Ventetider til behandling på sygehus

Statistikken viser den gennemsnitlige ventetid til behandling - fra patienten er endeligt udredt på sygehus til behandling påbegyndes.


Såfremt patientens udredning ikke er foregået på sygehus, løber ventetiden fra, at patientens henvisning til behandling er modtaget på sygehus, til behandling påbegyndes.

Der er tal fra 1. kvt. 2020 og frem. Statistikken er baseret på registeroplysninger, som er indberettet fra regionerne til Landspatientregisteret fra og med primo 2019. 2019 regnes som et indfasning for de nye oplysninger, hvorfor der ikke indgår 2019-tal i statistikken.

Statistikkens områder

Statistikken er opdelt på følgende områder:

  • Ventetid til behandling i psykiatrien
  • Ventetid til behandling i somatikken
  • Ventetid til kirurgisk behandling (operationer/endoskopier)

 

Læs mere om områder, forbehold mm. under informationsfanen.

Eksklusion af pakkeforløb for kræft

Pr. 8. december 2023 (offentliggørelsen af 3. kvt. 2023) ekskluderes pakkeforløb for kræft fra statistikken over ventetid til behandling.

Dette sker for at højne sammenligneligheden af regionernes tal, idet nogle regioner i vid udstrækning registrerer kræftpakkepatienter i både monitorering af pakkeforløb for kræft og i statistikken over ventetid til behandling, mens andre regioner ikke gør. Det er frivilligt for regionerne, om de vil benytte praksis med at registrere kræftpakkepatienter i begge opgørelser.

Revisionen gælder hele opgørelsesperioden, dvs. fra 1. kvt. 2020 og frem.

Revisionen medfører, alt andet lige, en lidt længere gennemsnitlig ventetid, særligt hvad angår ventetid til kirurgisk behandling. Det skyldes, at pakkeforløb for kræft typisk er forløb med kort ventetid til behandling.

Kontakt

Anders Jørgen Jensen
T: 3268 5181
E: ajj@sundhedsdata.dk

Somatisk: Overblik

Somatisk: Regionsoverblik

Somatisk, Kirurgi: Udvalgte operationer

Psykiatri

Eksport

Information

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

   1) Formålet (kort)

   2) Indhold og afgræsning

   3) Indikatorer

   4) Forbehold ved fortolkning

   5) Datakilde

   6) Offentliggørelse

   7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

1. Formålet (kort)

Formålet med statistikken er at følge udviklingen i ventetid til behandling på sygehuse.

 

2. Indhold og afgrænsning

Statistikken omfatter patienter, der har et gyldigt cpr-nummer og har bopæl i Danmark. Desuden skal der være tale om et planlagt (ikke-akut) og offentligt finansieret behandlingsforløb. Der tages højde for, at en patient kan have flere behandlingsforløb på sygehus, enten samtidigt eller efter hinanden. Der er opgjort kvartalsvist og fordelt på bopælsregion og landsplan. Der er desuden opgjort separat for somatikken og psykiatri (0-18 årige og 19+ årige). For somatikken er det endvidere muligt at afgrænse til kirurgisk behandling (operationer/endoskopier).

 

3. Indikatorer

Statistikken består af følgende indikatorer:

  • Indikator P1: Ventetid til behandling i psykiatrien, børn og unge (0-18 årige)
  • Indikator P2: Ventetid til behandling i psykiatrien, voksne (19+ -årige)
  • Indikator S: Ventetid til behandling i somatikken
  • Indikator S1: Ventetid til kirurgisk behandling (operationer og endoskopier)

 

Indikatorerne omfatter alle venteforløb afsluttet i det pågældende kvartal, dog ekskl. forløb over 730 kalenderdage (2 år). Indikatorerne opgøres som gennemsnitlig ventetid i dage.

Ventetiden måles fra patienten er endeligt udredt på sygehus til behandling påbegyndes.

NB: Dette kan potentielt omfatte patientens betænkningstid, dvs. den periode, hvor patienten overvejer, om vedkommende vil give samtykke til den behandling, der er informeret om og tilbudt.

Såfremt patientens udredning ikke er foregået på sygehus, løber ventetiden fra, at patientens henvisning til behandling er modtaget på sygehus, til behandling påbegyndes.

Der fratrækkes perioder, hvor patienten er ikke-ventende grundet patientens eget ønske (f.eks. pga. ferie) eller kliniske forhold. Dvs. disse perioder regnes ikke som aktiv ventetid.

Ved påbegyndelse af behandling forstås påbegyndelse af reel behandling. Behandling der iværksættes samtidig med, at udredningen pågår, f.eks. smertelindrende medicin eller aflastende bandage, kan generelt ikke betragtes som et reelt behandlingstilbud. Der henvises til: Vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter (VEJ nr. 9955 af 22/09/2016).

Der henvises derudover til den tekniske indikatorbeskrivelse

4. Forbehold ved fortolkning

Der er tale om et relativt nyt indberetningsområde for regionerne, som fortsat er under validering og ensretning.

Der gøres i den forbindelse særligt opmærksom på, at der er konstateret en varierende registreringspraksis på tværs af regioner, hvad angår patienter med 0 dages ventetid, dvs. patienter som udredes og påbegynder behandling samme dag. Den varierende registrerings-praksis påvirker de opgjorte ventetider, og sammenligning af ventetider over tid såvel som regionale sammenligninger skal derfor foretages med varsomhed.

Der gøres desuden opmærksom på, ventetiden i flere af kvartalerne kan være påvirket af sygehusenes prioritering af COVID-19.

Efter overgang til ny elektronisk patientjournal (EPJ) i Region Nordjylland (ultimo marts 2022), er tallene for Region Nordjylland for særligt 2.-4. kvartal 2022 væsentligt påvirket af fejl og mangler i registrering og indberetning.

Efter overgang til ny elektronisk patientjournal (EPJ) i Region Syddanmark (primo oktober 2021), er Region Syddanmarks tal for 4. kvartal 2021 og hele 2022 påvirket af fejl og mangler i registrering og indberetning.

Bemærkning for data for hentet i perioden december 2023 - marts 2023:

Der blev i februar 2024 konstateret en fejl i Region Nordjyllands tal for 3. kvartal 2023 for følgende områder:

  • Ventetid til behandling i somatikken
  • Ventetid til kirurgisk behandling (operationer/endoskopier)

Fejlen medførte generelt, at Region Nordjyllands gennemsnitlige ventetider for 3. kvartal 2023 var overvurderede, og at et større antal venteforløb ikke indgik i opgørelserne for 3. kvartal 2023.

Fejlen påvirkede desuden i mindre grad landstallene for gennemsnitlige ventetider.

Fejlen er blevet rettet i forbindelse med offentliggørelsen af tal for 4. kvartal 2023 den 22. marts 2024.

 

5. Datakilde

Landspatientregisteret og Det Centrale Personregister (CPR).

 

6. Offentliggørelse

Data offentliggøres kvartalsvist, og udkommer normalt marts, juni, september og december.

 

7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

Der henvises til: Indberetning til Landspatientregisteret (LPR3)

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?