Emner

Find opgørelser ud fra forskellige emneområder

Aktuelt
Aktuelt - Emneoversigt
Ældre
Ældre - Emneoversigt
Almen praksis
 • Almen praksis og tilmeldte patienter

  Opgørelserne viser en række relevante tal for almen praksis siden 1. juli 2014. Tallene er hovedsageligt fordelt på praksistype, kommune og region, samt viser udviklingen pr. halvår. Opgørelserne ligger fordelt på følgende overordnede emner: 1. Nøgletal for kapaciteten i almen praksis, 2. Lægekapaciteter for almen praksis, 3. Åben og lukket for tilgang, 4. Praksistyper.

Almen praksis - Emneoversigt
Sundhedsklynger
Sundhedsklynger - Emneoversigt
Kræft
Kræft - Emneoversigt
Lægemidler
 • Medicinsk cannabis

  Monitorering af brugen af Medicinsk Cannabis

 • Antibiotika

  Opgørelserne viser salg af systemisk antibiotika, solgt fra apoteker på recept.

 • Antipsykotika

  Forbrug af antipsykotika generelt og hos borgere med demens.

 • Brug af lægemidler under graviditet

  Receptpligtig medicin til kvinder før og under graviditet fordelt på forskellige lægemidler, tidspunkter under graviditet, kvindens alder og år (2001- )

 • Medicinpriser

  Udvikling i medicinpriser fordelt på forskellige lægemidler (seneste 5 år)

 • Medicinprisindeks

  Gennemsnitspris for behandling (definerede døgndoser) og pakning fordelt på medicingrupper, pristyper, år og måned (2005- )

 • Medicintilskud

  Apotekernes salg af tilskudsberettigede lægemidler og regionernes udgifter til tilskudsberettigede lægemidler fordelt på år og måneder (1996- )

 • ordiprax+

  Vejledninger m.m. til ordiprax+ for læger og lægemiddelkonsulenter

 • Apotekernes salg af lægemidler

  Apotekernes salg af lægemidler (fx mængde, omsætning og pris) fordelt på forskellige lægemidler, år og kvartal (seneste 5 år)

 • Lægemidler i tabletform mod covid19

  Opgørelsen viser antal personer der købte Lagevrio eller Plaxovid mod covid19

Lægemidler - Emneoversigt
Beskæftigede i sundhedsvæsenet
 • Andre ydere i praksis

  Antal behandlere, antal kapaciteter og antal praksis (ydernumre) for praksisområderne almen lægehjælp, fodterapi, fysioterapi, kiropraktik, psykologihjælp, speciallægehjælp, tandlægehjælp, fordelt på regioner og roller (2007-)

 • Ansatte på offentlige sygehuse

  Antal ansatte sundhedspersoner på offentlige sygehuse fordelt på faggrupper, regioner, stillingstyper, år (2013 - )

 • Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede

  Antal sundhedsuddannede fordelt på år, faggrupper, herkomst, speciale, alder og køn, uddannelsesland, brancher og sektorer, region (2001-)

 • Autorisation

  Antal udstedte autorisationer fordelt på faggrupper, alder, køn, uddannelsesgrupper, uddannelseslande og år (2000-2016)

 • Selvstændigt virke

  Antal udstedte tilladelser til selvstændigt virke til læger tandlæger og kiropraktorer fordelt på faggrupper, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-2016)

 • Specialeanerkendelse

  Antal udstedte speciallæge- og specialtandlægeanerkendelser fordelt på speciale, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-2016)

Beskæftigede i sundhedsvæsenet - Emneoversigt
Patienter og sygehuse
 • Brug af tvang i psykiatrien

  Antal påbegyndte tvangsforanstaltninger og antal berørte personer fordelt på tvangstype, region, speciale og år (2004-

 • Erfarede ventetider psykiatrien

  Erfarede ventetider i psykiatrien fordelt på region, alder, år og måned (2008-

 • Forebyggelige sygehusophold blandt ældre (65+)

  Forebyggelige sygehusophold blandt ældre (65+), fordelt på region og kommune, samt udvalgte diagnoser. Data kan ses på antal, antal pr. 1000 og antal pr. 1000 køns- og aldersstandardiseret.

 • Genindlæggelser i somatik og psykiatri

  Akutte psykiatriske- og somatiske genindlæggelser, fordelt på region og kommune, samt udvalgte diagnoser. Data kan ses på antal, andel samt andel køns- og alders standardiserede tal niveau.

 • Ventetid til behandling på sygehus

  Ventetid til behandling fordelt på område (somatik/psykiatri), region, aldersgrupper og kvartal (2020-

 • Forventede ventetider

  Forventede ventetider fordelt på offentlige og private behandlingssteder, undersøgelser og behandlinger samt ventetidstyper (2012- )

 • Sengepladser og belægning på sygehuse

  Indikatorer omkring sengepladser og belægning fordelt på sengetype, region, sygehus, afdelinger, speciale år og måneder (2014-

 • Genoptræningsplaner

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune, år og kvartal (2012-

 • Genoptræningsydelser på sygehuse

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune, år og kvartal (2012-

 • Alle genoptræningsydelser

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune år og kvartal (2012-

 • Healthcare-Associated Infections Database - HAIBA

  Oversigt over infektioner på sygehuse (2016-)

 • Mit Sygehusvalg

  'Mit sygehusvalg' kan du bruge til at sammenligne sygehuse i Danmark ud fra fx ventetider og patienttilfredshed. Det kan hjælpe dig, når du skal undersøges (udredes) eller behandles, og du selv vil vælge sygehus.

 • Monitorering af udredningsretten i somatikken

  Overholdelse af udredningsret, overholdelse/ej overholdelse efter årsag samt varighed af udredningsforløb – fordelt på region og kvartal

 • Monitorering af udredningsretten i psykiatrien

  Overholdelse af udredningsret, overholdelse/ej overholdelse efter årsag samt varighed af udredningsforløb – fordelt på region, aldersgrupper og kvartal

 • Erfarede ventetider

  Erfarede ventetider til operation fordelt på region, operationer, år og måned.

 • Sundhedsaftaler

  Indikatorer om det sammenhængende patientforløb på tværs af sygehuse, kommuner og praksissektor fordelt på kommune og region (2009- )

 • Nøgletal for sygehusvæsenet og praksisområdet

  Kontakter og patienter i sygehus- og praksissektoren opdelt for region, alder, speciale m.m. (2009- )

 • Monitorering af genåbningen af sundhedsvæsenet

  Genåbningen af sundhedsvæsenet monitoreres via en række udvalgte indikatorer.

 • Nedbringelse af tvang i psykiatrien

  Alle oplysninger om anvendelse af tvang ved indlæggelse og ophold på en psykiatrisk afdeling er fra den 1. januar 1999 indberettet for hver enkelt patient.

Patienter og sygehuse - Emneoversigt
Operationer og diagnoser
 • Fedmeoperationer

  Antal fedmeoperationer foretaget på sygehuse fordelt på enten bopælsregion og kommune, behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2009-

 • Landspatientregisteret: Avanceret udtræk

  Brugerdefineret udtræk fra Landspatientsregisteret

 • Forgiftninger og selvmordsforsøg med lægemidler

  Antal indlæggelser med forgiftning og selvmordsforsøg med lægemidlerne acetylsalicylsyre eller paracetamol på somatiske sygehuse. Opgørelserne er fordelt på køn, alder og år (2014-

 • Plastikoperationer

  Antal plastikoperationer foretaget på sygehuse og hos speciallæge fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2005-

 • Radiologiske undersøgelser

  Antal radiologiske undersøgelser foretaget på danske sygehuse, hospice og klinikker fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt undersøgelsestyper, undersøgelsessted, alder, køn og år (2011-

 • Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Antal personer og nye tilfælde med udvalgte kroniske sygdomme og svære psykisk lidelser (fx astma, diabetes og skizofreni) fordelt på alder, køn, regioner og kommune (2000- )

Operationer og diagnoser - Emneoversigt
Graviditet, fødsler og børn
Graviditet, fødsler og børn - Emneoversigt
Hvad dør vi af
 • Alkohol

  Indikatorer om hospitalskontakt, offentligt finansieret behandling samt brug at lægemidler til behandling pga. alkohol opdelt på region, kommune, alder, køn og år (2009-2020)

 • Dødsårsager

  Antal døde fordelt på dødsårsager, alder, køn, region, år (2002-)

Hvad dør vi af - Emneoversigt

Registre

Find opgørelser ud fra hvilke registre de kommer fra

Ventetid til behandling på sygehus

Statistikken viser den gennemsnitlige ventetid til behandling - fra patienten er endeligt udredt på sygehus til behandling påbegyndes.

Såfremt patientens udredning ikke er foregået på sygehus, løber ventetiden fra, at patientens henvisning til behandling er modtaget på sygehus, til behandling påbegyndes.

Der er tal fra 1. kvt. 2020 og frem. Statistikken er baseret på nye registeroplysninger, som er indberettet fra regionerne til Landspatientregisteret fra og med primo 2019. 2019 regnes som et indfasning for de nye oplysninger, hvorfor der ikke indgår 2019-tal i statistikken.

Forbehold ved fortolkning
Der er tale om et nyt indberetningsområde for regionerne, som fortsat er under validering og ensretning.

Der gøres i den forbindelse særligt opmærksom på, at der er konstateret en varierende registreringspraksis på tværs af regioner, hvad angår patienter med 0 dages ventetid, dvs. typisk patienter som udredes og påbegynder behandling samme dag. Den varierende registreringspraksis påvirker de opgjorte ventetider, og sammenligning af ventetider over tid såvel som regionale sammenligninger skal derfor foretages med ekstra varsomhed.

Der gøres derudover opmærksom på, at ventetiden i flere af kvartalerne kan være påvirket af sygehusenes prioritering af COVID-19.

Endelig gøres opmærksom på, at efter overgang til ny elektronisk patientjournal (EPJ) i Region Nordjylland (ultimo marts 2022), er tallene for Region Nordjylland for særligt 2. kvartal 2022 væsentligt påvirket af fejl og mangler i registrering og indberetning.

Ventetid til behandling og den aktuelle situation i sygehusvæsenet
Det fremgår af Sundhedsstyrelsens løbende statusrapporter vedrørende sygdomsbyrde, sygehuskapacitet og vaccination, at regionerne aktuelt, i varierende grad, oplever belastning og pres på sygehuskapaciteten. I september og oktober 2021 ses endvidere en ca. 20 pct. nedgang i antallet af planlagte operationer og ca. 10 pct. nedgang i antallet af planlagte ambulante somatiske besøg, sammenlignet med samme tidspunkt i 2019.

Eventuelt gennemslag fra denne udvikling på nærværende opgørelse kan endnu ikke ses. Det skyldes, at opgørelsen viser ventetid for patienter, som er blevet behandlet, og derfor skal ses i sammenhæng med, at regionerne prioriterer ikke-akutte behandlinger, der bør gennemføres med kort ventetid, og udskyder øvrige ikke-akutte behandlinger. Først når udskudte behandlinger bliver foretaget i større omfang, vil eventuelt gennemslag på nærværende opgørelse kunne ses i tallene.

Kontakt

Anders Jørgen Jensen
T: 3268 5181
E: ajj@sundhedsdata.dk

Ventetid til behandling på sygehus

  

Information om opgørelsen ventetid til behandling på sygehus

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

   1) Formålet (kort)

   2) Indhold og afgræsning

   3) Indikatorer

   4) Forbehold ved fortolkning

   5) Datakilde

   6) Offentliggørelse

   7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

1. Formålet (kort)


Formålet med statistikken er at følge udviklingen i ventetid til behandling på sygehuse.

 

2. Indhold og afgræsning


Statistikken omfatter patienter, der har et gyldigt cpr-nummer og har bopæl i Danmark. Desuden skal der være tale om et planlagt (ikke-akut) og offentligt finansieret behandlingsforløb. Der tages højde for, at en patient kan have flere behandlingsforløb på sygehus, enten samtidigt eller efter hinanden. Der er opgjort kvartalsvist og fordelt på bopælsregion og landsplan. Der er desuden opgjort separat for somatik og psykiatri (0-18 årige og 19+ årige).

 

3. Indikatorer


Statistikken består af indikatoren ”ventetid til behandling”.

Indikatoren omfatter alle venteforløb afsluttet i det pågældende kvartal, dog ekskl. forløb over 730 kalenderdage (2 år). Indikatoren opgøres som gennemsnitlig ventetid i dage.

Ventetiden måles fra patienten er endeligt udredt på sygehus til behandling påbegyndes.

NB: Dette kan potentielt omfatte patientens betænkningstid, dvs. den periode, hvor patienten overvejer, om vedkommende vil give samtykke til den behandling, der er informeret om og tilbudt.

Såfremt patientens udredning ikke er foregået på sygehus, løber ventetiden fra, at patientens henvisning til behandling er modtaget på sygehus, til behandling påbegyndes.

Der fratrækkes perioder, hvor patienten er ikke-ventende grundet patientens eget ønske (f.eks. pga. ferie) eller kliniske forhold. Dvs. disse perioder regnes ikke som aktiv ventetid.

Ved påbegyndelse af behandling forstås påbegyndelse af reel behandling. Behandling der iværksættes samtidig med, at udredningen pågår, f.eks. smertelindrende medicin eller aflastende bandage, kan generelt ikke betragtes som et reelt behandlingstilbud. Der henvises til: Vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter (VEJ nr. 9955 af 22/09/2016).

 

4. Forbehold ved fortolkning


Der er tale om et nyt indberetningsområde for regionerne, som fortsat er under validering og ensretning.

Der gøres i den forbindelse særligt opmærksom på, at der er konstateret en varierende registreringspraksis på tværs af regioner, hvad angår patienter med 0 dages ventetid, dvs. patienter som udredes og påbegynder behandling samme dag. Den varierende registrerings-praksis påvirker de opgjorte ventetider, og sammenligning af ventetider over tid såvel som regionale sammenligninger skal derfor foretages med varsomhed.

Der gøres desuden opmærksom på, ventetiden i flere af kvartalerne kan være påvirket af sygehusenes prioritering af COVID-19.

 

5. Datakilde


Landspatientregisteret og Det Centrale Personregister (CPR).

 

6. Offentliggørelse


Data offentliggøres kvartalsvist, og udkommer normalt marts, juni, september og december.

 

7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne


Der henvises til: Indberetning til Landspatientregisteret (LPR3)

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?