Sundhedsaftaler

Indikatorerne i monitorering af sundhedsaftaler anvendes som pejlemærke for det sammenhængende patientforløb på tværs af sygehuse, kommuner og praksissektor fordelt på kommune, region og år. Data vises fra 2009 og frem.

Opgørelserne omkring sammenhængende patientforløb omfatter:

 • Forebyggelige akutte sygehusophold blandt ældre
 • Akutte somatiske genindlæggelser inden for 30 dage
 • Akutte psykiatriske genindlæggelser inden for 30 dage
 • Færdigbehandlingsdage (somatik)
 • Færdigbehandlingsdage (psykiatri)
 • Ventetid til almen genoptræning
 • Genoptræningsplaner for almen genoptræning
 

Derudover omfatter monitoreringen yderligere fire indikatorer, som aktuelt er under omdefinering:

 • Akutte medicinske korttidsindlæggelser
 • Akutte indlæggelser blandt voksne borgere med KOL
 • Akutte indlæggelser blandt voksne borgere med diabetes type-2
 • Akutte psykiatriske korttidsindlæggelser
 

Tabel over sundhedsaftaler

Klik rundt i tabellen og se resultaterne på de forskellige områder

Information om opgørelsen sundhedsaftaler

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

   1) Formålet (kort)

   2) Indhold og afgræsning

   3) Indikatorer

   4) Forbehold ved fortolkning

   5) Datakilde

   6) Offentliggørelse

   7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

1. Formål (kort)


Formålet med indikatorerne under monitorering af sundhedsaftaler er at give kommuner og regioner pejlemærker i forhold til at skabe et mere sammenhængende sundhedsvæsen. Opgørelserne vedrører indlæggelses- og udskrivningsforløb, forebyggelse, behandling og pleje samt genoptræning og rehabilitering. Der er særligt fokus på mennesker med kronisk sygdom, mennesker med et genoptrænings- eller rehabiliteringsbehov og mennesker med psykiske lidelser. Regioner og kommuner udarbejder sundhedsaftaler for at sikre sammenhængende patientforløb på tværs af sygehuse, kommuner og praksissektor (særligt almen praksis). Sundhedsstyrelsen vurderer sundhedsaftalerne på, om de lever op til en række krav inden for en række indsatsområder.

For perioden 2015-2018 er indsatsområderne: 

 • Forebyggelse
 • Behandling og pleje>
 • Genoptræning og rehabilitering
 • Sundheds-IT og digitale arbejdsgange
 

Sundhedsstyrelsen godkendte i marts 2015 sundhedsaftaler for 2015-18 mellem regioner og kommuner.

NB: Monitoreringen opdateres sidste gang i 2019 (for opgørelsesåret 2018).

 

2. Indhold og afgrænsning


Monitorering af sundhedsaftaler omfatter i alt 11 indikatorer. Disse opgøres på lands-, regions- og kommuneniveau for perioden 2009 til seneste opgørelsesår.

 

3. Indikatorer


 • Forebyggelige indlæggelser blandt ældre
 • Akutte medicinske korttidsindlæggelser
 • Akutte indlæggelser blandt voksne borgere med KOL
 • Akutte indlæggelser blandt voksne borgere med diabetes type-2
 • Akutte somatiske genindlæggelser inden for 30 dage
 • Akutte psykiatriske korttidsindlæggelser
 • Akutte psykiatriske genindlæggelser inden for 30 dage
 • Færdigbehandlingsdage (somatik)
 • Færdigbehandlingsdage (psykiatri)
 • Ventetid til almen genoptræning
 • Genoptræningsplaner for almen genoptræning

 

4. Forbehold ved fortolkning


Indikatorerne kan ikke stå alene i vurderingen af sundhedsaftalernes effekt, men de udgør nogle vigtige pejlemærker for kommunerne og regionernes arbejde med at skabe et mere sammenhængende sundhedsvæsen. For indikatorspecifikke forbehold for fortolkning henvises til de enkelte indikatorbeskrivelser.

 

5. Datakilde


Landspatientregisteret, Kommunale indberetninger af genoptræning efter Sundhedsloven og Register for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS)

 

6. Offentliggørelse


Indikatorerne offentliggøres en gang årligt.

 

7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?