelt - Emneoversigt
Almen Praksis
 • Almen praksis og tilmeldte patienter

  Opgørelserne viser en række relevante tal for almen praksis siden 1. juli 2014. Tallene er hovedsageligt fordelt på praksistype, kommune og region, samt viser udviklingen pr. halvår. Opgørelserne ligger fordelt på følgende overordnede emner: 1. Nøgletal for kapaciteten i almen praksis, 2. Lægekapaciteter for almen praksis, 3. Åben og lukket for tilgang, 4. Praksistyper.

Almen Praksis - Emneoversigt
Kræft
 • Andre neoplasier

  Nye kræfttilfælde fordelt på særskilte diagnosegrupper (”andre neoplasier”) fordelt på diagnose, region, kommune, alder, køn, år (1978- )

 • Kræftoverlevelse

  Overlevelse fordelt på kræftform, køn, region og år (2002- )

 • Nye kræfttilfælde

  Nye kræfttilfælde fordelt på diagnose, alder, køn, region, kommune, år (1978- )

 • Pakkeforløb for kræftomraadet

  Forløb gennemført inden for standardforløbstiden fordelt på kræftområder, pakkeforløb, region, år og kvartal (2020-

 • Pakkeforløb for kræftområdet (2012-2018)

  Forløb gennemført inden for standardforløbstiden fordelt på kræftområder, pakkeforløb, region, år og kvartal (2012-2018)

Kræft - Emneoversigt
Lægemidler
 • Medicinsk cannabis

  Monitorering af brugen af Medicinsk Cannabis

 • Antibiotika

  Opgørelserne viser salg af systemisk antibiotika, solgt fra apoteker på recept.

 • Antipsykotika

  Forbrug af antipsykotika generelt og hos borgere med demens.

 • Brug af lægemidler under graviditet

  Receptpligtig medicin til kvinder før og under graviditet fordelt på forskellige lægemidler, tidspunkter under graviditet, kvindens alder og år (2001- )

 • Medicinpriser

  Udvikling i medicinpriser fordelt på forskellige lægemidler (seneste 5 år)

 • Medicinprisindeks

  Gennemsnitspris for behandling (definerede døgndoser) og pakning fordelt på medicingrupper, pristyper, år og måned (2005- )

 • Medicintilskud

  Apotekernes salg af tilskudsberettigede lægemidler og regionernes udgifter til tilskudsberettigede lægemidler fordelt på år og måneder (1996- )

 • ordiprax+

  Vejledninger m.m. til ordiprax+ for læger og lægemiddelkonsulenter

 • Nye lægemidler

  Nye receptpligtige lægemidler fordelt på årsag til nyt lægemiddel, markedsføringsår, antal og regioner (Seneste 10 år)

 • Sovemedicin til børn og unge

  Opgørelserne viser udviklingen i brugen af sovemedicin blandt børn mellem 0-17 år.

 • Apotekernes salg af lægemidler

  Apotekernes salg af lægemidler (fx mængde, omsætning og pris) fordelt på forskellige lægemidler, år og kvartal (seneste 5 år)

Lægemidler - Emneoversigt
Beskæftigede i Sundhedsvæsenet
 • Andre ydere i praksis

  Antal behandlere, antal kapaciteter og antal praksis (ydernumre) for praksisområderne almen lægehjælp, fodterapi, fysioterapi, kiropraktik, psykologihjælp, speciallægehjælp, tandlægehjælp, fordelt på regioner og roller (2007-)

 • Ansatte på offentlige sygehuse

  Antal ansatte sundhedspersoner på offentlige sygehuse fordelt på faggrupper, regioner, stillingstyper, år (2013 - )

 • Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede

  Antal sundhedsuddannede fordelt på år, faggrupper, herkomst, speciale, alder og køn, uddannelsesland, brancher og sektorer, region (2001-)

 • Autorisation

  Antal udstedte autorisationer fordelt på faggrupper, alder, køn, uddannelsesgrupper, uddannelseslande og år (2000-2016)

 • Selvstændigt virke

  Antal udstedte tilladelser til selvstændigt virke til læger tandlæger og kiropraktorer fordelt på faggrupper, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-2016)

 • Specialeanerkendelse

  Antal udstedte speciallæge- og specialtandlægeanerkendelser fordelt på speciale, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-2016)

Beskæftigede i Sundhedsvæsenet - Emneoversigt
Patienter og sygehuse
 • Brug af tvang i psykiatrien

  Antal påbegyndte tvangsforanstaltninger og antal berørte personer fordelt på tvangstype, region, speciale og år (2004-

 • Erfarede ventetider psykiatrien

  Erfarede ventetider i psykiatrien fordelt på region, alder, år og måned (2008-

 • Forventede ventetider

  Forventede ventetider fordelt på offentlige og private behandlingssteder, undersøgelser og behandlinger samt ventetidstyper (2012- )

 • Sengepladser og belægning på sygehuse

  Indikatorer omkring sengepladser og belægning fordelt på sengetype, region, sygehus, afdelinger, speciale år og måneder (2014-

 • Genoptræningsplaner

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune, år og kvartal (2012-

 • Genoptræningsydelser på sygehuse

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune, år og kvartal (2012-

 • Alle genoptræningsydelser

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune år og kvartal (2012-

 • Healthcare-Associated Infections Database - HAIBA

  Oversigt over infektioner på sygehuse (2016-)

 • Mit Sygehusvalg

  'Mit sygehusvalg' kan du bruge til at sammenligne sygehuse i Danmark ud fra fx ventetider og patienttilfredshed. Det kan hjælpe dig, når du skal undersøges (udredes) eller behandles, og du selv vil vælge sygehus.

 • Monitorering af udredningsretten i somatikken

  Overholdelse af udredningsret, overholdelse/ej overholdelse efter årsag samt varighed af udredningsforløb – fordelt på region og kvartal

 • Monitorering af udredningsretten i psykiatrien

  Overholdelse af udredningsret, overholdelse/ej overholdelse efter årsag samt varighed af udredningsforløb – fordelt på region, aldersgrupper og kvartal

 • Erfarede ventetider

  Erfarede ventetider til operation fordelt på region, operationer, år og måned.

 • Sundhedsaftaler

  Indikatorer om det sammenhængende patientforløb på tværs af sygehuse, kommuner og praksissektor fordelt på kommune og region (2009- )

 • Nøgletal for Sygehusvæsenet og Praksisområdet

  Kontakter og patienter i sygehus- og praksissektoren opdelt for region, alder, speciale m.m. (2009- )

 • Monitorering af genåbningen af sundhedsvæsenet

  Genåbningen af sundhedsvæsenet monitoreres via en række udvalgte indikatorer.

 • Nedbringelse af tvang i psykiatrien

  Alle oplysninger om anvendelse af tvang ved indlæggelse og ophold på en psykiatrisk afdeling er fra den 1. januar 1999 indberettet for hver enkelt patient.

Patienter og sygehuse - Emneoversigt
Operationer og diagnoser
 • Fedmeoperationer

  Antal fedmeoperationer foretaget på sygehuse fordelt på enten bopælsregion og kommune, behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2009-

 • Landspatientsregisteret: Avanceret udtræk

  Brugerdefineret udtræk fra Landspatientsregisteret

 • Forgiftninger og selvmordsforsøg med lægemidler

  Antal indlæggelser med forgiftning og selvmordsforsøg med lægemidlerne acetylsalicylsyre eller paracetamol på somatiske sygehuse. Opgørelserne er fordelt på køn, alder og år (2014-

 • Operationer

  Antal operationer foretaget på danske sygehuse fordelt på operation, patienttype, region, sygehus, bopælsregion, køn, alder og år (2013-

 • Plastikoperationer

  Antal plastikoperationer foretaget på sygehuse og hos speciallæge fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2005-

 • Radiologiske undersøgelser

  Antal radiologiske undersøgelser foretaget på danske sygehuse fordelt på forskellige typer radiologiske undersøgelser, region, sygehus, køn, alder og år (2013-

 • Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Antal personer og nye tilfælde med udvalgte kroniske sygdomme og svære psykisk lidelser (fx astma, diabetes og skizofreni) fordelt på alder, køn, regioner og kommune (2000- )

 • Sygehusaktivitet på diagnosegruppe

  Antal besøg og indlagte på somatiske sygehusafdelinger fordelt på diagnose, diagnosegrupper, ejerforhold, køn, alder, år (2013-

 • Sygehusaktivitet på diagnoseniveau

  Antal besøg og indlagte på somatiske sygehusafdelinger fordelt på overordnet diagnose, ejerforhold, køn, alder, år (2013-

Operationer og diagnoser - Emneoversigt
Graviditet, fødsler og børn
Graviditet, fødsler og børn - Emneoversigt
Hvad dør vi af
 • Alkohol

  Indikatorer om behandling, dødelighed og udgifter i forbindelse med alkoholproblemer fordelt på region, kommune, alder og år (2013-

 • Dødsårsager

  Antal døde fordelt på dødsårsager, alder, køn, region, år (2002-

Hvad dør vi af - Emneoversigt

Registre

Find opgørelser ud fra hvilke registre de kommer fra

Sengepladser og belægning på sygehuse

Opgørelser omkring sengepladser og belægning fordelt på sengetype, region, sygehus, afdelinger, speciale år og måneder. Der er data fra 2014 og frem.

 

Indikatorer omkring belægning opgøres som:

 

 • Antal dage med overbelægning

 • Andel dage med overbelægning

 • Dækningsgrad (forskellige mål for denne fx median, gennemsnit, persentiler)

 • Antal patienter i gennemsnit

 • Antal patienter

 

NB: Der gøres opmærksom på, at data for sengepladser og belægning for 1. kvartal 2020 og frem kan være påvirket af COVID-19-situationen.

 

Note pr. 3 kvartal 2021: Der gøres opmærksom på, at tal for Region Sjælland for august 2021 udestår, grundet tekniske udfordringer ved indberetning. 

 

Udvikling

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning.

Historiske tal

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning.

Sengepladser og belægning på sygehuse

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

   1) Formålet (kort)

   2) Indhold og afgræsning

   3) Indikatorer

   4) Forbehold ved fortolkning

   5) Datakilde

   6) Offentliggørelse

   7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

1. Formål (kort)


Opgørelsen af sengepladser og belægningsprocenter bruges til at beregne forskellige mål for belægningen på en given afdeling.

 

2. Indhold og afgrænsning


På baggrund af regionernes indberetninger af sengepladser og antal indlagte patienter hver dag kl. 23, beregnes der forskellige mål for belægningen. I beregningen af belægningsprocenten sammenholdes sygehusets aktivitet (ydede sengedage) og kapacitet (antallet af sengepladser). Som mål for kapaciteten anvendes enten normerede sengepladser eller disponible sengepladser. Der opgøres data månedsvist for regioner, sygehuse og overafdelinger. Opgørelsen inkluderer sengepladser på akut modtagerafsnit samt senge til intensiv behandling. Data opgjort efter denne metode findes fra 2014 og frem. For historiske data er der tale om årstal, med opgørelsesdatoen 31/12 det pågældende år.

 

3. Indikatorer


 • Antal dage med overbelægning: For hver enkelt overafdeling, sygehus og region tælles antallet af dage i hver måned, hvor belægningsgraden har været over 100.

 • Andel af dage med overbelægning: For hver enkelt overafdeling, sygehus og region beregnes andelen af dage (i procent) i hver måned, hvor belægningsgraden har været over 100. 

 • Belægningsgrad: Samlet belægningsgrad i perioden

 • Antal patienter i gennemsnit: Det gennemsnitlige antal patienter i perioden

 • Antal sengepladser – normere og disponible: Det gennemsnitlige antal sengepladser i perioden 

 • Antal patienter: Summen af antal patienter i perioden 

 • Overbelægning på medicinske afdelinger: Antal patienter minus antal senge divideret med antal patienter, hvis negativ så 0 

 • Normerede sengepladser: En seng på et hospital hvor sundhedsprofessionelle varetager undersøgelse, behandling, overvågning og pleje af indlagte patienter

 • Disponible sengepladser: En disponibel seng er lig med en normeret seng hvorfra trækkes senge, der i perioder ikke er til rådighed som følge af ferielukning, ombygninger, personalemangel etc.

 •  

 •  

  4. Forbehold ved fortolkning


  Der kan forekomme forskelle i de regionale indberetninger som betyder, at sammenligning på tværs af sygehuse og regioner skal tages med forbehold. Disponible og normerede sengepladser: Det er ikke alle sygehuse der opererer med begge begreber, og derfor får sygehuse med blank værdi i disponible senge, sat variablen til antallet af normerede senge. Patienter: Antallet af indlagte patienter på opholdsafdelingen opgøres dagligt kl. 23. Indlagte patienter på orlov tælles ikke med i antal ydede sengedage. Orlov er en periode under en sygehusindlæggelse, hvor patienten kan forlade sygehuset (fx en weekend), men hvor der ikke foretages en udskrivning.

  Note pr. 2. kvartal 2019:

  Der gøres opmærksom på, at tallene opdateret d. 13. september 2019 er revideret bagudrettet. Der er tale om en mindre korrektion i de offentliggjorte tal om sengepladser og belægning på offentlige sygehuse. Det skyldes, at fire afdelinger på Sydvestjysk Sygehus i Region Syddanmark i statistikken er blevet grupperet til en forkert specialeblok (gruppe af lægelige specialer). De berørte specialeblokke er medicin, kirurgi, pædiatri og ”øvrige specialer”. Sundhedsdatastyrelsen har med opgørelsen pr. 2. kvartal 2019 rettet dette og revideret tallene. Revisionen medfører ændringer i tal for Sydvestjysk Sygehus samt i nogle tilfælde mindre ændringer i tal for Region Syddanmark. Dette gælder dog kun, når der opgøres for de fire berørte specialeblokke.

  Note pr. 4. kvartal 2019:

  Der gøres opmærksom på, at tallene opdateret d. 17. februar 2020 er revideret bagudrettet for hele 2019. OUH har fundet fejl i den indberettede belægning for hele 2019, og derfor er data for hele året revideret. Fejlindberetningen påvirker både tal for OUH men også tal for Region Syddanmark.

  Data for sengepladser og belægning er opdateret den 3. april 2020. Der blev ved opdateringen af data med 4. kvartal 2019 fejlagtigt fjernet tal for Odense Universitetshospital (sygehuskoden 4202) for 2016, 2017 og 2018. Fejlen har påvirket belægningstal for Region Syddanmark i denne periode.

  Note pr. 1. kvartal 2020:

  Der gøres opmærksom på, at Psykiatrisygehuset i Region Syddanmarks indberetning af antal patienter inkluderer patienter på orlov, hvilket kan påvirke belægningstallene.

  I forbindelse med opdatering af tal for 1. kvartal 2020, er der foretaget en totalopdatering af data fra Region Nordjylland fra 1.januar 2016 og frem til 31. marts 2020.

  Note pr. 4 kvartal 2020:

  Der gøres opmærksom på, at Region Midtjyllands indberetning af antal patienter inkluderer patienter på orlov, hvilket kan påvirke belægningstallene.

  Note pr. 3. kvartal 2021:

  Der gøres opmærksom på, at tal for Region Sjælland for august 2021 udestår, grundet tekniske udfordringer ved indberetning.

   

  5. Datakilde


  De 5 regioner, oplysningerne stammer fra deres PAS systemer.

   

  6. Offentliggørelse


  Data udgives kvartalsvist, ca 1½ måned efter kvartalets udgang. Data lægges på eSundhed ved offentliggørelsen.

   

  7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne


  FEEDBACK

  FEEDBACK

  Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

  Fandt du det du søgte?