Emner

Find opgørelser ud fra forskellige emneområder

Aktuelt
Aktuelt - Emneoversigt
Kræft
 • Andre neoplasier

  Nye kræfttilfælde fordelt på særskilte diagnosegrupper (”andre neoplasier”) fordelt på diagnose, region, kommune, alder, køn, år (1978- )

 • Kræftoverlevelse

  Overlevelse fordelt på kræftform, køn, region og år (2002- )

 • Nye kræfttilfælde

  Nye kræfttilfælde fordelt på diagnose, alder, køn, region, kommune, år (1978- )

 • Pakkeforløb for kræftområdet

  Forløb gennemført inden for standardforløbstiden fordelt på kræftområder, pakkeforløb, region, år og kvartal (2012-

Kræft - Emneoversigt
Lægemidler
 • Antibiotika

  Opgørelserne viser salg af systemisk antibiotika, solgt fra apoteker på recept.

 • Brug af lægemidler under graviditet

  Receptpligtig medicin til kvinder før og under graviditet fordelt på forskellige lægemidler, tidspunkter under graviditet, kvindens alder og år (2001- )

 • Medicinpriser

  Udvikling i medicinpriser fordelt på forskellige lægemidler (seneste 5 år)

 • Medicinprisindeks

  Gennemsnitspris for behandling (definerede døgndoser) og pakning fordelt på medicingrupper, pristyper, år og måned (2005- )

 • Medicintilskud

  Apotekernes salg af tilskudsberettigede lægemidler og regionernes udgifter til tilskudsberettigede lægemidler fordelt på år og måneder (1996- )

 • Nye lægemidler

  Nye receptpligtige lægemidler fordelt på årsag til nyt lægemiddel, markedsføringsår, antal og regioner (1988- )

 • ordiprax+

  Vejledninger m.m. til ordiprax+ for læger og lægemiddelkonsulenter

 • Apotekernes salg af lægemidler

  Apotekernes salg af lægemidler (fx mængde, omsætning og pris) fordelt på forskellige lægemidler, år og kvartal (seneste 5 år)

Lægemidler - Emneoversigt
Beskæftigede i Sundhedsvæsenet
 • Ansatte på offentlige sygehuse

  Antal ansatte sundhedspersoner på offentlige sygehuse fordelt på faggrupper, regioner, stillingstyper, år (2013 - )

 • Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede

  Antal sundhedsuddannede fordelt på år, faggrupper, herkomst, speciale, alder og køn, uddannelsesland, brancher og sektorer, region (2001-)

 • Autorisation

  Antal udstedte autorisationer fordelt på faggrupper, alder, køn, uddannelsesgrupper, uddannelseslande og år (2000-2016)

 • Selvstændigt virke

  Antal udstedte tilladelser til selvstændigt virke til læger tandlæger og kiropraktorer fordelt på faggrupper, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-2016)

 • Specialeanerkendelse

  Antal udstedte speciallæge- og specialtandlægeanerkendelser fordelt på speciale, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-2016)

 • Ydere i praksis

  Antal behandlere, antal kapaciteter og antal praksis (ydernumre) for praksisområderne almen lægehjælp, fodterapi, fysioterapi, kiropraktik, psykologihjælp, speciallægehjælp, tandlægehjælp, fordelt på regioner og roller (2007-)

Beskæftigede i Sundhedsvæsenet - Emneoversigt
Patienter og sygehuse
 • Brug af tvang i psykiatrien

  Antal påbegyndte tvangsforanstaltninger og antal berørte personer fordelt på tvangstype, region, speciale og år (2004-

 • Erfarede ventetider psykiatrien

  Erfarede ventetider i psykiatrien fordelt på region, alder, år og måned (2008-

 • Genoptræningsplaner

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune, år og kvartal (2012-

 • Genoptræningsydelser på sygehuse

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune, år og kvartal (2012-

 • Alle genoptræningsydelser

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune år og kvartal (2012-

 • HAIBA

  Oversigt over infektioner på sygehuse (2014-

 • Sengepladser og belægning på sygehuse

  Indikatorer omkring sengepladser og belægning fordelt på sengetype, region, sygehus, afdelinger, speciale år og måneder (2014-

 • Udredningsret i somatikken

  Udredningsplaner og forløb, som er gennemført inden for 30 dage fordelt på alder, region, år og kvartal (2014-

 • Udredningsret i psykiatrien

  Udredningsplaner og forløb, som er gennemført inden for 30 dage fordelt på alder, region, år og kvartal (2015-

 • Erfarede ventetider

  Erfarede ventetider til operation fordelt på region, operationer, år og måned.

 • Sundhedsaftaler

  Indikatorer om det sammenhængende patientforløb på tværs af sygehuse, kommuner og praksissektor fordelt på kommune og region (2015- )

 • Nedbringelse af tvang i psykiatrien

  Andel, antal og varighed af forskellige tvangstyper set i forhold til målet om reduktion fordelt på region og år (2011-

Patienter og sygehuse - Emneoversigt
Operationer og diagnoser
 • Fedmeoperationer

  Antal fedmeoperationer foretaget på sygehuse fordelt på forskellige operationer, operationssted, regionstype, region, køn, alder og år (2009-

 • Forgiftninger og selvmordsforsøg med lægemidler

  Antal indlæggelser med forgiftning og selvmordsforsøg med lægemidlerne acetylsalicylsyre eller paracetamol på somatiske sygehuse. Opgørelserne er fordelt på køn, alder og år (2014-

 • Operationer

  Antal operationer foretaget på danske sygehuse fordelt på operation, patienttype, region, sygehus, bopælsregion, køn, alder og år (2013-

 • Plastikoperationer

  Antal plastikoperationer foretaget på sygehuse og hos speciallæge fordelt på forskellige operationer, betaler, ejerforhold, køn og år (2005-

 • Radiologiske undersøgelser

  Antal radiologiske undersøgelser foretaget på danske sygehuse fordelt på forskellige typer radiologiske undersøgelser, region, sygehus, køn, alder og år (2013-

 • Sygdomsforekomst for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Antal personer og nye tilfælde med udvalgte kroniske sygdomme og psykisk lidelse (fx astma, diabetes og skizofreni) fordelt på alder, køn, regioner og kommune (2000-

 • Sygehusaktivitet på diagnosegruppe

  Antal besøg og indlagte på somatiske sygehusafdelinger fordelt på diagnose, diagnosegrupper, ejerforhold, køn, alder, år (2013-

 • Sygehusaktivitet på diagnoseniveau

  Antal besøg og indlagte på somatiske sygehusafdelinger fordelt på overordnet diagnose, ejerforhold, køn, alder, år (2013-

Operationer og diagnoser - Emneoversigt
Graviditet, fødsler og børn
Graviditet, fødsler og børn - Emneoversigt
Hvad dør vi af
 • Alkohol

  Indikatorer om behandling, dødelighed og udgifter i forbindelse med alkoholproblemer fordelt på region, kommune, alder og år (2013-

 • Dødsårsager

  Antal døde fordelt på dødsårsager, alder, køn, region, år (2002-

Hvad dør vi af - Emneoversigt

Registre

Find opgørelser ud fra hvilke registre de kommer fra

Nedbringelse af tvang i psykiatrien

Der er ønske om at nedbringe tvang i psykiatrien, og der er derfor opstillet nogle mål frem mod år 2020 for at reducere tvangen i psykiatrien. Denne opgørelse viser dels antal, andel og varighed for forskellige tvangstyper samt de fastsatte 2020 mål. Opgørelserne er fordelt på region og år. Der findes data fra 2011 og frem.

 

Opgørelser og mål omfatter i denne opgørelse:

 • Bæltefiksering 
 • Remme 
 • Beroligende medicin
 • Fastholden
 • Personlig skærmning 
 • Medicinering 
 • Tvangsindlæggelse 
 • Tvangstilbageholdelse 
 • Kontakt

  Dorte Johansen
  T: 3268 5185
  E: dojo@sundhedsdata.dk

  Nedbringelse af tvang i psykiatrien

  Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning.

  Nedbringelse af tvang i psykiatrien

  Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning.

  Nedbringelse af tvang i psykiatrien

  Her kan du læse følgende om opgørelsen:

     1) Formålet (kort)

     2) Indhold og afgræsning

     3) Indikatorer

     4) Forbehold ved fortolkning

     5) Datakilde

     6) Offentliggørelse

     7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

  1. Formål (kort)

   

  Formålet med monitorering af anvendelse af tvang i psykiatrisk afdeling er at følge anvendelse af tvang i psykiatrien tæt. Fokus er aftalerne om reduktion af anvendelse af tvang inden 2020 i forhold til en beregnet baseline.

  2. Indhold og afgrænsning

   

  Monitoreringsmodellen anvender data fra Register over anvendelse af tvang i psykiatrien og Landspatientregisteret. Data fra Sikringen medtages ikke i opgørelserne.

  3. Indikatorer

   
 • Andelen af personer med tvang af antal indlagte (procent): Andel personer berørt af tvang i forhold til antallet af indlagte personer i aktuelle periode. Opgøres for hver af de udvalgte tvangsforanstaltninger. 
 • Antal personer med tvang (antal berørt): Antal personer berørt af tvangsforanstaltninger i aktuelle periode. Opgøres for hver af de udvalgte tvangsforanstaltninger. 
 • Total antal tvang: Antal indberettede påbegyndte tvangsforanstaltninger i aktuelle periode. Opgøres for hver af de udvalgte tvangsforanstaltninger. 
 • Længde af bæltefikseringer: Opgøres i kvartiler Q1-Q3 (timer), opgøres fordelt efter antal timer og opgørelse af totalt antal timer for bæltefikseringer over 48 timer 
 • Andel personer med tvangsindlæggelse / tvangstilbageholdelse per 100.000 borgere (procent): Andel med tvangsindlæggelse / tvangstilbageholdelse per 100.000 borgere, fordelt på alder 
 • Andel personer berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger (procent): Andel personer berørt af tvang i forhold til antallet af indlagte personer i aktuelle periode, fordelt på alder 
 • Antal personer berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger: Antal personer berørt af tvangsforanstaltninger i aktuelle periode, fordelt på alder. 
 • Andel personer med tvangsindlæggelse / (procent): Andel med tvangsindlæggelse / tvangstilbageholdelse per 100.000 borgere, fordelt på alder 
 • Andel personer berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger per 100.000 borgere (procent): Andel personer berørt af tvang per 100.000 borgere i aktuelle periode, fordelt på alder
 •  

  4. Forbehold ved fortolkning

   

  Foreløbige tal tages der forbehold for, da den tidsmæssige forskydning afslutning af opgørelsesperiode til opgørelse er kort. Dette kan medfører ændring af data ved en efterfølgende dynamiske opdatering af data grundet en mulig regional efter indberetning samt mulig afslutning af tidligere igangværende forløb.

  5. Datakilde

   

  Register over anvendelse af tvang i psykiatrien Landspatientregisteret

  6. Offentliggørelse

   
 • Halvårlig offentliggørelse af løbende 12 måneder.
 • Årsopgørelse for hele år udgives i april
 • Årsopgørelse af løbende 12 måneder (fx 2-halvår 2017 – 1-halvår 2018) udgives i oktober
 •  

  7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

   

  Tvang defineres som bæltefiksering, remme, akut beroligende medicin med tvang, fastholdelse, skærmning, tvangsmedicinering, tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse

  Timer opgjort i kvartiler: Antal timer for Q1 nedre kvartil afgrænser de 25 procent af bæltefikseringer med færrest timer i bæltefiksering. Antal timer for Q2 median afgrænser de 50 procent af bæltefikseringer med færrest timer i bæltefiksering. Antal timer for Q3 øvre kvartil afgrænser de 75 procent af bæltefikseringer med færrest timer i bæltefiksering i aktuelle periode

  FEEDBACK

  FEEDBACK

  Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

  Fandt du det du søgte?